ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 game consoles งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  GtaV FiveM Reallife หมดเขตแล้ว left

  ต้องการคนทำ Server Game GtaV fiveM Reallife ตามที่ผมต้องการ รวมถึงแก้บัค และเขียน script ด้วย

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Project for Fuat Cem O. -- 18/08/17 04:45:15 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีฉันเป็นคนไทย ฉันต้องการให้เขียน server game private คุณสามารถทำได้หรือไม

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Coding4C -- 18/08/17 04:26:31 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้เขียน server game private ถ้าคุณสามารถทำได้โปรดติดต่อฉัน หรือ skype

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4611 (Avg Bid)
  $4611 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4065 (Avg Bid)
  $4065 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Game Source Code Acquisition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...proficient coder able to acquire the source code for the games depicted in the pictures I provided. No specific programming language has been selected for this project; hence, the freelancer is free to work with what they find most comfortable while ensuring optimal results. If you have: • A background in game coding and development • Familiarity with a variety of programming languages • Proven experience in acquiring game source codes Then, this job is for you. Please note that the method of game implementation is open for discussion since I haven't made a firm decision on that. A freelancer confident in approaches like HTML5/JavaScript, Unity, or Unreal Engine will have an advantage in this project. Your input on this aspect will be highl...

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert video editor highly skilled in motio...project is to create a compelling motion design video advertisement for an adult-targeted mobile game. Ideal skills and experience: - Masterful production of motion design video - Proven successes in targeted content creation - Understanding of the mobile gaming industry Key focus: - The video should effectively and creatively highlight the unique and engaging game mechanics - The advertisement should attract and engage adult audiences. Please find in this link, Your bid should showcase your ability to create similar motion design videos and detail how you plan to emphasize the game mechanics in the advertisement.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Comprehensive Linux Ubuntu Sysadmin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Security/firewall management - Software installation/updates An understanding and skills in TCP/IP or OSI model could be beneficial, but not mandatory. I seek a professional with good problem-solving skills and attention to details. Prior experience working on multiple servers is also favored. Looking forward to a successful collaboration. Looking for a freelancer to join our team and lift our dev ops game - the ideal person will have experience in cloudflare , Linux , wiregaurd. These skills are in addition to Ubuntu experience with runcloud and install adhoc scripts including matter most , ELK , Graffana. Should be security conscience follow instructions and think for yourself showing some excellent initiative. Ubuntu experience is not negotiable this is a must with 2 years...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  PLEASE READ BEFORE SUBMITTING I am currently seeking an experienced digital artist, specifically with expertise in cartoonish art for my video game idea Squirrel Inc. An idle upgrade game where squirrels fetch nuts to upgrade their tree. DO NOT POST AI GENERATED SUBMISSIONS Desired Artwork: - the main Home Screen with the tree and squirrels with the squirrels fetching acorn, and the ability to upgrade speed, add squirrels, and upgrade acorn worth. -character concepts for cute cartoon squirrels - The art style should be cartoonish, bright, and engaging to appeal to a broad audience. Environments: - The environment designs should be visually appealing and complement the cartoonish art style of the characters and user interface. User Interface: - The user interface...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Complete "Hot Seat" Game Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the process of developing a game based on the "Hot Seat" segment from The Price is Right TV game show. The development is partially complete, and I'm now in need of assistance to finish designing the game levels. Specifically, this project entails: - Understanding the overall game concept and mechanics based on the "Hot Seat" game from The Price is Right. - Working on creating engaging and balanced game levels that suit the essence of the original game yet offer a fresh and unique experience to users. - Testing the game levels for any potential issues and refining them as necessary. The ideal freelancer for this job would have a strong background in game level design, preferably with experience in...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  11 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced web developer with a thorough understanding of sports statistics. The primary goal is to design a statistics-focused website showcasing statistics for all college sports. Key requirements include: - Displaying player performance data - Exhibit team standings per sport - Showcasing game scores for every match The ideal candidate should have a passion for sports, familiarity with sports statistics, and prior experience developing similar platforms. Please demonstrate that you understand the specific needs and intricacies of collating and displaying sports data on such a platform when showing interest or bidding for this project.

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...so our users can focus on sharing their ideas and creations with the world. We're on the lookout for a talented content writer to join our team and help spread the word about what we do. The Role We need someone who can craft engaging, informative articles that resonate with our audience and align with our SEO goals. You'll be writing about topics related to Stomod and how our platform can be a game-changer for content creators, bloggers, and anyone looking to establish an online presence. Responsibilities Write 5 high-quality articles each week, focusing on topics relevant to Stomod and our users. Research and propose new topics that would interest our audience and drive traffic to our site. Optimize content for SEO to improve visibility and rankings. Stay up-to-date...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...modifications. Your responsibilities will include: - Mod Development: You'll be tasked with creating unique and engaging mods that amplify the gaming experience. Tailoring these to moderate complexity is necessary, incorporating customized aspects to suit my specifications. - Plugin Development: This will involve producing functional and user-friendly plugins which interact seamlessly with the game, enhancing its features and adding extra layers to the gameplay. - Server Setup: A crucial part of this project will be establishing a robust server. Your skills should extend to optimizing the server for the mods and plugins you develop. Required skills and experiences: - Proven record of Java programming with specific focus on Minecraft Java Edition. - Experience in mod ...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Trophy icon Retro Pixelated Dog Cartoon Creation 4 วัน left

  I am looking for a talented artist with experience in creating cartoon pixel style 64px x 64px sprite of my dog in the style of the DALL·E image uploaded. I am looking for someone to create an idle state of 4 frames. For the winner I will commission you to generate another 6 states with more states in the future. This is for a game project to remember my dog by, so I really need his likeness to be captured as much as possible.

  $12 (Avg Bid)
  การันตี
  Classical Indoor Office Scene in Unreal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced designer to create a classic style indoor office setting using the Unreal Engine. Requirements: - Deep understanding of Unreal Engine and design aesthetics - Proven experience in creating indoor scenes particularly office settings I would like to purchase a service to design multiplayer game scenes that can run on VR, Windows, macOs and Android systems using the Unreal engine. The movements of some objects in the scene will be controlled with the data we receive via serial port (Motion capture). Ideal skills include: 1. Excellent knowledge of lighting and textures 2. Ability to imbibe and execute the classical style in a modern context 3. Strong attention to detail, ensuring the functionality and visual appeal of the office setting. I want...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Minecraft 1.16 Server: Custom Economy & RPG Plugins 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced technician to setup a Minecraft 1.16 server with tailored plugins. My server requires: 1. Economy plugins: Implement a fully functioning system allowing player trading, a designated in-game currency, and a dynamic auction system. 2. Role-playing plugins 3. Building mechanic plugins The freelancer should have a proven track record in Minecraft server setup, expertise in plugin installation and configuration, and extensive knowledge of Minecraft 1.16's gameplay mechanics. Experience building with economy systems within Minecraft servers is highly desirable. Please only bid if you can fulfill the specifics of this project.

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Game Outcome ML Data Collection App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an app developed to gather data from a specific strategy game. This project will primarily focus on: - Data Collection: The app must accurately collect information related to game outcomes. Reliable data extraction and storage are fundamental for this role. - Winning Strategies: The collected data should majorly focus on understanding and identifying the winning strategies used during gameplay. Ideal skills and experience: - Experience with data extraction and storage from games. - Knowledge of machine learning, particularly as applied to understanding gaming strategies. - Familiarity with strategy games is a plus.

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  WordPress Website Theme & Discord API Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Though it's important to note that no direct payments will be made on the site. Key Responsibilities: - Choose and set up an engaging, user-friendly WordPress theme - Configure an API connection with Discord Ideal skills: - WordPress expertise, with proficiency in theme setup - Know-how on API connections, specifically with Discord - Understanding of online gaming marketplaces, more specifically in-game trading There will be no direct payment on website. However, we want to keep the cart and instead want to connect with discord api to our server and when someone checks out their cart it redirects them to our discord server and it creates a ticket with the details of their items in their cart. This project would be perfect for anyone experienced in website and API develop...

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Bespoke Minecraft Farming Server & Plugins 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...introducing new farming mechanics, and enabling farm automation. - Creating unique farming mechanics: The server should allow for crop crossbreeding and animal husbandry, as well as automated crop harvesting. - Designing custom farming elements: The project requires the creation of custom crop textures and the introduction of unique farming tools to enhance user experience. - Implementing in-game economy: An economic system relating to farming activities should be incorporated into the server. The ideal candidate should possess comprehensive knowledge of Minecraft gameplay, server setup, and modding environment. They should have superior programming skills and previous experience creating custom plugins and mechanics for Minecraft. A solid understanding of agricultura...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Graphic Designer for a board game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced graphic game designer proficient in creating characters with moderate complexity. The concept for the project revolves around a camel race reaching the finish line. Key requirements are: * Experience in designing logos, characters, cards and the box of the board game. I want to design a game and I want everything revolved around the camel character, we will portrait the camel in different ways for the cards (15-20 cards) something similar to the exploding kittens game cards, I also need to create an instruction letter and design the box. I need everything in proper formats. This is a small project for me and not a big company.

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  We are developing our own crypto project in the field of GameFi - we have a strategic space game in the ICO stage We need a traffic specialist - we pay from 30 to 50% of the total profit, in total your share is 1600 BNB - 650,000 $ Payments every day, full transparency Own CPA system, we do not provide a budget Write, I will be glad to discuss the details

  $499000 (Avg Bid)
  $499000 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skilled graphic designer who can develop a sleek, modern logo for my volleyball-specific strength and conditioning training group. I want the logo to clearly represent our focus on sports perf...phrase "powered by T3 performance". Skills and Experience: - Proven experience in logo design, preferably sports or fitness industry-related. - A creative mind that will capture the essence of our group in a memorable logo. - Proficiency in design tools such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Strong communication to update us on your progress and for any potential revisions. Let's get our game on, and create a powerful logo that truly represents our training group. Your creative contributions are absolutely vital to our branding and I'm ex...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Android Quiz Game Designer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a skilled UI designer with expertise in designing Android applications, preferably with a focus on real-time multiplayer games. Your task will be to design an engaging and user-friendly interface for a quiz game application with a real cash rewards element. The design and functionality should resemble that of 'Zupee Gold'. This project will include the following: - Developing design for real-time multiplayer mode - Creating an engaging and visually appealing UI Ideal Skills and Experience: - Extensive experience designing interfaces for Android apps - Prior experience designing for quiz or gaming apps, specifically real-time multiplayer games - Familiarity with Zupee Gold application a plus, but not necessary - Excellent communication skills and ...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Exceptional 3D Animator for Video Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a talented 3D animator proficient in Blender to bring my video game project to life. Expectations for the project include: - Creating smooth, realistic and engaging 3D animations - Communicating effectively to understand and deliver to the project's vision - Delivering top-notch, high-quality animation work in a timely manner An in-depth understanding and experience in Blender is a necessity, as well as a solid background in video game animation. A strong portfolio showcasing previous video game animation work will be highly regarded. Passion for gaming and understanding of gaming aesthetics ideal. Your skills and experience will provide the backbone for my project's success. This is your opportunity to bring a video game's universe ...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm currently experiencing an issue with my website. It seems to be rendering very slowly across all pages, noticeably slowing down how users interact with my platform. I haven't had the chance to test this on different devices and browsers, so there's a chance this problem could expand beyond what I have persona...fix this bug and improve page loading time. The perfect candidate for this job should have: - Extensive experience debugging PHP code. - Proven track record of enhancing website speed. - Solid understanding of cross-browser compatibility - Strong problem-solving skills and attention to detail. Please share your past experiences solving similar speed issues. Only those who can present a clear game plan will be considered for this project. Looking forward ...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I am looking for a qualified game artist who specializes in 3-d style environment design. 1. The image of the man should look like he is walking through a portal. 2. small animation of elements as this will be a bg. The ideal candidate would be proficient in creating the right lighting for this bg to create a more realistic effect. Your portfolio should reflect enhanced design backgrounds similar to netlix and prime video.

  $15 (Avg Bid)
  แนะนำ การประกวดชั้นนำ

  I'm looking for an experienced game developer who can create a captivating web-based horse racing simulation game for me. Ideally, the game will take inspiration from existing online games such as '' and ',' incorporating rich features and a lifelike experience. The game will have the following characteristics: - Comprehensive horse training and breeding: This will allow players to train their horses, breed them, and improve their racing abilities with in-depth statistics. - Extensive Avatar customization: This feature will give players the ability to customize their jockeys and horses in a variety of ways, creating an immersive gaming experience. - 3D Virtual World: I am looking for the game to also incorporate a lifelike 3D vi...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a BIPOC female voice actor to help voice an animated character in our choice-based role-playing animated series. The role necessitates both a lighthearted and a serious por...character are expected. - Accent: I'm specifically looking for a voice actor who can deliver lines with an American accent. Ideal Experience and Skills: - Previous experience or a reel in character/animation voiceover work is highly desirable. - Capacity to deliver lines with an American accent. - Proven ability to portray a female young adult character with range. This is a choice-based animated game with multiple outcomes so range in line delivery and tone are highly preferable. Thank you, and if you have any questions about the project, please reach out to me at the i...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Reverse Engineer for a Private Server Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Saya dan tim ingin mencari orang yang paham tentang Reverse Engineer untuk melanjutkan Developing Private Server yang telah lama dis-continue. Gamenya bernama Audition, untuk server official indonesia bernama Audition Ayodance. Mengunakan GameBryo sebagai engine mereka, dan game ini lahir di tahun 2009. ---------- ENG : Our team curently searching for a Reverse Engineering guy who works on a Game for a Discontinued-old project. This game named Audition from Korea, T3 Ent. The Indonesian Official Server called Audition Ayodance which is born on 2009.

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Advanced C# Video Stream control 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient developer to create an advanced C# streaming app that will facilitate real-time capture of video streams. Key Attributes Required: - Versed in C# languag...real-time capture of video streams, thus raw data monitoring. - The application should provide comprehensive protocol analysis capabilities. - Specifically, the application should support the HLS protocol directly targeting video streams. - The developed system should demonstrate robust traffic monitoring, including diagnostics as well as performance analysis. The Key purpose: - Implementation of live game video delay or pause as stream capture.. - If run the delay function, do not change any balance of player. - Or if run the continue, can do change balance of player. - I will share if you want r...

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert game developer to create an engaging, aesthetically pleasing 2D trains game with a cartoonish art style. LIKELY IN CONSTRUCT3 Target Audience: The primary audience for this game will be teens and above (14+). The design should accordingly have a fun, engaging but slightly mature cartoonish style to appeal to this audience. Gameplay Mechanics: - The game is primarily based on puzzle solving mechanics. - Players should be challenged to solve train-themed puzzles within the game, stimulating strategic thinking and problem-solving skills. Skills and Experience: - Expertise in 2D game development and design. - Experience in crafting games with a cartoonish style. - Knowledge in developing puzzle-solving games. - A stron...

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in search of an experienced game developer to create a multiplayer game with a strong focus on cooperative gameplay. The complete task description can be found in a attached document . task must follow exactly the requirements Price should be exactly 400 USD Ideal Skills: A. Excellent understanding of game mechanics and cooperative play principles. B. Experience in developing science fiction games. C. Ability to work on multiple platforms (iOS, Android, and Web), or specified expertise in one.

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Multilingual HTML/CSS/JavaScript Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Html and using JavaScript to change the bar % randomly for every game every 2 hours after refresh or non refresh (up to u)

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Mobile Strategy Game Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in the market for skilled game developers to help me create an exciting new mobile strategy game. Key Details: - The main platform for the game is Mobile. My goal is to create a unique gaming experience that will be accessible on all major mobile platforms (IOS and Android). - The primary genre of the game is strategy. Creative problem-solving should be at the heart of the gaming experience. The ability to make strategic game design decisions will be crucial in this project. - I imagine the game to have more than 20 levels. Each subsequent level should be increasingly challenging, encouraging the player to develop and utilize diverse strategies. Required skills and experience: - Proficiency in mobile game development and design, par...

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Real-time Multiplayer Quiz Web Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a...design a real-time multiplayer quiz game. The idea is to create a web-based solution where players can compete in real time. Key Tasks: - Develop a real-time multiplayer functionality for the quiz game. - Integrate it using the preferred technology stack. - Finalize and deliver the project within a month. Ideal skills for this job: - Solid experience with React, Node and WebSockets. - Previous experience in developing multiplayer games, especially quiz games. - Ability to meet tight deadlines and work effectively under pressure. Your ability to deliver within the stipulated time would be a critical factor to this project. If you have previously worked on similar projects, do share your portfolio. Let's create an attractive and engaging mult...

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for an experienced mobile app game developer with an emphasis on simulation games. The project is a Snake Xenxia game, designed with a multi-player feature allowing an unlimited number of players on the same board. Key Skills Required: - Experience in simulation game development - Prior work with multiplayer game features - A strong understanding of Snake Xenzia Gameplay - Payment gateway integration Somewhat similar to this: If you have the skills and experience to deliver this unique and engaging mobile game, I'd love to hear from you.

  $622 (Avg Bid)
  $622 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative game developer to create an exciting role-playing game on Telegram. Centered around a unique theme - an ape mafia ceasing control in a jest-ridden world, the game is to feature captivating, interactive scenarios with monkeys being the primary characters. Ideal skills and experience: - Expertise in Telegram gaming development - Familiarity with RPG creation - Ability to conceptualize and develop ape and jest-themed characters and scenarios - Creativity in integrating gaming elements for a compelling user experience. Please highlight any relevant past gaming projects in your application. This will help me gauge your potential to make this project a success.

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Unity VFX and Unity Designer 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...as round icons. When we hover over it, information such as which minion the skill card played was opened, which minion it hit, which hex it was thrown to, in fact, the log panel where we see the history, the part about it needs to be organized according to the theme. 7)An info panel will be made for hovering minions. When a buff debuff is thrown to the minion, we throw them at that moment of the game. We want this to open a panel on the left side while atack and health appear, we want the minion's card, picture, health, atack value and buff debuff lists to be displayed with icons in the history panel. 8)Playground lighting will be done (Light angle and color codes) If he says, "Color code, let the light hit from this angle," we can write it. Or he can enter and a...

  $969 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $969 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...provision for students to upload their homework * Student progress tracking through graphs - a visual representation of students' progress over time * Gallery - a section for uploading and viewing images * Video file upload - a feature that allows for uploading and streaming educational content * Result upload - a section dedicated to uploading student examination results * Education game - a simple, interactive game for educational purposes * Push notification - alerts and updates for students and parents * Payment - an integrated payment solution for fees and other school expenses The ideal freelancer for this project should have extensive experience in mobile app development, specifically for the Android platform. A strong understanding of data visualization and p...

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Minimalist React JS Game Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a skilled React JS developer who capable of transforming my two text-based games into a web interface using TypeScript (No JavaScript Please). The ideal candidate will possess solid experience in creating minimalist websites that are not only visually appealing but also user-friendly. Furthermore, the website should also be responsive for a great mobile browsing experience. Insights regarding any additional features that could enhance the user experience are warmly welcome, as I have not decided yet on this aspect. What is non-negotiable, however, is the final delivery of a fully working code and an intuitive, minimalist design.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Realistic 3D Character for VR Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an artist with an eye for realism to create a moderately detailed, animated 3D character model for my Virtual Reality game. The character model should showcase a blend of realistic features and a touch of creativity that stands out in the VR environment. It will be used in Unity. The model itself is a creepy old man hospital patient with an IV bag. Ideally, I would like him to have a hunched back/stooped posture. I want him to have 3 main animations: - Idle - Walk - Run As a bonus I would love it if his face could change to a scream face when he is running (see samples for inspiration). Ideal Skills and Experience: - Profound capabilities in 3D modeling and character design - Expertise with VR and related technology - Strong grasp of realistic art style - Backgroun...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  As the initiator of this project, I am looking for a skilled modder comfortable with Minecraft modpack maintenance and customization. The job involves creating and implementing detailed loot tables into my current Minecraft modpack. Key tasks: * Add in Weapons, Armor, and Potions to the tables. * I require a rarity system to be incorporated for the items in the loot t...in Minecraft modding. * Familiar with loot table functions and rarity systems. * Attention to detail to ensure the specified items are correctly added with appropriate rarity levels. Your scope includes providing updates on project progression, responding promptly to any queries, and delivering a high-quality end product. Let's transform my regular Minecraft modpack into an intriguing, exciting game world wi...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  i need a expert for Ad. on cricket exchange application. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an advertising expert with a specialized understanding of cricket exchange applications to drive user engagement specifically with banner ads. Objectives center on increasing interactivity with ads, with a broad goal ...center on increasing interactivity with ads, with a broad goal to enhance user engagement overall within the application. Ideal candidate should possess: - Proven experience in app-based banner ad creation and implementation. - Deep understanding of user engagement strategies and analytics in cricket exchange applications. - Innovative thinking to create engaging, interactive banner ads. The end game is to create an ad experience that users willingly interact with, driving engagement and fostering a brand-user connection that resonates even when the app ...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...beginner Rainbow Six Siege player, I'm seeking coaching specifically in game strategy. Despite my love for the game and the excitement it brings, I acknowledge I'm at a novice level when it comes to strategy. Ideally, I'm in search of a professional with extensive experience in the game who can guide me towards enhancing my overall gameplay. • **Game Strategy Mastery:** With your expertise, I aspire to understand the nuances, principles, and tactics that make a successful Rainbow Six Siege player. • **Skills & Experience:** Proven track record in Rainbow Six Siege, preferably as a high-ranking player or coach. Familiarity with teaching beginners and the patience to guide someone like me who has limited knowledge of game...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire an experienced developer who is skilled in setting up game servers for real-time, action-oriented multiplayer games. Main Task: • Set up a system for hosting multiplayer gaming sessions in real-time. Requirements: • Proficiency in key server-side languages such as Java, C++, or Python. • Extensive experience in the development of real-time multiplayer game servers. • Knowledge of action game mechanics would be a plus. • Familiarity with implementing security measures for game servers to prevent cheating and hacking. The successful freelancer will be instrumental in creating a seamless and fun gaming experience for our players. Please provide examples of your previous work in this area when placing your bid.

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Fundraising Crypto Token Presale 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an innovative gaming company with a completed game project, poised to revolutionize the gaming experience through blockchain technology. Our project integrates cutting-edge gameplay with the dynamic world of cryptocurrencies, offering a unique and immersive experience for players. As we prepare to launch our game, we are looking to fund our next phase of growth through a presale of our crypto tokens. Role Overview: We are seeking a highly experienced and motivated Crypto Token Presale Team to lead our token presale campaign. This team will be responsible for strategizing, executing, and managing the entire presale process from start to finish. The ideal team will have a proven track record of successful presale campaigns in the cryptocurrency space, with the ability t...

  $51625 (Avg Bid)
  $51625 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Greetings! My project involves building an educational game on the Web 3.0 platform aimed at preschool-aged children. I have a limited budget but a clear vision for a high-quality result. The perfect candidate will excel in: - Web Development: Knowledge of web 3.0 technology is a must. You'll need to be proficient in building Web 3.0 platforms and have an understanding of their infrastructure. - Game Development: Primarily, you should be comfortable with creating engrossing educational games. Prior experience in designing games for kids, especially preschoolers, is highly advantageous. - Web Design and Marketing: Your role will extend beyond pure technical development — I also need someone who can contribute to the UI/UX design, making the game not only...

  $2321 (Avg Bid)
  $2321 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Sample iOS Game Tool 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to develop five simple game utility apps (iOS), such as a Game Password Manager, Game Mini Store, Game Tutorial, etc. We will provide design sketches, developer accounts, and everything you need. See the Doc.

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา