Difference between structural and architectural engineeringงาน

ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 difference between structural and architectural engineering งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ผมกำลังทำโปรเจคจบปริญญาตรีเกี่ยวกับการ เลือกสีรองพื้นให้ตรงกับสีผิวด้วยโปรแกรม matlab ไม่ต้องทำออกมาเป็นแอปพลิเคชันครับ แต่ในเบื้องต้นอยากให้หน้า GUI แสดงผลออกมาได้ก็พอครับ flow คร่าวๆที่ร่างไว้คือ ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายใบหน้าหรือท้องแขน จากนั้นโปรแกรม หาค่าสีเฉลี่ยเป็น rgb แปลงค่าเป็น Lab แล้วนำไปคำนวณหา deltaE (color difference) เมื่อเทียบกับข้อมูลของรองพื้นที่มีอยู่แล้ว ถ้าสีเฉดไหนไหนค่า deltaEน้อยที่สุด ก็แปลว่าใกล้เคียงสีผิวนั้นที่สุด ก็แสดงผลลัพธ์เป็นสีรองพื้นนั้นครับ (ทำด้วยโปรแกรม matlab เท่านั้นครับ)

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ... theme parks and government offices, concerts special protection staff. This company is being setup in Bangkok because of a huge market in Thailand. My client will provide manpower services for all clients with a very low and competitive pricing. They are in the process of setting up a very big corporation in Bangkok. We are currently seeking freshers or low experienced people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HELP US GROW OUR BUSINESS. THIS WILL BE OUR PILOT BATCH. IN CASE YOU ARE INTERESTED IN SHOWING THE WORLD...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Need an accountant who can use Xero accounting program and can help reconcile and tax. Monthly pay between 600-900USD for the right person. ใช้ xero program ได้เปนอย่างดี กระทบยอดบัญชีได้ทุกหมวด ปิดงบการเงิน ต้นทุน

  $773 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Object Counting with Yolo Image Recognition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert in image re...objects in images with moderate accuracy. The project will involve working with object-focused images and focusing on counting individuals within these images. Key requirements include: - Proficiency in Yolo image recognition system - Experience in developing object counting algorithms - Ability to work towards moderate accuracy in object counting Your role will be crucial in delivering a system that can accurately count objects, even with a moderate level of precision. This project will enable the system to count objects in various images, with a specific focus on improving accuracy over time. The ability to understand the object's context within the image, and to differentiate between objects of the same class, will be ...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...to assist in creating a comprehensive presentation for a new product and service. The purpose of this presentation is to educate potential customers on the features and benefits of our offering. Key points to consider: - The presentation should be engaging and informative, focusing on the educational aspect rather than a sales pitch. - The content should be presented in a way that is easy for a non-technical audience to understand. - You'll be responsible for finding the right balance between technical jargon and simplified concepts to ensure the audience can grasp the information effectively. - There will be discussions and revisions as we work together, so good communication skills are essential. Ideal skills and experience...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Improve Vocals Clarity & Remove Noise 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...too loud and the vocals are not clear enough. I've had this done before but I'm now looking for a more professional improvement. The key requirements for this project are: - The background noise should be completely removed. I need a clean, professional sound and the background noise is currently interfering with the overall quality of the recording. - The vocals should be improved to the point where they are crisp and clear. This is crucial to ensure that the overall sound is professional and engaging. Ideal skills for this project include: - Proficiency in audio editing software - Experience in noise reduction and vocal enhancement - Strong attention to detail - A portfolio of previous work in audio engineering, ideally with simi...

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Retaining Wall Professional Assessment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in dire need of a professional who can assess the condition of my retaining stone wall. It's currently leaning and cracked, rising to a height of around 3 to 6 feet. *major responsibilities: - Evaluate the current condition of the wall - Render a professional verdict about its safety - Propose any necessary rebuilding strategies. Ideal skills and qualifications: - Proven experience in structural assessment and masonry - Proficiency in stone wall works - Excellent understanding of safety guidelines and regulation. This task will require a valid certification or evidence of prior experience in similar roles. Being well-versed with local building codes would be an added advantage.

  $1645 (Avg Bid)
  $1645 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vibrant Cartoonish Art for Marketing 6 วัน left

  ...need to be playful and engaging, striking a balance between professionalism and relatability. - Usage: These cartoons will be widely employed across various marketing avenues, so they should be versatile and impactful. - Color Scheme: I need the cartoons to be colorful and vibrant, capturing the attention and imagination of potential clients. Ideal Candidate Skills and Experience - Demonstrable experience in cartoonish style art - Proficiency in producing versatile cartoons suitable for marketing materials - Past work involving vibrant and colorful artwork. Cartoon of a Cat! company name is Big Cat Supplies need pictures/drawings of a Cartoon Cat Yellow and Black l He will be in many different poses. main page to be A Bi...

  $146 (Avg Bid)
  การันตี
  Enhancing Photocatalytic Efficacy: Literature Review Refinement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Style: I want thorough work done on sentence structure and clarity, word choice and vocabulary, and punctuation and grammar to enhance the overall readability of the review. - Structural Improvements: In particular, I expect enhancements in the introduction and background, results and data analysis, and discussion and conclusion sections. - Comprehensive Coverage: I need the review to extensively cover relevant studies and research. This will involve cross-checking if all pertinent studies are included and reinforcing arguments where necessary. Ideal candidates would be those with a background in environmental science or a related field, with strong experience in academic writing and editing. Familia...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I am looking for a landscaping architect to design my outdoor living space with the aim of creating a relaxation area with an inground pool. The Key Responsibilities: - Draft a comprehensive architectural plan for a large outdoor living space (more than 1000 square feet) - Include a relaxation area and an inground pool in the design Required Knowledge, Skills, and Abilities: - Strong experience in landscape architecture, with a focus on designing outdoor living spaces - Ability to include specific elements, such as relaxation areas and inground pools, in designs - Capacity to work with large spaces (more than 1000 square feet).

  $677 (Avg Bid)
  $677 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Cantilever T-Shaped Shear Key Retaining 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  +++ PLEASE READ ENTIRE DETAILS BELOW AND VIEW ALL ATTACHMENTS BEFORE SUBMITTING A FEE +++ BUDGET $25 If you submit a fee, then increase it after we discuss, I will say goodbye to you!!!! **** ALL TASKS ARE STATED HERE ***** DO NOT BID UNLESS YOU ARE STRUCTURAL ENGINEER THAT CAN DO STRUCTURAL and MATERIALS CALCULATIONS, and have STEEPLY SLOPE (Incline land) EXPERIENCE + REVIEW +++ DELIVER DWG and PDF files in ARCH D 24" x 36" format, Scale is 1/4 inch = 1 foot +++ Task 1 - Create a Cantilever T-Shaped Shear Key Retaining Wall BLUEPRINT / Plan with Load and Materials Calculations a. REDRAW the FOUR Retaining Walls in Site Plan with proper DIMENSIONS (Width, Height and Length) for RESIDENTIAL Building on...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Es un proyecto que se basa en delegar tareas para solucionar ciertas tareas de inteligencia artificial

  $545 (Avg Bid)
  $545 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Guest Posting on Business & Construction for Building backlinks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - Proven experience with guest posting on a variety of platforms, especially in the business and construction niches. - Strong writing skills, capable of producing engaging, SEO-friendly content between 500-1000 words. - Please submit your proposal with details about your experience in guest posting, particularly in the business and construction realm. send you website list with Price

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  React Subscription Site with STRIPE Integration 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional developer who can create a subsc...key details: - You'll be responsible for implementing user registration and login features. - The site should have a section for subscription management allowing users to sign up and cancel their subscription, as well as purchase additional credits. - You should have experience in integrating payment gateways, as I need the site to be integrated with STRIPE. - The content of the site will include text, images, and interactive elements. This requires a good eye for design and UX. In terms of the site's scale, I'm expecting it to have between 5-10 pages. The ideal candidate would have experience in rapidly building subscription-based sites, a strong command of React, ...

  $750 - $1500
  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $750 - $1500
  52 คำเสนอราคา
  thermal insulation engineering project for shipping container home 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  thermal insulation engineering project for shipping container home looking for someone with experience with insulation in shipping container homes

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm looking for a video editor to help me enhance a video that's under 10 minutes in length. Key tasks: - Incorporating background music - Incorporating sound effects where necessary - Ensuring smooth transitions between scenes I will be supplying all the footage required for the video editing. The ideal candidate for this project will be someone experienced in video editing, with a creative eye for adding music and sound effects. Proven experience in creating engaging and professional videos is essential. Please note that my budget is limited for this project, so I'm looking for someone who can work with me within my constraints.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Civil Engineering Plan for 2-Story House 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a comprehensive civil engineering plan for my 1,500 - 3,000 square feet 2-story house. This project involves creating structural details, an electrical plan, and a plumbing layout. Key requirements: - Craft a detailed structural plan that ensures the safety and stability of the house. - Design an efficient and practical electrical plan to ensure a seamless electricity supply throughout the house. - Develop a plumbing layout that ensures effective water management and distribution across the house. An ideal candidate for this project would possess: - A strong background in civil engineering, with a focus on residential projects. - Proficiency in CAD software to design and draft detailed plans. - Experience with electri...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  2 features to add to unity game + server files -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ***Don't bid if you won't agree on the BUDGET! Budget is 70$ I am looking for a developer that kn...electrifying the opponent, causing them to freeze for a specified duration. This feature will be seamlessly integrated into the gameplay and synchronized with the server-side Java script for online multiplayer functionality. Secondly, you will create the animation of lifting and releasing the opponent within the game environment. This interactive feature will add an exciting element to the gameplay experience, enhancing player engagement. Thirdly, You will need to fix small animation in the server so it will work in unity. Please check and let me know the 2 features must be synced between the UNITY & the server Java script when the players pla...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  structural stability engineering project for shipping containers home 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  structural stability engineering project for shipping containers home looking for someone with specific shipping containers projects experience

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Looking for an artist who can bring a unique concept to life. The project revolves ...for an artist who can bring a unique concept to life. The project revolves around creating a cartoon-like image of a raccoon, part of an army troop. Key details: - The raccoon should be depicted standing up, in a relaxed state, yet holding an M4 gun and a hand-held radio. - It should also be wearing a stetson hat, adding a touch of personality to its character. - The artwork should ideally have a balance between realism and a cartoonish style. Ideal candidates will have: - Exceptional skills in illustrating cartoon characters. - Experience and comfort in working with varied styles. - A keen understanding of visual storytelling, capable of rendering the raccoon's relaxe...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Linkedin Accounts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for people with USA LinkedIn accounts to assist us in a brief project. Each account will have the following: - Must be a USA LinkedIn Account - Must have at least 100 connections - Must have been in use between 6 months - 1 year We will pay $50 for each successful account we can verify. Consider this as a side gig to earn money. Submit an application with the screenshot of the account to be considered.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...about crafting and eager to share their creations with the world to create engaging craft videos for our YouTube channel. - Craft Types: The ideal candidate should be able to create interesting, engaging videos on paper crafts and DIY home decor. - Target Audience: Our target audience is varied, including kids and parents, DIY enthusiasts, and home decorators. - Video Duration: Each video should be between 5-10 minutes long. The perfect candidate for this project should have: - Experience and a deep interest in arts and crafts, especially in paper crafts and DIY home decor. - A knack for creating engaging and informative content for a diverse audience. - The ability to consistently produce high-quality, visually appeali...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...Expertise in developing GLMM - Familiarity with psychological research data - Strong skills in the SPSS statistical software or R studio. We'll be delving into complex psychological research data and examining patterns and differences in a mixed within-between subejcts design, using a GLMM strategy implemented on SPSS or R Studio. Your insightful analysis is fundamental to the progress of the research. Take note; your work will involve running a GLMM using SPSS or R studio. The central objective is to identify and analyze patterns within the data. Hence, extensive prior experience with GLMM, SPSS and R Studio is critical. Ultimately, the successful candidate will have a robust statistical background, matched with a detail-oriented nature, to...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Trophy icon Brand Identity for Orsted Supply Co. 9 วัน left

  ...Orsted. Our focus is on the fabrication and supply of quality architectural metal products and we're looking for an experienced designer who can give us a solid brand identity. Key Deliverables: * Logo Design: We're interested in designs that incorporate our company's name, Orsted (common short name) and possibly initials "OSC" or "Ø". We're looking for an innovative and creative application of these elements in our logo. * Color Standards: We'd like our color scheme to represent our industry well. Earth tones such as browns, greens, and grays, as well as metallics like silver, copper, and gold would resonate well with our brand. * Business Cards Design: Please design an attractive ...

  $350 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ
  Trophy icon Customizable Flyer Creation Project 2 วัน left

  create a Flyer . Brandit Bermuda Presents a 2-for-1 Special on St. George's Cup Match Chairs! Purchase a Cup Match Chair from Allure Hair Salon between July 22 and July 27 and receive an additional chair at no extra cost. $30 per chair. Don't miss out on this steal. This is not a joke! Please note: The Somerset Chairs have already sold out. Allure address: 6 Parliament St, Hamilton, Bermuda Phone: +1 441-292-4063

  $20 (Avg Bid)
  การันตี

  ...my web host has been reached. As a result, I've decided to migrate the website/ database to a Linux-based VPS. The database I'm currently working with is between 5GB and 10GB in size. Key responsibilities include: - Migration of the MySQL database//website from the web host to the Linux VPS. - Regular maintenance of the database on the VPS. - Setting up a backup system for the database to ensure data integrity. I'm looking for a database professional experienced in MySQL and VPS management. The migration process must be seamless to avoid any data loss or inconsistencies. Additionally, the ideal candidate should be proficient in creating and maintaining a robust backup system for the database on the VPS. Experience with database optimization...

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...skilled PHP developer to create an API that will bridge between WordPress and Cloudbeds. Key requirements: 1. Booking Management: The API should allow effective management of room bookings. This includes creation, modification, and deletion of reservations. 2. Data Synchronization: The API should ensure seamless data flow between WordPress and Cloudbeds. This encompasses room availability, reservation details and guest information. 3. Automated Synchronization: The synchronization process should be automated. Manual intervention should not be necessary except for troubleshooting or specific, occasional adjustments. Ideal Skills and Experience: *Strong knowledge about both WordPress and Cloudbeds ecosystems. *Proven experience...

  $1065 (Avg Bid)
  $1065 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา

  Hello, I'm looking for an expert to create between 4-6 short viral videos for my B2B business and manage them on social media platforms. The tasks include: - Creating engaging visual content (images, infographics, short videos). - Editing and uploading videos. - Managing paid campaigns on social media. - (Optional) Writing scripts and producing videos. Please provide your prices, examples of previous work, and any recommendations. Include prices both with and without scriptwriting. I'm looking for someone to work with on a long-term basis. Priority will be given to freelancers from Latin America, Ukraine, and India. Thank you! Hola, Estoy buscando un experto para crear entre 4 y 6 videos cortos virales para mi negocio B2B y ge...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  YouTube Video Editor 6 วัน left

  I'm in need of an experienced video editor, specifically for YouTube content. Here are the requirements: - I'll Provide audio form and you need to create video for it by using copyright free clips and animations. - You should have notable experience editing YouTube videos, showcasing your ability to build engaging content. - The edited videos should have a duration of between 5 and 15 minutes. This requires a careful balance between content completeness and viewer engagement. Great skills in storytelling, attention to detail, and solid experience with video editing software (Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, etc.) are ideal for this project. Payment will be 600 to 1000 per video as per there length. Note- For your reference...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...supplement. The design should attract the eye of individuals (mainly males) aged between 30-60 who are proactive about their blood pressure. I have included 4 images of products that we like the packaging for in terms of how the key benefits stand out. We are currently unsure on the brand name as well as the brand colours. The packaging needs to be created on a stand-up pouch. The product is a nitric oxide supplement that serves to: - Improve blood flow - Increase circulation - Lowers cholesterol - Blood pressure Support - Supports Cardio Health The physical benefits that a customer will notice are: - Boost Energy & Stamina - Get Better Cardio Performance - Better gym performance - Greater blood flow and potentially stronger erections Ideally, I would like: -...

  $149 (Avg Bid)
  การันตี
  i find a experienced Developer Needed for Web-Based Poker Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...backend and make front-end modifications for the web-based online Hold'em poker game that I'm currently developing. Please participate only those who meet the following contents. Programming languages: JavaScript and TypeScript Frontend: React: A JavaScript library for building user interfaces. Redux: For state management in React. WebSocket: For real-time communication. Material-UI: For responsive design and UI components. Backend: Node.js: A JavaScript runtime for server-side development. : A web application framework for Node.js. : For WebSocket communication between the client and server. MySQL: A database for storing game data, user accounts, and other persistent data. JWT: For user authentication and session managemen...

  $544 (Avg Bid)
  $544 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  E-commerce API Integration for Data Sync 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled developer to establish a robust API connection between my E-commerce platform and host system. This is crucial for syncing key data that helps in the smooth operation and performance of my business. Key Data to Transfer: - Product Information - Inventory Levels - Pricing Updates - Shipping Costs - Default markup to incoming costs - Create Primary Category and then sub-categories - Typed tutorial on functions of API calls. - Create Master Category "NewItems" with sub-categories for each relevant name. Ex: Clothing, Electronics.....all items from source that are newly listed will be placed in this primary category. If possible. NOTE: The source for these products have nearly 730K items, that will need to be moved over. W...

  $915 (Avg Bid)
  $915 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Development of a Website and Mobile App Similar to Makromusic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Overview: Develop a website and mobile application similar to Makromusic () and its subdomain , including mobile apps for both iOS and Android platforms. Project Objectives: 1. User Platform: Create an engaging platform for users to connect with music based on their tastes. 2. Artist Platform: Provide a dedicated subdomain for artists to manage their profiles, upload content, and engage with fans. 3. Mobile Apps: Develop mobile applications for iOS and Android to facilitate seamless user experience on-the-go. Project Scope: 1. Website Development: - Main Website: User-centric platform with features similar to Makromusic. - Subdomain for Artists: A subdomain where artists can create profiles, manage their music, and interact with f...

  $762 (Avg Bid)
  $762 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Innovative Residential Security Lock Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in creating a pad lock and door lock based on a mini electric motor. The primary purpose of these locks is to enhance residential security. Key Requirements: - Full Customization: I'm looking for a professional who's comfortable working from scratch and can deliver fully custom designs. - Digital Keypad Access: I want the locks to feature digital keypad access. Experience in integrating this feature will be highly valued. Ideal Skills: - Proficiency in mechanical design and engineering - Extensive experience in lock design - Knowledge of residential security standards and requirements - Comfortable with full customization and working from a blank slate - Experience with digital keypad integration would be a significant advantage. ...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Seeking a skilled architect with a strong background in clinic designs to create a comprehensive 3D floor plan that goes beyond basic layouts. Firm on budget, applications above will not be considered. Candidates must provide examples of previous relevant work, and a cover letter detailing their approach to this project. Utilize strong creative architectural insights to optimize space, enhance functionality, and consider patient flow while incorporating modern aesthetic elements. Prior experience in dental clinic design is highly valued. Payment milestones aligned with project phases.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Expert Architect Needed for Innovative Dental Clinic Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a skilled architect with a strong background in clinic designs to create a comprehensive 3D floor plan that goes beyond basic layouts. Candidates must provide examples of previous relevant work, and a cover letter detailing their approach to this project. Utilize strong creative architectural insights to optimize space, enhance functionality, and consider patient flow while incorporating modern aesthetic elements. Prior experience in dental clinic design is highly valued.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...specific focus on vehicle speed data. Through the collection and analysis of CAN bus data, I aim to gain a deep understanding of how certain variables affect the performance of the vehicle. Ideal Skills and Experience: - Strong background in vehicle technology or automotive engineering - Experience in collecting and analyzing CAN bus data - Ability to transform complex data sets into an easy-to-understand spreadsheet Tasks Involved: - Collection of CAN bus data primarily on vehicle speed - Transformation of raw data into a comprehensive spreadsheet - Trend analysis and interpretation of the speed data This work requires a keen eye for detail and a strong background in data analysis. Proficiency in using spreadsheets and working w...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for an architect who can create a distinct and appealing facade design for my house in Kuwait. If you're a visionary designer who can blend contemporary style with the architectural and structural plans of a house, then this job is for you. Key Requirements: - Design big windows which not only add to the overall appeal but also consider the movement of the sun in Kuwait. - Create unique patterns and textures on the facade for a contemporary look and feel. - The facade material should primarily be wood. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in facade design, specifically in contemporary style. - Proven ability to utilize unique patterns and textures in designs. - Adept at considering natural elements...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Whatsapp Cloud API Integration for Promotional Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a developer who can set up an integration between my business and the Whatsapp Cloud API. The main aim of this integration is to facilitate the sending of promotional content to our customers. Key Requirements: - The primary task will be to enable the sending of promotional content to our customers via Whatsapp Cloud API. The content will be pre-written and prepared by our marketing team. - It's critical that the set up is done efficiently and effectively. We need the integration to be reliable and robust. - The project should be completed as soon as possible. Time is of the essence for us. Ideal Skills and Experience: - Experience with Whatsapp Cloud API is absolutely necessary. I need a professional who has successfully ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...need of a Civil Engineering professional who can handle multiple important tasks for me. The project consists of three parts: - **Subcatchment Storage Routing (Part A):** This is a crucial part of the project and will require a deep understanding of the subject. - **Estimation of Minor and Major Design Flows (Part B):** This is a requirement for a residential subdivision, so it's essential that the freelancer can deliver accurate and reliable estimations. - **Feasibility Study for a Proposed Water Supply Dam (Part C):** A yield analysis is a significant part of this study, and I'm looking for someone who can evaluate the feasibility of this project. **Skills and Experience Required:** To be successful in this project, the ideal free...

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a comprehensive design for an ATM booth with unique features and a waiting area. This project is urgent, and I need it completed ASAP. Key Components: - Incorporate solar panels on the roof of the ATM booth - Include a comfortable seating area in the waiting space - Ensure the design is accessible to all users - Provide space for advertisements - Integrate a small mechanical room Specifications: - The ideal size for the design would be a medium dimension - Deliverables should be in SketchUp file format Ideal Skills: - Proficiency in architectural design and urban planning - Knowledge of renewable energy integration - Experience in creating accessible and user-friendly spaces - Ability to work under tight deadlines If you're in...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Promo Video of AR app feature that is not yet built. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...an immersive and realistic experience that captivates and engages viewers. This project is not just about demonstrating functionality but about inspiring imagination and excitement for the possibilities of AR in historical education and tourism. The scene will take place in an open field in Ireland, characterized by rolling green hills. The time will be midday, ensuring clear skies and good natural lighting. To add historical authenticity, the setting will include ancient stone ruins, Celtic symbols, and old Irish banners. The AR experience will feature an animated battle between two medieval armies. One army will consist of Vikings, equipped with helmets, shields, swords and axes. The opposing army will be composed of early medi...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I have a personal project that requires a professional to transcribe over 1,000 words. Key Requirements: - Previous transcription experience is a must. - High proficiency in written English. - Ability to maintain confidentiality of the transcribed information. I anticipate the project to be between 1,000 - 5,000 words. Ideally, the freelancer should have: - Excellent attention to detail and accuracy. - Efficient time management skills. - Excellent listening and comprehension abilities. - Previous experience in transcription is a definite plus.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Model RC Plane 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...design engineer with proven experience in the CAD design of small, fixed wing RC aircraft. In any responses we receive priority will be given to those who link to specific examples of this in their past / portfolio. If you just copy and paste the requirement, link to a generic portfolio or give some other generic response to this post you will be taken out of the running for the role. The first step in the development of this aircraft will be the frame design, this will be a composite structure of interlocking pieces to form the body shape and connections between wings and fuselage. More details will be given in the brief, it is expected that this will take a good CAD designer 1 week to complete. Any bids less than 3 days will be discounted, any quotes given ...

  $1419 (Avg Bid)
  $1419 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We are seeking a Senior Full Stack Software Engineer to join our team at Kindertales. The successful candidate will have a broad range of technology skills, including proficiency in back-end programming languages and experience with various APIs (REST). Familiarity with various web frameworks and common software design patterns is also beneficial. The individual should have a degree in Computer Science, Software Engineering, or equivalent industry experience. We are looking for a bright, innovative, and dedicated individual who will play a key role in enhancing Kindertales applications.

  $384 (Avg Bid)
  $384 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Movie Matching Algorithm in Java 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer w...algorithm in Java. The primary goal of this exercise is to maximize the accuracy of the matches between the database of movies and the provider feed. Key Responsibilities: - Develop a matching algorithm that can accurately pair availability information from the provider feed with the internal movie database - Ensure the algorithm is optimized for accuracy, as per the project goals Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Java programming - Prior experience in developing matching algorithms is a plus - Ability to understand and work with large databases efficiently - Good problem-solving skills and attention to detail Please note that how unmatched movies should be handled will be discussed an...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...of the creation of the scene and the objects that make it up (eg screenshots and/or older versions of objects / scene in separate files) The production of a short video, in which the scene will be depicted. The exact duration is not prescribed. It should adequately highlight the scene and its elements. A "convenient" duration could be 1 minute. Although you can export the video directly, it is recommended that you export each frame as a separate image and finally create the final video using Blender's video editor (or other equivalent software) The scene should contain: The necessary items, according to the theme you have chosen. The right materials [textures] Proper lighting by using two or more lights. At least two cameras with at least...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...online platform for selling vitamins and supplements. The platform should be user-friendly, multi-platform responsive, and feature-rich to cater to our diverse customer base. The main aspects include a visually appealing front-end, a robust back-end system, and seamless integration of various functionalities. Project Requirements Front-End (Visual) Images and Animations: To be determined. Multi-platform Responsive Design: Ensure the website is optimized for both mobile and desktop use. Product Filtering: Enable filtering by product and symptom. Language Switching: Implement a feature for switching between different languages. Patient Questionnaire: Collect and categorize responses. Integrate appointment scheduling. Allow patients ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา
  IPv6 Geolocation Setup with Multiple Providers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...information for various regions and cities across North America, Europe, Asia, Oceania, South America, Africa, and the Middle East. Responsibilities: - Contact and liaise with multiple geolocation database providers including but not limited to Maxmind, IP2Location, DB-IP, and ipinfo.io. - Implement geolocation data for specific IPv6 subnets without exposing the subnet details. - Ensure accurate region and city-level geolocation. - Validate and test the geolocation accuracy for the IPv6 subnets. - Provide documentation on the setup and implementation process. Geolocation Providers: Required: - Maxmind - IP2Location - DB-IP - Additional Providers (Examples): - Neustar IP Intelligence - - - IP2Proxy - GeoIPify - Regions and...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา