ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 fashion modeling งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับทำ 3D ทุกโปรแกรม ที่ท่านต้องการ รับทำ Maya รับทำ 3DSMax รับทำ Blender อื่นๆ งานบริษัท งานเล็ก งานใหญ่ รับทุกงานจ้า -Modeling -Texture -Lighting+Camera -Rigging -Animation -Rendering -ผลิตผลงาน 1 project -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation -รับจัดแสงงาน3D -รับ Rigging โมเดล ใส่กระดูก ทุกรูปแบบ .................................................................................................... -ทำ 3D perspective บูธ งานเว้นท์ ผลิต -ทำ 3D ผลิต -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตย...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...customer demographic data, sales data, and website traffic data for my business. Key tasks include: - Handling and analyzing a medium-sized data volume of 10mb to 10GB - Utilizing data visualization, statistical analysis, and predictive modeling to inform strategic business decisions - Ensuring data analysis is precise and leads to constructive business improvements Ideal skills to have for this job: - Expertise in data analysis and interpretation - Advanced skills in data visualization tools and statistical software - Experience with predictive modeling - Understanding of customer demographics, sales data, and website traffic analysis This project will require you to effectively communicate complex data in a simple, clear manner and propose actionable insights. Yo...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...looking for an experienced 3D modeler who can create characters and environments for a Unity project. The models should fit within the following specifications: Art Style: - The art style for both the characters and environments should be realistic. Detail Level: - The models should be of low-poly level detail and optimised for performance in Unity. Skill Requirements: - Strong background in 3D modeling, especially with characters and environments. - Familiarity with Unity and understanding of optimising models for performance. - Ability to produce realistic artistic style. - Knowledge of and experience with creating low-poly models. If you have a portfolio of previous works that fits these criteria, please include it in your bid. I look forward to seeing your work and potent...

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a logo designer with a knack for simplicity and a keen eye for detail. The logo should adhere to a minimalistic style for my shirt manufacturing company, Chamfher. Here are the specifics: - The design must incorporate the initials of the company name. - A monochrome color sc...company, Chamfher. Here are the specifics: - The design must incorporate the initials of the company name. - A monochrome color scheme should be used, reflecting simplicity yet creating a strong visual impression. - Creativity is highly encouraged, but it's important to maintain the sophistication and elegance that aligns with Chamfher's brand identity. A designer with previous experience in fashion industry logos, and a demonstrated skill in minimalistic design, would be a perfect mat...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am in need of a seasoned expert who can offer valuable services in financial modelling as well as market research. My aims are straightforward: - To identify significant growth opportunities - To enhance our financial performance Financial Modelling: The financial modelling support I need falls within the scope of: - Budgeting and forecasting - Financial statement analysis - Valuation modeling Market Research: Market research support should include: - Competitor analysis - Customer segmentation - Market trend analysis Necessary Skills: The freelancer should ideally be confident in carrying out in-depth financial analysis, constructing accurate budget forecasts and performing a thorough evaluation of our financial models. A sharp eye for spotting market trends and a knack for c...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $1588 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am looking to have a product prototype modified for 3D printing....STL conversion needs to ensure that certain parts of the product prototype can be printed separately. This will help in assembling the final product once all the parts are printed. - Since these parts will be printed separately, careful attention must be given to the design to ensure the pieces fit together seamlessly in the end. The ideal freelancer for this job should have experience with 3D modeling and conversion to STL for 3D printing. Working knowledge of generating moderate-level details and textures is also required. Being adept at understanding how to break down a model for separate part printing will be a significant advantage. Efficiency, precision, and attention to detail are key to the success of thi...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I urgently need a photo editor who can adeptly combine both creativity and skill for a unique job. The primary task will be the digital addition of clothing in a realistic and visually pleasing manner (Calvin Klein sports bra black) that I provided to each image. Make it look natural, textured and not fake. Key Requirements: - Proven experience in handling fashion-oriented photo editing tasks, especially in adding clothing to images - Ability to work fast and efficiently, as the project needs immediate attention - Solid understanding of object and element adjustment and removal in photo editing - expertise in making it seem natural and unflawed Any prospective freelancer should have a rich portfolio showcasing similar tasks in photo editing and in-depth expertise in various photo...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need a seasoned digital marketing expert to help elevate my online sales. My end goal is to significantly increase the sales for my physical Luxury Pet Fashion products. What You'll Do: - Develop a cohesive strategy encompassing my ecommerce website, social media platforms and physical pet shows. - Tailor campaigns to effectively reach and engage with pet owners in the right income group (we sell luxury products) - Implement data-driven tactics for consistent sales growth. Ideal Candidate Has: - Proven experience in digital marketing for ecommerce businesses. - In-depth knowledge of social media platforms and strategies. - Strong familiarity with the pet product market.

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Inpainting Specialist for Image Restoration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a project that consists in swapping the person of some images, for a consistent LoRA character in HD We have to find a workflow that is better to the one they have here: that consists in segmenting the clothes, masking it, and generating by inpainting the model with certain controlnets in order to have consistency. This technique uses OpenPose + IpAdapter + Segmentation in order to mantain the clothes intact and generate the virtual person outpainting around the clothes. We need to use a LoRA of the virtual person to mantain the same person (same face, same hair lenght, same skin tone) all the time even if there are changes on the pose of the base image. Can you generate a workflow with Automatic1111 or ComfyUI to create this type of images

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Maximize Sales & Recognition: Facebook Ad Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a savvy Facebook ads expert who can successfully drive conversions and promote brand recognition for my...track record in designing high-converting Facebook ad campaigns. Fluency in crafting compelling ad copy and a keen understanding of audience targeting would be vital for this task. Your creative decision-making skills should be top tier and your ability to successfully analyze and optimize campaign metrics for ongoing improvement will be crucial. Prior experience in marketing products within the fashion or apparel industry would be a considerable plus. In your bid, kindly illustrate your familiarity with our target audience and industry, alongside your strategy to achieve our marketing objectives. Transform our ad performance while propelling our brand's recognit...

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Realistic 3D Graphic Design for Education Toolkit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...integral elements to be included in the rendering of my educational toolkit. - Applying unique textures to the 3D models. The textures will include, but not limited to, hardcover and spiral-bound book materials. -T-Shirts, wristband, hat, pen Ideal Freelancer: - Previous experience working on 3D realistic rendering projects is essential. - Proficiency in graphic designing tools used for 3D modeling and texturing. - Exceptional attention to detail, with an eye for creating visually appealing and realistic renderings. - Proven track record of delivering high-quality work within deadlines. - Understanding of educational tools and their appearance would be a bonus. This project presents an exciting opportunity to showcase your 3D graphic design expertise by portraying everyday e...

  $114 (Avg Bid)
  NDA
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Exciting Shopify Store For Fashion Line 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Shopify features and improvements. - Excellent UI/UX skills to ensure an intuitive and smooth customer journey. Your role will be to develop and design the Shopify store from scratch, but it needs to be functional, user-friendly, and enticing for customers to shop from. In your bid, please include a link to your portfolio of Shopify stores you've designed before, especially those related to fashion. Thank you!...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm ...hunt for an ace in 3D modeling, more specifically an OpenSCAD expert. Your task is creating a flange box code that allows complete customization. The box's size, shape, and cutouts are all subject to customization. Your output is expected to be an 'openscad' '.scad' file. No other file types will be necessary. Ideal Skills and Experience: - Vast experience with 3D modeling. - Proven skills with OpenSCAD software. - Past work involving shape, size, and cutouts’ customization. Bonus points for those who will include the following in their application: - Actual experience with similar projects. - Specific examples of previous customization tasks. If this sounds like your kind of project, I'd love to hear from you! But remembe...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  As the owner of a fashion brand, I am in need of a dedicated graphic designer with solid experience in creating fashion-forward logos. The design must ooze modern minimalism and should cleverly incorporate an image that's symbolic of the fashion industry. Ideal Skills: * Expertise in graphic design * Strong knowledge of black and white color scheme * Previous experience designing logos for the fashion industry Deliverables: * Modern and minimalist logo in black and white * Integration of a fashion industry-related image in the logo design I am excited to see your innovative ideas and creativity shine through in this project. Let's work together to create a mesmerizing logo that truly encapsulates the essence of my fashion brand.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  FBX Model Import to Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled developer to import an FBX model with textures to my website. Key Requirements: - Expertise in functionalities, particularly in 3D modeling and rendering, creative and interactive animations, and VR integrations. - The ability to effectively import a provided FBX model and corresponding textures to a web platform, ensuring its interactive and smooth function on my personal website. Ideal skills and experience: - Proven experience in and 3D modeling. - An extensive background in integrating VR objects to websites. - Positive track record of working with FBX format and texture files.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon Casual Dress Designer Needed 6 วัน left

  I require a highly cr...collection that aligns with the preferences of this target group. Responsibilities Include: - Designing street-style casual dresses suitable for students - Keeping an eye on the latest fashion trends and incorporating them into designs Knowledge and skills: - Extraordinary creativity and taste in fashion design - A strong understanding of the street-style fashion trend - Proven experience in designing casual dresses - Ability to reflect the preferences of the target audience in designs This is a great opportunity for designers who are looking to showcase their creativity and leave a strong impact on the fashion industry, whilst understanding and adhering to the tastes and demands of the youth. If you think you are the right fit, then...

  $190 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I am urgently in need of help with statistical modeling in XLSTAT. An understanding of a variety of statistical models is crucial for this task, as I did not specify the type of model I will be using. Skills and experience needed: - Proficiency in XLSTAT - Advanced understanding of differing statistical models - Ability to execute tasks in a timely manner - A strong background in statistics While this job needs to be done ASAP, I am also looking for quality work. Aiming to better understand the differences between salaries of graduates, the university has collected data from a sample 558 members of alumni. The data include salary of 186 Marketing majors, 186 HR and 186 Accounting graduates based on years of experience upon graduation from the School of Business. The data refl...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced fashion designer to create a casual, sporty clothing collection for boys and girls aged 6-14. KEY DETAILS: - The collection will include Tops and Bottoms. We're channeling a versatile, sporty look that can transition from school to play. - The designs should be on trend and suitable for the Spring/Summer season. IDEAL SKILLS: - Fashion design background - Experience with children’s wear - A keen understanding of current youth fashion trends - Ability to source materials a plus If you've created clothing lines before and are adept at capturing the lively and fun essence of youth in your designs, I’d love to hear from you. Let's work together to create a collection that's both stylish and functional...

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Profitable Electronics & Fashion Dropshipping Store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...an aesthetically pleasing and performing dropshipping store focused on Electronics and Fashion products. Here's what I'm looking for: 1. Niche Selection: - While I have chosen the overarching categories, I am open to suggestions on specific niches within the Electronics and Fashion sector. 2. Shopify Store Setup: - Given my preference for Shopify, I'm seeking experts who have set up successful dropshipping stores on this platform before. I want to leverage their knowledge to prevent common pitfalls and accelerate my path to profitability. Preferred Skills and Experience: - Proven experience in setting up profitable Shopify dropshipping stores - In-depth knowledge of the Electronics and Fashion industry - Strong understanding of dropshippi...

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  I'm in need of assistance with the creation of high-detail 2D and 3D plans for my ecological straw and wood house located in a village in Normandy, France: - Area: between 50 and 70 m2 (= 538 and 750 square feet) - 1 level with convertible attic. - Wooden structure. - 6...single-story house or on stilts. - Proposals must incorporate principles of sustainability, energy efficiency, and harmonious integration with the natural and rural environment of a French village. The ideal freelancer for this project would possess the following: - Proficiency in 3D modeling and architectural visualization. -Specialization in straw and wood house construction. - An excellent sense of realistic lighting and texture integration. - A portfolio showcasing previous work in realistic architectur...

  $54 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm currently in need of an expert who can convert a photo to a high-detail STL file. Your task will be to convert the given photo and create a 3D model that meets the following requirements: - Level of Detail: The STL file must represent highly detailed, fine features present in the photograph. - Final Object Size: The fin...must represent highly detailed, fine features present in the photograph. - Final Object Size: The final 3D printed object derived from the STL file should be medium-sized, ideally within the range of 5 to 12 inches. -This file will be used with a CNC Router to carve the desired images on small wooden panels. -If you have prior completed projects in the field of photo to STL conversion or 3D modeling for printing purposes, I'd love to hear more a...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'd like to hire a 3D Character Modeling artist to sculpt a female character in Zbrush with polypaint. It will be used for 3D print. Must have a strong knowledge in anatomy. Please send your previous female character models that you did. So, I could check it and contact you. Thank you

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented 3D modeler to create high-quality models of chairs, tables, and sofas (800 to 1000). What sets this project apart is that the models need to be optimized for the web. Your track record demonstrating your experience in 3D modeling will be vital. I'm particularly interested in seeing your prior furniture modeling work. In your application: 1. Highlight your 3D modeling experience, particularly with furniture. 2. Include examples of your previous work. 3. Let me know if you have any prior experience with creating web-optimized models. This is not a strict requirement, but it would be a definite plus. If you have the right experience and can deliver quality output, I would love to hear from you.

  $2758 (Avg Bid)
  $2758 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Are you a 3D virtuoso with a passion for transforming architectural dreams into stunning visual realities? We are a cutting-edge design firm revolutionizing the industry with our innovative projects. I'm seeking a talented 3D artist to join our dynamic team and bring our visions to life. To apply, dazzle us with a few examples of your best work, share your pricing for top-notch quality, and kick off your response with the number of years you've mastered the art of 3D magic. Cheers to creating the extraordinary!

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Innovative Indian Clothing Brand Naming 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  *Read Properly* You have to suggest the name beforehand and if your name is selected I will award the ...target audience and represent our diverse clothing offerings. Ideally, the name should be catchy, easy to remember, and evoke the feeling of style, quality, and comfort. The perfect applicant for this project would have: - Proven experience in brand naming or copywriting - Understanding of Indian market and consumer behavior - Excellent creative and linguistic skills - Strong understanding of fashion and styles trends - Ability to provide multiple naming options and rationale for each suggestion The name must be original, with domain availability and should not infringe on any existing brand's copyright. I expect the freelancer to do an initial search to check the viabili...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented fashion designer who can bring a varied and distinctive approach to our current women's clothing line, targeting wearers across the range of teens to adults. Your task will involve: • Designing a collection of dresses, tops, and bottoms. • Applying and blending a mix of classic, bohemian, and modern aesthetics. • Ensuring the designs will appeal to our broadly targeted audience - from teens to adults. The ideal candidate will have a wide range of fashion design skills and experience, a knack for identifying and predicting fashion trends, and an understanding of the preferences of different age groups. An ability to design versatile and distinctive clothing that can bridge the classic, bohemian, and modern styles is also...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am s...seeking an experienced fashion strategist who can assist in the development of my fashion brand. My brand target is both women and men, and my main objective is creating a one-of-a-kind brand identity Key Responsibilities: - Assisting with brand design and positioning - Conducting trends and market analysis - Implementing retail and distribution strategy Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge in fashion branding - Proficient in market analysis trends - Experience with retail and distribution strategies - Knowledge in targeting both male and female markets. The perfect freelancer for this project would have a knack for distilling complex market data into actionable brand strategies and a proven track record of successful brand positioning with...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...particular focus on the fashion industry. You should have a strong understanding of clothing trends and consumer behavior. Your responsibilities: - Conduct comprehensive market research in the fashion industry - Analyze and identify trends in clothing, with an emphasis on consumer behavior - Provide statistical analysis and data visualizations of your findings Skills and Experience: - Experience in market research, specially in the fashion sector - Ability to conduct statistical analysis - Proficient in data visualization tools - Excellent report writing and communication skills The output of this project should be a detailed report backed by data visualizations and statistical analysis, presenting patterns and insights on clothing trends and consumer behavior...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...graphic designer with a demonstrated history in the fashion industry to create our women's fashion brand logo. Specific Requirements: PLEASE DO NOT USE AVAILABLE WEB SOFTWARES AND SUBMIT YOUR DESIGN. Please create an innovative logo with your skills. Do look out for other women fashion brand with longer names- how they created their logos. We envision a stylish and sophisticated logo that embodies the spirit of modern femininity. Although we have no exact colors set as we skipped that part, we still welcome any suggestions for palette which matches the ethos of our fashion brand. Ideal Candidate Skills and Experience: – Knowledge of color theory and application - Strong graphic design and logo creation skills - Experience in fashion i...

  $54 (Avg Bid)
  การันตี
  Looking for React developer backend developer -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...technologies and trends in software development. Qualifications: 2- 5 years of experience in full stack development, with a strong portfolio showcasing past projects. Proficiency in programming languages such as JavaScript, Python, HTML/CSS, and SQL. Extensive experience with frameworks and libraries such as React, Angular, Node.js, Flask, Django, etc. Strong understanding of databases and data modeling concepts. Demonstrated expertise in AI and ML, including experience with frameworks like TensorFlow, PyTorch, or scikit-learn. Excellent collaboration and communication skills, with the ability to work effectively in a team environment. Proven track record of reliability and commitment to meeting deadlines. Additional Skills (Preferred): Experience with cloud platforms such as ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Matlab programmer that can build a comprehensive simulation. Although the type of simulation isn't specified, expertise across Physical system, Financial modeling or Biological system simulations would be beneficial. Ideal Candidate: - Has Matlab programming mastery - Has experience designing diverse types of Simulations - Is a problem-solver, capable of working with minimal instruction Project Details: - Develop a Matlab program with specific function: Simulation - The type of Simulation isn't specified but versatility in your skills will be appreciated Without a time limit stated, the emphasis is on the quality of work rather than rushed completion. Do reach out if you understand the requirements and are capable of delivering...

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  SolidWorks Explosion Diagrams for Aluminum Profiles 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...them apart in full and may need some items added that are not in image like T Slot and L brackets Including nice quality for sub components like 4040 corners , 8080 corners and L brackets and T slot nuts and bolts etc. I need these images recreated with the BLACK parts added where the red shows not the aluminum profile in red. I am on the lookout for a proficient SolidWorks designer who can fashion explosion diagrams for aluminum profile constructions. The primary utilization of these explosion diagrams will be in an instructional manual, thereby having a clear, easy-to-understand style is integral. Key responsibilities: - Create exploded images of aluminum profiles. - Ensure images accurately represent And reflect all details and specifications of the actual aluminum pr...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...exciting new designs, I'm in need of an illustrator to produce abstract fashion illustrations for my clothing brand. Your work will be an important influence on the creative direction of my upcoming collections. Your illustrations will be printed directly onto fabric, giving them a really unique, tactile quality that digital or canvas mediums can't quite achieve. This is a unique opportunity to see your work come to life. Ideal qualifications: - Proven experience in abstract illustration - Background in fashion is preferable - Experience in creating print-ready artwork for fabric - Strong creative instincts to align with brand's existing aesthetic If you're passionate about fostering inspiration within the fashion industry and like the sound ...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am seeking a seasoned full-time fashion designer who can lend their expertise to a variety of garment types, including dresses, tops, and bottoms. Ideal Skills: • Comprehensive understanding of the fashion design process • Proven expertise in creating stunning designs for dresses for women, co-ord sets, kurtis and many more • Strong communication and collaboration skills • Ability to work under tight deadlines and juggle multiple tasks Please share your portfolio or examples of your past work during the application. This will allow me to better gauge your fit for the role. Although knowledge of pattern making, sewing, or trend forecasting would be advantageous, they aren't mandatory. I look forward to working with a passionate designer who is re...

  $3018 - $6036
  $3018 - $6036
  0 คำเสนอราคา
  Commercial Fashion Model Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a need for a small video. This is actually a kind of topic that most women arent open with which the society has made us blind to understand a women. So actually we want to do a video that would be great to bring awareness that women dont have a barriers while peeing outdoors. Today Most women are either feeling ashamed, mocked, catcalled, raped and attacked when it comes to pee outdoor as girl but when men does it, society takes this as normal. So the aim of this video is to normalize women peeing outdoor. If a women is in urgency as mens do I want to do a tutorial video how a women can pee outdoor. So you should pee discreetly outdoors, which means you should wear a long dress and demonstrate peeing discreetly without exposing anything. The Main purpose of this project is fully f...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...creating effective ground-based sensors for measuring agricultural environmental conditions. 3. Software and Mobile App Developer: Proficient in app development, database management, and AI integration, tasked with creating a user-friendly interface for data visualization and analysis. 4. AI/Data Analytics Specialist : Background in machine learning, especially in data interpretation and predictive modeling. Deliverables: • A functional prototype of an autonomous drone tailored for agricultural purposes. • Reliable ground-based sensors for accurate environmental monitoring. • A sophisticated mobile application combining AI for in-depth analysis of diverse agricultural data. • Comprehensive technical documentation, including user manuals and maintenance guide...

  $17034 (Avg Bid)
  $17034 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient CAD designer who specializes in 3D modeling with a keen eye for intricate details. Your task? To create a highly complex model intended specifically for the engineering and manufacturing industry. - 3D Modeling: You must produce a technically advanced and detailed model, showcasing intricate features and precision in design. - Industry-specific: An understanding of engineering and manufacturing models is crucial as it defines the specificity of our project. - Expertise: Proven experience in detailed CAD design is vital, as this project requires sophisticated skill and precise execution. Please apply if you are experienced at delivering high-quality, complex designs and think you would be a good fit for this project. Your previous projects involvin...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ... We are a 75-year-old company in the manufacturing of household goods such as hangers, cloth clips, funnels, tea strainers, etc. A good idea of the products can be found on our website Our target audience is vast - everyone can use our products. However, our penetration is more in villages of India. I'm in search of a logo designer to fashion a modern, text-and-icon combination logo for our brand. The exact choice of colors for the logo is open-ended. However, Key Requirements: I am looking for creative play with letters primarily. I am okay if a small abstract shape is present with the logo, but the text must be prominent. I need a logo with solid colours (no gradients/effects). I'd like you to incorporate at least four distinct

  $48 (Avg Bid)
  การันตี

  In need of a creative yet sharp eye to bring my clothing brand to life through a simple and mininalistic logo. Let your creativity flow with the color scheme - I'm open to see what fits best for the design. Skills & Experience: • Graphic Design • Logo Design • Brand Identity Design • Knowledge in Fashion/Clothing Industry. The perfect designer will have a knack for creating simple yet captivating pieces. Previous experience in designing for fashion or clothing brands is a big plus. Looking forward to see your creative inputs!

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...Computational Fluid Dynamics (CFD) AND MODELLING WILDLAND FIRES. The chosen candidate will need to be proficient in writing report of CFD results we prefer research experience background. Key Responsibilities: 3 milestones milestone 1: (payment %30) You need to overall all below points in report 1- Introduction Provide an overview of the project objectives, emphasizing the importance of fire modeling in understanding fire behavior. Highlight the significance of studying the impact of wind speed and land slope on fire dynamics for effective fire management and mitigation strategies. 2- Model Overview and its Input Parameters A- Hydrodynamic model (which covers theoretical equations) B- Comparison with Experimental Data: Compare the single-tree model with existing experime...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Realistic 3D Character for VR Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...be used in Unity. The model itself is a creepy old man hospital patient with an IV bag. Ideally, I would like him to have a hunched back/stooped posture. I want him to have 3 main animations: - Idle - Walk - Run As a bonus I would love it if his face could change to a scream face when he is running (see samples for inspiration). Ideal Skills and Experience: - Profound capabilities in 3D modeling and character design - Expertise with VR and related technology - Strong grasp of realistic art style - Background in creating moderately detailed models - Proficiency in animation would be an added advantage The right candidate should be well-versed with current industry standards and able to work within those limits while pushing the creativity and detail of the model to ensur...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm in search of a skilled content writer well-versed in the Fashion industry. Unfortunately, the specific type of content needed was not selected, but the project will involve generating compelling, informative content catered to the Fashion genre, most likely consisting of blog posts, website copy, and social media posts. The perfect candidate will have: - Broad knowledge and a strong passion for fashion - Proficiency in crafting creative, engaging, and informative content - Ability to deliver work promptly and adhere to deadlines - An understanding of SEO best practices is a plus, but not necessary This task provides a fantastic opportunity for those looking to showcase their expertise in both content writing and fashion. Looking forward to receiving ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Full Stack Dev for Data & ML Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...mandatory. Key Qualifications: - Strong experience with both frontend and backend development technologies (JavaScript, React/Angular for frontend; Node.js, Python for backend). - Proven track record of working with RESTful APIs and web services. - Experience in UI/UX design to create intuitive and engaging user interfaces. - Knowledge of database technologies (SQL/NoSQL) and data modeling. - Basic understanding of machine learning principles and their application in data analysis. - Excellent problem-solving abilities and attention to detail. Deliverables: - A fully functional web platform that aggregates data from specified APIs. - A user-friendly interface that displays the aggregated data. - Backend infrastructure that supports data analys...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...aspiring clothing line owner, I am seeking a fashion designer with notable expertise in creating women's casual and classy wear. My vision is to craft a versatile clothing line that caters to young adults and middle-aged women, without forgetting the plus size segment. Your responsibilities would include: - Creating compelling and unique clothing designs that fit well with the style goal: casual yet classy. - Considering and incorporating the preferences and needs of a diverse age range (young adults and middle-aged women) and body types (including plus size). The ideal freelancer for this project should possess: - A rich background in clothing design, specifically with a focus on women's casual and classy wear. - A keen understanding of the fashion needs an...

  $100 (Avg Bid)

  I require a...require a highly creative and imaginative designer proficient in graphic designs and typography for adult-targeted T-shirts. The designs should embody a sense of humor, demonstrating wit and levity. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and typography - Experienced in designing for the adult market - Ability to create engaging, funny and witty designs - Understanding of fashion trends and the ability to adapt designs to these trends Main Tasks: - Design humorous T-shirt graphics - Incorporate typography into designs - Review and revise designs based on feedback Please provide a portfolio of previous work, preferably designs with a humorous theme targeting an adult audience. Your ability to convey humor through design will be a critical selecti...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Halo para desainer, Saya sedang membutuhkan jasa desain untuk pakaian yang custom berdasarkan sketsa yang sudah saya siap...bekerja secara detail sesuai dengan sketsa dan menerapkan ide-ide kreatif yang dapat meningkatkan tampilan final. Berikut detail proyek yang akan anda kerjakan: • Desain baju custom berdasarkan sketsa yang telah disiapkan • Penyesuaian ukuran dan dimensi baju sesuai dengan spesifikasi yang saya berikan. Skill dan pengalaman yang ideal untuk proyek ini: • Pengalaman dalam mendesain pakaian atau fashion • Kemampuan dalam memahami dan menerjemahkan sketsa menjadi desain nyata • Detail-oriented dan mampu bekerja secara efisien • Kemampuan dalam merancang dan menyesuaikan ukuran dan dimensi baju Terima kasih dan saya menantikan ke...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Project Description: This project involves designing, developing, and theoretically optimising Bioresorbable Vascular Scaffolds (BVS) for treating Coronary Artery Disease (CAD). It requires using SolidWorks for 3D modeling and simulation, alongside Finite Element Analysis (FEA) for a theoretical assessment of mechanical performance under simulated physiological conditions. Objectives and Scope: The objective is to create theoretically sound designs based on current biomedical engineering principles. The project does not require the production of a physically working model but should be grounded in realistic assumptions that could potentially be applied in real-world scenarios. Specific Requirements: Designs: Two conceptual designs focusing on different structural patterns (helical...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a ...Production of jerseys: The task will also involve overseeing the production of the jerseys themselves. We are looking for less than 10 jerseys to start with, hence quality should be prioritized over quantity. Ideal Skills and Experience: - Experience in graphic design with particular expertise in sportswear or athletic apparel design. - Strong conceptual skills and a good knowledge of the fashion industry, specifically within the sporting sector. - Should also have connections or know-how of the production phase to ensure a seamless process from design to actual product. This project requires both design and production skills to deliver a customized and ready-to-use soccer jersey. Bid if you have the ideal skills and experience, and can deliver high-q...

  $573 (Avg Bid)
  $573 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...talented 3D modeling artist who can create a realistic-style fairy for a Secondlife project. The highlight of this project is a detailed Animated fairy that has a texture map that can be easily modified in the future when I make limited edition textures (I have the texture work figured out, But I've never tried to make a mesh model before.. ) Key Requirements: - Deliver a realistic 3D model of a fairy with hands/fingers that look human/realistic (the challenge) - Design precise, fairy wings that can be modified with Limited edition releases using a texture map. - Ensure the resulting model is compatible with second life (COLLADA (. dae) and isn't too heavy land impact wise. Ideal freelancer for this task should have the following skills and experience: - Proficiency ...

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน fashion modeling ชั้นนำ