ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 edx python django งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Sudoku Solver หมดเขตแล้ว left

  เขียนโปรเเกรม Sudoku ที่สามารถเเก้โจทย์ Sudoku ที่ user inputโดยไม่ใช้ library ที่เกี่ยวกับ constraint(CLD(FD) library) เขียนโดย backtracking เเละเชื่อมกับ UI โดยใช้ python

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Modelling, Simulation and Optimisation -- 2 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ารับทำโปรเจคทางด้าน Modelling, Simulation and Optimisation ใช้ python code ค่ะ

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Modelling, Simulation and Optimisation หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ารับทำโปรเจคทางด้าน Modelling, Simulation and Optimisation ใช้ python code ค่ะ

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Data Mining หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ พอดีจะให้ช่วยวิเคราะห์งานเพิ่มเติมหน่อยนะคะ แต่ทำในส่วน code python ไปบ้างแล้วนะคะ

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Automated IMAP to EML - Email Backup Software ! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skil...start first backup, then work on a schedule. Ideal Skills and Experience: - Proficient in developing software with email protocols, particularly IMAP. - Strong knowledge of Email Migration and Conversion. - Previous experience in developing tools for email backup and/or EML creation. - Ability to create a user-friendly interface for scheduling and managing backups. Desired Programming Language: Python C# (preferred) * Do not bid if you have under 3 reviews, you will be ignored * Need Source Code when Job is Complete, After any Bug fixes, and Updates * Milestone release upon completion of project & is bug free. * Please post "I've read everything" when applying, so I'll know you actually read this and give you priority response...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Python Quote Bot Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Python developer to create a sophisticated quote bot for my website. Key Features: - The bot should be able to generate quotes based on specific inputs provided by users. This will be its primary function. - It should also offer a range of customizable templates for the quotes it generates. This will help provide a personalized touch to the quotes. - The chatbot interface should be seamlessly integrated into my website, providing a smooth user experience. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python is a must as it's the preferred language for this project. - Experience in building chatbots and working with natural language processing (NLP) would be highly beneficial. - Prior experience in developing similar quote generators or chatbots ...

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  ...Conduct thorough testing and debugging to ensure functionality and user experience Provide documentation and support for website maintenance post-launch Requirements: Proven experience as a Web Developer with a strong portfolio Proficiency in front-end technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and frameworks like React or Angular Experience with back-end technologies such as Node.js, PHP, or Python Familiarity with content management systems (CMS) like WordPress or custom solutions Knowledge of database management systems like MySQL or MongoDB Experience integrating AI or chatbot functionalities into websites Understanding of version control systems like Git Strong attention to detail and problem-solving skills Excellent communication skills Preferred Qualifications: Experien...

  $1472 (Avg Bid)
  $1472 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Python/Quantum Developer for Multiple Projects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a seasoned Python/Quantum developer to aid in optimizing a variety of programs. These programs are spread across different sectors, including Finance, Healthcare, and Education. Ideal Skillsets: - Proficiency in Python programming, Quantum computing, Machine learning, and AI. - Prior experience in optimizing existing programs. - Familiarity with various industries and their corresponding requirements. Your role will encompass: - Working on a series of existing programs in the Finance, Healthcare, and Education sectors. - Enhancing the performance, efficiency, and accuracy of these programs. I'm looking for someone who can understand the nuances of each industry and can contribute to the optimization process effectively. Your role will be pivo...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Python discord script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want a script that can make unlocked accounts that can be used with just verifying not phone. Normally when a device first creates an account on discord it doesn't get locked by phone so just need to find out what discord detects that doesn't make the request look real

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Odoo Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searchin...Responsibilities: - Development of new modules from scratch - Ensuring the new modules are well-integrated with the existing Odoo system - Keeping the code clean and well-documented for future reference Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Odoo development, particularly in the development of new modules - Strong understanding of Odoo framework and its architecture - Proficiency in Python programming language - Good understanding of relational databases - Excellent communication skills and ability to work in a team environment If you have experience in Odoo development and are confident in your ability to build new modules tailored to our business requirements, I'd love to hear from you. Please include examples of your previous Odoo projects ...

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I need an expert to help me install Tensorflow GPU, CUDA, cuDNN, and TensorRT on my Ubuntu 22 system. - Specifically looking to install TensorFlow latest - Verification required via a Python script using Tensor GPU and TensorRT - Successful freelancers should have proven experience in similar installations - Please include your relevant experience in your application.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...knowledge or experience working with Python and PyTorch but am willing to learn with the right guidance. The ideal candidate for this job should: - Exhibit expertise in Python and PyTorch - Have solid experience with CUDA programming and its integration with PyTorch - Be comfortable with setting up software in a Windows environment - Have successfully executed similar projects in the past The main goal is to get the GroundingDINO project up and running on my system, with some explanation of how things work along the way. Your assistance with this project should enable me to better understand how each of these components interact with each other. Remember, I am a complete novice in this field so patience is highly valued. Together let's make learning Python...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...ApacheStruts Framework, Spring Framework, Hibernate, Spring SOAP, WSDL,XSD,XML,Restful Oracle 19C,postgreSQL,MSAccess WebLogic,webshpereApacheTomcat Agile(Scrum),Waterfall Ant,Maven,Jenkins Jenkins JSP,Servlet,HTML5,CSS,JavaScript. GITLAB,SVN,CVS Databases: DynamoDB, MySQL, MongoDB, Azure Cosmos DB, NoSQL Cloud Computing: AWS, Azure, Google Cloud Technologies & Frameworks: Kubernetes, Docker, Django, Flask, NumPy, Pandas, Git, Tableau, Spring boot, Jupyter, REST APIs The resume should be fully customizable, allowing me to tweak the content as needed to suit different job applications. someone with the expertise to craft a tailored, effective resume that can beat ATS. Ideal Skills/ Experience: - Proficiency in Java Full Stack technologies - Experience with Application Trac...

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...**Additional Features:** - Gradebook and report cards. - Notifications and alerts for important events and updates. - User-friendly dashboards for all roles. **Technical Requirements:** - **Frontend:** - Preferred frameworks: or React.js for web application. - React Native for mobile application (iOS and Android). - **Backend:** - Flexible with backend technology (Node.js, Django, Ruby on Rails, etc.), as long as it integrates well with the chosen frontend technology. - API development for seamless communication between frontend and backend. - **Database:** - Flexible with database technology (SQL, NoSQL). - **Deployment:** - Should include deployment to cloud services (AWS, Google Cloud, Azure, etc.). - Scalable architecture to handle growing number ...

  $2450 (Avg Bid)
  $2450 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Joseph - former client 9 วัน left

  Hi Joseph, you previously worked to build me a LinkedIn scraper. This is legal because I always log into LinkedIn to use it, so I'm doing it from my own account, and I only use it for collecting shared connections. For example if I meet someone and we share 300 LinkedIn connections, it finds all of them. It is a python script built on Selenium. The script has stopped worked and I'd like to hire you to fix it again.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced developer who can facilitate a project on Python, Docker, and several fundamental AWS services. The project's goal is central to automating processes. Key tasks and responsibilities include: - Python application development - Docker containerization of the Python application - Deployment and management of the application on AWS Expected AWS services: - AWS EC2 - AWS S3 - AWS Lambda The ideal candidate must possess excellent expertise in Python, Docker, and AWS ecosystem. A strong understanding of process automation using these technologies is also important.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  Skilled HubSpot Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have experience as a content creator within HubSpot? If yes, please provide details. 6. How have you utilized HubSpot in conjunction with LinkedIn Sales Navigator? Please provide specific examples. 7. Please describe your experience with HubSpot development. Include specific projects or tasks you have completed. 8. Which programming languages are you proficient in? (JavaScript, HTML/CSS, Python, Ruby, PHP, Others) 9. How would you rate your proficiency with HubSpot APIs? (Beginner, Intermediate, Advanced, Expert) 10. Describe a challenging problem you encountered while working with HubSpot and how you resolved it. 11. Have you worked with HubSpot CMS Hub? If yes, please describe your experience. 12. Describe your familiarity with all features of HubSpot. Which fea...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Python Program Performance Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a Python expert to help me in enhancing the performance of an existing program. The specific changes I need relate to adjusting Momentum Change values and refreshing the automatic trading functions. Key Tasks: - Modify the calculation formula for Momentum Change: This involves tweaking the current formula to better suit the program's needs. You'll need a solid understanding of financial data and trading algorithms to ensure the changes are effective. - Implement appropriate methods: I require the application of advanced methods to improve the overall performance of the program. This may involve integrating new strategies or enhancing risk management features. Ideal Freelancer: - Proficient in Python: You should have extensive experience in Pyth...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Email Parsing Project > extract emails from exhibitors lists (URLs) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced freelancer to handle my email parsing project. Key Requirements: - Proficient in handling Gmail accounts and their APIs. - Previous experience with email parsing is a must. - Understanding of data extraction operations. The primary goal of the pro...efficiency in data extraction. In your application, please focus on your experience with similar projects and how you plan to approach this specific task. Experience in similar projects and understanding of data extraction are highly valued in potential candidates. Example of exhibition URL where I would like to extract emails from: + Please share Python code (or a mini app) so I can extract emails from equivalent URLs by myself after the project has been completed

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  AWS ECS & RDS Setup Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an AWS expert with specific skills in ECS and RDS. The main task is setting up the infrastructure. Key Points: - Setting up AWS ECS for container management - Configuring RDS for database management Our current setup includes a Flask API service, Celery, Redis, RabbitMQ, RDS, and three other Python programs. Experience in setting up infrastructure, specifically AWS ECS and RDS, is a must. You'll be responsible for ensuring the infrastructure is correctly configured, both for security and for scalability. The ideal candidate should have: - Proven experience with AWS ECS and RDS - A strong understanding of containerization - A good grasp of database management - Experience in setting up scalable infrastructure is a big plus.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  NS-3 Simulation Intern/ Engineer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced NS-3 Simulation Engineer with a strong background in traffic analysis and excellent programming skills in C++ and Python. This is a remote position, so you can work from anywhere. Key Responsibilities: - Develop and analyze basic network simulations using NS-3 - Prioritize a focus on traffic analysis - Ensure the simulation mirrors real-world networking scenarios to a high degree of accuracy Ideal Skills and Experience: - Proven experience in network simulation, particularly with a focus on traffic analysis - Proficiency in C++ and Python is essential for this role - Strong understanding of network protocols and technologies - Excellent analytical skills and the ability to interpret complex data - Knowledge of NS-3 is highly desir...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled Python developer with expertise in machine learning to create a model capable of generating videos of human actions using gans or diffusers. The focus of these videos should be on specific movements from the NATOPS dataset, particularly hand gestures and body movements. Key requirements for this project include: - Experienced with Python - Know-how in video generation with machine learning using gans or diffusers - Familiar with the NATOPS dataset or similar datasets - Capable of generating realistic videos with great generator and discriminator losses Your work must demonstrate a deep understanding of video generation and a keen attention to detail to make the videos as good as possible. Looking forward to your bids!

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I aim to generate videos of human actions using GANs or diffusers in Python. The project primarily revolves around: - generating videos using gans. - using the NATOPS database Desired Freelancer Skills and Experience: - Proficiency in Python programming. - Solid experience with GANs or diffusers is paramount. - Understanding of machine learning model training. - Familiarity with video data handling and generation using Python. - Previous work with the NATOPS database could be advantageous. The final videos should boast low dloss and gloss figures, and high sharpness levels, ensuring they look as real as possible. Thank you for your help

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Python Developer for LLM Text Generation -- 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled Python coder to assist me in deploying Locally Hosted Language Model (LLM) applications. Here are the details: - **Operating System**: The deployment is hybrid, so familiarity with Windows, macOS, and Linux is ideal. - **Purpose**: The primary aim of the deployment is for text ebedding (vector db) and generation. - **Requirements**: Specifically, I'm looking for functionality related to Language modeling and retrieval augment generation in the LLM applications. - mongoDB should be set up runining a .sh file - docker-compose deploy of the app - whisper transformers for stt ttl - AWS S3 bucket for file serving Essential skills for this project include a strong background in Python programming and experience with deploying applications on di...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Hi there! I'm seeking an experienced Python developer who can design a client for Microsoft Planner. I'm looking for, - Strong Python coding skills - Familiarity with Microsoft Planner would definitely be advantageous - An understanding of how tasks can be managed more efficiently. Objective: Create a Python client class for Microsoft Planner utilizing the Microsoft Graph API. This class should mirror the functionality and structure of the given example, including the ability to create and manage tasks.

  $1125 (Avg Bid)
  $1125 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert Python developer who can build a comprehensive stock price prediction demo using both historical and real-time stock data. The project aims to focus on showcasing various prediction patterns within the domain of finance. Key Requirements: - Utilizing both historical data and real-time data to enhance accuracy and relevance of the predictions. - Implementing multiple prediction models, particularly Linear Regression, Neural Networks and Decision Trees. - Achieving high accuracy levels to exemplify the potential of the models in a real-world scenario. Ideal Candidate: - Proficient in Python programming, with a strong background in data analysis and machine learning. - Previous experience in creating and deploying stock price prediction systems is...

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Competition Analysis Robot Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to update our existing competition analysis robot. The current technology stack is Python and I'm seeking a freelancer to make the following improvements: - Enhance data collection accuracy: The accuracy of the data collected is paramount, and this needs to be improved. - Include new competitor analysis metrics: The key metric I'm looking to include in the updated robot is pricing analysis. This will provide us with a better understanding of how we're positioned relative to our competitors. The ideal candidate for this job would have: - Expertise in Python programming. - Experience in developing and enhancing data collection algorithms. - Previous experience with competitor analysis and an understanding of the importance of data accuracy in ...

  $1059 (Avg Bid)
  $1059 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  API QA Engineer for JSON Capture 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled QA Engineer to help us capture the API requests and responses on our web pages. The primary focus of the project is to ensure the correct functioning of our JSON requests and responses. Key Responsibilities: - Capture and test authentication processes - Monitor and tes...processes - Monitor and test CRUD operations - Validate error handling mechanisms - Identify and log all API requests and responses occurring on the frontend Your turn-around time is critical for us, and we need it completed as soon as possible. The ideal candidate should have: - Proficiency in using tools to capture JSON requests and responses - Extensive experience in API testing, particularly in Python or JavaScript - Strong understanding of authentication, CRUD operations, and...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to create a PDF compression script using Python that will be deployed on AWS Lambda. Key Requirements: - Use Python to create a PDF compression script that performs high compression on PDF files. - Integrate the script with AWS services, specifically AWS Lambda and S3. - Implement an automatic processing feature, where the script compresses PDF files as they are uploaded to the S3 bucket. Ideal skills for this project: - Proficiency in Python, with experience in handling PDF files. - Strong understanding of AWS services, particularly AWS Lambda and S3. - Prior experience in creating automation scripts for file processing. Please make sure to include your previous work and experience in your bid.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Python and Swift Expert Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for Python and switft expert, It would be a monthly payment and you need to be available for 40hours /week. If you interested ping me.

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need a machine learning project developed using Python. The primary application will be for presentation purposes. Key Requirements: - Hand gesture recognition system using 3D Convolutional Neural Network (CNN) and Long Short-Term Memory (LSTM). - The system should be able to detect and differentiate between 4 specific gestures: zoom in, zoom out, page up, and page down. - Input for the system will be via a webcam. Ideal Skills & Experience: - Proficient in Python - Experience with machine learning, particularly in gesture recognition - Familiarity with 3D CNN and LSTM - Previous work on projects related to presentation software, would be a plus.

  $1012 (Avg Bid)
  $1012 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...Frameworks: React.js / Angular Back-end Technologies: Node.js / Python (Django/Flask) Database: MongoDB / PostgreSQL User Panel: Core Functionalities: User Registration/Login (Email, Social Media OAuth) Profile Management Product Browsing (Categories, Filters, Product Details & Images) Cart Management Checkout Process Payment Gateway Integration (Stripe, PayPal) Order Tracking (Real-time) Wishlist & Reviews UI Frameworks: React Native / Flutter Design Tools: Sketch / Figma / Adobe XD Vendor Panel: Core Functionalities: Vendor Registration/Login Product Management (Add/Edit/Delete) Inventory Management Order Management Payment Tracking Notifications Management UI Frameworks: React.js / Angular Back-end Technologies: Node.js / Python (Django/Flask) Da...

  $1689 (Avg Bid)
  $1689 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา

  I need a python code that automatically formats a professional audit report. Here are the detailed requirements: Formatting Aspects: • Font style and size • Heading styles and alignment • Margin and indentation settings Content Types: • Text paragraphs • Bullet points Ideal Skills: • Python programming • Knowledge of report writing and formatting In case there are specific sections or headings requiring unique formatting, we will discuss them during the course of the project. Proficiency in understanding and implementing formatting requirements is key for this task.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  DD WEB APPLICATION 6 วัน left

  I'm looking for a professional developer to build a robust web application. This project requires expertise in both backend and frontend development. The ideal candidate should have: Proficiency in backend development using Go and Python Strong skills in frontend development with Typescript and SCSS Experience in designing and implementing RESTful APIs Familiarity with modern web development frameworks and tools Excellent problem-solving abilities and attention to detail The successful delivery of the project will involve developing a user-friendly interface along with a secure and scalable backend. Clear and consistent communication is valued, and I prefer a developer who is proactive in providing project updates and addressing potential challenges. If you have a strong back...

  $1234 (Avg Bid)
  $1234 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา
  Urgent Python Machine Learning Modelling 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a Python expert who can develop a machine learning model using image data. - The main aim of the project is to create a machine learning model that can analyze and make predictions based on image data. - Your expertise in machine learning and image data processing will be pivotal in the success of this project. - The project has a high-priority status and needs to be completed ASAP.

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Python/Django Developer for Automation and Web Application Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled Python/Django Developer to join my team. Our project involves an automation tool designed for website registration processes. The ideal candidate will have experience in developing, maintaining, and upgrading Python-based web applications, and will be capable of enhancing the existing system to ensure reliability and scalability. Key Responsibilities: - Analyze, maintain, and enhance our existing Python/Django-based web application. - Upgrade the current system with new features and improve the performance of existing functionalities. - Ensure the security and integrity of the application by implementing best practices. - Troubleshoot and fix any issues or bugs that arise in the system. - Optimize the automation processes and enha...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Please write "start" at the top of the proposal so i know you have read the details check the file attached for details

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Excel E-mail Update - Website Search Email Extraction ! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a programmer to write a tool that updates email addresses in Excel files. The tool will visit websites, search for contact info, prioritize CEO/Owner emails, and update the spreadsheets. Experience with web scraping and Excel automation is a plus. Desired Programming Language: Python C# (preferred) Technical Skills: Web scraping techniques (Beautiful Soup, Scrapy, etc.) Familiarity with Excel automation (Openpyxl, xlwings, etc.) Bonus points for: Experience with website structure analysis Ability to handle dynamic websites This is a fantastic opportunity to develop and showcase your automation skills! * Need Source Code when Job is Complete, After any Bug fixes, and Updates * Milestone

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Data Analyst and Python Expert for Daily One-on-One Training and Project Assistance 7pm - 10pm 4 days / week I will pay $127 per Month Start ASAP I am looking for a skilled data analyst and Python expert to provide me daily one-on-one training sessions and assist me with my Python projects through video calls. . The ideal candidate should have extensive experience in data analysis and Python programming, with a passion for teaching and mentoring. Conduct daily one-on-one training sessions on data analysis and Python. Provide guidance and support on various Python projects. Help develop and improve my Python programming skills. Answer questions and troubleshoot issues related to data analysis and Python.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Python Development Opportunity 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please go through for job details and write "GO" at the start of the proposal so i know you have read the details

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in immediate need of a skilled Python developer who can assist with an automation project. Key Requirements: - Proven experience in Python development, particularly in automation tasks - Able to start immediately and work quickly to complete the project - Strong communication skills and ability to provide updates on progress

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Live Python Web Development Tutor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm a beginner in Python and my primary goal is to learn the language for web development. My preferred learning style is through live sessions. Key Requirements: - Experience with Python and web development - you should be able to teach me the basics and more advanced concepts in Python, as well as how to apply them specifically to web development. - Experience in providing live tutoring - you should be comfortable explaining concepts in a clear and engaging manner through live sessions. - Patience and adaptability - as a beginner, I may have questions or require more time to grasp certain topics, so your patience and adaptability are key. If you're a skilled Python developer with tutoring experience, particularly in web development, I'd love t...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Build an API from a form with encrypt parameter. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...this page, it can change recharge target account(POST Request 1), and submit recharge request(POST Recharge 2), but it have many encrypt parameter, i want to know how to make these encrypt string, and i need build an API to change account and submit recharge request, and get the payment qrcode on page $orderid after submit request. I hope language is python or php. Contact me for more detail or login to the page for test. POST Request 1: type=4&aid=1128&fp=verify_lxn227ci_yIsrmDdA_iKHz_4uqJ_ABIN_P6EmMGW1aNnk&entrance=4&t=1719193635273&msToken=btm5c1YLrAY2rtAGnDSuwOq7Z6u1t-z9EyFdb9sb3KtPMK1tWFOOjY3Eu_SO045OKJ-pUpd6h3vTsIXoJBXfRUtj1HYVkftyh9BhIMKx3uOUrZ1NNytG30LTzy3smMw=&X-Bogus=DFSzswVudOUANG4WtWj63kpydROz&_signature=_02B4Z6w

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Python coding 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The second work (also Python )is that as I have the real screen test on yolov8, that means my trained object will show in a rectangle label, and I want my mouse or my joycon (this scenes can be controlled by joy con or mouse ), automatically move to the nearest target of the trained object , can u do that ?

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Image Handling & Document Generation App Upgrade 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a developer to enhance my application's copy-pasting functionality. Requirements: - Support direct copy-pasting of JPEG and PNG images into the app (replace the choosing method) - Ensure pasted content (images) are inserted into the generated document in the correct order (text and images) For i...the generated document in the correct order (text and images) For instance: If I'm doing: text image text image It is doing now: text text image image It seems a bug. - Implement automatic adjustment of pasted images for size and orientation in the document generated Ideal Candidate: - Experienced in managing and arranging content within a document - The developer needs be an expert in Django and python-docx. The code is really pretty small becaus...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Python and Mechatronics ◌ Latin America or Eastern Europe 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You must be at least 16 years old and live in Latin America or Eastern Europe. ✻ NO EXPERIENCE REQUIRED ✻ You do not need any experience whatsoever, but you must be clever and eager to learn. No, I am *not* being charitable; rather, I am actually being practical. ✻ PAYING YOU TO LEARN ✻ No, you are not dreaming. I value both intelligence and problem-solving ability over experience. I would prefer to work with someone who is clever and learns quickly rather than someone experienced but is not very intelligent and/or does not solve problems scientifically. ✻ TESTS ✻ You must pass three difficult logic tests to work with me. The first logic test you complete for me will be an unpaid logic test. In other words, I would not pay you any money whatsoever if you were to pass the first logic ...

  $1148 (Avg Bid)
  $1148 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Scalable Python Script Hosting on Google Cloud 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone with experience in hosting Python scripts on Google Cloud. Specifically, the task is to host a Python script that uses the Binance API for trading. Key requirements: - Ensuring the script is scalable and reliable on the Google Cloud platform - Immediate availability and ability to complete the task ASAP - Proven track record in hosting Python scripts on Google Cloud Please include examples of your previous work in your proposal.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  The project involved a comprehensive overhaul of the architecture for a Python and NodeJS-based Voxr system, aiming to make it CI/CD-compliant and more efficient. The scope included a new software architecture design, database structure redesign, implementation of new API endpoints, and several feature enhancements. Additionally, the project required onboarding the client’s development team and updating the deployment process. Tasks Completed: New Software Architecture Design Database Structure Re-design New API Endpoints Implementation Onboarding Client's Development Team for Changes Implementing User & Workspaces Features Implementing Contacts List & Import Features Implementing Assistants & Campaign Feature R&D for Call Engines and Voice APIs Updating...

  $7800 (Avg Bid)
  $7800 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a Python script primarily for data analysis. The script should: - Be efficient in handling a large dataset - Implement necessary data analysis libraries and techniques

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา