ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 google app engine งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้าง Google data studio หมดเขตแล้ว left

  ผมต้องการทำ Google data studio เพื่อแสดงข้อมูลรายงานรายได้ ค่าจอดรถของผม ซึ่งผมมี เวป คราวที่สามารถดึง CSV ออกมาได้แล้วก็นำมา สร้างเป็นหน้ารายงานสรุป

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  สอนทำ conversion ads ใน google หมดเขตแล้ว left

  ตอนนี้ผมลองเริ่มทำ google ads สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress และ plug-in แต่ติดปัญหาตรงเรื่องการทำ conversion tracking เลยอยากหาคนมาสอนการ set up ให้ครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะให้แนะนำเรื่องการทำ SEO เพื่อให้ติดด้านบน ออฟฟิตอยู่แถวๆกรุงเทพกรีฑาครับ

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...and Google (Earth, Engine, Map) - Specific functionalities needed for GPS, DGPS, and GIS * Mapping and geolocation * Real-time tracking * Capture, Sketch, and Share Field Data Online and Offline * Spatial analysis with data conversion as required. The application should be user-friendly, efficient, and reliable. Experience with GIS and data management is crucial for this project. The developer should also be able to suggest the most suitable programming language based on the requirements and preferences. Like JavaScript with React Native or Dart with Flutter etc. This GIS-based application allows to collection of field data and organizing it into editable layers. We can easily export this data to popular GIS formats also convert the required data format via...

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  NextJS Upgrade 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experience and making the site more interactive and informative. Key Responsibilities: - Maintain existing site and improve - Prototype replacement site - Design and implement a range of new media formats, including videos or podcasts - Develop new tools and apps that will be useful to our audience, such as a news reader, stock market tracking app, or business networking tool - Introduce jobs-related tools or functionalities, such as a job search engine, resume builder, or career advice articles - Migrating away from Vercel Ideal Candidate Would Have: - Strong experience in web development and UI/UX design - Ability to create engaging and useful tools for our audience Please provide an example of your best NextJS site via DM and confirm your bid pricing. The site alr...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Fix Google Cloud NAT Issue for GKE Pods 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm unsure if I've configured the appropriate firewall rules for my Google Kubernetes Engine (GKE) pods. I am experiencing issues with establishing outbound connections. Here's what I need: - Diagnose and fix the NAT issue: I am unsure if the NAT configuration is the cause of the problem. I need someone to identify and resolve this. - Verify firewall rules: I would like the freelancer to check if the firewall rules are correctly configured for allowing outbound traffic. - Ensure stable outbound connections: The primary goal is to have stable outbound connections from my GKE pods. Ideal Freelancer: - Experience in Google Cloud Platform (GCP), particularly with GKE and Cloud NAT. - Proficiency in troubleshooting network issues. - Strong understanding ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Optimise Google Rankings for Product/Service 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a search engine optimisation expert with a specific focus on Google. I am not currently sure if my website's search engine rankings are being tracked, and thus require assistance in this area as well. The primary objective is to rank higher for product and service-related keywords. You should have substantial experience with: - Google SEO strategies. - Keyword research and implementation particularly for product/service-related keywords. - Setting up and using ranking tracking tools. The goal is to significantly improve my website's visibility, boost organic traffic, and enhance user experience. You should have a proven track record of delivering effective SEO strategies and demonstrate a strong understanding of Google's ranki...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Unreal Engine 5 Character Creator Blueprint 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm urgently seeking a skilled Unreal Engine professional to assist in creating a character creator blueprint in Unreal Engine 5. I have all assets for for the character already made and ready for use. I want something exactly like this Key Requirements: - Creation of a versatile character blueprint allowing for customization of body shape, facial expressions, clothing, and accessories. I require this to be done as soon as possible. Previous experience with Unreal Engine, preferably Unreal Engine 5, is a must. Please include any relevant portfolio work in your bid. My Budget for this is $50.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  SEO Expert for Consulting Web Presence 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...SEO-friendly content that resonates with our target audience. - Link Building: The freelancer should have a proven track record in building high-quality backlinks in a natural and ethical way. - Performance Monitoring: The selected candidate will be responsible for tracking the performance of our website, using tools like Google Analytics, and making data-driven decisions to improve our SEO strategy. Key Goals: - Increasing Organic Website Traffic - Improving Search Engine Rankings - Increasing Conversion Rate Our target audience primarily consists of medium to large enterprises, so previous experience in this sector is a plus. I'm aiming for first-page rankings within 90 days, so prompt and effective performance is essential. Interested freelancers should submi...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...SEO and Google Ads who can precisely enhance my business's online presence. The goal is to revamp the site structure and navigation, optimize on-page content and use Google Ads to boost my website traffic, conversions, and brand awareness. Ideally, the specialist should have the following skills and experience: - SEO optimization with a strong focus on site structure, navigation and on-page content - Proven success with Google Ads campaigns aiming to increase traffic, conversion rate and brand awareness - Understanding of business metrics and analytics - Excellent communication skills Your role will involve: - Assessing and refining the structure and navigation of my site - Optimizing the on-page content for greater visibility and reach - Developing and mana...

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  Urgent Mobile RPG Game Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...time-sensitive, and I'm aiming to have it completed as soon as possible. Key Project Details: - Platform: Mobile web-based and android - Genre: Role-Playing - Timeline: ASAP This project requires someone with a strong background in mobile game development, specifically in the RPG genre. The ideal freelancer should have: - Proficiency in game development tools such as nodejs or Unity, Unreal Engine, or similar - Experience with developing and deploying mobile games - A creative approach to game design, particularly in the RPG genre - Good communication skills and the ability to work in a time-sensitive environment If you have a strong portfolio of mobile RPG games you've developed, I'd love to see it. A passion for gaming is definitely a plus! Please get in touc...

  $5127 (Avg Bid)
  $5127 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  WordPress, Squarespace, and Wix Technical SEO Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a technical SEO expert to help optimize my Wix website for better search engine performance. Key tasks include: - Minifying CSS and JavaScript files - Caching content for faster load times - Identifying and fixing broken links for a better user experience In addition, I need help with setting canonical pages, creating an SEO-friendly site structure, adding breadcrumb navigation, and ensuring that sitemaps are accurate. Ideal candidates should have: - Proven experience with technical SEO, especially with WordPress, Squarespace, and Wix websites - Strong knowledge of page speed optimization techniques, particularly in minifying CSS and JavaScript files and caching content - Expertise in fixing broken links (I'll provide lists) - Familiarity with setting canonical pages...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  169 คำเสนอราคา

  ...automate data entry in my Google Sheet. Key Requirements: - Automating data entry: The primary function of the script will be to automate data entry into the Google Sheet. The details of how this will be done are up to you. - Data input: As the question was skipped, I am open to suggestions on how the data will be input. I'm looking for something user-friendly and efficient. - Data manipulation: I'm not sure if there will be complex calculations or data manipulation involved, but it's possible. The script should be designed to handle this if needed. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Google Apps Script: Essential for creating the automation script. - Experience in data entry automation: Previous experience in automating data entry tasks, ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Google Ads 6 วัน left

  Especialista en google ads. Manteniendo los anuncios y creando los anuncios. Asegurarse de que los anuncios se ejecutan y generan conversiones.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced auto mechanic or engineer who can analyze the Engine Control Module (ECM) for a 2017 Mercedes C 300, which caught fire 1-3 months ago. The ideal freelancer for this project would: - Have experience in automotive engineering, specifically in electronic and engine systems on Mercedes vehicles. - Be able to determine the cause of the fire and ideally provide insight into whether it was a manufacturing issue or something else. - Be able to provide a comprehensive report detailing their findings. The vehicle is currently being held by the owner's insurance company and is preserved at the following location: 11715 Pulaski Hwy White Marsh, MD 21048 Lot Number: 53613394 Could you please provide a date and time when you could perform this inspectio...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Google Sheets Auto Protection Script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My project objective is to develop a script that enables all ranges in Google Sheets to be entirely protected post duplication. A fundamental requirement is that the script needs to automatically execute whenever a sheet is copied. I don't want any permissions granted to users on the protected ranges following the sheet's duplication, meaning it should be 'no permissions' at all. The ideal freelancer for this project should possess a strong proficiency in scripting for Google Sheets with specific expertise in protection parameters. An in-depth understanding of Google Sheets' intricacies and its permissions is of paramount importance for this task. Key Script Features: - Automatic execution upon Google Sheets duplication - Total protec...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Google Ads Account Recovery Assistance 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...comprehensive understanding and experience in navigating Google Ads policy, especially around the Circumventing Systems Policy violation. An appeal has already been submitted and not accepted as issue still exists. Key Responsibilities: - Understand the core issue (creation of multiple forgotten accounts recently cancelled). - Advise on best practises to ensure compliance with policies ahead. - Identify what are or is the Circumventing Systems Policy violation. - Sort and fix any and all issues that will remove the suspension. - Lift restriction and suspension of Google Ads Account The project mainly centres around having a service and a product: 1. Dropshipping products 2. Product Ideal Experience: - Prior work in restoring Google Ads accounts - Deep unde...

  $175 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  WordPress Pro Needed for Business Site 356 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced WordPress developer to assist with several tasks related to my business website. This includes theme customization, plugin installation, and website migration. Key Requirements: - Theme Customization: You should be comfortable modifying...seamlessly to WordPress, preserving all content and functionality. Desired Features: - Custom Layout Design: I'm looking to incorporate a unique layout design that reflects my brand. - E-commerce Integration: You should have experience integrating e-commerce functionality within WordPress. - SEO: Knowledge of SEO best practices is a must. Your work will be instrumental in ensuring the site is search engine friendly. Please share your portfolio and any relevant experience you have that will help me make a...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  211 คำเสนอราคา

  As the owner of a Health and Wellness business, I am on the lookout for a proficient SEO Content Writing agency to aid us in enhancing our website's traffic. The main objectives are: - Engage our Specific Target Audience Here's a little more about the project: - Thorough business analysi...understand our unique niche. - Suggest engaging blog post titles, rooted in keyword research. - Develop and publish content for approved blog titles on a WordPress-based website - Requirement of 3 posts per week. Ideal Candidate - You should have a knack for SEO and content marketing. - Familiarity with the Health and Wellness industry will be an added advantage. - Experience in boosting search engine rankings is a must. - You should understand consumer behavior and cater to a s...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Social media management & SEO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to do the following things and be a social media manager: - Research for articles on Endodotics and post those on social media pages after doctors approval - Create and post at least two posts a week on all social media pages - Create a generic video once or twice a month and post on all social...media pages after doctors approval - Create and post at least two posts a week on all social media pages - Create a generic video once or twice a month and post on all social media pages and YouTube - Someone with graphic designing skill, video editing skills and have excellent knowledge about social media management This is an ongoing work and will make payment on a monthly basis. SEO: Do search Engine optimization for our website and bring the ranking up to page 1 i...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  We are seeking a dedicated and experienced SEO Specialist to join our team. As an Individual SEO Specialist, you will be responsible for developing and implementing our SEO strategy, managing campaigns, and optimizing our website and content to drive organic growth and improve search engine rankings. This is a full-time position suitable for someone who thrives in a dynamic environment and has a proven track record of successfully implementing SEO strategies. Responsibilities: Develop and execute successful SEO strategies to improve organic search rankings. Conduct keyword research to identify new opportunities and optimize existing content. Perform on-page and off-page SEO activities to boost page rankings. Monitor and analyze website performance metrics to identify and address i...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Google Ads Campaign Management & Optimization - 19/07/2024 11:22 EDT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...my long-standing Google Ads campaign. This role involves ongoing optimization of the campaign, as well as updating the campaign's landing page periodically. Key Responsibilities: - Keyword Optimization: The ideal candidate should have a deep understanding of how to effectively optimize the campaign's keywords for better performance. - Ad Copy Updates: I'm looking for someone who can refresh the ad copy regularly to keep it engaging and relevant. - Landing Page Optimization: The campaign's landing page needs to be updated from time to time to ensure it's in line with the latest trends and best practices. Your role will be crucial in helping me achieve my primary goal of generating more leads through the Google Ads campaign. Ideal Candidate Skill...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone who can quickly connect Google Analytics to my website, which is built on the Ghost platform. This project has to be completed as soon as possible. Ideal skills and experience needed: - Extensive experience with the Ghost platform - Familiarity with website hosting on Ghost - Proven track record of integrating Google Analytics with websites Responsibilities: - Link Google Analytics to my Ghost website proficiently and swiftly - Ensure all tracking is set up correctly and functioning Please only bid if you can deliver the project quickly as I am keen to get started right away.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Market Research & Competitor Analysis for Insurance Startup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...interested in local insurance companies. You should provide thorough insights on their market positioning, advertising strategies, and overall brand perception. - **Advertisement KPIs Analysis**: I'm looking to leverage various advertising platforms for brand awareness. Your role will include: - Assessing the effectiveness of our competitors' ads on social media, - Understanding their search engine advertising strategies, and - Analyzing the impact of their traditional media advertisements (TV, newspapers, billboards). Ideal Candidate: - A background in market research and competitor analysis, particularly in the insurance industry, would be highly advantageous. - Proficiency in data analysis and deriving actionable insights from advertising KPIs. - Experienc...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Fitness Lead Generation through Google & Meta Ads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled marketing professional to manage Google and meta ads for my fitness business with the primary aim of lead generation. Key Project Details: - **Goal**: Generate leads via effective Google and meta ads. - **Industry**: Fitness. - **Target Audience**: General population. Requirements: - **Experience**: Proven track record in lead generation through Google and meta ads. - **Industry Knowledge**: Understanding of the fitness industry. - **Creative Thinking**: Ability to craft engaging ad copy that resonates with a diverse audience. - **Analytical Skills**: Proficiency in analyzing data and optimizing campaigns for better performance. - **Goal-Oriented**: Dedication towards achieving lead generation targets. This project offers an exciting oppo...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...will be the automation of data retrieval and categorization from a Google Form onto multiple Google Sheets. - Ideally, the script should be able to both update existing sheets with new form responses and effectively append form responses to a master sheet. - Another crucial facet of the script would be the ability to link Google Sheets data to different sheets and furthermore, execute sorting and matching of data within these sheets. - The sorting and matching process should be done by specific criteria, in this case, by location and tracking numbers. Required Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience in scripting for apps, specifically for Google Suites. - Proficient in managing Google Forms and Google Sheets. - Stro...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...will need to implement specific product and brand filters. These include price, size, color, specific brands, and product specifications like material and dimensions. 2. **SEO Work:** - Additionally, the project involves SEO optimization for the website. This includes but is not limited to meta tags, meta descriptions, alt text, and other usual SEO practices to ensure the website is search-engine friendly. Ideal skills for this job: - Proficiency in WordPress, including theme & plugin editing - Previous experience in setting up product filters - SEO optimization expertise - Attention to detail in replicating and uploading websites I have access to the website admin and cpanel, all products have been copied from

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  Get Google AdSense Approval for News Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced professional in Google AdSense approval to help me secure a spot for my news blog. Unfortunately, my initial application was rejected. My Blog Url is In your proposal, please highlight your past experiences with Google AdSense approvals, particularly for news blogs. I'm looking forward to working with a professional who can help me get my AdSense application accepted. Note: Payment release after google AdSense Approval Mail so don't ask for advance payment please.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert graphic designer who can create 2 high-quality images to illustrate the features and benefits of my product. Key Requirements: - 2 unique, engaging and visually appea...looking for an expert graphic designer who can create 2 high-quality images to illustrate the features and benefits of my product. Key Requirements: - 2 unique, engaging and visually appealing images - Themes should align with the product's features - All images in JPEG format Generate 2 images matching following descriptions. Description for Image 1. Convert every post into profitable Search Engine. Connect your content directly to monetizable sources via native search experience. Description for Image 2. Add custom widgets to your pages for special promotions, site featur...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  $413 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Daily Tally Prime to Google Sheets Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an expert in Tally Prime who can create a seamless integration with Google Sheets. The required functionality must allow for the daily synchronization of crucial business data. This includes: - Financial Statements - Sales Data - Inventory Reports The ideal candidate will possess not only deep knowledge of Tally Prime and its functionalities but also demonstrate a strong understanding of Google Sheets. Experience in creating custom scripts for data import and synchronization tasks would be a key advantage.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Google Drive Search Integration for WordPress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a developer who can create a custom search field for my WordPress page (website) that will allow users to search linked Google Drive content. - integrated into a WordPress page. - The search should be performed on my Google Drive, which will need to be OAuthed. - Search results should be displayed on the webpage in a detailed list format, including file names and parent folders up to root. Dev tools: Python or php or something(could be discussed). If some free product already does this it is ok (just to adopt it). Site is running on fully own platform (DO vm, nginx, php, installed , full root access) Plz end-developers bids only, no manager bids (a lot of tech details to discuss in real time).Plz don't waste your time if you are not dev or don'...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert to help me through the process of verifying Google Businesses. Your main responsibility includes: - Verifying a specific profile on Google Businesses when it is blocked or not able to claim via normal means - Ensuring that the Business name, Business description, and Logo are correctly updated in the profile. Your skills will be essential in achieving the goals of increased online visibility, and enhanced trust and credibility in the online marketplace. Ideal candidates should be familiar with Google Businesses, its services, and the verification process. Experience working with small businesses or startups is a plus. Your attention to detail will be valuable to ensure that no errors are made during verification and all information ...

  $49 / hr (Avg Bid)
  $49 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am in need of an expert in Tally Prime who can create a seamless integration with Google Sheets. The required functionality must allow for the daily synchronization of crucial business data. This includes: - Financial Statements - Sales Data - Inventory Reports The ideal candidate will possess not only deep knowledge of Tally Prime and its functionalities but also demonstrate a strong understanding of Google Sheets. Experience in creating custom scripts for data import and synchronization tasks would be a key advantage.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Google My Business Page Rebranding 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient professional to assist with permanently deleting my current "Google My Business" page due to negative ratings, and then creating a new page with the same name and address. Ideal Skills: - Prior experience in managing "Google My Business" pages - Proven track record in rebranding "Google My Business" pages - Strong knowledge of SEO practices and local business listings Key Requirements: - Thorough understanding of the "Google My Business" platform - Ability to successfully transfer business information from an existing page to a new one - Proficiency in addressing negative reviews and ratings effectively - Implementing up-to-date business hours, new services/products and recent photos - Time...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Lead Generation Google AdWords Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced professional to help me set up a new Google AdWords campaign. - The primary goal of the campaign is to generate leads for my business. - We are focusing on local customers specifically. Ideal skills and experience: - Proven track record in creating successful lead generation campaigns via Google AdWords - Expertise in targeting local audiences - Strong understanding of AdWords best practices - Excellent analytical and problem-solving skills - Good communication and reporting skills this is a local campeign for a vaccination clinic

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Shopify professional who can help me with a variety of tasks related to maintenance, customer service, and SEO optimization. Key Responsibilities: - Regularly updating content on the website - Managing inventory to ensure that it is always accurate - Keeping the software up-to-date and secure - SEO optimization for better search engine visibility - Continuous performance monitoring to identify and resolve any issues - Providing customer service support as needed - Conducting security checks on a regular basis - Reviewing analytics to understand the website's performance - Marketing, advertising, additional listings, and SEO improvements. The ideal candidate should be able to demonstrate: - Past work and experience in Shopify maintenance and SEO - A det...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา
  Excel & Google Sheet expert in Arabic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In my project, I am seeking an expert who is versed in translating and customizing an Excel and Google Sheet template from English to Arabic. # I would like to make the fully update and improvements to make them more appealing and modern : 1. Change Colors: Modify the current colors to new, attractive ones 2. Add Charts: Insert new charts into each file to make them more engaging and to display the results more clearly. 3- translate it to Arabic & right to left 4- you can do this task in 24 hours and with the same budget !

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...website to a new one. At the same time, I need you to address all the existing SEO issues on the site and ensure that it ranks higher in search engine results. Key Responsibilities: - Manually migrate the database from my existing WordPress website to a new one - Conduct a thorough SEO audit of the website - Develop and implement SEO strategies to improve the website's search engine rankings - Fix all existing SEO-related issues - Provide regular progress reports and recommendations for ongoing SEO improvements Ideal Candidate: - Fluent in Russian and English - Proven experience in SEO and website migration - Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors - Excellent problem-solving and analytical skills - Ability to work independently a...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  SEO Service - Local & Global 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who can work on both local and global SEO services. My major goal for this campaign is ultimately to improve the search engine ranking of my website. Key responsibilities include: - Conducting comprehensive keyword research and analysis - Implementing on-page and off-page SEO strategies to enhance website visibility - Executing local SEO tactics to optimize my website for local searches - Utilizing SEO tools to regularly monitor, track and report on campaign performance - Stay updated on the latest SEO trends and algorithm changes You should ideally have: - Proven experience in both local and global SEO services - A track record of successfully improving search engine ranking - Ability to deliver results quickly and work under tight deadlines - Excellent communication s...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Google Ads Conversion Tracking Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Google Ads expert to set up Thrivecart purchase conversion tracking for my Thrivecart sales page. Skills & Requirements: - Proficiency in Google Ads setup and Thrivecart platform - Expertise in implementing conversion tracking - Implement Thrivecart purchase conversion tracking in Google Ads

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled SEO expert to drastically improve search engine rankings for my website. The main focus should be attracting more local clients, thus expertise in local SEO techniques would be essential. Since the task requires immediate attention, I'm looking forward to seeing results at the earliest opportunity. To excel in this mission: - Proven track record in achieving higher rankings in search engines. - Expert in local SEO is strictly required. - Ability to deliver the project ASAP. The prompt execution and significant improvement of my website's ranking locally are my key metrics for success in this project.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  Hey! I'm looking for someone to create the album artwork for my independant band – delivered as an image + as a 7 second animation. I suggest using kitbash assets where possible to save modelling time, and something like Mixamo for the humans. Blender, Unreal Engine, Houdini or 3DS Max recommended. Physics simulation or custom animation for the human getting sucked through the pipe and sliding out the other side. Basic matte painting / stylised low detail background, lighting not confirmed but likely sunlight. Pipes will be coloured acrylic so light should reflect through and show some colour reflections on floor. Open to collaborative ideas, would love someone who's passionate about sci-fi / dystopian machines who can have some creative input! Hoping to hire...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Onpage SEO Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a highly skilled Onpage SEO specialist who can significantly improve my website's rank through Onpage SEO techniques. Key Tasks: - Conduct keyword research for my industry and optimize the website content accordingly. - Optimize meta tags and descriptions to ensure they align with the chosen keywords. - Implement content optimization strategies to improve the overall search engine visibility of my website. The ideal freelancer for this job should: - Have a proven track record of successfully improving website rankings solely through Onpage SEO. - Be able to provide examples of past work, highlighting the improvements they've made. Communication preferences are flexible, and I'm open to discussing what works best for both parties.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced SEO freelancer to help improve the visibility of my beauty product website. Key Goals: - Increase organic traffic: I'm aiming to attract more organic visitors to the site. - Improve search engine rankings: I need assistance in boosting the website's position on search engine result pages. Primary SEO Strategy: I'm primarily interested in on-page SEO. This involves optimizing the website's content to make it more search engine friendly. Application Requirement: - Please showcase your relevant experience in the SEO field. Ideal Freelancer: - Proven experience in successful SEO projects, particularly in the e-commerce or beauty industry. - In-depth understanding of on-page SEO techniques and strategies. - Excel...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  ...Optimization: I need someone who can tweak my website's elements like meta tags, headings, images, and content to make it more search engine friendly. - Backlink Building: A comprehensive strategy for gaining high-quality backlinks is essential. I'm looking for someone who can help me build a strong backlink profile. - Keyword Research: The ideal candidate should be adept at conducting thorough keyword research to target the right audience and improve the website's organic reach. Your responsibilities will include: - Conduct a comprehensive audit of the site and suggest necessary changes. - Implement on-page optimization techniques to make the site more search engine friendly. - Develop and execute a solid backlink-building strategy. - Perform in-depth keyw...

  $965 (Avg Bid)
  $965 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา
  Google Ranking for Vacation Rentals Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled individual to ensure my website ranks number 1 on Google. Key Requirements: - The main purpose of my website is to promote vacation rentals. - My target audience is families, so it's crucial that families looking for vacation rentals can easily find my website. - I'm seeking someone with proven expertise in SEO, particularly in organic search and getting websites to the top of Google rankings. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful SEO projects. - Experience in the vacation rentals industry. - Ability to target specific audiences, in this instance families, with SEO strategies. - Knowledge of the latest SEO techniques and trends. If you believe you can help me achieve my goal, I'd love to hear from you.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  Looking for someone to do the following things and be a social media manager: - Research for articles on Endodotics and post those on social media pages after doctors approval - Create and post at least two posts a week on all social media pages - Create a generic video once or twice a month and post on all social...media pages after doctors approval - Create and post at least two posts a week on all social media pages - Create a generic video once or twice a month and post on all social media pages and YouTube - Someone with graphic designing skill, video editing skills and have excellent knowledge about social media management This is an ongoing work and will make payment on a monthly basis. SEO: Do search Engine optimization for our website and bring the ranking up to page 1 i...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  High-Quality Action-Adventure Game Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled game developer who can create a visually stunning and engaging action-adventure game. The game should have ric...that can match up with PS5 game graphics quality. Your responsibilities will include: - Developing the game for PlayStation, iOS, and Android - Ensuring the game's graphics are realistic and high-quality - Implementing an action-adventure gameplay design Ideal skills and experience for this job include: - Previous experience in developing action-adventure games - Proficiency in Unity or Unreal Engine - A strong understanding of game design principles - Experience in creating high-quality, realistic graphics - Familiarity with optimizing games for multiple platforms Please only bid if you can match up with the quality expected for a ...

  $5111 (Avg Bid)
  $5111 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Do-Follow Guest Posts for Website Growth 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...health. Key Requirements: - 50 Free Instant Approval Do-Follow Guest Posts Sites: Your task is to provide a list of websites where I can post long-form articles (800+ words) for free in order to achieve the following goals: - Increase Website Traffic: I need to draw more visitors to my site, so these guest posts should be published on platforms with a significant readership. - Improve Search Engine Rankings: SEO is vital for me, thus the guest posts need to be do-follow to enhance my website's visibility on search engines. - Build Brand Authority: The niches your posts will focus on are pets, gardening, and health. Therefore, it is essential that the platforms you recommend have a strong reputation in these areas. Ideal Skills and Experience: - SEO and Link Building:...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน google app engine ชั้นนำ