ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 financial analysis งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...-แนวทางบทความ: บทวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายในด้านฟอเร็กซ์ น้ำมันดิบ ทองคำ ดัชนี หุ้นและสกุลเงินดิจิตอล ฯลฯ ตัวอย่างเช่นบทความในเว็บ -จำนวนคำของบทความ: 500-2000 คำ คุณสมบัติผู้สมัคร -มีทักษะในการเขียน สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย -ใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้อย่างถูกต้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกงาน -มีความชอบหรือถนัดและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความด้านการเงิน -มีทักษะในการค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ -ถนัดในการวิเคราะห์ทางพื้นฐานหรือวิเคราะห์ทางเทคนิค -สามารถทำงานแบบระยะยาว สามารถส่งงาน 2-4 บททุกสัปดาห์ -จบสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากถือใบรับรอง Chartered Financial Analyst(CFA) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ป.ล. -ก่อนที่เราจะรับเป็นผู้เขียน ต้องผ่านเทสของเรา โดยเขียนบทความ 1 บท -ทางเราจะจ่ายค่าเขียนเป็นรายบทหรือรายเดื

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเว็บไซต์ใหม่ ออกแบบและสร้าง อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ HYIP BUSINESS, FINANCIAL

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  วิเคราะห์ข้อมูล หมดเขตแล้ว left

  analysis raw data to information วิเคราะห์เนื้อหา บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ทุกอย่าง ว่ามีข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง เป็นต้น

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of skilled professionals with experience in MySQL and Digital Ocean recovery console. My MySQL server is locked and I require assistance in exporting a SQL file. The exact c...MySQL server is locked and I require assistance in exporting a SQL file. The exact cause of the server lock is not currently known but it might be due to server resource overload or a potential security breach. Required Skills: - MySQL - Knowledge of Digital Ocean's recovery console - Server management The main objective of the task is: - Successfully export the locked SQL file for further analysis and resolution - Provide insights on the potential cause of the server lock for future prevention. Experience in server management, specifically in handling locked servers, will be a...

  $7 - $18
  ปิดผนึก
  $7 - $18
  3 คำเสนอราคา
  Sales Trend Analysis in Power BI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer w...for a freelancer with advanced expertise in Power BI for a sales trend analysis project. The goal of this project is to create a comprehensive sales trend analysis. This analysis will be primarily presented through tables and matrices. The purpose is to provide a clear visualization of sales data and to help me identify key patterns that I can use to inform my business decisions. Key requirements: - Advanced expertise in Power BI. - Proven experience in designing and implementing complex scenarios in Power BI. - Ability to create compelling and clear visualizations in tables and matrices. This project is time-sensitive, and I am looking for someone who can start on this as soon as possible. A background in sales analysis or a...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Google Ads Policy Issue Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in nee...and help me understand why their advertisements are showing up despite potential policy violations, while mine are not. Key Points: - The primary objective is to look into the reasons behind the competitor's ad visibility, even with potential policy infractions. - The ideal freelancer will provide a detailed diagnosis of the situation, including potential policy breaches within the ads. - The analysis should include a comparison between my ads and my competitors' ads, to identify and explain the discrepancies in visibility. Your experience in Google Ads and a keen eye for policy compliance are crucial. The ideal candidate is someone who can sift through the intricacies of Google's ad policy and competitive landscape to reveal insights that can hel...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Excel sheet Data Typing 6 วัน left

  I have a significant amount of text that needs to be typed into Excel quickly. The data is in a simple text format, no complex formatting required. Key requirements: - Proficient in Excel and typing - Attention to detail - Ability to work under tight deadlines The data is straightforward text and requires no specific formatting or analysis. The ideal freelancer will be skilled in data entry and be able to commit to a quick turnaround time.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Voice Driven AI Answering Service 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a developer to bring a comprehensive voice AI project to life. Key aspects of the project include: - Integration of voice recognition - Implementation of natural language processing - Development of a functional virtual assistant - Language Model and AI analysis I have a design and user interface in place, so your primary focus will be on the backend development to ensure seamless, reliable functionality. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency Python, Java or relevant coding language - Strong understanding of voice recognition and natural language processing - Experience in virtual assistant development - Ability to work with existing designs - Developing custom language learning model and coding to deliver relevant response. Deliverable...

  $25 - $50 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $25 - $50 / hr
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient web developer to create an articul... -Content Management: Admin section so we can post content. (optional forum) -Experience in incorporating secure payment options, like Stripe, is crucial. We want our customers to be able to be redirected to the payment service by Stripe that we have a contract with. -Data Management: I'd appreciate someone proficient with data gathering tools like Matomo to handle user interaction data for analysis. (will give you more details) -Newsletter (on payment subscription through service by Stripe) Configuration (we will call it Journal): Lastly, it would help if you had a background in newsletter set-up for business communication. Your experience in creating such a platform would be highly beneficial in making thi...

  $2302 (Avg Bid)
  $2302 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Custom Trading Algorithm Development in Trading View 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced progr...integrate them into a comprehensive and effective trading algorithm. Key Requirements: - Previous experience with trading algorithm development in Trading View using Pine Script is crucial. - Ability to integrate multiple indicators and create a robust algorithm. - Comprehensive understanding of trading strategies and indicators. - Strong analytical and problem-solving skills. - Familiarity with financial markets and trading platforms. Please note that this algorithm is intended for personal use and to be shared with my friends and family, so it needs to be reliable, well-tested, and adaptable to different market conditions. If you have experience in creating successful trading algorithms and are confident in your abilities, I'd lo...

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...Exploratory data analysis: Extracting insights from the datasets, visualizing trends and discovering correlations. - Model development and evaluation: Carrying out predictive modeling and anomaly detection. Specifically, identifying potential financial transaction anomalies. More about the project: The goal is not predefined and can range from predictive modeling to anomaly detection based on what is discovered in the exploratory data analysis. Ideal Skills: - Proficiency in R Studio and understanding of data mining and the CRISP-DM framework - Experience in data cleaning, preprocessing, and exploratory data analysis - Strong skills in model development and evaluation - Background in accounting or finance would be advantageous to comprehend potential anom...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Comprehensive Business Analysis Report 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will be required to draft an informative business analysis report. Key Tasks: • Stakeholder Analysis: Provide an in-depth overview of our customers, employees, and suppliers. • Address Current Issues: Identify and offer solutions to our current challenges, which are lack of customer satisfaction, high employee turnover, and inefficient supply chain management. • Resource Audit: Conduct an audit of our financial, human and technological resources to assess our current capabilities. This project will require a meticulous individual with demonstrated experience in stakeholder analysis, resource auditing, and issue identification and resolution. A background in managing RAID or CARDI Logs is an advantage. Ideal skills: - Business Analysis...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...level. I'm open to learning from a professional who can help me elevate my understanding particularly in Invoice Management. This one-on-one training session should cover best practices, tips, and crucial functions for efficient use of the Invoice Management feature in Xero. I'm looking to deepen my understanding of how to operate this system effectively, in order to streamline my operations and financial reporting. Freelancers interested in bidding for this project should have: - Extensive experience with the Xero Accounting Software - Proven expertise in training others to use the Invoice Management function - Strong communication skills, with an ability to explain complex concepts in an easy-to-understand manner By the end of this training, I aim to be proficient ...

  $575 (Avg Bid)
  $575 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I require a skilled data entry professional to type data from various online sources into a structured format. This information will be used for subsequent data analysis. Key responsibilities: - Accurately type data from online sources Ideal Skills: - Proficient in typing - Attention to detail - Ability to maintain data integrity This position would be ideal for someone with a keen eye for detail and strong typing skills.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  As the driving force behind this innovative Fintech project, I'm in need of talented individuals with precision in both web and Android application development. Specific tasks for the web developer include: - C...backend - Incorporating an effective user authentication system In addition to this, the Android application developer should be capable of: - Implementing a user registration and login system - Delivering push notifications - Installing in-app purchase functionality The main purpose of this project is to create an efficient Fintech application that provides loans and offers other valuable financial services. The ideal candidate(s) should possess substantial experience in both web and Android platform development, with an added bonus for experience in Fintech or r...

  $2446 (Avg Bid)
  $2446 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I am in need of a compliance officer specialized in Indian regulations to help establish compliance processes for my blockchain-based company. Key Responsibilities: - Assist in creating and implementing financial regulations compliance processes - Ensure adherence to data protection laws, especially in the context of blockchain technology - Design and implement blockchain-specific compliance processes Ideal Candidate Skills: - In-depth knowledge of Indian financial regulations and data protection laws - Previous experience working with blockchain companies - Proven track record in designing and implementing compliance processes Please note that we do not have any existing compliance processes in place, so the selected candidate will have the opportunity to build these proc...

  $150 - $449
  $150 - $449
  0 คำเสนอราคา
  3D Urban Design Modelling from AutoCAD 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an AutoCAD DWG file for an urban design project. I'm looking for a 3D mode...street elements need to be done in detail such as flooring, planters, bus-stop etc. - The 3D model does not need to have textures or colors. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD and 3D modelling software. - Previous experience with architecture projects. - Ability to work with medium level of detail, staying faithful to the design's overall intent. - An understanding of spatial analysis in urban design would be beneficial. I have attached 2 reference images. These will be the final output which I will further detail out on Photoshop, for that I need the base model. If you're confident in your 3D modelling skills and have experience in similar projects, I'd lov...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Streamlined Automation Flow Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have developed a community and job portal and we are looking to create an automation flow to streamline processes for my business. Use case: Job-Seekers sign up, post their resume and seek jobs. Employers sign up, purchase a job-package, search for candidates, connects and run interviews. Our platform is run by ...Artificial Intelligence, and AST is also necessary. PLEASE TELL US YOUT EXPERIENCE AND LINKS TO PROJECTS FOR THESE PLUGINS. Ideal candidates for this project should possess: - Strong experience with the aforementioned platforms and tools. - Knowledge in automation and process streamlining. - Proficiency in handling customer service responses, email marketing campaigns, and data aggregation and analysis. - Demonstrable track record of delivering complex automation...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I need a comprehensive and efficient transportation per student cost model developed as soon as possible. Key Components: -Finding out per student cost -Finding out per bus cost Data Points: - I will provide you with the information that can help calculate the key components stated above. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in cost analysis and financial modeling - Experience in transportation logistics and efficiency - Ability to work quickly and accurately, delivering within a tight timeline.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need a thorough and capable freelancer to assist in data entry tasks. This project revolves around seeking out the contact details of companies provided by me. Key tasks will include: - Google each company name I provide - Gather relevant contact details such as pho...seeking out the contact details of companies provided by me. Key tasks will include: - Google each company name I provide - Gather relevant contact details such as phone numbers, email addresses, and the company's website As I am seeking information from a range of different companies without specific criteria, being detail-oriented and accurate will be crucial. Experience in data cleaning, analysis, and transcription would be advantageous. Understanding and utilization of web scraping techniques would also...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Excel Data Analyst 6 วัน left

  I require a highly skilled professional with dexterity in MS Excel and Video Editing. Tasks will encompass: For MS Excel: - Comprehensive data analysis - Detailed spreadsheet formatting - Advanced formula creation for profound financial analysis. For Video Editing: - Apt video trimming - Expert color correction - Adding text and graphics creatively to videos. Ideal candidate will have proven ability in both fields, demonstrating both attention to detail in data management, and creativity in video enhancement. Proficiency in financial analysis and data visualization is a major plus.

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Python Developer for AI and ML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...AI algorithms and systems. - ML Model Development: This role will require you to design, train, and optimize machine learning models. - Data Analysis: You'll need to collect, interpret, and present data in a meaningful way, to help inform our AI and ML projects. Required Skills and Experience: - Expertise in Python is a must. You should be comfortable with Python libraries and tools commonly used in AI and ML projects. - Proven experience in developing and deploying AI algorithms, including neural networks and other machine learning models. - Strong data analysis skills, including the ability to write complex queries and perform statistical analysis. - A thorough understanding of AI and ML concepts, trends, and best practices. - Ability to work collaboratively...

  $10114 (Avg Bid)
  $10114 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Academic Project - Branch Office Financial Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Мне нужен финансовый эксперт, который поможет мне рассчитать расходы, заработную плату, доходы и затраты на открытие филиала для моей компании по управлению судами. Расчеты необходимо проводить на ежегодной основе. Ключевые обязанности: - Провести комплексный анализ затрат, зарплат, доходов и расходов, связанных с открытием и функционированием филиала; - Предоставить подробные отчеты и разбивку по каждому аспекту. Идеальные навыки: - Сильный опыт в области финансового анализа, особенно в морской отрасли; - Большой опыт в расчете затрат, зарплат, доходов и расходов; - Отличное владение финансовым программным обеспечением и инструментами. Предыдущий опыт работы в аналогичном проекте будет высоко оценен.

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...experienced LabVIEW developer who specializes in data acquisition systems and control systems. This project involves the collection and monitoring of signal frequency data for analysis purposes. TASKS INCLUDE: - Developing and implementing a robust data acquisition system in LabVIEW to monitor signal frequency. - Designing and deploying control systems. - Regular monitoring and analysis of collected data. RECOMMENDED SKILLS: - Prior experience with LabVIEW programming is essential. - Expertise in the creation and usage of data acquisition and control systems. - Knowledgeable in signal frequency monitoring and analysis. - Solid background in automation and process control. My ideal candidate is detail-oriented with a strong understanding of LabVIEW, particularly...

  $4306 (Avg Bid)
  $4306 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need a reliable and detail-oriented data entry professional to input text data from digital files into a structured format for data analysis. Key Responsibilities: - Inputting text data accurately and in a timely manner from digital files Ideal Candidate: - Proficiency in data entry - Attention to detail - Experience with data analysis is a plus Please note that the primary goal for this project is data analysis, so the quality and accuracy of the data entry will be critical.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm seeking an IT professional with strong desktop application development skills for a project in Belgium. - The ideal candidate should have a background in IT, and be proficient in desktop application development. - T...seeking an IT professional with strong desktop application development skills for a project in Belgium. - The ideal candidate should have a background in IT, and be proficient in desktop application development. - The project involves creating a desktop application that will be used by technicians. - The main focus of the application should be related to the work of technicians, such as data analysis and reporting, file management and organization, and not explicitly graphical or design oriented. The project is based in Belgium, so a proficiency in Dutch w...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented writer who can create an informative article on world news for the general public, including political events, environmental issues, and economic trends. Skills and experience needed: - Proven experience in journalism or news writing - Strong understanding of global politics, economics, and environmental issues - Ability to translate complicated issues into accessible language for the general reader. The ideal candidate will be able to deliver a well-structured, engaging piece that informs and educates the reader about current global issues.

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Detailed Olsen Cycle Simulation in MATLAB 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Olsen cycle modeling to help me with detailed process simulation in MATLAB. Key Requirements: - Proficiency in MATLAB: You must be highly skilled in using MATLAB for complex simulations and data analysis. - Olsen Cycle Knowledge: A solid understanding of the Olsen cycle and experience in simulating it is essential. - Detailed Simulation: You should be able to conduct a thorough and detailed simulation of the Olsen cycle, ensuring accuracy and reliability in the results. Your role will primarily involve: - Designing and executing a detailed process simulation of the Olsen cycle in MATLAB. - Ensuring the simulation covers all essential aspects of the cycle and delivers accurate results. - Collaborating with me to interpret the data and make any ne...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  This project calls for a proficient web developer with expertise in setting up a large-scale school fee manageme...seamless, remote payment of school fees, reducing the need for physical transactions. - Automated Fee Calculation: Implement real-time fee computation, enhancing financial accuracy and administrative efficiency. - Detailed Fee Reports: Generate comprehensive reports on fee transactions to aid administrative decisions and keep accurate historic records. Furthermore, the system needs to incorporate specific security measures, including role-based user access, to ensure the privacy and safety of user data. The ideal candidate for this project will have significant experience in web development, online payment systems, financial calculations, report generation a...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Ming Dynasty: A “San Yan” Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an enthralling research paper that navigates the moral standards of the Ming Dynasty through an in-depth analysis of the erotic stories found in "San Yan." The venture calls for extensive reading and comprehensive understanding of specific historical texts and scholarly articles or books, that will extensively and persuasively illustrate and support the analysis. Ideal candidates should possess: - Profound knowledge of Ming Dynasty's history, culture, and moral standards - Excellent research and analytical skills - Competence in crafting engaging research papers - A strong understanding and familiarity with "San Yan" - Access to and ability to interpret relevant historical texts and scholarly works

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced SEO Manager to handle keyword research, analysis, and on-page optimization. My primary goal is to significantly increase my website's lead generation and sales through top-notch SEO strategies focusing on Google search engine. Key Responsibilities: - Conducting comprehensive keyword research and analysis to identify valuable keywords for my business - Implementing on-page optimization strategies to improve my website's visibility and relevance Ideal Skills: - Proven experience in keyword research and analysis - Strong understanding of on-page optimization techniques - Experience in lead generation through SEO - Proficiency in Google search engine optimization tactics I'm looking for a professional who can leverage t...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced writer with sound knowledge in the field of psychology to draft a comprehensive case report essay on "First Episode Psychosis in a 17-year-old girl". The essay should focus on: - A detailed analysis of how this condition impacts her daily functioning and overall quality of life (a summary of your evaluation from Part A of the assignment). - Investigation of contextual factors like (stressors or triggers) which could influence her outcomes. - Evaluation of contextual factors like her social support system in terms of influencing her outcomes. - A comprehensive comparison and contrast of the potential impact of various treatments that Olivia underwent (both both pharmacological and psychological) on Olivia's functioning. Ideal skill...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm in the idea stage of developing a healthcare business and I'm in need of a compreh...healthcare sector nuances. - The primary goal of this business plan is to attract investors. It should be detailed, convincing, and should clearly outline the potential of my business. - You will be responsible for creating a roadmap for my business, outlining the goals, potential challenges, and strategies for overcoming these challenges. - I'm open to incorporating additional market research and financial projections to make the plan more enticing for potential investors. - Experience in writing successful business plans for the healthcare sector will be highly valued. If you have the expertise and experience that can help me attract investors to my healthcare business idea, I...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Daily Statistical Analysis on Excel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an Excel sheet that requires daily data analysis using statistical methods. Key requirements: - Daily updates: The data in the Excel sheet will need to be analyzed using statistical methods and techniques on a daily basis. - Statistical Analysis: The main focus of the analysis will be on statistical methods. You'll be required to utilize various statistical tools to interpret the data and provide insights.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Urgent: Crypto Storage Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experience levels. - Integrate with external APIs and services for real-time exchange rate data, liquidity provision, and transaction processing to optimize platform functionality. - Provide comprehensive documentation and support resources for users, including tutorials, FAQs, and troubleshooting guides. **Key Requirements:** - Proven experience in developing cryptocurrency platforms or similar financial systems, with a focus on Bitcoin (BTC) transactions. - Expertise in relevant programming languages, frameworks, and technologies, such as blockchain development, cryptography, and secure web development. - Strong understanding of Bitcoin (BTC) protocol specifications, wallet management principles, and security best practices. - Effective communication skills and a collaborative...

  $723 (Avg Bid)
  $723 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Python Code for Vehicle Route Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Python code developed for vehicle route optimization. - The code should include 3 algorithms for route optimization. - Successful freelancers should include past work in the application. Ideal Skills: - Proficiency in Python - Experience in developing route optimization algorithms - Strong background in data analysis, web scraping, and machine learning, as these functionalities will be required in the project.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Forex EA Sales Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...(EAs) to individual traders of any level of experience. Key Responsibilities: - Selling Forex EAs: You will be responsible for promoting and selling our Forex EAs to individual traders. - Commission Based: Your compensation will be commission based, so the more you sell, the more you earn. Ideal Candidate: - Sales Background: You should have a proven track record in sales, ideally within the financial or Forex industry. - Understanding of Forex Trading: While not mandatory, a basic understanding of Forex trading and EAs would be beneficial. - Strong Communication: Excellent communication and negotiation skills are a must, as you'll be interacting directly with potential customers. This is a great opportunity for someone who is results-driven and enjoys the challenge of...

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Google Ad Performance Optimizationprojects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the owner of the company, I'm looking for expertise to comb through my Google Ad account and analyze certain specific aspects: - Ad copy effectiveness - Keyword performance - Competitor analysis My primary goal is to increase the click-through rate(ICTR) of my ads. I'm aiming to tweak the copy to attract more eyeballs and encourage the audience to take action. Therefore, proven past experience in creating high-performing ad copy is requested for this project. Furthermore, we've observed that our keyword performance seems to be hindered by high cost-per-click (CPC), which is significantly affecting our advertising budget and the overall ROI of the campaign. I'm keen to work with someone adept at managing and improving the CPC in Google Ads. Therefore, the i...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I have three separate Excel documents that need to be merged into a single, optimized sheet. In this new file, we should only pull specific data columns including Defect ID, Defect Type, Date Opened, Priority, Description, Reproduction Steps, Actual Result, Date Closed, Assigned To, and Comments. These columns must be combined while maintaining clarity and structure....and digestible manner. Ideal candidates for this project are those with: - In-depth expertise in Excel data management - Experience in creating dynamic dashboards - A competent hand at data visualization techniques utilizing charts. Your job will be to deliver a user-friendly Excel sheet and a visually appealing, functional dashboard. Through this, we hope to improve our project tracking and analysis. I need this d...

  $149 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...a skilled individual to develop a sophisticated sentiment analysis and recommendation system that can analyze aspects of customer reviews for a product. The primary goal of this system is to: - Identify positive aspects - Identify negative aspects - Provide recommendations based on customer reviews Key Requirements: - The system should be able to analyze multiple aspects of a customer review, specifically battery, camera, price, display, and performance. - For each aspect, the analysis should include both positive and negative sentiment. - The system will need to provide insights on the reviews based on the sentiments detected for each aspect. Ideal Skills: - Proficiency in Natural Language Processing (NLP) and Sentiment Analysis - Experience in developing reco...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I a...and efficient data entry specialist to help organize information and perform basic analysis on word documents. Key Responsibilities: - Organize information effectively and efficiently - Perform basic analysis on the data Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a data entry specialist - Excellent knowledge of word processing tools and spreadsheets - Basic understanding of data analysis techniques - High attention to detail and accuracy - Good command of English - Familiarity with copyrighting is a plus This project requires someone who can work with speed and accuracy, while maintaining a keen eye for details. If you are well-versed in data entry, have a good understanding of basic data analysis and are interested in copyrighting, I would be ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced developer to create a web-based application focused on real-time fund transfers using UPI protocols. The application should be designed with the following features in mind: - **Primary Purpose**: The main goal of ...Users should be able to easily track and monitor their transactional activities within the app. - **Security Features**: Implementing two-factor authentication is non-negotiable. Please ensure that the application is extremely secure, and that all data associated with transactions is encrypted and protected. Ideal candidates should have prior experience in developing applications that handle financial transactions and have a strong understanding of UPI protocols. An eye for user experience and a keen sense of security are crucial fo...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...Detailed explanation of the LRD product and its primary purpose of financing commercial properties - Overview of the national regulatory compliances for LRD - An in-depth dive into the market opportunities for LRD in Mumbai and Navi Mumbai - Clear presentation of the benefits and potential risks associated with LRD investments Ideal Skills and Experience: - Demonstrable expertise in real estate and financial content writing - Strong understanding of Lease Rental Discounting and the Indian real estate market - Prior experience in writing for real estate investors - Ability to simplify complex information for a lay audience - Familiarity with the regulatory landscape in India, particularly concerning real estate The content should be well-researched, engaging, and designed to inf...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...during copy 3 Text Analysis: Analyze the copied text for various metric such as word frequency readability score sentiment analysis or topic modeling. This can provide insight into the writing style tone and themes present in the text. 4 Statistical Analysis: Calculate statistical metrics such as word count average sentence length or vocabulary richness to gain deeper insights into the writing style and complexity 5 Visualization: Create visualizations, such as word clouds histogram or scatter plot to represent the analyzed data in a more intuitive and understandable way. 6 Interpretation: Interpret the results of the analysis, drawing conclusion about the writing style, theme or effectivenes of the writers works 7 Reporting: Summarize the findi...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Agricultural Commodity Trading Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Integration with Third-Party Services: Seamless integration with relevant third-party services and tools. - Advanced Charting Tools: Comprehensive and advanced charting tools for in-depth market analysis. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing trading platforms, particularly for commodities - Strong grasp of real-time data integration and analysis - Previous experience with secure payment gateway integration - UI/UX design skills for user-friendly dashboards and profiles - Mobile app development skills - Knowledge of data security and privacy measures - Experience in working with financial regulators and compliance standards Please provide examples of your previous work in this domain when bidding. This project aims to create a cuttin...

  $7950 (Avg Bid)
  $7950 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I'm in need of a comprehensive business analysis report focusing on the following aspects: - **Main Objective**: The primary goal of this report is to identify our business needs, define the scope of analysis, and understand our current business context. - **Audience**: The report will mainly serve our project stakeholders, hence it should be tailored to meet their expectations. I believe that the stakeholders will find the following information most valuable: - **Market Trends and Analysis**: This will help them understand the external factors that may influence our business and its competitiveness. - **Competitor Analysis**: Insights into our competitors are crucial for making strategic decisions and staying ahead in the market. - **Customer Insights a...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm a data science student needing assistance specifically in the areas of maths, linear algebra, and probability. Here's what I'm looking for: - Expertise in data analysis, machine learning, and data visualization - Mastery in maths, particularly linear algebra, and probability - Ability to provide advanced assignments and problem-solving strategies to strengthen my grasp of these subjects The ideal candidate for this project will have strong analytical skills and a deep understanding of complex mathematical principles involved in data science. You should be able to articulate complicated concepts concisely and clearly, since the level of difficulty I'm currently faced with is quite advanced. Your role will largely involve providing resources and guiding me th...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skillful coder proficient in web scraping, specifically for Website A. The goal of this project is for obtaining valuable and significant data for analysis, competitive intelligence, and price comparison. While there's no explicit mention of the type of data to be scraped, I anticipate that a capable offering will cater to a variety of needs such as: - Text content - Image content - Metadata Ideal Experience and Skills: - Proven experience with web scraping - High proficiency in handling large data sets - Comfort in navigating Website A - Ability to collect comprehensive data categories Looking forward to a potential collaboration to achieve this goal!

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Dual Platform Educational-sharing content App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...design to be simple and intuitive, reflecting modern media service layouts. - Comprehensive planning for application hosting on GCP or AWS, with detailed environment setups including development, staging, and production. - Complete technical documentation required, covering the app development lifecycle, deployment strategies, and user guidance. 6. Additional Considerations: - Provide detailed financial estimates for app and website development, alongside anticipated operational costs. - Include storage and processing projections for multimedia content, considering scalability and data management efficiencies. - Specify qualifications for app publication on Apple App Store and Google Play Store. - Detail the management of API integrations, including potential third-party service...

  $1402 (Avg Bid)
  $1402 การประมูลเฉลี่ย
  178 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน financial analysis ชั้นนำ