ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 game design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  GtaV FiveM Reallife หมดเขตแล้ว left

  ต้องการคนทำ Server Game GtaV fiveM Reallife ตามที่ผมต้องการ รวมถึงแก้บัค และเขียน script ด้วย

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Project for Fuat Cem O. -- 18/08/17 04:45:15 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีฉันเป็นคนไทย ฉันต้องการให้เขียน server game private คุณสามารถทำได้หรือไม

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Coding4C -- 18/08/17 04:26:31 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้เขียน server game private ถ้าคุณสามารถทำได้โปรดติดต่อฉัน หรือ skype

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4611 (Avg Bid)
  $4611 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4065 (Avg Bid)
  $4065 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...and has a keen eye for detail and design. The task is to create a scenario in Blender that functions as an exhibitor of figures. The figures will range from anime characters, movie characters, to various video game objects. The key requirements for this project are: - Ability to present figures in a 360-degree view from multiple camera angles. - Incorporation of a specific color palette which I will provide. - Creation of a neutral theme or setting, suitable for varying characters or objects. The chosen setting will be an abstract space. Ideal Skills & Experience: - A strong portfolio of previous work in Blender. - Proven experience creating detailed, dynamic scenarios. - Preference for those with understanding and experience in anime, movie and video game des...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Children's Gaming Android App Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...creating an Android gaming app specifically designed for children aged 5-12 years. This project involves developing an engaging, child-friendly, and safe game that children can easily understand and enjoy. Key features for the app are yet to be fully finalized but would include features such as parental control settings, in-app purchases and potentially a multiplayer functionality. Please note, the final list of features may adjust during the development process. Ideal candidates for this project should have: - Extensive experience in developing Android gaming apps. - A strong understanding of child-appropriate interface and interaction design. - Familiarity with integrating and implementing parental control features. - Knowledge of in-app purchase systems and strategie...

  $731 (Avg Bid)
  $731 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Custom Mod/Tool for Rush Arena Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...proficient Android game modder who can create a custom tool for my favourite game, Rush Arena. I require this mod to have several specific features: - Unlimited coin generation (If possible) - Ability to acquire rewards without the need for ad viewing - Automatic unlocking of all passes for each season and event Ideally, this mod/tool's interface should be simple and minimalist. It must be uncomplicated, easy to navigate, and shouldn't dominate the gaming experience. It would be great if you have: - Prior experience in modifying Android games - Proficiency in applying game cheats - Strong understanding of user experience design, particularly in a mobile gaming context - Proven ability to meet specific game modification requests Your unde...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am searching for an experienced programmer to develop a gamepad emulator for a PC that is compatible exclusively with Windows. - You are required to create a program that will emulate a gamepad on a computer using a special driver named "ViGEm Driver" or something similar, with the main goal being for the game to recognize that we are using a gamepad. It doesn't necessarily have to be a complex program; the main thing is that it works reliably. The program should include settings for buttons (namely bindings for all the buttons, sensitivity of the gamepad, as well as dead zone settings) so that users can easily control it using a keyboard and mouse, similar to the reWASD program (please familiarize yourself with this program). - The program should also include an...

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Chess Game Design With Dynamic Animations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need help with finishing a Chess Game with animations. I have already created a map environment and all character assets have been done already. I would prefer to use Mixamo animations for those assets and will need to know / learn how they work. I need a coder for my chess game to put all that together and release a prototype for my game. Let me know if you can help Need it done asap.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled game developer who can create a game similar to Candy Crush with a dog theme. The game should involve matching three or more dog treats of the same color and shape. The graphics and characters should be dog-themed. The game should have an unlimited number of levels. After the initial 1000 levels, the game should be able to repeat, but with a significantly higher difficulty level. Ideal Skills: - Game Development - Mobile Game Development - Candy Crush Style Game Development - Graphic Design - Experience with Match-3 Puzzle Mechanics - Experience with Dog-Themed Games Please provide examples of similar games you've developed in the past. game requirements include but are not limi...

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Hi! My name is Saju, I am a professional French translator and native speaker, I am specialized in technical translations and can translate any kind of document general, mechanical, automotive, chemical, medical, IT, Literature, Amazon listings, software and game interface. I will offer the best translation there is: - Perfect translation and proofreading. - Prompt delivery and special focus on urgent projects. - High attention given to technical and Niche documents. - Unlimited revisions until you are fully satisfied. Please contact me with your exact needs before ordering the service, I always do my best to offer the service that fits every client. Waiting to hear from you

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  BuddyService -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a competent developer to create a dynamic and user-friendly website for trading PC game items, inspired by Key Features: - A platform facilitating the buying and selling of PC/PS/XBOX/NINTENDO game items. - The website must be clean, straightforward, and easy to navigate, similar to the reference provided. Ideal Candidate: With a budget of $144 for this project, I am comfortable handling the post-development operations myself. The priority is a hiring a developer who can deliver a functional e-commerce platform optimized for PC game items trading. Let's connect and start this exciting project!

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled artist who can bring my vision to life for a video game project. Hi! I am looking for an art style similar to Fortnite or Knockout City, which means the art should have a visual representation of the futuristic city I have in mind. I also would like the characters to have accessories. I would like backgrounds, characters, and gear/merch to be included in the artwork. Here is an example of the type of backgrounds and characters I am interested in. Key Requirements: - I have some general ideas and a rough concept that I'd like to be built upon. - The designs need to be suitable for use in a video game, so an understanding of game design principles and limitations would be beneficial. - The chosen art style for this

  $294 (Avg Bid)
  NDA
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...life with various animations and voice chat capabilities. Key Details: - The 3D models for my characters, objects, and environmental elements have already been created, so your primary focus will be on animating them. This includes: - Character animations - Object animations - Environmental animations - Additionally, I need you to implement a one-to-one private voice chat feature within the game. The voice chat likely already exists in the codebase, but I would like you to confirm this and make any necessary adjustments to ensure its functionality. - Finally, your role will also include packaging the final project into an APK format. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience with Unreal Engine 5 and its animation tools. - Proficiency in implementing voice chat...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Unity Developer for Game Modification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need a skillful Unity game developer with proficiency in Android and PC platform gaming to implement some crucial gameplay adjustments to an existing games. I also need modifications to make these games run seamlessly on PC Chrome. Additionally, please reconfigure the score submission on the game portal. Rest details will be shared on chat

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented game designer to create an appealing and challenging Photoshop game aimed primarily for advanced users. The core objective of this game is to teach advanced photo editing skills, and thus further encouraging creativity, whilst also serving as an enjoyable pastime activity. The game should: - Mainly focus on color correction features in Photoshop. - Be engaging and fun to play, yet challenging enough to refine and bolster the player's skills. A successful candidate would ideally: - Have previous experience in game development, particularly educational games. - Possess comprehensive knowledge of Photoshop, especially around color correction aspects. - Understand the nuances of teaching complex concepts through game...

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm searching for an expert graphic designer who can create engaging, photo-based thumbnails for our YouTube gameshows. Key requirements for the project include: - A focus on displaying the host, the game settings, and the contestants. These should be the main featured elements within our thumbnail designs. - The adoption of a vibrant and colorful scheme that will stand out and grab attention. Prospective freelancers should have previous experience in thumbnail or similar graphic design work. A creative eye and proficiency with design software are essential. Must be able to work within tight deadlines while maintaining attention to detail. Proven experience in creating engaging YouTube thumbnails would be a strong plus.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented artis... The adventure book should be crafted to engage readers of all ages - from children to teens and adults. The main theme, as you may have guessed, is fantasy. Ideal candidates for this project would possess the following skills and experiences: - Demonstrated expertise in writing engaging and compelling fantasy narratives. - A thorough understanding and working experience with the Pathfinder game system. - Familiarity with writing for and catering to a broad audience, including children, teens, and adult readers. - Proven ability to create intricate and absorbing plots, scenarios, and characters. I envisage this project as a collaboration, where your creativity and writing talent will help shape the adventure book into a memorable experience f...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented Unity developer to build a multiplatform chess game with modern design themes. The game must be compatible across iOS, Android, Windows, and Webgl platforms. Key Features: - Interactive and engaging multiplayer functionalities - A competitive ranking system to elevate the gaming experience Desired Skills: - Experience with Unity game development - Strong knowledge in cross-platform compatibility - A solid record of creating multiplayer games - Expertise in implementing ranking systems in games If you have a talent for making intuitive, addictive games with a crisp, modern aesthetic, apply now.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Cities Skylines 2 Asset Editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developing an advanced asset editor for the popular game Cities Skylines 2. The ideal candidate should be proficient in software development and have a deep understanding of the game's mechanics and modding capabilities. Custom Asset Editor for CS2: Utilize Skins/Facades of in existing in Game Assets to create New Assets and save newly created assets in numerical format. Mod Features: Flexible Zoning: Min 3*3 to Max 12*12 Zoning Geometric Shape Options for Buildings: Cube, Cylinder and Triangle Height Options for Buildings Level 1 to Level 5 (6 Floors, 12 Floors, 24 Floors, 48 Floor, 96 Floors). Limited by Zone size Custom Building Facade: Min 30 to 50 Different Options to chose from among relevant available skins/facades that exist in the game For Cube...

  $471 (Avg Bid)
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented game programmer or coder to create a Roblox simulator game where the core mechanic involves height increasing with every jump. This is a grinding simulator game, so the focus will be on repetitive tasks and gradual progress. Key Features: - Leaderboards: Implement a system where players can compete and compare their progress in terms of height. - In-game currency system: Design and integrate a currency system within the game, possibly tied to height or other achievements. The game will also need to include a good quality map to keep players engaged and motivated. Your creativity and attention to detail in map design will be crucial. Ideal skills for this job include: - Proficiency in Roblox game...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  I need referrals from friends to win games on Shein 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I need friend referrals to win games on Shein. You just have to enter with my referral link to the juice and play it. Since it's a 5 minute thing, I won't pay more than $10 per person. Important! They must be located in the United States, or use a VPN. You cannot have the game locked. Preferably, they are new users. I'll confirm it works before finishing. Thanks in advance.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Optimize SEO & Odoo Website Additions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced SEO professional with knowledge in Odoo platform to optimize my website and boost our search visibility in the USA market. Key tasks will include: - Keyword optimization: We're uncertain whether proper keyword research has been carried out, so we'll ...optimization: We require improvements on our website's pages and content. The ideal candidate should also be able to suggest and implement additional website enhancements to better our competitive positioning. Although we are not certain about which of our competitors are excelling in their SEO efforts, we are eager to learn from the best practices of Competitor A, B and C to stay ahead in the game. Your proven track record in successful SEO performance and experience with the Odoo p...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm in need of an engaging Candy Crush-style game app, with a few specific requirements: - **Target Audience**: The game will be aimed at individuals aged 13 and above. It should be engaging and challenging enough to appeal to this audience. - **Game Design**: While I don't have a specific theme in mind, I'm looking for a design that is visually appealing, with animations and icons that are fun and attractive. - **Game Levels**: The app should encompass a minimum of 120 levels to ensure lasting engagement. - **Integration of AdMob**: The app should be fully integrated with AdMob, ensuring that ad placements are effective and not disruptive to gameplay. - **Complete App**: I'm looking for a full, polished app that's re...

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am seeking a capable app designer to create an interactive drinking game that can work smoothly on both iOS and Android platforms. The ideal candidate for this project should possess: - Strong experience in game app development and design across multiple platforms - A good understanding of UX - A good understanding of user interface and experience design to ensure the game is engaging and easy to navigate - Creativity in incorporating elements appropriate for a drinking-themed game I look forward to working with a developer who can take this concept and bring it to life with a fun, engaging, and functional app design.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Game Tournament Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled web developer to help me create a game tournament website. This site will be a hub for participants to register, interact, and engage in various gaming competitions. Key Responsibilities: - Develop a user-friendly, responsive website for the game tournament. - Implement a secure registration and login system for participants. - Design a sleek and engaging interface for the website. - Ensure the website is optimized for smooth performance across different devices. Skills and Experience: - Proficiency in web development, with a keen eye for design. - Experience in developing interactive and secure websites. - Familiarity with integrating registration and login systems. - A strong portfolio featuring previous web development project...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  DayZ Game Modifications 6 วัน left

  ...fine-tune my DayZ gaming experience. I require an expert to complete these modifications: - Change Weapons: I need someone with a deep understanding of weapon mechanics in DayZ. We won't be adding new weapons nor altering accuracies - yet. Optimally, candidates will have skills in handling original game files or have previous experience in DayZ weapon modification. - Modify gameplay mechanics: I am keen on tweaking the core gameplay, hence, candidates with knowledge on the ins and outs of the DayZ game engine and mechanics will be appreciated. - Customize Map: My aim is to create a distinctive experience through map customization. If you've had experience in designing or modding games maps, this would be a plus. Overall, the timeframe isn’t a constrain...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Game Table Creation Using GUI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a game developer to help me create a game table using graphical user interface (GUI). Coding will be provided to make the table. The game type and features are to be determined in collaboration with the developer, however, I envision a fun and interactive game with a visually appealing and easy-to-use interface. Key Responsibilities: - Collaborating on the type of game to be developed. - Designing and implementing an intuitive and engaging GUI. - Ensuring the game is compatible with a range of platforms for user accessibility. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in game development and GUI design. - Experience in creating interactive and engaging games. - Familiarity with developing for multiple platforms....

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm looking for an actor to star in a video shoot for a card game. This isn't your usual acting gig – I need someone who can bring depth and drama to the table. You'll be playing a neutral character, which will require a lot of subtlety. Key Responsibilities: - Conveying a range of emotions through dramatic acting - Engaging with the card game as the character Ideal Candidate: - Experienced in drama - Ability to portray a neutral character convincingly - Familiarity with card games would be a plus So, if you have a knack for dramatic performances and can breathe life into a non-conforming character, I would love to hear from you. The game is called ‘Black Sheep Party Game

  $25 - $311
  พื้นที่ เร่งด่วน
  $25 - $311
  0 คำเสนอราคา

  ... Key Requirements: - Focus on Entertainment: The app's primary function is to entertain, so a great UI/UX design for user enjoyment is paramount. - Game Types: Ludo, Aviator, Carom, and Subway Surfer. - Multiplayer Function: All games within the app should be multiplayer, reinforcing the social aspect of gaming. Ideal Candidate: - Android App Development: You have strong experience in Android App development and an understanding of gaming app user desire. - Game Design: You are well versed with the design and rules of Ludo, Aviator, Carom, and Subway Surfer, and can effectively recreate them in app form. - Multiplayer Functionality: You have expertise in creating multi-player game features. By acknowledging these key details, we can ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Quick Excel Job Assistance Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of outcomes of the remaining games. The bbc website shows the table and the remaining fixtures. The only way it can happen is if the 3 sides lower than York all over take York. York and Woking only have one game left. Borehamwood and ebbsfleet have 2, one of which is against each other. Rankings are conventional. 3 pts fir a win 1 fir a draw, 0 fir defeat. If points totals are equal the different between goals scored and conceded is considered. If that is also equal - quite possible - total scored decides it. I can supply my judgement of the probability of each result in each game. In the form of say Solihull motors vs York city 3-0 5% 2-0 10% 1-0 15% 0-0 10% 1-1 10% 2-2 5% 0-1 5% 0-2 20% 0-3 20% Ignore other unlikely scores. So the task is to montecarlo simulate ...

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled board game designer to create an educational game focused on HR and Payroll Integration Topic The game is intended for individuals aged 16 and above. The game should incorporate an enjoyable and intuitive game mechanic, as well as effectively teach and reinforce important concepts related to HR and Payroll Integration. The board game can be similar to monopoly board game, this board game is to support my customisters and training of Integration Consultants. The ideal candidate should have: - Prior experience in designing educational games, preferably for older audiences. - A solid understanding of HR and Payroll Integration concepts. - Creative and innovative approach in designing game mechan...

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...outcomes of the remaining games. The bbc website shows the table and the remaining fixtures. The only way it can happen is if the 3 sides lower than York all over take York. York and Woking only have one game left. Borehamwood and ebbsfleet have 2, one of which is against each other. Rankings are conventional. 3 pts fir a win 1 fir a draw, 0 fir defeat. If points totals are equal the different between goals scored and conceded is considered. If that is also equal - quite possible - total scored decides it. I can supply my judgement of the probability of each result in each game. In the form of say Solihull motors vs York city 3-0 5% 2-0 10% 1-0 15% 0-0 10% 1-1 10% 2-2 5% 0-1 5% 0-2 20% 0-3 20% Ignore other unlikely scores. So the task is to montecarlo sim...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am looking to build a team of individuals interested in Multi-Level Marketing. I have a unique compensation plan that I believe is a game changer. If you join my team, I am committed to helping you build yours. Key aspects of this project include: - Marketing Strategy: I am in need of a skilled and highly experienced marketing expert to provide a comprehensive strategy that will help propel our business forward. This will involve understanding the market, identifying potential customers, and creating a detailed plan to reach and convert them. - Target Audience: Our target audience consists of young professionals, stay-at-home parents, and individuals with a business-minded spirit. If you have experience with these demographics and understand how to tailor marketing strategies ...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Multiplatform "Operation" Anatomy Quiz App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced developer to create a multiplatform mobile and desktop application based on the classic game "Operation", with a twist - it's an anatomy quiz where players are challenged to remove body parts without touching the edges that buzz. The game should be available on iOS, Android, Desktops, and Tablets. Key Features: - The core gameplay should involve an engaging and challenging anatomy quiz - A multiplayer mode should be implemented to allow for competitive play - A leaderboard feature should be included to track and display high scores The anatomy quiz should be of intermediate complexity - not too easy but not overly difficult either. The questions should be engaging and informative, suitable for a wide range of players. Ideal Skill...

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon Graphic Design Needed 9 วัน left

  ...obviously make it unique. In the bottom right is a steel dagger from a video game and a character from the same game. To the left is another image sourced from google showing a pair of overalls with a cute style. The end product will be a combination of all 4 of these images. The character should be sitting and for the most part be like the top right though the position can change. However the character should be holding this steel dagger (preferably not pixelated) in 1 hand and it should follow the colour concept of the game character. Light/pastel green baby looking overalls but ideally with a style like the blue overalls drawn on the left. The holiday hat from the game character is also intended to be part of the design but can be included in an...

  $36 (Avg Bid)
  Tennis Sport Videography Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented videographer to help me capture key moments during tennis games and compile them into a high-energy, engaging highlight reel. Key Requirements: - Previous experience with sports videography, ideally tennis. - Ability to capture the essence of the game and highlight crucial plays. - Proven skill in video editing to create a dynamic, seamless and compelling final product. - Understanding of the fast pace and unpredictability of sports events, especially tennis matches. This project is perfect for someone who has a passion for sports, especially tennis, and a knack for storytelling through video. Your work will be essential in helping me showcase the best of each match in an exciting and digestible way.

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional video editor who has ample experience in editing videos for YouTube. The videos will be centered around Minecraft gameplay, so familiarity with the game and its community is a must. Key Elements: - The videos you'll be editing will vary in content, but they will always be focused on Minecraft. The main aim is to create content that is engaging and entertaining. - My preferred editing style is a mix of fast-paced and energetic, with a humor-filled touch. Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software and tools - Experience in creating engaging content for YouTube - A deep understanding of Minecraft and its community - Ability to add humor and fun to the videos When applying, please provide a detailed project proposal...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Engaging Facebook Video Ad Creation Spokesperson 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...logo along with visualez(own company) logo Script: Want to grow your tiles and flooring business? Are you heading to Coverings, the premier event for tile and stone professionals. Introducing a game-changer for your business – Luxury three sixty Views! Picture this: Your customers easily scanning a QR code to experience interactive three sixty views of your stunning products. Whether in your retail store, catalogue, or website, our interactive three sixty views elevate your products like never before. And here's the best part – it's unbelievably affordable! For just $30 per design, showcase all 100 of your products for a one-time fee of only $3000. That's right – no recurring fees, no monthly commitments, and certainly no setup...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am in need of a s...am in need of a skilled game developer to create a tower defense game for iOS and Android platforms. The game will be set in a futuristic, sci-fi environment and will be designed to be monetized through in-app purchases. Key requirements: - Development for both iOS and Android platforms - Incorporation of sci-fi themes and setting - Implementation of a free-to-play model with in-app purchases Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in game development for mobile platforms - Prior experience in creating tower defense games - Strong capability in incorporating in-app purchases in games Please provide your portfolio of similar projects along with your proposal. Would also appreciate any creative ideas or suggest...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...unique art style from a specific video game. This would involve: - The creation of detailed character designs, borrowing heavily from the game's unique aesthetic. - Utilizing an online paint program, and using specific brushes to capture the distinct style of the game. The ideal freelancer for this job would have: - Expertise in various digital painting tools. - An eye for detail in character design. - Experience or familiarity with gaming art styles, specifically cartoon genres. In your bid, please include samples of similar work you have done before. Your understanding of video game art styles will greatly contribute to this project's success. (I'm looking for anyone who can draw DnD (dungeons & dragons) related monsters in the arts...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Unity CPU Optimization for Multi-platform Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm working on an exciting WW2 IOS Mobile crowd game in Unity and need someone who can increase the number of 3D animated characters from 275 to 500 on the screen. This would have to be done while maintaining 45 FPS. The art style of the game is polygons. Apply if: -You have 2 solid examples of past game optimizations you can share in your application -You are an expert in Unity -You can work full time on this project during the next 1-3 weeks -You want to be part of something special

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Web-based MMORPG Development (2D Style) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced game developer to build an MMORPG game akin to Shakes and Fidget, developed using Unity and PHP for backend. This will be a web-based game, featuring a cool 2D art style and supporting simultaneous gameplay for up to 100 players. Key Requirements: - Developing a web-based MMORPG game. - Implementing a distinct 2D art style. - Support for up to 100 simultaneous players. Skills & Experience: - Proficient in Unity or PHP game development. - Strong experience in web-based game development. - Proven ability in multiplayer game networking.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Node.js Developer Needed to Refine 2 of my Game Logic ( Under 100 lines for each game )

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Solo Table Top Game Manager 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Java desktop application that operates as a table top game manager for solo play. The ideal candidate will have experience in Java, NetBeans and 2D6 game terminology. Key Features: - Rule Enforcement: The app should ensure that the game is played according to the set rules. - Turn Management: The application is responsible for managing the flow of turns in the game. - Dice Rolls: The app should include a random dice roll feature. Ideal Skills: - Proficiency in Java - Experience with NetBeans - Understanding of game terms like 2D6 and D66 - Experience using Apache Derby Database jdbc network connectivity (e.g. jdbc:derby://localhost:1527/dbname) Deliverable: A well designed, complete NetBeans Java Swing Application project folde...

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  20 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented game developer with experience in Godot to create a 2D platformer game for PC. And to write Report Key Requirements: - Expertise in Godot: You should have a proven track record in developing games on this platform. - Game Design Skills: The ability to design engaging levels and mechanics for a platformer. - Strong Communication: Clear communication is key to ensure the game meets my vision. - Experience with PC Games: Understanding of the PC gaming environment and what makes a successful PC game. The ideal candidate should have a good understanding of game design principles and be able to translate my vision for the game into a fun and engaging experience for players.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...real-life counterpart as possible, impressing with its graphical model. Key Requirements: - Develop a high-quality 3D model of an Aston Martin V8 Vantage GT3 EVO for Assetto Corsa - Ensure the car's physics within the game match the real racing car as closely as possible - Create authentic engine sound for the in-game experience Ideal Skills and Experience: - Proven experience in 3D modeling, particularly for racing games or simulations like Assetto Corsa - Strong understanding of car physics within racing simulations - Experience in sound design, specifically for in-game car engines Additional Notes: - While I'm primarily focused on the graphical model, I do expect the car to handle and sound like a GT3 Racing car. - If the model can be deliv...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน game design ชั้นนำ