ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,172 fortran งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Aspen polymer plus & Aspen dynamics หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Run Plant ใน Aspen polymer plus ให้ได้ (มีการใส่ code fortran) หลังจากรันได้นำมาทำ Dynamics ต่อ - สามารถอธิบายหลักของ Aspen polymer plus และ Aspen Dynamics ได้ - สามารถ run plant ใน Aspen Polymer plus ได้ - สมารถเปลี่ยนจาก steady state มาเป็น dynamics ได้

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Fortran Code Report 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a task that requires expertise in Fortran programming, primarily, I need help with creating new code. The main objective of this new Fortran code is to perform mathematical computations. The level of complexity for these computations isn't defined; hence, please be prepared for a range of possible complexities from basic to advanced. Ideal Skills: - Expertise in Fortran programming language. - Strong background in mathematical computations. - Proficient in coding and decoding. - Ability to handle uncertainty & complexity. - Problem-solving skills Please ensure your application highlights any previous experience you've had with this type of project. Make sure to include how you've tackled the undefined complexity of mathematical computations...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Fortran Code Creation 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a task that requires expertise in Fortran programming, primarily, I need help with creating new code. The main objective of this new Fortran code is to perform mathematical computations. The level of complexity for these computations isn't defined; hence, please be prepared for a range of possible complexities from basic to advanced. Ideal Skills: - Expertise in Fortran programming language. - Strong background in mathematical computations. - Proficient in coding and decoding. - Ability to handle uncertainty & complexity. - Problem-solving skills Please ensure your application highlights any previous experience you've had with this type of project. Make sure to include how you've tackled the undefined complexity of mathematical computations...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  computing Physic expert require 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone who know fortran work Deadline: few hours only

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Flame Simulation FORTRAN Program หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a skilled programmer with experience in FORTRAN IV to develop a computer program that simulates the behavior of flames under various conditions. This project is currently in the initial concept and design phase, and I require both the creation of the program and a detailed write-up on the algorithm and methodology. Key Requirements: - Proficient in FORTRAN IV programming. - Strong understanding of combustion processes and multiple-flame systems. - Ability to translate complex combustion models into efficient code. - Experience with scientific programming and algorithm development. Project Scope: - **Development of a Multiple-Flame Combustion Model**: The core task is to develop a FORTRAN IV computer program capable of simulating flame behavior in diffe...

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  kindly go through the pdf attached , want a redevelopment of code either in fortran or matlab , and a report on methodology followed and notes to understand the use of the code , presentation is made in ppt that will be highly appreciable regards I am seeking a skilled programmer with experience in FORTRAN IV to develop a computer program that simulates the behavior of flames under various conditions. This project is currently in the initial concept and design phase, and I require both the creation of the program and a detailed write-up on the algorithm and methodology. Key Requirements: - Proficient in FORTRAN IV programming. - Strong understanding of combustion processes and multiple-flame systems. - Ability to translate complex combustion models into efficient co...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  My model is of Liquid Crystal Elastomer getting actuated using UV rays. I have to validate the below mentioned paper (Intensity and Thermal relations of Liquid Crystals). Rest to get an overview I am doing experimental work, will be requiring guidance throughout the FEM analysis of the physical condition under consideration. The liquid crystal elastomers...movement when light is getting incident on them. The liquid crystal has mesogens in it having directors (along which the molecules tend to align themselves) aligned to the light and show their behaviour as desired by further design of actuators using the same. I need 2 subroutines for the below mentioned paper UTEMP and UMAT. I will be requiring model and validation in Abaqus 6.14 compatible and Fortran running into subroutines f...

  $361 (Avg Bid)
  $361 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...to write a program in machine language to solve the equation in the attached pdf. The attached pdf contains and example of a Fortran program that performs the equation that I am attempting to replicate in ladder logic. I'm good at ladder and function block, but really struggle with structured text. The main purpose of the calculation is to determine the compressibility factor(Z) of natural gas based on the composition of 21 gas’s. In a nutshell, the attached pdf, pulls constant values from tables for variable iterations of n,i,j and ij. These constants are then used to calculate the final result with numerous summations. I need someone to compile the example Fortran program at the end of the pdf document and help break it apart so that I can see the numeric v...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Fortran code หมดเขตแล้ว left

  Project Title: Fortran code - Numerical Simulation Project Description: I am looking for a talented Fortran developer who can assist me in creating a Fortran code for numerical simulation. The purpose of this code is to perform numerical simulations for a specific application. Requirements: - Experience in Fortran programming language - Strong knowledge of numerical simulation techniques - Ability to work with both existing code and new projects - Proficient in editing and modifying existing Fortran code - Familiarity with intermediate-level complexity in Fortran code development - Excellent problem-solving and debugging skills Ideal Skills and Experience: - Previous experience in developing Fortran codes for numerical simulation - Famili...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Fortran Code for Numerical Simulation - Purpose: The goal of this project is to develop Fortran code for numerical simulation. - Integration: The client has existing code that should be integrated with the new Fortran code. - Complexity: The simulation is expected to have a moderate level of complexity. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Fortran programming language - Strong background in numerical simulation - Experience with integrating existing code - Familiarity with complex simulation algorithms

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Compressible Flow Numerical Simulation หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a skilled freelancer experienced in Fortran programming specifically for the purpose of conducting a numerical simulation. The focus of this task is on fluid dynamics, specifically on the aspect of compressible flow. Experience in this field is critical for a successful execution of the task. Essential Skills and Experience: - Knowledge and understanding of fluid dynamics - Experience in handling compressible flow problems - Proficiency in Fortran programming - Proven track record of numerical simulation Please provide examples of your previous work on similar projects and outline how you would go about solving this compressible flow problem. Your understanding of fluid dynamics will be key in this project. Your proposal should detail your plan of action and d...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am in need of a developer who is proficient in Fortran, with a primary focus on scientific computing and numerical analysis, to code a transcendental equation. The equation that needs to be coded will be shared through a photo during the job posting. The nature of the job is straightforward and does not require advanced statistical models or high-performance simulations. The ideal candidate should have experience in coding such equations and be able to plot the resultant graph. Skills and experience in graph plotting will be advantageous.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Frotran Code หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled Fortran developer to create a simulation code for my project. The purpose of the code is to simulate a specific scenario. Requirements: - I have detailed specifications for the simulation, so the developer should be able to follow those specifications accurately. - The simulation is expected to be of moderate complexity, involving multiple variables and interactions. Skills and Experience: - Strong proficiency in Fortran programming language. - Experience in developing simulation codes. - Ability to work with multiple variables and handle complex interactions. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Fortran Code หมดเขตแล้ว left

  ...looking for a skilled freelancer to assist me with a Fortran code project focused on numerical analysis. Purpose: - The main purpose of the Fortran code is to perform numerical analysis. Existing Codebase: - The project is based on an existing codebase, so familiarity with Fortran and the ability to work with existing code is essential. Debugging Assistance: - I also require assistance in debugging the current code. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Fortran programming. - Proficiency in numerical analysis techniques. - Ability to work with existing code and debug any issues. - Attention to detail to ensure accurate numerical analysis results. If you have the necessary skills and experience in Fortran programming an...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Fortran Code for Double Summation Validation หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a highly skilled programmer who has extensive experience with Fortran and understands double summation. The task would involve writing code that operates double summation - with particular focus on handling these mathematical operations. Your knowledge and expertise could guide me to choose the right path. Skills and expertise needed include, but are not limited to: - Fortran programming - Handling mathematical operations, specifically double summation - Ability to work with ambiguities and provide expert guidance Appreciate your bid to help me with this task.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Paper Validation and FEM model development -- 2 หมดเขตแล้ว left

  My model is of Liquid Crystal Elastomer getting actuated using UV rays. I have to validate the below mentioned paper (Intensity and Thermal relations of Liquid Crystals). Rest to get an overview I am doing experimental work, will be requiring guidance throughout the FEM analysis of the physical condition under consideration. The liquid crystal elastomers...movement when light is getting incident on them. The liquid crystal has mesogens in it having directors (along which the molecules tend to align themselves) aligned to the light and show their behaviour as desired by further design of actuators using the same. I need 2 subroutines for the below mentioned paper UTEMP and UMAT. I will be requiring model and validation in Abaqus 6.14 compatible and Fortran running into subroutines f...

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Compile Fortran code for Matlab (Win, Mac and Linux) หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can help me compile Fortran code for Matlab on multiple operating systems (Windows, MacOS, and Linux). Skills and Experience: - Proficiency in compiling Fortran code for Matlab - Experience working with Matlab R2019b or newer - Knowledge of optimizing Fortran code for multiple operating systems (Windows, MacOS, and Linux) - Familiarity with large-scale Fortran code (more than 500 lines) If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with relevant examples of your previous work. Source files:

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Intel Fortran - capture error output to a file หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled freelancer who is experienced in Intel Fortran and can help me capture error output to a file. Here are the project requirements: - The freelancer should have expertise in Intel Fortran, specifically version 2023. - They should be familiar with the Windows operating system. - The project involves capturing runtime errors and saving them to a file for further analysis. If you have experience in Intel Fortran, specifically version 2023, and are familiar with the Windows operating system, please bid. Thank you. The solution must all be coded in Fortran. I've attached a console application that generates a fatal error. Also attached is a sample of the error dump.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Paper validation and FEM model development หมดเขตแล้ว left

  My model is of liquid crystal elastomers getting actuation from light UV rays. I have to validate the below mentioned paper Intensity and Thermal relations of liquid crystals. Rest to get an overview i am doing experimental work will be requiring guidance throughout the FEM analysis of the physical condition under consideration. The liquid crystal elastom...consist of chemicals that are photo responsive and show movement when light is get incident on them. The liquid crystal has mesogens in it having directors aligned to the light and show their behavior as desired by further design of actuators using the same. I need 2 subroutines for the below mentioned paper UTEMP and UMAT. I will be requiring model and validation in ABAQUS 6.14 compatible and FORTRAN running into subroutines f...

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Intel Fortran - capture error output to a file -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled freelancer who is experienced in Intel Fortran and can help me capture error output to a file. Here are the project requirements: - The freelancer should have expertise in Intel Fortran, specifically version 2023. - They should be familiar with the Windows operating system. - The project involves capturing runtime errors and saving them to a file for further analysis. If you have experience in Intel Fortran, specifically version 2023, and are familiar with the Windows operating system, please bid. Thank you. The solution must all be coded in Fortran. I've attached a sample console application that generates a fatal error. Also attached is a sample of the error dump.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...using the Intel Fortran compiler which is a modern version (11.0 or newer). This DLL needs to be called from VB6 so that it can execute specific functions. I have full documentation and/or source code to support this project. The ideal freelancer should have knowledge and experience on how to do this. The right candidate should be reliable and accurate with their work to ensure a high quality result. See the attached archive, VB-Calls-Fortran.2023-10-19.rar. The VB.NET project is accessible via Solution VB-Calls-Fortran.sln. I have created an empty folder, VB6CallsFortran, for you to put your VB6 project. Your VB6 code must reproduce the same output as the VB.NET project, that is clicking the button will generate the attached output. PS please do not modify the For...

  $285 (Avg Bid)
  $285 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I’m running Visual Studio 2019. Download the Project from here: Start in folder: MixedLanguageVB-Calls-Fortran Open the Solution, VB-Calls-Fortran. When I try to run the Project “VBCallsFortran”, I get this error: Visual Studio cannot debug because a debug target has not been specified The project goal is to fix or avoid that error. Ideally, I would like to get a bid from someone who has already found a solution. I am looking for a developer who can help me fix a Visual Studio runtime error in my Visual Basic project. The error message states that Visual Studio cannot debug because a debug target has not been specified. Requirements: - Proficiency in Visual Basic programming language - Experience in

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  FORTRAN programming help needed urgently หมดเขตแล้ว left

  FORTRAN Programming Help Needed Urgently I am looking for an experienced FORTRAN programmer to optimize my existing code. The code is at an intermediate level of complexity. Specific requirements include: - Optimizing the existing FORTRAN code to improve its performance and efficiency. - Identifying and fixing any bugs or errors in the code. - Streamlining the code to make it more readable and maintainable. Ideal skills and experience for this job: - Strong proficiency in FORTRAN programming language. - In-depth understanding of optimization techniques and best practices. - Experience with debugging and troubleshooting FORTRAN code. - Familiarity with code refactoring and code optimization strategies. - Ability to work efficiently and deliver results...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  openvms and fortran หมดเขตแล้ว left

  ...Description:** **Overview:** We are in search of a skilled developer with expertise in OpenVMS and Fortran programming. The project requires an individual with a deep understanding of these technologies to assist us in a specific task. **Project Details:** Our project involves working with OpenVMS and Fortran for a particular application. Here are the key details: **1. OpenVMS Expertise:** - We require a developer who is proficient in working with the OpenVMS operating system. Knowledge of system administration, file handling, and scripting on OpenVMS is essential. **2. Fortran Programming:** - Proficiency in Fortran programming is a must. The developer should be able to write, modify, and optimize Fortran code as needed for our project. **3...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Strong c sharp fortran หมดเขตแล้ว left

  I need a developer willing to work on the following stack. Please let me know your experience on this. C++, Visual C, Visual Basic, C#, Web Development • OpenVMS FORTRAN & C Programming • Oracle, Rdb, SQL Server • Custom Driver Creation • Programmable Logic Controller (PLC) • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) • I/O Emulation & Simulation Logic

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  C#with fortran and openvm -- 3 หมดเขตแล้ว left

  I need a Strong c sharp developer with experience with openvms and fortran. This would be a migration that I would need help with from fortran to c sharp. Openvms and fortran experience would be preferred if not would be willing to learn it in the job and as this will will require understanding of fortran and openvms and not implementation

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  C#with fortran and openvm -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need a Strong c sharp developer with experience with openvms and fortran. This would be a migration that I would need help with from fortran to c sharp. Openvms and fortran experience would be preferred if not would be willing to learn it in the job and as this will will require understanding of fortran and openvms and not implementation

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  C#with fortran and openvm หมดเขตแล้ว left

  I need a c sharp developer with experience with openvms and fortran. This would be a migration that I would need help with

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am available to assist with code correction, code development, and code conversion between different programming languages. The estimated turnaround time for each task is 10 minutes. 1. Python 2. JavaScript 3. Java 4. C++ 5. C# 6. Ruby 7. PHP 8. ...1. Python 2. JavaScript 3. Java 4. C++ 5. C# 6. Ruby 7. PHP 8. Swift 9. Kotlin 10. Go 11. Rust 12. TypeScript 13. MATLAB 14. R 15. Perl 16. Objective-C 17. Scala 18. Groovy 19. Lua 20. Shell Scripting (e.g., Bash) 21. Visual Basic 22. Dart 23. HTML/CSS (markup and styling languages) 24. SQL (database query language) 25. Assembly Language 26. MATLAB 27. Perl 28. Lisp 29. Prolog 30. Haskell 31. Fortran 32. Cobol 33. Ada 34. PowerShell 35. Julia 36. F# Please provide the specific code or task you need assistance with, and I'll be gl...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Compile project with ICL หมดเขตแล้ว left

  Project Description: Compile project with ICL We recently moved our fortran and C project from GCC compiler to ICL and IFOR, everything under Windows OS. Goal to achieve is to define an environment able to compile the project with the ICL compiler. Purpose of the Project: - Testing and debugging Preferred Programming Language: - Fortran - C Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Fortran and C programming languages - Experience with testing and debugging techniques - Knowledge of ICL (Intel C++ Compiler) Project Deadline: - Within a week Note: The client is looking for a freelancer who can compile their project using the ICL (Intel C++ Compiler) for testing and debugging purposes. Proficiency in Fortran and C programming languages is required. The pr...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  URGENT help needed in FORTRAN หมดเขตแล้ว left

  Hi there Step 1:The following is to solve to match UO2 results, Step 2: then some parameters in the code will be adjusted to run for U3Si2 and Step 3:finally few equations and parameters will be changed to run again for U3Si2. Fortran code to solve two parts: see the attached for more explanation

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  FORTRAN programming help needed หมดเขตแล้ว left

  Need to code as per the requirement.. If someone interested please bid accordingly

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Compilation of Fortran 90 program for CPU cluster. หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a skilled programmer to assist with the compilation of a Fortran 90 program for a CPU cluster running on Unix/Linux.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Fluid Dynamics Expert Researcher -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Need an expert in the field of fluid dynamics who can work on a project related to "water hammer computation and control of a gravity flow pipeline". Individual must have expertise in doing research work and must be familiar with FORTRAN programming. More details will be shared over a chat

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...am looking for a freelancer who can help me with a project involving modelling river flow using finite volume 1D shallow water equations with a Roe solver. Programming Language: - The ideal candidate should have experience in Fortran programming language. Numerical Methods: - The client has specific requirements and preferences for the numerical methods used in the model. Please specify your expertise in this area. Spatial Discretization: - The project requires the use of finite volume spatial discretization. Skills and Experience: - Strong proficiency in Fortran programming language - Experience in modelling river flow and working with 1D shallow water equations - Knowledge of numerical methods for solving differential equations - Familiarity with finite volume spati...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  I need help with website development หมดเขตแล้ว left

  ...using the existing code once I am working in the right environment. I also expect to be able to add the box for the year by myself. I have written the back end in Fortran because that is the language I am comfortable with. It is a simple program, about 250 lines long. I have also found open-source code that purports to allow the Fortran output to connect to the front end. I have not tried to implement it because I assume I will encounter the same CORS errors I am already getting. I am not committed to keeping the backend in Fortran because I understand that hosting sites frequently do not allow .exe files. Furthermore, the Fortran is not handling German characters correctly. So I need some advice on how I should modify the backend or, alternatively, I need s...

  $1071 (Avg Bid)
  $1071 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  FORTRAN task to be handled หมดเขตแล้ว left

  If someone interested to finish the FORTRAN task please message me. I will send the requirement file I have attached the word document that has all the information needed for the code and i will attach the code you generated for me to solve part 1, there is one missing parameter that can be adjusted to match the results and other few parameters can also be adjusted. It is very important that the code will produce the same results shown in the attached word document (otherwise it will be useless),

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Fluid Dynamics Expert Researcher หมดเขตแล้ว left

  Need an expert in the field of fluid dynamics who can work on a project related to "water hammer computation and control of a gravity flow pipeline". Individual must have expertise in doing research work and must be familiar with FORTRAN programming. More details will be shared over a chat

  $594 (Avg Bid)
  $594 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Cao embedding dimension source and Fortran หมดเขตแล้ว left

  I used Cao algorithm for embedding dimension written in Fortran. It produces 2 graphics, e1 and e22. I need to add a third graphic for better results. I attach an article about Cao algorithm, I also attach the Cao algorithm source, original and the modified one I use. I made it modified to get better results format. I attach an article about modifying Cao algorithm adding a third graphic. This job is for a programmer with good Fortran expertise and expertise in forecasting. The task will be to modify the Cao program by adding code for a third graphic. See New method article. I add a sample file T1__Four to work with. Rereading the pdf article about the New method, I realize that Fortran language is not mandatory. Thank you.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  ปิดผนึก NDA
  fortran program หมดเขตแล้ว left

  I am try to run a fortran program to read some of the binary files by There is problem in running the program and I need someone to help overcome this problem

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hi Freelancers, The goal of this Project is get me started with creating a DLL from Fortan code and calling it from VB.NET. I want you to set up 2 projects, one with Intel Fortran, the other with VB.NET The Intel Fortran project: This is to be a 32-bit console project that generates a DLL, StringOut.dll. Define a subroutine StringOut that has one input parameter, a type Character string called chrInput. The subroutine outputs chrInput to standard output. The VB.NET project is a 32-bit WinForms project This project will use the DLL, , and call StringOut with the argument “Hello”. Regards, Leigh

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Fluid Dynamics Expert หมดเขตแล้ว left

  Need an expert in the field of fluid dynamics who can work on a project related to "water hammer computation and control of a gravity flow pipeline". Individual must have expertise in doing research work and must be familiar with FORTRAN programming. More details will be shared over a chat

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  FORTRAN CODE FOR RESEARCH PROJECT หมดเขตแล้ว left

  I am in need of help with a research project involving FORTRAN code. I need someone who is experienced in programming using FORTRAN to help me create a code for this project. The operating system that I am using is Windows, so the code should be written in FORTRAN with respect to Windows. The level of optimization that I'm looking for is medium. I am open to any suggestions or advice since I am relatively new to coding in FORTRAN. I need to make sure that whatever code I create runs efficiently and optimally.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Climate Data Extraction หมดเขตแล้ว left

  Data is a set of NetCDF files containing runs for a climate simulation. The compilers of the database provide a FORTRAN to extract data that would be suitable for our purpose, but setting up NetCDF on FORTRAN is going to take more time than we are happy with (this is NOT an area of expertise for us). What is needed is to use the data files, either through the FORTRAN subroutine or otherwise, to extract data for a few locations across the times in the model. Desired output is one or more Excel or CSV files with the variables in the model (temperature, pressure, wind data, atmosphere data) for each time. One file per model and location would be suitable. At present there would be 4 locations and 3 or 4 model databases. The databases themselves are online and we have per...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Fortran Expert Required หมดเขตแล้ว left

  Hi guys, I am looking for fortran programming expert, Wil have regular projects, these projects will be like 1-3 hours of work and will pay something around 10-25 usd per project, in budget I have just mentioned token amount u can earn a lot if u provide quality work. Fast turn around time will be preferred. Happy Bidding!!

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  CUDA Fortran Code Transformation หมดเขตแล้ว left

  I have the Fortran code. I want to parallelize a small part of this code with CUDA Fortran. There is a subroutine that I need to parallelize. In this subroutine there are 3 DO loops and in this loops there is another subroutine is called. If you are good at CUDA Fortran programming I am waiting for your help!

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Seyed Abbas J. หมดเขตแล้ว left

  Hi Seyed, I need help rewriting this fortran simulation into nice commented python code

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Aravind A. หมดเขตแล้ว left

  I need help rewriting this fortran simulation into nice commented python code

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน fortran ชั้นนำ