ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 ebay งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมลงินค้าจาก amazon ไปขายยัง eBay

  $188 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Enhance eBay Sales for Media Items 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking someone skilled in digital marketing, specifically experienced in eBay's promotional tools. The goal is to boost the sales of my media-related goods, primarily DVDs. I aim to invest $25 in this initial venture. A superior understanding of the platform's algorithms and promotional tools is crucial. Any prior successful experience in promoting media products on eBay will be a plus. If this venture is fruitful, there might be potential for future collaborations. Here is a link to the item I wish to promote. I am looking for USA Customers only. I can pay bonuses for each sale generated. :g:2bIAAOSw4qdl1yhf I want to do a cheap test. If the test is successful I will create a new milestone

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I require a professional who possesses expertise in listing products on eBay from our Etsy Store. My inventory consists of event decals specifically designed for vehicles. These products have their own unique designs, requiring individual detailed descriptions to accurately represent each piece. Some of these details to be included are color and size variations. Suitable candidates for this project must have: - Knowledge and experience in product listing on eBay - An eye for detail to address the uniqueness of each product design - Proficiency in writing product descriptions that consider specific characteristics such as color, size, and design variations - Previous experience with decals and/or vehicle-related products would be a bonus Please note, this project does not ...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  eBay Item ID copy bot Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  eBay item ID's copy bot needed with ability to export details in XLM or CSV file Skills and experience needed: - Proven experience in coding software or bots, particularly in data scraping - In-depth understanding of how eBay works, specifically how item listings and their unique IDs are structured - Attention to detail: the scraped IDs must be accurate - Ability to work quickly: the tool must be able to handle relatively large volumes of data and bulk scraping.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  looking for php coder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, im looking for a php coder thats add a auctions function and area to existing cms cms is based on php & raintpl it's about the following: An auction function must be installed, similar to eBay 1. Auction function Create auction (2€ fee) 1€ in live moneypool / edit / delete Offer normal - Subfunctions Minimum price function (1€ fee) Adjustable time duration: 1 day, 3 days, 5 days, 7 days, 30 days Price suggestion 2. Fee system any auction coast 2 € Minimum price function (1€ fee) Add auction area on mainpage Integrate all into the existing cms As with eBay, auctions are then paid via transfer / collection / Paypal / if you are the highest bidder Script is Kagao Live Demo:

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I need a freelancer to assist with listing and fulfillment of products on eBay. Key Responsibilities: - Listing less than 50 items from the Electronics, Apparel, and Home & Kitchen categories - Writing accurate and compelling product descriptions for each item Ideally, you should have: - Excellent knowledge of eBay listing and fulfillment best practices - Proven experience with product listing and writing engaging product descriptions - Familiarity with Electronics, Apparel, and Home & Kitchen products - Excellent attention to detail and time management skills Please provide examples of your previous work, particularly within similar product categories. I'm looking for a collaborative and dedicated person to assist with this specific project, with potential ...

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Looking for someone to list my eBay products and find trending products to dropship on eBay from Amazon and Walmart websites as well list them and fulfill the orders. More details: Which marketplace would you like to focus on for the eBay product listings? eBay What type of products are you interested in dropshipping? Home and Garden How would you like the orders to be fulfilled? Combination of both methods

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Website online Actions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A website similar to Ebay Where one of us can sell an item as a promotion and others can bid on it, there are different choices of auction duration there are different chargeable options for the actions for example Top category Gallery Homepage XXL pictures Category 2 the users receive various e-mails automatically etc budge ist 600 US Dolla

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  I need a skilled freelancer with experience in Ebay dropshipping who can quickly take on a pivotal role for my online selling business. Your main tasks will involve listing products on Ebay sourced from Amazon and Walmart. The goal is to not just list these products, but to also ensure their visibility and competitiveness on the Ebay marketplace. **Key Responsibilities:** - **Ebay Listing:** You will be responsible for creating and managing listings on Ebay. This includes importing products from Amazon and Walmart. - **Optimization:** Each listing must be optimized for SEO to ensure better search visibility. This means researching and utilizing relevant keywords that potential buyers are likely to use when searching for products on Ebay. - **Quali...

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer who can conduct a comprehensive audit across three major online selling platforms: eBay, Poshmark, and Mercari. My primary goal is to enhance the performance of my listings on these sites. Here's what I'm looking for: **Skills and Experience Required:** - Proficiency in data analysis with a strong focus on e-commerce metrics. - In-depth understanding of eBay, Poshmark, and Mercari platforms. - Excellent skills in Excel for reporting and analysis. - Experience in e-commerce optimization and sales strategy. **Scope of the Project:** - Review all my current listings across eBay, Poshmark, and Mercari. - Analyze sales revenue, profit margins, and other key performance indicators relevant to my listings. - Identify strengths and wea...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  E-Commerce Link Search Box Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a highly skilled web developer to create a search box that can accept and process e-commerce links. The search box should accept links from both international and Indian e-commerce platforms, including but not limited to Amazon, eBay, Walmart, Flipkart, Myntra, Nykaa and so on. Its functionalities should include the following features: - Add to cart: Users should be able to add items to their shopping cart directly from the search results. - View product details: The search results should display detailed information about the products linked. The right freelancer for this job would ideally have experience in e-commerce platform integration, web development, and managing APIs. Familiarity with the workings of the mentioned e-commerce platforms would be an added advant...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced freelancer who specializes in eBay product listing and fulfillment. My project involves listing 100-500 products. Here's what I need from you: - Proficiency in eBay listing strategies and SEO optimization to ensure products rank highly in eBay search. - Ability to conduct product research to ensure competitive pricing and descriptions. - Experience with bulk listing tools for efficiency in listing hundreds of products. - Knowledge in setting up eBay fulfillment processes to streamline order processing and shipping. - Strong attention to detail to ensure accuracy in product descriptions, prices, and inventory management. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record of successful eBay product listings and...

  $357 (Avg Bid)
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I want to develop a real-time auction system similar to eBay or other auction systems. Key features: - Real-time bidding functionality - the system must be able to allow instant parallel bidding on different items to ensure smooth and efficient operation. - The application can process JSON objects on input. - The application is programmed in Python using asyncio for websocket. - The application can store incoming data in Redis Streams. The stream is used to quickly store incoming messages. The application makes it easy to add additional logic before saving to Redis Streams. - The business logic mechanism accounts for subscribing to Redis Stream and processing new items in real time. - The application is ready for different auction methods - English, Dutch and envelope. - The auct...

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Python developer to gain access and pull specific data sets from the eBay API for me. The two main types of information I need are detailed product information and comprehensive transaction history. This data is crucial for market analysis and strategic decision-making purposes. To make the collected data easily accessible and interpretable, I also require the creation of a user-friendly web interface. The interface should present the data in an organized and visually appealing manner, allowing for easy navigation and analysis. **Key Requirements:** - Proficient in Python programming language. - Extensive experience with eBay API. - Capable of designing and implementing a clean, intuitive web interface. - Strong understanding of data ha...

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced eBay lister to manually enter electronics product listings with a focus on creating engaging, customizable templates to enhance our brand's visibility. This role requires someone meticulous, creative, and highly knowledgeable about eBay's listing nuances, especially in the electronics category. **Key Responsibilities:** - Manually inputting detailed product information into eBay listings. - Designing customizable templates that align with our brand to make our listings stand out. - Ensuring all electronics listings are up-to-date and accurately described. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in eBay listing tools and understanding of the platform's best practices, particularly for electronics. - Strong attent...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  We are seeking an eBay store Product Specialist to join our team and help us with marketing campaigns, product and vendor research, and bulk listing to our eBay store. Our business sells agricultural, heavy equipment, and material handling parts. The ideal candidate will be fluent in written and spoken English and have experience with online product research, bulk product listings, and eBay marketing. Key Responsibilities: - Conduct product research to find new items to add to our eBay store - Search and open an account to potential vendors - Bulk list products to our eBay store - Create and execute marketing campaigns to promote our Ebay store and increase sales Requirements/Qualifications: - Fluent in English, both written and spoken - Experien...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Efficient Website Data Harvest 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...scraper to extract product information from a specific website and organize it into an Excel spreadsheet. This task requires attention to detail and familiarity with the nuances of online data extraction to ensure accuracy and completeness of the gathered data. **Requirements:** - Proficient in data scraping techniques and tools. - Experience with extracting data from websites such as Amazon, eBay, or TripAdvisor, with a focus on product information. - Ability to organize and format the extracted data into an Excel spreadsheet efficiently. - Knowledge of programming languages commonly used for scraping (e.g., Python, PHP) is highly desirable. **Skills and Experience:** - The ideal candidate will have demonstrated experience in web scraping and data extraction projects. - Fami...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Expand eCommerce with Shopify-EBay 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...embarking on an ambitious journey to expand my market reach by linking the CED Commerce app with Shopify, and synchronizing my product offerings on eBay. With no functional ebay store, this project entails creating a seamless infrastructure from the ground-up, ensuring my physical goods are well-represented on eBay, mirroring the desired aesthetics and functionality intended from my website. My ultimate goal is to create a streamlined process where my physical products are easily managed and accessible across both platforms, enhancing visibility and potentially increasing sales. **Ideal Skills and Experience for the job:** - Proficiency in Shopify and eBay integration - Experience with the CED Commerce application - Strong understanding of eCommerce market d...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented and motivated online salesperson to focus on selling my marketing services. Here’s a brief overview of my requirements: **Services Offered**: - Marketing services tailored to a variety of businesses. **Sales Platforms**: - Social media platforms like Facebook and Instagram. - Online marketplaces such as Amazon and eBay. - Our dedicated website designed for a seamless sales experience. **Ideal Skills and Experience**: - Proven sales experience, preferably in marketing services. - Strong understanding and active presence on social media platforms. - Familiarity with sales processes on major online marketplaces. - Ability to navigate and effectively use our website for direct sales. - Excellent communication skills to engage potential clients. - Mot...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm urgently in need of a skilled graphic designer to create a logo for my company named "Tech Kings" I want the logo to be clean and simple, with a crown that is made of technology.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for a skilled individual to source and list 100-500 home and garden products, specifically in the home decor and furnishings niche, from AliExpress to eBay. This project demands attention to detail and a keen eye for profitable and trending items that will capture the market on eBay. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in e-commerce, particularly with AliExpress and eBay platforms. - Strong market research skills to identify high-demand products. - Proficiency in English and excellent communication skills for engaging product descriptions. - Ability to work within specified deadlines, ensuring all items are sourced and listed quickly and efficiently. - Knowledge of home decor and furnishing trends to select appealing items. - A knack for ...

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Need expert in Ebay API 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...substantial experience in leveraging the eBay API for transforming my online sales platform. Despite skipping the specific questions, I envisage the successful candidate will take a holistic approach to eBay API integration with a keen focus on optimizing every aspect of my eBay presence. **Requirements:** - Proficient in listing products on eBay through API integration. - Capable of adeptly retrieving orders and managing inventory via eBay API. - Experience in automating order processing to streamline operations. - Proven track record in employing technical solutions to improve inventory management. - Demonstrated expertise in utilizing eBay API to boost sales and revenue significantly. **Ideal Skills and Experience:** - In-depth knowledge ...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Need expert in Ebay API Integration 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...substantial experience in leveraging the eBay API for transforming my online sales platform. Despite skipping the specific questions, I envisage the successful candidate will take a holistic approach to eBay API integration with a keen focus on optimizing every aspect of my eBay presence. **Requirements:** - Proficient in listing products on eBay through API integration. - Capable of adeptly retrieving orders and managing inventory via eBay API. - Experience in automating order processing to streamline operations. - Proven track record in employing technical solutions to improve inventory management. - Demonstrated expertise in utilizing eBay API to boost sales and revenue significantly. **Ideal Skills and Experience:** - In-depth knowledge ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Inspire Success: Self-Help Ebook Creation 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented and experienced freelancer to design, write, and upload a self-help Ebook to Amazon KDP. About how to make 800 dollars in 30 days with EBay This Ebook should be accessible and motivating, with the goal of empowering readers to improve their finances **Key Requirements:** - Exceptional writing and editing skills with experience in the self-help genre. - Proficiency in creating appealing Ebook layouts that include text and images, ensuring an engaging reading experience. - Experience with Amazon KDP, including formatting and uploading requirements to ensure a smooth publication process. **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in content writing, particularly in self-help or motivational literature. - Creative design abilities for crafting an...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelance guru who can help me manage postings for my eBay store. I specialize in selling brand new items by dropshipping in a general store in the Electronics, Home & Garden and other categories. Key Skills Required: * eBay Listing * SEO Optimization * Product Research * Understanding of Dropshipping Mechanics. I will need to be able to track the source website from which the products come. We will take care of the orders and customers. You will be trusted to post without our oversight. With your skills in SEO optimization, I aim to enhance the visibility of my listings. Your prowess in product research will also be crucial in identifying top-selling products within my niches. Lastly, it would be best if you have experience in dropshippi...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...customers to find exactly what they're looking for quickly. - **Shopping Cart:** An intuitive shopping cart for a seamless checkout experience. - **Payment Gateway Integration:** Secure payment solutions that cater to a variety of payment methods, ensuring convenience for all customers. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in WordPress, specifically ecommerce platforms. - Experience with eBay integration to broaden our reach. - Strong understanding of B2C market needs and behaviors. - Demonstrated ability to incorporate secure payment gateways. - Knowledge in scaling ecommerce sites to accommodate more products. **Objective:** To provide a shopping platform that is easy to navigate, secure to transact with, and capable of growing in product listings without sacri...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Ebay And Etsy Ayurvedic Products Expert 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned freelancer adept at both eBay and Etsy platforms to expand the reach of my health and wellness products. Need someone to work on Team viewer Key Responsibilities: - Creating engaging product descriptions targeting all genders. - Strategize online product listing efficiently on both eBay and Etsy. Ideal Skills: - Detailed knowledge about eBay and Etsy product listing. - Experience in the Health and Wellness market segment. - Proven track record targeting a diverse audience across all genders. Successful candidates should have a strong insight into how to allocate products to effectively reach a wider audience, resulting in higher sales.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PHP SDK Setup Needed 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled freelancer to help set up the eBay PHP SDK on my platform. This initiative is crucial for streamlining our online sales operation, enhancing inventory management, and ensuring seamless transaction processes. **Core Responsibilities:** - Integrate eBay PHP SDK with our existing system. - Ensure functionality for listing and managing products efficiently. - Implement features for retrieving order details and tracking information. - Establish a secure and reliable payment gateway integration. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in PHP and experience with the eBay SDK. - Strong background in API integration and e-commerce platforms. - Demonstrated ability in handling product listings, order management, and payment solutions. - Pr...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Market Insights & Trends product research 15 ชั่วโมง left

  I am looking to get someone to research some product for me that could be start my seller account on etsy and shopify. And ebay.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Global eBay Business Setup 7 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...my current eBay operation from Germany to the United States. With no existing account, I require assistance from start to finish, not just with the account setup but also with identifying and importing a wide range of profitable products (1000). My aim is to optimize for the U.S. market using AutoDS, tapping into new customer bases and maximizing sales potential. **Requirements** - Expertise in creating and managing accounts. - Proficiency in using AutoDS for product importing and management. - Deep knowledge of market research to identify profitable products. - Ability to execute comprehensive product research as I don't yet have a specific list of products I want to sell. **Ideal Skills and Experience** - Proven track record of successfully setting up eBay accou...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  We are a seller on eBay. We also have a website (through Big Commerce). We are looking for a developer to create software that takes our listings from eBay and pushes them to our website. The listings will show on our website exactly as they show in our eBay store, except with a discounted price on our website. We hired a company to perform this service (), and they have for the past 10 years. Something happened to this company recently and they are no longer operating. We are looking for a replacement for this service. ESA would copy our eBay listings and update our website every hour, every day. This way, any edits/changes we made within our eBay listings would automatically update the same listing on our website. Qty updates are not needed.

  $1108 (Avg Bid)
  $1108 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Bulk Car Parts Listing 1 ชั่วโมง left

  I am seeking an experienced eBay listing freelancer to assist with the listing of over 2000 used car parts on my eBay store. This project requires someone with an in-depth understanding of eBay's listing protocol, excellent research skills to accurately price and describe each item, and a keen eye for detail. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in eBay listing tools and protocols - Experience with listing automotive parts on eBay - Strong research skills for competitive pricing and accurate part description - Excellent organizational skills to handle bulk listing efficiently - Ability to write clear, concise, and appealing product descriptions - Knowledge of SEO practices for eBay listings to enhance visibility - Skilled in photo editing...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  push products to ebay using ebay api and php หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled professional to integrate eBay API for pushing products (car parts) using PHP. This project aims to streamline our online sales, particularly focusing on automotive parts, through direct database access. Ideal Skills and Experience: - Proficient in PHP, specifically with eBay API integration experience - Strong understanding of database management and direct access techniques - Experience in handling car parts or similar product listings on eCommerce platforms - Proven track record of successful eBay API projects Project Requirements: - Set up an efficient, automated system to push car parts listings to eBay via PHP. - Utilize direct database access to manage product data, ensuring seamless listing updates and accuracy. - Implement ...

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...formats. Mockup of all designed packaging in PNG, setting up and configuring a Shopify store. 2. **Website Features:** - Implementation of POS system with POS integration. - Building an effective merchandise management system. - Integration of various payment systems for customers. - Automatic creation of shipping labels, invoices and delivery notes. - Interface integration for Amazon, Allegro, eBay etc. - Building an accounting function for financial transactions. - Setting up a subscription service for recurring orders. - Adjustable percentages for an affiliate/MLM program. - Customer and affiliate/MLM login areas for personalized experiences. 3. **Rebranding Goals:** – Implement a minimalist design with a clean and concise layout. - Integration of scientific elements suc...

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  192 คำเสนอราคา
  eBay Product Hunter For Profitable Items หมดเขตแล้ว left

  As a client in need of an eBay product hunter, I'm looking for someone who can provide me with a list of profitable products for the USA market by Friday. I'm particularly interested in items that can be sourced from China. Here's what you'll need to focus on for this task: - Use strategies for product hunting such as keyword research, competitor analysis, and trend analysis. I'd like to learn about your specific strategies and the tools you use. - The products should have a high demand, low competition, and a good profit margin. In particular, I'm looking for items that can provide a profit margin of 30-40%. - Please ensure that the products meet both these demands and the specific criteria of being able to be sourced from China. I look forward to...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Multi-Niche Affiliate Site Genius หมดเขตแล้ว left

  ...services from both eBay and Amazon across multiple niches, including health and fitness, technology, and fashion and beauty. My main goal is to create an online platform that effectively generates leads and drives sales. **What I Need:** - A dynamic, user-friendly website design that can accommodate a wide range of products and services. - Seamless integration of eBay and Amazon affiliate programs. - Expertise in SEO to ensure high visibility across search engines. - Content creation that resonates with different audiences across the selected niches. - An analytics setup to monitor traffic, engagement, and conversion rates. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record of developing successful affiliate websites. - Strong knowledge and experience in integratin...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Hi everyone. I've finally opened a store on eBay. As soon as I launched my first product. My account was closed because I posed a danger to the eBay community. I tried to contact customer service. no avail . This was the last message. I ask anyone who has experience in such cases to contact me and we can agree on everything. If anyone has no experience and has not gone through situations like this, I ask you not to waste your time or money. Thank you #Hello cirtamz, Thanks for contacting us about the suspension notification we sent you. We wanted to let you know that your eBay account has been permanently suspended because of activity that we believe was putting the eBay community at risk. We understand that this must be frustrating, but this de...

  $1073 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $1073 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...am seeking a skilled freelancer to assist me in selling excess, brand-new clothing. Currently, the items are stored in my home in London, Ontario. My goal is to sell these items through an online marketplace, leveraging the power of the internet to reach a broad audience. **Key Requirements:** - **Marketplace Setup:** Experience in setting up and managing online sales platforms (e.g., Shopify, eBay, Etsy) is crucial. - **Inventory Management:** Ability to organize and list a variety of clothing items efficiently. - **Photography Guidance:** While I'm undecided on professional photography, I'm open to advice. If you have photography skills or can recommend cost-effective options, that would be a significant asset. - **Marketing Strategy:** Knowledge of online ...

  $56 / hr (Avg Bid)
  $56 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  eBay HTML Listing Template Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm in urgent need of a simple HTML eBay listing template. The ideal candidate for the job should carry profound expertise in HTML and should be familiar with eBay's policies regarding listing templates. Key requirements of the project: - Integration of product images, detailed product descriptions, and company information within the template. - Aesthetic and user-friendly layout, ensuring the template is refined for easy navigation and a pleasing visual experience. - Completion of the project as soon as possible. Desired Skills: - HTML - Experience in developing eBay templates - Attention to detail - Rapid turnaround ability

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  eBay TecDoc Car Parts Integration หมดเขตแล้ว left

  ...car parts listing on eBay, making use of the extensive TecDoc database through an API connection or CSV. My goal is to streamline my business process, from listing products all the way through to shipping, with a heavy focus on efficiency and automation. As for the platform, I am open to suggestions so long as it meets the project requirements effectively. **Key Requirements:** - **Platform Selection:** Open to Shopify, WooCommerce, Magento, or any other platform that supports seamless eBay integration and TecDoc API. - **Inventory Management:** Implement real-time synchronization between my warehouse and eBay listings to ensure stock levels are always accurate. - **TecDoc Integration:** Set up robust API integration with TecDoc to pull relevant car part data into...

  $3266 (Avg Bid)
  $3266 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Elevate Your Finances: eBay-QB Integration -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled freelancer to help integrate my eBay sales data with QuickBooks Online to manage my business's finances more efficiently. With sales happening daily, it's crucial to streamline this process to ensure that all financial aspects of my eBay transactions are recorded accurately in QuickBooks without any data duplication. **Requirements:** - **Integration Setup:** Configure the connection between eBay and QuickBooks Online to automatically import sales data daily. - **Data Accuracy:** Ensure that the sales data includes all necessary information (e.g., item sold, price, buyer information) and is imported in a way that prevents any duplication of payments or sales data. - **Financial Reporting:** Utilize the imported data to generate...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...e-commerce company looking to enhance our online retail presence, specifically on eBay, by sourcing profitable products from China. We are seeking a dedicated and experienced Product Research Specialist who will play a pivotal role in identifying and analyzing high-potential products that align with our specific criteria. Key Responsibilities: 1. Product Research and Analysis: Conduct extensive research to identify products with high sales potential on eBay. The focus will be on items that can be imported from China, ensuring they are non-branded with significant profit margins and face low to moderate competition. 2. Tool Proficiency: Utilize provided analytical tools like Zik-Analytics and Terapeak for eBay to streamline and enhance the research process. Candi...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Shopify Integration with Multiple Platforms หมดเขตแล้ว left

  ...Shopify store to smoothly integrate with eBay and Facebook Marketplace, the sales platforms I currently use. Additionally, I'd like to expand my store's visibility on Amazon, Etsy, Pinterest, and Instagram. Knowledge in managing APIs and eCommerce integrations is a plus. Experience with Shopify in the context of selling physical products would be perfect. Here's my detailed requirements: - Setting up Shopify store to integrate with existing sales on eBay and Facebook Marketplace - Expanding store visibility by creating links to Amazon, Etsy, Pinterest, and Instagram - Ensuring smooth and efficient sales processes across all platforms Ideal skills: - Proficiency in Shopify - Expertise in handling API and eCommerce integrations - Familiarity with eBay...

  $570 (Avg Bid)
  $570 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Next-Level eBay-Like Auction Site หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to develop an auction website that not only rivals eBay in terms of functionality but surpasses it by offering a seamless and user-friendly experience. Our platform will cater to both buyers and sellers, allowing them to interact, bid, and transact securely within a comprehensive ecosystem. Key Features and Requirements: - **User Registration/Login**: A robust system for users to register and log in, ensuring a secure and personalized experience. - **Bidding System**: An intuitive and transparent bidding process that allows users to participate in auctions hassle-free. - **Direct Payment**: Implementing a straightforward payment system where transactions happen directly through the website, simplifying the checkout process. - **Reviews**: A feedback and review sys...

  $1314 (Avg Bid)
  $1314 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา
  Ebay Seller-Based Price Collation หมดเขตแล้ว left

  I need a thorough, accurate collection of product prices from eBay. The focus here is specifically on prices of products from sellers with the highest number of items up for sale. My ultimate goal is to categorize these prices and listings data for other eBay sellers Ideal skills and experiences for this task would include: - Proficiency in data collection and analysis - Experience with eBay's marketplace structure - Familiarity with collating information from listings In-depth knowledge of utilizing various tools for data extraction and manipulation is also a plus. Attention to detail is crucial to ensure the accuracy of the collected data.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Tennis Gear Affiliate Website หมดเขตแล้ว left

  ...functionality will revolve around scraping up-to-date information on tennis gear from multiple prominent online retailers and affiliate marketing. Here's what I need: - **Data Scraping**: - **Products**: We'll focus exclusively on tennis products, collecting data like product names, prices, and descriptions. - **Sources**: Primary sources will include a broad range of retailers such as Amazon, eBay, Tennis Point, Tennis Nuts, and more niche brands like Babolat, Wilson, and Adidas, spanning both equipment and tennis apparel. - **Website Development**: - A user-friendly layout that prominently displays the latest tennis products. - An affiliate link setup for each product to generate income. - Efficient ways to update product information automatic...

  $695 (Avg Bid)
  $695 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา
  Comprehensive Shopify Store Management Required หมดเขตแล้ว left

  As an owner of a Shopify store with an inve...should be adept at managing large product inventories and ensuring all listings are up to date. - Customer Service: You need to promptly address customer inquiries and complaints, and ensure high levels of customer satisfaction. - Marketing and Promotions: We need someone who can drive business growth through innovative marketing strategies and promotional campaigns. - Expanding on marketplace like Ebay, Amazon A background in e-commerce, proficient use of Shopify, and exceptional marketing skills are preferred. You must also have a knack for customer service, an eye for detail, and excellent organizational skills. Proficiency in managing large inventories is also desirable. If you're an all-rounder with these skills, I'd lo...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Ebay API Specialist Needed หมดเขตแล้ว left

  I am trying to design some forms to interact with the EBay API. I am looking at createOrReplaceInventoryItem and createOffer. In your bid, I need to know whether you have worked on the EBay API in the past. In your bid, write the term #ebayGuru7 so I know you are not an auto-bidder. In order to complete this task, you will have to bear with me and help me design the layout of the forms. This can be in words and not actual code. Note most of the form for createOrReplaceInventoryItem has already been created. I mostly need help on pickup and shipping quantity information and other quantities referenced in the API. I must be 100% satisfied with the advice and guidance given to me for me to sign off on this task.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Scrape eBay product data for my search url หมดเขตแล้ว left

  The data will need to be output in a XLS spreadsheet. Title Description Price [downloaded-image-file-names] Images will be in an attached zip. I will need 1,000 products at a time. This first project is for $20 for this work Deadline: 2 hours

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I need 300 products from eBay copied to my Facebook marketplace. Title, pictures. For the description use the current title and description (if any) and put that into Ai for enhancement. Budget: $30 Deadline 24 hours. Good review And future Work For the right person

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน ebay ชั้นนำ