ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 dutch translator งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Thai to English Translation: Personal หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a talented and experienced Thai to English translator to assist me with a personal document translation. The document is less than 500 words and contains general content. การสวดมนต์ตอนเช้าเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาและร่วมกับการสวดมนต์ตอนเย็นผสมผสานกันเพื่อให้ชาวพุทธนิกายเถรวาทชาวไทยมีวิธีในการชำระล้างการกระทำเชิงลบหรือการกระทำที่ไร้ฝีมือในอดีต และเพื่อพัฒนาสาเหตุอันเป็นมงคลแห่งการตรัสรู้ในอนาคต หน้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศและผู้ที่มีศักยภาพในการอุปสมบทเข้าสู่คณะสงฆ์ เพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางการเข้าถึงวิธีการสวดมนต์ภาวนาแบบไทยพุทธยามเช้าที่ถูกต้อง โดยมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคำอธิษฐานเหล่านั้นหมายถึงอะไร แม้แต่ในประเทศไทย วัดหลายแห่งก็เริ่มสวดทั้งภาษาบาลีและไทย เพราะมีการรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ว่าประโยชน์ของการสวดมนต์...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Are you an experienced and careful Spanish Presentation Translator trying to advance your career? We are looking for a qualified expert to add to our active team and will be very important in translating and editing excellent research papers and healthcare presentations. Translation English research papers and healthcare presentations into Spanish will help to preserve accuracy and context. Up to 100 pages, edit and proofread translated papers to guarantee consistency, clarity, and correct formatting. Work with academics and medical experts to ensure translations fit the desired tone and content. Following the quality criteria and policies of the business guarantees that every translated material is of the best quality. Organise many translating jobs concurrently to satisfy strict ...

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for an exceptional writer to craft a captivating Dutch fantasy novel targeted at young adults. The successful candidate must be fluent in Dutch and have proven experience writing in the fantasy genre. Skills and Experience: - Fluency in Dutch - Previous experience in writing fantasy novels - Ability to write engaging content for young adults Responsibilities: - Create an original, high-quality Dutch fantasy novel - Engage young adults with the power of your storytelling - Produce a manuscript ready for publication I eagerly anticipate the potential of this novel and your talent bringing it to life. For this reason, I encourage creative freedom within your role so much as it aligns with the project’s genre and target audience. Rousin...

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in need of an HR professional to assist with recruiting a mid-level Dutch speaking candidate proficient in customer service and translation. Key requirements include: - Profound HR experience to engage in the recruiting process thoroughly and efficiently. - Strong understanding of Dutch communication and business culture to effectively assess candidate suitability. - Familiarity with customer service and translation roles. - Experience recruiting for mid-level positions is a plus. I prefer conducting the interviews online, so the ideal candidate should be comfortable with remote recruitment processes. This is a crucial role, and I need someone who is not only experienced but also has the skills and knowledge to find the best match for our company and the role.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a Dutch-speaking customer service representative who can also serve as a translator. The job is on-site, and the salary is $3000. Key Requirements: - Fluent in Dutch - Experience in order processing - Ability to handle general inquiries - On-site availability Your role will primarily involve handling customer inquiries, especially order processing, and providing general information. Additionally, you'll be required to assist with translations from Dutch to English. Ideal skills for this job: - Proficient in Dutch and English - Excellent communication and interpersonal skills - Previous experience in customer service and translation - Ability to work in a fast-paced environment - Strong problem-solving skills If you mee...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire an advanced Dutch-speaking customer service representative for a full-time position providing support via phone, email, and live chat. Key Details: - Fluency: This role requires advanced proficiency in Dutch. The ideal candidate should be able to communicate confidently and effectively in Dutch across multiple mediums. - Customer Service: You will predominantly be assisting customers via phone, email and live chat. Therefore, you should have experience in customer service and be able to handle inquiries and complaints professionally. - Full-time Commitment: This is a full-time position, so you should be available during regular working hours. - Accommodation and Travel: The job involves some traveling, and as such, accommodation and food wil...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Tetum translator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have several legal documents that need to be translated into Tetum. Please let me know your experience and rate for this language

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Swedish to English Legal Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a two-page legal document translated from Swedish to English. The purpose of the translation is for legal proceedings. Key requirements: - Certified and sworn translator - Must have experience in legal translation - No specific legal terminologies are required, general legal terms are sufficient The translated document should be: - Accurate - Well-written - Delivered in electronic copy only Please include your relevant experience with legal translations in your bid.

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  English to German Legal Document Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled and experienced English to German translator to convert my personal documents into German. These documents are not sensitive and are meant for public viewing. Key requirements: - Experience: Proven experience in legal document translation - Language: Native German speaker with excellent command of English - Certification: No specific certifications required, but a background in legal translation is preferred. - Confidentiality: Basic level of confidentiality needed Please provide examples of previous legal translation work in your proposal.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Sinhalese to English translator -- 4 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello dear Translators, I'm looking for an experienced Sinhalese (Sri Lankan Tamil) to English and vice-versa translator. Translator should have proven experience in documents, marketing and gaming translations. Should also be willing to take a short 100-150 word test. This will be a long term collaboration. ONLY FREELANCERS. STRICTLY NO AGENCIES. Look forward to your bids.

  $950 (Avg Bid)
  $950 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Slovenian to English Translator Required -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Slovenian to English Translator Required for translation

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm looking for a plugin for Premiere Pro that can auto-translate video texts for me. The plugin should be able to support the following languages: English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese. The primary aim of this plugin is to help me translate texts in the video and auto-split text layers when the text changes. Key requirements: - Auto-translate feature supporting English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese - OCR plugin compatible with MP4 video format - Auto-split of text layers when the text changes - Smooth integration with Adobe Premiere Pro Ideal Skills: - Proficiency in Premiere Pro plugin development - Strong background in OCR technology - Multilingual translation tools experience - Previous experience in developing similar auto-translate plugins - Experienc...

  $849 (Avg Bid)
  $849 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  English to Lao translation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a reliable translator to convert a general text of fewer than 1,000 words from English to Standard Lao. The ideal candidate should: - Be a native Lao speaker - Have prior experience in translation - Be proficient in English - Be able to complete the translation in a timely manner Please provide a brief sample of previous translations.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Dutch Language Tutor for Beginners 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a Dutch language tutor to assist adult beginner-level learners with everyday communication skills. The ideal candidate will be able to provide online lessons of 1-hour duration, 3 times a week. Key Responsibilities: - Delivering engaging Dutch language lessons that cater to adult learners' proficiency level - Focusing on practical conversational skills for everyday communication Skills and Expertise: - Proven experience in teaching Dutch as a second language - Experience with adult learners, particularly those at beginner proficiency levels - Ability to design and deliver effective, interactive online language lessons - Strong communication and teaching skills If you are a skilled Dutch language tutor who can help adult learners build their ...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Magento to Shopify Migration and Enhancement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Provide filter options for "in stock non-pre-order", "pre-order", and "out of stock" - Include a shipping tracking link in shipping emails - Integrate a blog and a FAQ section - Allow admin to delete orders from the backend - Enable admin to edit products in a grid in the backend - Set up a Google Maps store location page - Ensure the webshop is SEO-optimized - Create two store views: English & Dutch - Link orders placed as guests to customer accounts - Allow for the change of email address of customer in an order - Configure sales emails for a nice layout and content - Implement a cookie notice - Optimize (product)images for performance-friendly formats like webp. - Integrate Google Analytics - Display order overview on screen, in sales emails, ...

  $649 (Avg Bid)
  $649 การประมูลเฉลี่ย
  178 คำเสนอราคา

  I need an experienced professional translator who can convert Chinese documents to Indonesian with high accuracy. The documents are related to legal matters, so it's crucial to maintain proper terminology and adhere to legal standards. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in both Chinese and Indonesian - Prior experience in translating legal documents - Attention to detail and commitment to accuracy in translation - Familiarity with legal terminology in both languages. Please provide your portfolio and relevant experience when applying.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I urgently need a skilled translator who can accurately convert English website content to German. Key Tasks: - Translate website content from English to German. - Ensure the translation is accurate and natural in tone, keeping in mind the nuances of the German language. Key Skills: - Proficiency in both English and German. - Prior experience in translating website content would be a plus. - Strong understanding of the cultural differences between the two languages. - Attention to detail and a commitment to delivering quality translations. I am looking for someone who can complete this project in a prompt manner without compromising on the quality of the translation. Please get in touch if you're confident in your translation abilities.

  $11 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented professional who can translate about 500-1000 words of English text to Hindi. Additionally, I require thorough grammar checking. Key Requirements: - Translation: English to Hindi - Grammar checking Ideal Skills: - Native or fluent in Hindi - Proficient in English - Experience in translation and grammar checking - Attention to detail - Ability to meet deadlines

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled translator to convert technical documents from Spanish to English. The ideal candidate will have a strong grasp of both languages and a background in translating technical content. Key Requirements: - Translate technical documents accurately and efficiently from Spanish to English - Maintain the technical language and jargon of the content - Ensure the translated content is clear, concise and meets the technical specifications Ideal Skills and Experience: - Proven experience in translating technical documents - Native or fluent in English and Spanish - Strong understanding of technical terminologies - Excellent attention to detail and accuracy

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have two birth certificates that need to be translated from English to Portuguese. These translations are for official purposes, so I require a certified translator. This is an urgent project. The ideal candidate for this job should: - Be a native Portuguese speaker - Be a certified translator - Have experience in translating official documents such as birth certificates - Be able to complete the project quickly Please provide any relevant experience and certifications when bidding.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Farsi/Persian to English Translation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Farsi/Persian to English translator. The text to be translated is a general chat document, approximately 12,000 words. I require the translation to be fluent in English at the native level. Key Requirements: - Proven experience in professional translation, particularly from Farsi to English. - Ability to accurately translate a large volume of text. - Native-level fluency in English. - Strong understanding of the nuances and cultural context in both Farsi and English. The ideal candidate will be able to demonstrate a track record of high-quality, accurate translations in a professional setting. Experience with general chat or similar conversational translations would be particularly beneficial. Please quote your rate and delivery time. Thanks

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Urgent English to Mandarin Translation for a Facebook Post 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled, native Mandarin-speaking translator to convert English text into Mandarin for a social media post. The work needs to be completed quickly. Key Requirements: - Experienced in translation - Native Mandarin speaker - Proven track record of social media translation Quality Assurance: Your translation will be reviewed by a second translator before final delivery. If you're confident in your translation skills and can meet the tight deadline, please apply with your previous translation works and a brief description of your approach to this project.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  English-French Technical Document Review 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled English to French translator with a strong technical background to help me validate translations. The key outcomes for this project are to ensure the accuracy of the translation and to enhance readability and clarity. The text to be validated is in the form of technical documents and is available in PDF files. The ideal candidate for this role would have the following skills and experience: - Fluent in both English and French - Proven experience in translating technical documents - Strong attention to detail - Previous experience in document validation - Ability to improve readability and clarity of content Your primary responsibility will include reviewing the translation of these technical documents, ensuring that the translation is accurate, and ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Logo and businesscard 4 วัน left

  For our new webshop we are in need of a unique logo and matching business cards. The shop is going to sell unique and custom wall shelves, mostly oak and old oak. The name is based upon the fairy tale 'mirror mirror on the wall'. We have named it in Engilish 'shelf shelf on the wall' but then in Dutch. So the name is: 'Plankje plankje aan de muur'. Using the slogan: 'Wie heeft de mooiste van het land?'. Meaning: Who has the nicest in the land? URL is going to be: We need a matching, unique logo and matching business cards, front and back. We also need the photoshop files so we can make small changes like a new name or number in the future.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  English to Amharic Translation Validation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional translator fluent in both English and Amharic for a one-page document. The primary goal is to confirm the accuracy of the existing translation. Key Requirements: - The document is a single PDF page - The translation must be meticulous with regards to grammar, meaning, and tone Additional Information: - Previous experience with translation validation or professional language services is advantageous. - Knowledge of specific terminology or industry-specific jargon is advantageous I look forward to your bids.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I have a police certificate in Spanish that is required for my immigration application. I need a skilled translator who is able to: - Accurately translate a legal document from Spanish to English - Ensure the translated document is of high quality and suitable for immigration purposes - Provide a certification of accuracy for the translated document The translator must be proficient in both Spanish and English, have experience with legal translations, and be familiar with the requirements of immigration documents. A certification of accuracy is required for this translation. Please only apply if you have previous experience with similar projects and are confident in your ability to provide an accurate and certified translation.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Italian Speaking VA for Cold Calls 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an International Business company. We export Ceramic & Porcelain Tiles globally. We are planning to go to Italy for our business expansion tour. For the same we need a translator/ Virtual Assistant to help us set up meetings with our potential clients in Italy. Virtual Assistant in Italy Tasks: - Cold calling potential clients and setting up meetings - Data entry - Email management Availability: - Needed for a duration of 10-15 days Preferred method of communication: - Online message Skills and Experience: - Excellent communication skills - Proficient in data entry and cold calling - Experience in cold calling and setting up meetings - Fluency in English, Italian is a must Ideal candidate should: - Have prior experience with cold calling, appointment scheduling, an...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  European Car VIN Code API for Detailed Reports 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can be repaired for free by the dealer. It’s worth checking if the car needs such a service visit. 7. Chassis Verification Check if the car’s chassis number is correct (according to ISO standards) and verify the identification numbers. 8. Country-Specific Reports a) Report for Dutch Vehicles -Search for technical data of vehicles according to the data -Search for information about the first registration or export -Obtain the history of previous owners - number of owners and periods -Verify the mileage in the Dutch national registry - NAP b) Report for French Vehicles -Find the car’s technical data according to the records in France -Find the registration date -Check if the vehicle has been registered as damaged -Verify the history of the number of owner...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced language professional to undertake two key roles: translating written materials from Chinese into English and providing Chinese language tutoring. Scope of Work: 1. Language Tutoring: - Tutoring would focus on improving speaking, reading, and writing skills in Chinese. - The successful applicant should be familiar with structured language coaching and confident in their ability to improve the student's proficiency. - Knowledge of specific teaching materials is required; more details will be provided upon engagement. 2. Translation: - Requires an advanced level of Chinese to English translation skills. - The ability to accurately translate a variety of texts will be of high importance. - A focus on maintaining the nuances an...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled English to Portuguese translator for a 6-page business communication document. - Presentation Speech. It is important that the translator can convey the original message in a formal tone, while also having experience in the humanitarian industry. Key requirements include: - Fluency in both English and Portuguese - Proven experience in translating business communication materials - Ability to maintain a formal tone throughout the translation - Prior experience in translating for the humanitarian sector is highly desired Your translation should maintain the professionalism of the source document while ensuring it is accessible to our Portuguese-speaking partners. Please provide samples of previous translations, particularly those that relate to busin...

  $35 (Avg Bid)
  NDA
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Backlinks for our website, professional written 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We like to have 100 backlinks to our website , professional written and at websites which are high ranked. We offer medical equipment, means HIV rapid test kits of the 4th generation, which is advanced and special. We only sell to private people. Focus is on EU or Europe only. Content and web...professional written and at websites which are high ranked. We offer medical equipment, means HIV rapid test kits of the 4th generation, which is advanced and special. We only sell to private people. Focus is on EU or Europe only. Content and websites should be in language English, German, French, Italian and Spanish. The content should be always different per language You can use ChatGPT and a translator (please always translate from basis English to get best results). Follow-up order possib...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  I need my certificate translated from English to Turkish for educational purposes. I'm not sure if a certified translation is needed; I would like to seek advice on this. - Certificate type: The doc...my certificate translated from English to Turkish for educational purposes. I'm not sure if a certified translation is needed; I would like to seek advice on this. - Certificate type: The document is a certificate. - Purpose of translation: I require this translation for educational purposes. - Certification requirement: I'm unsure if a certified translation is necessary. I am looking for a translator who is proficient in both English and Turkish, and has experience specifically in translating educational documents. The ability to provide advice on the need for certi...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Slovenian to English Translator Required -- 3 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Slovenian to English Translator Required for translation

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Arabic Translation for Improved User Experience 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of translating my English website into Arabic. My aim is to provide my Arabic-speaking users with a more fulfilling experience on my site. Key Requirements: - Translation of over 21 webpages from English to Arabic - The content includes product descriptions, blog posts and customer support information I'm looking for a professional translator who can deliver high-quality work. Knowledge of the subject matter is a plus. Your understanding of the Arabic language, culture, and localization best practices will be crucial in ensuring a seamless user experience.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  126 คำเสนอราคา

  I need a translator to convert my UK birth certificate into standard Italian. It's 2 simple pages, and I need it done within the next week. A certified translation is not required, so it's a straightforward task. Ideal candidate should: - Have experience in translating official documents - Be able to deliver the translation within the given time frame

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Check the completed translation, certify it by the standard of the official translation of Greece or the Netherlands and send it by post. ISO 27001 standard! The document has 2,5 pages of original text in Greek (photo format) and 2 pages of translation (1158 Words). The translation needs to be certified and sent by post. Inquiries that do not fit the project description will not be answered. Please read the project terms and conditions carefully.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need a translator that is fluent in both English and Indonesian, with a strong technical understanding of the machining industry. The content of the PowerPoint presentation is highly technical and specialized, so it's crucial that the translator has experience and understanding in this field. Key Requirements: - Fluency in English and Indonesian - Proven experience in translation - Sound technical knowledge in the machining industry - Ability to maintain the professional look of the PPT The translation needs to be completed within a tight deadline of 2 days, so I need someone who can work efficiently without compromising on quality. When submitting your proposal, please include your prior experience in technical translation. A successful freelancer for this job wil...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Web Developer Needed for Azure AI Translation Integration 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...translation company looking to offer a new service to our clients: AI machine translations combined with human reviews. We plan to use Azure AI Translator for this (). However, we need assistance implementing this on our website. Here’s a summary of the workflow we envision: 1. A potential client enters the word count or uploads a file on our website. 2. An estimate is provided based on the word count and language pair, along with an estimated deadline. 3. The client proceeds to payment. 4. The document is translated automatically using Azure AI Translator. 5. A professional translator reviews and refines the translation to complete the project within the given deadline. 6. The client receives a notification to download the reviewed

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Native tegalog needed 3 วัน left

  I am looking for a native Tagalog translator to help with a small part of my project. Purpose of the translation: - The translation is needed for website content, marketing materials, and legal documents. Certification: - Certification is not required for this translation project. Size of the content: - The content that needs to be translated is a small part. Ideal skills and experience: - Native Tagalog speaker with fluency in English. - Previous experience in translating website content, marketing materials, and legal documents. - Attention to detail and accuracy in translations. - Ability to meet deadlines and work efficiently.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Native tegalog needed -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a native Tagalog translator to help with a small part of my project. Purpose of the translation: - The translation is needed for website content, marketing materials, and legal documents. Certification: - Certification is not required for this translation project. Size of the content: - The content that needs to be translated is a small part. Ideal skills and experience: - Native Tagalog speaker with fluency in English. - Previous experience in translating website content, marketing materials, and legal documents. - Attention to detail and accuracy in translations. - Ability to meet deadlines and work efficiently.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Belgium Leads Project - Netherlands & Belgium fluent 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're seeking a fluent Dutch speaker only! *Please read the scope and the files before propose an offer.*Detail-oriented and web-savvy to build a comprehensive database of sign manufacturers in Belgium. Project Scope: * Research and identify qualified sign manufacturers/stores/sellers/suppliers (that sell signs) across Belgium. We are not interested in other functions in this field such as architects/designers. * Utilize various online resources, including: o Search engines (Google, Bing, etc.) o Social media platforms (Facebook, Instagram, LinkedIn) o Industry directories and publications (list specific resources if known) o Business databases (mention specific databases if known) * Gather and verify contact information (name, email, phone number) for each lead. * Compile lea...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I have a set of documents that require translation into Portuguese. The content is varied, including business, personal and website materials. Key Points: - Translation of varied content: The documents include business reports, personal files, and website content. You must be able to maintain the tone and context of the original text. - Experience: I'm looking for a translator with a proven track record in translating from English to Portuguese. Experience in business, personal, and website content is a plus. - Attention to detail: Accuracy is crucial. Any errors, misspellings, or inconsistencies will not be acceptable. - Confidentiality: The content of these documents is sensitive. You must be able to maintain confidentiality and handle the information with care. If you are...

  $7 - $22
  ปิดผนึก
  $7 - $22
  87 คำเสนอราคา

  I need an experienced translator with proven expertise in localizing content from English to Dutch. The document to be translated is JSON format. The project requires translation of the text and preserving the structure and formatting of the JSON file.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  JSON File Translation: English to Dutch 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced translator with proven expertise in localizing content from English to Dutch. The document to be translated is JSON format. The project requires translation of the text and preserving the structure and formatting of the JSON file.

  $8 - $15 / hr
  ปิดผนึก
  $8 - $15 / hr
  36 คำเสนอราคา
  Looking for Multilingual Premiere Pro Translator OCR Plug-in 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a plugin for Premiere Pro that can auto-translate video texts for me. The plugin should be able to support the following languages: English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese. The primary aim of this plugin is to help me translate texts in the video and auto-split text layers when the text changes. Key requirements: - Auto-translate feature supporting English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese - OCR plugin compatible with MP4 video format - Auto-split of text layers when the text changes - Smooth integration with Adobe Premiere Pro Ideal Skills: - Proficiency in Premiere Pro plugin development - Strong background in OCR technology - Multilingual translation tools experience - Previous experience in developing similar auto-translate plugins - Experienc...

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...this project, please briefly describe your relevant background and skills, and request an application pack. You'll then need to complete an 'application task' comprising two short sample sections for editing. All content has been translated with Google, but requires editing for accuracy and style, as well as some development in accordance with provided guidelines. The task is designed to allow a translator to decide if they want to join the project team as well as to demonstrate their proficiency. The application pack includes full information about the app content and the business model, as well as a sample agreement. Support is provided throughout the application process for the right candidates. Translation Editors for 20 languages have joined our team already....

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...this project, please briefly describe your relevant background and skills, and request an application pack. You'll then need to complete an 'application task' comprising two short sample sections for editing. All content has been translated with Google, but requires editing for accuracy and style, as well as some development in accordance with provided guidelines. The task is designed to allow a translator to decide if they want to join the project team as well as to demonstrate their proficiency. The application pack includes full information about the app content and the business model, as well as a sample agreement. Support is provided throughout the application process for the right candidates. Translation Editors for 20 languages have joined our team already....

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Greek-Speaking Virtual Assistant Needed in Greece 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an International Business company. We export Ceramic & Porcelain Tiles globally. We are planning to go to Greece for our business expansion tour. For the same we need a translator/ Virtual Assistant to help us set up meetings with our potential clients in Greece. Virtual Assistant in Greece Tasks: - Cold calling potential clients and setting up meetings - Data entry - Email management Availability: - Needed for a duration of 5-6 days Preferred method of communication: - Online message Skills and Experience: - Excellent communication skills - Proficient in data entry and cold calling - Experience in cold calling and setting up meetings - Fluency in English and Greek is a must

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา