ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 dns งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Urgent Installation of cPanel with DDoS Protection -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a freelancer who can install cPanel on my Linux server with a focus on DDoS protection. Key Requirements: - Installing cPanel on a Linux server - Implementing DDoS protection measures: Cloudflare, iptables, dns amplification, reflection attack Timeframe: This project is urgent and needs to be completed ASAP. Ideal Freelancer: - Proven experience with Linux server administration - Proficient in cPanel installation - Expertise in implementing DDoS protection measures, specifically Cloudflare, iptables, dns amplification, and reflection attack Please provide a clear timeline for completion in your bid.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a freelancer who can install cPanel on my Linux server with a focus on DDoS protection. Key Requirements: - Installing cPanel on a Linux server - Implementing DDoS protection measures: Cloudflare, iptables, dns amplification, reflection attack Timeframe: This project is urgent and needs to be completed ASAP. Ideal Freelancer: - Proven experience with Linux server administration - Proficient in cPanel installation - Expertise in implementing DDoS protection measures, specifically Cloudflare, iptables, dns amplification, and reflection attack Please provide a clear timeline for completion in your bid.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...system needs to have data analysis capabilities to neatly organize and present the collected data. Experience in cybersecurity would also be an advantage, as the project revolves around networking protocols. Understanding of network security, network management and monitoring would help to ensure the robustness of the solution. it must be done using a developed dhcp server, after identified, a dns server must redirect the connection to a captive portal to push user to identify himself. after identified the captive portal must have a functionality to install remotely an agent to capture hw and sh information. It must create a report of all devices identified and register the in GLPI. Your proficiency in Python, network programming, and an eye for data structuring is a must for...

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  IP address blocked by Sucuri DNS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  IP address blocked, so I am unable to connect to my website. My DNS zone is with Sucuri.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Aplicación iptv para Android apk 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Rediseñar y personalizar el diseño de la apk iptv xtream codes Nombre de la aplicación Logotipo/Icono servidor DNS Antecedentes Pantallas de bienvenida Texto Color Personalización del estilo Subir tienda Google Play Agregar google ADS

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...seeking a Senior DevOps expert to create a standalone infrastructure project using Terraform. This project should enable the deployment of a microservice architecture on Kubernetes (K8s) hosted on DigitalOcean. The solution should adhere to the best Site Reliability Engineering(SRE) principles as outlined by Google. The infrastructure must support creation and destruction with a single command, handle DNS setup, and include various other critical features. ## Project Requirements ### General Requirements 1. **Infrastructure as Code (IaC)**: - Use Terraform to define and provision the infrastructure. - Ensure the code is modular, reusable, and well-documented. 2. **Kubernetes Cluster**: - Use DigitalOcean's managed Kubernetes service. - Configure the clust...

  $32 (Avg Bid)
  การันตี
  Outlook Email & Server Configuration Expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...(port 25). Email Protocols: Basic understanding of email protocols (SMTP, POP3, IMAP). IIS Management: Experience with Internet Information Services (IIS) Manager. Knowledge of configuring IIS features, including SMTP. Firewall Configuration: Skills in configuring Windows Firewall or any external firewalls. Knowledge of allowing specific ports for email traffic. DNS Configuration: Understanding of DNS settings, including MX records for email routing. Ability to set up SPF records for email authentication. Troubleshooting Skills Log Analysis: Ability to read and interpret SMTP logs for troubleshooting issues. Familiarity with Event Viewer for monitoring server events. Connectivity Testing: Skills in using tools like Telnet to test SMTP c...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am in need of a proficient Java Network Programmer to help me create a network application. Through your expertise, I require assistance in implementing UDP protocols and developing DNS service query functionality. The unique element of this project is the use of Peer-to-Peer architecture. Ideal Skills for the Job: - Competency in Network Programming - Strong experience with Java Programming - In-depth knowledge of UDP protocols - Understanding of DNS service query - Previous experience with Peer-to-Peer architecture Your role will involve transforming my virtual concept into a functioning application. I look forward to partnering with a skilled professional on this exciting project. including RFC 1034 and RFC 1035 - can provide links for this

  $734 (Avg Bid)
  $734 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  GoDaddy to Namecheap Email Migration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...critical data (attachments). - A smooth and seamless migration process, with minimal to no downtime. Skills Required Skills Required: - Proficient in email migration processes - Experience with GoDaddy and Namecheap email services - Knowledge of email forwarding and filtering - Ability to troubleshoot any issues post-migration. - Experience in both GoDaddy and Namecheap platforms including DNS settings. - Strong communication skills, updates on the migration process should be provided regularly....

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Troubleshoot DNS Nameservers Issues on Website หมดเขตแล้ว left

  Our website is currently experiencing issues rooted in incorrect configuration of DNS Nameservers with Bluehost and Doteasy. The nameservers are not correctly pointing to the appropriate DNS provider, resulting in the website not loading correctly. The ideal freelancer for this project should have: - Profound knowledge in handling and configuring DNS nameservers. - Experience working with both Bluehost and Doteasy systems. - A propensity for troubleshooting and resolving such technical glitches effectively. A successful completion of this task would be ensuring smooth loading and functioning of the website with the correct configuration of DNS nameservers.

  $405 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...Aftersalespro - Εγκατάσταση και ρύθμιση app για login with Facebook, Google, TikTok - Εγκατάσταση και ρύθμιση wishlist app - Εγκατάσταση και ρύθμιση GLAMI SYN XML Feed app 3. Backend - Προσθήκη manual μεθόδων πληρωμών - Προσθήκη έως 10 fixed τιμών μεταφορικών (f...

  $1061 (Avg Bid)
  $1061 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced professional who can set up a corporate email account on behalf of my organization. - Email Service Provider: I would like to use our custom domain "sun...account. - Custom Domain Setup: The successful freelancer will be responsible for configuring a custom email domain for our corporate account. - Number of Accounts: We anticipate needing 1-10 email accounts for our organization. The ideal candidate for this project will have: - Extensive experience in setting up and managing corporate email accounts - Proficiency with domain configuration and DNS setup - Ability to handle multiple email accounts in a corporate setting Your expertise in this area is crucial to ensuring a smooth and efficient setup process, and I am looking forward to recei...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  DNS Expert needed -- 2 3 วัน left

  I need someone experienced with DNS to provide assistance. The details of the issues and tasks that need help with will be discussed with the chosen freelancer.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Shopify Edits 6 วัน left

  We will do following things 1) Adjust some menu modifications according above excel sheet 2) Add some collections with product according above excel sheet 3) Wait for tomorrow they check metafields 4) Set site live, DNS etc.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon WHM cPanel DNS & NameServer Configuration 2 วัน left

  I'm in the process of migrating to a new server and require assistance with configuring WHM cPanel DNS & NameServer. Key Requirements: I already transferred data on new server but few chatsocket and websocket settings not transferred . - I'm managing my own server, so I need someone with experience in WHM cPanel DNS & NameServer configuration. - The primary goal for this project is to ensure a seamless migration to the new server, with a specific focus on maintaining the uptime and reliability of my website. Key Services Needed: - Email: I need assistance in configuring email services on the new server. - Website: I'm looking for someone to help with the website configuration on the new server. - Subdomains: Subdomains are an essential part of my...

  $56 (Avg Bid)
  การันตี
  server work 5 วัน left

  server configuration support dns setup / ftp / ssl install

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Urgent: Server Down, WHM Accessible 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...websites hosted are inaccessible. A few troubleshooting steps have been tried like server reboot, firewall checks, and domain DNS verification, but the issue remains unresolved. There are no specific error messages observed, just a timeout when trying to access any of the websites. Key Tasks: - Diagnose and resolve the server outage that's causing inaccessibility to websites. - Investigate and identify the root cause of the issue. - Implement necessary fix to restore website accessibility. - Ensure server remains stable post-fix. Skills and Experience: - Proficiency in WHM and server troubleshooting. - Strong understanding of server configurations, firewall systems, and DNS. - Experience in resolving server outages and restoring website access. - Ability to work qu...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am in need of a server expert with Linux proficiency. I require assistance in setting up a virtual host and configuring a customized nameserver. This will allow other domains to point to my server. Ideal skills and experience include: - Proficiency with Linux operating system - Experience in server configuration and virtual host setup - Knowledge of DNS setup, especially for customized nameservers - Strong understanding of web hosting for custom-built web applications

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  DKIM Setup for Sendmail in Plesk หมดเขตแล้ว left

  ...now that you would need (ie. in Plesk and PuTTY now) and would like to get assistance via screen share. Problem: I can email users who joined our service directly by running the PHP script directly and that domain name had DKIM/SPF setting but when I change this to use cron it appears as a different domain name is used that we have (which is our DNS server). Maybe it has to do with postfix being used vs sendmail. Goal: I would like our non DNS server used when cron emails or DKIM/SPF records added. Then when mailing goes out without third party rejections for DKIM/SPF the project is complete The ideal freelancer for this job should have a strong understanding of the following: - Experience in setting up DKIM for Sendmail in the Plesk environment. - A solid understand...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Webflow Expert for Template Customization หมดเขตแล้ว left

  ...Comprehensive Testing: Rigorously test the website across various devices and browsers. Check for bugs, broken links, and ensure all functionalities work as expected. 2. Client Review & Refinement: Present the revised website to the client and incorporate any final feedback. Make necessary adjustments based on their comments. 3. Website Launch:Publish the website to a live domain name and configure DNS settings. Additional Considerations (Expert Level): SEO Optimization: Implement best practices for search engine optimization (SEO) to improve the website's visibility in search results. CMS (Content Management System) Setup: If the website requires frequent content updates, set up the Webflow CMS to allow the client to easily manage their content. Custom Code Integr...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Resolve Domain & Email Deliverability Issues หมดเขตแล้ว left

  ...email configuration settings. This includes ensuring my DNS records are correctly set up, SPF, DKIM and DMARC records are correctly configured, and my email server is not misconfigured in any way. - **Email Deliverability Optimization**: I need someone who can optimize my email deliverability. This involves improving my sender reputation, ensuring my emails are not marked as spam, and ultimately getting them delivered to the recipients' inboxes. The ideal freelancer for this job should have the following skills and experiences: - Proven experience in resolving domain blacklisting issues. - Strong understanding of email protocols and email deliverability best practices. - Experience with email configuration audits and setting up DNS, SPF, DKIM and DMARC records. ...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  DevOps Engineer for Infrastructure Management หมดเขตแล้ว left

  Responsibilities: Transition our current URL structure from to username.workgallery.io. Identify and resolve any issues in the current implementation. Ensure the new URL structure is fully functional and properly configured. Collaborate with our te...io/username to username.workgallery.io. Identify and resolve any issues in the current implementation. Ensure the new URL structure is fully functional and properly configured. Collaborate with our team to ensure smooth integration and minimal downtime. Implement best practices for security and performance. Requirements: Proven experience in DevOps. Strong knowledge of Node.js. Experience with DNS management and configuration. Familiarity with domain and subdomain setups. Ability to troubleshoot and solve complex issues.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  ProtonMail Integration to GoDaddy Domain หมดเขตแล้ว left

  I need a skilled developer well-versed in DNS record configuration within GoDaddy to help link my domain with ProtonMail. Key Responsibilities: - Conduct a full DNS record configuration on GoDaddy - Successfully link the domain hosted on GoDaddy with ProtonMail Additional Task: - Set up email accounts following the above configuration Ideal Skills: - Extensive experience with DNS configuration, ideally with GoDaddy - Previous experience with ProtonMail is highly desirable - Strong background in configuring and managing email accounts Please ensure you possess the above skills before applying. I am keen to get this task completed properly and promptly.

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Troubleshoot GoDaddy to HubSpot Redirect Issue หมดเขตแล้ว left

  ...After updating the DNS settings more than a week ago, I'm still encountering a 404 error when trying to access the website. Key Requirements: - Expertise in DNS settings and troubleshooting - Proficiency in GoDaddy and HubSpot platforms - Proven experience in resolving 404 errors post-DNS update Your responsibilities will include: - Verifying and rectifying any potential misconfigurations in DNS settings - Identifying the root cause of the ongoing 404 error post-DNS update - Providing detailed documentation of the issue and steps taken to resolve it Ideal Candidate: - Has a strong understanding of automated redirects and DNS configurations - Can effectively communicate technical issues and solutions - Has a track record of successfully r...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  DNS & SSL Fix + Privacy Setup หมดเขตแล้ว left

  Hosting and CMS on Wordpress Domain and SLL from godaddy

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...**Consolidate our server hosting:** Migrate all remaining servers from Namecheap to AWS. * **Fix DNS configuration:** Ensure our domain (transferred to AWS Route 53) points to the correct server locations. * **Resolve email issues:** Get our email services back up and running smoothly. * **Overall cleanup:** Organize and optimize our AWS environment for better performance and manageability. websites to fix :- **The ideal candidate will have:** * Proven experience with AWS cloud services, including EC2, S3, and Route 53. * Expertise in DevOps methodologies and tools. * Strong understanding of DNS management. * Excellent communication and problem-solving skills. * **Availability for ongoing

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Make / zapier automation Build หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need help automating domain setup and Google Admin tasks using Make automation: 1. Set up domains on GoDaddy, Namecheap, Porkbun. 2. Add SPF and DMARC records. 3. Configure Google Admin with the domains and activate Gmail. 4. Add DKIM to domain DNS records and verify inside of google workspace 5. Create users ( this would be done manually ). 6. Upload to Instantly / Smartlead using OAuth. Please provide a quote and a timeline . More details are in the attached Notion page : Thank you!

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  WordPress Subdomain Setup & Migration หมดเขตแล้ว left

  I have a WordPress website that I'd like to transfer to a subdomain with a specific name. Key Requirements: - Set up a subdomain on my hosting platform - Migrate my existing WordPress website to the new subdomain The purpose of this project is to maintain the current website while also exploring a new functionali...subdomain with a specific name. Key Requirements: - Set up a subdomain on my hosting platform - Migrate my existing WordPress website to the new subdomain The purpose of this project is to maintain the current website while also exploring a new functionality provided by a subdomain. Ideal Skills: - Proficiency in WordPress - Experience with site migration and subdomain setup - Understanding of DNS and hosting configurations Please reach out if you have relev...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  203 คำเสนอราคา
  WordPress Website Transfer to New Host หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled freelancer to help me transfer my WordPress website from my current hosting provider to a new one using cPanel. Key Details: - The current hosting control panel is cPanel. - I have full access to the...current hosting provider to a new one using cPanel. Key Details: - The current hosting control panel is cPanel. - I have full access to the cPanel of my current hosting provider. - The new hosting provider also uses cPanel. The ideal freelancer for this project must have: - Demonstrable experience with WordPress website migration. - Proficiency in working with cPanel and FTP. - Understanding of DNS settings and domain propagation. - Attention to detail to ensure a smooth and error-free transfer. - Good communication skills to keep me updated throughout th...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Website migration and DNS configuration หมดเขตแล้ว left

  Invoice for the work done to restore the website, migrate, and configure the DNS.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  I need dns setup and domain configuration for heroku หมดเขตแล้ว left

  My provider where I have domain doest allow to configure cname and AName together. Due to it it is problemtatic to make the congiruation between it and heroku. Thats why I need someone expierianced on it who will help and show how to solve this problem

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Set up Cloudflare for Search Engine Website หมดเขตแล้ว left

  We run a search engine service (similar to Google, Bing, etc) which is hosted on AWS. Right now we have a lot of bot activity which we need to stop. To fix this, we recently switched to Cloudflare for DNS/nameservers and are looking for an expert to help us set up Cloudflare for our search engine. This will include making changes to Cloudflare, including settings, rules, etc so that we can stop the bots making requests and overall configure it well for our search engine.

  $250 - $750
  ปิดผนึก NDA
  $250 - $750
  7 คำเสนอราคา
  3CX Calling Issue Resolution หมดเขตแล้ว left

  ...Registration at BRAZIL has failed. Destination (sip:;lr) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available. Warning 12293 07/08/2024 11:26 PM SIP Server Registration at Columbia OUTBOUND has failed. Destination (sip:;lr) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available. Warning 12293 07/08/2024 11:25 PM SIP Server Registration at Jose UK UW has failed. Destination (sip:;lr) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available. Warning 12293 07/08/2024 11:25 PM SIP Server Registration at Taiwan Outbound has failed. Destination (sip:;lr) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available. Warning 12293 07/08/2024 11:25 PM SIP Server

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  My website [Apache server with basic fail2ban] is under DDos attack. The website is hosted on Linode VPS. DNS is on Cloudflare. Right now i had to turn on Cloudflare's "Under DDos Attack Mode" which is too restrictive [some parts on my website are not working as should] . 1) DDoS Defense & Anomaly Detection: You will need to look at my server log files and configure my Cloudflare to stop DDos attacks. See example of recent access log where attackers extremely stuff URL requests to overwhelm my server. (Recommended access log viewer ) 2) Fine-tune Cloudflare's cache rules. Right now it caches my custom Captcha images causing problems I currently use Amazon CDN for photos, css, js but I will turn it off when you switch my site to use Cloudflare's ca...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Medium Traffic-Reliable Site-to-Site VPN Setup หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled professional who can help me configure a reliable, medium traffic level site-to-site VPN between two pfSense firewalls. The connection is already working but the settings do not match my networks. so it gets messed up in terms of Gateways, DNS and subnets. Who can help me right now?? ------------- Key Requirements: - Reliable connectivity: The VPN should ensure stable and consistent connectivity between our two remote offices. - Medium Traffic Handling: The VPN should be able to effectively manage frequent file transfers and occasional video calls between the two sites. Your role would be to: - Set up the site-to-site VPN connection between the two pfSense firewalls. - Configure the VPN to ensure reliable connectivity. - Optimize the VPN for hand...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  WHMCS DNS Manager with Advanced Features หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled developer to create a comprehensive DNS Manager module for WHMCS that can manage DNS zones and records. Key Features: - Zone Provisioning: Enable automated creation of DNS zones for ease and efficiency. - Record Management: The module should allow for the management of DNS records. - WHMCS Integration: Seamless integration into WHMCS for a unified user experience. Key Functionalities: - Bulk Editing: The module should support bulk editing of DNS records for ease in making mass changes. - Template Application: I would like the ability to apply pre-set templates to DNS records to ensure consistency and ease of use. - History Tracking: A crucial feature is the ability to track changes made to DNS records for troubl...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  DNS Configuration on Squarespace หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an experienced professional who can help in adding www record to my DNS settings. I am currently using Squarespace as a DNS provider for my single domain. While attempting to add the record, I encountered a contact support error. Key requirements for this task would include: - Proven experience with Squarespace DNS settings - Skilled at troubleshooting DNS errors - Understanding of single domain configurations Your expertise would greatly help in resolving this error so that I can continue with my website operations seamlessly.

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...phpMyAdmin). DNS Management: Experience with updating DNS settings, specifically using CloudFlare. Root Access: Ability to work with root access on both the current and new servers. Migration Steps: Preparation: Back up all website data using JetBackup 5. Download the backup to a local machine. Data Transfer: Download all website files from the current shared server using FTP. Upload these files to the new VPS using FTP. Database Migration: Export the database from the current server. Create a new database on the new VPS and import the SQL file. Update Configuration Files: Update the website’s configuration files with the new database details (name, user, password, host). DNS Changes: Log in to CloudFlare and update DNS records to point to the new ...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  (Demo Link Required) I'm looking for a skilled web developer to create a domain management website interfacing with OpenSRS API. The website should allow users to register, edit and search for domains using the following features: - Domain Registration - Domain Editing - Domain Search Additionally, the website needs to support the following 'Other' domain management features: - DNS Management - Domain Transfer - WHOIS Privacy The ideal candidate for this project should have experience in working with API integrations, particularly with OpenSRS. Proficiency in web development and design is crucial to ensure the platform not only functions smoothly but also has a professional and corporate design. This means the look should be clean, sleek, and suitable for a busine...

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ... managing DNS records, and potentially managing mail features directly from FOSSbilling. Design and implement both front-end and back-end components for seamless user interaction and API communication. Ensure the module adheres to best practices in security and usability. Submit the module as a PR to the FOSSbilling repository (OPTIONAL BUT RECOMMENDED). Requirements: Proven experience with FOSSbilling and HestiaCP. Strong proficiency in JavaScript, PHP, and API integration. Experience with front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript frameworks). Ability to design intuitive and user-friendly interfaces. Familiarity with version control systems like Git. Preferred Qualifications: Previous contributions to FOSSbilling or similar open-source projects. Experience with SSL, D...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Simplified Network Security Setup หมดเขตแล้ว left

  I need assistance in setting up ethernet LAN network with OpenWrt and firewa...network with OpenWrt and firewall configuration and intrusion detection systems for my small, simple network infrastructure. I also need to set up nmap (Cisco Packet Tracer), change network device's DNS address, IPv4, IPv6, and MAC is a one-time project. The freelancer should ideally possess the following skills and experience: - network security - Proficient with Ethernet LAN installation and set up - Proficient in OpenWrt - Proficient in firewall configuration - Knowledgeable in intrusion detection systems - Experience working with small network infrastructures, creating new DNS address, IPv4, IPv6, and MAC address Please be ready to provide examples of similar work you've done in th...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Website regular Maintenance and Enhancements หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled developer to assist me in maintaining and enhancing my website. It is a new website & not a blogging wordpress websit...Backend) both . It includes fixing bugs, updating the website plugins, and adding new features** . Bug Fixing: You'll need to address issues like broken links, error messages and any other layout problems that may arise. Adding New Features: The site requires regular updates and new features to keep it fresh and relevant. Mantaining Frot The webiste is hosted on Hetzner cloud with cloudfront DNS on frontend. Backend is deployed on Kubernetes with CI/CD to start soon. (we already have a cloud team inhouse) It is a long term project and we will bill every month. Software stack : Your expertise in Django and node.js an...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Small Website Migration to WordPress หมดเขตแล้ว left

  Our current website infrastructure We currently have a cloud server on Vultr which is running the following services: • Three simple WordPress websites • Sendy email tool (linked with an SMTP platform) • DNS services (for emails, verification, DMARC etc). This is linked to Red Sift ONDMARC • CWP Pro Web panel (for managing the PHP updates, MySQL updates for the websites, etc) The server is hosted on CentOS and CWP Pro. The WordPress website has the following important plugins: 1) Wordfence free (for security and protection) 2) Updraft Plus (for website backups) 3) Nitropack-free (for optimising speed) 4) Bunny CDN (for optimising speed) 5) Tawk (for live chat widget in the website) 6) WP Mail (for the Website contact forms to work correctly) 7) Quad addon, KingCo...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  ...links) into the existing website. Complete domain transfer and DNS configuration for our website. Implement a temporary solution to reroute donation buttons to payment links. Develop a simple admin interface for manual data entry and syncing of donation data. Ensure the website is live and functional for donations. Provide support for data collection and basic reporting functionalities. Collaborate with the internal team to ensure smooth operation and transition. Requirements: Proven experience as a web engineer or developer, with a strong portfolio of relevant projects. Expertise in payment gateway integration. Proficiency in web technologies such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL. Experience with domain transfer and DNS configuration. Strong problem-solving skill...

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  DNS Record Modification หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a professional who has experience with modifying existing DNS records. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in DNS configuration and management - Ability to make changes efficiently and correctly - Strong communication skills to ensure the modification is done correctly and timely Please include your experience in your application.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Windows DNS Server Installation หมดเขตแล้ว left

  I need a skilled professional to install a DNS server on a Windows operating system. The server should support dynamic updates for all zones. Key Requirements: - Installation of DNS server on Windows OS - Configuring the server to support dynamic updates for all zones Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Windows server management - Extensive experience with DNS server setup - Familiarity with dynamic updates configuration - Strong troubleshooting abilities for any potential installation issues Please keep in mind that the server is for a small business environment, so efficiency and stability are key factors in this setup. Your expertise and attention to detail are greatly appreciated.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Ajuste de registros DNS para servidor de correo หมดเขตแล้ว left

  Creación de registros DNS (DKIM, DMARC, entre otros) para que el correo electrónico trabaje de forma correcta en su servidor linux compartido. Corroboración de que los mismo estén funcionando.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  GoDaddy 365 to Microsoft 365 Migration หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a professional to assist in migrating our data and services from GoDaddy 365 to a Microsoft 365 Tenant. Key Tasks: - Migrate Emails, Contacts, and Calendars: The key components of our GoDaddy 365 account that need to be seamlessly transitioned to Microsoft 365. - Handle 25 Email Accounts: The project involves migrating a...preparing SSI, Federation, and Exchange commands. - Efficient and Reliable: Punctuality and a meticulous approach to data migration are crucial to this project's success. Please note that there are no customizations or specific configurations in our current GoDaddy 365 tenant. The email spam filter is currently Zix, so MX records would need to reflect the new destination, along with other necessary DNS changes. Project is targeted for we...

  $1187 (Avg Bid)
  NDA
  $1187 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  IT Server/DB Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an IT server expert to help with my current IT infrastructure. Server Management: Server s...Vulnerability check, Installing and updating plugins. New site create along with protocols Dev site create along with protocols Site publish with protocols. Technical Support: Providing technical assistance bug fixes to team members AWS policy work (backsup, emails etc ) Fixing of design issues. MLS Work (Columbia, Paragon etc), maintaining MLS sites Email set up, DNS work (DKIM, SPF, DMARC verification) Site, Database migration Server to Server. DNS migration from and to. RIS+ NEM Site sizes audit, backup Audit Site restoration with efficiently. Availability: During the following hours: Monday to Friday: 9:00 AM to 2:00 PM EST (New York USA Timezone) Weekends: O...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน dns ชั้นนำ