ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 financial markets งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย -ใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้อย่างถูกต้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกงาน -มีความชอบหรือถนัดและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความด้านการเงิน -มีทักษะในการค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ -ถนัดในการวิเคราะห์ทางพื้นฐานหรือวิเคราะห์ทางเทคนิค -สามารถทำงานแบบระยะยาว สามารถส่งงาน 2-4 บททุกสัปดาห์ -จบสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากถือใบรับรอง Chartered Financial Analyst(CFA) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ป.ล. -ก่อนที่เราจะรับเป็นผู้เขียน ต้องผ่านเทสของเรา โดยเขียนบทความ 1 บท -ทางเราจะจ่ายค่าเขียนเป็นรายบทหรือรายเดือนก็ได้และจะจ่ายเงินเป็นเงินดอลล่าร์ผ่านทาง paypal หากใครสนใจ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนะคะ ทางเราจะติดต่อกับผู้สมัครที่เหมาะสมค่ะ แบบฟอร์มในการสมัครนักวิเคราะห์การเงิน ขอบคุณมากค่ะ

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเว็บไซต์ใหม่ ออกแบบและสร้าง อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ HYIP BUSINESS, FINANCIAL

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need an experienced digital marketer who can formulate and manage a comprehensive and ongoing digital marketing strategy. This will involve social media marketing, SEO, email marketing, and PPC, catering to multiple demographics, including Millennials, business profe...Experience: - Expert in SEO, PPC, and email marketing - Profound understanding of social media strategies - Proven track record in targeting Millennials, business professionals, and parents - Detailed knowledge of digital marketing trends You will be providing marketing for multiple business in our agency. You will need to be flexible and adaptable, with a keen sense of what works best for different markets. Please be prepared to suggest initial strategies based on past successful campaigns targeting similar dem...

  $1293 (Avg Bid)
  $1293 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Wompi Payment Gateway Integration for Blesta 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to integrate Wompi payment gateway with Blesta. An ideal freelancer will have solid experience working with Blesta integration. The successful applicant needs to demonstrate: • Significant experience dealing with Blesta and its integration nuances. • Knowledge of payment gateway integration, specifically Wompi. • Demonstrated ability to handle and respect sensitive financial information. Impress me with your understanding of Blesta's components. Do not focus on your array of experiences with different payment gateways. I am specifically looking for proficient Blesta integration skill here. https://docs.blesta.com/display/dev/Non-merchant+Gateways

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Finance and Business Plan Expert -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...we lack comprehensive financial documents to present to potential investors. That's where you come in. We're looking for a Finance and Business Plan Expert who can help us with financial forecasting. Your main task will be to improve our existing data and create a financial forecast that provides a clear overview of our business. Your expertise will play a crucial role in attracting potential investors and securing the capital we need. If you have a knack for numbers, a deep understanding of finance, and experience in creating compelling business plans, we'd love to hear from you. Join us and help shape the future of our business! Please apply if you meet the following requirements: - Proven experience as a Financial Planner or similar rol...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Advanced TradingView Analysis Script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a seasoned trader, I am planning to bolster my trading strategy with an advanced Tradingview script. I require an expe...BPI, and buy/sell orders. - Implement calculations and analyses: Moving averages, RSI (Relative strength index), Fibonacci retracement, and trendline analysis. Ideal Skills: - Expertise in PINE and Python - Familiarity with Tradingview's platform and data structure - Understanding of technical trading indicators and calculations. This project will require a strong working knowledge of financial markets and trading algorithms. The desired outcome is a reliable, high-performance script that enhances my trading decisions. Your comprehensive understanding of the mentioned tasks, along with the ability to deliver efficient code in PINE and Python, is ...

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm in need of a regression analysis conducted on the S and P 5...in need of a regression analysis conducted on the S and P 500 Futures based on based on a custom formula. This analysis will serve as a back test for my trading formula, which can be optimally enhanced by a freelancer with experience in data analysis, financial markets, and econometrics. Key requirements: - Conduct regression analysis using specific formula which I will provide - Utilize market indices data specifically related to the S and P 500 Futures for backtesting - Ideal candidates will have: - In-depth understanding of financial markets, particularly the S and P 500 Futures - Strong analytical skills with experience in statistical regression analysis - Proficiency in handling large ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can develop a loan mobile application compatible with both Android and iOS platforms. This entails: - Designing a loan calculator for users to calculate their loan repayment scheme. - Developing an intuitive loan application form for users applying for loans. - Incorporating a loan ... - Adding a user rating system that enables ranking of users. - Designing a payment module for processing loan payments. The target audience for this application is individuals. For this job, having experience in mobile application development, particularly in coding calculators, admin modules, and payment processing systems, will be invaluable. A strong understanding of loan processes and financial apps is a must. Skills in Android and iOS development will als...

  $1057 (Avg Bid)
  $1057 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Osaka Exploration Guide 6 วัน left

  ...for this project would be someone experienced in the city's rich history, shopping districts, and food culture. Below are my specific preferences: - Historical sites and temples: I'm particularly interested in the ancient history of Osaka, specifically the Asuka and Nara period. I'd love for the guide to explain the historical context and significance of the sites we visit. - Shopping and markets: While I'm eager to experience the local culture, my primary interest lies in the famous shopping districts of Osaka. I'm depending on my guide to introduce me to the best shopping places. - Food and culinary experiences: In addition, the guide should be able to recommend great places to eat, whether they be street food vendors or established restaurants. S...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  ...should be capable of encryption and decryption. - Secure key generation is a necessary aspect of this project. Purpose: - This new cryptocurrency will be purposed for financial transactions, providing a new method for investing into our company's projects. Interface: - The platform for this cryptocurrency will be purely web-based, hence strong skills in web development and design are necessary. Ideal Candidate: - An ideal candidate should have experience in cryptocurrency creation as well as web development. Working knowledge of encryption, secure key generation, and building intuitive interfaces suitable for financial transactions would be highly advantageous. Kindly provide examples of similar projects you have previously worked on, and outline your proposed s...

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Sponsorship Hunt for Music Festival 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm presently in search of a reliable financial sponsor for a major upcoming music festival. The primary aim of this sponsorship is to secure necessary funding for ensuring the event’s success. Hence the ideal individual for this task should: - Be skilled in securing sponsors for major events, preferably music festivals - Have a robust network of financiers who aren't averse to supporting creative endeavours - Exhibit exceptional negotiation and communication skills to effectively state our case and value to potential sponsors - Experience in the music industry or event planning is a plus, but not necessary Your task will primarily revolve around identifying and reaching out to potential sponsors. It would be your responsibility to secure the necessary finances and...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Business Budgeting: Key to Success 19 ชั่วโมง left

  ...correlates with successful budgeting. - Financial Forecasting: Discuss the significant role of financial forecasting in budgeting. Also, the slide should demonstrate the interplay between financial forecasting and the overall financial health of the business. - Understanding the Plan: The presentation should convey how love comprehension of the business plan relates to goal achievement. - Accountability and Ownership: The slides should contain elements that drive home the point about the key role assigned ownership and accountability play in successful budgeting. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating professional corporate style Powerpoint presentations. - Excellent research and content writing abilities. - Strong understanding of ...

  $39 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...services that include but are not limited to: - Bookkeeping: Keeping precise and accurate financial records. - Tax Preparation and Filing: Having a thorough understanding of Canary Islands tax laws for preparing and submitting the appropriate tax documents. - Financial Statement Preparation: Creating well-structured and comprehensive financial statements for my business. The importance of familiarity and expertise with Canary Islands tax law cannot be overstated. This knowledge and application are critical for the success of my small business operations. By possessing these skills, the selected accountant can ensure that my business remains in compliance with local regulations while also optimizing financial performance to foster growth and stability. If ...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I’m looking for a skilled individual to assist in reorganizing an array of financial data into an Excel table. The primary financial data fields to be included are related to the revenue and net profit. Below is what an ideal candidate for this project should possess and the tasks to be executed: Qualifications required: * Proficiency in Microsoft Excel … index match formulas Tasks to be performed: * Pull data from an existing set of records * Format that data into a predefined layout (I have created the table) * create graphs from table The objective of this project is to transform the financial data into a user-friendly format, thus enhancing its readability and comprehension. It is expected that the final deliverable would be a well-organized E...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Arabic Mall Proposal Presentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...into our competitors, their strategies, strengths, and weaknesses, and how we plan to stay ahead. - Marketing and Sales Strategies – Articulate formulation of marketing and sale approaches tailored to our unique offerings and our target market dynamics. - Financial Projections – Comprehensive and realistic financial projections detailing revenue, expenses, and profitability projections. Ideal freelancers should have proven experience in compiling business proposals and proficiency in Arabic. A background in market analysis, financial forecasting, and marketing strategy would also be favorable....

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Professional Arabic Business Presentation Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the project owner, I require a professional to craft an engaging business presentation that effectively communicates my project. This project involves a shopping mall investment. The language of presentation needs to be Arabic. Key Deliverables: - A comprehensive portrayal of the project's concept and location. - Detailed account of financial projections and potential return on investment (ROI). - In-depth market analysis and competitor assessment within the shopping mall industry. The ideal candidate should: - Be proficient in Arabic and possess excellent presentation creation skills. - Have a solid understanding of business and investment strategies, particularly within the realm of real estate and mall investments. - Be adept at market analysis and competition asses...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Easy Life-Savings App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in mobile app development to create an app focused on s...they aim to save within a certain timeline. 3. Automatic Savings: This feature should automatically calculate the sum to be saved based on the user's set goal and give suggestions or reminders whenever there are saving opportunities. Please note, automatic deduction from the user's income is not required. Applicants should have relevant mobile app development skills, with an understanding in financial apps or similar, preferably with a portfolio of similar apps developed. A keen attention to the app's user interface design and experience is a must to ensure easy user interaction with the app. Past experience in integrating with bank accounts or other finance-related APIs will al...

  $776 (Avg Bid)
  $776 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Requiring an experienced accountant/ Tax expert to review my company's financial data in Xero and help fill out a tax return for the year 2023. Your tasks will include but not limited to: - Organizing and review financial data/ transactions in Xero - Submit accurate tax returns based on this data. Ideally, you'll have: - Proven experience with Xero - A deep understanding of tax laws and procedures When applying, I'd appreciate it if you could incorporate: - Your past experiences in similar projects - Your familiarity and understanding of tax laws - A comprehensive plan on how you'll undertake the project Looking forward to receiving your applications Please start your proposal with "Good day Islam". I don't work with automated ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking a tax and accounting professional to conduct simple auditing, prepare taxes, and compile financial statements for my small business with 1 to 10 employees. You should be proficient in using different accounting software including Accurate dan POS. Experience with small businesses is desirable to facilitate a clear understanding of our unique needs. Your responsibilities will include: - Tax preparation - Financial statement creation - Simple auditing Preference will be given to a seasoned accountant with proven proficiency in Accurate dan POS software and a comprehensive understanding of small business operations. The ideal freelancer should be committed to maintaining high standards of accuracy and efficiency.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...just in need of someone to prepare my taxes. I also want to work with someone who can provide strategic tax planning for my business to ensure I'm making smart financial decisions that will benefit my company in the long run. • Small Business Tax Preparation: Needless to say, you'll be tasked with the actual tax preparation for my small business. This requires a strong understanding of business tax laws and regulations. Ideal Skills: • Extensive experience in tax preparation, particularly for small businesses. • Strong understanding of business tax laws and guidelines. • Proven ability in tax planning and strategic financial advising. • Certified Public Accountant is preferred but not mandatory. • Outstanding communication...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Hello, I am in need of an Excel expert who specializes in financial planning. The goal of this project is to build a comprehensive financial plan specifically for a property investment I'm considering. Here are some more details: **Tasks** * Build an Excel model that projects income and expenses over a set period. * Configure the model to include a loan amortization schedule. **Income Projections** * The model should account for two primary sources of revenue. First, regular rental income. Second, potential income from the eventual sale of the property. **Expense Projections** * The model must also provide expense projections. This should include regular maintenance costs as well as costs associated with the property's development and conversion from a house ...

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Data Cleaning 6 วัน left

  I have a requirement for data cleansing across several types. This includes customer data, product data, and financial data. These sets are not overwhelmingly large; they contain fewer than 10,000 records. However, they all need substantial cleaning. Key tasks include: - Correcting inaccurate data: There are inaccuracies that need to be identified and rectified. Having a keen eye for detail and being proficient in error-detection is crucial for this task. - Standardizing data formats: The data sets do not conform to a particular structure or format. I need someone who can streamline and standardize these without loss of data integrity. Ideal skills and experience for this job would be: - Demonstrated experience in data cleansing with a similar scope. - Strong proficiency in data ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer with solid experience in creating automation strategies on Trading View. Here's what you should know: - The trading indicators for the automation strategy are not predefined. I want to discuss this further and d...professional input is necessary. Knowledge of entry and exit points based on price levels, moving average crossovers, and MACD signal line crosses can be beneficial. - The timeline for this project is within a month. It's crucial that you can work within this timeframe and deliver a reliable, well-tested strategy. This project requires excellent analytical skills and a deep understanding of financial markets. If that sounds like you, and you're up for a challenge, I'm looking forward to hearing your sugge...

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...hunt for a talented and proficient copywriter to inject some magic into my content needs. Though I didn't specify the type of content I'd like help with, I encourage freelancers with experience in writing website content, blog articles, and product descriptions to apply. Ideal Skills/Experience: - Experience in SEO copywriting techniques - Creative thinking - An understanding of various target markets as it wasn't specifically mentioned In your application, I welcome you to display your past work experiences and provide a detailed project proposal. Demonstrate your ability to create engaging and high-quality content by sharing your credentials and past work. Showcase how your style can be versatile and adaptable to different content types. In addition, I would a...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Barcode System for Vehicle Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...license discs. - The system then ties this scanned information with the data in our Excel spreadsheet. This is a crucial step, and flawless interaction between the two is a must. - The system further interacts with our accounting package (we currently use QuickBooks) and processes necessary information. - The final output is a comprehensive analysis encapsulating vehicle authorization status, financial standing, maintenance scheduling, age analysis on accounts, carried-out services, and driver information based on the data processed. Experience and Skills: If you aim to work on this project, you should ideally have: - Extensive experience in system development, particularly in integrating barcode technology with different software. - Proven work with QuickBooks or similar acco...

  $2157 (Avg Bid)
  $2157 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Solidity Expert for Smart Contracts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who is familiar with smart contract development. This project revolves around the development of custom contracts with a specific focus on investment-related functions. Key Features To Implement: - Investment functionalities Required Skills and Experience: 1. Proven Solidity experience, preferably with distinction in smart contracts. 2. Prior experience with custom contracts and knowledge of financial transactions in smart contracts. 3. Familiarity with blockchain integration and Decentralized application (DApp) development. 4. Ideally should have experience in implementing investment functionalities in contracts, though it's not strictly necessary. Please bid if you are confident about your expertise in Solidity and smart contract development. Note that a deep understan...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced fashion strategist who can assist in the development of my fashion brand. My brand target is both women and men, and my main objective is creating a o...one-of-a-kind brand identity Key Responsibilities: - Assisting with brand design and positioning - Conducting trends and market analysis - Implementing retail and distribution strategy Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge in fashion branding - Proficient in market analysis trends - Experience with retail and distribution strategies - Knowledge in targeting both male and female markets. The perfect freelancer for this project would have a knack for distilling complex market data into actionable brand strategies and a proven track record of successful brand positioning within the fashion...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  TradingView Strategy Automatization & Tradovate Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional with proficient knowledge in automating trading strategies on TradingView and integrating it for trading on Tradovate without the use of API. - Trading Strategy: A unique, moderately complex trading str...Technical Indicators: Key technical indicators incorporated in my strategy will be unveiled and explained during the task execution stage. Ideal Skills and Experience: The freelancer should ideally have prior experience in programming trading algos, familiarity with the Tradovate platform, and detailed knowledge and proficiency in TradingView's Pine scripting language. A strong understanding of financial markets and technical trading indicators will be a definite plus. Efficiency, precision and clear communication skills are essential...

  $702 (Avg Bid)
  $702 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Requirement: 1 hour online call Further details: We are a growing startup looking for an experienced Business Consultant with expertise in startup structuring, financial planning, and compensation strategies. Our goal is to develop a fair and sustainable equity and profit-sharing model that aligns with our business objectives, motivates our team, and supports our long-term growth

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Matlab programmer that can build a comprehensive simulation. Although the type of simulation isn't specified, expertise across Physical system, Financial modeling or Biological system simulations would be beneficial. Ideal Candidate: - Has Matlab programming mastery - Has experience designing diverse types of Simulations - Is a problem-solver, capable of working with minimal instruction Project Details: - Develop a Matlab program with specific function: Simulation - The type of Simulation isn't specified but versatility in your skills will be appreciated Without a time limit stated, the emphasis is on the quality of work rather than rushed completion. Do reach out if you understand the requirements and are capable of delivering...

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am seeking talented and experienced individuals for a community service assignment. Although I have not specified the type of community service, be it Teaching, Volunteering, Fundraising, or anything else, I am open to diverse possibilities. Skills and Expertise: - The particulars of skills for this job are open-ended. However, general qualities such as Teaching skills, Organizational skills, and Communication skills would be significant assets. - Let your diverse experiences shine through in your application. Show me how your unique abilities can contribute to the success of this project. Duration: - The duration of the project is not yet defined. However, flexibility and dedication to the cause will be highly appreciated. Whether it's short-term (less than a month), medium-ter...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need comprehensive financial viability analysis with financial statements and financial model. This is key to our decision-making process for investment.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ... An intuitive, user-friendly layout is a must, while maintaining a professional and appealing aesthetic that attracts and retains customers. - Platform Integration: While I haven't specifically mentioned any integration needs, I would appreciate your suggestions based on your experience. Whether it is integrating with Amazon and eBay for wider audience reach, or using PayPal and Stripe for financial transactions, or setting up mailing lists with Mailchimp and analyzing user data with Google Analytics, your expert guidance is highly valued. Ideal Skills & Experience: • Proficiency in various programming languages such as HTML, CSS, JavaScript, or Python. • Excellent experience with e-commerce website development, preferably for businesses selling a similar ...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Excel VBA expert to assist with automating data ...Key Responsibilities: - Develop a VBA script to automate the generation of invoices. - Ensure the system is adequately designed to eliminate manual data input. Ideal Skills and Experience: - Advanced knowledge of Excel VBA. - Proven experience in automating data entry and creating custom functions. - Familiarity with financial data, specifically pertaining to invoicing, is a crucial prerequisite for this job. Please note: This project involves working with sensitive financial data. Therefore, a high level of accuracy and acute attention to detail is required. Also, the confidentiality and integrity of the data must be maintained at all times. Only professionals with a proven track record in simila...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Amazon Mastery Needed 6 วัน left

  I am in need of a skilled professional who is an expert with Amazon to handle three important responsibilities: 1. **Product Listing**: Creating and managing efficient and effective product listings. 2. **PPC Campaign Management**: Developing, executing, and maintaining PP...campaigns strategically for maximum business profit. 3. **Inventory Management**: Ensuring optimal inventory levels, preventing under or overstocking and loss of sales. The targeted marketplace is Amazon India, but I also have a global reach with my products and services. Ideally, you should have a strong background in all these three aspects on Amazon, especially in the Indian and global markets. I am looking to have this project started as soon as possible. Experience with Amazon FBA will be considered ...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced C++ programmer to create an AutoTrader for Forex and Crypto tradi...might find useful in the development process. You should have the ability to understand and integrate those into the AutoTrader. - Forex and Crypto Trading Assistance: Knowledge in Forex and Crypto trading is crucial as the AutoTrader needs to be tailored specifically to these markets. - Desired Functionalities: The AutoTrader should feature automated trade execution, technical indicators for market analysis, and have backtesting capability. In essence, solid expertise in C++ programming, understanding of financial markets specifically Forex and Crypto, and experience in developing trading tools are important to provide what I need. If you have the know-how, I'...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...Remote Type of Employment: Flexible About Us: Elipse Trading is a leading educational platform specializing in cryptocurrencies and Forex market trading. Founded by a group of crypto enthusiasts in the United States, specifically in Southern California, our startup focuses on developing and promoting educational digital products in the trading field, covering both the cryptocurrency and Forex markets. While our primary focus is the U.S. market, our products are relevant to English speakers worldwide. Our mission is to provide valuable and up-to-date knowledge for trading professionals and beginners alike. Due to the expansion of our affiliate program, we are seeking a highly motivated and results-oriented Affiliate Program Partner to join our team. Who We're Looking For: W...

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm seeking an innovative graphic designer, experienced in logo creation and colour selection relevant to a Wedding Entertainment organisation. Key Responsibilities: - Conceptualize an engaging logo - Formulate a captivating colour palette Ideal candidate should have: - A robust understanding of wedding themes and iconography but also appeal to the corporate markets - Consort with me to interpret artistic vision - Ability to iterate designs based on feedback - Ensure the design and colour palette align with the energy and joy that the wedding entertainment Logo development​ -Shift to a more inviting format​ -Reflect vision and mission statements -New font that exudes luxury and class​ - Must be modern and simplistic -Suit the events/wedding industry​ -Format, font and col...

  $130 (Avg Bid)
  การันตี

  ...this project. Specifically, the tool is intended to analyze financial data. A comprehensive understanding of such data and experience with related projects is a big plus, and will be highly beneficial when swimming through the complexities of this project. Working knowledge of data analysis tools and financial systems would add immensely to the value you would bring. Key Requirements: - Strong proficiency in Python - Experience in developing data analysis tools - Good understanding of financial data - Analytical mindset and attention to detail By taking on this project, you'll have the chance to practically apply and grow your programming skills whilst making a significant contribution to a key strategic initiative in the financial sphere. So, if yo...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm in need of a PowerBI specialist who can transform my yearly financial data into visual, easy-to-understand reports. This will involve - Focusing on our revenue trends - Analyzing our profit margins Your deep experience in financial analytics and visual design will be much appreciated as you deliver a report that can empower our financial decision-making moving forward. Being proficient in PowerBI is an absolute must. Sufficient comprehension of financial data is also essential.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm looking to collaborate with a skilled business plan writer, especially someone with a background in investment acquisition and knowledge of the sports indus...facility layout that accommodates 6-10 courts or fields. - Devising a business model that encapsulates various sports such as football, futsal, badminton, golf, and a beach club. The ideal freelancer will have: - Extensive experience in writing dynamic and investor-friendly business plans. - Understanding of the sports and recreation industry. - Excellent attention to details and understanding of financial forecasting. - A background in leisure, fitness or similar would be advantageous. Feel free to connect if you think your competencies matches the outlined requirements, and have a proposition that could bring my ...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I urgently require a professional freelancer available to attend the Certified Financial Planning (CFP) Exam in Module 3 on my behalf. Key tasks: - Attend the CFP exam Module 3. - During the course of the exam, take comprehensive notes to capture important points and discussions. - Develop a summary report based on the notes taken, demonstrating a clear understanding of the exam content and answering the exam questions. - Perform these tasks as soon as possible. This project would be perfect for someone who is familiar with financial planning or has experience in similar contexts. Prior experience in attending exams or is well-versed in CFP would be a great fit. Attention to detail, a capacity for clear and concise note-taking, and the ability to synthesize complex infor...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...without losing their effectiveness, which is why having a professional look at them is important. - Presentation: Along with the simplification, I want the end results to be more comprehensible. Providing simplified calculations, in a user-friendly and understandable way, that would allow for easy interpretation is crucial. The ideal candidate for this project would have extensive experience with financial modelling in Excel and a deep understanding of business forecasting. Mastery in creating easy-to-understand, simplified calculations is a must. Strong skills in creating clean and effective presentations within Excel are also required. Applicants should be able to demonstrate prior work in these areas to be considered for the project. I would prefer someone with professional...

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm seeking a Power BI expert to implement provided templates for accounting repo...accurately - Setup the system to update these reports weekly I'm keen on someone experienced in handling financial data and has a solid background in Power BI implementation. You need to pay attention to details and possess problem-solving capabilities to connect and interlink diverse data points from the Excel files. With your expertise, I look forward to having fully interactive and visually appealing accounting reports. Your understanding of financial terminologies and accounting principles would be a plus to seamlessly implement and update these reports. Your work will be critical in our strategic financial decision-making process, helping us decipher patterns, and under...

  $608 (Avg Bid)
  $608 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced and dedic...accounting documents - Preparing and maintaining essential financial reports - Books keeping in Tally - Payment reconcilation with Market places An important subset of the role involves the preparation of profit and loss statements. While you won't be making decisions based on the P&L, interpretation to a limited extent will be part of your duties. Ideal Skills: - Proficiency in accounting software - Strong understanding of profit and loss statements - Attention to detail, ensuring the accuracy of financial records Successful candidates should have prior experience in a similar role, encompassing finances and accounting. A strong understanding of economic and accounting principles, financial markets...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...on a mission to find a skilled freelance Smart Contract Developer to craft an innovative smart contract for arbitrage across multiple crypto exchanges using flash loans. This project demands a fusion of technical skill, creativity, and comprehensive knowledge in DeFi ecosystems, financial and legal frameworks, and blockchain deployment strategies. The ideal candidate will have in-depth experience with Ethereum-based smart contracts, DeFi protocols, cryptocurrency exchanges, tokens, regulatory compliance, and financial principles. Responsibilities: - Design and develop a smart contract for multi-exchange arbitrage using flash loans, ensuring adaptability to different exchanges, cryptocurrencies, and flash loan sources without the need for direct code alterations. - Ensure...

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Comprehensive Olive Grove & Factory Study 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert to carry out a holistic project study for an olive oil grove and factory in Tunisia. Key responsibilities: - Conduct a local and international market analysis for olive oil industry in Tunisia, assessing market opportunities and threats. - Co...Provide Liquidity Analysis and Profitability Analysis. - Provide Machinery Requirements and Machinery Costs for the Factory. Ideal candidate: - Experience in conducting market research and feasibility studies - Background in agriculture, specifically in olive grove management - Expert knowledge in olive oil production industry - Familiarity with Tunisian climate and soil would be a plus. - Financial study Your insights will guide our decisions in creating a profitable and sustainable olive oil business i...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am in search of a seasoned freelancer, prefera...Maintain orderly accounting filing system, chart of accounts and an annual budget. - Tax preparation: Manage tax payments and returns annually and ensure they are paid on time. - Financial Reporting: Prepare monthly financial statements and expense overviews. - Invoices: Handle outgoing bills and invoices. - Journal Entries: Record and substantiate financial transactions by maintaining daily journal ledger. - Payroll: Process payroll in a timely manner. You should have proven experience in providing these services for businesses, especially within Tally software. An understanding of the tax system and experience with financial reporting are also a must. It's a bonus if you are familiar with conducting all ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am currently looking for a skilled API developer to work on my project. We have to create APIs that should deliver specific functionalities including-- - Data Retrieval: The API should be capable of retrieving user data, product data, and financial data. - Authentication and Authorization: The API should also implement authentication and authorization, which is crucial for the security of the project. Ideal Skills and Experience: For this job, you should have a demonstrated experience in API development and a sound understanding of data security issues. Understanding and experience with RESTful, SOAP and GraphQL APIs would be beneficial even though we don't have a specific requirement at this point. If you have prior experience of working on data retrieval and implementing...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน financial markets ชั้นนำ