ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 google adsense งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้าง Google data studio หมดเขตแล้ว left

  ผมต้องการทำ Google data studio เพื่อแสดงข้อมูลรายงานรายได้ ค่าจอดรถของผม ซึ่งผมมี เวป คราวที่สามารถดึง CSV ออกมาได้แล้วก็นำมา สร้างเป็นหน้ารายงานสรุป

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  สอนทำ conversion ads ใน google หมดเขตแล้ว left

  ตอนนี้ผมลองเริ่มทำ google ads สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress และ plug-in แต่ติดปัญหาตรงเรื่องการทำ conversion tracking เลยอยากหาคนมาสอนการ set up ให้ครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะให้แนะนำเรื่องการทำ SEO เพื่อให้ติดด้านบน ออฟฟิตอยู่แถวๆกรุงเทพกรีฑาครับ

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I have a solitary Google sheet that needs a refresh - in terms of font style, colors (would like to have the colors we use in our company) and size, cell borders and shading, and column width and alignment. While I don't believe a major reorganization is necessary, I am open to suggestions from an expert. The ideal applicant should have a good eye for design detail and extensive experience with Google Sheets. Your skills should include: - Sheet formatting - Data organization - Knowledge of effective online presentation styles I look forward to working with you to polish and perfect my sheet.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...I'm interested in: 1. Creating a new Google email address - with a crucial detail, the email address should be personalized and related directly to my name. The email name must be unique, professional, and easy to memorize. Any expertise in creating creatively memorable email addresses is welcome. 2. Merging old emails into this new account - I would like to transfer all my existing emails from my current Google account to this new one. This includes preserving email history, tags, folders, contacts, and drafts. Freelancers should have experience in managing and successfully executing email migrations, specifically within Google mail. Essentially, I'm looking for a freelancer with seasoned knowledge in Google mail setup and good understanding of...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Low Budget Google Shopping Ads Expert -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Running a business which requires the expertise of a Google Ads specialist. The main goal here is to increase online sales, and we've decided that Google Shopping Ads are the best for this task. Lucky for you, we already have a Google Merchant Center account set up. What we need from an expert is: - Planning and executing effective Google Shopping Ad campaigns on a budget. - Optimal keyword utilization to reach maximum target audience. - Performing analysis and making updates to enhance campaign performance. Skills & Experience: - Proven experience handling Google Shopping Ads. - Proficiency in Google Merchant Center. - Strong knowledge of keyword research and utilization. - An ability to work within a limited budget, without compromis...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  CISCO CP 8851 Configuration for Google Voice 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an expert to set up my CISCO CP 8851 for Google Voice, for which I already have an account. Your task will be to ensure that the devices are configured correctly and working seamlessly with Google Voice. Skills and Experience Required: • Strong knowledge and prior experience with CISCO CP 8851 • Experience with setting up VoIP systems, specifically Google Voice. • Familiarity with proper configuration settings and troubleshooting VoIP devices. • Excellent problem-solving skills and attention to detail. While the project's main goal is to get these devices configured and working together, additional upgrades or adjustments may be requested, based on the service's performance and the potential to refine the system. As such...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm currently looking for a skilled freelancer to assist me with Google Sheets. Specifically, I need help with both formulating and formatting data. Job Responsibilities: - Creating complex formulas to manipulate my data - Formatting the data correctly to ensure that it's understandable and neat Ideal Candidate: - Intermediate level experience in Google Sheets, including creating complex formulas and implementing advanced formatting techniques - Must be able to showcase past work involving Google Sheets, this might include projects where you created and used complex formulas, imported data, and other related tasks. This is a great opportunity if you're keen to leverage your Google Sheets expertise. Looking forward to your applications.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am in need of a tool that is capable of searching and downloading movies specifically from Google Drive. The essential elements of this project include: Capability: - The tool should be able to search and download movies solely from Google Drive. Formats: - The downloader needs to handle MP4 and MKV movie formats. Timeline: - Time is of the essence for this project. I need it completed as soon as possible. Ideal Candidate: - Experience with Google Drive API - Proven ability in coding downloadable utilities - Familiarity with MP4 and MKV formats.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  As an entrepreneur operating an e-commerce platform, I am keen on implementing effective strategies that can help enhance my website's visibility. To be specific, I am seeking a professional who can guide me on how to get a 5-star appearance on organic Google search results. This is a critical feature that highlights the ratings of my e-commerce platform, and I believe it will significantly improve my SEO ranking. This consultation should not involve the use of any premium Wordpress plugins, therefore, proficiency in organic non-paid SEO techniques is pivotal for this job. Moreover, a deep understanding of Google's algorithms and how they influence search engine ranking is also crucial. Key skills and experience include: - Proven SEO background with a focus on organic ...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for a developer capable of creating a Google Drive downloader specifically designed for my primary operating system, Windows. It is vital that it supports video file types, including MP4 and AVI formats. The most important feature I'm seeking is high download speed above all else. The ideal freelancer should have experience in building similar software and proficiency in Windows app development is a must. Experience with Google API's is a bonus.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced SEO specialist to improve the s...to improve the search engine rankings of my website. Primarily, I want to focus on Google and increase my organic traffic. Here's what I envisage for this role: - Expertise in various aspects of SEO: Even though I didn't specify the type of SEO strategies, your experience should span across on-page and off-page SEO as well as technical SEO. - Solid understanding of how Google's search algorithm works: You'll be tasked with devising a strategy that enhances my website's visibility on Google. The ultimate goal is to gain more leads and site visits through improved search engine rankings. Be ready to hit the ground running and offer fresh and innovative SEO tactics. Broad understandi...

  $1114 (Avg Bid)
  $1114 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Google Ads Optimization 6 วัน left

  I'm looking to launch a Google Ads campaign, with specific goals in line. The objectives for this campaign are increasing website traffic and generating leads for my business. I have run google ads for myself in the past where my accounts are getting suspended. I need some one who is expert with ads as I will be making brands ads which need some black hat tactics. I want to represent some brands and get traffic from that. You can contact me for further details. These ada are already running in google. I can share some samples and should not be difficult since people are already running those. I would like to work long term and have many more projects in line like that

  $3055 (Avg Bid)
  $3055 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly skilled SEO expert to improve my website's search engine rankings. My ultimate goal is to have my site rank prominently on Google within the local region so that it gains significantly more visibility and traction. The ideal candidate for this project should have: - Proven expertise in SEO with a focus on boosting local visibility. - Significant experience in keyword research, backlinking, and other best practices to maximize ranking. - The ability to complete this project within one month. I am looking for someone who can confidently deliver this project and provide suggestions to ensure we reach our ranking objectives. Your commitment to getting the job done within the given timeframe is crucial. I look forward to discussing how your skills and ex...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  ...will comprise both website development and the establishment of Google AdSense on the site until it gets approval from Google. Only then will payment be made. Key Requirements: - Design a personal blog with a modern aesthetic. - Implement the following pages: Home, Contact Form, About Us, Privacy Policy, and Terms & Conditions. - The website will host 30 articles, which you will use for Google AdSense approval. A Highlight on the Contact Form: The contact form should include the user's name, email address, contact message, and phone number fields. Ideal Freelancer: The ideal freelancer for this project should have: - Expertise in web design, especially with a flair for modern aesthetics. - Extensive experience with Google AdSense...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am seeking a Google Ads expert specialized in lead generation, specifically for painting contractors. The key objective for this campaign is to foster lead generation. The following skills/experience would be beneficial: Proof of live ad spend is required (Min $30k ad ad spend) Experience in painting contractors ads is required min 2 years

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm looking to collaborate with a Google Ads expert to set up and manage a campaign aimed at driving increased traffic to our website. Key Objectives: - Increase the volume of traffic to the established website using Google Ads - Primarily other businesses (B2B) are expected to be the target audience - The campaign will be conducted on a national scale Ideal skills for the candidate: • Experience in setting up and managing Google Ads campaigns • Excellent understanding of B2B targeting • Solid grasp on strategies to enhance national reach in PPC campaigns • Strong analytical skills to monitor, evaluate and tweak the campaign for maximum efficacy Strong experience related to these areas along with a portfolio showing successful projects can...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  AdSense Compliance for Wordpress Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert in Google AdSense and Wordpress to ensure my site complies with Google's AdSense policies. I have ample unique, high-quality content on my site, but uncertain about its conformity with AdSense standards. Key Tasks: * Review my existing Wordpress website for any compliance issues * Advise on potential adjustments to improve compliance * If needed, perform modifications to secure AdSense approval The ideal candidate will have: * Significant experience with Google AdSense and its policies * Expertise in Wordpress * Insight into shaping the strategy for website content to improve compliance. Please note, the intended audience demographic has not been specified so the content must be suitable for a general audien...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Hi there This is a simple project for a Google adwords expert. I have been running performance max camping for a client and for some reason over the past week or so we are not getting leads/conversions but before the week we were getting lots of conversions and form submits My client has contacted me and wants an update but I am unsure what the issue is so I need an expert to troubleshoot the account, which has four campaigns running and advise what the issue is I did change the landing page URL but the landing page design is the same as the old one so not sure if this maybe an issue but surely I should get some leads byut we are not getting any. So I am looking for someone to check the adwords account and advise and fix the issue asap so I can report back to my client by Monda...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Google Adwords Setup for Technology Leads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an expert in Google Adwords who can efficiently set up my campaign with a focus on generating leads from industry-specific professionals within the technology sector. Your role ends once you've set everything up; I will take over from there. Key objectives include: - Set up Google Adwords using the keywords I provide. - Optimise the campaign towards its goal - generating leads from tech industry professionals. - Ensure the setup is within my budget of 3,500/- You must be well-versed in Google Adwords, with a successful track record of achieving business objectives using this tool. Please be aware that I am on a tight budget, so adjust your bid to reflect this.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  As an existing real estate business, we are looking for a Google Ads specialist to boost our leads and sales. We are searching for someone who can start immediately and finish the job within a month. Requirements: - Proven experience in Google Ads. Preference will be given to those who've worked in the real estate sector before. - Strong understanding of keyword research, bidding strategies and optimizing ads for maximized ROI. - Ability to analyze ad performance, tweak existing ads, and report regularly on success rate and progress. Responsibilities: - Develop, manage, and optimize our Google Ad campaigns. - Generate a steady flow of leads and increase our sales using efficient online strategies. - Monitor analytics and ad performance, and make necessary adj...

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  As a small company with less than 50 employees, we have decided to transition from Google Workspace to Microsoft 365. The scope of the migration includes: - Email and related data - Content from Drive and Sheets - Contact and Calendar data Additionally, we need assistance in setting up the Active Directory and applying policies relevant to our organization's needs in Microsoft 365. We primarily aim to enhance the security and compliance capabilities through this migration. Thus, we are seeking a professional who is proficient in deploying Microsoft 365 for small businesses and has experience in migrating from Google Workspace. Essential requirements for this role include: - Detailed knowledge of both Google Workspace and Microsoft 365 - In-depth understanding o...

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Google Drive-To-Sheet File Data Compilation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have files getting saved in google drive directory, I need google sheet to update File name, File creation Date, File Owner name, File link. The sheet should stay synced with Drive and upidate, for the existing files and and if new files get added in that google drive directory. Achieve this with google script Solution from Google Bard Complete and get best feedback

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  B2B Google Ads Mastery 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...result-oriented Google Ads expert who will help us generate leads for corporate training, learning & Development, Organizational Development, etc. Establishing a successful Google Ads campaign targeting businesses, especially large corporates, is our central goal. As this project needs deep understanding of local culture, corporate behavior, and proximity, we would prefer an expert from Delhi NCR or Kangra. Key Responsibilities: - Create a strategic Google Ads campaign focused on lead generation - Continually monitor, refine, and optimize campaigns, ensuring maximum ROI - Implement a deep understanding of our target audience - large corporates - to align campaign messages and visuals Required Skills and Experience: - Proven track record in managing successful...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...professional who can convert my Google Sheets into a PDF document. The details of the task include: - Sending the converted PDF file directly to my email. - Converting the entire workbook from the Google Sheets into the PDF document, not just selected sheets or range. - Arranging the sheets in a specific order provided later after discussing the details of the project. Ideal Skills: Candidates with prior experience in dealing with Google Sheets, PDF conversions, and custom scripting will be preferred. Also, if you've previously handled projects on data management or document organization, it could be beneficial. A keen eye for detail and high work accuracy is essential, as the converted file should fully represent the original Google Sheets information...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  All my webpages that are indexed by Google are listed like this: "Article name - Website name." As example my domain is : and I wrote "How to make shoes" it will be: How to make shoes - ABC Website. I want it to be: "How to make shoes" without website name. Somewhere in my code its gives Google this information. Change it for me. Only for Laravel coders

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional who can visit my 2 office locations to help me verify my addresses on Google. Your task will encompass three main aspects: - Google Business Page Verification: This involves real-time checking to ensure my office addresses align with the details provided on my Google business page. This job requires your physical presence at the site, so consider this before placing a bid. - Business Page Content: In addition to the verification, I need you to confirm that all aspects of my business page content are up-to-date and present a proper image of my business. - Quality of Customer Service: During your visit, I expect you to make certain that our customer service standards are at their peak. This involves witnessing interactions, serving custom...

  min $46 / hr
  พื้นที่
  min $46 / hr
  0 คำเสนอราคา

  Cerco una figura per una collaborazione continua su progetti di indicizzazione siti e realizzazione di campagne google ads

  $3371 (Avg Bid)
  $3371 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I need a specialist to help with the approval process of Google AdSense for my technology-focused English blog. The website primarily features blog articles discussing various technological advancements and gadgets. The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in successful Adsense approval processes - A solid understanding of Adsense policies and compliance - Broad knowledge of website monetization strategies - Excellent command of English The project will be completed successfully when my website has obtained Google Adsense approval. Timely completion is crucial. Previous experience with tech blogs is certainly a plus.

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...submitals on a Google Form are immediately sent to a Google document for printing. Here's what the task entails: - Development of an automation process, using any platform (like Zapier, Integromat, Microsoft Flow, etc), that triggers every time a form is submitted. - Should make sure that the process is seamless and accurate, so the information in the doc matches the form's submission exactly. - The end goal is to make the submissions available for print instantly after they have been submitted. Ideal skills include: - Proficiency in using and linking Google tools (Forms, Docs) - Experience in automation process setup - Keen attention to detail to ensure accurate information transfer. Please, in your bid, mention your experience in setting up such auto...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need an application. I have a google android account and apple account. The apps which I have currently are very old. I want to delete them and update the new application.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Local Google Ads Campaign Setup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert in Google Ads to set up an account for my business. Through this campaign, I aim to increase traffic to my website, sales, targeting online shoppers within Australia. This project will also involve utilizing Google Ads bonuses. **Key tasks include:** 1. Google Ads account setup 2. Utilizing Google Ads bonuses 3. Creating an effective campaign targeted towards online shoppers locally 4. Monitoring and adjusting the campaign to ensure desired traffic is achieved Proficiency in Google Ads is crucial. Understanding the buying behavior of online shoppers and experience with local digital marketing would be advantageous. Optimizing campaigns to fit a modest budget is a necessity. Looking forward to hearing from you.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Business Lead Generation via Google Ads 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to launch a Google Ads campaign designed specifically to generate more leads for my business. The target audience is other businesses, ideally those who are already looking to use the services my business offers. Skills and Experience: - Expertise in Google Ads with a primary focus on lead generation. - Proven success running B2B Google Ads campaigns. - Understanding of how to create engaging ad content targeted at a business demographics. - Bonus: Familiarity with the industry The goal of this project is to enhance my business's ability to reach potential clients by increasing the visibility of my services in Google searches, thereby driving more leads. Along with your bid, please include a brief depiction of your approach to get the de...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a professional with expertise in Google Scripts and web scraping. Given my budget of $10, these are the key tasks I require: - Develop a Google script that efficiently fetches match winners for One Day International cricket matches from the 'World Cricket' website. Please note that this script should perform tasks automatically and populate the relevant details onto my Google sheet. The successful freelancer also needs to ensure that it is effective and doesn't breach any legal or ethical guidelines in accessing the website's data. The specific data I need are: - The official name of the match winner(s) The ideal freelancer for this project must show: - Proficiency in working with Google Scripts - Demonstrable e...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  The objective of this task is to increase the online visibility of my restaurant. The strategy will revolve around gathering and managing Google reviews, with the aim of attracting potential new customers. - Desired skills/experience: - Prior experience in managing online reputation for restaurants or similar businesses - Knowledge in optimizing Google reviews for enhanced online visibility - Experience in reputation management - Proven track record of generating positive feedback from customers Your role will focus on carefully crafting and managing initiatives aimed at encouraging customers to leave positive reviews and feedback on Google. Your work will play a significant part in cultivating a positive online reputation for our restaurant.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a solution whereby PDFs open in Google Drive when clicked on. I am currently getting an error message "Couldn't Preview File. This file is empty." Other PDFs I already have on there open just fine but not the new ones I dropped into a folder.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Google Adword Shop Setup Assistance 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking expertise for setting up my Google Adword shop. While the primary purpose and target audience of the online shop aren't determined yet, the project will involve comprehensive setup, likely aimed at a broad audience - possibly both local and global. The freelancer's task will be to: - Set up Google Adwords Shop from scratch - Provide guidance on optimized ad campaign strategies Ideal candidates will have: - Extensive experience with Google Adwords and setting up new campaigns - Sharp understanding of targeting a broad audience - Proven ability to guide and train on ad campaign strategies Applicant freelancers please include: - A detailed proposal for the project - Relevant past work setting up Google Adword campaigns - A brief summa...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Hi, I require a proficient freelancer to craft a Google Apps Script (GAS) macro compatible with Google Sheets, aiming to automate the merging and synchronising of information from two independent customer databases. Specifically, the macro should flawlessly merge and compare the following items: - Names - Email addresses - Phone numbers Additionally, the macro should also handle other fields relating to both companies and individuals. These fields include plus other fields - Addresses - Job titles - Company names - LinkedIn profiles - Mobile phone numbers - Social media handles - Website URLs - Industry/Category - Segment - Personalised notes - Required actions - Plus other fields 1. This macro will automate the process of merging and comparing data from two separate c...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Design a heat map for Google Reviews 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Design a heat map for Google Reviews , similar to this

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Google Docs Specialist Needed หมดเขตแล้ว left

  I am seeking an expert with in-depth knowledge and experience in Google Docs who can utilize this platform to its full potential for the purpose of creating and editing documents. The key objectives for this project include: - Creating various types of documents such as reports, presentations and spreadsheets. - Devising a calendar in a spreadsheet and linking it to certain activities per day. Specifically, the functionalities I'm looking for within Google Docs consist of: - The use of customizable templates for calendars. - The ability to link chosen activities to specific dates on the calendar. For example let’s say we have a calendar format in one of the sheets. Have a seperate sheet with a list of people and their titles and then adding activity against...

  $47 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Boost Google Rankings via Off-page SEO 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  are seeking an experienced SEO specialist to improve my British website's search engine rankings, specifically on Google. You should have great knowledge of technical seo, local and national seo, british english, search intent, keyword research, keywords weight and density, and should be able to bring more bookings, phone calls, conversions and search rankings.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  I ...location map made from Google Maps, as well as other important details such as the floor plan. Size: The desired size for the brochure is preferably A3, so that it can be folded and made into a 4-page brochure. Color Scheme/Design: I do not have a specific color scheme or design in mind, so I would like the freelancer to suggest one that would work well for the project. Level of Detail: The building and floor plans should be detailed, including room labels and dimensions. Ideal Skills and Experience: - Graphic design experience - Proficiency in using Google Maps for creating site location maps - Attention to detail for accurately including room labels and dimensions Things provided from me - Building Elevation - 3d layout of a flat - Floor layout plan - Goo...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am in need of a content writer who knows how to shine a light on the most intricate aspects of technology. While the aver...public not just understand, but also be fascinated by the subject. An eye for detail, great research skills and the ability to write in an engaging, accessible style is what I'm looking for. Ideally, you have: - Experience writing about technology, particularly AI and mobile/laptop technologies - A knack for explaining complex concepts simply - Experience writing high-quality content for Google Adsense - The ability to write unique and original content that can pass any plagiarism checker This project is not for run-of-the-mill writers. I'm looking for the best. If you're a tech-savvy writer with an eye for detail and a flair for the ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  For my online money-making games, I am seeking an expert in Google AdWords to establish high-performing ad campaigns aimed at driving game downloads. Key Tasks and Objectives: - Design a compelling ad campaign to stimulate interest and facilitate game downloads. - Aim the ad campaign squarely at a demographic of young adults. Ideal Candidate’s Skills and Experience: - Demonstrable experience with Google Ads. - Proven track-record of producing successful ad campaigns meant to increase downloads of digital products. - In-depth understanding of online advertising strategies for reaching young adults. - Familiarity with the gaming sector, especially around games that have a focus on online earning, will be an added advantage. I look forward to working with an Ads specia...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $30 - Google Cloud Video API - small task job 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  $30 - Google Cloud Video API - small task job I need some help getting my small 1 page .vueJS app working with Google Cloud Video API. My app currently shows live <iframe> video from stream, and I want to use my Google Cloud Video account to make my app show (eamples): <p>Summary of video is this: Person playing a game, the game is a shooting match, the person is in a chair</p> and <p>Main events of video are these: - person walks into a store - a cat walks past on the street - the security guard is sleeping</p> and <p>Timeline of events is this: 9:31am - blue car drives by on the street 9:36am - shop keeper walks into the store 9>57am - customer buys pants at cashier 1</p> things like that. I want you to set up the ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert to design an engaging and professional Google Slides presentation. My intention is to employ this presentation during an upcoming interview for a Sales position at DoorDash. I'm looking to present my qualifications in the best light possible. My content includes not only written text but also images and graphs, which I want to be effectively incorporated into the slides. Key Considerations: - The slides should ensure a strong visual impact. - Data visualization for the graphs and tables must be clear and efficient. - The presentation should radiate professionalism and confidence, reflecting a sales persona. Skills & Experience: - Experience in graphic design - Proficient with Google Slides - Understanding of Sales industry, can be a...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Google Promotion for Medium -Traffic Site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need your assistance to help appraise and boost my website's visibility on Google. The main objective is to significantly increase traffic to my site. As such, the promotion will target businesses in my industry versus individuals or the general public. Key Roles Involve: - Using strategic SEO tactics to improve search engine ranking. - Crafting engaging content or ads that will pique the interest of this demographic. - Employing tactics that will particularly appeal to businesses within the industry. Preferably, the ideal candidate for this role should have: - Proven expertise in SEO and digital marketing. - Prior experience promoting to businesses within specific industries. - A thorough understanding of Google's algorithms and ranking techniques. No specific geo...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Google Ads & Tag Manager Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...an exceptional individual who thrives in online advertising. Specifically, someone with a profound knowledge and practical experience in Google Ads and the Google Tag Manager. I am an owner of four websites, requiring modifications to enhance Google Ads performance, thereby augmenting my online sales. To be an ideal candidate for this opportunity, you should: • Be well-versed with Google Ads • Possess adept knowledge in Google Tag Manager • Proven track record in implementing conversion tracking In terms of requirements, I expect you to: • Review and propose modifications to my current Google Ads setup for more effective results. • Overhaul my Google Tag Manager setup to establish robust conversion tracking a...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Wordpress Google Drive Video Integration Plugin 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for an experienced WordPress plugin developer to create a dedicated plugin for my website. The primary functionality I require is the integration of external services, particularly enabling Google Drive videos to be played directly on the pages of my WordPress site. Key tasks will include: 1. Plugin Development: You'd need to develop a plugin that integrates seamlessly with my current WordPress setup. 2. Google Drive Integration: The crux of this project lies in the integration of Google Drive as an external service. The plugin should be able to fetch and play videos stored in my Google Drive account directly on the website's pages. 3. User-friendly Interface: While functionality takes priority, I also value a clean, intuitive interface. ...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Toronto Medical Clinic Local Google My Business only 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We opened a medical Clinic in Scarborough , Ontario . I just Set up the GMB account so we need to bring more calls and traffic to the profile . I started advertising on google ads as well . But i would like to rely on organic on the long run . Website I care more about getting calls and visits then just ranking the site since we not selling anything online . We want people to visit our Doctor . Let me know your Local SEO and marketing Strategy . thanks I dont care about website SEO for now . so please dont bid with local SEO and copy paste bids about those

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน google adsense ชั้นนำ