ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 dot net nuke problems firefox งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Serv...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเสริม

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Loginscript for windows10 หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET พัฒนา loginscript สำหรับ windows10

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ .NET

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET อัพเดตไอโฟน

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET เขียนโปรแกรม .net ,vb6

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเขียนโปรแกรม

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ค่าจ้างตามตกลง Programmer C#.Net MS SQL HTML etc.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  SEO Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled and experienced SEO specialist to help improve my website's search engine rankings. The main goal of this project is to achieve a strong and sustainable position on search engine result pages, particu...should have: - Proven experience in SEO, with a successful track record of improving search engine rankings - Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors - Excellent knowledge of keyword research, analysis, and implementation - Proficiency in web analytics tools, such as Google Analytics - Outstanding ability to think creatively, strategically, and identify and resolve problems This is an ongoing project with no strict deadline, so I'm looking for someone who can dedicate the necessary time and effort to help me achie...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Python to MATLAB Code Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for somebody who will convert my pre-existing Python code (2 files, 60 - and 200 - , lines respectively) into a MATLAB version that delivers the exact same functionality. Your task will include: - Rewriting the code from Python to MATLAB - Preserving key aspects of the Python code's structure, but also optimizing it w...in the MATLAB environment - Only using standard MATLAB libraries,due to my specific project restrictions The freelancer will ideally have experience in both Python and MATLAB, especially in code migration projects. A solid understanding of both languages is a prerequisite for the successful conversion of the code. Efficiency, attention to detail and the ability to solve potential translation problems that might arise should be your strengths.

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled developer to create an OTP and auto OTP fill service for my website. This service must be capable of reading and filling general mobile OTPs in the site's browser. Key Requirements: - Ensure proper functionality on all browsers including Chrome, Firefox, and Safari - Only OTP method will be used for verification on the website - Experience with authentication and security processes is crucial. - Expertise in cross-browser compatibility is necessary. An ideal candidate would have previous experience with OTPs and autofill services, and a background in website security. Your understanding of browser compatibility will be key to your success in this project, as the OTP fill function must work flawlessly across all major browsers.

  $326 (Avg Bid)
  $326 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  The client has an issue with snow being sucked into the air intake of a newly renovated HVAC system (40k CFM to 80k CFM). They doubled the airflow and "doubled" the intake louver area but are still having problems. The effective area was not really doubled. The inlet to the pre-heat system remained the same size (approx. 8' x 10'). We would like to model the existing system flow vs. what we are suggesting as a solution to validate the concept. Key Responsibilities: * Utilising advanced technologies to monitor and track airflow patterns. * Analyzing collected data and reporting on identified patterns. * Developing strategies to improve data collection and analysis. Ideal Skills and Experience: * Extensive experience in airflow analysis. * Skilled in data col...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ... Maintaining our reputation as an innovative leader in the world of finance requires an incredibly reliable and secure system for processing financial transactions. Accordingly, we primarily leverage time-tested languages, but we're looking to unify our front-end across platforms. For this, we're leveraging React Native and are looking toward the community on Upwork to help solve a variety of problems, both big and small, related to this migration. Please see the GitHub issue for full details: Your Proposal: - You *must* post a proposal for how you will fix this issue in the GitHub issue linked above. - Your proposal should include a technical explanation of the changes you will make. You are not required to submit the final solution or code along with

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I currently have a Zapier integration set up to send form submissions from my Squarespace site to my email. However, I'm experiencing an issue where the emails are not being sent consistent...experienced Zapier specialist who can efficiently troubleshoot and rectify this issue with the email sending functionality. The goal is to ensure that each form submission reliably triggers the email notification. Ideal Skills and Experience: - Proficient in using Zapier, with a solid understanding of its capabilities and potential issues. - Experienced in troubleshooting and fixing email integration problems. - Strong attention to detail to ensure the data being sent in the emails is accurate. - Excellent communication skills to keep me updated on the progress and any potential additiona...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled and diligent professional who ca...working as intended. - Performing Performance testing to evaluate the website's speed, stability, and responsiveness under different loads. - Carrying out Security testing to identify potential vulnerabilities and ensure the website is secure from potential threats. The successful candidate will also be tasked with testing the website across multiple browsers, including Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, and any other browser they deem necessary. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Functional, Performance, and Security testing. - Previous experience testing Informational websites. - Strong attention to detail and problem-solving skills. - Familiarity with a variety of browser...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  AI Trading Bot for Multi-Market Arbitrage 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an AI trading bot that can operate across multiple markets such as Cryptocurrency, Forex, and the Stock Market. Ideal Features: - Real-time Market Analysis: The bot should be able to analyze market condi...following tokens to trade we will focus on high-liquidity tokens that are commonly traded across multiple exchanges. Here is a list of initial tokens we propose to include: Stablecoins: USDT, USDC, DAI, BUSD (for low-risk arbitrage opportunities involving stable assets). Major Cryptocurrencies: BTC, ETH, BNB, ADA, SOL, MATIC, AVAX. DeFi Tokens: UNI, LINK, AAVE, SUSHI, CAKE, COMP. Popular Altcoins: DOT, LTC, XRP, DOGE, SHIB. Please provide your past experience in developing similar projects and how you plan to deliver a reliable and profitable AI trading bo...

  $1349 (Avg Bid)
  $1349 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  In this lab exercise, you will add ASP.NET Identity authentication to the existing ASP.NET Core MVC project created in the previous lab. Additionally, you will implement Single Sign-On (SSO) using GitHub accounts. Requirements: The ASP.NET Core MVC project created in the previous lab exercise. A GitHub account. Visual Studio or Visual Studio Code. Completed LAB01, and LAB02 Steps: Open the application created in LAB02 Add ASP.NET Identity to the project:Install the necessary NuGet packages for ASP.NET Identity:dotnet add package dotnet add package In the "" file, add the following code in the ConfigureServices() method to configure Identity:<IdentityUser>() .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>(); Update the ApplicationDbContext class in the "Data&quo...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Drupal expert developer. To resolve several questions in live session I only provide access via zoom or Google meet. Sharing screen to resolve my problems only me will be the person who can touch. I never give you access to the admin panel.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  LayoutFit Pro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Brief: LayoutFit Pro - Custom AutoCAD Plugin for Product Layout Optimization Project Overview: We require a custom AutoCAD plugin to streamline the proces...product lists and area calculations Undo/Redo Functionality: Robust system for reversing and redoing actions Layer Management: Organization of products into different layers Measurement Tools: Tools for measuring distances and angles between products or layout elements Technical Requirements: Developed as an AutoCAD plugin using AutoCAD's API Compatible with AutoCAD Developed in C# or .NET User-friendly interface that integrates with AutoCAD's existing UI Deliverables: Fully functional AutoCAD plugin with all specified features User documentation and installation guide Source code with comments T...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need an experienced PHP expert to help me identify and address some issues my website, , is currently facing. Key Requirements: - Fixing Bugs: I don't have a detailed list of all the bugs, but I have a general sense that certain functionalities are not working as expected. T...facing. Key Requirements: - Fixing Bugs: I don't have a detailed list of all the bugs, but I have a general sense that certain functionalities are not working as expected. The PHP expert will need to identify these issues and correct them. Ideal Skills and Experience: - Proven expertise in PHP with a strong track record of bug fixing. - Ability to work independently and proactively identify problems. - Excellent problem-solving and troubleshooting skills. - Familiarity with website maintenance a...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...customer relationship management, offers, finances and invoice processing, user/warehouse management and more. KEY RESPONSIBILITIES: • Development and support for web applications built on top of Oracle APEX. • Implementation of new functionalities: establishing roadmaps and possible solutions based on the customers' requirements, implementing/testing, and deployment. • Bug-fixing: responding to problems encountered by the customer, triage, followed by presenting solution strategies and ultimately implementation/deployment of said solutions in a timely manner. • Optimizations and improvements of the existing code base. • Advising and supporting the customer about the various aspects and functionalities of the application. JOB REQUIREMENTS: &bull...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I need an AI chat bot with default mode is realistic (not bot sounding) and also offers text mode The AI will be friendly and is to converse with as a friend, not to write articles, coding or maths problems. He will swear and be "cool" and funny like chatting with a friend. It should have very little restrictions. Will need a web version, android app and iphone app. Interface shall be very simple but professional and responsive. Free limited accounts, however the app/site will require the users to hold a certain amount of our tokens to access site. The user will have to be logged in on pc and login via web3 to confirm/sign that they own a particular address which holds tokens. Once they confirm this they will have unlimited access to the site/app as long as they hold t...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  WordPress Google Maps API and JS Troubleshooting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm encountering some issues with Google Maps loading and Javascript errors within my WordPress site. While I've attempted some troubleshooting, the problem persists, and I'm seeking expert help to resolve it. PLEASE DO NOT RESPOND IF YOU don't HAVE GOOGLE MAPS API EXPERTISE Key Requirements: - Diagnose and rectify Google Maps API ...don't HAVE GOOGLE MAPS API EXPERTISE Key Requirements: - Diagnose and rectify Google Maps API , map loading issues on a WordPress site - Resolve Javascript errors impacting the map functionality Ideal Freelancer: - Proficient in WordPress development - Strong understanding of Google Maps API - Experienced in troubleshooting and resolving Javascript issues - Ability to efficiently debug and fix problems - Good communication s...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Android Developer for AOSP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced Android Open Source Project (AOSP) developer to provide a patch for the Android issue tracker. Key Requirements: - Add PLMN and APN configuration. - Enable VoLTE and 5G features. The project doesn't involve troubleshooting any existing issues since I'm not facing any problems. I simply want the required code blocks added to the Android system. Please refer to () for more details the procedure. Testing: - I plan to conduct in-house testing post-implementation to ensure the new functionalities are working as expected. Ideal Skills: - Proficiency in AOSP and Android development. - Experience in adding features to the Android system. - Knowledge of PLMN, APN, VoLTE, and 5G configurations. - Ability to work without

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Simple AI Chat Bot with AI Character/Friend (crypto login required) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an AI chat bot with default mode is realistic (not bot sounding) and also offers text mode The AI will be friendly and is to converse with as a friend, not to write articles, coding or maths problems. He will swear and be "cool" and funny like chatting with a friend. It should have very little restrictions. Will need a web version, android app and iphone app. Interface shall be very simple but professional and responsive. Free limited accounts, however the app/site will require the users to hold a certain amount of our tokens to access site. The user will have to be logged in on pc and login via web3 to confirm/sign that they own a particular address which holds tokens. Once they confirm this they will have unlimited access to the site/app as long as they hold t...

  $815 (Avg Bid)
  $815 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Google Maps & JavaScript Bug Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...EXPERIENCE WITH GOOGLE MAPS API - The Google Maps isn't loading correctly, and it's not related to common loading issues. Google maps loads on page refresh or an some other event on the page on Chrome/Edge. - I've identified JavaScript errors in the browser console, though they're not directly breaking the website. - The issues are present across multiple browsers such as Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, and Edge. I'm looking for a proficient developer who can: - Debug the Google Maps loading issue to ensure it displays correctly. - Identify and fix the JavaScript errors in the browser console. - Ensure that the fixes are compatible across all the mentioned browsers. The ideal candidate should have: - Proficiency in debugging Google Maps API an...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  I have a set of 3-page Figma designs that I'd like to be converted to HTML, CSS, and JS. The end product should be compatible with desktop, mobile, and tablet devices. Key Requirements: - Responsive Design: Ensure that the website renders well on different devices and screen sizes. - Browser Compatibility: The website should work flawlessly on Chrome, Firefox, and Safari. - Interactive Elements: Implement scroll animations, hover effects, and sliders/carousels as per the design specifications. I'm looking for a developer with a strong understanding of front-end development, with expertise in HTML, CSS, and JS. Experience in Figma and responsive web design is a huge plus. Please include relevant examples of your previous work in your bid.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  we need help to fix the arquitect tehnology abour the funtions azure; current we check issue "Editing .NET isolated Function Apps is not supported in the Azure portal. Use your local development environment to edit this Function App" this msg we found in the funtions into azure. we need solve and adjust the pipeline to automatic build and deploy.

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Our team is seeking an expert-level Flipkart account manager to help grow our home appliances business. Your primary focus will be designing and executing sales growth strategies, while also managing our product listings and ad campaigns. Key Duties: - Design an...and implement robust sales strategies for our home appliances. - Manage the listing of our products accurately and effectively. - Organize and run successful ad campaigns. Required Skills and Experience: - Intermediate experience managing Home Appliances on Flipkart. - Proven track record in similar role. - Strong understanding of digital marketing and retail trends. - Capable of addressing problems and troubleshooting effectively. If you've demonstrated your ability to upscale a business on Flipkart, we'd lo...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  .Net Core 8.0 Microservices Project Lead 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned .Net Core developer to lead a 6-month full-time project. Your primary role will be to create and manage a microservice architecture code base, guide a team of 3 developers, and take charge of task estimation and code review. Key Responsibilities: - Developing a robust .Net Core 8.0 Microservices architecture. - Lead and mentor 3 .Net Core developers. - Estimate project tasks accurately. - Conduct code reviews. Essential Skills and Experience: - Senior level .Net Core experience (5+ years). - Prior experience in a project lead role. - Proficiency in microservices architecture. - Strong leadership and mentorship skills. - Excellent task estimation and code review capabilities.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Data Science Manager for Finance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...delivery, and continuous training of machine learning models - Experience in model building tools like Maven, Gradle, Jenkins. - Experience with coding in programming languages including Python, Java, Scala, Spark - Experience using cloud infrastructure such as GCP, AWS, Azure - Experience developing custom models based on in-depth understanding of underlying data, data structures, and business problems to ensure analytics deliverables meet stakeholders need - Experience developing state of the art algorithms using machine learning, statistical and optimization methods to power various aspects of highly complex business models - Experience working directly with cross-functional teams such as leadership, product management, design and engineering - Strong problem-solving sk...

  $1140 (Avg Bid)
  $1140 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Urgent WordPress Tutor LMS Setup Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've started setting up a website using Tutor LMS and WordPress, but I've run into some issues. I need an expert who can quickly fix these problems to get the site up and running smoothly. Key tasks include: - Ensure all the configurations of the Tutor LMS plugin are correctly set up - Resolve any issues related to user registration and login system - Ensure the course content is correctly created and organized I'm looking for someone who: - Has a strong understanding of WordPress and Tutor LMS - Can work quickly and efficiently - Has experience with setting up user registration systems - Is detail-oriented and can ensure all the content is correctly displayed This is an urgent project, so I need someone who can start immediately and get it done ASAP.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  142 คำเสนอราคา
  Trophy icon Text-Based Logo Design - Domains 4 วัน left

  ...the quotation marks in the logo. Keep it simple but UNIQUE. Please note: ONLY the 1st letter D is capitalized - Domains. Entries without the Letter D capitalized will automatically be rejected. Entries without correct Font - Baloo Bhai 2 Medium". WILL AUTOMATICALLY BE REJECTED. Key Requirements: - The design can incorporate things Related to Websites and Domains including email icons, .com, .net, .store, and any other online identity related items. Just Be creative but keep it simple. Ideal Skills and Experience: - Demonstrable experience in logo design, particularly in creating minimalist and stylish designs. - Proficiency in using the font "Baloo Bhai 2 Medium". - Creative thinking and an eye for detail to effectively combine Domain Name and Website Par...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for an expert in .NET programming to help me with a project. The project requires an in-depth knowledge of the .NET framework and C#. Key Requirements: - Proficiency in .NET and C#. - Strong skills in debugging, troubleshooting, code optimization, and performance tuning. The ideal candidate will also have experience in: - Implementing user authentication and authorization. - Integrating and managing databases. - Working with third-party APIs. Please note that specific technologies or frameworks have yet to be decided, so flexibility in adapting to different environments is a plus.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Updates to the tourism project business. 1. Xml integration 2. Adding 1 payment system 3. In the B2B part, linear errors control + other problems and I need someone who will want to work continuously, I need a little urgent solution, I'm just waiting for offers

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced Email Marketing Strategist who can analyze problems, develop effective strategies, and evaluate the results of email marketing campaigns. As an Email Marketing Strategist, you will be responsible for maximizing customer engagement and conversion rates through targeted email campaigns. Your main tasks will include analyzing market trends, segmenting customer databases, creating compelling content, designing email templates, and conducting A/B testing. The ideal candidate should possess strong analytical skills, an in-depth understanding of email marketing best practices, and proficiency in email marketing tools and platforms. If you have a proven track record of driving successful email campaigns, we would love to hear from you.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Business Dev. Manager/Sales Consultant for SEO & ORM 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking an experienced Business Development Manager/Sales Consultant to help us connect with mid to high net worth companies, public figures, and other potential clients interested in SEO & ORM services. Your role will be to facilitate introductions, qualify leads, and support the sales process for our business. Responsibilities: 1. Initial Outreach: - Reach out to potential clients through emails, LinkedIn, direct calls, or any other effective method. - Introduce our SEO & ORM business, highlighting the benefits and unique selling points. 2. Qualifying Leads: - Assess the interest and needs of potential clients. - Understand their pain points and determine how our services can address them. 3. Scheduling Calls: - Schedule calls with qualified ...

  $780 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $780 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced .NET developer to review and refine an existing software project. The source code is available on GitHub. The primary goals of this project are to make the software error-free, ensure proper database connectivity, enhance the overall functionality, and improve the security of the application. Project Requirements: 1. Error Identification and Resolution: - Review the current .NET source code for any errors. - Fix all identified bugs and issues. 2. Database Connectivity: - Ensure proper database connectivity and functionality. - Verify and troubleshoot any issues related to data storage, retrieval, and processing. 3. Security Enhancement: - Conduct a security audit of the existing code. - Implement necessary security measures to protect again...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...affecting both customers and restaurants alike. Customer-Side Functionality Issues: - Customers are currently unable to make reservations through the website. - Incorrect information is being displayed to customers. - The logic pertaining to table reservations is flawed and needs correction. Restaurant-Side Functionality Issues: - There are issues with the table availability system, which is causing problems for the restaurants. Spelling and Grammar Errors: - There are errors in the spelling and grammar that need to be corrected across various elements of the site, including the content/pages, automated emails/messages, and within the reservation system/forms. Ideal Skills and Experience: - Proficient in web development, especially in the e-commerce or reservation sectors. - ...

  $1068 (Avg Bid)
  $1068 การประมูลเฉลี่ย
  185 คำเสนอราคา
  ServiceNow VA: UI Troubleshooting Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently experiencing issues with my ServiceNow virtual agent. The problems lie primarily in the configuration area where I am having trouble troubleshooting errors. Specific details are as follow: - The main issue is with the user interface. - I am finding it difficult to rectify the errors on my own. The ideal candidate for this project should have: - Extensive experience with ServiceNow virtual agent configuration and troubleshooting. - Profound understanding of User Interface errors and their solutions. Your task will be to address and fix these UI errors within the ServiceNow virtual agent configuration, ensuring smooth functionality.

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I need someone with experience in .Net Azure to help resolve functionality bugs in my current system and implement new integrations. Key Responsibilities: - Address and fix functionality bugs in the existing - Implement the upgrade to Ideal Skills and Experience: - Proficient in .Net and Azure with a track record of successful system integrations - Prior experience in identifying and resolving functionality bugs - Knowledge of working with database systems - Ability to work efficiently and deliver results quickly

  $341 (Avg Bid)
  $341 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  .NET Core Developer for Microservices & SQL -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled .NET Core developer to assist with a medium-sized project that involves creating microservices, designing SQL architecture, and implementing C# code. Key Responsibilities: - Develop microservices: You would be responsible for creating scalable and efficient microservices. - Designing SQL architecture: Your role would entail designing a robust and optimized SQL architecture that aligns with our project's objectives. - Implementing C# code: As part of the team, you will also be expected to write clean, maintainable, and efficient C# code. The project is of medium-scale and moderate complexity, and your expertise in .NET Core, C#, Microservices, and SQL architecture will be crucial for successful delivery. Integration with the current sys...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  As the project owner, I'm looking to leverage Google ... To that effect, I need a professional skilled in interpreting and reporting on website traffic data using this platform. Key Responsibilities: - Setup Google Analytics 4 - Focus on tracking website traffic globally - Special attention on traffic from Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari - Make sense of traffic data and provide actionable insights Ideal Skills: - Proven experience with Google Analytics 4 - Comprehensive understanding of web traffic metrics - Familiarity with Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari browser platforms - Excellent analytical and reporting skills This project would ideally suit someone with a substantial portfolio in web analytics and traffic interpretation, especially usi...

  $1061 (Avg Bid)
  $1061 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Urgent Help with Complex Math Derivatives 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need an expert in high-level mathematical derivatives that involve t...involve the chain rule, implicit differentiation, and trigonometric or exponential functions. I am seeking for comprehensive and easy-to-understand solutions to several problems, as follow: - Basic derivatives - Higher order derivatives - Implicit derivatives I need to have the work completed in 2 hours. Clear and prompt communication will be strongly appreciated. Required skills and experience: • Degree in Mathematics or relevant field • Strong understanding of complex math derivatives, including the chain rule, trigonometric, exponential functions, and implicit differentiation • Proven track record of solving complex math problems • Exceptional attention to detail and a...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  FPS (First Person Shooter) Game - CMake / C++ / OpenGL -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...target platform for your game development project? Windows What type of gameplay experience are you aiming for? Singleplayer What graphical style are you envisioning for your game? Low poly / low res (like counter strike 1.6) Requirements: 1. Basic map (just make a square to stand on that has verticle borders). 2. Basic minimap in the top left (line drawing of the map with the player as a red dot in the middle). 3. FPS Camera with the gun model showing (gun model will be sent to you). 4. Basic movement (WASD), mouse movement, jump & crouch. 5. Collision. 6. Press esc to show mouse and a basic pause screen (don't pause the game, just show an overlay) and press esc again to hide mouse/menu. 7. Ability to shoot & show ammo ui to show how many bullets you have left...

  $1022 (Avg Bid)
  $1022 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional to fix the issues on my WordPress mobile site. Although it functions perfectly on desktop, it's riddled with problems when accessed through mobile devices. Key tasks include: - Addressing slow loading times, which are currently hindering the user experience - Rectifying layout issues, ensuring all elements display correctly no matter the screen size - Resolving navigation difficulties, making sure users can intuitively move through the site It's worth noting that the site has plugins and themes installed. Your understanding of WordPress, as well as experience with mobile optimization, is crucial. Please include any relevant portfolio work and/or certifications in your proposal. Your track record of similar projects would be an advantage...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา
  Responsive Website Development from Figma 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled developer who can convert my Figma design into a fully functional and responsive website. The website should work seamlessly across a variety of browsers including Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, and Edge. Key requirements include: - Translating the Figma design into clean, efficient, and maintainable HTML code - Ensuring that all the functionality in the design is correctly implemented in the website - Making sure that the website is fully responsive and works well on all screen sizes - Testing and debugging the website on the specified browsers to ensure compatibility and performance Ideally, you should have: - Proficiency in HTML and CSS - Experience with responsive web design - Knowledge of browser compatibility issues and solutions - Previous exp...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Hello, colleagues! I've run into problems while working with Google Play Console and can't find a solution. I'm particularly interested in issues related to verifying a developer account and managing internal testing. If any of you have successfully navigated these steps and are willing to offer advice or consultation, please reach out. I'd be grateful for any contact details for further discussion. Thank you!

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am in need of someone to add players to my Joomla component, SP Soccer, and associate them with the teams. It's a straightforward task that can be completed in just 1 - 2 hours. Key Responsibilities: - Copying and pasting the player's first and last name - Adding a dot to the description - Selecting the appropriate team for the player - Saving the player's information Please note that the only information required for each player is the player's name. Ideal Candidate: - Proficient in data entry - Familiar with Joomla and specifically SP Soccer - Detail-oriented and able to follow instructions accurately - Quick and efficient to complete the task in a timely manner

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา