ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 ember js งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented web designer and developer to create a Classic and Elegant, informational website that will represent my non-profit organization. Here's what I'm looking for: - **Design:** A classic and elegant design that reflects the seriousness and the professionalism of...- **Features:** I need a blog section, content posting capability, polls, news updates, and an advertising space. Your experience in creating similar websites and expertise in the following areas is highly desired: - Web design - User experience - Blogging platforms - Content management systems - SEO - Advertising and monetization techniques -Database user and rest of content manage using PHP, JS, HTML5. Please include samples of your previous work in your proposal. I'm looking for...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Business Website Figma Prototype Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented elementor website designer with the knowledge of Jav...knowledge of Javascript and jquery, css3 and html who can transform a Figma prototype into a visually appealing and functional business website. Key Requirements: - Transform a Figma prototype into a Pixel perfect designed website - Ensure design is responsive and 100% similar to the figma Ideal Skills: - Experienced in designing business websites - Skilled in Elementor - Strong knowledge of JS, JQuery, CSS3, HTML, Elementor & PHP - Excellent communication and collaboration skills Check out the prototype from this link:

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Expert Freelance Software Developer Needed (English speaking) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in-store TV screens. The platform can be seen here: - If you have digital signage experience this will be ideal (this is not building a website) - Fluent English speaking - We would like to work with a freelancer, not a company (paid hourly) - Proven development experience (sample of similar works required) - Experience in Android: java | Windows: c# | - Web-based CMS: PHP/JS, HTML and CSS - Experience in RSS/XML will be an advantage. Someone reliable, hard-working, English speaking, and skilled. Some of the tasks; - SAAS completion, - Redesign/interface changes - 40 new features - new widget/feed integrations and Customisation - improved reliability/scalability - CMS alterations/improvements I am very serious about getting started asap. Please quote "Imagine" in

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  React js source code 8 วัน left

  I will provide you code as discussed

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Udemy - Rakuten api problem 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...</head> <body> Forbidden <script>(function(){if (!) return;var js = "window['__CF$cv$params']={r:'885cdcdf3f9f9180',t:'MTcxNjA0NTk1Ny4wMzIwMDA='};_cpo=('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/',('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = ('iframe'); = 1; = 1; = 'absolute'; = 0; = 0; = 'none'; = 'hidden';(_0xh);function handler() {var _0xi = || ;if (_0xi) {var _0xj = ('script'); = js;('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Full stack developer - web application 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Full stack developer to maintain and enhance a web application which is now in production Key technologies- vue js, web applications, api , production support , gcp

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Skilled Web Developer's Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a talented web developer who is proficient in HTML, CSS, JavaScript, and React JS. Your familiarity with React and Angular is a big plus. The ideal candidate should also be adept at creating an e-commerce site and have a knack for user registration/login systems and responsive designs. Key Project Requirements: - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and React JS - Experience with Angular - Creation of a user registration and login system - Development of an e-commerce functionality - Strong portfolio creation abilities - Skilled in creating responsive design for websites Your role will be pivotal in the creation of a comprehensive website that is user-friendly, visually appealing, and capable of handling e-commerce transactions. Please be ready to s...

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Cookie consent setup with Google tag manager 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help setting up my nextjs website's cookie consent to be compatible with Google Consent v3. Key Requirements: - Write codes to setup cookie consent with google tag manager. - Ensure the cookie consent setup is specifically for Google Consent v3 compatibility. - Make sure the setup with Google tag manager. Ideal Skills: - Next js. - Familiarity with Google Consent Mode v3.

  $254 (Avg Bid)
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  We are looking for a programmer to create the search engine for our magento 2.4.6 with Proto Theme website using A...website using Algolia search. The programmer has to implement the algolia search engine using his own code following the guidelines published by Aloglia to use it in the main page and in the search results page. It must include the following Filtering by attributes ( brands, specific attributes, color, etc) Keyword filtering Filtering by categories The search results should be displayed in a js block on the home page and in the search results. The theme used in magento 2.4.3 is "Fatest by codazon". Please only serious people, we don't want people who spend half as much time searching as doing the work on stackoverflow. Some examples of how we w...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need a solution that can automatically insert page numbers onto every A4 page in my document at the bottom. Key Requirements: - The system should work with A4 format. - It should be able to insert these page numbers automatically and consistently on every page. - The page numbers should be placed at the bottom of each page. Ideal Freelancer: - Experience working with PDF manipulation and automation. - Proficient in software that can perform automatic page numbering. - Attention to detail in maintaining consistency in design and positioning of the page numbers.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced NodeJS and JavaScript programmer to help me with a school project focused on exploring cybersecurity concepts. Key Requirements: - The task involves writing a client request to obtain a flag from a vulnerability site with advanced complexity (e.g., bypassing security measures). - The project involves emphasizing on Remote Code Execution (RCE) and pollution while interacting with the vulnerability site, so experience in these areas is a plus. --- Challenge Name: Emu Apothecary Category: Vulnerabilities Description has just opened up their potion brewing website for other Emus to create new potion recipes! However, they are afraid that one of the human hackers will pollute their ingredients. Can you get Remote Code Execution (RCE) on the Emu Apoth...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Looking for Node Js developers 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Requirement: experience in Node.js building applications and experience in migrating the monilithic application to microservices architecture applications. Experience in kafka for queuing. Experience in mongodb for database and angular for frontend. PS: This project is a very good opportunity for the developers who wants to learn development from scratch using modern micro service architecture This is a to support my job opportunity. Consultancies and companies please stay away. Need someone with good experience on NodeJs to help me understand my project, resolve blockers and provide constant feedback to improve myself.

  $761 (Avg Bid)
  $761 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Cryptocurrency Sports Betting Website Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...compatible blockchain supporting smart contracts (e.g., Binance Smart Chain, Polygon). • Smart Contract Language: Solidity (for Ethereum and compatible blockchains). • Frontend Framework: React.js or Vue.js for a responsive and user-friendly interface. • Backend: Node.js or any other suitable framework for handling off-chain processes and interactions with the blockchain. • Wallet Integration: Web3.js or for wallet interactions. • Database: A decentralized storage solution (e.g., IPFS) for storing game data and bet history or a traditional database like MongoDB for off-chain data. Summary: This decentralized betting platform offers a secure, transparent, and user-friendly environment for sports betting using cryptocurrency. By leveraging blockchai...

  $1013 (Avg Bid)
  $1013 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา
  Create a Store / Radio Station Locations Page on my web site 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...stations by name or zip code, and a list of station names accompanied by location information. Map should allow zoom and going to country specific. So users can see entire map of their country with locations. Ideally we want world map to show first. I want tabs where users can switch between USA or world map. This page will go onto and can be with html 5 and css and js. Key Features: - Display of Sister Radio Stations: - An interactive map should be the centerpiece of the affiliates page, showing all sister radio station locations globally. - A static map design with clickable markers is preferred, enabling users to easily navigate through different stations. - Search Functionality: - A search bar is necessary to allow users to find a specific station

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Node JS Developer for Web App Upgrade 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently seeking a skilled Node JS developer to enhance my existing web application. The main objectives are: - Add a 'Wallet System' to the web app. - Integrate the Stripe payment gateway into the system. In addition to the above tasks, I would appreciate your insights on choosing a suitable server for the hosting of the system once the upgrades are complete. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in Node JS and relevant web technologies. - Previous experience in integrating payment gateways, particularly with Stripe. - Strong problem-solving abilities to assist in selecting a suitable server for the hosting of the system.

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  136 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who can help me set up WhatsApp Web on a Cloud-based virtual machine. This setup is primarily aimed at enhancing our customer support service. Key Responsibilities: - Configuring WhatsApp Web on a Cloud-based virtual machine. - Ensuring smooth operation for cus...primarily aimed at enhancing our customer support service. Key Responsibilities: - Configuring WhatsApp Web on a Cloud-based virtual machine. - Ensuring smooth operation for customer support needs. - Includes hosting the virtual machine The ideal freelancer for this project should have: - Proficiency in JavaScript, as WhatsApp Web JS is based on it. - Experience in working with virtual machines, especially cloud-based ones. - A background in setting up whatsapp web JS Looking forw...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We're seeking an experienced developer company to help upgrade a state-of-the art startup MEMBERSHIP PLATFORM; website, iOS & Android apps, and admin panel. **OVERVIEW** The framework is built in versions that are several years old. For example Node JS 7.10.0 and MySQL 5.7.0. Everything needs to be updated to highest stable version that offers support and packages. For Node.Js that will likely be version 18 or 20 Moreover, this project offers an excellent opportunity for more development. **QUOTE: UPGRADE** -Please provide a quote for upgrade of website, iOS & Android apps, and admin panel. -The Framework described below. -Specify team size and roles. -Time frame for completion. **PLATFORM FRAMEWORK & DETAILS** Framework: React, Node, Express, React ...

  $4558 (Avg Bid)
  เต็มเวลา NDA
  $4558 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Highscore Webpage Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a simple webpage to display high scores for my clicking game. The game is mostly written in .JS files and the data is stored locally as "cookies". I would like the highscores to be saved as records in a database called "Highscores". Key Requirements: - Create a simple webpage that displays high scores from the game - Integrate the highscore system with the locally stored data - Match the design of the highscore page to the existing game's design Additional Information: - I'm not sure if I need user authentication to submit scores, please provide advice on this - I would like the highscore page to have a design that matches the game's aesthetic - this includes font, color schemes, and layout. Ideal Freelancer: - Proficient in JavaScript ...

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา

  I'm in need of an HTML JS developer to refresh the front-end of my existing website. My web site uses pages that have components generated in JS. Many of the properties are created / set in javascript are difficult to support and change. I would like the properties moved to a CSS file where they can be set more easily. I need a developer who works hard and long hours like myself. Obviously excellent HTML/CSS/Javascript are essential for the right developer. May lead to more work doing exciting new development . .

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Custom Membership Portal Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a membership portal that will store and display user profiles and membership levels. Key Requirements: - Data Display User profiles should be displayed in a detailed view Membership Levels Management I need the portal to support automatic upgrade/downgrade of membership levels Analytics: The membership portal should include analytics tracking ...Proficiency in backend development Experience with data storage and retrieval - UX/UI Design skills for sophisticated data display - Knowledge of membership management systems - Understanding of analytics implementation in web applications Your involvement in this project would contribute significantly to my business's efficiency in managing and understanding member data. Expertise needed in Express js, ec2,...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced React JS developer to convert a Figma design along with a couple of images into a fully responsive and interactive web application. Key Requirements: - Conversion of 1 Figma design and 2 images into an interactive web application - The web application should be fully responsive and compatible with all major browsers including Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari - Implement user authentication functionality Ideal Skills and Experience: - Proficiency in React JS and modern front-end technologies - Experience in converting Figma designs into interactive web applications - Strong understanding of UI/UX principles - Ability to implement user authentication features - Knowledge of responsive web design and cross-browser compatibility Your r...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Laravel Livewire SPA Fix - CSS, Functionality 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm facing issues with my Laravel Livewire Single Page Application after converting it using Live...functionality and ensuring that JavaScript executes properly after the first load. Key Details: - CSS Styling: The breadcrumb styling works perfectly on the first load, but breaks once the Single Page Application (SPA) is loaded. - Missing Functionality: Some features that were present before the conversion are working on Fresh Load but currently missing after SPA Load and need to be restored. - JS Execution: JavaScript isn't working as expected after the first load, this needs to be fixed. Skills and Experience: - Strong knowledge of Laravel Livewire Single Page Applications. - Proficiency in CSS, particularly Bootstrap. - Experience with JavaScript and its execution in L...

  $126 (Avg Bid)
  NDA
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Web Development Project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of an experienced ...website. The site should be designed in a modern and simple style, with a consistent colour scheme (i will tell you what colours). The main features of the website should include a login/sign-up, and user profile functionality and a unique feature which is the map (I have the link for it) Key Expectations: - Create a modern, interactive website - Use HTML, CSS, and JavaScript with any UI framework or JS library of your choice - Implement a simple login/sign-up, and user profile page -Embed a map (i will provide you the link) I have attached my wireframes of how the basic website should look like. I am looking for a developer who can deliver this project as quickly as possible (2 days max). Please let me know if you're able to do ...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  Next.js & Strapi Web Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled web developer for Next js - Frontend & Strapi as backened Key Requirements: - & Strapi Proficiency: A solid understanding and experience with and Strapi is essential. - Wireframe Utilization: You'll be working from an existing wireframe to ensure the site aligns with my vision. - Strong Communication: Regular updates and clear communication about the project's progress are important to me. - Attention to Detail: A keen eye for detail to ensure the finished product closely matches the wireframe and my expectations. - Time Management: The ability to work efficiently to meet agreed-upon deadlines is key. The ideal candidate will be proficient in and Strapi, have a good eye for design, and be able to translate wireframes into a full...

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Membership Portal Development with User & Membership Data Display 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a membership portal that will store and display user profiles and membership levels. Key Requirements: - **Data Display**: User profiles should be displayed in a detailed view. - **Membership Levels Management**: I need the portal to support automatic upgrade/downgrade of membership levels. - **Analytics**: The membership portal should include analy...development - Experience with data storage and retrieval - UX/UI Design skills for sophisticated data display - Knowledge of membership management systems - Understanding of analytics implementation in web applications Your involvement in this project would contribute significantly to my business's efficiency in managing and understanding member data. Looking forward to receiving your bids. Express js, ec2,...

  $263 (Avg Bid)
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer who can build a SaaS-based application with React JS. The application will serve as a landing point for new customer to know more about our organisation Key Requirements: - Development of a SaaS-based application with React JS Ideal Skills and Experience: - Proficiency in React JS - Experience in SaaS application development

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  HTML5 Video Player with Advanced Controls 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an experienced HTML5 developer to create a customizable video player to be embedded on a website. This video player should be able to handle a playlist function and advances to the next video automatically after a video has ended. Key Features: • Playlist Management: Auto-play nex...developer to create a customizable video player to be embedded on a website. This video player should be able to handle a playlist function and advances to the next video automatically after a video has ended. Key Features: • Playlist Management: Auto-play next video feature is crucial. • Subtitles Support: Built-in support for video subtitles. Ideal Candidate: • Proven experience in HTML5 and JS. • Familiar with video player development. • Understands user in...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I have a React website utilizing Tailwind CSS with Stripe integration. TASK 1: I'm using the following imports from @stripe/react-stripe-js for the input fields:import { CardNumberElement, CardExpiryElement, CardCvcElement, useStripe, useElements } from '@stripe/react-stripe-js'; Attached are two images: the first shows the current design, and the second illustrates the new design that I want to implement. TASK 2: will be to save credit cards on stripe, so user can select which card they want to use: like this :

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer (MERN) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a Full Stack Developer >6...Create an app "hackerview" for passive attack surfave enumeration Create an app for detecting spoofed social media profiles Create an app to scrape ransomware threat actor website and maitain stats about those sites Improve an existing app to monitor paste sites Mininmal Tech Experience: MERN, REST API (JWT), Django, Python, Github, CI/CD, Celery, Redis, Linux, Postgress, Kubernetes, Docker, Nginx, JS, HTML5, Protocols (DNS, SMTP, SSL, HTTP..).Detailed app specifications will be shared at a later stage. |---------------------------------------------------------------------------------------------| | --> No agencies. AI generated answers will be ignored <---| |----------------------------------------------------------------...

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Shopify Developer - CODING EXPERIENCE REQUIRED (LIQUID and JS) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're seeking a highly skilled Shopify developer to join our team for a long-term project. You'll be responsible for creating innovative functionalities that extend beyond Shopify's default settings, pushing the boundaries of the platform. Here's what we need: Shopify Expertise: In-depth understanding of Shopify's file structure, directories, and templating system (Liquid). Experience manipulating orders, grabbing data from the database, and crafting custom views using Liquid shortcodes. Proven ability to develop custom Shopify plugins to achieve complex functionalities. Technical Skills: Proficiency in Shopify development languages (Liquid, JavaScript, HTML, CSS). Experience with database manipulation (likely MySQL). Communication & Collaboration: Excelle...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  160 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional who can effectively utilize d3.js to create a custom bar chart that shows growing indebtedness after a series of catastrophes. The data to be represented are income and debt that span across three years. Required Skills: - Proficiency in JavaScript and d3.js - Experience in data visualization - Ability to organize and clean the data for the chart Project Goals: - Develop a d3.js bar chart displaying income and debt balance over time - Ensure the chart maintains both readability and aesthetics, as well as the custom hover over explanations that need to go along with it - Functionality to update chart with new data for future years Please apply if you are an expert with d3.js and have previous experience in illustrated data wit...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Lead-Generating Landing Page Design on WordPress 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled WordPress designer to craft a high-converting landing page and success pages. The...contact form for lead collection - Testimonials to build trust with our audience - Call-to-Action buttons to guide the visitors towards the desired action Ideal skills and experience for this project include: - Strong WordPress expertise - SEO knowledge to optimize the page for search engines - Understanding of UX principles to create a user-friendly design - Proficiency in HTML, CSS, and JS to implement necessary customizations Please apply with your portfolio showcasing similar projects you've worked (start with superman)on in the past. A keen eye for design, a deep understanding of lead generation and experience working with a similar target audience wi...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา
  Migrar la aplicación web Node JS a Cpanel 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estoy buscando un experto que me ayude a migrar una aplicación web PHP y Ruby on Rails desde Node JS a un servidor con Cpanel. Detalles clave del proyecto: - La aplicación web actual está construida utilizando una combinación de PHP y Ruby on Rails. - La aplicación interactúa principalmente con una base de datos MySQL. Habilidades y experiencia ideales: - Competente en Node JS, PHP - Fuerte conocimiento de MySQL. - Experiencia previa con tecnologías del lado del servidor y migraciones. - Familiaridad con Cpanel. El candidato seleccionado debe poder garantizar que el proceso de migración sea fluido, sin pérdida de funcionalidad o datos. Este proyecto es urgente, por lo que estoy buscando a alguien que pueda real...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  On-Page SEO Expert Needed & Next JS 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced SEO specialist to implement on-page SEO strategies for my website. This position is for you to implement it so you have to have knowledge on SEO and HTML and coding like The ideal candidate should have a strong understanding of SEO best practices, and be able to deliver measurable results. Please share your past work experience and results in your bid.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  Advanced SEO Fix for Next JS 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a strong Next JS development background to help me address a specific issue with my website's file. Key Requirements: - Solve a exception error: The current setup is causing search engine crawlers to be unable to access any of my dynamic Next Js website pages. This needs to be fixed promptly to enable my site to be crawled effectively. - Ensure All Pages are Crawled: The fix should be applied to enable search engines to crawl through all pages on the website. Ideal Candidate: - Proven track record in SEO: You should have extensive experience in SEO and be familiar with the best practices for Next JS websites. - Strong Next JS Development Skills: Since the issue is specifically related to a Next JS site, you need to have a solid understanding...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Next js Lead Generation Landing Page -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled developer, who can create a minimalistic, clean and efficient landing page to help me generate leads. The page will have a focus on simplicity without sacrificing the essential elements needed for lead generation. Key Points: - Aim: The ultimate goal of this project is to effectively capture the interest of potential clients and gather their contact information. - Form Fields: The page must include form fields to collect users' name, email address and phone number. - Aesthetic: The design needs to be minimalistic and clean, with a strong focus on usability and user experience. - Functionality: In addition to the lead generation form, the page should be coded in a way that ensures it's responsive, fast-loading and SEO-friendly. Ideal Skills: - Prof...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm seeking assistance to install a Laravel Vue JS Inventory script on my local Windows 11 PC. - I need help to install npm and Node.js on my system before proceeding with the script installation. - The script is specifically designed for Laravel with Vue JS, so I require a freelancer with expertise in these technologies. - Familiarity with XAMPP is a plus, as it will be used to run the script on my local server. - The ideal candidate should be able to walk me through the set-up process and provide any necessary troubleshooting support.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Experienced WordPress Full Stack Developer Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  im looking for an expert smart developer for wordpress who can work with JS, Ajax, PHP, CSS and html. full stack developer who is smart and active not lazy and delay work, i need for long term business.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  225 คำเสนอราคา
  React Developer Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert React developer to help me with front-end development and state management. I am new in react. i am using adminity html template for react. after converting to jsx. when i am log...am looking for an expert React developer to help me with front-end development and state management. I am new in react. i am using adminity html template for react. after converting to jsx. when i am login then dashboard sidebar design scrumble due to some js but component navigation working fine but if i reload the dashboard page then scrumbled design is ok as per template but if i click on navigation then it reloaded complete page. I want Single page Application buth somehow it load complete page when navigate to other page. Some JS loading issue Budget INR 600-800 An...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  WhatsApp Autoresponder Chrome Extension 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional who can develop a Chrome extension that will automatically respond to all WhatsApp messages. Key Requirements: - Operating System: The extension should be designed for Windows. - Message Response: I need the extension to send a simple "hello world" message in response to every m...System: The extension should be designed for Windows. - Message Response: I need the extension to send a simple "hello world" message in response to every message received on WhatsApp. -Logs: store logs - User: The final product will be used for personal use, so no team functionality is necessary. Ideal Freelancer: - Proficient in Chrome extension development. - Experience with the WPPconnect wa-js listener. - Strong understanding of WhatsApp'...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  El proyecto es un sistema web cuyo backend será construido con el framework de PHP Laravel en su versión 10, para el frontend se utilizará Vue 3 JS y se conectarán usando como middleware Inertia JS. Para la base de datos se usará Maria DB en su versión 10.11.4. Se procederá a modelar la base de datos con base en los procedimientos actuales para hacer las migraciones desde Laravel a la base de datos. sobre estos mismos procesos se van a detallar los controladores y las vistas asociadas a cada controlador. Se estima 2 meses y medio para el desarrollo tomando en consideración pruebas y ajustes se incluye como entregable el proyecto completo, el deploy del mismo, el diccionario de datos y un manual sobre la operación

  $647 (Avg Bid)
  $647 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Simple Interactive desktop website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of an experienced web dev...which is the map using Google API. The website is about exploring castles in Edinburgh, England with the core feature being an interactive map, where users can click on castle names/icon and a pop up of a castle image will show up on the map. They can also save castles to favourites. Key Expectations: - Create a modern, interactive website - Use HTML, CSS, and JavaScript with any UI framework or JS library of your choice - Implement a simple login/sign-up, and user profile page -Implement a map using google API maps I have attached an example map from a website and my wireframes of how the website could look like. I am looking for a developer who can deliver this project as quickly as possible. Please let me know if you�...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  ...conflicts while trying to run 'npm install' on my Windows laptop. I'm looking for assistance to resolve this issue. the problem is that i have purchase a Laravel Vue JS script from code canyon and has installed it on my local laptop/server and it is all working well. my next step was to make some corrections to words in my english translation file and have saved it and now need to compile it to work. From what i understand i need to run: npm install but getting a webkit message that i do not know how to resolve. I need someone who can assist with this step and assist me to show me how it is done I am new to laravel and Vue JS Key Requirements: - Connect remotely to my laptop as local server and assist - Expertise in using npm on Windows - Proficiency in...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Looking for a full stack developer with strong React JS skills to assist in creating a responsive website. Must have proved 5+ years of experience in React and Good Communication skill set to crack the client interview. Only Preferable Good Communication Skill set from India Key Responsibilities: - Frontend Development: You will be responsible for designing the user interface, ensuring it is visually appealing and user-friendly. Proficiency in React JS is crucial for this task. - Backend Development: You will be developing the backend of the website using C# API and NodeJS. You should be able to ensure the functionality of the site is running smoothly and efficiently. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in React JS and familiarity with C# API and Node...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Technical SEO with Next js/MERN 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Technical SEO to help improve my website's search engine visibility and user experience. The technical SEO audit has been done and we are looking for a developer who can implement audit items. You need to have an experience with and MERN stack.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  Bought a react eCommerce template (front-end & back-end) from theme-forest. Provided documentation is not enough for server side installation. I need professional assist to install the project on server side and install the theme on server side.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to create a bot for automated trading on the Coinbase platform. Key Requirements: - Fluency in Python and JavaScript: These are the essential languages for this project. - Experience with trading platforms is a plus, but not a must. - Understanding of automated trading: The bot should be able to perform automated trading on Coinbase. - Knowledge of Portfolio Management: The bot will also need to effectively manage a portfolio. - Familiarity with the candle shadow method: This is a specific trading strategy and your proficiency in it will be highly valued. Feel free to include any relevant previous work in your bid, and let me know how you plan to approach this project.

  $565 (Avg Bid)
  $565 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  WordPress Website Speed Optimization 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced professional to increase the loading speed of my WordPress website. The current loading time is more than 5 sec...speed of my WordPress website. The current loading time is more than 5 seconds, which I would like to dramatically improve. Key areas: - Optimize Homepage Loading Speed: The focus should be on reducing the loading time of the home page. Ideal skills and experience: - Proficiency in WordPress optimization techniques - Proven record of optimizing website speeds - Deep understanding of CSS, JS & HTML - Strong knowledge of best SEO practices Please start your proposal with "speed" to ensure you've read the whole project brief. Your proposal should detail your approach to this task, along with examples of previous...

  $429 (Avg Bid)
  $429 การประมูลเฉลี่ย
  327 คำเสนอราคา

  ...should have experience in: - Developing clean and professional blog websites using Python web framework and JavaScript (library D3.js, Seaborn) - Integrating seamless user interaction features - Implementing newsletter subscription functionality - Designing for a professional and corporate aesthetic - Social Media Integration: Social media sharing and integration tools are essential for this project. - SEO Friendly: The website should be optimized for search engines to increase visibility. - User-Friendly Interface: A clean, intuitive design that allows easy access to a variety of educational content. - Development of a Blogging Website: library to use (D3.js) Please provide examples of similar websites you have created and let me know your approach to achieving the re...

  $727 (Avg Bid)
  $727 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน ember js ชั้นนำ