ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 furniture design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  3D Rendering Perspective หมดเขตแล้ว left

  ...ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD FURNITURE ? รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับทำภาพ PERSPECTIVE / 360 องศา PERSPECTIVE งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก - PERSPECTIVE ราคา 999 / 1999 / 2999 / 3999 / 4999 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความละเอียดของงาน) ❗️หมายเหตุ : สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หากแก้ไขเกิน 3 ครั้ง จะคิดราคาเพิ่มครั้งละ 500 บาท ✨ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE ความละเอียดของภาพ FULL HD 1920x1080px สกุล JPEG --------------------------------------------- ? รับทำ 3D ANIMATION งานสถาปัตยกรรม ? รายละเอียดที่ต้องการ AUTOCAD PLAN / ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD FURNITURE ? รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับทำ 3D ANIMATION งานสถาปัตยกรรม - 3D ANIMATION 9999-18999

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Modern Bedroom Furniture Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for skilled craftsmen to design and construct some pieces for my bedroom - specifically, a bed, a wardrobe and a dressing table. Key Project Details: - The furniture style must follow a modern aesthetic. Think clean lines, minimal fuss and a contemporary feel. Required Expertise: - Prior experience in custom furniture design, specifically related to bedroom fittings. - A portfolio showcasing modern design styles. - An understanding of different materials and their appropriate usage in modern furniture. - Only apply if you can provide examples of your past work in the modern furniture design spectrum.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented professional, preferably based in Canada, to create impeccable Modern-styled 3D photo renderings of my furniture designs in Sketchup. Key Responsibilities: - Apply materials and textures to my designs during the rendering process - Generate high-quality PNG renderings that capture the essence of the modern furniture pieces Ideal candidates will have: - Mastery in Sketchup and 3D rendering software - A keen eye for details, particularly in relation to modern furniture aesthetics - Proficiency in computer graphics manipulation - Excellent communication skills

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...3D artist to create realistic photo renderings of my Sketchup-modeled coffee tables. The primary material used in these tables is wood. Your task would be to use these Sketchup models as your foundation to develop vividly real representations. These rendered images will highlight the natural aesthetics and unique design of each coffee table. - Expertise: You should have proficiency in Sketchup and advanced 3D rendering software. - Experience: Previous experience in furniture rendering is highly desirable, specially with coffee tables. Realistic wood texture rendering experience will be a notable advantage. Remember, the key goal here is to generate photo-realistic images that would bring these wood-based coffee tables to life. Your inspirations, suggestions, and c...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...create a large-sized (Foam chair) prototype of a plastic foam chair cover. The aim is to evaluate the durability and comfort of the cover, assess the design aesthetics, and show it to potential buyers. Key Requirements include: - Create the prototype using PVC (Polyvinyl Chloride) or a suitable material. - The cover should fit a large piece of furniture. - The prototype should showcase the final piece's potential durability, comfort, and aesthetic appeal. Ideal skills: - Ability to work with PVC materials. - Experience in furniture design, specifically with foam based products and inflation devices. - Understanding of aesthetic design. - Strong attention to detail, making sure prototype replicates actual product accurately. This will be ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced freelancer who can masterfully create detailed and precise AutoCAD floorplans for a commercial construction project. In the floorplans, you should include: - Electrical Plans - Plumbing Plans - Furniture Layouts This encompasses all the necessary details for a well-informed construction team. Ideally, you have a background in civil engineering or relevant practical experience. Your familiarization with electrical and plumbing systems is critical in producing accurate layouts. Moreover, your understanding of furniture placements will aid the effective space utilization of commercial areas. Your focus on detail, along with proficiency in AutoCAD and understanding of commercial construction, will be of great value to this project. Looking...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm currently offering my specialized services in the field of residential interior design. Specific areas of my expertise include: - Living Room Design - Kitchen Design - Bedroom Design To ensure that I meet your specific requirements, I'm also able to provide the additional services: - Space planning - Color consultation - Furniture selection - Full design execution If you're looking for a professional with significant experience in these areas, don't hesitate to contact me. Together, we can turn your vision into reality.

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Minimalist Modern Wooden Coffee Table Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a top designer to create a simple and minimalist design for a coffee table. The design is to be suited for wood and adhering to a modern style. Attractive, innovative yet minimal concepts are key to this project. - Experience with furniture design or industrial design is highly preferred. - Proficient with Onshape or similar onshape software and then into a top front side orthogonal. - Understanding of modern aesthetic and practical aspects of coffee table design. - Ability to incorporate minimalism in design while ensuring functionality is uncompromised. Your bid must include your portfolio of previous similar projects. I'm excited to see your creative interpretations of modern, minimalist coffee table designs.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled architect or designer to develop compre...professional should adopt a theme of their choosing, providing a unique and customised plan. Your application must include: * An in-depth project proposal articulating your approach, including the resolution of potential challenges * A clear timeline and milestones * A detailed quote inclusive of all fees The development should consider and include: * Specific room layouts (including placement of furniture) * Extravagant exterior detailing * Vibrant landscaping elements Experience with a variety of architectural styles and skills in advanced rendering software will be an added advantage. Aim to provide a practical yet creative solution that will be visually appealing and engaging. I look forward to reviewing your ...

  $984 (Avg Bid)
  $984 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Walnut Furniture Recolour Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I bear the need for an image manipulation expert to recolour a set of furniture images from their existing light White Oak woodgrain to a darker Walnut hue. The images in question are currently in a light woodgrain style, but the ultimate theme that we're looking to achieve would be in a richer, darker tone similar to that of walnut furniture (image samples attached). Specifically, what I'd like from this project would be: - Recolouring of furniture images from light woodgrain to walnut - Ensuring that all images present a matte finish, abstaining from a glossy result - Conversion and provision of all edited images in PNG format The ideal freelancer for this project would inherently possess the following abilities: - Proficiency in image manipulation and ed...

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  ...aesthetic to transform our existing office space. The project encompasses creating an open office layout, designing private office rooms, and conceptualizing functional conference rooms. Balancing style with practicality is key, and an eye for modern design is imperative. We are expanding our office space and we want by the same time to modernize the look. Skills and Experience: - Expertise in commercial interior design, particularly office spaces - Strong portfolio showcasing modern design aesthetics - Proficient in space planning and furniture layout - Solid understanding of the flow and dynamics in a working environment - Excellent communication to fully understand company's brand and needs. Your bids should reflect your ability to deliver a m...

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  ...event venue, currently under construction. TASK DETAILS: • Render a detailed and visually engaging 3D model of our multi-functional, second-floor event venue from existing architectural plans. • Develop a captivating video walkthrough from the building's first-floor lobby up to the event space. • Ensure the rendering and walkthrough highlight the architectural features of the venue space and furniture placement to provide clear visualization. DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE: • Considerable experience in advanced 3D rendering and videography. • Ability to incorporate detailed architectural plans into a 3D rendering. • Strong background in developing interactive video walkthroughs that capture architectural details. • Exceptional attention...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm ...and bedroom of my home, incorporating a modern aesthetic. I want a design that balances functionality and style, creating a space that reflects the contemporary era. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with residential interior design projects - A fine understanding and application of modern design principles - Ability to maximize available space while maintaining a sleek and modern appearance Job Responsibilities: - Generate detailed room plans and mood boards for the living room, kitchen, and bedroom - Advise on color schemes, furniture choices, and accessories to define a unique modern style - Monitor the execution of the design ensuring consistency with original plans. Apply if you have an eye for design and ex...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert designer who can create innovative shuffleboard table designs. The designs should cater to all sizes ranging from 9 to 22 feet. Key aspects to consider: - Material: Must provide two versions of each design; one in wood and another in granite for the play area. - Style: The overall design should echo modern themes. The right candidate will have experience in designing furniture, particularly game tables, and a keen eye for modern aesthetics. Proficiency in 3D modelling software is also desirable. The designs should be complete with materials and exact measurements for manufacturing.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled freelancer with experience in creating engaging Amazon listings. The products to be listed span across multiple categories such as home goods, electronics, clothing, pets, and furniture. Key Responsibilities: - List products on , , and Amazon.ca. - Prepare compelling product images with the text I provide. - Assist in sourcing product images where necessary. -Have a strong knowledge of Amazon listings, A+ content, Premium A+ ,Brand stories and Brand stores on Amazon. This is an absolute must. Ideally, you have: - Previous experience with Amazon product listings. - Excellent English writing skills for crafting product descriptions. - Experience or understanding of photographic imagery for products. - Ability to work across a broad range of product

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Modernize Master Bedroom Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the owner, I am seeking an experienced interior designer to modernize my master bedroom by improving the furniture, providing design for dressing chair and hanging lighting for bed side tables. Also selection of curtains etc I want to give the space a modern aesthetic. decoration touches to give the bedroom more colourful and standing out design Ideal candidates are experienced in working with modern designs and have a good understanding of current trends in bedroom decoration. Experience in modern lighting design is crucial. The ability to efficiently source and select modern furniture is also essential. Although I skipped the question about the main elements, I am open to your suggestions on ways to integrate high-tech gadgets, geometric pattern...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  We are a wholesale furniture company that is currently on the hunt for a furniture factory or workshop within China, that is capable of forging a long-term partnership with us, to manufacture an array of high-end and mid-range furniture pieces; including chairs, sofas, tables, beds, dressers, cabinets and uniquely designed pieces, incorporating mechanical mechanisms, electrical, bluetooth stereo, lighting, and various other components. We need a good location that is fully equipped, accessible, and offers a lot of skilled laborers/manpower with impeccable craftsmanship (we can also bring in our own workers as well). Our company has an already established supplier network within China, in which we will provide the factory partner with all raw materials and supplies, w...

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Extensive Furniture PDF Catalogue Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a compelling PDF catalogue for my extensive furniture range. With more than 50 pages expected, this challenging project requires a sharp eye for design, exceptional layout skills, and a creative approach to showcasing products appealingly. Preferred skills and experience: - Proven experience in catalogue design, preferably within the furniture industry. - Ability to generate engaging, marketable content. - Proficiency in using Adobe Suite, particularly Illustrator and InDesign. As you apply, showcase your past comparable work as a part of the application. This will be a key determinant in the selection process. Rest assured, this could be a stepping stone to future, equally exciting design challenges. Looking forward to your innovat...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Spanish Bathroom Retailers that have showrooms Data Collection 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...bathroom industry. Key Responsibilities: - Collect contact information like emails from CEOs, CFOs, and marketing departments of these retail companies - Find the LinkedIn profiles of these high-ranking officials - Track down the websites of these retailers In addition, I would like details on the following: - Their showroom's location - The brands and products they sell. This includes bathroom furniture, toilets and basins, faucets and accessories, and tiles and coverings. This project requires someone attentive to detail with experience in market research, data collection, and the Spanish retail industry. Being fluent in Spanish will be a strong advantage. Your data-collection method should be ethical and professional, ensuring that all data is accurate and up-to-date....

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced int...interior designer who excels in creating minimalistic design concepts for large commercial spaces - over 1000 square feet. REQUIREMENTS: Design Expertise: - Must have a strong portfolio in minimalistic commercial design - Proven experience working with large spaces Skills: - Strong spatial planning abilities - Good understanding of color, texture and lighting Project Responsibilities: - Space planning - Conceptualizing and implementing a minimalistic design - Furniture and fixture selection - Lighting plan Candidates with specific experience in large commercial projects will be highly considered. Qualifications in Interior Design or a related field will be advantageous. Your bid should include a brief...

  $1244 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1244 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am seeking a professional photo editor to remove some furniture from two interior room photos (for a birthday gift for our Dad). I have several specific edits in mind to enhance these photos for personal use, including: - Removing all pieces of furniture from the shots - Changing the color of a bed cover Your proficiency in digital retouching, color correction, and attention to detail will be crucial in this task. Ideally, you'd have experience in minimalist or interior design photography editing. Understanding of modern real estate or personal use expectations regarding photo aesthetics will be a plus. A keen eye for detail and the ability to maintain the natural look of the setting while making the required edits is essential. Your work will play a significa...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...details: What specific elements of your everyday requirements would you like the bedroom design to cater to? Ample storage space, Study/work area, Sleep, I would like a cozy chair to relax on and play guitar What is your preferred color scheme for the bedroom? Neutral tones (whites, grays, beiges) What style of furniture do you prefer for your bedroom? Contemporary The following is a guideline, however you may adjust what you see better. 1. Layout & Functionality • Zoning: Divide the room into distinct areas for sleep, study/work, relaxation, and storage. This can help in maintaining functionality without overcrowding the space. • Movement Flow: Ensure there is enough clearance around furniture for easy movement, aiming for a minimum of 30...

  $50 (Avg Bid)
  Parallax Landing Page - Vibrant Subscription 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for an expert in web design to create a dynamic and engaging landing page that features a parallax scrolling layout. The core call to action will be a free sign-up or subscription. Therefore, compelling and user-friendly design elements that encourage this action are crucial. Ideal Skills and Experience: - Expert in designing parallax scrolling landing pages - Proven experience working on vibrant, engaging designs - Knowledge in user psychology to optimize for sign-ups - Excellent communication and timely delivery Here's what I'm looking for: - Exceptional creativity and innovative design techniques - Ability to generate a persuasive call-to-action - Proficiency in trending landing page designs The aesthetic should be vibrant and dynamic. It's imp...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  Traditional Furniture Addition to Real Picture 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in image editing and digital modeling who can incorporate traditional styled furniture into an existing picture of a room. The task requires: - Addition of a sofa and a dining table with chairs. - The furniture should match the existing colors and themes in the room to create a unified look. - Experience in furniture modeling or interior design would be beneficial. - Photoshop skills or similar are necessary. - An eye for detail to ensure the furniture looks natural and fits seamlessly into the room. Ideal candidates are freelancers who can deliver high-quality, realistic results. Please include relevant work samples in your proposal.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...require the proficient services of movers who have some experience in transporting furniture from higher floors. The main task involves the safe and secure relocation of two major items: a king-size bed and a large dresser. Key Requirements: - Familiarity and experience in managing the transport of large furniture from higher floors. - Ability to strategically maneuver the furniture with care to avoid any damage or mishaps. - No specific preference with regards to date and time of the move, hence some flexibility is required. Ideally, you should have verifiable experience in similar jobs and have a knack for solving physical and logistical challenges. Your tactics in ensuring the safe transportation of the furniture will be greatly appreciated. Note that n...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  ...wellness products and are looking for compact, efficient solutions to integrate a sauna into their living environment. Settings: City Rooftop: A luxurious, spacious rooftop with a view of the city skyline, possibly featuring modern outdoor furniture, potted plants, and ambient lighting to suggest an exclusive, private retreat within the urban landscape. City Backyard: A small, well-designed urban backyard or patio area, showcasing the sauna as a perfect fit amidst limited space without feeling cramped. The setting should include high-end landscaping, sleek design elements, and a sense of privacy and tranquility. Image Specifications: Ratios: Images are required in two ratios: 4:3 and square (1:1). Please ensure that the sauna is prominently featured in both formats with...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Luxe furniture designer and engineer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experienced and competent furniture designer and engineer with whom we can collaborate with to assist us in the design and development of an extensive range of high-end, multifunctional furniture products.  This project includes the design and engineering of various types of luxury beds, sofas, chairs, tables, dressers, cabinets and more.  We deal in furniture of all types and styles; Italian, European, modern, contemporary, futuristic, and multifunction (everything furniture).   The designer should incorporate very detailed features in each design such as ; material quality, comfort, solid structural build (inner/outer), ergonomics, convertibility, functionality (electric recline, components, wiring, mechanical/mecha...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced market research professional who can examine the online home decor and furniture industry in Australia. Key requirements for this project are: - Conduct industry research and analysis. - Specifically focus on an in-depth analysis of a certain market segment within the online décor and furniture industry In Australia. Ideal candidates will have: - Proven experience in market research. - Understanding of the online home decor and furniture industry. - Excellent analytical skills to dissect complex market data. - An ability to interpret and present findings succinctly. This project is an opportunity to dive deep into an exciting and evolving industry. let's uncover valuable insights together.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We are an emerging arc...based on our believes and philosophy of design. We belive in collaborating with various professionals to understand and transform our ideas into buildings and simple yet meticulously designed construction process. We are multideceplinery firm founded by 3 contrasting personalities with one goal of building an architectural practice that evolve into an Innovative, Scalable and Creative at all stages of the project. We need a Logo that represents the brand and create an identity in a designer's space. We also have plans of venturing into various design fields in the later stages of buisness, i.e, Furniture design, Product design, Set design and prototyping. So please keep in mind that the Logo should be transformabl...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  I need a Logo designer 4 วัน left

  We are an emerging arc...based on our believes and philosophy of design. We belive in collaborating with various professionals to understand and transform our ideas into buildings and simple yet meticulously designed construction process. We are multideceplinery firm founded by 3 contrasting personalities with one goal of building an architectural practice that evolve into an Innovative, Scalable and Creative at all stages of the project. We need a Logo that represents the brand and create an identity in a designer's space. We also have plans of venturing into various design fields in the later stages of buisness, i.e, Furniture design, Product design, Set design and prototyping. So please keep in mind that the Logo should be transformabl...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...The open concept kitchen, living room, and extended dining area flow seamlessly together for friends and family to gather. The kitchen features a large island, pull out pantry shelves, and high end Fisher Paykel appliances. You will find a spacious front paver patio for gathering with the friendly neighbors, and a large screened porch off the back of the home. The porch features comfortable furniture, and outdoor tv/cable, surround sound, and security back patio has a gas grill connect and additional lighting. Also on this level you will find a charming powder room. Ascend the stairs and you'll find a shiplapped feature wall. On this level there is the large primary bedroom complete with shiplapped feature wall and ensuite bathroom and custom closet. Down the hall you'...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We are a wholesale furniture company that is currently on the hunt for a furniture factory or workshop within the Dominican Republic that is capable of forging a long-term partnership with us, to manufacture an array of high-end and mid-range furniture pieces; including chairs, sofas, tables, beds, dressers, cabinets and uniquely designed pieces, incorporating mechanical mechanisms, electrical, bluetooth stereo, lighting, and various other components. We need a good location that is fully equipped, accessible, and offers a lot of skilled laborers/manpower with impeccable craftsmanship. We aim to redefine comfort and luxury by creating a diverse collection of top tier high-end luxury furniture products that spans of various styles and functionalities, utilizing...

  $2 - $8 / hr
  พื้นที่
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  As a company seeking organization and more efficient processes, we are in need of a skilled freelancer who can assist us with data entry and item classification. Task Responsibilities: - You will be gi...data entry and item classification. Task Responsibilities: - You will be given a list of our products along with their prices., approx. 10,000 - We require these items to be classified into 1 of eight categories of revenue - You can reference every product from our catalog website, then classify the revenue type from the list we provide. - Knowledge of office supplies like paper, tape and furniture etc. is required. Ideal Skills: - Proficiency in data entry - Exceptional attention to detail - Strong understanding of product categorization - Experience with product price lists...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  "Cozy Room Rainy Ambiance 3D Animation" 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled 3D animator to create a less than one minute long video capturing a cozy, wooden living room in a rainy ambiance. Key Aspects: • Emphasize on the furniture, decorations, windows and the special rain effects. • The generated animation should convey a very cozy and warm atmosphere. In terms of skills, I am hoping to find someone with: • Proven experience in 3D animation, ideally someone who has previously worked on projects depicting complex weather effects. • Excellent aesthetic sense, with a knack for capturing the essence of 'coziness' and 'homey-ness'. • Great attention to details.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am on the search for a talented event decorator for an event on 26th Feb 2023 in Mumbai. The right freelancer will bring their personal flair as no specific theme or color scheme was selected. Key requirements include: - Ability to provide furniture and props - Flexibility and creativity in design - Understanding of various design styles, including vintage, modern, and bohemian - Previous event decoration experience Feel free to share your previous work and ideas for this project in your proposal. I'm excited to collaborate on this upcoming event.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...house while considering the new floor plan after the renovation is complete. UPDATE = it was decided that as initial stage ,only need to submit design plan for the Master bedroom and 1 child bedrooms. The 2 best designs will then be announced and these two designers will continue and design the other bedrooms to win the prize. What is this contest about? - Have a professional interior decorator or an interior designer providing a detailed décor plan (sketch and mood board or 3D rendering) for 6 rooms in the house (5 bedrooms, 1 family room), having such plan with a detailed overview of: - Furniture selection and placement: Choosing furniture and its placement for each of the spaces, while respecting the provided floor plan and project specificatio...

  $300 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก

  I am in need of a talented interior designer who specializes in minimalist design to breathe new life into my living room and bedroom. The color scheme should focus on neutral colors, mainly whites, grays, and browns. I am looking for a designer who can understand and interpret my design aesthetic, ensuring harmony within the space. Key Responsibilities: - Develop a comprehensive design concept for the bedroom and living room - Selection of furniture, fabrics, and room accents - Create renderings or sketches of the proposed design for approval Ideal Skills: - Strong background in minimalist interior design - Excellent color, material, and furniture selection skills - Proficiency with design software for virtual renderings - Exce...

  $573 (Avg Bid)
  $573 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  We're seeking a skilled interior designer to bring a fresh, contemporary vision to our residential space. This encompasses the living room, kitchen, and bedrooms. Key tasks:...a fresh, contemporary vision to our residential space. This encompasses the living room, kitchen, and bedrooms. Key tasks: - Create a unified, modern look across the defined spaces. - Suggest an optimal layout considering functionality and aesthetics. - Recommend furniture, fixtures, and other design elements. The ideal freelancer will have: - Proven expertise in contemporary interior design for residential spaces. - Impressive portfolio showing a range of styles and projects. - Strong understanding of functionality and design. Your creative input to elevate our living experien...

  $1302 (Avg Bid)
  $1302 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Looking to hire a furniture designer with a flair for modern chair concepts, particularly targeted for homeowners. Your task will embrace the following: - Generate innovative chair designs that reflect a modern aesthetic. - Understand and prioritize the comfort, functionality, and style suitable for domestic settings. Ideal Skills: - Proven experience in furniture design, preferably chairs. - Strong understanding of modern aesthetics. - Ability to design with user comfort and satisfaction in mind.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert furniture designer to create a modern style, three-seater leather sofa. Your job will involve generating fresh and creative design ideas within these specific parameters. Key Responsibilities: - Understand and employ modern design elements in the look of the sofa - Make full use of leather to bring out a sleek and high-end look - Create a layout for a three-seater sofa that maximizes comfort and aesthetic appeal Ideal Profile: - Proven experience in furniture design, particularly sofas - Strong understanding of modern design principles - Extensive experience working with leather - Great attention to detail and a strong sense of creativity. I look forward to your innovative designs and collaboration on this proje...

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Photorealistic 3D Furniture Modeling Expert 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...creating photorealistic drawings, particularly with modern-styled furniture and scenery. The quality of the images should be suitable for professional use in various platforms. Your success in this project will hinge on: * Your ability to replicate high-quality, photorealistic 3D images of my furniture. * A demonstrated understanding of modern aesthetics in furniture design when composing the scenery. Please make sure to include the following in your application: * Past work relevant to 3D modeling, especially in dealing with furniture and applying modern aesthetics. This project will be a great fit if you have: * Proven experience creating photorealistic 3D drawings * A keen eye for modern furniture and spatial design details Giv...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Trophy icon Seeking Vintage Design Furniture Seller หมดเขตแล้ว left

  As a seller of vintage design furniture, I am looking for an add to purchase these item from private person. The add will be placed in a local newspaper and on the streets add in an effort to promote a more personalized and community-based request. Key requirements for the furniture add include: - some photos of iconic design items - payment in cash - my phone number have to be visible and person have to sign it immediately.

  $108 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  I'm in need of an 3D interior designer who can add a fresh, modern style to my medium-sized office (500...medium-sized office (500-1000 square feet). This space is primarily used for general office work and it requires a design that fosters productivity and focus. Your role will cover everything from creating the initial design concepts, selecting the appropriate furniture, and coordinating the overall layout. Ideal Experience and Skills: - Proficiency in modern office interior design - Experience designing for medium-sized office spaces - Ability to create an environment conducive to office work - Skilled in furniture selection and layout planning I look forward to seeing your ideas and creating a space that enhances our work productivity. I w...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Minimalist Residential Futon Design 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A designer with Japanese experience of furniture & timber to design working drawings for a boutique range of futon beds. Single, King Single & Double for the Australian market. Minimalist design that can be kitset assembled from solid timbers and fit a traditional futon mattress. I'm a furniture maker with workshop to produce a handcrafted product.

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Commercial Floor Plan Design & Renderings 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient drafter/designer to develop a detailed commercial floor plan inclusive of furniture layout and architectural details. The deliverables include: - A detailed commercial floor plan with furniture and architectural specifications. - Renderings to visually represent the floor plan (the style will be discussed once the project is initiated). A successful candidate should have: - Proven experiences in drafting, rendering, and designing commercial properties. - An excellent understanding of architectural details. - Proficiency with CAD software and 3D rendering tools.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I need a talented and experienced AutoCAD designer to create a detailed floor plan for a residential project. Here's what I'm looking for: Essential Skills & Exper...Skills & Experience: - Expertise in AutoCAD software - Experience in creating detailed, modern floor plans for residential properties Scope of the project: - Create a floor plan that includes not just the basic layout and dimensions, but a detailed plan with furniture and fixtures - The style of the floor plan should reflect a modern aesthetic - The chosen freelancer will need to produce a design that's both functional and visually appealing Ideal candidates will have a creative eye and a solid understanding of modern interior design. I'm looking forward to seeing your previ...

  $1 - $5 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $1 - $5 / hr
  15 คำเสนอราคา

  I am looking for an interior designer with experience in coffee shop design and creative ideas. This space is vertical and includes 4 floors with an area of 60 square meters. I need a modern design that uses bright materials and warm light. I am keen on new innovations. I need to mention that the space is small and limited, so please be careful in your design. Requirements: Layout for 4 levels for the coffee shop that includes: Reception Kitchen Sitting Area Realistic 3D rendering to deliver your design Palette of materials, lighting, and furniture I will post more information when someone successfully gets the job.

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...seeking a design expert capable of creating a modern 3D visualization of my living room. You will be provided with images and a floor plan to work from. Key Requirements: • 3D Visualization: Please ensure the rendered output is highly realistic, providing a precise depiction of the space. • Style: The design should strictly adhere to a modern theme, exuding elegance and simplicity. • Elements: The rendered visualization must feature the furnished room with apt lighting fixtures and decorations seamlessly integrated for a harmonious look. • Color Scheme: While I've opted not to specify a color scheme, I'd appreciate if you use your creative discretion and ensure the chosen color palette reinforces the modern theme. Ideal skills: • Prof...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Office Ceiling and Electrical Planning 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professi...drawings for a 2200 sqft office space. Drawing requirements consist of: - Ceiling representation: The article of furniture plan is provided and needs to be taken into consideration during the creation. - Electrical layout: This should encapsulate a general lighting setup. Specific light fixtures or positions aren't necessary. Ideal professionals for this job will come with experience in architectural or interior design, particularly with office spaces. Proficiency in applications such as AutoCAD or similar would be an advantage. I expect the job to be executed meticulously and within a stipulated timeline. Remember, knowledge of standard electrical conventions across the design process is vital. This job is perfect for those with k...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for an adept Revit Designer to amend an existing Revit 2024 template specifically tailored for interior design. Key Responsibilities: - Customizing door and window schedules - Detailing doors and windows, ensuring I have the styles of parametric doors and windows available - all views set up with corresponding, filtered elevations (joinery, furniture, finishes, electrical etc) - all relevant tags loaded - my logo - convert individual text boxes on the general notes to a single text box Ideal Candidate: - Proficient in Revit 2024 with experience in architectural projects. - Comprehensive knowledge of customized template creation. - experience with bim modelling With your proposals, please include similar work you've done on Revit 2024 ar...

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา