ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 git งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...TDD - อยากเรียนรู้ technology ใหม่ๆ ที่ full stack developers ต้องทำได้ - อยากทำงานแบบ work from home ไม่ต้องมาเครียดกับรถติดและเวลาเข้างาน - มี passion ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach () คือ startup สาย Edutec ที่มีปณิธานแน่วแน่ในการช่วยพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี เราต้องการเป็นศูนย์รวม โค้ช และ คอร์สอบรม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก!! - เราได้รับทุนสนับสนุนหลักล้านจาก angel investor

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Support for AWS Server and Load Balancer & Git CD/CI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a knowledgeable AWS specialist to provide server support including the maintenance of an Application Load Balancer. The project also uses Git CD/CI, and support on GIt is required as well. Ideal freelancer skills and experience: - Deep knowledge of AWS services, particularly EC2 and RDS - Experience in setting up and managing Application Load Balancer - Familiarity with Git & CD/CI To make a successful application, please include: - Details of past work experience particularly related to AWS EC2, RDS and load balancer configurations. Looking forward to your applications.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Laravel API and admin portal fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a laravel web API for a native mobile frontend. We need some fixes completed. Our code is stored on bitbucket currently. To demonstrate your ability to work with laravel, git and bitbucket, please push a boilerplate laravel app to bitbucket and post the link here. Here is an example boilerplate Responses that do not include a bitbucket link will be ignored.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  145 คำเสนอราคา

  We are in need of a highly skilled Laravel expert team to continue development on existing web application, specifically with a focus on reporting and analytics. The specific Task - Requirements Document will be provided. Project will be developed by ...design and manage a highly organized, efficient database is crucial. - API Integration: We expect the team to integrate various APIs appropriately for a seamless integration of different platforms !!!*** Skills that would be beneficial: - Thorough Laravel expertise - Proven track record in creating reporting and analytics solutions !!!*** - Understanding of API integrations !!!*** - Understanding of Git version control - Proven track record in creating database structures - Proven track record in creating UI/UX designs ask for Task...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Flutter Developer for E-commerce App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a Flutter Developer, you will review the software specifications and UI mock-ups, develop a cross-browser mobile application from scratch, and lead the application testing effort. You'll work alongside a backend developer and a UI designer to ensure you create high-performing applications with a smooth user experience. Roles and Responsibilities · Designing, developing, testing, main...years of experience developing mobile apps natively in iOS and/or Android. · 3 years of commercial experience developing and delivering Flutter-based apps. · Good understanding of state management, Flutter Flavors, and app architecture. · Experience in a remote software development environment. · Experience with building apps and software for consumer goods is a bo...

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...Frameworks: Front-end Mobile: React Native para desenvolvimento cross-platform. Back-end: Node.js, para a API do servidor. Front-end Web: React, Angular, ou Vue.js. Banco de Dados: Relacional: PostgreSQL ou MySQL para armazenamento de dados estruturados. NoSQL: MongoDB ou Firebase Firestore para dados semiestruturados e escalabilidade horizontal Ferramentas de Desenvolvimento e Colaboração: Git para controle de versão, com GitHub para repositórios. Docker para containerização e Jenkins ou GitHub Actions para ci/cd (integração contínua e entrega contínua). - Monetização: Vendas de Dados Analíticos (com Consentimento): Oferecer insights de mercado e análises de comport...

  $2416 (Avg Bid)
  $2416 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Google Cloud Deployment for Spring Boot and React App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional who can help me deploy my Spring Boot Maven with MySQL and React app to Google Cloud Platform. Key Responsibilities: - Deploy Spring Boot Maven with MySQL and React app to Google Cloud Platform - Ensure the deployment is running smoothly and is accessible Ideal Skills and Experience: - Strong experience in dep...Spring Boot Maven with MySQL and React app to Google Cloud Platform - Ensure the deployment is running smoothly and is accessible Ideal Skills and Experience: - Strong experience in deploying Spring Boot applications - Familiarity with React app deployments - Prior experience with Google Cloud Platform - Knowledge of CI/CD pipelines is a plus, although not required in this case - Proficiency with Git for version control Looking forwar...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  **Job Title: Freelance DevOps Engineer** **Location: Remote** **Job Typ...and availability. - Develop and maintain documentation and systems diagrams. **Required Skills and Qualifications:** - Proven experience as a DevOps Engineer or similar software engineering role. - Proficient with AWS cloud services. - Expertise in Docker and Kubernetes. - Strong background in Linux/Unix Administration. - Experience with CI/CD systems. - Proficiency in version control tools like GIT. - Strong problem-solving skills and ability to manage complex and urgent issues. - Excellent communication skills and ability to work independently on projects. **Preferred Qualifications:** - Certifications in AWS, Kubernetes, or other DevOps tools are highly desirable. - Prior experience working remotely in simi...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  We are in need of a highly skilled Laravel expert team to continue development on existing web application, specifically with a focus on reporting and analytics. The specific Task - Requirements Document will be provided. Project will be developed by ...design and manage a highly organized, efficient database is crucial. - API Integration: We expect the team to integrate various APIs appropriately for a seamless integration of different platforms !!!*** Skills that would be beneficial: - Thorough Laravel expertise - Proven track record in creating reporting and analytics solutions !!!*** - Understanding of API integrations !!!*** - Understanding of Git version control - Proven track record in creating database structures - Proven track record in creating UI/UX designs ask for Task...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...Closed book means you are unwilling to define a WBS for the work and you add only a price tag to the task. We are sorry we will not hire you in such a case! coding requirements: - clean code in terms of clean code book - best practices for development (code level documentation, common patterns, OOP as possible) - best practices for agreed and choosen libs/frameworks Deliveries? - in our on premise git (access will be granted to you) - full sources - full working build (for CI and local build) - libs, need prior confirm and we prefer to use mostly latest stable versions - JDK 17 (mostly LTS) - your code is working on our end too - your code passes our CI build (with provided maven can be checked) - you may require to help us here on setup - docker compose to startup all requir...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  DevSecOps Pipeline for Secure Coding 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced DevSecOps engineer who can establish a secure coding pipeline for my project. Key Responsibilities: - Creation of a robust DevSecOps pipeline using GitLab CI/CD and Azure DevOps - Incorporating a branch git workflow for code development - Implementation of YAML, Powershell, and Python for pipeline development Specific Security Requirements: - Integrate vulnerability scanning for proactive identification and mitigation of threats - Implement static code analysis to improve code quality and security - Secure secret management to protect sensitive data - Integrate DAST (Dynamic Application Security Testing) for real-time security analysis I require someone who's well-versed in both DevOps and security practices. Experience with the above ment...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Python Script (OOP) for Video Color Checker Detection 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...required step to make interaction of systems to work - we test on our premise (you maybe help to fix issues) - we pay (basically the rules of freelancer) Closed book vs open book? We work only on open book. Closed book means you are unwilling to define a WBS for the work and you add only a price tag to the task. We are sorry we will not hire you in such a case! Deliveries? - in our on premise git (access will be granted to you) - full sources (NO! Jupyter Notebook) - multiple samples of videos will be shared via URL to download - bash to build & run your code - libs, need prior confirm and we prefer to use mostly latest stable versions - your code is working on our end too - your code passes our CI build (with provided maven can be checked) - you may require to help us h...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We are in need of a highly skilled Laravel expert team to continue development on existing web application, specifically with a focus on reporting and analytics. The specific Task - Requirements Document will be provided. Project will be developed by ...design and manage a highly organized, efficient database is crucial. - API Integration: We expect the team to integrate various APIs appropriately for a seamless integration of different platforms !!!*** Skills that would be beneficial: - Thorough Laravel expertise - Proven track record in creating reporting and analytics solutions !!!*** - Understanding of API integrations !!!*** - Understanding of Git version control - Proven track record in creating database structures - Proven track record in creating UI/UX designs ask for Task...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Trophy icon Advanced Iframe Browser Development 20 ชั่วโมง left

  I'm in need of a skilled developer to create an iframe-based web browser with specific features and behaviors. Key Requirements: - This iframe browser should bypass xframe headers and continue loading the page without any interruptions. bypasses csp and headers allowing access to all pages. i have the code for the git if needed. many ignore and bypass xframe. - The browser should have a set of navigational controls that include forward and backward buttons, as well as a refresh button. - The browser should also incorporate tabs and a search bar to enhance the user experience and add tab Ideal Skills & Experience: - Proficient in HTML, CSS, and JavaScript. - Experienced in web browser development and working with iframes. - Knowledgeable about xframe headers and how to ci...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Advanced E-commerce Web App 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Web Application developer to create, update and maintain a sophisticated E-Commerce platform with advanced user interaction features. Key Requirements: - E-commerce ...Interaction: The site should incorporate advanced user interaction features such as live chat and personalized recommendations. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in developing e-commerce platforms, ideally with experience integrating payment systems. - Proficiency in web technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and backend languages like PHP, Laravel, Andriod Studio, Vue.Js, Git and Github, Front end Flutter development. . This project requires a developer who can balance the technical aspects of an e-commerce platform with the more interactive elements of a s...

  $717 (Avg Bid)
  $717 การประมูลเฉลี่ย
  170 คำเสนอราคา

  Need to build a simple image to run a Node application, public git repo project, I dont have the time to look into it right now - include additional libraries - able to run Node js application You must submit the Dockerfile to me for testing and approval before you get paid Expected budget is $30, this is straight forward for a Node expert Start your bid with "I do node" or your bid will be ignored

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer for Language Learning Platform 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...overall user experience. Collaborate with the UI/UX designer to ensure a visually appealing and user-friendly interface. Requirements: - Proven experience as a full-stack developer, with expertise in Vue.js 3 and Node.js. - Strong proficiency in MySQL for database design and management. - Familiarity with Linux administration for server management. - Experience with version control systems (e.g., Git). - Ability to work independently and collaboratively in a dynamic startup environment. Nice to Have: - Previous experience in language learning or ed-tech projects. - Knowledge of DevOps practices for server deployment and maintenance. Timeline: We are looking for developers who can start immediately Budget: Please provide your hourly rate or a project-based quote for the compl...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Azure Data data engineer expert for interview guide 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Azure Azure Devops AWS Jenkins Terraform Kubernetes Docker Ansible Ansible tower Git hub Git Linux Monitoring with third party tools Sonarcube, veracode. Scripting: python, bash, powershell

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are in need of a highly skilled Laravel expert team to continue development on existing web application, specifically with a focus on reporting and analytics. The specific Task - Requirements Document will be provided. Project will be developed by ...design and manage a highly organized, efficient database is crucial. - API Integration: We expect the team to integrate various APIs appropriately for a seamless integration of different platforms !!!*** Skills that would be beneficial: - Thorough Laravel expertise - Proven track record in creating reporting and analytics solutions !!!*** - Understanding of API integrations !!!*** - Understanding of Git version control - Proven track record in creating database structures - Proven track record in creating UI/UX designs ask for Task...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  We are in need of a highly skilled Laravel expert team to continue development on existing web application, specifically with a focus on reporting and analytics. The specific Task - Requirements Document will be provided. Project will be developed by ...design and manage a highly organized, efficient database is crucial. - API Integration: We expect the team to integrate various APIs appropriately for a seamless integration of different platforms !!!*** Skills that would be beneficial: - Thorough Laravel expertise - Proven track record in creating reporting and analytics solutions !!!*** - Understanding of API integrations !!!*** - Understanding of Git version control - Proven track record in creating database structures - Proven track record in creating UI/UX designs ask for Task...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  SMS Forwarder for iOS & Android 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...required step to make interaction of systems to work - we test on our premise (you maybe help to fix issues) - we pay (basically the rules of freelancer) Closed book vs open book? We work only on open book. Closed book means you are unwilling to define a WBS for the work and you add only a price tag to the task. We are sorry we will not hire you in such a case! Deliveries? - in our on premise git (access will be granted to you) - full sources - full working build (for CI and local build) - libs, need prior confirm and we prefer to use mostly latest stable versions - JDK 17 (mostly LTS) - your code is working on our end too - your code passes our CI build (with provided maven can be checked) - you may require to help us here on setup - docker compose to startup all required r...

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  MERN Full Stack Developer Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...requirements are: - Adding new features to an existing website - Ensuring the website is bug-free - Developing new modules in React.JS and Node.JS - Integrating data from MongoDB - Working collaboratively with our team - Creating a brand new web application and APIs The ideal candidate should have: - Strong knowledge of React.JS and Node.JS - Experience with MongoDB and other databases - Experience with Git Hub and version control - Experience working with AWS S3 buckets and Firebase - Ability to deploy to AWS EC2 - Strong communication and collaboration skills - Ability to work independently as well as part of a team - Experience working WebRTC and Socket IO for chat, audio and video call If you have the required skills and experience, please apply and provide examples of yo...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  160 คำเสนอราคา

  ...maintaining, updating, and troubleshooting Drupal websites. – Experience with site migrations, including version upgrades within Drupal and migrations from other platforms to Drupal. – Strong understanding of PHP, HTML, CSS, JavaScript, and other relevant web technologies. – Knowledge of best practices in security and performance for Drupal sites. – Familiarity with version control systems such as Git. – Theme and Module custom development skills. Able to debug and or update existing custom developed code. – Excellent problem-solving skills and attention to detail. – Ability to work independently and manage time effectively. Working Conditions: – This is a contract position without a fixed schedule. Workload will be determined base...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  142 คำเสนอราคา

  We are seeking a talented MERN Stack Developer to join our dynamic team. As a MERN Stack Developer, you will be responsible for...including sprint planning, daily stand-ups, and retrospectives. Requirements:  Proficiency in JavaScript, including ES6+ syntax.  Experience with MongoDB, , React.js, and Node.js.  Familiarity with front-end technologies such as HTML5, CSS3, and responsive design principles.  Strong understanding of RESTful APIs and web services.  Experience with version control systems, such as Git.  Excellent problem-solving and analytical skills.  Ability to work independently and as part of a team in a fast-paced environment. Bonus Skills:  Experience with GraphQL.  Knowledge of state management libraries such as Redux or MobX.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Urgent Python Expert for License System 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Strong Python development experience, with a demonstrable portfolio or past projects - Expertise in secure backend development, authentication, and encryption - Solid understanding of API development principles, with RESTful APIs as a plus - Experience with database systems such as MySQL or PostgreSQL - Ability to write clean, well-organized, and maintainable code Nice-to-Haves: - Familiarity with Git for version control - Previous experience building update systems or licensing mechanisms To Apply: Please provide a brief cover letter outlining your relevant experience and interest in the project. Include your portfolio or links to past projects demonstrating backend security and API work. Additionally, specify your hourly rate or preferred project pricing structure, along with...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...Experience: Strong Python development experience (demonstrable portfolio or past projects). Expertise in secure backend development, authentication, and encryption. Solid understanding of API development principles (RESTful APIs are a plus). Experience with database systems (MySQL, PostgreSQL, etc.). Ability to write clean, well-organized, and maintainable code Nice-to-Haves: Familiarity with Git for version control. Previous experience building update systems or licensing mechanisms. To Apply Please provide the following: A brief cover letter outlining your relevant experience and interest in the project. Your portfolio or links to past projects demonstrating backend security and API work. Your hourly rate or preferred project pricing structure. Estimated timeframe for co...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Full-time React/Next.js/Node.js developer 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our team need 3~ 5 Full-stack JavasScript developers for our ongoing client. Require Team collaboration skills. Skills: React/React Native/ Duration: at least 1 year Monthly salary: $1000 ~ $1500 Working timezone: IST 8am ~ 8pm From Monday to Saturday. Tech interview will be required.

  $708 (Avg Bid)
  $708 การประมูลเฉลี่ย
  256 คำเสนอราคา

  I am looking to hire a Laravel + Vue.js developer to my team. The candidate should have extensive experience in Laravel, Vue.js development and also Git, cPanel. This could be a short term project but we can think of a long term collaboration if you have React.js, Node.js and , development experience too. Send me your proposals with the most proud project you built and GitHub profiles. Thanks.

  $918 (Avg Bid)
  $918 การประมูลเฉลี่ย
  132 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled developer experienced in Node.js for maintenance of existing software. While I appreciate all applicants, I am specifically looking for those who can provide detailed project proposals. I strongly believe in planning, and being able to provide ...appreciate all applicants, I am specifically looking for those who can provide detailed project proposals. I strongly believe in planning, and being able to provide a comprehensive plan shows me that you are serious about the project. Tasks include, but are not limited to: - Bug fixes - Performance improvement - Patching vulnerabilities Experience in the following is ideal: - Software maintenance - Git and version control systems Prepare for a challenging yet rewarding work. Looking forward to your detailed ...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I am in need of a seasoned full-stack developer with extensive knowledge in using AWS, CDK, and TypeScript. Key tasks include: - Frontend Development: You will be tasked with creating user-friendly interfaces with React.js. Previous experience developing professional UIs with other fronte...responsibility. - AWS Infrastructure: Deployment and seamless operational maintenance of our infrastructure using the AWS CDK and TypeScript. Ideal Skills & Experience: - Expert level knowledge of React.js and Node.js - Proven experience working with the AWS CDK and TypeScript - A good understand of infrastructure designs & implementation - Proficient understanding of code version tools, such as Git. It's key that the chosen individual is committed, passionate, and ready to ...

  $2 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  28 คำเสนอราคา
  Cross-Platform UI Development Urgently Required 20 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a proficient UI developer who can effortlessly work across web, mobile, and desktop platforms. Key Tasks: -Need to create few pages which will open in lightbox, one is already there and just need to copy and create few others: https://q...who can effortlessly work across web, mobile, and desktop platforms. Key Tasks: -Need to create few pages which will open in lightbox, one is already there and just need to copy and create few others: -Need to create few html pages with inline css for pdf generations We have a lot of work and we need someone who can give 4-5hrs daily for long term. Also using GIT would be added advantage. We will connect over call for project discussion and then will work from here. Please share your hourly rate.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  ...develop, and test mobile applications. Your responsibilities will include coding applications, testing, and debugging code, and working as part of a team to develop apps. Selected candidates will be working on the below-mentioned project: Details: (link removed) Requirements: Proven experience in Android app development. Proficient in Java and Android SDK. Familiarity with Android Studio and Git. Strong problem-solving skills with the ability to troubleshoot and optimize code. Effective communication skills for remote collaboration. Ability to work independently and meet project deadlines. Responsibilities: Application Development: Take a lead role in developing Android applications, ensuring high-quality code and adherence to project requirements. Collaborate with the UI/U...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  OutSystems Low Code Developer- 5+ Yrs 16 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...Developer Exp Required - 5+ Yrs Timings : 10:00 am to 07:00 PM IST Location : Remote (India) 3+ years of .NET or JAVA development experience  Exposure to Outsystems and/or Appian for Low-Code preferable  3+ years with relational databases  3+ years of MS SQL or MYSQL  1+ years designing and developing REST APIs  Proficiency in C#, .NET, HTML, and/or Javascript  Exposure to JIRA and BitBucket/Git for source control a plus  Practical understanding of data structures, algorithms, and design patterns in a web environment  Cloud first architectures (AWS, Azure, Cloudera, etc.) a plus  Log aggregators (SumoLogic, Splunk) a plus  Experience with SAP, HANA, and/or Vistex a plus  Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology or similar  Strong a...

  $1283 (Avg Bid)
  $1283 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Android Developer for Educational App 15 ชั่วโมง left

  As a knowledgeable Android Developer, your mission is to build and enhance an educational application that aids instructors and teachers primarily in schools. The main functionalit...Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability 4) Work on bug fixing and improving application performance Requirements and skills: 1) Proven software development experience and Android Java skills 2) Proven working experience in Android app development using Java 3) Experience working with remote data via REST and JSON 4) Experience with using Git and working as part of a larger team 5) Working knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies 6) Solid understanding of the full mobile development l...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Laravel + Vue.js developer หมดเขตแล้ว left

  I am looking to hire a Laravel + Vue.js developer to my team. The candidate should have extensive experience in Laravel, Vue.js development and also Git, cPanel. This could be a short term project but we can think of a long term collaboration if you have React.js, Node.js and , development experience too. Send me your proposals with the most proud project you built and GitHub profiles. Thanks.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  152 คำเสนอราคา
  AWS Terraform Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a proficient DevOps expert specialized in working with Amazon Web Services (AWS). The primary role will entail managing infrastructure, with specifics to be clarified after recruitment. The ideal candidate should provide: - Detailed project proposals - Proven experience in Terraform, AWS, Jenkins, Git The project needs: I need to create a CICD pipeline - AWS - Git - Jenkins - Terraform 2 EC2 instances in different AZs. In them simple html file, behind app load balancer. The app load balancer needs to listen on port 80 and port 8080 for the jenkins file. For CICD Pipeline I need github webhook to direct to the app load balancer's public dns. Everything needs to be private except the Load Balancer. Everything needs to be in terraform HCL.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...diseño de la base de datos. Para más detalles ver Anexos - Mockup. TECNOLOGÍA EMPLEADA: - Node.js - MySQL, MariaDB o PostgreSQL - git (opcional) - (opcional) REQUISITOS DEL PROYECTO: - Experiencia como Full Stack Developer, con habilidades en Node.js y bases de datos relacionales (MySQL, MariaDB o PostgreSQL). - Capacidad para implementar las funcionalidades clave, como la gestión de cuentas bancarias, registro y gestión de clientes, creación automática de facturas con datos predefinidos, y un listado de todas las facturas con su respectivo estado, basándose en el diseño proporcionado por nuestro equipo. - Opcionalmente, experiencia en el uso de git para el control de versiones y colaboración en el de...

  $664 (Avg Bid)
  $664 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Mobile App Development หมดเขตแล้ว left

  ...backend server. 4. Analytics and Monitoring: - Analytics: Google Analytics or Mixpanel for tracking user interactions. - Monitoring: Sentry or LogRocket for error tracking and performance monitoring. 5. Security: - Encryption: SSL/TLS for secure data transmission. - Data Protection: Implementing data encryption at rest and in transit. 6. Development and Deployment: - Version Control: Git with GitHub or GitLab. - CI/CD: Jenkins or GitHub Actions for automated testing and deployment. Flowchart: The flowchart for the app would look something like this: 1. User Interaction: - User opens the app. - User can browse categories (Music, Yoga, Meditation, E-Books). - User can view content details and play/read content. - User can save content to favorit...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  125 คำเสนอราคา
  Flutter 1.0 Upgrade, Performance Tuning หมดเขตแล้ว left

  I need a Flutter ex...application while integrating new features. In particular, - Rectify in-app glitches - Fix unresponsive features - Incorporate additional features Ideal skills for this role includes: - Proficient with Flutter SDK and Dart programming language - Experience in application optimization - Understanding of the complete mobile app development lifecycle - Experience with version control platforms such as Git or Bitbucket. - Attention to detail to prevent the introduction of new bugs during issue resolution and feature integration - Prior experience in optimizing applications that have shown similar issues. I am looking for someone who will ensure the project remains stable while improvements are being made. This is vital as the application version is live a...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Location Booking System หมดเขตแล้ว left

  ...database. The system is containerized using Docker Compose, facilitating development, testing, and deployment processes. Project Scope: The primary focus of this assignment is to refine and expand the frontend functionality of our booking system. However, the successful candidate must also possess the capability to make backend adjustments as necessary. The system architecture is divided into separate Git repositories for frontend and backend+database, each orchestrated with Docker Compose. Key Features to Implement: Multi-Sided Booking Feature: Introduce the functionality to book different sections of a location, specifically: One side (New Side) Two sides (Old Side) The entire venue (Both Sides) Admin-Managed Menus: Develop an interface for administrators to create and manage...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  146 คำเสนอราคา

  ...integrate advanced functionality.  Create and maintain comprehensive technical documentation.  Code reviews and promotes a culture of quality and excellence within the team.  Assist in project planning, estimation, and technical strategy development. Desired Skills and Experience: Android Studio, Xcode, Firebase, HTML / CSS, JavaScript, Problem Solving Attitude, React Js, React Native, Redux, GIT (Version management tool), RESTful API Requirements:  Bachelor's degree in Computer Science & Engineering, Information Technology, or a related field (or equivalent work experience).  5 years of relevant hands-on software engineering experience doing software design and development  Hands-on experience with building custom React Native components that work across differen...

  $1328 (Avg Bid)
  $1328 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Python Developer for E-commerce Site Maintenance หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a Full stack Python developer who can help us to modify Web application that will interface with a AWS (EC2) cloud server. We need someone who has experience with API integration, MQTT, Sockets, MYSQL, S3 bucket, AWS IOT, Dynamo DB, Lambda function, ajax, java script with react, data prediction and analytics, git hub using Python. we can face some issue in web Application. 1. Application surfing slow 2. Application which have showing "Bad Gateway" error. so we want to do Application maintenance. As a candidate, we would like you to submit a proposal that outlines your experience with similar projects and how you can help us achieve our goals. Please include links to any past completed projects that are relevant to this job description. We look forwa...

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...devices ms2: upgrade to latest possible android version for MT6580A msX (later): if you managed to get this far, you will be the preferred candidate to assign you all the customization work for our wished features. E.g. to implement based on user behavior to save energy with specific energy hungry periphery From this milestone on, we will require mandatory NDA Deliveries? - in our on premise git (access will be granted to you) - full sources - compiling & packaging preferably via docker - maven or gradle - preferably JDK 11 or 17 Requirements: - fully documented process to package, create, complile and build - clean code - code checked with checkstyle, pmd, spotbugs Payment? - you estimate in a WBS after getting the task - we discuss about clearances and effort - we mut...

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Sanity CMS & Feature Development หมดเขตแล้ว left

  We are seeking a ...As a Sanity Developer in this role, you will be responsible for creating mobile-friendly designs and addressing any technical issues or errors on our website using Sanity CMS to ensure a seamless user experience across all devices. Tech Stack: Sanity CMS HTML5, CSS3, JavaScript React.js (or similar front-end framework) Responsive design frameworks (e.g., Bootstrap) Version control systems (e.g., Git) Web debugging tools Task Required: Website: - Mobile Design - W3C Errors (Clean Code) - Form Validation - Old Links - sitemap - Schema Markup Please review the attached documents for a list of issues that need to be addressed for sanity. :w:/g/personal/roevic_austria_kmc_solutions/EZHaBSbu5UFPgMYpQarhVxkB9qt76ahGyf-3s9vrOiRACg?e=nmJdEO

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Task-NA_7 - DC project หมดเขตแล้ว left

  We are in need of a highly skilled Laravel expert team to continue development on existing web application, specifically with a focus on reporting and analytics. The specific Task - Requirements Document will be provided. Project will be developed by ...design and manage a highly organized, efficient database is crucial. - API Integration: We expect the team to integrate various APIs appropriately for a seamless integration of different platforms !!!*** Skills that would be beneficial: - Thorough Laravel expertise - Proven track record in creating reporting and analytics solutions !!!*** - Understanding of API integrations !!!*** - Understanding of Git version control - Proven track record in creating database structures - Proven track record in creating UI/UX designs ask for Task...

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Task-NA_6 - DC project หมดเขตแล้ว left

  We are in need of a highly skilled Laravel expert team to continue development on existing web application, specifically with a focus on reporting and analytics. The specific Task - Requirements Document will be provided. Project will be developed by ...design and manage a highly organized, efficient database is crucial. - API Integration: We expect the team to integrate various APIs appropriately for a seamless integration of different platforms !!!*** Skills that would be beneficial: - Thorough Laravel expertise - Proven track record in creating reporting and analytics solutions !!!*** - Understanding of API integrations !!!*** - Understanding of Git version control - Proven track record in creating database structures - Proven track record in creating UI/UX designs ask for Task...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Java developer to create a simple servlets program using JSP, JAVA, and bare HTML for a school project. The structure should follow a 3-layer architecture with the MVC design pattern. I have already designed the solution, just need some muscles to implement my ideas as I have not much time to do it myself. Key Project Requirements: - Version Control: Git - Database Connection: MySQL - Functionality: User registration and login, product catalog management (store, fetch, and modify products in the database) - Use of Design Patterns: Singleton, Observer, MVC, and any others you feel are necessary Additional Skills and Experience: - JUnit - Netbeans - Password hashing techniques (if time permits, otherwise store passwords as plaintext.) - Experience...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  React.js with .net. Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient developer with hands-on experience in React.js and .Net for an engaging web application development project. You'll be writing a content management system (CMS) following the project...scope and requirements. Project requirements: - Design and develop a CMS using React.js. - The developed CMS should allow for uploading, editing, and deleting of posts. Ideal Skills: - Extensive knowledge in JavaScript libraries, particularly React.js. - Experience in .Net Framework - Firm understanding of web mark-up, including HTML5 and CSS3. - Strong ability in RESTful APIs, Version control/Git. Please bid if you can take on this project and you're confident with your React.js and .Net proficiencies. You should be able to deliver clean, efficient code foll...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Demonstration Website หมดเขตแล้ว left

  MUST USE ANGULAR, CSS, any other framework. Must develop using git and deploy using continuous development to web server. Once the project is awarded we can work these out before starting development 1. Use Case Diagram Actors: Employee Admin Use Case: Employee Login *****Enter employee id *****Mark Attendance (includes saving details to the database) *****View Personal Attendance *****View Working Hours Use Case: Admin Login *****Enter admin employee id *****Add New Employee *****Edit employee (hourly pay, firstName, LastName) *****View All Employee Records (EmployeeID, firstName, LastName, HourlyPay, View Current TimeCard) *********Can edit an employee from this view *****Generate Reports (current/previous timecards for single all employees or selected employee(s) ) Data Sto...

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน git ชั้นนำ