ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 delphi crud งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ติดต่อเรา

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Spring Boot MVC Application Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer who can create a Spring Boot MVC application for me using Spring Data JPA and Thymeleaf templates. This project requires: - Developing a clean and functional user authentication system. - Implementing basic CRUD operations (create, read, update, delete) for the application.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Hi, as i cant award 2 people in one bid. this is to hire you for the work.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PHP Expert Needed for CRUD Operations on PDF Invoice 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a PHP expert with strong AJAX and PDO knowledge. The project entails creating a simple CRUD application for PDF Invoices. Specifically, I intend to incorporate the MPDF library. There are a total of 7 form , and one of these forms will generate an invoice PDF. Key Requirements: - Proficient in PHP with understanding of AJAX and PDO. - Experience with creating and managing PDFs using MPDF. Your primary responsibilities will include: - Setting up the CRUD operations for the PDF invoices. - Ensuring the generated PDF adheres to the intended format. Frontend will be provided As I'm open to your creative input, please feel free to suggest any additional features or enhancements that would improve the project. I look forward to collaborating with you. T...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  NestJs TypeORM PostgreSQL CRUD Operations 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented TypeScript developer to help me set up a TypeORM nested entity structure on PostgreSQL. The goal is to have CRUD operations implemented for this entity. Key Requirements: - TypeORM: You should have experience working with TypeORM nested entities. - PostgreSQL: Knowledge of PostgreSQL and its integration with TypeORM. - NestJs. The project involves: - Setting up the nested entity in TypeORM. - Implementing CRUD operations for the entity. I'm looking for someone with clear communication skills and a solid foundation in both TypeScript and PostgreSQL. Please share any relevant experience you have with TypeORM and PostgreSQL in your bid. Also, i have written all entities needed and all relations

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Angular developer to assist with integrating two key CRUD operations into my application. Key Duties: - Implementation of Update and Delete data operations. - Ensure the CRUD operations are fully functional and seamlessly integrated into the app. I'm seeking a candidate with: - Strong experience in Angular development. - Proven track record with CRUD operations. - Excellent problem-solving skills. - Ability to work to tight deadlines and deliver high-quality results promptly. Please include examples of your past work with Angular and CRUD operations in your application. I'm looking to get this project completed as soon as possible, so prompt availability will be highly considered.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced developer who can help me with a project. I've already designed it and it's a fully interactive web application that needs to be built using SvelteKit and Types...can help me with a project. I've already designed it and it's a fully interactive web application that needs to be built using SvelteKit and Typescript. Ideal Skills and Experience: - Experience with SvelteKit and Typescript - Tailwind CSS - PostgreSQL - Drizzle ORM (easy to learn) The project is a mono-repo App based on Sveltekit. It provides ressources access from a PostgreSQL database with CRUD endpoints. The view routes provide a SinglePageApp. The project is existing and in an early phase. You will work at features and fixes for this App.

  $6 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Mean Stack Expert for Web Application Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a proficient MEAN stack developer, specializing in Angular, and MongoDB. Your primary tasks will include the following: - Data Modelling - Implementing CRUD Operations - Query Optimization The ultimate goal of the project is to develop a IVF module for our existing ERP Application. The ideal candidate should have extensive experience with these tasks and MongoDB. You'd be a great fit for this project if you're great at problem-solving, have a keen attention to detail and are proficient in , AngularJS, and Node.js.

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Laravel PHP Backend for Quotes App 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Certainly! Here's the plain text version of the Quotable Quotes App Backend Feature List: --- 1. User Management: - User Authentication: APIs for user registration, login, and authentication. - Third-Party Login: Integration with Google, Facebook, and other third-party providers. - User Profiles: Manage user profile information and settings. 2. Quote Management: - Add/Update/Delete Quotes: APIs for CRUD operations on quotes. - Categories & Tags: Manage quote categories and tags for organization. - Search & Filter: Advanced search and filter options for quotes. 3. Subscription Management: - Subscription Plans: APIs to create, manage plans, and handle subscriptions. - Payment Integration: Integrate with payment gateways for subscriptions. 4. Ad Management: - Ad Place...

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled ASP.NET developer or dotnet developer to help me address some issues with my simple CRUD API that connects with a MySQL database. here is readme file in which all the instruction are given, for both things test cases are passed only you have to work on remaining two. Key Requirements: - Proficient in ASP.NET: You should have a solid understanding and experience in using ASP.NET to work on web applications, APIs, and services. - MySQL Expertise: Familiarity with MySQL databases and their integration with ASP.NET is crucial. - Problem-solving Skills: The ability to identify issues within the CRUD API and implement effective solutions is a must. - Testing and Debugging: You should be able to thoroughly test the API after making changes to ensure...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am looking ...with API Gateway, Lambda, and DynamoDB to assist me in developing a serverless API for my university project. This API project is tailored for fitness data, with specific emphasis on: - Creation, reading, updating, and deletion (CRUD) of fitness data including height, weight, and BMI specifications per user. - Collation and management of specific fitness data, notably exercise logs, nutrition details, and progress tracking statistics. Ideally, you should have experience in serverless API development and a working knowledge of fitness datasets. Familiarity with CRUD operations designed for a diverse user base is desired. Understanding the project requirements and integrating them effectively will be essential for this task. Please bid appropriately if you mee...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Java Spring Boot Rest API Development 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...involve the creation of 10 entity models and the implementation of CRUD operations. Key Requirements: - Java Programming: The API should be programmed in Java. - Synchronous Operations: Support is needed for only synchronous operations as opposed to asynchronous. - Basic Authentication: The API should implement Basic Authentication for security purposes. Other Details: - Data Management: MySQL will be used as the backend database. - Content Types: The API should be capable of accepting both XML and JSON request and response content types. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Java programming is essential for this project. - Experience in developing RESTful APIs using Spring Boot. - Strong understanding of CRUD operations. - Familiarity with MySQL database mana...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient Laravel developer with a strong background in full-stack development. The primary goal of this project is to enhance an existing application. Key project details: - Scope: Membuat crud dengan beberapa kostume action Desired skills and experience: - Project menggunakan repostiory L5 () Terlampir mockup form yang akan dibuat

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Ethereum L3 CRUD Application framework 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an Ethereum L3 system to facilitate the development of a CRUD application tailored. These firms will have their own L3 companywide, ensuring data privacy and a strict audit trail of all activities. Key requirements: - **Creating scaffolding for CRUD Applications**: You will be responsible for crafting a CRUD application framework that leverages the Ethereum L3 system. The application should be user-friendly and intuitive, catering to the needs of people wanting to store arbitrary data on the blockchain Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing CRUD applications. - Proficiency in working with blockchain technologies, particularly Ethereum.

  $5867 (Avg Bid)
  $5867 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm looking for Angular developers to assist with frontend development in Angular 2+. The main focus will be on creating Single Page Applications (SPAs). 10 screens with CRUD for 10 tables and an option to upload data to those 10 tables. Another 10 screens with only view option for 20 tables. Key Requirements: - Proficiency in Angular 2+. - Experience in developing SPAs. - Understanding of UI/UX design principles. - Knowledge of integrating frontends with backend systems is a plus, though not mandatory. Your role will involve building SPAs from the ground up, or enhancing existing applications. The ideal candidate will have excellent Angular skills, a keen eye for detail in UI/UX, and a good understanding of best practices for creating performant and maintainable SPAs.

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am keen to bring additional functionality to my existing Delphi 10.4 Sydney application. To achieve this, I need a professional with significant experience in both C++ and Delphi. Your role will involve: - Meticulously handling C++ DLL functions that facilitate data processing. - Integrating these C++ DLL data processing functions into the Delphi application seamlessly. Ideal Skills: - Demonstrated expertise in C++ and Delphi 10.4 Sydney is mandatory. - Prior experience with DLL functions handling is a must. - Hands-on experience with data processing tasks is desirable. This project requires meticulous handling, deep technical knowledge and precision coding due to its complexity. If you perfectly fit into these requirements, feel free to bid and we can em...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Nginx Server Bug Fixing for Node.js Project 23 ชั่วโมง left

  I am in need of a seasoned developer to assist with resolving a server bug on my Nginx server. The issue is in relation to hosting a Node.js project on cPanel and requires immediate attention. I deployed node.js project on cpanel via application manager and It is working but put and delete CRUD functions are not working. I have error now. If you can fix this bug, I will give you good feedback and 5 starts.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Delphi Expert Needed -- 2 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Delphi expert. I need code in Delphi that takes a file path of .7z file. I will share the more details on chat. Please apply if you have expertise on Delphi Programming Language. Thanks!

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  ChatGPT php codes Integration with CI4 PHP Framework 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a capable PHP coder who can integrate ChatGPT codes to our CI4 PH...framework. Here's a bit more detail: - We are using WebGuard Framework. Attached is a sample which is a simple CRUD for Task Manager provided by webguard as an example how to create addon CRUD. The primary task is we will use Chatgpt4o to read and the webguard docs. After that ChatGPT will create our CRUDs Cod. You will need to help us use these codes and make into as working addons. Ideal Skills/Experience Needed: - Proficient in ChatGPT integration. - Experienced PHP - Expertise in CI4 PHP framework. Kindly read webguard topic on Create CRUD, Create TEST API, Create ADDON before msg me. Kindly see attached too.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Delphi Expert Needed 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Delphi expert. I need code in Delphi that takes a file path of .7z file. I will share the more details on chat. Please apply if you have expertise on Delphi Programming Language. Thanks!

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  As discussed, I need code in Delphi that takes a file path of .7z file as input, and outputs a TStringList containing all the names of files within the 7z archive without using any DLL files or third party code. If the 7z file is password protected, then it shall return empty result.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Java Webshop Application Development 7 ชั่วโมง left

  ... filtering, and an easy-to-use cart for checkouts. I also need it to offer full CRUD functionalities for buyer accounts. 2. Product Page: This page should allow the addition of new items to the platform, deletion of existing items, and the updating of product information(CRUD). 3. Sales Page: This page becomes active once the buyer moves to the checkout phase. It should enable selling of products to the buyers. Furthermore, each sale should automatically update the necessary balances in the sales, buyers and products tables respectively. Ideal Skills: - Strong expertise in Java - Experience using IntelliJ - Knowledge in creation of secure login systems - Strong understanding of database management for CRUD functionalities - Familiarity with eCommerce platforms....

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  ASP.Core MVC with SQL Server หมดเขตแล้ว left

  I need a finished project connected with a store or fast food .MVC core developer to help me create a project involving user authentication and authorization and CRUD operations in a SQL Server database. The project should be structurally written. The budget is small as I am looking for a finished project. Someone can show me the job and I'll check it. Key Requirements: - Login ve register (Email confirmations) - Forget password - Cookie or session logic - Pagination,filtering,sorting - Search - Roles - Exception handling - Create robust CRUD functionality to interact with a SQL Server database. Of course, in addition to these, there should be functionalities corresponding to the topic of the project. (For example, if it is a sales site, basket logic, selected products, ...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Angular developer who can help me integrate 2 CRUD operations APIs to my project. Key Requirements: - Angular Expertise: I need someone with solid experience in Angular, who can easily navigate the framework and integrate APIs seamlessly. - CRUD Operations Understanding: A thorough understanding of CRUD (Create, Read, Update, Delete) operations is essential, as the APIs need to be integrated for these functions.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...their gym exercises, including details such as exercise type, sets, reps, weights, and notes. - Data should be stored securely and retrieved efficiently from the backend. 3. **Admin Panel** - Implement an admin dashboard to manage users, exercise categories, and overall application settings. - Admins should be able to view and manage user accounts, exercise data, and perform CRUD operations on relevant resources. - **Permissions:** Easily configure permissions for various admin roles to control access to different parts of the application. 4. **UI/UX Design** - Utilize Material-UI components for a responsive and aesthetically pleasing user interface. - Ensure usability and accessibility standards are met. 5. **Scalability and Deploy...

  $32 (Avg Bid)
  การันตี
  React Developer for Admin Panel CRUD หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a React developer to implement CRUD operations on a small admin panel. Project Scope: - Implement Create, Read, Update, and Delete functionalities. - The Create operation should allow for: - Input Form: Users should be able to input data in a form. - File Upload: Users should be able to upload files - Validation: There should be validation to ensure the data is correct. - The Read operation should display both Text and Images. Ideal Skillset: - Proficiency in React. - Understanding of CRUD operations. - Strong background in implementing forms, file uploads, and data validation. - Ability to display images and text data cleanly on the front end. Please get in touch if you have experience in similar projects.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Search Portal with Advanced Features -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...Frontend: User Interface: Build using HTML, CSS, JavaScript, and a modern framework like React or Vue. Search Bar: Integrate a search bar that sends queries to the backend API. Results Display: Display search results retrieved from Elasticsearch. Backend: API Endpoints: Create endpoints for searching, filtering, and retrieving data. Data Management: Handle CRUD operations for PostgreSQL data. 3. Elasticsearch Configuration: Indexes: Create indexes in Elasticsearch/Solr to store the data. Define mappings to specify how data fields should be indexed and stored. Use analyzers for full-text search, such as standard, whitespace, or custom analyzers. The rest of the requirements will be discussed upon contact....

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Product CRUDS Feature Integration on React หมดเขตแล้ว left

  ...data. Key Responsibilities: - Implement Create, Read, Update, and Delete features for my current system. Specifics of the Task: - You will need to manage and facilitate CRUD operations on product data within the system. Special Form Requirements: - You will need to implement specific forms and input fields for the management of product data. - Text inputs for product descriptions - Image upload for product images - Dropdowns for product categories Ideal candidate should: - Have a strong understanding and extensive experience in React, Tailwind CSS, and Ant Design React-query, typescript. - Have a good grasp of CRUD operations and data management. - Be able to design and implement special forms and input fields. - Be proficient in problem-solving and troubleshoo...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Delphi API Wrapper for Emma หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a Delphi API Wrapper for the Emma marketing platform, similar to the existing open-source ones at , specifically to function like this one This wrapper should have the capacity to: - Support for Events, Fields, Groups, Mailings, Members, Response, Searches, Triggers, and Webhooks on the Emma marketing platform. I need the source code to be compatible with Delphi 2010 and the project to be completed within a month. Ideal candidates for this project should have: - Strong experience with Delphi - Prior knowledge of API integration and development

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...library. * Google Maps Integration: Google Maps SDK for Flutter. * SVG Rendering: Flutter packages for displaying and manipulating SVG images. * Animation: Flutter's built-in animation capabilities and potentially the Lottie library for complex animations. * Additional Technologies: Consider Firebase for authentication and real-time database. User Roles and Permissions: * Admin (iOS Only): Full CRUD permissions, user management, SVG map upload. * Community Manager (iOS & Android): Read and Update permissions on all data. * Task Managers (iOS & Android): Read-only access to all data, with limited update permissions as assigned by the Admin. * User (iOS & Android): Read-only access to their data, grievance submission, photo uploads. Key Enhancements: * Cl...

  $734 (Avg Bid)
  NDA
  $734 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled React Native developer to create a mobile app using Redux and TypeScript. Here are the main features and requirements of the project: - **Drag and drop functionality**: Users should be able to drag objects from a scrollable list and drop them onto an XY grid. Each XY coordinate can only have one object. - **CRUD operations for objects**: Users should be able to create, read, update, and delete objects from the list. - **XY grid with unique object placement**: Ensure that objects can only be placed once on each XY coordinate. For example, there should be no two objects on {X:1, Y:1}. **Additional Information**: - Users can add their own objects to the scrollable list. - The objects can each have a background color selected - Interaction with the XY gr...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Fix User Creation and API Issues หมดเขตแล้ว left

  I need a sveltekit developer to tackle a few issues on our startet community SveltyCMS project as we reacently changed to database agnostic. **...project as we reacently changed to database agnostic. **User Creation Fix:** Email Signup is ok , but Oauth first user is not checked and redirect to token check Only two user/session tables get created, but roles & permission are missing as well as all Media / Collection tables (see ), but logger displays the data When tables are good, our API/query was recently added. Check that all crud functionality is working for Collections. We are always open to further enhancements and suggestions... The fixes should be implemented via a pull request. see auth branch. If u like what u see leave a Star.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Custom Full CRUD App Design - SaaS หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced SaaS developer to help design a custom application that features full CRUD functionality, with a focus on data validation and search capabilities. Key Functionalities: - The app must include robust data validation features, with a specific emphasis on training sessions details. Ideal Skills: - Experience in SaaS development and building comprehensive CRUD apps is a must. - A solid understanding of data validation best practices and the ability to implement them effectively in the application. - Proficiency in system architecture. - Full knowledge of React, NextJS and firestore - tradeoffs and tools for hosting. ⁠ Your role will primarily be to assist in the design phase for 30 minutes, focusing on implementing these key features. Your inpu...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Vue.js SPA Login and CRUD Operations หมดเขตแล้ว left

  ...showing appropriate error messages (returned from the BE) or a success response when applicable. After adding a new record the list should be updated to reflect the changes. - Clean up unused views and routes from CoreUI PRO Vue template [Removed by Admin] The ideal candidate who bids on this project should be proficient in Vue.js and Typescript. They should have prior experience in dealing with CRUD operations on SPAs. A comprehensive understanding of REST APIs is a must as the project involves connecting Vue.js SPA with an existing REST API. Key requirements: - Proficiency in Vue.js - Knowledge of Typescript - Experience in connecting Vue.js SPA with REST APIs - Experience dealing with authentication and authorization on the FE - Git knowledge, delivery is via PRs on our ...

  $591 (Avg Bid)
  $591 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Software Azure IA Image Recognition หมดเขตแล้ว left

  Need to build and integrate an Azure IA Image Recognition system for an financial Software built in Delphi, the objective is to be able to enter to an function in the software where we can upload a photo of an invoice, and through Azure extract the data from it and provide it for the user local database. The software were looking to work on is Local, it isnt conected to the could. Its downloaded, and if the user delets the software and data, all of it is deleted. Looking for Offers.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ... Jugadores, Torneos, Partidos, Resultados y Sanciones. - Relacionar las entidades de manera adecuada para reflejar la estructura de los torneos y sus participantes. Desarrollo Backend: - Funcionalidades de la API: - Gestión de equipos: CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de equipos. - Gestión de jugadores: CRUD de jugadores, asignados a equipos. - Gestión de torneos: CRUD de torneos. - Gestión de partidos: CRUD de partidos, asignando equipos y registrando resultados. - Gestión de sanciones: CRUD de sanciones a jugadores en partidos específicos. - Cálculo y obtención de la tabla de posiciones de un torneo. Desarrollo Frontend: - Implementar...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Custom Wishlist for Wordpress หมดเขตแล้ว left

  Here is the functional mockup : We want to create wishlist to add a stone sample. Here are the main features: - A (connected) user can store multiple wishlists managable on frontend ( CRUD ) slide 9 - Wishlist must a (project) name - User can fill a contact form using a "faire une demande de contact" button after clicking is redirected on the contact form page where the sample list is filled with samples stored in the wishlist used to click button right before. - Each wishlist must be shareable by mail or/and privte link You can how it works

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  143 คำเสนอราคา
  Flask App for managing MongoDB databases หมดเขตแล้ว left

  Flask app to manage MogoDB databases with a Basic UI, CRUD functnalities, and JSON import export feature.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  MS SQL to MySQL Conversion + REST API Development หมดเขตแล้ว left

  ...Requirements: - Conversion of MS SQL database to MySQL: The primary purpose of this conversion is cost savings. The ideal candidate should have proven experience in database migration with a strong understanding of both MS SQL and MySQL systems. - REST API for data management: The REST API should be accessible through a mobile application, allowing me to perform Create, Read, Update, and Delete (CRUD) operations. The developer should have a strong background in REST API development, including experience supporting mobile applications. Ideal Skills: - Proficiency in both MS SQL and MySQL databases - Experience in REST API development - Ability to create user-friendly mobile application interfaces - Strong understanding of data management and security practices Please provide ex...

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer with Python Expertise หมดเขตแล้ว left

  ...application backend (preferably Flask with SQLAlchemy). Database Configuration: - Set up an SQLite database to store application data. - Design and implement the database schema based on provided requirements. - Ensure data integrity, security, and efficient query performance. Basic Application Setup: - Implement a basic Flask application with SQLAlchemy integration. - Create and test endpoints for CRUD operations on initial data models (e.g., questions and test results). Documentation: - Provide detailed documentation of the server and database setup process. - Include instructions for deploying and managing the server and database. Deliverables: Server Configuration: - Configured cloud-based server with necessary middleware. - Secure and optimized server environme...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Solo español - Desarrollador angular -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hola tengo un proyecto en angular es un Dashboard de administración ya tengo varios módulos, nesesito terminar de implementar el login y registro con firebase, cambio de contraseña , desarrollar unas pantallas crud.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a PHP developer to create 12-15 CRUD-based APIs and design an admin panel for my web application. - Your primary task would be to create a set of APIs that support basic CRUD operations (Create, Read, Update, Delete). - The admin panel will provide a user-friendly interface for managing the system. - Security is crucial for this project. We require basic authentication for both the admin panel and the APIs. Please note, there is no need for integration with existing systems or platforms. Ideal candidates should have: - Proficiency in PHP and API development - Experience with basic authentication and security implementation - Strong understanding of CRUD operations - Good communication skills.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Angular JS simple work needed now หมดเขตแล้ว left

  I need some easy tasks of CRUD operation only in Angular JS Budget is low

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  PHP Developers for Custom Websites/Apps หมดเขตแล้ว left

  ...seeking competent PHP developers who also have an understanding of various JavaScript frameworks. Even though I haven't specified any in particular, having experience in frameworks such as React, Angular, and Vue.js would be beneficial. The ideal candidate will be tasked with delivering small custom websites and web apps. Key features should include: - User registration and login system - Custom CRUD operations - API for mobile application synchronization The project does not have a set deadline, therefore ensuring quality is more important than rushing to meet a close deadline. Prior experience in similar roles would be advantageous. Here are more details: Project is for refurbished vehicles dealer to help manage inventory and bookkeeping. The dealer stocks vehicles at...

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  PHP Laravel Developer for Mobile Backend หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled PHP Laravel developer with a strong background in backend development to assist in connecting my mobile application with a BackEnd project. The project requires the backend system to facilitate basic CRUD operations. Key Responsibilities: - Develop the backend system in PHP Laravel to support CRUD operations. - Integrate the backend with the mobile application using grpc tool. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in PHP and Laravel. - Strong understanding of RESTful APIs. - Experience in working with grpc or a willingness to learn. - Prior experience in building backend systems for mobile applications. This project offers an exciting opportunity to contribute to the development of a mobile application's backend and requires a keen at...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I need one new junior-level developer for Angular JS with Firebase db I need only CRUD operation It is very simple and easy work

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Single page Dashboard Creation with .Net Core MVC หมดเขตแล้ว left

  ...subscribe to a newsletter. Steps: 1 - Looking for a single page display which includes like Events Calendar, Graph, Announcements, News, Contacts, Upcoming Projects, etc., as widgets. 2 - Widgets should be configurable to different locations. 3 - Page should update interactively 4 - It should also track the IP address of the page visitor. 5 - All business logic should be through the API's with CRUD. 6 - One page is for admin for the widgets placement and finalizing the page (like an Admin), make visible and invisible of widgets, disable the whole page or display under construction. 7 - One page is for adding all the inputs for Calendar events, Graph Inputs, Announcements, News, Contacts and upcoming projects. Attached is the reference page layout model. Key Requirements...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Delphi Console Program Development หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a skilled Delphi programmer to develop a console program that can run seamlessly on both Windows and Linux operating systems. Here's what I am looking for: - The program should be able to execute both system-related and application-related commands. It's essential for the program to perform tasks like launching applications, managing system processes, and facilitating various system operations. Ideal Skills: - Strong expertise in Delphi programming - Solid comprehension of Windows and Linux OS - Prior experience in console program development - Familiarity with system and application-related command execution The focus is to create a toolkit that assists in managing system and application commands, so a keen understanding of these areas is impor...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Laravel & Vue.js Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  ...both Laravel and Vue.js. While the specific features and design details are not yet defined, the successful candidate will be expected to take an active role in shaping the project. Ideal candidates should have: - Strong experience in building web applications from scratch, using Laravel and Vue.js - A deep understanding of user authentication and authorization principles - Ability to implement CRUD operations and real-time updates in the application - A good eye for design, with the ability to translate user requirements into clean, intuitive interface I'm looking for someone who can take the lead in this project and can bring both technical excellence and creativity to the table. Please provide examples of your past work with Laravel and Vue.js in your bid. I'm op...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Laravel Vue Js App Developer หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a Laravel and Vue.js expert to help me develop my existing web application. Your main tasks will include user authentication, CRUD operations, and integrating third-party APIs. Key Responsibilities: - Develop and implement secure and high-performing user authentication features. - Build robust CRUD operations to manage the application's data effectively. - Integrate external APIs for seamless interactions between our app and other platforms. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Laravel 7+ and Vue.js is a must. - Prior experience in developing applications with user authentication, CRUD operations, and API integration. - Strong understanding of RESTful APIs and security practices. - Ability to write clean, maintainable, and efficient...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา