ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 digital design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  digital business card หมดเขตแล้ว left

  Need Programmer Develove Electronics digital business card ( Can Support English and Thai Language.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  App wallet digital หมดเขตแล้ว left

  สร้างกระเป๋าเงินดิจิตอล ส่งออก รับเข้า ได้

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...รายละเอียดงาน: ขอแค่เป็นคนมีใจรักในงานดีไซน์อย่างจริงจัง และมีหัวครีเอทีฟซักนิกหน่อยก็เป็นอันใช้ได้! โดยตำแหน่งกราฟฟิคดีไซน์นี้ - ออกแบบกราฟฟิคต่างๆโดยเฉพาะ mobile Application - ออกแบบงานเกี่ยวกับ Branding และกราฟฟิคต่างๆที่จะนำไปใช้กับ Digital marketing เช่น เกมส์มือถือ WAP อีเมล์ - ออกแบบชิ้นงานต่างๆตามที่ทีม Branding และทีม Business Development ต้องการ คุณสมบัติผู้สมัคร - มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมดีไซน์ต่างๆ: Photoshop, Flash, Adobe Illustrator - ประสบการณ์อย่างต่ำ 1 ปีในด้าน Graphic design (2D) - สนใจในเกมส์มือถือจะดีมาก

  $1207 (Avg Bid)
  $1207 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  รถ x ray mobile digital หมดเขตแล้ว left

  ทำงานร่วมกับ โรงพยาบาล ศุนย์การแพทย์ คลีนิค หรือ บริษัทที่ต้องการ ตรวจสุขภาพพนักงาน

  $250 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled digital marketer who can amplify the reach of our training courses. Though the specific marketing activities to be engaged in weren't specified, potential areas could include social media, email, and content marketing - showcasing flexibility in strategies will be valuable. Expectations: - Enhance visibility and attractiveness of our courses online - Drive conversion through innovative marketing strategies Applicants Should: - Showcase a portfolio of past digital marketing work - Demonstrate clear understanding and ability in digital marketing The ideal freelancer should be seasoned in devising and implementing digital marketing strategies. If you have experience in promoting educational courses, that would be a significa...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Vintage-Modern Logo for Code Ruby 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're seeking a talented designer who could work on a logo for Code Ruby. The logo should exhibit a blend of both vintage and modern design styles. Skills and Experience: - Graphic design - Creativity and originality - Previous experience in logo design - Proficiency in design software - Understanding of contemporary and vintage design trends Task: - Create a logo for Code Ruby - The design should reflect the blend of vintage and modern styles - The logo should be unique and eye-catching - Deliver high-resolution image files suitable for print, and digital use. Note: Consideration will be given to freelancers who can present initial sketches or idea frameworks during the bidding phase. Show us your creativity and let's ...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Present Digital Services at Atlanta Expo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a freelancer to attend an expo in Atlanta, Georgia

  $448 - $897
  พื้นที่
  $448 - $897
  0 คำเสนอราคา
  Project for Lora O. 9 วัน left

  "Delve into the cutting-edge realm of Financial Technology (Fintech) with our research project. We investigate the transformative impact of Fintech on traditional financial systems, exploring its disruptive innovations, regulatory challenges, and future prospects. Join us as we navigate through the dynamic landscape of digital finance, uncovering its implications for businesses, consumers, and the global economy. like (innovations, challenges, and future trend in the modern landscape)

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Animation for my company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Animation about invitations send via person to person and Digital. Where digital version is saving time and trees and the physical invitations takes a lot of time and paper to create.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  As a business owner, I'm seeking a skilled digital marketer to manage my company's Ads campaign of lead generation among general consumers. As a Coaching Company we train people on A.I tools like Power BI. We sell our certification course at the most affordable price & certify people as Power BI Expert. Our Audiences are Working Professionals in IT, Sales, Operations, Management, Finance, Accounting, etc. Your Job: - Identifying potential Consumer leads by running free workshop campaign - Giving Quality of leads who can convert after attending our free workshop Milestone : -Only Best Quality Leads Required Skills and Experience: - Proven track record of successful lead generation in the technology industry - Familiarity with lead generation methods - Excell...

  $5 (Avg Bid)

  I'm in need of a graphic designer who can take my drink p...unique flavor through the picture. This requires a good understanding of color, composition, and theme. - **Style**: The preferred style is abstract and artistic. I'm looking for creative, out-of-the-box designs that can capture the essence of the drink's flavor. - **File Delivery**: The final images should be delivered in high-resolution digital files and social media optimized files. For this job, you should have: - Proven experience in graphic design, ideally in food and beverage industry - A solid portfolio of work that showcases your ability to create abstract and artistic designs - Strong communication skills to understand and interpret the flavor of each drink accurately. Looking forward to...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  E-commerce Website with Admin Panel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of both physical and digital products. Key Requirements: - E-commerce functionality: The primary function of this website will be to facilitate the sale of products online. This should include a sleek product catalog display, secure shopping cart, and seamless checkout process. - Admin Panel: An intuitive and easy-to-use admin panel is crucial for managing the website effectively. This should allow for adding, editing, and removing products, monitoring sales, and adjusting inventory levels. - Payment Gateway Integration: The website must support payment processing through both Stripe and major credit/debit cards. The integration should be secure, reliable, and seamless for users. - Product Diversity: The platform should be designed to accommodate both physical and digital...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  Freelancers! Earn Cash by Joining Our Affiliations Referral Program. Are you a skilled freelancer looking for new ways to earn money on? TAGLAB, a digital marketing and analytics company, have launched is marketing automated testing platform for analytics tags, data layers, cookies, and conversion pixels implementation quality control. Our clients are typically agencies, consulting firms, medium and large enterprises who use Google Analytics, Adobe Anaytics, and they are highly data driven and involved in digital marketing operations. Our platform is highly competitive from a price point of view compared to our market competitors and we want to start with a 50% commissions referral program. Our contracts are billed quarterly with the following subscription tiers: - $100 (...

  $1006 (Avg Bid)
  $1006 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am seeking a driven freelancer for managing and promoting my businesses' LinkedIn and Instagram presence. The role requires substantial knowledge in cybersecurity, specifically in the areas of cyber threats and prevention, network security, and data privacy. Key Responsibilities: - Creation and sharing of relevant cybersecurity content in the form of infographics and articles - Promote content through SEO and sponsored email campaigns - Monitor traffic to optimize content reach and engagement Ideal Candidate Skills: - Proficiency in social media management, particularly LinkedIn and Instagram for businesses - Proficient in SEO and email marketing strategies - Strong understanding and experience in cybersecurity - Excellent in creating engaging infographics and articles on cyber...

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm seek...content, academic essays) - Background in business, finance, or public policy, with a strong understanding of the Indian banking system and its role in the socio-economic development of the country. - Strong research skills to ensure the content is well-informed and accurate. - Excellent writing skills with the ability to produce engaging and insightful content. - Understanding of SEO principles and digital content best practices. The academic essay specifically requires a deep dive into the topic within 2500 words, including appropriate references and citations. The structure should be coherent, with a clear argumentative thread throughout. The content must be original, engaging, and tailored to the target audience. Timeliness and attention to detail are crucial fo...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Meal Type Cookbook Editing & Publishing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a seasoned Editor/Publisher with an emphasis on cookbooks to bring my project to fruition. The aim is to sell this cookbook as a commercial product both in digital and hard copy formats. Here are the specifics of the project: - The content of the cookbook is under 50 recipes. Your responsibility would include managing the whole process - from editing for clarity and precision, to ensuring the final product is sale-ready. - You need to have an exceptional eye for detail to ensure the recipes are logically arranged by meal type. - Your job would also involve meticulous listening skills to fully comprehend our unique needs and vision for the project. Ideally, candidates with proven experience in cookbook editing, publishing and formatting are preferred. ...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Assembly Line Automation Robotics Program 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...our small test and measurement devices and we basically need the robotic arm to make the then when done, trigger and let our software take over from our software finishes its job it will trigger back to the robotic arm to do edge part. I also need to add that the numbers that will be displayed are digital. But there is no way to read them over the bus. They will have to be read back into a file from a photo optic. Pick up basically as an analog to digital. Bro. I'm seeking an expert in robotics programming to build a program that can automate simple, repetitive tasks on an assembly line. Key Requirements: - The primary goal of this project is to automate our assembly line operations. The program should be able to handle simple, repetitive tasks currently being ...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Plant Photography & Editing for Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a seasoned photographer with solid editing skills for a project involving around 50 plant photos. The work involves: - Sourcing and taking photos of a variety of plants - Includin...Including our black commercial pots in each image - Post-production which includes editing the photos with a white background Specifically, I want the photos to have these features: - The company logo digitally added at the center of each photo - Delivered in JPEG format The perfect candidate is someone with professional photography expertise and a knack for photo editing. Knowledge in creating digital compositions, such as adding logos to photos is paramount. Your portfolio showcasing similar nature or product photography will greatly enhance your chances for this project. Sample pic...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced web designer to create a mod...portfolio website for my record label. This is a great opportunity to showcase your skills in web design and UX/UI expertise. Key features of the website will include: - Showcasing product photos and detailed descriptions. - Presenting the unique history and mission of our brand. - Displaying testimonials and reviews from our happy customers. Ideal skills for this project: - Prior experience in web design, particularly with creating portfolio websites. - A good understanding of mobile-responsive design. - Proficiency in creating engaging, easy to navigate websites. - Experience in SEO best practices would also be beneficial. I am looking forward to seeing how you can bring our brand to the digital...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a qualified web developer to construct a comprehensive eCommerc...construct a comprehensive eCommerce website with the dual purpose of selling and showcasing products. The products to be offered range from physical goods to digital goods. The website should offer: - A clear, well-designed layout managing more than 50 different product categories. - User-friendly interface that ensures seamless online purchase. - Comprehensive product detailing to inform customers about their potential purchases. - Secure payment platform that guarantees customers' info protection. Ideal Skills and Experience: - Experience in eCommerce website development. - Knowledge of modern web frameworks. - Expertise in UI/UX design for online stores. - Proven track record in se...

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Multifaceted Digital Book Reader App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced app developer to build a feature-rich digital book reading application. The app needs to be compatible with both Android and iOS operating systems. Key Features: - User profile: Users should have the ability to create personal accounts. - Book Reading: The main function of the app is for reading digital books. - Time tracking: The app should track the readers' session duration. - Advertisements: Ads need to be interspersed throughout the app. The frequency of these ads should be set on a basis of certain active and current criteria. - In-app Purchases: The app should support various forms of in-app purchases, including subscriptions, one-time purchases, and unlocking additional features. Ideal Candidate: An ideal candidate for this proj...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  As clínica de cirugías estéticas, mi objetivo es ampliar mi presencia en línea, atraer más pacientes potenciales y mantener la fidelidad de los pacientes existentes. Para lograr esto, necesito un experto en marketing digital que trabaje en: - Mejorar la visibilidad en línea de mi clínica - Atraer a hombres y mujeres de todas las edades - Ofrecer servicios de cirugías estéticas faciales, corporales y procedimientos no quirúrgicos - Crear estrategias para aumentar la captación de nuevos pacientes - Implementar técnicas para mantener a los pacientes existentes y fomentar la fidelidad El profesional ideal debe tener experiencia específica en el marketing de clínicas de cirugías est...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled and experienced website developer who can build a cryptocurrency hosting website. The purpose of this website remains undefined, providing an opportunity for creative licence. However, you should keep potentials functions such as wallet services, mining solutions, and ICO hosting in mind. Please include the following in your application: • Your past expe...solutions, and ICO hosting in mind. Please include the following in your application: • Your past experience, particularly in relation to cryptocurrency and website development. • A detailed project proposal, outlining your recommended approach for this project. This project will require extensive knowledge of cryptocurrencies, web development, and security measures associated with host...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Boost User Registration for TikTok-like App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced digital marketer with a proven track record in increasing app user registration, targeting primarily Arab countries . This capacity is vital as my primary goal is to boost the registration number up to 500k within a month. Your responsibility would include, but not be limited to: - Managing and optimizing existing advertising campaigns to reach more prospects. - Formulating effective strategies for capturing the target demographic. - Outlining projected timelines and key performance indicators. Knowledge in markets and previous experience with apps in the entertainment sector would be advantages for this project.

  $7000 (Avg Bid)
  $7000 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled web developer to help create my all-encom...create my all-encompassing e-commerce website. The site will cater for both physical and digital products. Key requirements: 1. Create listing capability for a wide variety of products and categories 2. Secure, seamless payment methods integration 3. Features such as customer reviews and a wishlist need to be added To bid on this project: 1. Show proof of experience in e-commerce website creation Ideal Skills: 1. Proficient in various web languages 2. Experience developing e-commerce websites 3. Comfortable implementing advanced features such as customer reviews and wishlists. knowledge of backend and frontend Your experience will weigh heavily in my decision. Let's build a thriving digital marke...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Modern Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a modern logo for my business, one that's versatile enough for both digital platforms and print materials. Given that I don't have any specific colors in mind, I'm open to your suggestions. Skills and expertise that I'm looking for in a freelancer include: - Proficiency in creating modern and versatile logo designs - A good understanding of how to design for both digital and print mediums - A strong creative vision for color palettes - Experience with market research to ensure the design complements the industry and target audience Your approach to this project should be rooted in clean, contemporary design principles, with the ability to adapt the logo for various applications. Please include your portfolio with...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced graphic designer proficient in Adobe Photoshop. The task at hand is to add a specific face, which I will provide, to an existing photo. Please swap out one of the faces and place the attached dog face. from just adding the face, the fr...freelancer should be able to: - Ensure the added face blends naturally with the rest of the photo. It shouldn't just be pasted on. - Match the lighting and color grading of the original photo as closely as possible. The aim is to make the addition as seamless and realistic as can be. An ideal candidate would have a strong understanding of photo manipulation and visual design, with a keen eye for detail. Knowledge of current digital imaging practices is a must. Samples of past photo manipulation work ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  My business requires an redesign of our current digital menu with a fast 24 hour turnaround. This redesign's aim is to add new offerings to the menu. The current menu is in a PNG format and is a 3 page menu. All 3 menus need adjustments. I am specifically looking for a candidate who can streamline the displaying of our expansive main dishes catalogue in a user-friendly layout. You will leverage your innovative design capacities to present these items intuitively to attract and retain our customers. Understanding food promotion trends will enable successful applicants to tie in efficient promotional and branding strategies with the menu's redesign. The new design will need to flawlessly integrate into our existing digital platforms and systems...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  SEO-focused Web Upgrade & Promotion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the owner of a website that desperately needs a boost in traffic, I'm looking for a knowledgeable freelancer who can assist with key improvements. The focus will be on search engine op...promote it via content marketing and social media. The end goal of this promotional activity is to increase my website traffic. Ideal Skills & Experience: - SEO Expertise: You should be familiar with current SEO best practices and be capable of performing effective keyword research and optimization. - Digital Marketing: Your experience in content marketing and social media promotion will be key for driving more traffic to my site. If you're an expert in search engine optimization and digital marketing who knows how to drive website traffic, you're just the professi...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Office 365 - Build a digital environment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need assistance building a digital environment in Office 365 for a start-up company. I need assistance with basic tenant management, Exchange, SharePoint, and taxonomies.

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Busco un diseñador web...ventas. Tareas Clave: - Diseñar una web y tienda online receptiva y fácil de usar. - Crear y gestionar estrategias de marketing dirigidas posicionamiento y a aumentar las ventas. - Utilizar Facebook e Instagram como canales para la publicidad. Habilidades y Experiencia Requeridas: - Experiencia demostrable en diseño web y de tiendas online. - Experiencia en SEO - Conocimiento sólido en marketing digital y publicidad en redes sociales, específicamente Facebook e Instagram. - Experiencia previa en campañas de publicidad que han llevado a un aumento en las ventas. - Habilidades de comunicación excepcionales y atención al detalle. Tu propuesta de proyecto me ayudará a entender tu enfoque ...

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  High-Detail 3D Monkey Doll Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need ...want detailed facial features, clothing on the model. - Despite plastic being the material of choice, this does not mean sacrificing any detail. I am aiming for a lifelike, intricate portrayal. - The intended use of the 3D model was not clarified, but the designer should make it versatile for potential manufacturing, 3D printing, or digital presentation. Desired skills/experience: - Proven experience with 3D modeling (preferably detailed doll or creature design). - Proficiency in software like Blender or 3ds Max. - Knowledge of plastic materials for 3D modeling. - Strong attention to detail. - Good communication skills to ensure understanding of project needs. By creating a model that accurately and artistically represents my vision, we can bring this unique mon...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I want professional digital marketers who sell digital services. I will give them a free control panel that has all the defenses you want to work on.

  $69250 (Avg Bid)
  $69250 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled digital marketer to join my team. Your primary duties would include website management, social media management, and content creation. Key Responsibilities: * Oversee and manage all aspects of my website. * Handle all social media aspects, including content scheduling, community engagement, and strategic planning. * Create unique and engaging blog articles for my website. The primary goal of this role is to drive website traffic, so I'm looking for someone experienced in SEO and growth hacking techniques. Proficiency in social media platforms and blog-writing is crucial, as you will be responsible for creating high-quality blog articles. Your job will be to effectively boost our online presence via engaging content and strategic marketing. Requi...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Custom Shopify Store for Digital Products 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a business owner with a unique assortment of digital products, I am seeking a skilled Shopify professional to create a brand new online store targeted at a specific market region. Here's what I need: Key Deliverables: - A functional, user-friendly Shopify store built from scratch - An intuitive layout that highlights my digital products Important Features: - Inventory management capabilities enabling real-time updates of stock levels - Smooth, seamless customer experience, maintaining the website accessibility Ideal Candidate: Candidates should have a significant track record in creating Shopify stores from scratch and a deep understanding of digital product merchandising. Experience in developing region-specific online shops will be highly appreciated. I lo...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Multi-Channel Chalet Marketing & Visibility 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a savvy digital marketer to increase the visibility of my rental chalets and drive booking rates. The marketing campaign should target platforms like Google Maps, Facebook, Instagram, and Snapchat, with a special focus on reaching out to families. Key tasks will be: - Developing and managing ads on Google, Facebook, Instagram, and Snapchat - Optimizing the visibility of our chalets on Google Maps - Creating engaging content that appeals to our target audience: families The ideal freelancer must have a successful track record in using these platforms for marketing purposes, along with experience in the tourism or hospitality industries. They should be capable of analyzing social media trends and tweaking campaigns accordingly. Strong skills in SEO and geotargeted adve...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Media Buyer Position: SajanAdz Job Title: Media Buyer (YouTube Ads & Meta Ads) Compensation: $400 - $700 (AUD)/month/client Location: Australia - Virtual/Remote Introduction: At SajanAdz, we specialize in assisting realtors with YouTube ads, Meta ads, and AI to attract more clients. We focus solely on empowering realtors through targeted digital advertising, ensuring maximum impact and client satisfaction. About the Role: We seek an adept media buyer to join our team and drive exceptional outcomes for our clientele. As a media buyer, you will operate on a per-client basis, spearheading tasks such as: - Crafting and launching impactful YouTube and Meta ad campaigns. - Implementing retargeting strategies and custom conversions. - Daily oversight of active campaigns, ensuri...

  $3400 (Avg Bid)
  $3400 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Excel Expert for Comprehensive Financial Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an Excel expert to handle a set of 10 company accounts from 2014 to 2024. Key Responsibilities: - Data Entry and Organization: The successful freelancer will be responsible for ensuring that all com...create accurate forecasts based on the data provided. - Data Visualization and Reporting: You should be able to create professional and easy-to-understand visualizations, graphs, and reports. - Audit and Dashboard: The final deliverables should include an audit of the accounts and a dashboard that provides a clear overview of the financial health of each company. The accounts are currently in digital spreadsheet format, so familiarity with working in this format is essential. For your application, please provide examples of your past work with finance-related ...

  $4551 (Avg Bid)
  $4551 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...a comprehensive overview of my digital marketing agency's services. Relevant experience in producing high-quality marketing presentations and a general understanding of digital marketing is preferred. The project will encompass the following: - An introduction to all our core services, with special emphasis on SEO, Social Media Marketing, and Content Marketing. - Presentation of case studies that profile successful campaigns we've managed in these areas. - Highlight the goal of our marketing campaigns, which is to generate leads and conversions. If you have experience with graphic design, that's a plus, as I want the presentation to be visually engaging. The content should be concise, clear, and persuasive, demonstrating the value and success of our...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  SEO & Analytics Dashboard Consultation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need assistance in setting up a comprehensive SEO and Analytics dashboard for my B2B conte...dashboard should be designed to achieve the following: - Increase website traffic and improve website rankings for our B2B clients - Track campaign performance with an emphasis on organic search traffic and keyword rankings I require a consultant who can set a clear roadmap for this process. Ideal skills and experience: - Extensive knowledge in SEO, Semrush experience is a plus. - Proficiency in digital analytics tools, Looker studio experience is a plus - Experience in setting up dashboards especially tracking organic search traffic and keyword rankings Expectations: - Set up the dashboards. If you have the necessary skills and experience, I'd love to collaborate with you o...

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Interactive Banner Design for Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a creative graph...engaging interactive banner for my website. The primary objective for this banner is to improve user engagement, making it a crucial component of my digital marketing strategy. Key Project Expectations: - An interactive banner with a modern and minimalist aesthetic - The banner should compel users to interact, thereby enhancing website engagement - The visual design must align with my brand's identity Ideal Skills & Experience: - Proven track record in designing interactive banners - Proficient in creating modern and minimalist visual styles - Strong understanding of user engagement principles - Ability to translate my brand identity into visual design Please provide relevant samples of your work in your response. I look ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  YouTube Video Promoter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced YouTube video promoter to help inc...YouTube video promoter to help increase views and subscribers for my entertainment content channel. Key Requirements: - Promote videos to a general audience, focusing on increasing views and subscribers. - Utilize various marketing strategies and platforms. - Proven track record in growing YouTube channels. - Familiarity with the entertainment industry and audience engagement. Experience in digital marketing, specifically with YouTube channel promotion, is a must. A good understanding of the entertainment industry and the ability to engage a general audience will be highly valued. I need someone who can help my channel gain momentum and attract more subscribers and views. If you think you can help me with th...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...for my brand. The logo will be used across both digital platforms and print materials. Key Requirements: - The logo must follow a minimalist design style. - It should be versatile enough to look appealing on both digital platforms and in print. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design, particularly with a minimalist aesthetic. - A strong portfolio that showcases previous logo work suitable for both digital and print use. - Understanding of branding and logo design principles. - Ability to deliver high-quality work within a set timeframe. Please include samples of your previous logo work in your proposal. Specifically, I am looking for a company logo design that can be used on business cards and a metal stamp ...

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...for an experienced digital marketer to manage and enhance the online presence of my business. Key responsibilities will include: - Social media management for Facebook and Instagram. - SEO implementation to increase site visibility and drive traffic. - Content creation and marketing customized for a B2C audience. The ideal candidate should have extensive experience in SEO, content creation, and social media management. Their work will play a pivotal role in reaching out to potential customers, so a strong understanding of effective B2C marketing strategies is a must. A proven record in maximizing online reach and engagement, particularly on Facebook & Instagram, would significantly increase your chance of success in this project. The aim is to create an impactful digi...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  As a business owner, I'm seeking a skilled p...company. This website should embody a modern and minimalist design aesthetic, offering a clean and straightforward user experience. Expected Features: - Easy navigation and intuitive layout - SEO optimized - Fully responsive for all devices - Secure and up-to-date coding practices Since I will provide compelling content, I highly value a developer who can incorporate this seamlessly with design. Your prior experience developing similar websites and strong understanding in achieving a modern minimalistic feel is beneficial. Rest assured, this project provides room for creative input, fostering collaboration between us for top results. Let's create a site that clinically catalogs my company’s details whil lending ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm in search of a talented digital sketch artist to create concept sketches for me. Key Requirements: - Can draw rough sketches in correct perspective and proportions - Strong portfolio of past work preferably in product design and rendering Your application should include examples of your past digital sketches. I'm particularly interested in seeing your creativity and technique to assess if it aligns with our project needs.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I have a digital brochure in PDF format that needs professional formatting. I require someone with expertise in all aspects of brochure formatting - from text to images, to overall layout. Key Requirements: - Text Formatting: This involves ensuring that the text is readable, appropriately styled, and consistent throughout the document. - Image Formatting: The images in the brochure need to be placed effectively, with proper alignment and sizing. - Layout Formatting: The overall layout of the brochure should be visually appealing, engaging, and easy to navigate. I also need the brochure to be responsive across different devices. This means that it should look good and be easily readable both on mobile devices and desktop screens. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PDF e...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented Frontend Developer proficient in HTML, CSS, and React, to help design a contemporary and user-friendly website for my digital products company. Key Objectives: - The website's primary goal will be to sell our digital products online. - An essential requirement is the integration of certain functionalities, particularly an intuitive shopping cart system and an advanced product search feature. Skills & Experience: - Sound understanding of HTML, CSS, and React - Previous e-commerce website creation - Experience in designing websites for selling digital products - Proven experience in creating effective shopping cart systems and advanced product search functionalities I'm looking for a freelancer who can translate m...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking a meticulous and detailed-oriented professional with robust image-editing capabilities to convert a complex digital artwork into a color vector file. This intricate task demands a deep understanding of vector graphics, attention to detail, and expertise in programs such as Adobe Illustrator. Your skills and experience should ideally include: - Proficiency in vector editing software, particularly Adobe Illustrator - A keen eye for details and color accuracy - Experience in translating intricate digital artworks into vector graphics - A firm grasp of color theory The final vectorized image must retain all the intricacies of the original artwork while being in color. With your bid, please include a few examples of past projects that are similar to this one.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented web developer to create an impactful informational website focusing on showcasing digital products. Here’s what an ideal candidate will bring: - Strong expertise in web development with a proven track record of successful informational website builds. - Understands the necessity of an intuitive user interface and can implement seamless navigation for site visitors. - Ability to design a visually appealing site that attracts and retains attention. Attractive showcases for digital products are paramount. - Can ensure site is optimized for search engines to maximize traffic. - Since my goal is to provide information about digital products, the ability to creatively and effectively highlight said products is essential. Note: Selling o...

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน digital design ชั้นนำ