ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 fashion modeling งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับทำ 3D ทุกโปรแกรม ที่ท่านต้องการ รับทำ Maya รับทำ 3DSMax รับทำ Blender อื่นๆ งานบริษัท งานเล็ก งานใหญ่ รับทุกงานจ้า -Modeling -Texture -Lighting+Camera -Rigging -Animation -Rendering -ผลิตผลงาน 1 project -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation -รับจัดแสงงาน3D -รับ Rigging โมเดล ใส่กระดูก ทุกรูปแบบ .................................................................................................... -ทำ 3D perspective บูธ งานเว้นท์ ผลิต -ทำ 3D ผลิต -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตย...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient Blender 3D user to convert my existing Sketchup renders into medium-detailed 3D models. The models will be used primarily for online viewing. ...proficient Blender 3D user to convert my existing Sketchup renders into medium-detailed 3D models. The models will be used primarily for online viewing. Key Responsibilities: - Converting Sketchup renders into Blender 3D models - Ensuring moderate detail while maintaining optimal performance for online viewing Ideal Skills: - Proficiency in Blender - Experience with Sketchup - Understanding of 3D modeling for online mediums is essential - Attention to detail This project requires moderate detail, striking the balance between visual appeal and resource efficiency. If you have experience in this arena, I we...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert to thoroughly test my e-comm...to thoroughly test my e-commerce clothing site aimed at adults. This needs to be a comprehensive testing to assure quality functioning of all elements including browsing, selecting items, adding to cart, and processing payments. Ideal Skills: - Experience in website testing, especially e-commerce sites - Understanding of the unique needs and preferences of adult consumers - Knowledge of the fashion or clothing industry would be a plus, - Outstanding attention to detail, ability to spot and articulate issues. Your key task will be to pinpoint any hitches that could negatively impact user experience or transactions. Your work will greatly contribute to enhancing the experience for my consumers and ultimately the success ...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Woocommerce Store Front-end Revamp 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented developer to redesign the front end of my WooCommerce store. The project is urgent so I need someone who can deliver quality work promptly. Key requirements include; - Redesigning the homepage layout: This involves enhancing the look and feel of the homepage to make it more visually appealing and user-friendly. - Rev...background in e-commerce UX will be an added advantage, as the goal is not just to make the site look good, but also to improve its conversion rates. I can't stress enough the urgency of this project. If you're confident in your skills and can deliver excellent results under tight deadlines, I'd love to hear from you. link: Theme used :

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  188 คำเสนอราคา

  I'm embarking on an exciting early-stage development consisting of a football multi-club group and need a high quality and professional pitch deck. This deck should not only capture the essence of this sports venture, but also serve as an effecti... and roadmap clearly and effectively. - Financials: I would also need significant support in the financial section. Deep knowledge and experience in creating financial projections for sports ventures will be beneficial. Skills and Experience: - Prior experience in creating pitch decks or investment memorandums, particularly for sports ventures will be highly considered. - Strong financial modeling skills. - Excellent design and storytelling capabilities. Help me create a pitch deck that gets investors as excited about this ven...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented and imaginative artist, capable of illustration, painting, and digital art. In addition, you should have strong 3D creation skills with a focus on modeling, texturing, and rendering. This project's primary aim is to create stunning visuals for a virtual reality experience so prior experience in this area would be a plus. If this sounds like you, I’d love to see samples of your work—especially any previous VR projects. Join me in this exciting opportunity to push boundaries and create immersive experiences unlike any other!

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...of a 3D artist who can help me with modeling and rendering steel furniture for a modern farmhouse. The project will involve creating 3D models for the furniture pieces and then rendering them in beautiful scenes. Key Requirements: - Specifically, I'm looking for a freelancer experienced in 3D modeling of furniture and home decor products. - The furniture should be modeled in a modern farmhouse style, with a touch of steel. - The 3D models must be high quality and accurate, representing the actual dimensions of the furniture (standard furniture sizes unless otherwise specified). - The rendered final images need to be of professional quality, with an aesthetic that will accentuate the product in various settings. Ideal Skills: - Proficiency in 3D modeling soft...

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Strategic Stock Option Model Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require the creation of a comprehensive stock option model. This model will play a crucial role in enabling strategic company acquisition decisions. The main objective of this model is not just to determine the fair valu...conditions * Employee retention In terms of metrics, the model needs to gauge a company's value based on: * Revenue growth * Profitability * Stock price performance The ideal candidate would have a strong background in financial modeling, a keen understanding of market dynamics and prior experience in building value-based models. Additionally, your portfolio should demonstrate experience with the same or similar work. This fast-paced project requires a high level of precision and proper attention to detail. Let's help optimize acquisitions through...

  $3650 (Avg Bid)
  $3650 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented 3D designer who can bring life to my Unity game with a cartoonish talking cat character. Key requirements: - Character Model: The main focus will be on creating a cha...Character Model: The main focus will be on creating a character model for the cat. - Style: The cat should be designed in a cartoonish style to appeal to a wide range of users and complement the game's overall aesthetic. - Animation: The cat should have a specific animation for talking, so I need someone who can create a lively, engaging talking animation for the character. Your experience in modeling and animating for games, especially in Unity, will be crucial in delivering the high-quality, engaging character I'm looking for. Please include relevant samples of your previo...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  $1200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...traditional and modern styles. I'm looking forward to collaborating with freelancers who can bring that concept to life. The ideal candidate should have: - Expertise in fashion and boutique start-ups. - Proven knowledge of ethnic clothing, particularly sarees, salwar suits, lehengas, and indo-western styles. - An understanding of the fusion aesthetic integrating traditional and modern elements. - Experience marketing to diverse demographics like young adults, professionals, and older women. This venture targets three major client categories: young adults, professionals, and older women, thus, an understanding of these groups' fashion needs will be crucial. We aim to become the go-to choice for women seeking ethnic clothing with a distinct, cutting-edge flair....

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled 3D modeler to breathe life into my product by creating a realistic and detailed 3D model. This model will ...expertise in texturing will be critical for this project, ensuring the model looks as true-to-life as possible. - Freedom of Design: While I have no specific colors or branding elements to include, I’m open to creative interpretations that enhance the model's presentation. Ideal Skills and Experience: - Experience in 3D modeling for marketing campaigns. - Mastery of textures in 3D modeling. - A portfolio that demonstrates your ability to bring products to life through 3D modeling. - Excellent communication skills. By delivering this project, you will contribute to the marketing of an essential product, impacting it...

  $902 (Avg Bid)
  $902 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Python-Based Mental Ability Test Platform—Step 1 -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ensure reliability and accuracy in the assignments. Requirements: - The ability to figure things out for yourself with minimal help Good verbal and written English and Portuguese - Dependable, conscientious, communicates well with team-mates and customers - Proficient in both Python and Typescript - Familiar with Bootstrap - Experience working in small teams - Executes clean code in a timely fashion Step 1: Demonstrate the required level of skill by efficiently completing a task that involves (1) building a page in Vue.js composed of three lists from three database tables (including API), (2) adding a filter for each list, and (3) adding a new layer of permissions to our existing system and applying it to the new page. Step 2: Participate in planning the Assignment System. S...

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  180 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web designer to create an online store for my clothing brand. The site must be tailored to cater to both women and men, as they are my target audience. Key Requirements: - Only figma designs are required. No WordPress templates or anything like that. - Intuitive, engaging, an...gateway integration The main focus of this website is to facilitate the online sale of my clothing line. As such, the design should be optimized for sales and conversion. The website should not only provide a platform for showcasing our products but also make the purchasing process as smooth and user-friendly as possible. Your experience in designing e-commerce websites, especially in the fashion industry, is highly valuable. Please provide samples of your previous work in...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Multivendor Fashion eCommerce with React & Codeigniter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled developer to create a Multivendor Fashion eCommerce application with React JS for the frontend and Codeigniter for the backend, using MySQL. Key requirements: - The platform will primarily sell clothing. - It should be a multivendor system where multiple sellers can register and sell their products. - A user-friendly interface with a focus on modern design and optimal user experience is crucial. - The application should feature all the necessary eCommerce functionalities like product listings, search, cart, checkout, payment integrations, etc. Ideal skills and experience: - Strong proficiency in React and Codeigniter/Laravel. - Previous experience in developing multivendor eCommerce platforms. - Understanding of MySQL and database management. - UI/UX...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Industrial Machine Design Internship (Autodesk fusion 360) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an ex...in its conceptualization phase. The project involves researching and designing industrial machinery. Key Responsibilities: - Researching existing industrial machinery in the market - Brainstorming and conceptualizing new machinery designs that could revolutionize the current market - Developing both 3D models and 2D drafts for our most promising ideas Ideal Candidate: - Proficient in both 3D modeling and 2D drafting (Autodesk fusion 360) - Prior experience in designing industrial machinery - Creative, with a strategic and innovative mindset - Able to work collaboratively and communicate effectively This role offers a chance for an aspiring designer to gain practical experience in a dynamic and growing field, contributing to the conceptualization of new industrial ...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned photographer with a creative flair for an e-commerce project. The core of the job will involve shooting various fashion items with a unique perspective, going beyond simple product placement and infusing creativity into each shot. Below are some of the key requirements: - Expert in fashion photography - Strong portfolio in creative product photography - Previous experience in e-commerce photography will be a plus Be prepared to present a portfolio showcasing your relevant skills and creativity. I am eager to see how you can turn ordinary fashion items into compelling visuals that appeal to my e-commerce customers.

  $246 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Zapatilla Blender 3D con alto detalle para CGI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito un diseño de zapatillas 3D para usar en un Reel de Instagram por aniversario de la marca que es el 8 de Agosto. El producto puedo modelarlo en 3D Modeling App. Tiene que durar aprox 12 a 15 Segundos. Es el primer video que se realizará, podría ser algo recurrente mensualmente aprox 1 proyecto por mes. Requerimientos clave: - Diseño de Zapatilla 3D: el diseño debe ser atractivo y visualmente atractivo. Debe ser capaz de cautivar al público en primeros planos. - Experiencia en Blender: El dominio de Blender es imprescindible, ya que necesito un modelo 3D detallado y de alta calidad. Habilidades y experiencia ideales: - Modelado 3D: Experiencia comprobada en la creación de modelos 3D de alto detalle, particularmente para pel&...

  $322 (Avg Bid)
  $322 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Fashion Photoshoot 6 วัน left

  I require a skilled photographer with considerable experience in modern fashion photography for a project. The photo shoot will be based around contemporary fashion designs, where I will provide all clothing for the shoot. This calls for creativity, attention to detail, and an understanding of modern aesthetic trends within the fashion industry. Ideal Skills Include: - Extensive experience in fashion photography, particularly with a modern aesthetic - Creative vision and ability to capture the essence of each outfit - Excellent communication to understand and interpret my needs.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  3D Modeler and Renderer Needed for Photorealistic Projects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced 3D modeler and renderer who can create two detailed projects. Your work will involve: - Modeling and rendering of each project - Ensuring all projects are photorealistic - Addressing any design errors or oversights as needed - Producing 5 high-quality shots per project Key Requirements: - Proficiency with 3ds Max - Experience in photorealistic rendering - Attention to detail and commitment to quality - Ability to follow the provided design without deviations, unless a significant error is identified. Please note: The budget is $20 per project, and I won't be considering design changes or revisions unless there is a substantial mistake. It's essential that you are comfortable working within these terms.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Be Dandy, a brand strategy and creative agency based in Paris, France is seeking a PR professional to aid in our expansion to the US market. Obj...Engagement: Leveraging your network and skills, we would appreciate help in engaging with media outlets focused on business news and lifestyle trends. It's key that we generate buzz in these spheres as they align well with our brand. The ideal freelancer will have: • Solid experience in PR strategy development, press release writing, and media engagement • A serious bonus would be experience with fashion or lifestyle brands • Exceptional writing and communication skills • Proven track record of running successful PR campaigns, preferably in the US market • Understanding of our target market - young, styli...

  $1822 (Avg Bid)
  $1822 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned SEO and backlinks expert to help me achieve a three-fold objective. - Increase Website Traffic: The primary goal is to significantly drive more traffic to my beauty estore. ...Ultimately, I'm hoping that the work you do will result in a tangible increase in our online sales. My target audience consists mainly of professional women and beauty enthusiasts, so it's crucial that the strategies you employ are well-suited to this group. Ideal candidates should have a proven track record of SEO and backlinks work, ideally within the e-commerce sector. Experience with beauty or fashion-related websites would be a significant advantage. The ability to quickly and effectively implement these strategies is key, as I'm looking to get this project ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา
  Advanced Forex Trading Algorithm Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an algorithm development expert with a strong background in forex trading to create a sophisticated trading system for me. The algorithm should be able to ...signals, but also incorporate a strategy that makes effective trading decisions based on these signals. The ideal candidate for this project should have: - Extensive experience in developing forex trading algorithms - Strong understanding of a range of technical indicators and price patterns - Proven experience in integrating news events into trading algorithms - A solid background in mathematical modeling and analysis - Expertise in backtesting and refining trading algorithms Please note that the preferred time frame for analyzing signals and opening trading positions is to be determined based on your r...

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I require a ...artist to create 20 realistic illustrations for my fashion clothing brand. - Illustration style: I envision these to be realistic, so experience in detailed and lifelike design is necessary. - Medium: All illustrations should be in digital format. Proficiency in digital art software is a must. - Colour scheme: I have specific colours that need to be incorporated into the illustrations. The ability to accurately represent these colours digitally will be essential. You will receive all the necessary instructions for each design and I would need a quick turnaround. Please be prepared for possible review sessions for fine-tuning the final drafts to perfection. Individuals with a background in fashion design or past experience with fashion illustrations w...

  $129 (Avg Bid)
  การันตี

  As an edgy fashion brand, we are always on the hunt to stay ahead of the game. We need a freelance fashion designer who understands our brand's aesthetic and is ready to dive into research and trend forecasting. We primarily seek inspiration from global brands supplemented by your expertise. Your responsibility will be the following: - Analyse Seasonal Trends: With each changing season, we want to remain updated with the current fashion world. Your insights into these trends will play a crucial role in our design process. - Source Inspiration: Thoroughly research global brands, drawing out elements that align with our brand's aesthetic. Expectations include sourcing images and creating sketches. - Provide Design Collaboration: We would like to invite you...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in search of a brand-naming specialist to give my brand a unique and captivating name that wi...of a brand-naming specialist to give my brand a unique and captivating name that will both create an appealing image to clients, and communicate our values effectively. Key features: - Industry: Fashion, specifically in the leather and aviation sectors - Brand Personality: Sophisticated and classic - Purpose: To pull in customers, convey our values and make us stand out among peers. Ideal Skills: In-depth understanding of marketing and branding. A knack for creativity and ability to think outside the box. Outstanding language skills. Experience in brand development, especially within the fashion and/or aviation industry. I look forward to receiving your creative and t...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  ...at creating fashion-forward patterns and prints. Here's what I am looking for: - Expertise in textile design, specifically for fashion - Strong understanding of both abstract and geometric design principles - Ability to create designs appealing to both a male and female audience Skillsets and experience needed include: - Proven experience in textile designing, preferably in the fashion industry - Strong portfolio showcasing diverse textile designs - Ability to interpret fashion trends into textile designs - Proficiency in using design software - Exceptional attention to detail The direction the designs take will be collaborative, meaning your creative input is valued. If you have experience designing textiles geared towards both men and women and a...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  As an entrepreneur venturing into the world of clothes and fashion, I'm in need of an e-commerce website tailored to meet my specific needs, and enhance user shopping experience. My platform of preference is Shopify, owing to its robust and flexible nature. Key Features: - The website ought to showcase our diverse clothing range, allowing customers to easily navigate through our collections. - An integrated secure payment gateway is mandatory, to facilitate swift transactions with a wide variety of payment methods. - It should include a clean, user-friendly interface with our brand aesthetic in mind. Ideal Candidate: - Adept in Shopify website development - Background in building e-commerce sites, preferably in the fashion industry - Should demonstrate a knack for cr...

  $271 (Avg Bid)
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  As a sustainable fashion and accessories brand, we are looking for a skilled video editor to create 4-5 product videos monthly for our marketing campaigns. Key Details: - Desired Length: The videos should be 10-15 seconds each, engaging and concise for various ad platforms. - Style: We are specifically looking for a 'Lifestyle with models' style. The videos should capture our products in real-life scenarios, showcasing their features and benefits. Some videos need not capture the face of the model so can be done without a professional model and make up etc Tasks and Deliverables: - Create 4-5 high-quality, engaging and creative product videos each month. - Ensure the videos are optimized for various online platforms like Google Ads, Meta Ads, Instagram Reels, etc. - Only...

  $49 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  CVRP-TDD Mathematical Model Comparative Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert in mathematical modeling and analysis to evaluate the effectiveness of our CVRP-TDD mathematical model. The project will involve comparing our model to other existing models using a small sample size - 5 nodes and 2 vehicles. Key aspects of the project include: - Evaluating the efficiency in computation of our model - Assessing the execution time of the models Ideal candidates for this project should have: - Strong background in mathematical modeling - Experience in comparative analysis of mathematical models - Proficiency in evaluating models based on efficiency and execution time. Please provide examples of similar projects you've worked on in your bid.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Selling High DA/PA Domain Names 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have two active domain names, one related to the technology industry and the other to fashion. They're both high authority sites with great domain authority (DA) and page authority (PA). I'm looking for a professional to assist me in selling these domain names. Your responsibilities include: - Identifying potential buyers in the respective industries - Negotiating and finalizing the sale - Ensuring a smooth and secure transfer process First Domaine name =========++> First Domaine name =========++> Skills and experience in the domain flipping or online sales industry are preferred. A solid understanding of the technology and fashion sectors would be a great advantage. Previous experience in negotiating and closing domain sales is a plus. If you're

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled 3D designer to help me create a visually appealing and realistic model of an architectural space. The project ...even if this was not specified by me. - Ensure that the design includes all necessary elements and features of the given space. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in 3D design, especially in architectural design. Portfolios of previous work will be a plus. - Understanding of interior and exterior design principles and trends. - Proficiency in relevant software and tools for 3D modeling, such as AutoCAD, SketchUp, or similar. - Ability to work collaboratively and take feedback to refine the design as needed. I am open to creativity and suggestions to enhance the final design, and look forward to seeing how you can bring my p...

  $8 - $18
  ปิดผนึก
  $8 - $18
  32 คำเสนอราคา

  As a fashion brand, we are in need of a skilled designer with both a deep understanding of Khadi and a keen eye for modern styles. The project will involve creating two unique samples, one for men and the other for women, with a preferred theme of modernity and color palette of neutral and earthy tones. Key Responsibilities: - Designing two distinct Khadi fashion samples (one for men and one for women) - Ensuring the designs are modern in style - Incorporating a color scheme of neutral and earthy tones Ideal Skills: - Deep understanding and experience working with Khadi - Strong background in men's and women's fashion design - Ability to create modern, on-trend designs - Proficiency with working within a specific color palette This is a freelance position,...

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm searching for a skilled graphic designer to create a website banner for an eCommerce ladies fashion website. The design should prominently feature elegant, romantic elements using soft pastel shades. Key requirements are: • Design expertise: It's important to have a strong understanding of colour theory and design fundamentals. • Brand focus: The primary element in our banner should be our product images. These will need to be made harmonious with the overall design. • Style: The final design should reflect an elegant, romantic aesthetic. • Colors: Please use pastel shades predominantly in this design. Above all, I'm looking for a banner that beautifully represents our clothing line and sets the right tone for our target audience. Prior...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  143 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert in Instagram advertisement management who can efficiently drive sales for my fashion brand. Key Responsibilities: - Creating and executing high conversion ad campaigns using our pre-existing content - Targeting both male and female audiences aged 35-65 Ideal Experience: - Proven track record of managing successful Instagram ad campaigns - Familiarity with the fashion industry - Experience in targeting the specified age group Please provide a brief of how you plan to approach this task and examples of similar projects you have worked on.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Excel Spreadsheet Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert who can help transform my 10-tabbed Excel spreadsheet into a...The purpose of this project is to save time and effort that's currently being spent on manual calculations. Key responsibilities: - Convert the spreadsheet into an automated system or a data model - Ensure that the model is user-friendly and easy to understand - Support the model with comprehensive documentation Ideal skills and experience: - Proven track record in Excel automation and data modeling - Strong understanding of complex calculations and data management - Excellent communication and documentation skills Please include examples of your past work in your application. I'm looking to have this project completed as soon as possible. Will be posting more related work so ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I need a Vietnamese person to find me quality tailor in Hoi An. You don't need to be a tailor. (Though if you know clothes and fashion, that's a plus.) I just need you to find me the best tailors and write a report on them. I'm willing to pay $100 for your service, though this is negotiable. I know Hoi An has great tailors, but I don't know how to find them. I'm an American in the USA, and the only tailors I can find online are tailors who have put lots of effort into marketing to Americans. I don't want to buy clothes from one of those companies. I want you to find me a tailor that better suits my needs. It is my understanding that excellent tailors are often not famous. My requirements are weird. I'm not looking for a suit. I'm instead loo...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am seeking to build an initial PowerbI model using data from SimPro through a third party data warehouse solution (Etani). Your responsibilities will include: - Analyzing the SimPro data types sourced from the third party data warehouse - Work with client to build the necessary KPI's and dashboards as required Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in PowerBI modeling - Proven experience with SimPro data If you have these skills and experience, and are up for the challenge, I'd love to hear from you.

  $1612 (Avg Bid)
  $1612 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...transformations, databases, and data warehouses. Key Responsibilities: - Translate business needs into technical specifications - Identify and design the appropriate batch data streams - Select and implement the most suitable relational database - Design the necessary integrations, transformations, and data warehouses -Defining the data architecture framework, standards, and principles, including modeling, metadata, security, reference data such as product codes and client categories, and master data such as clients, vendors, materials, and employees -Defining reference architecture, which is a pattern others can follow to create and improve data systems -Defining data flows, i.e., which parts of the organization generate data, which require data to function, how data flows are ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Next.js Full Stack Developer with Supabase 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...js with Typescript and Tailwind CSS, to assist with a couple of critical tasks related to the Supabase PostgreSQL DB and Supabase Auth. Key Tasks: - **Supabase PostgreSQL DB Setup**: I require assistance in setting up the Supabase PostgreSQL DB. This would entail ensuring the database is properly configured and optimized for our specific needs. - **Data Modeling and Schema Design**: I need support in designing the database schema and modeling the data. This includes defining the entities and their relationships, as well as designing tables and fields as per the project specifications. The ideal candidate should be available for 5 hours a day at fixed timings. Previous relevant experience with , Typescript, Tailwind CSS, Supabase PostgreSQL DB, and Supabase Auth is essent...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Gothic Fantasy Design for Apparel - 23/07/2024 20:46 EDT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...intricate design that expertly captures the spirit of gothic fantasy. • Emotion: The key component in our project is intrigue and mystery. Your design should make this the prime emotion upon sight, beguiling our young adult audience. • Experience and Skills: Ideally, you'll have a hefty portfolio populated with dark and compelling fantasy art. Applicants experienced in product design and the fashion industry will be favoured. In this endeavour, I seek to work with a seasoned, imaginative artist who understands the allure of the unknown and can depict this in a captivating form. Is that you?...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm in need of an adept freelancer who can help me purchase children's clothing for my business. Key Responsibilities: - Sourcing and procuring clothing for kids between 6-12 years old. - Ensuring the selection of quality, fashionable and age-appropriate clothing. Ideal Skills and Experience: - Prof...Responsibilities: - Sourcing and procuring clothing for kids between 6-12 years old. - Ensuring the selection of quality, fashionable and age-appropriate clothing. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in purchasing and sourcing. - Previous experience in children's clothing procurement. - Exceptional understanding of the fashion trends for kids. - Strong negotiation skills to secure the best deals. - Familiarity with different clothing vendors, particularly thos...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm looking for a GIS professional with extensive proficiency in ARC Pro. The project will involve: - Creating maps - Analyzing data - Performing spatial modeling The project is small scale, with a few features and data points. I will supply the required data sources for this project. Ideally, the freelancer should have a deep understanding of GIS principles, ARC Pro software and prior experience of working with projects of similar nature.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Next Gen Eco Fashion Store Interior Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...proposition should uphold: - Eco-Elegance: The heart and soul of this project lies in harmonizing sophistication with sustainability. Your design must prominently feature Plants & Greenery, showcasing nature’s tranquility within retail space. A keen eye for integrating natural elements seamlessly into the overall design is a must. - Next Gen Design: It is not a traditional fashion store, it will consist but limited to womens' fashion, sportswear, outdoor gears, bicycles, coffee brunch,. etc. - Brand Enhancement: The design must not only be aesthetically pleasing but also effectively communicate and uplift my brand's image. Experience in retail space design or proven expertise in visually translating a brand’s ethos into the physical environ...

  $2401 (Avg Bid)
  NDA
  $2401 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Stylish Store for Indian Fashion in Mall both as store and Kiosk 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented designer to bring my vision of a modern and sleek fashion kiosk to life, ultimately to be situated inside a mall. Key Points: - The focus of the kiosk is on clothing; therefore, the design should reflect this aspect. - The design should be modern and sleek. I'm aiming for a contemporary and attractive look that will appeal to potential shoppers. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in interior or kiosk design - Understanding of contemporary design trends - Experience with similar projects, especially in mall environments, will be highly beneficial. Your design should not only be visually appealing but also functional, making use of the space available in the mall.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon Ultimate Life Transformation Boutique 5 วัน left

  ...direction, and recreating their appearance. My store will take a holistic approach to lifestyle transformation, marrying personal development, image makeover and unique retail experience. The prospective freelancer should have expertise in the following areas: - Fitness Coaching: to guide customers towards a physical transformation. - Style Consultancy: to help customers redefine personal fashion and style. - Interior Design: to assist in recreating their living spaces. Furthermore, I intend to deliver a value-added experience in the form of professional consultation and interactive activities. This will extend into selling our time, alongside boutique clothing, furniture, art and makeup. The ideal candidate would need a multi-faceted skill set - a background in ...

  $150 (Avg Bid)
  Plinth tables realistic Rendering 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented and experienced 3D artist to create realistic renders of tables and plinths. These renders will be used for interior design visualization and product catalog purposes. Key Deliverables: - High-quality 3D renders of tables and plinths - Realistic lighting and textures to convey the product effectively Ideal Skills & Experience: - Demonstrated experience in 3D modeling and rendering, particularly in the furniture domain - A strong portfolio showcasing your ability to create photo-realistic renders - Excellent understanding of lighting, textures, and composition for product visualization - Strong attention to detail and ability to capture the essence of different design styles - Previous experience with interior design visualization and product catalog...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative, skilled designer to take on the task of creating a line of trendy, rock club-inspired me...hats, hoodies, shirts, and lighters. This merchandise will be targeted towards both male and female consumers. Key Project Aspects: - Inclusion of Rock Club's name and/or logo in the design - A trendy, rock club style to appeal to modern consumers - Creation of a cohesive line of merchandise items Ideal candidates will have previous experience with merchandise design, understanding of modern fashion trends, and the ability to incorporate a brand's identity into unique, attractive products. Proficiency in graphic design programs is a must. A background in music-related design work would be a fantastic bonus, but not mandatory. Are you ready to rock ...

  $1814 (Avg Bid)
  $1814 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  As a freelancer, you'll revamp my repetitive tasks by creating an automatic tool that categorizes my industry-specific spreadsheets. These spreadsheets are currently in Google Sheets format and span across various industries such as Fashion, Beauty, Sports, Tech, and are not categorized. Key Responsibilities: •⁠ ⁠Develop an automated system in Google Sheets that can detect the Industry Category for each brand / client and tag it appropriately. •⁠ ⁠Create a system that can detect when data is in the wrong place. For example if a contact from the Beauty industry has been put in a spreadsheet for the Tech industry the system should detect this and correct accordingly. •⁠ ⁠Our spreadsheets headings are labeled as the following - Brand | City | Title | First Name...

  $401 (Avg Bid)
  $401 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน fashion modeling ชั้นนำ