ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 drupal งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างต้นแบบ Drupal หมดเขตแล้ว left

  ทำเว็บไซต์ด้วย Drupal ติดตั้ง ออกแบบ เว็บไซต์ Drupal

  $3468 (Avg Bid)
  $3468 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  เว็บเรา ทำมานานแล้วแล้วครับ ตอนนี้ต้องการ removate เว็บใหม่ อันนี้เป็น -Phase1 เปลี่ยน หน้าแรก และ ระบบ CMS - สร้างฐานข้อมูลบทความแนว Blog –Simple and Clean) ด้วย Drupal หรือแล้วแต่แนะนำ โดย templates เป็นแบบ customized เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเป็นแบบคล้าย .......... สี ฟ้าเดิม โลโก และภาพ ใช้ตัวเดิมได้หรือออกแบบคล้ายกันได้ จะเป็นหน้าเว็บแนวคล้าย Blog (แต่ยังมีหลายส่วนที่จะลิ้งค์ไปยังข้อมูลเดิมก่อนในเบื้องต้น) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ head -

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Drupal 9 to 10 Upgrade & Feature Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Drupal developer who can carry out an essential upgrade for my application. The project involves various elements that require both in-depth knowledge of Drupal upgrades and solid experience with PHP and content management enhancements. Responsibilities would include: - Upgrading my existing app from Drupal 9 to 10, ensuring full compatibility with PHP 8.3. - Fine-tuning and improving the content management aspect of the application, with a particular focus on upgrading our ability to update product or service information. - Expanding our existing feature for sending electronically signed documents. This would entail adding support for different file types in the attachments, and making sure the new system integrates seamlessly wit...

  $9213 (Avg Bid)
  $9213 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Urgent: Website Design Overhaul and Fixes 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...update the antiquated look. Key issues to address: - Broken Links: There are several dead ends on the site, which need to be identified and fixed accurately. - Backend Access: Currently unable to enter the backend of the website. It needs thorough troubleshooting to determine and resolve the issue. We're also unsure of the CMS used for the site build, so experience with WordPress, Joomla, and Drupal could be beneficial. Furthermore, our hosting platform is currently unknown, so experience with different platforms such as Bluehost, GoDaddy, HostGator is desirable. Please apply if you have proven experience in website troubleshooting, design, and a broad knowledge of CMS platforms and hosting providers. This job might require in-depth digging and the ability to learn qu...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  234 คำเสนอราคา

  I need an expert Drupal developer to enrich my existing website. The primary task involves adding a credit card payment plugin that operates fluently and securely. Other enhancements required are as follows: - Addition of a blog page: This will be a new segment of my website where I aim to engage my audience with engaging and informative content. - Regular updates of videos: I have a few videos that need to be updated on my site on a quarterly basis. I will furnish the required video files. The ideal candidate should have extensive experience handling Drupal websites, integration of payment plugins, creating blog pages and adding videos. A keen eye for detail along with a commitment to deadline and quality is appreciated. Please be prepared to present relevant work samples....

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Drupal developer to execute module and theme updates on over 10 small (under 50 pages) websites that I manage for a small marketing agency. These sites use a variety of themes, making this job ideal for someone who can handle diverse Drupal setups. Key tasks: - Perform module updates - Execute theme updates Required skills & experience: - Proven experience with Drupal 10 - Ability to work with different themes - Attention to detail to ensure no disruption to existing site functionality or design.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Expert Drupal Developer Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a highly skilled Drupal developer with an expertise in both front-end and back-end development, including custom module creation. The primary aim for my web application is to engage and interact with the users. Key Responsibilities: - Work on the look and feel of the application to develop a user-friendly interface - Handle the server-side logic to make sure that everything runs smoothly - Create custom modules as per the application requirement What the website/application will support: - Creation of user profiles: This will allow each user to have their own unique identification on the application - User forms or feedback: This enables users to communicate their thoughts or concerns to me directly - Public forums or discussion boards: A space wherein users can i...

  $670 (Avg Bid)
  $670 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am in need of a proficient Drupal developer to integrate the Opigno distribution system on my server. Key Requirements: - Extensive experience in Drupal 10, leveraging the most recent features and improvements. - Proficient with using composer for installation processes. - Expertise in customizing themes and adding extra modules. Ultimately, I require a seamless Opigno installation that caters to my need for cutting-edge functionality and aesthetic customization. Your advanced familiarity with Drupal 10, along with your ability to adapt to unique requirements, will be crucial for this project.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Comprehensive Interest rates portal using Drupal 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...you a Drupal master with an eye for user experience and SEO? We're seeking a talented developer to build a dynamic and user-friendly interest rate search website. Project Scope: Responsive Design: Craft a website that flawlessly adapts to desktops, tablets, and mobile devices. SEO Optimization: Implement best practices to ensure our site ranks highly in search engine results. Google Ads Integration: Integrate Google Ads seamlessly to attract potential customers. Interactive Data Tables: Design and develop data tables showcasing interest rates with: Filtering Functions: Allow users to easily filter data based on their specific needs. Lazy Loading: Implement lazy loading to ensure fast page load times even with extensive data. The Ideal Candidate: Proven experience building...

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  We are embarking on an ambitious project yet quite simple one. To develop 23 medical websites, all based on a single Drupal template, focusing on simplicity, efficiency, and scalability (This is not a multisite). This initiative is designed to streamline the online presence of multiple medical clinics, offering a cohesive yet customizable experience across all sites. Beyond this project, we are seeking a developer who can become our go-to expert for ongoing and future initiatives, making this an opportunity for a long-term collaboration. Project Overview: Development of 23 Websites: Utilizing a single Drupal template to create a unified yet flexible user experience across 23 medical websites. Server Management: Expected to manage servers on Cloudways, integrating CloudFlare...

  $10714 (Avg Bid)
  $10714 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Enhance Website Design, Navigation, & Content 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...writing background would be ideal in ensuring the content is engaging and concise. 3. Improve Navigation: Optimize the website's user navigation to ensure a seamless browsing experience. Experience in UX design and website optimization is a must. 4. Regular content updates: Add new material to the website on a regular basis. A good understanding of content management systems, like WordPress or Drupal, is required. 5. SEO Optimization: Monitor and improve the website's SEO performance to increase organic traffic. Proven expertise in SEO techniques and Google Analytics is essential. This project requires someone who's detail-oriented, creative, and adaptive, as changes in design and content will be made according to user feedback and analytics. Please sub...

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  234 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert Drupal 7 developer who can proficiently integrate my website with Google Ads Enhanced API. Key Tasks: - Track conversions, specifically purchase and add-to-cart conversions. - Integrate with Google Analytics to provide comprehensive data insights. Data Tracking: - Track conversions based on user registration, user posting listing ads, and user paying membership. Ideal Skillset: - Proven experience with Drupal 7 - Substantial knowledge on Google Ads Enhanced API and Google Analytics - Proficient in tracking conversions and implementing remarketing strategies This project requires a keen sense of detail and the ability to work efficiently. If you bring strong technical expertise and are hungry to take on this challenge, I'd like to hea...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  drupal 10 หมดเขตแล้ว left

  Hello , i have issue to integrate google search console and google cloud console , thanks

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Drupal E-Commerce for Physical Products หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled developer to create a Drupal Commerce website aimed at e-commerce. My site will specialize in selling physical products, with an emphasis on managing a large product database. Key Requirements: - Expertise in Drupal Commerce platform - Experience with e-commerce sites handling physical products - Skill in managing large product databases - Need Product Import Feature Though not a necessity, past projects involving inventory tracking, product variations and promotional features would be highly desirable. A successful project will deliver an efficient system for managing a multitude of physical commodities online.

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Categorywise Page Display needed in drupal site หมดเขตแล้ว left

  Looking for a versatile Drupal developer with experience in social media integration and Categorywise Page Display block. This project involves creating a new block on my site that has the following features: - Facebook page post Integration: You should be familiar with integrating these channels into a Drupal website. - Categorywise Page Display block: Pages need to be displayed categorywise within site in side column. Know-how in creating and managing a dropdown menu is a must. Familiarity with other Drupal modules and a sense of online aesthetics will be a plus. Hoping to find someone who can work on this diligently and bring a fresh perspective. thanks

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Drupal expert to migrate existing Drupal 7 project to Drupal 9. IMPORTANT: If you would like me to contact you. Please answer these questions when you apply for the offer: 1. Are you a freelance programmer or do you work with a team? 2. Are you a Drupal expert? 3. Tell me the URL of websites that you have migrated from Drupal 7 to 9 or 10. What is your daily availability in hours? 4. 5. Have you studied computer engineering?

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Website Grant Information Migration หมดเขตแล้ว left

  I am seeking an entry to mid level web specialist to transition grant information from HTML accordions on our current website to individual pages on a new development site. The content of each page is text-only. Task Details: 1. Cont...3. Content Type: Use the "Grant" content type when creating new nodes on the development site. 4. Fields to Populate: The fields within the "Grant" content type are designed to be intuitive. You will be required to accurately fill in all necessary fields with the corresponding information from each grant detail. Technical Requirements: -Excellent in HTML and content migration -Familiarity with Drupal CMS -Strong attention to detail Deliverables: 1. 100 Nodes: Each containing the full details of a grant from the existing site. ...

  $646 (Avg Bid)
  NDA
  $646 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Drupal/php/linux Backend developer Needed หมดเขตแล้ว left

  ...functionality (Drupal, PHP, Linux) is essential. Front end aesthetic appeal is a nice to have (HTML, CSS, JavaScript) but not a must. Responsibilities: PERFORMANCE OPTIMIZATION * Conduct thorough performance assessments of Drupal 10 websites to identify bottlenecks and areas for improvement. * Implement advanced caching strategies and optimization techniques to enhance overall site speed and responsiveness. SERVER CONFIGURATION AND MAINTENANCE * Work to configure and optimize Nginx, MySQL, and Ubuntu servers for optimal Drupal performance. * Collaborate with the infrastructure team to ensure smooth and efficient server operations. CODE REVIEW AND ENHANCEMENT * Conduct code reviews to identify and rectify performance-related issues in custom modules, themes,...

  $1141 (Avg Bid)
  $1141 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  Website SEO Optimization for Ranking Boost หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced SEO specialist to help optimize my website, , built on Drupal. The goal is to improve its ranking for specific keywords, such as 'PNG to PDF' and 'PDF conversions online'. It’s important that you're familiar with the optimization tactics particularly suitable for Drupal websites as well as: - Keywords research and implementation - Backlink strategy - SEO best practices The target audience of my website is largely office workers, so it will be beneficial if you also understand their search habits and preferences. Since the project needs to be completed within a month, a professional who's able to deliver efficient and timely results is preferred.

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Resolve Drupal Sitemap Module Update Issues หมดเขตแล้ว left

  I'm facing issues with the XML Sitemap module on my Drupal site. The pages are not being updated in the sitemap as expected and webform submitting . This issue mainly targets my blog,Pages and product sections: - **Site Sections:** The Blog section, pages and Product section, alongside a few other individual pages in my portfolio, are not being updated properly. - **Specific Pages:** Every single page in my blog section is affected by this issue. I am seeking a Drupal expert having an in-depth understanding of the XML Sitemap module and solid experience with debugging Drupal websites. They should have the ability to identify and rectify the problem efficiently and in a timely manner. Strong background in SEO is also desirable. Thanks

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Versatile Drupal Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  For the upcoming projects, I am seeking a highly skilled Drupal developer, proficient in Drupal theming, module development, site building, and migration. The tasks involved vary from building new websites, customizing the existing ones, to migrating websites to Drupal. The contract is for multiple projects, so a versatile skillset and flexibility is a prerequisite. Experience in diverse Drupal projects will be a plus. Looking forward to collaborating with a dedicated and innovative Drupal professional.

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Drupal 10 Business Portfolio Website หมดเขตแล้ว left

  ...business portfolio website using Drupal 10. The website is very simple and projected to have less than 10 pages. Key features needed include: - A service description section where we can highlight our offerings - A testimonial section for sharing the experiences of our satisfied clients -Our portfolio sections with Images and Gallery Pages will: 1) home 2) About Us 3) Our services 4) Our portfolio 5) Contact page 6) Get quote form 7) Sample Works Gallery( Here we can add/edit/delete images) 8) Blog page Design should be eye catcy RESPONSIVE AND MOBILE FRIENDLY Fast Upload on all browsers, mobiles, tabs etc. admin can add page titles, page discription, meta tags for pages admin can add google analytics property ID The ideal developer should have experience in Drupal 1...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Dynamic Drupal Contact Form หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled Drupal developer to create a sophisticated contact form(total 6 in number)on my Drupal website. This form is a critical component for engaging with our site's visitors by allowing them to easily get in touch with us, so it should be both functional and user-friendly. This forms should be in such a manner that if we are creating a page/blog page/product and selecting category, automatically those category webform should be attached with that new page All categories are already at our website and fully functional. ### The form must include: - **Fields for user input:** There should be dedicated fields for a Name, Email, Phone Number, Main Category, Sub-category of the Main Category, and a Description box. - **File Upload Option:** Users sh...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Make my Woo Store PLugins Play nice หมดเขตแล้ว left

  Seeking a WordPress DEVELOPER who can jump in to resolve some frustrating back end issues with my newly soft-launched merch site, integrated with Gelato for POD. I am personally well experienced with site-building in WP (and Drupal), and extensively with css, but this project has some issues that go deeper than my previous projects – here debugging by elimination (disabling plugins, reinstalling etc) is not enough. This should be a small job for a competant developer but, assuming a job well done here, I will likely have future, ongoing requirements. **Core Requirements:** - **Debugging Skills:** Identify the root causes of specific issues . - **Optimisation:** Check hosting and resource consumption. **Specific Problems to Address:** - **Product Variations Not Genera...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Engaging InfoSite with Blog หมดเขตแล้ว left

  ...**SEO Optimization:** Implementation of SEO best practices to ensure the site ranks well in search engine results and reaches the intended audience effectively. ### Ideal Skills and Experience: - **Web Design and Development:** Proven experience in designing and developing informational websites. - **Content Management Systems (CMS):** Familiarity with platforms such as WordPress, Joomla, or Drupal to enable easy content updates. - **SEO and Digital Marketing:** Knowledge of current SEO strategies to increase visitation and engagement. - **UI/UX Design:** Strong understanding of user interface and user experience design principles. This project is an opportunity to create a website that not only informs but also engages with the general public. I'm looking for someone who...

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Urgent PHP Website migration หมดเขตแล้ว left

  ...decided on a new platform yet and would welcome recommendations. Preference for ease of use and scalability. - **Features/Functionalities**: I haven't made up my mind about adding or modifying features. I'm looking for guidance on what could be beneficial for my website during this transition. **Ideal Skills and Experience**: - Proficient in PHP and familiar with popular CMS platforms (WordPress, Drupal, Joomla) to recommend the ideal new platform. - Experience with website migration, specifically from a PHP background. - Ability to provide consultation on potential feature additions or modifications that could enhance website performance and user experience. - Strong communication skills to guide me through the decision-making process on platforms and features. - Prov...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Script Installation on Domain หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking the expertise of an experienced freelancer to install a particular script on my domain. Though I've not settled on a specific one, your advise and guidance on whether WordPress, Joomla or Drupal would be best suited to my needs is highly appreciated. Key requirements: - Proven experience in script installation - Expert knowledge of WordPress, Joomla, and Drupal - Understands the different functionalities each script offers to guide decision making - Capacity to ensure the installed script is fully functional on my domain While I haven't settled on the specific functionalities I want, your input based off your experience would be helpful. Though prior work may be beneficial, the focus here is on experience and understanding. Looking forward to wor...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Dynamic Hindi News Online หมดเขตแล้ว left

  ...adaptable to various devices. - Categories clearly divided for ease of navigation: Politics, Entertainment, Business, Technology, Health, and Social. - A dynamic "Latest News" feature, showcasing the most current happenings. - Social media integration for easy sharing and wider reach. **Skills and Experience Required:** - Proficiency in Web Development with experience in CMS like WordPress or Drupal. - Fluent in Hindi; exceptional writing and editing skills in Hindi. - Strong SEO knowledge to enhance visibility and reach. - Experience in news/media publication is a plus. - Ability to incorporate multimedia (videos, photos) to complement the written content. This project is not just about delivering news; it's about creating a community and a dependable news sourc...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Need Drupal Expert หมดเขตแล้ว left

  Hi i am making new website in WordPress and want to import the jobs from the old website built in drupal so basically, i need someone who can import the jobs with complete content, custom fields, and taxonomies. i have attached the link below: Thanks

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Drupal Upgrade หมดเขตแล้ว left

  1.Drupal has been upgraded to the latest secure version and corresponding modules have also been upgraded 2.Drupal is currently at 9.5.1 3.I will provide the root account corresponding to Linux, please let me know if there is anything you need

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Company Site Launch หมดเขตแล้ว left

  ...ensure compatibility with different devices (mobile, tablets, desktops). - SEO optimization to increase our visibility on search engines. - A content management system (CMS) that allows non-technical staff to update the site. **Skills and Experience:** - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and PHP (or relevant programming languages). - Experience with CMS platforms like WordPress, Joomla, or Drupal. - A strong portfolio showcasing previous website projects, especially corporate or official sites. - Ability to work efficiently to meet tight deadlines. Given our need for a quick turnaround, I am looking for someone who can start immediately and dedicate the necessary time to complete the project ASAP. If you have the skills and are passionate about building effective and persua...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Dynamic Authors Showcase Site หมดเขตแล้ว left

  ...content management system (CMS) enabling us to effortlessly update book listings, author information, and other content without needing advanced technical know-how. - **Ideal Skills and Experience for the Job:** - Proficiency in web development, with a strong portfolio in designing and creating informational or e-commerce websites. - Experience with CMS platforms (such as WordPress, Joomla, or Drupal) that offer ease of use for non-technical users. - Familiarity with implementing user feedback systems, such as review and rating features, into websites. - A keen eye for design that aligns with the aesthetic and purpose of a book publisher’s website. The project will serve as a digital hub for our readers to explore and learn more about our publications and the mind...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  Project Title: Website Reimplementation in vue.js Remark: There was a project scope change. Thus the "wring" title. Correct is vue-.js-requirement Introduction: We are INnUP (), a B2B online printing service in Germany. As part of our efforts to modernize and enhance our online presence, we are seeking talented web designers and developers to redesign and implement key sections of our website. Our goal is to update our site's aesthetics while improving user experience, maintaining our brand identity, and enhancing functionality. The most difficult elements are the pages that offer calculator, so THIS CONTEST IS ABOUT ONLY THAT PAGE Get: to render in vue.js with existing javascript still working

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  relocation of "Add to Cart" button on my drupal site หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced Drupal developer to tweak the User Interface of my current site. In specific, the task involves improving the presentation of the "Add to cart" button and the associated cost. explanation document attached for referance. Key requirements include: - Relocating the "Add to Cart" button from its current location (next to the product description) to near the product image. - Changing the position of the cost from its current location to beside the new "Add to Cart" button positioning, on its right. The developer should have: - Profound knowledge in Drupal UI design - Proficiency in PHP and JavaScript - An eye for eCommerce aesthetics and user-friendly design practices. This task requires zero changes to cart functionality...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Mobile-Optimized Portfolio Site หมดเขตแล้ว left

  ...seamless experience across all devices. - Implementation of HTML and CSS to create a custom, interactive layout. - Integration of provided animated graphics. - Rollovers for menu items to enhance user interaction. - Audio links to feature background or contextual sounds linked to projects. - **Content Management:** - While I'm aware of popular CMS options like WordPress, Joomla, and Drupal, my preference leans towards a site built with direct HTML and CSS coding for more personalization and control over animations and rollovers. - **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in HTML5 and CSS3, with a portfolio of mobile-optimized sites. - Experience in integrating multimedia elements (animation, audio) in a web context. - Ability to create intuitive, user...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Drupal 7 restore backup หมดเขตแล้ว left

  ...freelancer to help restore my Drupal 7 website backup. The specifics of the project are yet to be fully detailed, including reasons for the restoration, any specific issues currently being faced, or the size of the backup file. However, this project will entail understanding and diagnosing problems that led to the need for restoration, effectively managing and restoring the backup, and ensuring the website's full functionality post-restoration. **Requirements:** - Proven experience with Drupal 7, including backup restoration and troubleshooting. - Ability to diagnose and resolve any issues that might arise during the backup process or thereafter. - Communication skills to keep me updated on the progress and any potential issues. **Ideal Skills:** - Expertise in D...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am looking for a developer to create an Android app using Flutter with a decoupled Drupal. (We prefer Flutter, but other technologies can be considered). The main purpose of the app is to serve as a data entry tool. We are building a site in Drupal with a rest api to integrate the app. The project is a basic database with some structures (brigdes, buildings, etc..), and a ticketing system to track issues with comments and images. The app will have the next items (see also attached images) > Splash page with the logo of the project > Login page, in the case that session is closed. > Home page (With a list of the next inspections to do in the week). > List of Structures (Bridges, etc..) > List of inspections > Form (add/edit a structure) > Form (add/e...

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Business Website Development หมดเขตแล้ว left

  I'm searching for a professional website developer to create a highly engaging business website. The primary goal of this website is to attract potential customers. The website should be intuitive...forms to foster communication with our potential customers, making it easier for them to get in touch with us anytime. The ideal candidate should have a proven track record in business website development with an impressive portfolio. They should have excellent UX/UI design skills and a deep understanding of modern SEO strategies. Proficiency in using content management systems like WordPress or Drupal is a must. A plus if you have experience in lead generation strategies. This is a project that will potentially lead to long-term collaboration if successful. Looking forward to yo...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Eliminate Spam Submissions in Drupal Contact Form หมดเขตแล้ว left

  As the owner of a frequently used Drupal website, I encounter spam submissions on my 02 contact form on 2 website regularly. I've applied some anti-spam measures such as CAPTCHA and the Honeypot module, but the problem persists. I'm looking for someone with: • Proven experience in handling and preventing spam on Drupal websites. Your portfolio should showcase similar successful projects. • Deep understanding and familiarity with Drupal and its various plugins. • Knowledge in web security, specifically anti-spam tactics for Drupal sites. • Professional problem-solving skills and attention to detail. Your primary task will be to: • In-depth analyze and rectify why current anti-spam measures (CAPTCHA and Honeypot module) are...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Need to Paste chatcode in Drupal site หมดเขตแล้ว left

  hii, i Need to Paste chatcode in our Drupal site, which will be visible to visitors to interact with us on all pages, i will provide chatcode of zoho salesIQ. This chatcode needs to be place in 4 drupal site. thanks amit

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Drupal Expert for Corporate Website Building หมดเขตแล้ว left

  I'm searching for a web builder skilled in Drupal to create a high-level corporate website. Main Responsibility: * Implementing a Products/Services showcase on the website. Key Deliverables: * Implement a list view for Products/Services showcase. Ideal Candidate: * Solid proficiency in Drupal * Experience creating corporate websites * Strong understanding of list-view design * Excellent understanding of user-friendly design for product/services display. I value clear communication and respect project deadlines. Looking forward to working with someone who can turn my vision into a well-functioning, inviting corporate website.

  $4010 (Avg Bid)
  $4010 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Divi Transformation Expert Required หมดเขตแล้ว left

  ...in the Divi theme to convert my current Drupal website to WordPress, focusing specifically on recreating my homepage. This task will form the foundation of my online presence, and I need someone who can meticulously translate my existing design into a Divi masterpiece. **Key Project Details:** - Convert the homepage from Drupal to WordPress using the Divi theme. - The primary goal is to ensure a seamless transition, retaining the essence and functionality of the original design. - Integrate the existing content into the new WordPress site with a clean, professional layout. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency with WordPress and extensive experience with the Divi theme. - Strong background in website migration projects, especially from Drupal to WordPress...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  The website was built up with Drupal and PHP. Errors in includes/, /, /, and / will show up when I try to create or modify a page.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา
  Drupal 10 educational landing page. หมดเขตแล้ว left

  Technical Requirements for Drupal 10 Educational Website: 1. Basic Theme Deployment: - Select a responsive Drupal 10 theme suitable for educational websites (e.g., Olivero, Bootstrap, Zymphonies). - Customize the theme to align with the educational website's branding and design requirements. - Ensure the theme is compatible with Drupal 10 and adheres to best practices for performance and accessibility. 2. Landing Page Creation: - Design and develop a visually appealing landing page that introduces the educational website's purpose and features. - Include compelling imagery, concise messaging, and clear calls-to-action to encourage user engagement. - Integrate basic navigation elements to guide users to key sections of the website (e.g., cour...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...functionality (Drupal, PHP, Linux) is desired. Responsibilities: -Diagnose and resolve software-related issues related to our POS software, backend Drupal, PHP, and Linux environments -Document user guides/troubleshooting instructions as part of our knowledge base and collaborate with the CTO to resolve technical issues. -Continuously expand your knowledge of our POS software, backend technologies, and frontend skills and provide feedback to the product team on customer pain points and suggestions for improvement. Relevant certifications and practical experience in Drupal, PHP, Linux, and frontend technologies will also be considered. We expect candidates for this undertaking to hold a strong foundation in HTML, CSS, and JavaScript for frontend development, but i...

  $1140 (Avg Bid)
  $1140 การประมูลเฉลี่ย
  162 คำเสนอราคา
  Enhance Travianp Security with Recaptcha หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to upgrade security on my website, , specifically focusing on the Login page, Registration form, and Contact form. I require an experienced coder who understands the nuances of online security, and has previously imp...understands the nuances of online security, and has previously implemented recaptcha measures. Key tasks: - Implement recaptcha on the stated webpages - Ensure the recaptcha protection works seamlessly across different web browsers and mobile devices Ideal skills and experience include: - Previous experience with recaptcha implementation - Expertise in coding, particularly in WordPress, Magento, and Drupal - Strong understanding of online security measures Note: I already have a recaptcha account that will be used for the implementation.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Elegant Car Rental Site หมดเขตแล้ว left

  ...**Real-time Availability Check**: Customers should be able to see available vehicles in real-time. - **Online Payment Processing**: Secure and seamless online payment solutions for bookings. - **Customer Reviews and Ratings**: A section for customers to leave feedback on their experiences. **Technical Requirements** - The site should be built on Drupal to leverage its flexibility and scalability. **Ideal Skills and Experience** - Proficient in Drupal, including custom module development. - Experience in integrating APIs for real-time data (availability of cars). - Skilled in creating secure online payment gateways. - Ability to design with a focus on user experience, incorporating a classic and elegant aesthetic. - Past projects involving booking systems or e-commerce pl...

  $631 (Avg Bid)
  $631 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา
  Drupal Developer หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are looking for 4-5 years of experience drupal8/9 developer, who can create and customize drupal modules. Developer must have a knowledge of core PHP. It is a full time job. Work Location - Remote Working hours - UK time zone (i.e 12:30 PM to 9:30 PM IST)

  $671 (Avg Bid)
  $671 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...which is built on Drupal. It seems my website's credit card information may be at risk, and I am uncertain if the appropriate security measures are in place. We site accept credit card payment. We do not store any credit card information on our site. The credit card information is passed to a payment gate for processing. We suspect some of the credit card information were stolen when our customers were shopping on our site. Key Tasks: - Investigate how the credit card information got stolen and who did it. - Conducting a thorough review and audit of the current state of security. - Uncovering potential vulnerabilities concerning credit card theft. - Recommending and implementing up-to-date security measures to prevent future breaches. Ideal Skills: - Experience in ...

  $1392 (Avg Bid)
  $1392 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Drupal Website Needs Free SSL Installation หมดเขตแล้ว left

  I'm currently looking for someone proficient in installing free SSL certificates on Drupal websites.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน drupal ชั้นนำ