ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 dns งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for a specialist in DNS setup to assist me as I'm not quite sure what type of hosting service my website is using. Your task will be to properly set up the DNS for my website. Key responsibilities and requirements are: - Expert knowledge of DNS - Experience with different types of hosting services, as I'm unsure of my current one - Familiarity with the domain registrar Enoc Your job is to ensure that the website's DNS is correctly set up and operating smoothly. I don't require propagation or record management at this stage. Thank you for your proposals.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Install CWP 9 วัน left

  Install cwp with tomcat9, configurate correctly domain, dns, mail-server and ssl another vps

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  DNS Configuration & Domain Records Modification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert with a solid understanding of DNS settings to assist me in my project. This mainly involves: - Configuring DNS settings: You should know how to successfully setup and manage DNS configurations. - Modifying domain records: Specifically, I need help with CNAME records. Advanced knowledge on how to modify and troubleshoot these records is necessary. Your expertise in the manipulation of these settings would greatly improve the smoothness of my project. A grasp of the details and interconnections of DNS settings would be invaluable.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  As a cybersecurity enthusiast looking to deepen my understanding, I need an expert with strong skills and experience in email spoofing, CNAME record manipulation, mailing setup, and domain configuration. Key Objectives: - Successful demonstration of email spoofing for educational purposes - Setting up mailing system and DNS configuration - Detailed walkthrough of CNAME record manipulation Professional Requirements: The ideal candidate should demonstrate a comprehensive understanding of the following areas: - Email spoofing techniques - CNAME record manipulation - Mailing system setup - Domain configuration This project is purely intended for knowledge acquisition and educational purposes, therefore, any advice or demonstration should comply with ethical guidelines. Applicant�...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...servers. The script in question is a Laravel-based project. SSH Access: SSH access to the Ubuntu server will be required to perform the necessary installation and configuration. Access credentials will be provided to the selected freelancer. Domain Configuration: In addition to script installation, I need the freelancer to help me configure the domain associated with the project. This includes DNS configuration and any necessary adjustments to the web server configuration. Freelancer Requirements: Demonstrable experience in installing and configuring scripts on Ubuntu servers. Solid knowledge of SSH and server administration. Previous experience with Laravel-based projects is highly desirable. Ability to communicate effectively and provide regular updates on project progress....

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Domain Management & Email Optimization 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert in domain and email management, particularly suitable for those with proficiency in handling Outlook and managing existing domains. The primary tasks involve: - Updating DNS records meticulously for flawless website performance and accessibility - Facilitating a seamless domain transfer, ensuring zero downtime Candidates with robust experience in Microsoft Outlook and profound knowledge of domain management are preferred. Your skills and experience should involve dealing with complex domain transfer issues and DNS settings. A deep understanding of domain registration, transfer protocols, and ensuring system security is a must. The ideal freelancer needs to be detail-oriented and proactive in managing any potential inconsistencies or disruptions.

  $129 (Avg Bid)
  NDA
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...code Analysis, dynamic application security testing using open source and commercial tools. • Performed APP code reviews, attesting compliance with the PCI-DSS security requirements. • Reviewing Java and .Net programming language for security vulnerabilities. • Perform analysis on test results and recommends remediation necessary. • Worked on security protocols such as TCP/IP, SNMP, SMTP, NTP, DNS, LDAP and NFS on implementation, maintenance and monitoring. • Create and maintain all the needed Security Center Dashboards. • Working knowledge of OWASP Top 10 and SANS Top 25 software guidelines, Federal Financial Institutions Examination Council’s (FFIEC) regulations, including Payment Card Industry (PCI-DSS), and HIPAA. • Performed securi...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Hi, I have an issue with my NVR (Dahua). It started after i perhaps had changed location of LAN cable in my router. DDMS app stopped working for streaming outside the local wifi/internet. In the local ut works. But outside same network it doesnt work to access. I tried to open port in router and/or try to connect DNS no-ip to my router but cant get it working, i tried to the NVR itself it says succeed but doesnt seem to work anyway. Help to get it working again would be great. Thank you

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...messages keep popping up. I believe these issues are stemming from the recent changes I made to the DNS settings. Therefore, I need an expert in DNS settings and Squarespace platforms who is able to: - Investigate the current DNS arrangement - Identify the cause of the website's downtime - Fix the DNS settings to restore the website's functionality - Ensure the website content displays correctly without error messages - Provide a working configuration to successfully block Poland through Cloudflare, without interrupting the site's availability Given the urgency of the situation, a quick response and turnaround time is highly appreciated. Having extensive experience with Squarespace and DNS settings is absolutely essential. Additional k...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  WordPress theme customization and redesign 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ended Job Title Employer Job Description & Accomplishments Education and certificated with ability to add arbitrary number Once submitted the form will convert the form data to the normalized Prime PDF format and emailed to internal members. Basic SEO Optimizations Language availability in English and French Google Analytics Integration Operational Requirements: Provide procedure for managing the DNS for deployment. Provide procedure for the migration of Microsoft365 emails to GSuite and availability for assistance...

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา

  I am currently in need of a DNS settings guru who can proficiently navigate and configure DNS settings for my main site and subdomains. This goes beyond basic site and subdomain settings, as I specifically need expertise on SPF, DKIM, and DMARC - essential elements for effective email sending and receiving. Key Requirements: - Experience: I want to work with someone who has excellent knowledge and extensive experience in managing DNS settings. I am looking for a meticulous individual who is well-versed with the nuances associated with these configurations. - Problem-Solving Skills: If you possess excellent problem-solving skills, it is a real plus. This will ensure correct implementation and help prevent any potential issues down the line. - Past Track Record: While ...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...am looking for a skilled and creative graphic designer to create 11 social media tiles for my business. These tiles should creatively showcase the following services: - Advanced digital and online solutions such as websites, apps and hosting - Data flow and management reporting dashboards - Communications in a Web 4.0 era - Fleet Management of IOT - AI ethics and application - Network Design & DNS - Software Development - Websites & Hosting - Apps - AI Advisory - Prototype Development - Modelling & Rendering Key Requirements: * Design should be eye-catching and engaging * All graphics should be of high quality and resolution, suitable for various social media platforms * Branding elements should predominantly feature red and black color schemes * The design should...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Sales Business developer 2h / day -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...email outreach campaigns. Please answer this job announcement with the number of hours you dedicate daily to the tasks we have listed below, as well as your wage proposal. Also, add any information you find relevant on how we could collaborate. Punctual tasks: - Define domains - Buy domains - Create emails - Define email signatures - Document email technical information - Setup SPF, MX, DKIM, DMARC DNS records and manage the relation with hosting providers support - Manage the invoices with our company financial department - CSV database data treatment and data review - Retable database data entry Daily tasks: - Manage outreach tools such as and Reachinbox - Setup email sequence - Setup sequence schedules - Import written materials to the sequence - Review sequence emails and s...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  ITOM expert engineer 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  More details: What specific ITOM (IT Operations Management) technologies or tools do you need expertise in for this project? Opmanager manage engine What specific features or functionalities do you need in OpManager from ManageEngine? Network monitoring, Application monitoring, Server monitoring, Services What specific services do you need to monitor in OpManager from ManageEngine? DNS, HTTP/HTTPS, FTP I am looking for an experienced individual to finalize the OpManager Manage Engine project. Additionally, I need assistance in enhancing the service, presenting screens, and monitoring all new devices added to the network and the work environment automated, to link them in the future with an ITSM software. Your efficiency and work are required for the credibility of project completio...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Windows Server Active Directory Expert 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced IT professional who is proficient in Windows Server Active Directory Domain Controller 2019. Your main tasks will include: * Integration of Primary DNS Server * Setting up a backup domain controller Some things you need to know: we have a DC that is infected with ransomware and no backup, I've installed another new DC and i want to make it Primary, and retrieve all roles - the old Active Directory still working- this job can be done through Anydesk. Ideal Skills: * In-depth knowledge of Windows Server * Proven experience in Active Directory Integrated DNS * Problem-solving abilities and excellent communication skills. This role requires a high level of expertise and precision. If you have the needed skills, I encourage you to place you...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...Pagespeed Scores to ensure the best user and search engine experience. Key Responsibilities: Template Customization and Content Management: Customizing the template based on provided wireframes and color palettes, ensuring easy content updates across all websites. High Performance and Accessibility Standards: Guaranteeing mobile responsiveness, WCAG AA 2.1 accessibility, and optimal Pagespeed scores. DNS and Domain Management: Handling domain transfers at the project’s conclusion with minimal disruption, ensuring a smooth transition. Requirements: Extensive Drupal Experience: Demonstrated expertise in Drupal development, especially in handling multi-site configurations and server management. Technical and Design Skills: Strong background in Git workflows, SEO, and creatin...

  $10714 (Avg Bid)
  $10714 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient expert in Windows Server, specifically with experience in setting up DNS and Active Directory services. The tasks required will involve the configuration of both these services on a Windows Server 2019 platform. The scope of work will principally involve: - Initial setup and configuration of DNS services. - Active Directory setup and configuration. The ideal candidate for this project should display: - Strong knowledge and experience with Windows Server 2019. - Proven expertise in configuring and managing DNS services. - Demonstrated experience in Active Directory setup. - Great troubleshooting skills. Please note, it will be a bonus if you have a background working with various network types, as the precise configuration may depend...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Sales Business developer 2h / day 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...email outreach campaigns. Please answer this job announcement with the number of hours you dedicate daily to the tasks we have listed below, as well as your wage proposal. Also, add any information you find relevant on how we could collaborate. Punctual tasks: - Define domains - Buy domains - Create emails - Define email signatures - Document email technical information - Setup SPF, MX, DKIM, DMARC DNS records and manage the relation with hosting providers support - Manage the invoices with our company financial department - CSV database data treatment and data review - Retable database data entry Daily tasks: - Manage outreach tools such as and Reachinbox - Setup email sequence - Setup sequence schedules - Import written materials to the sequence - Review sequence emails and s...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hi Cumulative Software Tech., clone the website create a fresh install and DB for it, and fix colors, domain, and webhooks. Make DNS redirection to other domain.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...from Squarespace to Webflow, all the while ensuring a seamless transition, particularly for my email setup which is hosted on Google Workspace. Such a requirement necessitates a seasoned professional who truly understands the intricacies of DNS configuration and SSL certification. Here's what I expect: - Assurance of no interruptions to the emails setup on Google Workspace - DNS configuration for the new Webflow site - SSL certification setup Key qualifications: - Experienced with Squarespace, Webflow, and Google Workspace - In-depth knowledge on DNS and SSL - Proven expertise in handling seamless site migrations While the email configuration remains undisturbed during the migration, understanding MX, SPF, and DKIM configurations is a plus. Appreciate your u...

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need a tech-savvy professional to set up DNS on my Debian server while also moving my domain. I have a domain name that is currently registered with squarespace. I've build a new wordpress site which is on a VPS running Debian 12 and Apache. I need someone to help me point my domain name and my website. from what I understand I need to setup the nameservers/dns on my Debian server. Once moved over I also need to ensure that SSL is working. Please only bid if you can do this job straight away!!

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Urgent Network Troubleshooting Required 21 ชั่วโมง left

  ...on IP addresses. Conduct tests and simulations to replicate the reported problems and gather additional data for analysis. Investigate DNS resolution and routing to determine if there are any issues impacting access to the website. Implement solutions to address identified issues, which may involve adjusting network settings, DNS configurations, or browser configurations. Provide clear and detailed documentation of findings, actions taken, and solutions implemented for the client's reference. Requirements: Proven experience in troubleshooting web access issues, network configurations, and DNS resolution problems. Strong understanding of IP addressing, DNS resolution, and HTTP protocols. Proficiency in conducting network tests and simulations to diagnose...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Urgent Linux Mail Server Setup 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm urgently seeking a knowledgeable IT professional to configure my mail server within the next two/three days. Unfortunately, I wasn't able to specify the type of mail server software I am using, i have vps server on goddady and i am having problems configuring ...the next two/three days. Unfortunately, I wasn't able to specify the type of mail server software I am using, i have vps server on goddady and i am having problems configuring it my problem is that I cannot sednt/receive emails Key Skills and Experience: - Experience in setting up and configuring mail servers - Ability to suggest the most suitable software - Can work under a tight deadline - dns configuration - smtp Quick turnaround and reliability are crucial for the success of this project. Look...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...communication skills and who enjoys teaching others, to provide me step-by-step walk-through tutorials for various aspects of network admin and coding tasks that I need to get done for my own personal projects. To put it simply, I'm an amateur network admin/web dev with a lot of "surface-level" knowledge but many gaps in the "hands-on" knowledge that I know deeply from first-hand experience (configuring DNS, setting up web servers from "scratch", configuring APIs and webhooks etc). Therefore, I want to hire someone who already has the skills plus the genuine interest, the patience and the good communication necessary to teach me their expertise. The preferred communication method to discuss the project will be via audio call & screenshare....

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Setting up OpenWRT development environment หมดเขตแล้ว left

  ...for setting up the development environment Scope of work 1. We will give you the URL to download the base source code 2. Setup the development environment on the remote machine 3. Setup development environment dependencies 4. Compile the source code 5. Router basic functionality should work. e.g. refer Sr. no. 5.1, 5.2 & 5.3 5.1 Do the network configuration & Check the network services - DHCP, DNS, NAT, QoS, VLAN, IPV4, IPV6 5.2 Configure network settings - Setting up firewall, VPN Support, File sharing support, Web server 5.3 Test the wireless networking standards such as 802.11a/b/g/n/ac. 6. demonstrate the change in the source code Deliverables 1 OpenWRT Development environment setup in remote machine 2 Compilable OpenWRT source code 3 Readme file covering all the...

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Hi, I have read your requirements, I will definitely help you ...setting-up and managing various servers, optimizations and troubleshooting them for the best usage and fine tuning the security aspects. I have experience in cloud hosting like AWS, Azure ,Digital ocean Linode and google hosting. I have expertise in migrating website or applications from one server to another with the lowest possible downtime.I have set up and maintained clusters of DNS server, web servers using Apache / Nginx controlled by a load balancer, Database server configurations and migrations of MySQL, PostgreSQL, Mongo DB, etc. I am always interested in new projects and look forward to discussing how we can work together. I can provide industry reference if needed. ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Google Workspace & Domain Integration Expert หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a specialist who's well-versed with Google Workspace and domain integration. The tasks involve linking our domain to both our website and Google W...running into issues with setting the MX values correctly and need some expert assistance. Key tasks and requirements include: - Help with connecting our domain to our Dukaan built website. - Assist in integrating our domain with Google Workspace email. - Troubleshoot and fix issues with MX values. - Must have access to the DNS settings of our domain. Ideal Skills & Experience: - Extensive knowledge and experience with Google Workspace. - Experience with Dukaan and DNS settings. - Reliable, precise, and quick problem-solving skills. We've got the tools and access, we just need your expertise...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  CWP Installation Expert for CentOS Server หมดเขตแล้ว left

  ...and configuring your server for better email delivery Project description: I need a professional with experience installing CentOS Web Panel (CWP). Specialist Requirements: - Advanced knowledge of CentOS 7 Server, hosted on Linode. - Experience adjusting DNS settings for Cloudflare if necessary. - Proven experience in ensuring email delivery for Gmail and Yahoo considering new regulations. Project Details: Affected Dedicated Server, hosted on Akamai-Linode. The domain is registered with GoDaddy and configured in Linode's DNS. We are open to transferring my domain to Cloudflare based on expert recommendation. Current Environment: Our server currently operates with AAPanel on CentOS 7. We faced a significant challenge when trying to install CWP (Control Web Pane...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Proxmox Network Issue Resolution หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced administrator for a dedicated server running Proxmox VE 8.x. I have encountered a network issue where all VMs and containers, under a private IP on virtual bridge vmbr1, are unable to access the internet while the main host node can can. Preferred skills and experience: - Advanced knowledge of Proxmox VE 8.x administration ...VMs and containers Your task will be to identify and resolve the issue causing the loss of internet access across my VMs and containers. Your work should ensure that all VMs and containers regain internet access while the stability of the main machine's connectivity is maintained. I have tried to play with IP tables and in theory everything should work (for example I can ping to WAN and resolve DNS but cannot perform...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  AD+DNS 1 วัน left

  Hi, I can setup ad and DNS server I am Microsoft certified professional.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Configuracion de S3 + Route53 + CloudFront. Se requiere crear un servicio de recepcion de fotos y guardarlas en S3. Configurar un sub dominio con las DNS de Route53. Obtener una url de cada foto en cloudfront. Se trabajara conectado por ANYDESK a una pc y supervisado por un personal de seguridad.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Comprehensive GoDaddy to HostGator Migration หมดเขตแล้ว left

  I am in need of ...over to HostGator where my site will now be hosted. Here's what you need to assist me with: 1. Migrating 10 users and their data from Zoho to HostGator cPanel. 2. Redirecting the MX records from GoDaddy to HostGator cPanel. 3. Discontinuing our subscription with Zoho The ideal freelancer for this job should have: - Solid experience in both email and website migration - Deep understanding of DNS and MX record setups - Familiarity with GoDaddy, Zoho, and HostGator platforms - Demonstrated ability to solve complex technical problems Please note that timelines are a key consideration, so a quick turnaround is ideal for our situation. We anticipate potential challenges especially with the email migration, and therefore, prior experience in such tasks is cruc...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Looking for an experienced DevOps Engineer with at least 2 years of experience to take charge of our infrastructure management. Responsibilities: - Ensure smooth operation of infrastructure - Continuous integration and deployment - Monitoring and troubleshooting Key Skills: - Proficiency in Bash, AWS cloud technologies (EC2, Load balancers, S3, DNS) - Understanding of Docker, microservices framework like AWS ECS or EKS - Knowledge of JSON, XML, YAML, JQ, and bash scripting - Experience with Jenkins, Ansible, and Kubernetes is a must The ideal candidate should have experience with a wide range of technologies and the ability to quickly decipher and adapt to emerging ones. Your main focus will be on designing, implementing, and maintaining deployment processes while ensuring top-no...

  $307 (Avg Bid)
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  DNS Configuration on SiteGround Hosting หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a technical expert to set up CNAME records of another website on my hosting platform, which is SiteGround. * Skills an...technical expert to set up CNAME records of another website on my hosting platform, which is SiteGround. * Skills and Experience Required: * Familiarity with SiteGround's hosting control panel interface. * Deep understanding of DNS and CNAME record setup. * Experience in managing and accessing DNS records from different websites. Note: For this project, the successful applicant will need to have access to the SiteGround hosting control panel and the DNS records of the other website, for which I already have permission. I am looking for a swift and optimal DNS configuration without any disruptions to the op...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Microsoft 365 Spam Filter Optimization หมดเขตแล้ว left

  Our team uses Azure - Microsoft 365 for email and we're currently having issues with our emails ending up in clients' spam folders. This is a critical problem that we need to solve to ensure smooth communications with our clients. We're seeking a professional with: - Expertise in Microsoft 365 - ...diagnosing the problem and implementing a solution that ensures our emails are reliably received in the recipient's inbox. To be successful, you'll have to understand why the emails are being flagged as spam and make the necessary adjustments within our email configuration. Please note that we have not made any recent changes to our email configuration. Whether this will necessitate changes in the DNS records or other aspects of the email system is something we...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  DNS Expert Required for Leak Resolution หมดเขตแล้ว left

  I urgently require assistance with DNS leaks. Currently utilizing a Linux Operating System, I am experiencing significant privacy concerns as a result. I am looking for a candidate with the following expertise: - Proficient in addressing and resolving DNS leaks - Extensive knowledge of Linux Operating Systems The ideal candidate should be able to pinpoint the cause of the leak and implement a robust, long-term solution to protect privacy. Your assistance could make a real difference to our overall system security. When we connect to the server running openvpn and DNS then it should pass the

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Web Hosting Management Platform Development หมดเขตแล้ว left

  ...certificate installation. IP blocking and directory password protection. Two-factor authentication (if supported). Software Installation: Softaculous or other script installers for easy application installations. Support for various programming languages (PHP, Perl, Python). Resource Monitoring: Overview of server resource usage. Bandwidth and disk space monitoring. DNS Management: Simple DNS Zone Editor for managing DNS records. Advanced DNS settings for more control. Advanced Server Configurations: Apache and PHP settings. Server modules and extensions management. Collaboration Tools: Support for collaboration tools like Git. Access to error logs and server-side logs. Customer Support and Documentation: Access to documentation and knowledge base. Supp...

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Wordpress Migration, Speed & SEO Upgrade หมดเขตแล้ว left

  I am currently in need of a specialist who can seamlessly change my website's host from Bluehost to AWS, implement Cloudflare for DNS services, enhance its overall speed, and make it SEO friendly. The scope involves: - Migrating my Wordpress site from Bluehost to AWS - Implementing Cloudflare for DNS services - Optimizing website loading speed - Enhancing hosting and DNS aspects for improved performance - Boosting SEO effectiveness Ideal professionals for this task will have: - Proven experience in website migration, specifically from Bluehost to AWS. - An understanding of Cloudflare's DNS services. - Expertise in site speed optimization and SEO implementation on Wordpress websites. I am open to any suggestions that could enhance the performance...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  140 คำเสนอราคา
  Fix My Email Reception หมดเขตแล้ว left

  ...assistance of a freelancer with experience in email systems and DNS configurations to resolve this problem. **Key Requirements:** - Proficiency in managing email Cpanel issues. - Solid understanding of DNS settings and their impact on email delivery. - Experience troubleshooting email reception problems. **Ideal Skills and Experience:** - Previous experience fixing email issues related to DNS changes. - Knowledge of various email providers (the specific provider hasn't been determined as the issue wasn't with the provider itself). - Ability to communicate effectively about technical adjustments needed and provide guidance for future prevention. **Objective:** - Resolve the inability to receive and send emails by correctly configuring DNS sett...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  DNS Overhaul & Email Setup หมดเขตแล้ว left

  Hi! I’m having issues with my domain propagation, and on top of that, I'm unable to receive emails from my clients through my Google email account (workspace). It seems that whenever they attempt to send me emails, they receive error messages indicating that the domain cannot be found. I've made several attempts to troubleshoot the issue by checking and adjusting my DNS records, but despite my efforts, the problem persists. It's incredibly frustrating, and I'm at a loss for what to do next. My host is: Wix

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Necesito migrar, consolidar y reconfigurar el hosting, DNS y cuentas de correo etc. La personas debe migrar el dominio, reconfigurar el sitio, y ajustar el SEO.

  $17 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Seamless Cloudflare Migration หมดเขตแล้ว left

  ...branded sending domain. Having established an account with Cloudflare, my challenge lies in my unfamiliarity with the migration process. I possess full access to my domain's current registrar account, ready for a hassle-free transition. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in domain management and DNS settings - Proficient with Cloudflare's platform and services - Experience with 123 reg's administration panel **Scope of Work:** - Manage the transfer on my behalf - Ensure all DNS records are accurately replicated on Cloudflare - Minimize website downtime during the migration Exploring this opportunity with a professional who can provide a smooth and informed nameserver transfer would greatly benefit my project. Your experience in similar transi...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...Cloudflare, and improving frontend design and SEO. The project involves backend corrections, performance optimization, domain management, design updates, and setting up automations, including automatic email responses. Key Deliverables: Performance Optimization: Ensure backend readiness for high traffic. AWS Migration: Transition hosting to AWS for scalability. Cloudflare Integration: Set up for DNS and caching. Design and SEO Updates: Implement frontend design changes and Google SEO best practices. Automations: Automate email responses and other workflows. Skills Required: Experience in WordPress backend and frontend optimizations. Proven track record with AWS hosting and Cloudflare. Strong SEO knowledge and implementation skills. Familiarity with WordPress automation and ema...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา

  ...Cloudflare, and improving frontend design and SEO. The project involves backend corrections, performance optimization, domain management, design updates, and setting up automations, including automatic email responses. Key Deliverables: Performance Optimization: Ensure backend readiness for high traffic. AWS Migration: Transition hosting to AWS for scalability. Cloudflare Integration: Set up for DNS and caching. Design and SEO Updates: Implement frontend design changes and Google SEO best practices. Automations: Automate email responses and other workflows. Skills Required: Experience in WordPress backend and frontend optimizations. Proven track record with AWS hosting and Cloudflare. Strong SEO knowledge and implementation skills. Familiarity with WordPress automation and ema...

  $447 (Avg Bid)
  $447 การประมูลเฉลี่ย
  195 คำเสนอราคา
  Boost Mass Email Open Rates Expert หมดเขตแล้ว left

  ...Instantly mailbox health score & deliverability score - yet our open rate is 3%. We use a well-warmed sending mailbox on Weebly for our opt-in newsletter, yet our open rate has dropped from 25% to 15%, now 9%. Need your help to substantially improve these open rates. **Key Requirements:** - **Deep Understanding of Instantly, Weebly Promote or Mailchimp**: - **Deep Understanging of DMARC and other DNS type settings to optimize permissions and deliverability. - **Analytical Skills**: Ability to analyze current campaign performances and identify areas for improvement including block lists and how to get removed from block lists. - **List Management Expertise**: Since my list is regularly cleaned and maintained, I need someone who can strategize to make the most out of this a...

  $904 (Avg Bid)
  $904 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  LetsEncrypt-nGinx Setup Guide หมดเขตแล้ว left

  ...Detailed guidance on configuring nGinx to use LetsEncrypt SSL certificates for multiple domains, including wildcard domains. This segment should also cover the setup for DNS validation with AWS Route53. - **Automation:** Instructions for setting up a hands-off certificate renewal process, ensuring SSL certificates remain valid without manual intervention. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Linux, particularly Ubuntu 22.04. - Experience with nGinx, including setup and configuration as a proxy server. - Knowledge of LetsEncrypt for SSL certificate management. - Familiarity with AWS Route53, IAM/Security, etc... for DNS automation. - Ability to write clear, concise, and comprehensive documentation. The format of the final documentation is flexible, and I a...

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...com/installation-instructions add check list: .................................................. MACHINE 3 install centos (os) and ip ping (ready for panel installations) ......................................... MACHINE 4 install true nasse or dsm Synology and configure, domain, and ip, and dns :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EXMPLE SERVER CHECK LINK/ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: je fait verrifier touts travaille par admin professionelle ,(plus de scam, or bad job .

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Website Development หมดเขตแล้ว left

  Need website development for my company ething. We are into IT and engineering services. Need website Development , SEO and email dns setup.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน dns ชั้นนำ