ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 email handling งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Translation for email หมดเขตแล้ว left

  我們有一款app想要推廣,想和你們合作,能和你們了解更多服務內容嗎 1. PR的內容是由你們幫我們撰寫嗎? 2. 一篇收費3萬日幣? 3. 有看到年繳的方案,實際的服務內容是什麼呀? 謝謝

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Crypto Hosting and Banking Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled freelancer to help me with a project related to crypto hosting and banking systems. The right candidate will be able to provide det...related to crypto hosting and banking systems. The right candidate will be able to provide detailed project proposals, and can offer their expertise in this field. Key Responsibilities: - Analyzing systems for installation, maintenance and potential upgrades - Advising on crypto hosting and banking systems - Ability to present detailed project proposals Ideal Candidate: - Prior experience with handling and managing crypto hosting and banking systems - Strong analytical skills - Excellent communication skills to present proposals Note I am here not waste time if you don’t know about blockchain and crypto don&...

  $1137 (Avg Bid)
  $1137 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Healthcare Email Marketing List Building 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of someone to source valid email contacts within the healthcare industry, primarily to facilitate a newsletter marketing campaign. The collected emails should be active and associated with healthcare professionals. Key Requirements: - Curate a substantial list of healthcare industry email contacts. - Ensure the emails are updated and currently in use. - Compile the list in a format that can be easily imported into newsletter software for outreach. Ideal Skills for the Job: - Proficient in email sourcing and list building. - Previous experience in healthcare industry targeting. - Familiarity with newsletter software and its requirements for email lists.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am in need of an expert who can continuously build and manage MIS excel sheets pertaining to data analysis, sales forecasting, and expense tracking on a daily basis. Key tasks: - Establishing excel sheets to analyze a broad range of data - Con...Regular tracking and management of expenses via the excel sheets Data sources would primarily be spreadsheets and databases. These excel sheets will require daily updates, enabling close monitoring of key metrics. Ideal skills: - Proficient in Microsoft Excel - Exemplary skills in data analysis and modeling - Good understanding of databases and how to extract data from them Experience in handling and managing sales and expense data is crucial for this project. The freelancer should be able to commit to daily updating of these exc...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Daily Personal Assistant for Email, Schedule, & Research 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...exceptional communication skills to support our client daily tasks. Key Responsibilities: - Managing Email Communication: You'll be required to handle my inbox efficiently, prioritizing messages, drafting responses, and flagging important correspondence. - Scheduling Appointments: You'll handle my calendar, scheduling meetings, calls, and appointments as needed. - Researching Information: I often require quick, reliable research on various topics. Your ability to find accurate and relevant information will be crucial. Other Requirements: - Daily Availability: I need someone who can assist me daily, so please only apply if this suits your schedule. - Communication Tools: I prefer to communicate through email, instant messaging apps, and sometimes video calls, s...

  $606 (Avg Bid)
  $606 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Email Campaign Management for Product Promotion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a digital marketing expert who can effectively manage my email campaign. The primary goal of this campaign is to promote a product or service to potential new customers. Key Responsibilities: - Develop and execute an email marketing strategy to promote our product/service - Monitor and optimize campaign performance - Ensure compliance with email marketing regulations and best practices Skills and Experience: - Proven experience in managing successful email campaigns - Understanding of email marketing regulations and best practices - Ability to engage potential new customers through email outreach - Proficiency with email marketing tools and analytics.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Racket LISP/Scheme Program and Documentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of the program. - Documentation: The second part of the project involves creating comprehensive documentation for the program. Ideally, you will be able to write clear and concise technical documents, with a strong attention to detail. Specific features or requirements for the program include: - Input Validation: Ensuring that the program correctly processes and validates input data. - File Handling: Involves reading and writing data to and from files. - User Interface: While not the primary focus, a basic user interface that facilitates the data processing task efficiently will be required. Please note that I have specific examples that will be helpful for the development process. A strong communication skillset is crucial for this project, as it involves understanding and t...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  I need an expert to design a DICOM database specifically for storing and retrieving radiology images. Key requirements are: - Comprehensive understanding of DICOM Standards - Proficiency in database design and administration - Experience in handling medical images, particularly radiology The proposed database should support retrieval of images via Unique Identifier Codes (DICOM's UID). Being well-versed in medical systems integration will be considered a great advantage. This project will require strict adherence to privacy regulations and standards.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  WooCommerce Product Migration and Update 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert to migrate my products from an Excel file to my WooCommerce store. Key Requirements: - Migrate products from an Excel file to WooCommerce - Use attributes to define variations within a single product - Update existing product descriptions during the migration Ideal Skills and Experience: - Strong experience with WooCommerce and product migration - Proficiency in handling product variations using attributes - Attention to detail for updating and modifying product descriptions - Excellent knowledge of data import/export and product management on WooCommerce. - Ability to ensure a smooth and error-free migration process.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  I require a detailed and accurate excel typist with a strong background in financial data analysis specifically in calculating profit margins. This person should: - Have strong excel typing skills for efficient data entry - Be knowledgeable in financial data analysis - Be able to interpret and analyze profit margins effectively - Have logical d...typing skills for efficient data entry - Be knowledgeable in financial data analysis - Be able to interpret and analyze profit margins effectively - Have logical data organization skills to improve the overall workflow This role is essential for understanding and monitoring the profit margins of my business. Accurate analysis will aid in making strategic business decisions. Your expertise in handling financial data is highly valuable for ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  As an eCommerce business owner, I'm in need of a diligent freelancer who can take on the critical roles of Email Handling and Data Processing within our Shopify platform. - **Email Response Management**: This entails handling all incoming emails from customers. The goal is to ensure timely and accurate responses, maintaining high quality customer service standards. - **Data Entry and Organization**: You would be responsible for entering and organizing data within our Shopify platform. This would include product information, customer details, and other pertinent data. - **Customer Query Resolution**: Addressing customer queries in a professional, friendly and efficient manner is crucial. You would need to have good problem-solving skills. **Daily Volume*...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Indian Lawyer for Breach of Contract Notice 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an Indian lawyer to compose a professional warning letter addressing a breach of contract. Specifically, the breach pertains to non-delivery of product whic...am in need of an Indian lawyer to compose a professional warning letter addressing a breach of contract. Specifically, the breach pertains to non-delivery of product which I have already communicated about to the party involved. Ideal Skills: - Strong understanding of Indian contract law - Excellent legal writing skills - Experience in drafting legal notices Those with previous experience handling similar cases would be preferred. The letter should be legally sound and compelling enough to emphasize the severity of the current breach. Your professionalism and understanding of legalities will be critical to ...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  iOS Developer with Apple Policy Expertise 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and I need an iOS developer who is well-versed with Apple's guidelines, especially in terms of user privacy, data handling, app content, and gameplay restrictions. Key Requirements: - Expertise in Apple's app store policies, particularly concerning card games like rummy - Experience with ensuring user privacy and data security in compliance with Apple's guidelines - Familiarity with developing multiplayer modes in mobile applications - Capability to implement a random matchmaking system for online players in the multiplayer mode The main tasks will involve: - Guidance: I need guidance on how to ensure my app is compliant with Apple's guidelines around user privacy, data handling, and gameplay restrictions. - Development: You will be responsible for i...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  As an eCommerce business owner, I'm in need of a diligent freelancer who can take on the critical roles of Email Handling and Data Processing within our Shopify platform. - **Email Response Management**: This entails handling all incoming emails from customers. The goal is to ensure timely and accurate responses, maintaining high quality customer service standards. - **Data Entry and Organization**: You would be responsible for entering and organizing data within our Shopify platform. This would include product information, customer details, and other pertinent data. - **Customer Query Resolution**: Addressing customer queries in a professional, friendly and efficient manner is crucial. You would need to have good problem-solving skills. **Daily Volume*...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented email marketer to help me create an engaging email sales pitch. The goal is to generate leads among business professionals. Key Responsibilities: 1. Crafting a strong subject line that captures attention and encourages opening. 2. Writing a compelling, conversational email body that drives interest. 3. Ensuring the email is not only engaging but also persuasive. Skills and Experience: - Proven track record in email marketing, particularly in lead generation. - Excellent copywriting skills with the ability to adapt tone as needed. - Understanding of best practices for email marketing in B2B contexts. - Knowledge and experience of A/B testing methods will be a plus.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am seeking an Excel expert who can meticulously enter extensive amounts of text, numeric, and alphanumeric data into my spreadsheet. The task involves entering names, contact details, sales information, and inventory data. The size of the task is quite substantial, with up to 1,048,576 rows and 16,384 columns involv...enter extensive amounts of text, numeric, and alphanumeric data into my spreadsheet. The task involves entering names, contact details, sales information, and inventory data. The size of the task is quite substantial, with up to 1,048,576 rows and 16,384 columns involved. The role requires a keen eye for detail, accuracy, and dedication. If you are efficient in Excel and possess experience with handling large data sets, your skills will be highly valuable for thi...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm looking for a competent freelancer to handle various administrative tasks. Key Responsibilities: - Following detailed, manual processes to complete tasks effectively and accurately - Managing files, handling correspondence, and performing other general office tasks as required Time Commitment: - I don't have specific time requirements; you can work at your own pace as long as you meet the deadlines. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in administrative tasks - Ability to follow detailed instructions - Excellent organizational and time-management skills - Proficiency in tools like Microsoft Office suite I'm open to hearing about your relevant experience and how you'd approach this role.

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert for a data migration endeavor from Salesforce Classic to Lightening Starter. This project involves: - Moving over 12,000 Accounts and Opportunties - Several custom fields need to be replicated in Opportunties - Total of three users - Migrate Notes, Reports, and Attachments This process demands careful handling of data to ensure smooth transition with no data loss. The data currently exists in the Salesforce Classic version. Experience with Salesforce Classic and the newer Lightning Starter version is necessary. Perks for the job: - Salesforce certification or proven experience in Salesforce data migration - Familiarity with data sets (10,000+ records) - Ability to mitigate risks involved in data migration and ensure full data integrity - Good pr...

  $524 (Avg Bid)
  $524 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  PDF to Text Data Entry 6 วัน left

  I am in need of a proficient data entry specialist to help translate text data from PDF digital files to a more accessible format. This project requires a meticulous individual with keen attention to detail, who is capable of handling and processing large amounts of text data accurately and efficiently. The responsibilities for this job include: - Transferring text data from PDF files - Ensuring data is entered accurately, without errors - Organizing high volumes of digital documents Ideal skills and experience for the job: - Proven experience in data entry, particularly with PDF text - Exceptional attention to detail - Proficient in common data software - Excellent organization skills - Ability to handle multiple tasks simultaneously.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled VFX editor to help me with my project. The ideal candidate will have experience with industry-standard software like Adobe After Effects, Autodesk Maya, and Nuke (though we can discuss your specific software experience). Key responsibilities: - Handling both 2D and 3D VFX work, including compositing, motion graphics, and 3D animation. - Creating a variety of visual effects for the project. Please include your past work in your application. I'm particularly interested in seeing VFX projects that you've worked on. Looking forward to seeing your applications.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am currently facing an issue with the packaging of my Streamlit app, specifically error messages related to dependencies. My app does RAG or Retrieval Augmented Generation. However, I am stuck with this bug. Any freelancer planning to un...programming - Familiar with Packaging methodologies like PyInstaller, PyIodide, Stlite - Experienced in debugging dependency issues The main tasks will include: - Understand existing errors in the packaging process - Debug the dependency-related issues - Ensure the final version of the packaged app works seamlessly with no errors in multiple hosts I invite freelancers with prior experience in handling similar tasks to place their bids. This project has the potential for future maintenance and update work if this initial task is completed suc...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...experienced freelancer to create a Postman script that will automate the login process for without requiring any manual intervention. Here are the key details of the project: - You should be able to simulate entering the email and password, clicking the login button, and retrieving headers for subsequent actions on the front. - Upon successful login, the output data format should be in JSON. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in working with Postman and creating scripts for automation. - Strong knowledge of HTTP methods. - Experience with handling and parsing JSON data. - Familiarity with cookies and headers in HTTP requests is a plus. Please note that the successful delivery of this project requires meticulous attention to detail and a solid understanding of w...

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Windows C++ CAD Software Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Extensive experience in C++ development, with a strong understanding of software architecture and design patterns. - CAD Software Development: Prior experience in developing CAD software, particularly with a focus on 3D modeling, will be highly beneficial. - Windows OS: A good understanding of Windows OS and its specific requirements for software development. - File Format Handling: Experience in handling DWG files and developing import/export functionalities for CAD software. If you have relevant experience and skills in C++ development, particularly in CAD software, and can commit to creating a high-quality, Windows-compatible CAD software, I'm keen to hear from you. Extra info: I am looking at a long term contract of 1 year, renewable each year....

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Streamlined Automation Flow Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have developed a community and job portal and we are looking to create an automation flow to streamline processes for my business. Use case: Job-Seekers sign up, post their resume and seek jobs. Employers sign up, purchase a job-package, sea...SureCart, and SureTriggers. Additional integration with WP Job Manager, Artificial Intelligence, and AST is also necessary. PLEASE TELL US YOUT EXPERIENCE AND LINKS TO PROJECTS FOR THESE PLUGINS. Ideal candidates for this project should possess: - Strong experience with the aforementioned platforms and tools. - Knowledge in automation and process streamlining. - Proficiency in handling customer service responses, email marketing campaigns, and data aggregation and analysis. - Demonstrable track record of delivering complex aut...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Marriage Therapy and Individual Counseling 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a dedicated professional spe...Requirements: - Extensive experience in psychotherapy and marriage counseling - Familiarity working directly with individuals and couples - Proven track record of fostering effective communication - Demonstrable experience in teaching stress-coping strategies Objectives: - Assist individuals and couples in developing improved communication skills - Guide individuals and couples in resilient stress-handling approaches Your valuable insights and professional guidance will support our efforts towards helping individuals and couples deal with various mental and emotional challenges. We are excited to witness the progressive journey, as they strive for improved communication and effective stress management. Your expertise will make a significant d...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Python SNMP Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled Python developer who can handle all aspects of SNMP for my project. Key Responsibilities: - Implementing SNMP query and data retrieval - Efficiently managing SNMP trap handling and notification - Developing a robust SNMP agent Your role will be crucial in ensuring that our system effectively communicates using SNMP across multiple versions. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python - Extensive experience with SNMP (versions 1, 2c, and 3) - Strong understanding of network communication - Previous work on SNMP trap handling and agent development is a major plus If you have the right skillset and experience, I look forward to seeing your proposal.

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Experienced Virtual Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a highly organized and diligent Virtual Assistant. Your key responsibilities include handling multiple core tasks including: - Email management - Calendar maintenance - Research and data gathering - Quote preparation - Taking phone messages I anticipate needing your assistance for 10-20 hours per week. Familiarity with instant messaging applications, used for consistent project updates and communication, will be an advantage. Ideal candidates should have experience with these tasks, show initiative and possess excellent multitasking skills. The quality of your attention to detail will be evaluated during the selection process.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I'm seeking an entry-level candidate for a full-time customer service, data entry, and sales & marketing role. Key Responsibilities: - Providing top-notch customer service, handling inquiries and resolving any issues that may arise - Accurately entering data, ensuring the maintenance of up-to-date and correct records - Assisting in sales and marketing efforts to drive business growth Ideal Candidate: - Entry-level professional eager to learn and grow in the industry - Strong communication and problem-solving skills - Proficient in data entry and customer service systems - Basic understanding of sales and marketing principles This role offers a competitive salary range of Rp1.500.000- Rp3.500.000 per month and the opportunity to work full-time. If you're a dedicated ...

  $5928 (Avg Bid)
  $5928 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Udemy EdTech Courses Promotion and Ratings Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a dedicated professional to manage the promotion and ratings of our EdTech courses on Udemy. Key Responsibilities: - Weekly promotion of our courses - Focusing on blogs and educational websites for course promotion - Handling the full spectrum of ratings and reviews, including: - Collecting new reviews from students - Responding to existing reviews - Improving ratings of courses with low scores Ideal Candidate: - Proven experience in promotions and ratings management on online educational platforms, specifically Udemy - Proficient in engaging and promoting through blogs and educational websites - Adept at managing and improving course ratings through student reviews - Excellent communication skills to handle reviews effectively and professionally.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Oracle Data Conversion/Migration Specialist Needed On Monthly basis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...transformation to ensure data quality. * Convert data from source formats to Oracle-compatible formats. * Apply business rules and data mapping for aligning source data with target data structures. ETL Development: * Develop and maintain ETL (Extract, Transform, Load) processes using standard tools. * Handle data integration tasks, including aggregation, enrichment, and consolidation. Error Handling: * Implement error-handling mechanisms to identify and address data conversion issues. * Monitor and log data conversion errors, creating processes for error resolution. Performance Tuning: * Optimize data conversion and ETL processes for performance and scalability. * Identify and address bottlenecks in data conversion workflows. Data Quality Assurance: * Conduct data quality ...

  $1046 (Avg Bid)
  $1046 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I require a professional data scraper, ideally with experience in handling image retrieval. The task will involve sourcing and scraping image data from various undisclosed sources. The type of images to be scraped has not been specified, providing an open spectrum for data collection. However, previous experience dealing with diverse image types is highly beneficial. The deadline for this project has not been outlined, indicating flexibility on the completion date. Ideal Skills: - Expertise in data scraping - Strong experience handling image data - Ability to source from various platforms - Flexibility with time management.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm currently experiencing a problem where my emails are being marked as spam. I'm looking for a professional who can help me fix my rDNS DNS record in Cloudflare. Example :

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional with expertise in Japanese language and legal contract redaction. Workload will vary between 2-20 pages. The primar...need of a professional with expertise in Japanese language and legal contract redaction. Workload will vary between 2-20 pages. The primary goal is to accurately redact (mask) sensitive information within these legal contracts. Ideal Skills and Experience: - Fluent in Japanese language - Experience with legal documents in Japanese - Strong understanding of legal terms and jargon - Knowledge in handling sensitive information - Proficient in redacting documents without altering the context - Professional discretion is highly valued Please include examples of similar jobs you have done, if they are available. Looking forward to seeing ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  This is a Python-based project involving LinkedIn connections parsing using a cookie file. The target is to uncover and analyze mutual connections between my personal friend's list and a CRM file. Important Aspects: - The script needs to efficient...my existing client database is distinctly relevant. - I also need the parser to generate records of connections between my LinkedIn friends and contacts in my CRM. - I would require the output to be well-organized and easy to navigate. It should be exportable and storable both as a CSV file and an Excel spreadsheet. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python for web scraping and data handling - Experience in working with LinkedIn's data structure and APIs - Demonstrated expertise in managing and exporting data in C...

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled individual to develop a sophisticated sentiment analysis and recommendation system that can analyze aspects of customer reviews for a product. The primary goal of this system is to: - Identify positive aspects - Identify negative aspects - Provide recommendations based on cu...should include both positive and negative sentiment. - The system will need to provide insights on the reviews based on the sentiments detected for each aspect. Ideal Skills: - Proficiency in Natural Language Processing (NLP) and Sentiment Analysis - Experience in developing recommendation systems - Strong programming background, especially in Python or a similar language - Familiarity with data handling and processing techniques - Excellent problem-solving abilities and atte...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Klaviyo Email Format Designs Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a creative freelancer to design three distinct email formats for use in Klaviyo marketing campaigns directed at our mailing list. The designs should incorporate the following visual elements: - Our company logo - Product images - Call-to-action buttons - Blog posts These designs should be cohesive with our existing website and app design but we're also open to and excited about unique and refreshing ideas. Designers who are familiar with Klaviyo's email setup, have a keen eye for detail, and experience in creating aesthetic, conversion-oriented email templates would be ideal for this job.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Corporate Website & Essentials Design Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced web developer who can create a company website from scratch. This website should effectively showcase our product...developer who can create a company website from scratch. This website should effectively showcase our products and services. Main requirements are: - Proficient in developing high-quality, interactive, and engaging company websites. - Capable of adding detailed product and service descriptions. - Mastery in integrating visually appealing content and graphics to the site. Expertise in SEO handling, content management systems, and UI/UX designs will be preferred. A strong understanding of our industry and our target audience's needs would benefit the project. Experience developing a similar platform will be considered as a si...

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  261 คำเสนอราคา

  Preferably looking for a freelancer who knows West...project from its infancy to fruition. By working closely together, your insights and expertise will be invaluable in turning my vision into a reality. - Leveraging your industry connections to foster partnerships beneficial to the project. This entails having an established network in the content field, with a particular focus on music production. Ideal candidates should have a rich background in handling projects of this nature. Proficiency in project planning and execution as well as proven experience in building strategic partnerships in the content field are necessary attributes. Understanding the dynamics of the music production field is of utmost importance as well. Together, we can construct not just a project, but a ma...

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...comprehensive modifications to an array of existing designs. Your primary tasks will involve: - Adjusting layers and details of our current CDR (CorelDRAW) files - Not simply making superficial tweaks, but real, valuable impact through detail-specific adjustments An ideal candidate would have previous experience editing and manipulating vector graphics, particularly in Corel Draw. Proficiency in handling text and typography within the software is a plus. This is not a job simply about making changes, but about understanding how each modification affects the bigger picture. Let's enhance these designs together! Requirements :- 1) We need convert all designs in 3 color a) White Color b) Black Color c) Third color which you like is suitable for designs ...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  My project involves a solid understanding of PDF editing particularly certificates for a variety of purposes. I'm looking for someone with the following skillset: - Efficient in adding names, titles, and dates to pre-existing fields on certificates. - Capable of smoothly removing and adding elements to the design. ...Efficient in adding names, titles, and dates to pre-existing fields on certificates. - Capable of smoothly removing and adding elements to the design. The ideal person for this job will understand the careful manipulation of PDFs to feel natural and unaltered. Attention to detail is crucial, as small errors can make a significant difference. Mastery of editing tools is a must, with experience in handling PDF certificate modifications. Please include this experien...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled WordPress developer to handle a comprehensive update of my site. This includes the core, plugins, and themes. Key Requirements: - Review the existing site - Update WordPress core to the latest version - Update all plugins to their latest versions - Update all themes to the...Update all themes to their latest versions Please note: - There are no custom functionality or plugins on my site that would require special attention during updates. - I don't wish to add any new features or make any significant design changes to my site during this update process. Ideal Skills and Experience: - Proficient in WordPress core, plugin, and theme updates - Prior experience in handling updates without affecting site functionality - Strong understanding of Word...

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  231 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skillful coder proficient in web scraping, specifically for Website A. The goal of this project is for obtaining valuable and significant data for analysis, competitive intelligence, and price comparison...project is for obtaining valuable and significant data for analysis, competitive intelligence, and price comparison. While there's no explicit mention of the type of data to be scraped, I anticipate that a capable offering will cater to a variety of needs such as: - Text content - Image content - Metadata Ideal Experience and Skills: - Proven experience with web scraping - High proficiency in handling large data sets - Comfort in navigating Website A - Ability to collect comprehensive data categories Looking forward to a potential collaboration t...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  GST, TDS filings and accounting for Multiple Clients 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...selected clients - Income tax return filing - Coordinating with clients on monthly basis for the documents The majority of my clients have less than 70 transactions per month and I use tally software, thus a good grasp of tally software and excel is necessary to handle the above tasks. - Skills and Experience: - Gst return filing experience - Proficient in tally software - Experience with handling multiple clients simultaneously - Knowledge of GST and TDS filing systems appeciated. This is an ongoing project and I am looking for a dedicated and reliable partner in this area as this will be an ongoing and long term project. The fee rates are as follows non negotiable and will be as follows and will increase the rates on an yearly basis at the rate of 8-10%. Gst r...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking integration of a basic customer support chatbot that's fully integrated with Zendesk. The ideal freelancer for this project should have significant experience in chatbots and Zendesk integration. Here are my requirements: - The chatbot should focus on handling tickets for complex issues. -the ticket system should generated the response using algorithm - The information from the users should only be used for the duration of the chat and not stored. A developer with expertise in AI, chatbot programming and thorough understanding of Zendesk API would bode well for project realization.

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Trophy icon Re-design our email templates. 6 วัน left

  We are excited to announce an open design competition to creatively redesign all of our email templates at Magnet Finance. Our goal is to enhance the way we communicate with our customers throughout their car finance journey with designs that are both modern and engaging. Competition Overview: We are looking for an email template design that are not only modern and visually appealing but also cohesive and reflective of our brand identity. Each template must incorporate our logo and adhere to our brand colours, maintaining a consistent theme throughout. Submission Details: Your design should align with the modern and engaging theme as detailed in the video linked below. Ensure the templates are adaptable for different stages of the customer update process. Watch the Briefing...

  $55 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking a skilled artist to conduct a 'sip and paint' worksho...exhibition context with more than 20 participants. Details: - The participants are novices in painting and hence, ideal candidate should be proficient in teaching beginners. - The key focus of the workshop will be to enage the guests, teach them few basic painting skills - oil, acrylic, landscape or fluid art. Skills Required: - Excellent painting skills - Strong teaching abilities, especially handling a large group - Prior experience in conducting workshops So, if you're someone who has experience in teaching novices the beautiful art of Landscape Painting, you could be just the one I need. Looking forward to work with a patient and engaging artist who could make this an unforgettable ex...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who is proficient in document verification services from Sasolburg and University of Pretoria. Your role is to help me authenticate the credibility of the documents I have from these institutions. Key Responsibilities: - Verify the authenticity of my identification documents, university certificates, and employment records from the respe...institutions in Sasolburg and University of Pretoria. - Strong attention to detail and ability to accurately evaluate the authenticity of documents. - Excellent communication skills and ability to provide a clear, concise report on the verification process. Please note that due to the sensitivity of the information, I will only consider freelancers with a verified profile and a proven track record in handling con...

  $100 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of skilled professionals with experience in MySQL and Digital Ocean recovery console. My MySQL server is locked and I require assistance in exporting a SQL file. The exact cause of the server lock is not currently known but it might be due to server resource overload or a potential security breach. Required Skills: - MySQL ...server resource overload or a potential security breach. Required Skills: - MySQL - Knowledge of Digital Ocean's recovery console - Server management The main objective of the task is: - Successfully export the locked SQL file for further analysis and resolution - Provide insights on the potential cause of the server lock for future prevention. Experience in server management, specifically in handling locked servers, will be a...

  $7 - $18
  ปิดผนึก
  $7 - $18
  4 คำเสนอราคา
  Dynamic Magento 2 Speed Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Improvements – Enhance the caching mechanisms to make the website extremely responsive. - Code minification – Reducing the file size of our code (HTML, CSS, & JavaScript) through processes like elimination of unnecessary characters from the source code. Ideal Candidate: The ideal candidate for this job will be highly skilled in handling Magento 2 platforms and has extensive experience in reducing page loading times by focusing on the aspects above. Expertise in handling image compression, implementing effective caching methods, and excellent code minification skills are a must. Tooling available : New Relic & Cloudflare...

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา
  Detail-oriented Corel Draw Design Editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...comprehensive modifications to an array of existing designs. Your primary tasks will involve: - Adjusting layers and details of our current CDR (CorelDRAW) files - Not simply making superficial tweaks, but real, valuable impact through detail-specific adjustments An ideal candidate would have previous experience editing and manipulating vector graphics, particularly in Corel Draw. Proficiency in handling text and typography within the software is a plus. This is not a job simply about making changes, but about understanding how each modification affects the bigger picture. Let's enhance these designs together! Requirements :- 1) We need convert all designs in 3 color a) White Color b) Black Color c) Third color which you like is suitable for designs ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน email handling ชั้นนำ