ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 delphi งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ติดต่อเรา

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As an expert in Borland Delphi 2.0, you'll: - Conduct a deep dive into the executable part of a Borland Delphi 2.0 [Overlay] exe file. Looking to find the password of this .exe file

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm currently using delphi-jose-jwt () to decode a JWT Token from Google one-tap signin. Google provides a public key to validate Token in JWK format (). However it appears that delphi-jose-jwt requires the key in PEM format. I can use to convert JWK to PEM which successfully authenticates the JWT token. I need either a Delphi JWKtoPEM function or assistance with delphi-jose-jwt using a different method.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Expert Delphi RAD Studio 12 Developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...database integration, and object-oriented programming using Delphi RAD Studio 12. The project entails developing a FMX Windows application incorporating FMX styles that users can select from. Here's what I'm anticipating: - **User Interface Design**: Create an intuitive, user-friendly interface that effectively utilizes FMX styles. - **Database Integration**: Seamlessly integrate the application with an existing database. - **Real-time Data Update**: Develop features that fetch and display real-time data from my database. - **Secure User Authentication**: Implement a secure login system to protect user data. - **API Integration**: The application needs to interact with external APIs. Applicants should not only be well-versed in Delphi RAD Studio 12 but also hav...

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  This is a very small project, can be very simple The fields needed are the following year ( Text Box ) Name of client or Company ( Text Box ) Type: Individual or Company ( Dropbox choosing Individual or Company ) Date Received ( Date Field ) Date Submitted ( Date Field ) Copy given to client ( Date Field ) Sear...or Company Print Feature showing Print List all Individuals / All Companies Also option to Print only 1 Individual or 1 Company Need to be able to Update the records aswell I will prefer a popup window to add the records and for Update aswell A Dashboard can be added aswell to show # of Individuals, # of Companies, # of Income tax Submitred, # of Profit Tax Submitted, This can be done in Delphi or C# ( most recent versions ) Source Code will be needed for learning ...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Delphi Prowess For Problem Solution 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Delphi user to help solve a specific problem. Errors false positives - Robust understanding of the Delphi environment and its capabilities - Strong problem-solving skills with a track record of tackling and effectively resolving issues within the Delphi context - Good communication skills to ensure comprehensive and ongoing understanding of the project requirements Experience, rather than past work or project proposals, is the chief criterion for application selection, so please emphasize this aspect when applying. Knowledge in various facets of Delphi technology could be beneficial, but your ability to utilize your experience to swiftly and efficiently address issues is paramount.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I have an application developed in Delphi 7, I'm facing issues with as my EXE being flagged as a virus by different antivirus software. Although it is a false positive, I need help debugging this problem. The EurokaLog also report some memory errors etc, that need to be sorted out. Skills: - Experience in Delphi 7 programming - Understanding of Antivirus mechanisms - Ability to debug and resolve software issues. There is no strict deadline for this project, making it ideal for individuals who prefer to work at a comfortable pace ensuring a comprehensive resolution of the problem. Note that the present antivirus situation wasn't identified with a specific software, indicating a requirement for a holistic approach to the issue. Only serious and capable i...

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Delphi 12 EdgeBrowser Program Development 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Create a Delphi 12 project with EdgeBrowser that embeds a Kibna/Elasticsearch IFrame **Extra Credit ** Removing the Elastic logo and wording while loading and replacing it with my own and removing the button from the dashboard as can be seen in this issue **Backround and the iframe i try can be found in this link ** * I can make work a simple iframe from Wilki * The elastic iframe works also fine if I try it with im ready to pay $250 for first part +$170 as a bonus if u can also do the extar credit. So dont bit above 250 Be aware im using Elastic in the cloud, I cant plain modify the CSS Include the word BlueMagic in your offer

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  23 คำเสนอราคา
  Delphi Unigui Web Dev ASAP หมดเขตแล้ว left

  ...immediate need of an experienced Unigui developer specialized in the Delphi framework to kick-start my web application project, aiming for completion within a month. My priority lies in crafting an interactive and efficient web application tailored to foster unique online experiences. **Key Features to Implement:** - **Web Application Development:** Employing Unigui in Delphi for a robust and versatile web app. - **Responsive Design:** The application should be optimized for different devices and screen sizes, ensuring a seamless user experience. - **Database Integration:** Smooth integration with databases for dynamic content management and user interactivity. **Ideal Candidate Skills:** - Profound expertise in Delphi programming, specifically using Unigui framew...

  $2382 (Avg Bid)
  $2382 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Delphi Windows Form in Multiple Screens หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need an empty Windows form in full screen, active on one, two, three… Screens, depending on the number of screens installed. Thank you

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Delphi to C # winform หมดเขตแล้ว left

  There is a Delphi source code program that needs to be converted to C # Winform. Some labels of this program are in German. This software is developed by our overseas company and does not involve any copyright disputes.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  In this project, we are seeking to conduct a Delphi study aimed at determining consensus on church worship trends. Targeted topics will be: Task : Create a Delphi study to obtain the data below 1st phase is to compile a list of contacts over National US - Church leaders, who can provide strategic and operational perspectives - Congregation members, who can share the audience's reception and preferences - Worship musicians, who are the direct implementers of church worship trends 2nd Phase is to compile a questionnaire to obtain : - Types of worship songs and hymns - Delivery methods and worship service formats - Engagement of different age groups in worship - The role of technology in modern worship 3rd phase is to contact the leads compiled and...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Port Delphi Pascal code and C++ code from Embarcadero RAD Studio (XE6) to Visual Studio 2019 C++ in several steps. The exact process depends on your approach to the project, the libraries used, and the specific features you are employing. Here is a general guide to help you get started: Porting Delphi Pascal Code: Understand the Delphi Code: Review and understand your existing Delphi Pascal code. Identify key features, UI components, and external dependencies. Prepare for Translation: Convert Pascal syntax to C++ syntax. Some differences include variable declarations, function syntax, and memory management. Handle Strings: Delphi uses a different string representation compared to C++. Adjust string manipulations and memory allocations accordingly. ...

  $482 (Avg Bid)
  NDA
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Linux FastReports JSON data to PDF printout หมดเขตแล้ว left

  ...(text, numeric, date and time data) for a specified printout. The output will be a PDF with a static image header. The JSON data structure will remain constant. - Essential Skills: • Knowledge of Linux • Familiarity with FastReports on Linux • Experience in handling JSON input to FastReports Please bid only if you possess these skills and are up for a challenge. If the work can be done in Delphi that would be best. The software will have to run headless (without UI) and should not connect to a DB. It should read the data from the input arguments, STDIN or a unique filename that is passed in as a command line argument. We need the source code as well as the app in a github repo. The FastReport XML layout to get to something very similar to the PDF attached...

  $300 - $1100
  ปิดผนึก
  $300 - $1100
  7 คำเสนอราคา
  Delphi Update Automation software หมดเขตแล้ว left

  I need application that will run on Windows computer, will read some "update" file (will be discuess later), and will "know" to do this based on this file : 1. Close specific applications/ tasks 2. Download files from sftp folder 3. Update the files on specific folders 4. Re-run specific application(s) the was/were closed beofre, and (maybe) was updated. The application will have 2 modes : 1. Icon mode - will be run all the time, and will check every X minutes (can be changed) if there is an update. The check will be done by SQL Query, or by check a file inside sftp folder . 2. Immediete update - will run once, check if there is an update, if yes - update, & will be closed. If not - will be closed.

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Delphi program หมดเขตแล้ว left

  Work done 13/Feb/2024 on Delphi program

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Delphi Devs for New App หมดเขตแล้ว left

  I need a delphi (rad studio V 12) FMX app with a SKIA UI and connection to MySQL DB

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  i have open source code for beyluxe old version i need from delphi devloper compile the source and connect with server and active it and make some modify at design colour of style and change background and logo and frame and some modification The project is in the pictures Change some functions and some new developement any body can do that please send to me

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Delphi Numeric Data Manipulation หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an expert in Delphi to write a code function that can manipulate numeric data efficiently. The exact operation of this function is open to discussion and largely depends on your expertise. Ideal candidate should have: - Strong programming skills in Delphi. - Proficient in handling numeric data. - Knowledgeable in various data manipulation techniques. Understanding of efficient algorithms for arithmetic, sorting, or searching operations could be beneficial. Kindly detail your approach when bidding.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  DLL Wrapper Development for Citizen Data หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a developer im PASCAL (delphi xe6 and Lazarus) who can form a wraper connection to the DLL (Dynamic Link Library) file known as ''. I can provide the existing Cpp sources for reference. The DLL is designated for data processing and is expected to handle citizen data cardID—encompassing Name, Surname, Father, Mother, Residence, and other relevant information. Specifically, it needs to process and output this data effectively. Ideal Skills & Experience: - In-depth knowledge of DLL files and their functionalities - Proven experience with data processing and output - Familiarity with citizen data manipulation - Delphi and Lazarus - Proficiency in C++ programming. Your main task will be constructing a wrapper for this DLL to ...

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Delphi Bitmap Text Outliner หมดเขตแล้ว left

  Looking to get a small application written in Delphi10.1 Windows 64 bit. This application will demonstrate drawing text words (e.g. "Hello World") onto a bitmap with all the letters outlined in a different color. Project will use GDI. Writing the outlined text must be fast. I propose the application consist of one button and one TImage placed on a form. The TImage is pre-loaded with a Bitmap image such as a photo. Pressing the button writes "Hello World", with outlined letters, onto the TImage bitmap.

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Crie um backtesting de estratégia para trade. หมดเขตแล้ว left

  Gostaria de um backtesting para executar em GPU (Placa de video) feito em OpenCL. Já possuo um codigo que faz o mesmo trabalho em Delphi, porem, o desempenho do processamento é muito baixo.

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Delphi Custom PDF Generator หมดเขตแล้ว left

  ...for a Delphi programmer with strong skills in creating a user-friendly application that enables customized product selections and generates a personalized PDF output. Here’s what I need: - Development of an interface using Delphi that showcases multiple dropdown boxes for product customization. - Drop-down selections include Size, Material, and Quantity. - Functionality to convert these selections into a downloadable PDF. - Aesthetic sense to design the interface intuitively for a seamless user experience. - Capability to incorporate future additional features such as text input, color selections, and image uploads. - Proficiency in Delphi and PDF generation libraries or frameworks. - The final program must be robust, user-tested, and delivered within a week....

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Metal detector หมดเขตแล้ว left

  Metal detector using the ESP32 and our design pcb board in antium. We need make too the apk to configuration TX metal and RX metal. This Apk we must make in "android studio" or Delphi. We can talk again in Spanish.

  $2574 (Avg Bid)
  $2574 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Trophy icon Dump Trailer Rental Advertisement Flyer หมดเขตแล้ว left

  ...have also included 2 examples of some of the flyers I like but I do not want to copy them. I would like some creative design. I have also included a snapshot of the details, prices, dimensions, etc of the dump trailers on my website. Feel free to include some of those details from the snapshot in the completed design. 1 sided flyer only. More Details- Proud to Serve The Following Areas Lafayette, Delphi, Monticello, Rossville, Mulberry, Oxford, Otterbein, All areas in between If your project site is beyond that radius, just let us know! NOTE: Extra fees may vary depending on how far you are outside our service area. So how does it work? First call us or go online to reserve a dump trailer. We'll deliver the dump trailer directly to your location, making it convenient for y...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Delphi Expert for UI & Database Integration หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient Delphi programmer for an urgent project. The scope of work involves: - User interface design: You'll develop an intuitive and user-friendly interface ensuring seamless navigation. - Database integration: You should be able to effectively integrate SQL databases with the Delphi application. Ideally, you possess the following skills and experiences: - Strong expertise in Delphi programming - Proficient with SQL and Pascal - Experienced in UI design and database integration - Ability to work under tight deadlines - Knowledge of Fire Monkey (in Delphi) for Mobile app development The project needs to be completed ASAP. If your skill set aligns well with these requirements, I'm eager to discuss the project in detail

  $754 (Avg Bid)
  $754 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Mobile App Project (For SI Developer) หมดเขตแล้ว left

  - Support languages: c++, c#, Java, Delphi, VB etc - Project ready to GO! - Job scope ready - Require to integrate hardware device with ready SDK instruction - Require admin panel, Ui design, android, ios, landing page -------------------------------------------------------------------------- Please read before accept this job. Thank you -------------------------------------------------------------------------- 01. If you are looking for a work life balance and work based on your sweet time. pls DO NOT accept this job. 02. Work life balance not for young man. Work hard when we still young 03. we only deal with business owner, if you are agency, sales manager or project manager pls do NOT accept 04. we dont mind if u are just a small team. as long as responsibility, work hard, fast...

  $2176 (Avg Bid)
  $2176 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Apk Android delphi 10 autostart หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need help to create an apk which when restarting the cell phone, the app starts by itself I require this app to be developed in Delphi 10

  $186 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Delphi Application Error Resolution หมดเขตแล้ว left

  I need someone to help with the Delphi code. The code inside the green box in the attached image works fine. The code inside the red box doesn't. It's slightly different. It gives the following error: Project raised exception class EIdHTTPProtocolException with message 'HTTP/1.1 400 Bad Request'. I will share the source code. You can use Delphi 10.3 or higher.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  RSA Encryption Program Development in Delphi หมดเขตแล้ว left

  Small Delphi FMX Program to RSA Encrypt a string. Should work in Windows and in Android. The Program should have two edit boxes to input the Public Key and string to Encrypt. Function will take two prams, A Public Key and a string to Encrypt. It will return an Encrypted String. button to call the above function. Encrypted string should be displayed in memo box.

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Data collection & ETL Developer หมดเขตแล้ว left

  Project: We are developing a financial product inc...financial product including Europe's largest debt exchange and financial forecasting. Main job: - extending and updating the data set while meeting product targets - creating data flow diagrams Skills we are looking for: - Data Science, Big Data, Statistics, Business Analysis - Quantitative and qualitative research - Cartography&MapApps, Spatial data analytics. - Programming (Excel macro, Delphi, SPSS, Python (Jupiter Notebook)) - Statistical analysis - SPSS, Python, Excel. - Business analysis - Forecasts, ML, DSS, SEM. - Databases development (SQL, MySql, Access, VBA). - Data flows schemes Nice to have: - work with financial products nice to have - work with registry data nice to have - social and...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Delphi-Developed Windows Service Application หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a compact service application, masterfully crafted using Delphi. It should be able to efficiently execute a specified command (in cmd or powershell) every 60 minutes on a Windows operating system, logging the output of the terminal to a text file on each run. Here's what I'm looking for: * Strong Proficiency: This requires knowledge and hands-on experience with Delphi, specifically for Windows service development. Please detail this experience in your application. * Error Handling: Required in case of any operational errors. This is crucial for keeping the application functional and streamlined. * Command Logging: An important functionality is recording the results of each issued command. This will assist in auditing and performance tracking. ...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I need assistance enhancing my existing TcpServer functionality. Specifically, we are aiming to add a function that enables text to be added to TMemo and saved as .txt log files. These logs will serve the vital role of logging server events. In this capacity, prospective freelancers should be proficient in developing functions for handling high-volume connections (1000+) and have prior experience in related tasks. In addition, I need to incorporate functionalities into TListView that will also be called from TcpServer. This should include capabilities to: - Add new user data entries - Delete existing entries - Update existing entries Ideal candidates should have a deep understanding of manipulating TListView and managing user data. Your robust skills in data handling and server mana...

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Delphi 10.3 TDBISAMDesignTable Bug Fix หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a professional with substantial experience in working with Delphi 10.3 and TDBISAMDesignTable. I will provide the existing component code, which currently triggers an Access Violation (AV) under specific table manipulation operations. The assignment will strictly focus on resolving these bug issues. Required expertise: - Proficient with Delphi 10.3 - Extensive understanding of TDBISAMDesignTable component - Experience with diagnosing and fixing Access Violation (AV) errors - Proven track record in database table manipulation operations. - Access to the DBISAM Version 4 database system Bear in mind, the primary goal is to eradicate the bugs, not enhancements or functionality additions. Therefore, accuracy and a sharp eye for detail is of utmost importance.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am looking for a Delphi desktop application developer to create a program that can run daily and access an MYOB online company file. The purpose of accessing the file is to check for customers who have exceeded their credit limits. Skills and Experience: - Proficiency in Delphi programming language - Experience with desktop application development - Familiarity with accessing MYOB online company files and retrieving data - Knowledge of credit limit management and customer data - Ability to schedule and automate daily program runs The application should be able to retrieve a list of customers who have exceeded their credit limits from the online company file to a text file. The application should be set to run daily to ensure that the credit limits are regularly monitored...

  $357 (Avg Bid)
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  DELPHI programe creat zip/unzip with password หมดเขตแล้ว left

  Delphi Program for File Compression with User-defined Password Protection - Purpose: The objective of this project is to develop a Delphi program that provides file compression functionality. - File Compression: The program should be able to compress files efficiently, reducing their size without losing any important data. - Password Protection: The program should offer user-defined password protection for the compressed files, ensuring security and privacy. - Platform: The program should be compatible with the Windows operating system. - Skills and Experience: - Proficiency in Delphi programming language. - Strong knowledge of file compression algorithms and techniques. - Experience in implementing password protection mechanisms. - Familiarity with Windows pl...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Delphi developer Microsoft Graph API หมดเขตแล้ว left

  I would like to add and edit Microsoft To do tasks via Delphi. I would like an app that connects to api. If it can avoid logging in each time please. The app should have a task add button and a task edit button to prove all works on. To be written in Delphi 11

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I want a simple file explorer for Android and iOs using Delphi FMX / FireMonkey. Possibility to explore folders, select file and open the file in default viewer. (for example JPEG, PNG, GIF, PDF, DOC, TXT files) When the program starts the Documents folder is preselected but it should be possible to select other folders. Then the users select a file and the file is opened in default viewer. Should execute on Android 32, Android 64 and iOs 64. I need complete project including sourcecode.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Wordpress site restore from backup - delphi หมดเขตแล้ว left

  we need to restore site from of WordPress and we need to do it from old backup

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Mobile app in Delphi and Nexusdb หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled Delphi developer with experience in Nexusdb to create a mobile app for the management of external maintenance interventions. The app should have the following functionalities: - compatibility and interaction with company technological systems table - compatibility and interaction with company intervention system table - Calendar feature for employees to schedule and keep track of maintenance interventions - Push notifications to notify employees of new interventions or updates - Possibility of listing the materials used by drawing on the company articles database and communication of the articles to the company database for unloading from the company's central warehouse. - Possibility of associating photos of the site and memorize them in the tech...

  $1334 (Avg Bid)
  $1334 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I am looking for a Delphi developer who has experience in integrating Signhost API into existing code. The project needs to be completed within a week. Ideal skills and experience for the job include: - Extensive knowledge of Delphi programming language - Experience in integrating APIs, specifically Signhost API - Familiarity with existing code and ability to seamlessly integrate the API - Attention to detail and ability to troubleshoot and resolve any issues that may arise during integration process If you have prior experience with Signhost API and are confident in your ability to complete this project within the given timeline, please reach out to me.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Necesito programador Delphi หมดเขตแล้ว left

  Busco programador delphi para reforzar un proyecto en remoto sobre contabilidad y auditoria. Es necesario tener experiencia demostrable, mínimo 7 años.

  $17 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...looking for a skilled freelancer to upgrade my Delphi 7 application to support SSL and communicate using REST over HTTPS. This project is for an existing business and there is no specific deadline, so timing is flexible. I have all the necessary documents and source code available for the freelancer to work with. You need make a upgrade on delphi 7 to generate modules with commands that communicate by REST using HTTP and HTTPS with examples of calls for all verbs (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) We have a program in Delphi 7 that communicates with a web program in Java running on Tomcat and is pointed to the domain The web system needs to be updated to https, and therefore, we need to update Delphi to have an SSL certificate and be able to communicate

  $603 (Avg Bid)
  $603 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  I need someone to fix my delphi code หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled freelancer that can help me with the Delphi code of my application. The Delphi version I am using is 10.4. Recently, the application has been giving me problems and I can't seem to get it to run. I do not have any specific idea on how to improve or add functionalities - I just need the existing code to be fixed. This delphi project requires someone that is highly experienced in Delphi programming and has the technical expertise to debug and fix this application quickly and efficiently.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for a teacher who can help me learn Delphi 10 and RAD Studio from a beginner to advanced level in Object Oriented Programming. Skills and experience needed: - Proficiency in Delphi 10 and RAD Studio - Strong understanding of Object Oriented Programming - Experience in creating GUI applications and database access in Delphi 10 - Better is that I can make individual learning with the teacher.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon Stop a task from a delphi routine หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can help me stop a specific task from a Delphi routine. I do not have access to the source code or the compiled executable, so the freelancer will need to come up with a solution without it. Specific requirements for the project include: - Understanding of Delphi programming language - Experience with reverse engineering and debugging - Knowledge of memory management and debugging tools The desired outcome of this project is to avoid a bug that occurs during the task and improve the overall performance of the routine. The freelancer should have a strong attention to detail and be able to work independently to come up with a solution.

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  delphi developers หมดเขตแล้ว left

  I am looking for experienced Delphi developers to help with a moderately complex project that I need completed in the long-term. I have a specific requirement in mind and I am looking to find developers who can leverage their expertise in this technology to deliver a high-quality project. The ideal developer should have extensive experience with the language, be able to bring innovative ideas to the table and have a strong commitment towards meeting the timeline. If you think you are the right candidate for the job, I would love to hear from you!

  $1309 (Avg Bid)
  $1309 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can integrate Hikvision Face Recognition technology (specifically HK 1000 and DS-K1T671MF-L models) with Delphi examples. The example in Delphi should enroll a face into the device and also show the id of someone recognized at the device. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Delphi programming language. - Experience with integrating Hikvision face recognition technology. - Knowledge of HK 1000 and DS-K1T671MF-L models. If you have the necessary skills and experience, and can complete the project within the specified timeline, please bid on this project.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Make suggestions on building a new it landscape หมดเขตแล้ว left

  ...through a hosting company or adopting Office 365 cloud solutions. The existing software infrastructure includes old Win32 applications developed in Visual Dataflex, .NET, and Delphi, Navision installations, and a SQL server with five databases. Additionally, the consideration of containerization for some applications and the incorporation of open source solutions where feasible will be explored. Data security, especially concerning patient and critical data, is of utmost importance. **Key Components:** 1. **Current Infrastructure Assessment:** - Evaluate the existing applications built in Visual Dataflex, .NET, and Delphi. - Assess the Navision installations and SQL Server with its five databases. 2. **User Requirements:** - Understand the requirements of 30 co...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน delphi ชั้นนำ