ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 furniture assembly งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Mechanical Design Engineer หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบ/แก้ไข Assembly Drawing และ Parts Drawing ทำ Manual ของเครื่องจักรด้วย

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  3D Rendering Perspective หมดเขตแล้ว left

  ...ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD FURNITURE ? รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับทำภาพ PERSPECTIVE / 360 องศา PERSPECTIVE งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก - PERSPECTIVE ราคา 999 / 1999 / 2999 / 3999 / 4999 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความละเอียดของงาน) ❗️หมายเหตุ : สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หากแก้ไขเกิน 3 ครั้ง จะคิดราคาเพิ่มครั้งละ 500 บาท ✨ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE ความละเอียดของภาพ FULL HD 1920x1080px สกุล JPEG --------------------------------------------- ? รับทำ 3D ANIMATION งานสถาปัตยกรรม ? รายละเอียดที่ต้องการ AUTOCAD PLAN / ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD FURNITURE ? รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับทำ 3D ANIMATION งานสถาปัตยกรรม - 3D ANIMATION 9999-18999

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  USA Facebook Group Growth Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional who can effectively promote and grow a Facebook group dedicated to the exchange of free items like furniture, clothing, and tools. This group is primarily targeted towards community service groups advertising donations. I aim to quickly grow a Facebook group to 10,000 members, focusing on connecting individuals across the USA who offer free items like furniture, clothing, and tools. Our objective is to foster a community that provides easy access to these resources. Freelancers should use organic traffic strategies to attract members. I'd appreciate a demonstration of your ability to increase group membership. Successful completion of this task will result in a monetary bonus for outstanding performance. Link for facebook group -

  $957 (Avg Bid)
  $957 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Rapid Expansion of Free Furniture Facebook Group 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assist in the expansion of a Facebook group focused on sharing free furniture items across the USA. The aim is to quickly reach a total of 10,000 members. The successful freelancer will use organic outreach strategies to promote the group to our target audience, homeowners across America. Specific projects may include setting up collaborations with other Facebook groups or online communities and creating engaging, sharable content. Ideal skills and experience: - Expertise in Facebook group management and growth strategies - Strong understanding of organic outreach techniques - Excellent content creation and curation abilities - Prior experience appealing to homeowners and individuals interested in free, primarily furniture items. This is your chance to contribut...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Contemporary Banquet Chair Design Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled furniture designer to create a unique and appealing design for contemporary banquet chairs. These chairs will be an integral part of my event management business, providing seating for 100-200 guests. View examples of chairs here: Key Responsibilities: • Original design for contemporary metal banquet chairs • Incorporate ergonomic features to ensure guest comfort • Create chairs capable of seating 100-200 guests comfortably Ideal Skills and Qualifications: • Proven experience in furniture design • Familiarity with modern, contemporary design styles • Knowledge about metalwork for furniture is a must • Previous work with banquet chairs preferred Your job will be to provide

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Windows Antivirus Software Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an expert in antiv...feature aimed at facilitating additional system protection. Ideal Skills/Experience: • Extensive experience in antivirus application development, specifically for Windows OS. - Expertise in Windows Kernel Driver Development. - Proficiency in high-level programming with C++/C/C#/Qt, Java, and Python. - Developing apps in C/C++/C#/Qt - In-depth knowledge of low-level operations with X86/ARM Assembly Language. • Knowledge in system security and safe programming practices. • Demonstrated ability to meet tight project deadlines. I require this antivirus software as soon as possible, so the ability to work under time constraints is crucial. Please provide a detailed overview of your proposed strategy and previous relevan...

  $3000 - $5000
  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  $3000 - $5000
  7 คำเสนอราคา

  ...PUMPS for transfer gas liquid, FLOW METERS to demonstrate , FUEL DISPENSERS dispensing gas to vehicles Key aspects to be highlighted: - Functionality: It's essential to give a clear picture of the product capabilities and performance, offering an hands-on experience to the viewers. - Design: Reflect the sleek design of our product while focusing on the core components. Specific Features: - Assembly Process: The animation should provide insight into how our product is assembled, showcasing the high-quality work that goes into its creation. - Product Operation: A crucial part of the animation should be devoted to highlighting how our product operates in real-life scenarios. Ideal candidate: - Solid experience in 3D animation and product demonstration videos. - Excellen...

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled 3D designer with experience in both furniture design and AI technology to create fewer than 10 highly realistic 3D images of kids' furniture. The furniture types will predominantly include kids' beds and indoor/outdoor playhouses. BASICALLY NEED IS: AN AI IMAGE IS SHARED, NEED 4-8 pictures of that from different angles and from inside and outside. It should be realistic wooden furniture. - Your MISSION: Translate my specific design ideas into detailed, realistic images. - REQUIRED SKILLS: 1. Excellent 3D modeling & rendering skills 2. Experience in creating furniture designs, preferably kids' furniture 3. A keen eye for detail and quality 4. Strong grasp of AI technology used in 3D design If you have...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled Autocad designer who can help me create a modern and sophisticated design for a large TV console, exceeding 65 inches. With your in-depth knowledge of furniture design and detail-oriented approach, we can transform my vision into a ready-to-build model. Your experience with modern aesthetics will be critical in this project. Deliverables: Initial draft and subsequent revisions until the design perfectly reflects my vision. Perfect candidate: experienced in Autocad, familiar with modern furniture design, has a keen eye for details, and open to revisions.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional web developer to construct an e-commerce website primarily focused on selling physical gardening products. The site needs to encompass the following: 1. Product Organization: The ability to categorize and display a variety of Furniture products efficiently. Your experience in creating multi-category e-commerce sites will be valuable in this project. 2. Payment Integrations: It should include multiple payment options like credit card processing, PayPal and cryptocurrency payments. Your knowledge and experience in setting up secure and user-friendly transaction systems is crucial. The right person for this job should be well versed in e-commerce website development and have a solid understanding of different payment gateways. A portfolio sho...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled 3D Interior Designer, with a modern design aesthetic, to collaborate on two specific apartment projects. Details include: - Anticipated timeframe is negotiable - The design style must be modern - 3D renderings should provide a basic layout and include furniture - Attached you'll find the floor plans for our upcoming project. We would like to discuss rendering the following specific units: What you will have to render: 1) An apartment measuring 60.10 sqm. 2) A maisonette illustrated in blue on the plans, which has two floors each measuring 25 sqm. Ideal Skills: - Proven experience as a 3D designer - Understanding of modern design trends - Proficiency in 3D design software - Excellent communication skills for collaboration and discussion of projects. You...

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  I have a range of pictures for a new sofa that I would like to use for marketing purposes. The image needs editing to make it more appealing and detailed. I have provided a range of images to start from. Please choose one that you feel you could get the best result from. Key requi...Color enhancement: The colors of the sofa and the overall image should be enhanced slightly to make it visually striking. No major colour changes. - Object removal: Any elements that may detract from the picture should be removed. - Can add in elements to help make the image look nice. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop - Experience in furniture photography editing and marketing - Ability to understand and execute the desired aesthetic (modern ...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of an experienced AutoCAD expert who can assist me in creating architectural drawings for commercial buildings. Specifically, I require help in drawing creation and 2D drafting. Key Requirements: - Proficiency in AutoCAD: You should be skilled in using AutoCAD for draft...and comply with commercial construction standards. - Collaborating with me to understand the specific requirements of the project and incorporating them into the drawings. Please provide samples of your past work in creating architectural drawings and let me know about your experience in working on similar projects. Hereby attaching sample layout of one of the offices. We just require basit furniture as in workstation placement. We can also provide all details over call and can finalise all draw...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced interior designer to transform my living room into an elegant, sophisticated space. The primary goal of the design is to...space. The primary goal of the design is to create a luxurious and refined ambiance. Key requirements include: - Design that prioritizes elegance and sophistication - Color scheme in neutral tones such as beige, gray, and white - Inclusion of plush, fabric upholstery furniture Ideal skills for this job include: - Proven experience in designing elegant and sophisticated living spaces - Strong understanding of color theory and its application in interior design - Proficiency in selecting and sourcing upscale, plush furniture pieces - Excellent communication and collaboration skills, as I'm open to discussing and re...

  $1254 (Avg Bid)
  $1254 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I require a creative freelancer with experience in 3D exterior design to help in crafting a comfortable and charming back porch. The multifunctional space will serve as both an outdoor dining area and a relaxa...comfortable and charming back porch. The multifunctional space will serve as both an outdoor dining area and a relaxation area. Key project components: - Size: The porch is of a medium size. - Specifics: The design must include outdoor furniture, plants or greenery, and suitable lighting fixtures. The ideal freelancer should have a keen eye for detail, a knack for utilizing space, and experience in outdoor design. A portfolio showcasing previous work relating to outdoor spaces would be preferable. Please consider local weather patterns for outdoor furniture and ...

  $639 (Avg Bid)
  $639 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Alluring Medium-Sized Back Porch Design 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I require a creative freelancer with experience in 3D exterior design to help in crafting a comfortable and charming back porch. The multifunctional space will serve as both an outdoor dining area and a relaxa...comfortable and charming back porch. The multifunctional space will serve as both an outdoor dining area and a relaxation area. Key project components: - Size: The porch is of a medium size. - Specifics: The design must include outdoor furniture, plants or greenery, and suitable lighting fixtures. The ideal freelancer should have a keen eye for detail, a knack for utilizing space, and experience in outdoor design. A portfolio showcasing previous work relating to outdoor spaces would be preferable. Please consider local weather patterns for outdoor furniture and ...

  $50 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Modern Residential Interior Redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...common areas of my home that includes the living room, bedroom, and kitchen. I'm drawn towards a modern aesthetic and want this to be the guiding principle for the redesign project. While elegance is important, the spaces must remain functional and practical for daily living. Key responsibilities: - Develop a cohesive and modern design concept for the living room, bedroom, and kitchen. - Select furniture, decor, colours, and finishes that align with the overall modern design. - Create a visually appealing, comfortable, and functional space. Ideal freelancer: - Proven experience in residential interior design - Strong portfolio, preferably with a focus on modern design - Excellent communication skills to understand my requirements and provide design advice. Ultimately, I&#...

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  Description: We are a dynamic team in search of a proficient 3D furniture modeler who can create both soft and hard models using 3D Max and either ZBrush, Marvelous Designer, or equivalent software. The ideal candidate will be available during EST hours and possess the ability to swiftly make adjustments as needed. Responsibilities: - Create high-quality 3D models of furniture items, both soft and hard, according to provided specifications and references. - Ensure accuracy and attention to detail in all models produced. - Collaborate with the team to understand project requirements and deadlines. - Make adjustments to models efficiently based on feedback provided. Requirements: - Proficiency in 3D modeling software such as 3D Max. - Experience with either ZBrush, Marvelous ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled photo editor to help me stage some pictures in a modern style. I need furniture and decorations added to some images, including a sofa, dining table, plants, artwork, and rugs. The project involves: - Adding modern, or vintage furniture and decorations to photos depending on home style - Ensuring that the staging looks realistic and cohesive with the original image - Understanding and implementing a modern style for the staging - Providing high-quality edited images ready for use Skills required: - Proficiency in Photoshop and photo editing - Ability to work with furniture and decoration images - Understanding of modern design and decor - Attention to detail and strong visual aesthetic - Previous experience in staging or interior desi...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Medieval Castle Reimagined with Modern Interiors 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...4x female guest bathrooms, one male's guest bathroom with 4x urinals, 4x hand basin,2x toilets. All ground floor windows to be shatter-proof windows plus grilled will stainless steel grills, grill to be inside the property. Large storage room, 3x Guest bedrooms with ensuite bathroom and walk-in wardrobe. The ground floor must also have a panic room. Islamic prayer room and wudu station. All furniture must be fabric-based no leather, I prefer modern Pakistani and Moroccan interior designs. First Floor Cinema room, Gaming room, Study room, 1x male guest toilet with 2x urinals and one toilet, 1x female guest toilet with 3 cubicles, 6x guest bedrooms with all ensuite and walk-in wardrobe. Second Floor 2nd floor should have 10 bedrooms including the master bedroom with all ...

  $692 (Avg Bid)
  $692 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Mechanical Engineering Design Request 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a report about a mechanical design project. Report format is provided as: • Free body diagrams • Static calculations • Stress analysis • Fatigue analysis for rotational components • Machine components design/selection • CAD drawings of whole assembly • Technical drawings • Parts list • FEM analysis of the whole structure

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  $30/hr - Regular General Cleaning for Apartment 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an affordable cleaning service to take care of general cleaning tasks every two weeks. The apartment size is manageable, consisting of: - 2 bedrooms - 1 living area (combined with a small kitchen) - 2 bathrooms Responsibilities would include: - Dusting and polishing furniture and fixtures - Cleaning and sanitizing toilets, showers/bathtubs, and sinks - Vacuuming and cleaning carpets and rugs - Sweeping/mopping the floor - Cleaning all rooms in the house - Making beds and changing linens Deep cleaning services will not be needed, the focus is on general cleaning and maintenance. The ideal freelancer for this job would have: - A systematic approach towards cleaning tasks - Attention to detail for comprehensive cleaning - Previous experience providing general clean...

  $10 - $16 / hr
  พื้นที่
  $10 - $16 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Exhibition Stand Design 9 วัน left

  Exhibition stand design for textile carpets and furniture based on client plans. Delivery, 3D images of design 3D schemes with measurements and 2D with dimensions Total Cost: 600 USD

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Immediate Hire for SEO Team Specializing in Furniture Niche 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Freelancer Project Description: Immediate Hire for SEO Team Specializing in Furniture Niche We are urgently seeking a highly proficient SEO team to elevate our online visibility, particularly following the latest Google updates that have negatively impacted our rankings. The ideal candidate should have extensive experience with Google's E-A-T guidelines and the production of AI-generated content. Key requirements: Immediate availability for project commencement. Demonstrated success in the furniture niche with a robust network. Expertise in white hat strategies to achieve rapid and sustainable results. Proficient in advanced SEO tactics such as internal link juice clustering. Ability to collaborate using project management tools like Jira to organize and track tasks. ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา

  I'm currently preparing for a Microprocessor exam focused predominantly on Assembly Language. I need an expert who can help me resolve issues, especially with the following key topics: - Data Types and Literals - Procedures and Macros - Assembly Language - Arithmetic and Logic Instructions - Memory Interface So, if you possess a good understanding of these areas, along with proficiency in diagnosing microprocessor issues, I would like to hear from you. Your role will not only be to help me understand these topics better but also aid me in applying them appropriately in an exam setting. Looking forward to your informed bids. Ideal skills and experience: - In-depth knowledge of Microprocessors - Expertise in Assembly Language - Teaching or tutoring experience is...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled draftsman with experience in AutoCAD for the creation of detailed mechanical drawings. Key Requirements: - Pro...Proficiency in AutoCAD: Your ability to efficiently work with this software is crucial for the completion of this project. - Expertise in Mechanical Drafting: You should have experience drafting different kind of machinery parts. Deliverables: - Detailed Mechanical Drawings: The drafts should be comprehensive and precise, covering all aspects of the machinery parts needed. - Assembly Instructions: I require detailed step-by-step assembly instructions for the machinery parts that you draft. Please include samples of your previous work in your proposal. I'm looking forward to finding a talented professional who can deliver quali...

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Residential Interior Fitout - Construction drawings 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Provided: - Concept Pan - DWG of L5,6, roof - Air conditioning layout Interior Architect Roles: - Review the layout for the apartment and provide feedback/suggestions - Find & reco...feedback/suggestions - Find & recommend resolutions for clashes - Recommend Style and color pallet and materials - Produce construction drawings - No project management is required Optional: - 3d render images Construction drawings to be provided: - Floor Layout including furniture and cupboard locations - Ceiling design including lighting positions and air conditioning - Flooring - Switches/Electricity points - Water - Elevation and section diagrams Other: - Color pallet - Cupboard designs - Fixtures spec suggestions - Furniture Suggestions Seeking someone who is highly experienced ...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...range from 4,000-7,000sq.ft. The focus will be on the living room, bedroom, kitchen, and the main floor. It's important that the design reflects a modern aesthetic. Key deliverables: - Modern/Farmhouse design for living room, bedroom, kitchen and the main floor - Conceptual and detailed design - Mood boards and color schemes - Millwork shop drawings - electrical layout - Sourcing suggestions - Furniture and decor suggestions Ideal candidate: - Proven experience in residential interior design - Demonstrated ability to create modern designs - Proficiency in relevant tools like CAD, SketchUp, etc. - Strong communication skills and ability to understand and translate client requirements - A portfolio showcasing previous residential projects with a modern style. Looking forwa...

  $22107 (Avg Bid)
  $22107 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Website for Carpentry Store 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! We're in need of a project for our store's website, following the style of a landing page. We specialize in carpentry, providing materials for the manufacturing of custom-made furniture. We deal with a variety of products, including MDFs, glues, edge bands, thinners, and hardware. Our company is called Universal Marcenaria, and our visual identity includes a logo consisting of a circle with lines that resemble wood textures, creating a unique representation of a wooden globe. Our goal is to develop a website similar to this example: If you identify with our proposal and have experience in creating visually impactful and functional web pages, we'd love to see your work! Please contact us to discuss the project details and your creative ideas for our online pl...

  $501 (Avg Bid)
  $501 การประมูลเฉลี่ย
  230 คำเสนอราคา

  ...residential architectural projects. Your tasks will focus mainly on the structural elements and interior design. I need professional who can handle detailing of the interior space in terms of practical and production friendly 2d drawings, Design will be done on our end and would be shared in the form of sketches concept. One has to have knowledge about the construction of the following : 1. Fixed furniture 2. False ceiling 3. Plumbing 4. Electrical 5. Flooring • Software Proficiency: Proficiency in AutoCAD and SketchUp software is a must. Your advanced skills in these platforms will be leveraged to present architectural drawings in an impressive and articulate format. So, if you've got strong knowledge of residential architecture and experience with these software ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented and experienced interior designer to help me revamp my living room and bedroom. Key Responsibilities: - Redesigning the living room and bedroom with a modern aesthetic. - Selecting appropriate furniture that complements the modern design of the rooms. - Lighting design to enhance the ambiance and functionality of the spaces. Your expertise in interior design and particularly, modern aesthetics, will be greatly valued. The ideal candidate should have a keen eye for detail, and the ability to balance functionality and style. Please include your portfolio in your proposal.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I am in need of a proficient 3D artist skilled in furniture rendering, specifically for a modern style table in an Onyx color. The details are as follows: - The renders should follow the images attached. Dimensions and design are attached for both tables. - 2 x console tables Both are console tables made out of honey onyx or travertine. 1. Interlocking design - Dimensions - Overall 1200mm l x 250mm d x 800mm h - table top thickness 50mm with curved end 100mm from top of table. - legs - 750mm height x 250mm w x 250mm l - cut out - 150mm w x 300m h on 2 sides 2. Sphere leg design - dimensions - overall 1100mm l x 770mm h x 250mm w - spheres - approx 250mm w x 250mm height - legs - 3 spheres - Table top 20mm thickness with 6 x 100 spheres joining together....

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...renders is to present the design for approval. Key Requirements: - High-end photorealistic quality: I need the 3D renders to be as close to reality as possible. This includes textures, lighting, shadows, reflections, and other details that will make the design look realistic. - Interior spaces: The renders should focus on the interior of the floor plan. This means that attention to detail for the furniture, fixtures, and overall interior design is key. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software: You should be experienced in using 3D modeling software and rendering engines to create high-quality, photorealistic images. - Interior design knowledge: Understanding of interior design principles and the ability to create visually appealing and functional spac...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Modern Living Room & Front Layout of Home Interior Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an interior designer with experience in modern aesthetics and a passion for bright and...looking for an interior designer with experience in modern aesthetics and a passion for bright and vibrant color schemes to work on my living room. Key Requirements: - Hands-on experience in modern interior design - Strong sense of color and ability to work with bright and vibrant tones Your responsibilities will include: - Designing the space with a modern feel - Selecting and coordinating furniture, decor, and accessories that match the modern style yet are bright and vibrant - Advising on lighting and color schemes that will enhance the overall design If you have experience with modern living spaces and can bring a fresh and vibrant touch to my living room, I'd lo...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a talented interior designer to give my living room a minimalist modern touch. I'm based in Beijing and would prefer someone familiar with local shopping sou...Beijing and would prefer someone familiar with local shopping sources, although this is not mandatory. As for aesthetic, I'm looking towards a minimalist modern theme. My preference leans towards neutral colors to create a calming and soothing atmosphere. Key Project Requirements: - Proficiency in minimalist interior design - Ability to work with neutral color palettes - Experience in sourcing furniture and décor Preferred Skills: - Good understanding of space utilization - Strong eye for aesthetics - Attention to detail Apply if you're up for the challenge to transform my living room int...

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Lissa Office 8 วัน left

  Hi Arslan, Do you have time to draw this floor plan for me and add furniture in the next 15 hours?

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a picture of a sofa that I would like to use for marketing purposes. The image needs editing to make it more appeal...Color enhancement: The colors of the sofa and the overall image should be enhanced slightly to make it visually striking. No major colour changes. - Object removal: Any elements that may detract from the picture should be removed. - Can add in elements to help make the image look nice. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop - Experience in furniture photography editing and marketing - Ability to understand and execute the desired aesthetic (modern and sleek) I have included some examples of previous work. We would like to change "Toscana Lounge Lifestyle_03" so it has a similar modern feel as th...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking someone with exceptional interior design skills to draft a floor plan and two corresponding furniture plans for me. The task is based on a 1,000 sq ft. floor space. Key Project Details: - Purpose: This project specifically requires an interior design perspective, ensuring the space is both aesthetically pleasing and functionally optimized. - Spaces: The task primarily focuses on a 1,000 sq ft. floor plan, and creation of two accompanying furniture plans. - Layout: The floor plan must incorporate separate rooms. Ideal Skills: - Proficiency in interior design and space planning, with an emphasis on residential spaces. - Experience in creating floor plans and furniture plans that are both visually appealing and practical. - Ability to work with precis...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Assembly Line Automation Robotics Program 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am declaring this...basically as an analog to digital. Bro. I'm seeking an expert in robotics programming to build a program that can automate simple, repetitive tasks on an assembly line. Key Requirements: - The primary goal of this project is to automate our assembly line operations. The program should be able to handle simple, repetitive tasks currently being performed manually. - The tasks are very straightforward, so the level of complexity is relatively low. No decision-making or high-precision tasks are involved. Ideal Skills and Experience: - Proficient in robotics programming and automation systems. - Experience in developing programs for assembly line operations will be a big plus. - Ability to create efficient, user-friendly, and reliable robotic...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  PIC configuration file needs updating 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The old Pic Configuration file needs updating. If this is the sort of project you can undertake, please let me know. I have an old configuration file that specifies a Pic12508. As it's an old file I have no idea as to the assembly language used. You can configure it on MPLAB 8.92 or MPLAB 6.20 I need this configuration file to be updated to run on a PIC12F508 preferred or 8-pin pic of your choosing. I will need from you: 1: Text file of the new configuration. 2: ASM file of the new configuration. 3: C file of the new configuration if so required. 3: Hex file for testing of this new configuration. 4: Full documentation on what IDE is used as to how this is configured.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  SolidWorks Specialist Needed in Pakistan 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the project leader, I am in need of an experienced SolidWorks expert based in Pakistan. Although I have failed to mention a specific task, I am seeking someone who can assist with a variety of responsibilities, including: - 3D modeling - Assembly design - Simulation analysis Don't worry if you're unsure of my specific project needs. I'm more interested in your overall SolidWorks capabilities! Therefore, when applying, please include the following: - Samples of past work - Details on your level of experience - A comprehensive project proposal Although I have not specified any certain design requirements or preferences, I do value innovative thinking and the ability to work independently. Therefore, if you're a motivated, creative thinker who enjoys taking...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced and creative interior designer with specialty in modern designs and classic touch. The medium-sized space requires a transformation representative of my tastes. Tasks include: - Detailed design work including 3D mapping - Procuring some furniture and décor items Ideal candidates should have: - Proven experience with modern interior designs for medium-sized spaces - Excellent sourcing skills for unique furniture and decor - Good understanding of space optimization - Ability to work within a set budget. Your bid should include your design process, examples of previous jobs, and estimated project time frame. Looking forward to turning my space into a modern marvel.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Modern Workstation Design for Small Office 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced interior designer to help me with my very small office, specifically focusing on the area looking modern. Key requirements include: - Designing a modern ...specifically focusing on the area looking modern. Key requirements include: - Designing a modern style for the workstations It's essential that the design is efficient and modern to make the most of the limited space we have available. Ideal Skills: - Proven experience in office interior design - Ability to create modern, space-efficient designs - Understanding of user-friendly, accessible furniture Your design should not only be visually appealing but also highly functional. I am open to any suggestions that can help in utilizing the space effectively. Products must be used that ar...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Leather Hero Package Design 4 วัน left

  ...designer to create a modern bottle label and packaging design for my brand - Leather Hero. This will primarily be aimed towards general households. The design needs to communicate the ease-of-application of the product. Its for e-commerce so easy to read, bold font may be good. Ideal skills & experience: - Previous experience in bottle and packaging design, particularly in the household or furniture restoration sector. - Excellent understanding of modern design principles. - Experience in communicating product features visually. Project details: - Bottle and packaging must reflect a modern design style. - Porray the feature of "easy application" effectively. - Design should be appealing to household customers. - Keep the design clear and user-friendly. Your c...

  $147 (Avg Bid)
  การันตี

  I need a machine designed to streamline the assembly process of electronic components. The machine should help with: - Assembling medium complexity electronic components - Handling several parts that require specific order Ideal skills and experience: - Engineering/CAD/CAM - Electronics - Robotics - Design of automated assembly processes - Previous experience in similar projects The resulting machine should increase efficiency by reducing time and potential errors in the assembly process. I look forward to seeing your creative solutions.

  $773 (Avg Bid)
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  COO Virtual Strategy for Furniture Startup 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Introduction: We are a new US based (east coast) wholesale furniture company, looking to establish our own manufacturing production facility within the Dominican Republic. We will be specializing in all style types of mid-high end luxury furniture products (see link at the bottom for sample pictures), our goal is to create exquisite, unique (one of a kind), high quality furniture pieces for both the retail and supplier wholesale markets.  As we embark on this new venture, we are seeking an experienced “reasonably priced” virtual “COO” with expertise in all aspects of furniture development and production to assist us in strategizing, structure, and  developing our manufacturing operations from the ground up, successfully launchin...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Solar power converter prototype 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is necessary to develop and a...that you can turn off the converter without disconnecting the wires. 8. Connectors. At the input, you can use contact pads for soldering 4 sq. wires. mm, at the output - for soldering wire 1.5 sq. mm. Any CAD can be used. If desired, you can use MCUs of easily accessible series: AVR, STM, PIC. This will not be done at the factory, so you can do simple tracing - to check errors and for ease of assembly. Let me remind you that I will need the assembled device. This means it will have to be sent to me using the UkrPoshta or NovaPoshta. Meest is acceptable, but I am far from it. If you do not understand the abbreviations, then you will not be able to submit the device and are not suitable for the project. We can discuss the price. Thank you for your ...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative interior designer to help me turn my teenager's room into a functional and stylish space. Teenager's Room: Current Setup: The blue squares represent the furniture as it is today. The room has just been painted, and the flooring is also new, so those remain unchanged: Right wall: blue, similar to the color of the squares. Closet doors: graphite color, sliding, floor to ceiling. Ceiling color: white Wall color: cream white or ivory Floor: the same as in the previous project's room Lamp in the center of the room, no additional lighting needed Context: The folding table is old and ugly, I want to replace it with a desk. Various toy shelves have been accumulating over time, they do not match and look cluttered. The bookcase is fine. The ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Photorealistic Lumion Renderings and Floor Plans 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...realism to help with the planning. - The project requires detailed interior renderings, including furniture and decorations. This will allow me to visualize the space comprehensively and make informed decisions about the project. - The architectural floor plans should be detailed and accurate. They should reflect the design and layout of the project, to assist with the planning and construction phases. Ideal Candidate: - Prior experience and a strong portfolio with Lumion is essential. I need someone who can create photorealistic renderings and detailed floor plans. - Strong background in architectural visualization and design will be a plus. The ability to design and render interiors with furniture and decorations is crucial. - Good communication skills are highly apprec...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Custom Wordpress E-commerce Site 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a Wordpress expert to design and build an e-commerce site for furniture that matches the impact theme on Shopify. Key project specifics include: - Color Scheme: I have a pre-determined color theme for the site. I will provide these details to the chosen freelancer. - Functionality: Essential that the website features e-commerce capabilities, including a robust checkout system. - Mobile Responsivity: The website must be fully responsive, operating fluidly on all mobile and tablet devices. Ideal freelancers will have significant Wordpress and e-commerce experience. A solid understanding of mobile-optimized web design is critical. I appreciate professionals who offer advice and guidance throughout the project. Looking forward to a stunning output that encapsulates ou...

  $614 (Avg Bid)
  $614 การประมูลเฉลี่ย
  328 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน furniture assembly ชั้นนำ