ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 dot net งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Serv...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเสริม

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Loginscript for windows10 หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET พัฒนา loginscript สำหรับ windows10

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ .NET

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET อัพเดตไอโฟน

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET เขียนโปรแกรม .net ,vb6

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเขียนโปรแกรม

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ค่าจ้างตามตกลง Programmer C#.Net MS SQL HTML etc.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...are looking for long term work on our project as well as our API .NET C# project 1) Improve loading time for 1 of our webapp pages and remove a few bugs 2) Transform/migrate our current angular.js to (we have already transfered about 60-70% to ) Prerequisites: 1) Accept initial hourly rate of U$5.00 2) Accept and start work immediatly 3) Have 20+ hours a week for long term ongoing support and development. 4) If you are awarded the project accept IMMEDIATELY 5) Work hours: predominantly 20:00 to 03:00 (UTC -3 Brazil TIME) 6) Be available to work on weekends. Details of our current project STACK can be seen here -> Our projects use: GITLAB -> , ag-grid, C#, .NET API, MS SQL 2017 , WooCommerce digital product sales Key Responsibilities:

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Desktop Application Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient .NET developer to aid in the development of a specific desktop application. The critical requirement for this project revolves around the encoding of RFID numbers into RFID labels, leveraging the TSC T800 Printronix printer SDK. The application must: - Incorporate user registration and login features. - Efficiently and accurately encode RFID numbers into labels using the TSC T800 Printronix printer SDK. - Seamlessly integrate the aforementioned SDK into our existing software. Ideal Skills: - Solid experience in .NET, specifically in Desktop application development. - Proficiency in SDK integration, particularly with printer SDKs. - Familiarity with user registration and login functionalities. - Knowledge and prior utilization of TSC T800 Print...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Workflow Tracking Blazor WebApp -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The main goal is to create a reliable and efficient web application tailored for workflow tracking. This tool will play a crucial role in helping businesses and teams manage their operations more effectively, making it easier to organize tasks, monitor progress, and achieve better outcomes. I am looking forward to collaborating with a dedicated .NET Core developer who shares my passion for making workflow management simpler and more accessible. Together, we can develop a powerful tool that meets the diverse needs of modern businesses and teams. Work Flow Tracking System Brief History • Work comes in with attachments as PDF • Attachments are downloaded and assigned package numbers corresponding to the subject • Documents are reviewed and comments are added in the JOB ...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Workflow Tracking Blazor WebApp 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled .NET Core developer to bring my vision of a workflow tracking web application to life. This project aims to streamline operations and enhance productivity within various business processes. The ideal candidate should possess a profound understanding and experience in developing with .NET Core with SQL specifically for web applications. **Essential Skills and Experience:** - Proficiency in .NET Core development - Experience in web application development - Working with blazor server app with SQL. - Knowledge in creating workflow or project management tools (preferred) - Ability to integrate various APIs and databases for a seamless user experience - Strong problem-solving skills and attention to detail **Project Requirements:** - Develop a we...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Migrating Access Database to .NET 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a capable and seasoned freelancer who can assist me in moving an application from a Microsoft Access database to .NET. The main functionality that needs to be transferred is the online and offline functionality. For this task, experience in Microsoft Access and .NET is crucial. Equally significant is the ability to ensure no loss of functionality during the migration process. The freelancer should have: - Extensive experience in migrating databases from Microsoft Access to .NET - Demonstrated ability to maintain online and offline functionality in .NET applications - Portfolio demonstrating past work related to database migration. This migration aims to improve the overall functions of the current application. I'm looking forward to s...

  $1173 (Avg Bid)
  $1173 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Workflow Tracking Blazor WebApp -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled .NET Core developer to bring my vision of a workflow tracking web application to life. This project aims to streamline operations and enhance productivity within various business processes. The ideal candidate should possess a profound understanding and experience in developing with .NET Core with SQL specifically for web applications. **Essential Skills and Experience:** - Proficiency in .NET Core development - Experience in web application development - Working with blazor server app with SQL. - Knowledge in creating workflow or project management tools (preferred) - Ability to integrate various APIs and databases for a seamless user experience - Strong problem-solving skills and attention to detail **Project Requirements:** - Develop a w...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  The project consists of relating the data from 6 SQL tables to 3 almost identical screens. I WILL DELIVER THE SOURCE CODE IN WPF (Visual Studio 2019) OF ONE SCREEN DESIGN. The screen that will be sent is already developed in C#/WPF from Visual Studio 2019 .NET 6 framework for Windows 10/11. There are some minimal changes to make to the design of the screen sent to make the other two screens, such as: changing titles and adding a column in the DataGrid. The tables must be in SQL fully compatible with SQL Server management studio v 18.7.1. I am going to deliver instructions, general details and images of the screens in PowerPoint. Also, images of the SQL tables with their columns fields and descriptions will be sent in the PowerPoint. The deliverable must include the following: 1.-...

  $241 (Avg Bid)
  NDA
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert who can create a simple webcam connection between two Windows PCs on a Windows Desktop using Winforms, .Net Core Blazor or Maui. This connection should support video calling with audio and video, and the user should have the flexibility to choose the video quality among Low, Medium, or High definition. If multiple cameras are connected on the caller machine then allow the user to select the camera to use for the call. Ideal skills and experience: - Understanding of Windows OS and its functionalities - Proven experience in network programming or webcam-based technologies - Simple design skills to create a user-friendly interface (see caller video window, remote user video window, drop-down for camera selection, drop-down for quality selection and a S...

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  ASP.Net Developer for Application Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I am seeking a skilled .NET developer to assist me with an ASP.NET project. This project involves working with existing code and requires someone with experience in ASP.NET. The ideal candidate should have a strong understanding of the ASP.NET framework and be able to work with ADO.NET. The project is expected to be long term and having knowledge of SQL Server. Freelancer and Team both are welcome. Looking forward. Dipak

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Expert .Net MVC Core Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As someone looking to build a custom software solution, I am in search of a highly skilled .Net MVC Core Developer or team. Although the specifics weren't outlined while setting this up, the project requires experience using .Net MVC Core with a particular focus on: The time frame for project completion is roughly two months. The ideal candidate will already have a deep understanding of these areas and is capable of delivering efficient and effective solutions promptly. Skills and Experience: - Extensive .Net MVC Core expertise - Proven track record in user authentication and authorization - Strong knowledge in database integration and management - Experience in API Integration - Excellent time management skills If you hold these qualifications, I am excited ...

  $1571 (Avg Bid)
  $1571 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...are looking for long term work on our project as well as our API .NET C# project 1) Improve loading time for 1 of our webapp pages and remove a few bugs 2) Transform/migrate our current angular.js to (we have already transfered about 60-70% to ) Prerequisites: 1) Accept initial hourly rate of U$5.00 2) Accept and start work immediatly 3) Have 20+ hours a week for long term ongoing support and development. 4) If you are awarded the project accept IMMEDIATELY 5) Work hours: predominantly 20:00 to 03:00 (UTC -3 Brazil TIME) 6) Be available to work on weekends. Details of our current project STACK can be seen here -> Our projects use: GITLAB -> , ag-grid, C#, .NET API, MS SQL 2017 , WooCommerce digital product sales Key Responsibilities:

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...well as opportunities! Fresh graduates may apply! This is a full-time job only, 44 hours per week. If you're the one that we're looking for, hit Apply! We'd like to have a chat with you! :) **PLEASE READ IMPORTANT NOTES** - Influx never asks candidates to make any payment throughout the entire recruitment process. - Successful candidates will be contacted only through email ending with influx(dot)com....

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Cartoonist 3D Character Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of someone highly skilled in the creation of cartoon style 3D characters. - Design Requirements: I'm looking to have two to five unique characters created for this project. These characters should be vibrant, engaging, and well suited to a cartoon style. It is essential that each character has its own distinct personality and aesthetic to truly bring it to life. The characters a...character design. Proficiency in popular animation software is necessary. Prior experience designing cartoon-like characters is definitely a plus. Your portfolio showing relevant past work will be highly instrumental in the selection process. I look forward to seeing your creations and working together to bring these characters to life. Thank you for your interest in this project :) Kind...

  $20 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient .Net architect for migration. Ideal Skills: * Strong expertise in .Net architecture * Experience in migration from On Prem to AWS * Application design skills Experience: The most successful applicant will be able to demonstrate their experience through their past work. I'm specifically interested in individuals who have significant experience in system architecture design and AWS integration services.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  .NET Core Feature Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an immediate requirement, we're looking for a .NET Core developer to help us develop new features for our existing application. We are currently in a hands-on development phase and require assistance to move quickly. Key Responsibilities: - Developing new, innovative features for our application. - Collaborating with the team to understand requirements and execute them on time. Ideal Candidate: - Proficient in .NET Core programming. - Proven experience in understanding complex requirements and turning them into executable tasks. - Strong problem-solving skills, able to develop innovatively and efficient solutions. Please note this project has an urgent timeline and we are aiming to get started soon. Therefore the ability to commit significant time to the project ...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...application for both Android and iOS platforms using dot net api. The app will be designed primarily for various products that we have. The developer must be able to build mobile app must be buit and also the dot net api to connect to the app. Data Handling: - The API should be built with the capacity to not only put and fetch data from the mobile app but also read such data, ensuring a fluid information exchange between our backend and the user's end. Design Aesthetic: - A modern and sleek design is preferred. The interface should not only be user-friendly but also visually pleasing. It's important that the app design reflects the high quality of our products. I look forward to working with a developer who has considerable experience in .NET...

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Full Stack .NET developer, proficient in the use of the .NET Framework. The chosen developer will be responsible for both front-end and back-end development. Also must know deployment. The person must be able to drive the team towards the achievements. Key tasks will include: - Working on our user registration and authentication system - Collaborating with our team to identify and fix potential issues - Producing clean, efficient code based on specifications - Testing and deploying software solutions The ideal candidate: - Has extensive experience with the .NET Framework - Is a competent Full Stack .NET developer - Has good knowledge of front-end and back-end development - Has an excellent understanding of user registration and authent...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Visual basic .net 6 วัน left

  Tengo una web desarrollada en .net visual básic la cual busca documento en un repositorio y para su descarga y quiero cambiarlo para que los busque en un sharepoint

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...sesli anlatımlı ve infografikli olmalıdır. - Tercih Edilen Stil: Video, belirli bir konuya odaklanarak, tasarım ve hikaye anlatımı ile karmaşık konuları basitleştirme yeteneğine sahip olmalıdır. Infografikler ve benzeri görsel unsurlarla bilgilerin net ve anlaşılır bir şekilde sunulması gerekmektedir. - Süre: Video süresi 3 dakika olmalıdır. Bu süre zarfında, konunun tamamen ve etkili bir şekilde anlatılabilmesi için gereken her türlü ayrıntıyı içermelidir. - Seslendirme: Video, sesli anlatım olacak şekilde tasarlanmalıdır. Anlatılan bilgiler net ve anlaşılır olmalıdır. Ideal olarak, bu iş için, animasyon ve infografiklerle karmaşık bilgileri basitleştirebilen, sesli anlatım ve hikaye anlatımı konusunda deneyimli bir...

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented freelancer to help build an interactive Excel banking pricing model. Here's what I'm envisioning: Key Features: - Ability to conduct a profitability analysis based on Return on Equity (ROE) - Comparative analysis capability -ability to analyze multiple loans from same client. Data Inputs: The model must incorporate important banking performance metrics such as: - Net rate -Loan amount - Cost of funds -Deposit Relationship - Operating expenses Visual Representation: A user-friendly interactive dashboard that would show the model's output. Ideal Candidate: You should be experienced in financial modeling and data visualization. Experience in banking or financial services industry would be a plus. You must be proficient in data handling a...

  $983 (Avg Bid)
  $983 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Dynatrace Issue on .NET Linux App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a professional with experience in Linux and .NET, you'll help resolve a significant problem I'm encountering. Since installing Dynatrace on my .NET application, it's been falling over. I have not specified the exact Linux version we are using but regardless of this you should be well- versed in such matters. The issue typically occurs right upon application startup, accompanied by error messages. Your job will be to diagnose and treat this situation so our application can run smoothly post-Dynatrace installation. Skills and Experience Required: - Proficiency in Linux - Experience dealing with application startup errors - Experience with Dynatrace

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  microservice architecture solution. It myst contains: Gateway Saga pattern Event driven Rabitmq Mass transit Code first Serilog and elastic search Postresql db Cqrs .net core

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...the Project We are looking for a skilled .NET Developer to join our team on a short-term basis for the development of an inspector time tracker in the Video Inspection Pro System. This project is critical for enhancing our system's functionality and efficiency by allowing for precise tracking of inspector's time and activities. Upon successful completion of this project, there may be opportunities for additional project work within our organization. Key Responsibilities * Design, develop, and implement a robust inspector time tracker subsystem within the existing Video Inspection Pro web application. * Work closely with the project team to understand requirements and integrate the time tracker seamlessly with current functionalities. * Utilize .NET Framework 4.8...

  $35 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Hello, We have an immediate requirement for API resources to work onsite in "Delhi NCR, India". We are looking to fill 4 positions for individuals with expertise in API development. Ideal candidates should have 4-5 years of experience. This is a long-term project with full-time work opportunities available. If you are interested and qualified for this position, please reach out to us.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Unique T-Shirt Designs Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a creative and passionate fashion designer specializing in women's casual T-shirts, specifically targeting teenagers. and specially women. I can't wait to see your unique and vibrant ideas! Key Responsibilities: - Create eye-catching, unique casual T-shirt designs that appeal to teenage girls. - Perform research...demographic. Ideal Skills & Experience: - Proven fashion design experience, specifically in women's casual wear. - Understanding of pop culture and current fashion trends among teenagers. - Excellent creativity and originality in design. Please note, the exact patterns or graphics to be used have not yet been defined, so you'll have plenty of creative freedom. Contact me at contact[@]knitneedle[dot]com to showcase your portf...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...involves converting from the older Amazon MWS API to SP-API for two key functions in my custom-built web application. Key Responsibilities: - Transition the web pages from the MWS API to the SP-API - Upload inventory quantities and log the results (success/failure). - Upload order tracking information and log the results (success/failure). Ideal Skills: - Proficiency with C# programming and .net - Significant experience with Amazon SP-API. The chosen freelancer will have proven experience with these kinds of systems, as well as a demonstrated ability to transition between different APIs without compromising operational efficiency. Understanding of Amazon's inventory and delivery tracking requirements is vital for this project. I have provided the current web pages and...

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Trophy icon 15 Second Video Ad for Law Firm 1 วัน left

  ...The ad needs a voiceover of a male with a deep, baratone voice who is slower speaking and conveys calm. It also needs the message transcribed at the bottom of the screen. The spoken words for the ad are: "If you've lost a loved one to wrongful death as a result of an accident, medical mistake, or work incident, you deserve peace of mind. Call the peace of mind lawyers at ["doo-set dot law"] today." The ad should start with sadness and end with a more peaceful, loving conclusion - to show that brighter days are ahead even if they are experiencing a loss as a result of the neligence of someone else (not just because their loved one has died). Good visusals in the middle would be to subtly (not violently) reflect a car/truck accident, doctor in a sur...

  $95 (Avg Bid)
  การันตี
  C# .NET Developer required for ongoing work in Kent -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...right candidate with a guaranteed minimum 8 hours per week. The ideal candidate will be local enough to attend meetings at our Maidstone office once per month. We are currently in the process of completely re-writing our product from vb .NET webforms to C# in the MVC framework. You will assist with this project and help us develop new features. You will work with our team of inhouse front end developers and another freelance C# developer. Budget is £25 per hour The following skills and knowledge of technologies will be essential: - VB - .NET - C# - SQL - MVC framework - VUE .js framework - Windows Server The following would be advantageous: - HTML/CSS - Bootstrap - Azure - An interest in Football - Previous experience of the GoCardless API...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  WordPress Website Domain Change & Redirection 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a skilled WordPress developer with expertise in domain migration and redirection. The project involves: - Changing the domain name of the current WordPress website. - Updating the domain pointers accordingly. - Ensuring that the old domain redirects to the new one post-change. You should possess keen attention to detail to ensure the website remains fu...post-change. You should possess keen attention to detail to ensure the website remains fully functional and optimized after the domain amendment. Knowledge in website performance optimization is also an asset. Your accurate execution will aid in the seamless transition with minimal impact on SEO. Please apply only if you have prior experience with such tasks. All the coding and data to be transferred to .net...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  .NET Core Web API Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced .NET Core specialist to develop a Web API for a CRUD (Create, Read, Update, Delete) application including the frontend. Requirements: - Expertise in .NET Core framework - Experience in CRUD applications - Proficiency in user functionalities such as registration, authentication, data management, and data visualization. Experience developing a similar web API would be an advantage but is not a compulsory requirement. The ideal candidate should have problem-solving skills, and the ability to work independently or as part of a team.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  I Need Comprehensive Hospital Management Software 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced coder versed in .NET (VB or C#) to develop Indian hospital management software that operates offline. Key components should include: - Patient registration and record management. - Appointment scheduling. - Billing and invoicing. - IPD and OPD management. I anticipate distinct user access levels, with unique privileges assigned to admins, doctors, nurses, and receptionists. This will facilitate smooth hospital operations: - Admin with full privileges. - Doctor's access to patient records and prescription permissions. - Nurse's access for updating patient conditions. - Receptionist access for appointment scheduling and billing. - Manage OPD to IPD admissions. - manage opd Charges - Add OPD Charges I require the software to seamlessly hand...

  $848 (Avg Bid)
  $848 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Need an EXCEL makro 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have an excel sheet that adds a QR code to an EXCEL sheet. Currently ther are 100 consequent numbers and on the same cell the QR code should be inserted. The QR code has to be generated dynamically (cell=cell before + 1) + some strings. Thenn net cell has to be processed. Any questions ... please ask. Thanks!

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need of a cutting-edge solution that will ensure safety during for spectators athletic activities such as hard ball sports. The dual-component system should include a handheld head protection piece and a safety net with specific functionalities. For the head protection, I'm looking for a design that falls in the category of a compact lightweight manual hand held safty net. The safety net, indispensable for sports and athletic activities, needs to be strong and resilient, catering to high-intensity usages. It must have the following features: - Emergency quick access to help when needed. Ideal candidates for this project are those with experience in sports equipment design, specifically safety gears and ne very familiar with hard ball sports.

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...compete with others • Options for in-app purchases to buy real or virtual currency • Social media integration capabilities for users to share game progress • Multiple game options, gaming rules and descriptions, with tutorials for new users • Variety of tournaments and tournament modes to enhance user engagement • Safe and diverse payment deposit modes including Credit/Debit Card, PayPal, UPI and Net Banking alongside user-friendly payment withdrawal modes. • Rewards and referral programs which are simple. • App development for iOS and Android platforms • State-of-the-art functionality for online gaming • Flawless performance and user experience • In-app purchases for game advancement Ideal Skills and Experience: Preferably, th...

  $1014 (Avg Bid)
  $1014 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Engaging Sales-Drive Video Production (Viral video) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced video producer to create a captivating marketing video targeted towards young & professionals. Key Deliverables: 1) Artificial Intelligence Study (Impact & Viral Marketing Analysis) 2) A 20-second-long ...Skills and Experience Required: - Proven experience in video production, specifically in marketing or sales videos. - Experience in viral videos - Ability to understand our product, target audience and sales strategy. - Skilled at storytelling through visuals and sound, with the ability to create compelling narratives. - Experience targeting content towards a professional demographic. Product: "dot com" plans services (internet web page) Please include portfolio examples of prior work which demonstrate your ability to meet the ...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  North American Venture Capital Database Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...freelancer who can help me with a significant Data Entry operation. The job involves generating a database of venture capital firms based in North America. But, it's not just any database; I specifically need the names and email addresses of representatives from these firms. To better highlight the requirements, here they are: - The database should cover venture capital firms in North America. A wide net is preferred to ensure maximum coverage. - The database will only include the name and the email address of a representative from each firm. You are not required to find out additional details such as the company name or investment criteria. - The final database should be provided in an Excel spread sheet format. This will make it easier for me to process it on my own after...

  $768 (Avg Bid)
  $768 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Podcast Visual Design & Social Media Assets หมดเขตแล้ว left

  We're in need of a talented graphic designer to create visual assets for our podcast. Your task will encompass the following: - Podcast Cover Art: Design cover art, keeping in mind it will be the face of our broadcast. We need this in a 3000x...a next episode. As an example, I like I may change out the pic of me I'm sending, it'll do while I work on a better one and with the working files I can swap it myself. For the designs, they can have a white background, or colored. If you can work in a neural net like the one attached, that's great but only if it enhances it. Red black and grey are the main colors (as seen in the logo). Happy to answer questions.

  $86 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  C# .Net Backend Development with SQL, .Net 6/8 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In this project, I require a proficient .Net developer who can effectively use C# to integrate APIs in the backend. This task demands intermediate to advanced skills in writing C# code and a deep understanding of API integration. Key requirements: - API integration, with specific focus on integrating with third-party services - Managing data storage using Microsoft SQL Server The successful candidate should ideally possess: - Profound understanding of .Net development framework - Experience in using C# for API integrations - Proven proficiency in using Microsoft SQL Server for managing database operations - Familiarity with good practice and modern backend frameworks Note: Knowledge of Xunit and microservices will be an added advantage. This outlines the basic task, but I...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา
  Craft Interactive Travel Agency Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a full-stack web developer with expertise in React.js, Spring Boot or .net core, and MSSQL. I want a vibrant and interactive website developed for my travel agency. Specific Functionalities Required: - User authentication - Database integration - Custom interactive elements including buttons, forms, etc. - Lead Management - Quote generation along with itinerary builder - dashboard, vendor management etc Although I've skipped listing specific pages, I'm open to your professional suggestions on how a comprehensive travel agency's portal look like Your tasks will include both front-end and back-end development. An individual with successful projects in the tourism or online booking industry would be ideal for this task!

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Comprehensive IT Team for Delhi NCR Project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We have a requirement for resources to work onsite in Delhi NCR. The roles we are looking to fill include: - 4 API resources - 3 Angular resources - 1 UX designer - 1 DevOps engineer - 1 Data Engineering specialist (Azure Data Lake) Ideal candidates should have 3-5 years of experience in their respective fields, with expertise in .NET Core. This is a long-term project with full-time work opportunities available. If you or someone you know is interested and qualified for any of these positions, please reach out to us.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Expert .NET Developer for Upgrade 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert-level .NET developer with distinct proficiency in Entity Framework. This role involves upgrading an existing application, hence experience in application upgrade tasks is highly deemed. Key Responsibilities: -Desired Modification -Version upgrade -UI UX Ideal Skills and Experience: - Demonstrable experience as a .NET Developer - Adept with Entity Framework - Proven track record in upgrading applications. This position entails tackling complex functions and transforming them to aid in better application performance. Your expert background in .NET and specialization in Entity Framework will greatly contribute to this project's success.

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา