ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 google app engine งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้าง Google data studio หมดเขตแล้ว left

  ผมต้องการทำ Google data studio เพื่อแสดงข้อมูลรายงานรายได้ ค่าจอดรถของผม ซึ่งผมมี เวป คราวที่สามารถดึง CSV ออกมาได้แล้วก็นำมา สร้างเป็นหน้ารายงานสรุป

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  สอนทำ conversion ads ใน google หมดเขตแล้ว left

  ตอนนี้ผมลองเริ่มทำ google ads สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress และ plug-in แต่ติดปัญหาตรงเรื่องการทำ conversion tracking เลยอยากหาคนมาสอนการ set up ให้ครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะให้แนะนำเรื่องการทำ SEO เพื่อให้ติดด้านบน ออฟฟิตอยู่แถวๆกรุงเทพกรีฑาครับ

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I have a solitary Google sheet that needs a refresh - in terms of font style, colors (would like to have the colors we use in our company) and size, cell borders and shading, and column width and alignment. While I don't believe a major reorganization is necessary, I am open to suggestions from an expert. The ideal applicant should have a good eye for design detail and extensive experience with Google Sheets. Your skills should include: - Sheet formatting - Data organization - Knowledge of effective online presentation styles I look forward to working with you to polish and perfect my sheet.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Optimize Website SEO 6 วัน left

  I'm searching for an experienced professional to boost the SEO of my website. The main goals are to rank higher in search engine results, increase organic web traffic, and improve overall visibility to a tech-savvy audience. Key Responsibilities: - Implement successful SEO strategies to improve our rankings on various search engines. - Conduct thorough competitor analysis and keyword research. - Optimize website content and meta-tags for relevance and superior performance. - Analyze, monitor, and report on organic traffic growth. Preferred Skills and Experience: - Proven SEO experience, particularly with websites in the tech industry. - Knowledge of SEO tools and best practices. - Strong communication skills with ability to explain complex concepts clearly. In your bid, pl...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented and experienced VFX artist who can bring my vision to life for a film-based project. Over a flexible span of 1-2 months, you will create a variety of scenes involving motion graphics, green screen compositing, special effects and environments. Vfx artist who can create environment in unreal engine for my indepedent film. Environment required - realistic deep forest and a road in between. Scene - vehicle chase .. total 4 black vans , Three of them are chasing one black van Three of them one by one has to be damaged by dashed each other . Check the ref video .. Use blender or anything but need this scene. Send me ur sample shots , work, sample environments , after watching ur any sample work , ill assign this project to u. Sample work sho...

  $151 - $453
  $151 - $453
  0 คำเสนอราคา
  SEO Specialist for Monthly Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...improving our website's performance. The ultimate goals being to increase website traffic, bolster our search engine rankings, and ultimately, boost online sales. Our target market comprises largely of international customers, so experience in international SEO strategies would be ideal. Role Requirements: - Develop and implement effective SEO strategies to attract international customers - Monitor and report on KPIs such as traffic and rankings - Execute techniques to boost sales through organic search results - Familiarity with Google's algorithms and best practices - Regular updates and communication on progress An in-depth knowledge and ability to implement and maintain SEO on Google is paramount. Previous experience in working with international reach and...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Game Source Code Acquisition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a proficient coder able to acquire the source code for the games depicted in the pictures I provided. No specific programming language has been selected for this project; hence, the freelancer is free to work with what they fi...results. If you have: • A background in game coding and development • Familiarity with a variety of programming languages • Proven experience in acquiring game source codes Then, this job is for you. Please note that the method of game implementation is open for discussion since I haven't made a firm decision on that. A freelancer confident in approaches like HTML5/JavaScript, Unity, or Unreal Engine will have an advantage in this project. Your input on this aspect will be highly appreciated. Looking forward to wo...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...I'm interested in: 1. Creating a new Google email address - with a crucial detail, the email address should be personalized and related directly to my name. The email name must be unique, professional, and easy to memorize. Any expertise in creating creatively memorable email addresses is welcome. 2. Merging old emails into this new account - I would like to transfer all my existing emails from my current Google account to this new one. This includes preserving email history, tags, folders, contacts, and drafts. Freelancers should have experience in managing and successfully executing email migrations, specifically within Google mail. Essentially, I'm looking for a freelancer with seasoned knowledge in Google mail setup and good understanding of...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Low Budget Google Shopping Ads Expert -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Running a business which requires the expertise of a Google Ads specialist. The main goal here is to increase online sales, and we've decided that Google Shopping Ads are the best for this task. Lucky for you, we already have a Google Merchant Center account set up. What we need from an expert is: - Planning and executing effective Google Shopping Ad campaigns on a budget. - Optimal keyword utilization to reach maximum target audience. - Performing analysis and making updates to enhance campaign performance. Skills & Experience: - Proven experience handling Google Shopping Ads. - Proficiency in Google Merchant Center. - Strong knowledge of keyword research and utilization. - An ability to work within a limited budget, without compromis...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Unreal Engine 5 Expert Require ! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an expert in Unreal Engine 5/Houdini/Unity to produce synthetic data of multi-view sky images, focusing specifically on medium-high-detail, photorealistic images of volumetric clouds by using a fisheye custom camera. This project also requires the generation of corresponding cloud shadows cast maps (ray tracing). Key Project Requirements: - Utilise Unreal Engine 5 to create synthetic multi-view fisheye sky images. - Generate medium-detail sky view images of volumetric clouds. - Create corresponding top view cloud shadows maps. - Delivery of a U5 project that can be easily extended. - Delivery of images in JPEG/PNG/TIFF format. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Unreal Engine 5. - Experience with synthetic data generation. - Excellent knowledge of...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Unreal Engine 5 Expert Require 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an expert in Unreal Engine 5/Houdini/Unity to produce synthetic data of multi-view sky images, focusing specifically on medium-high-detail, photorealistic images of volumetric clouds by using a fisheye custom camera. This project also requires the generation of corresponding cloud shadows cast maps (ray tracing). Key Project Requirements: - Utilise Unreal Engine 5 to create synthetic multi-view fisheye sky images. - Generate medium-detail sky view images of volumetric clouds. - Create corresponding top view cloud shadows maps. - Delivery of a U5 project that can be easily extended. - Delivery of images in JPEG/PNG/TIFF format. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Unreal Engine 5. - Experience with synthetic data generation. - Excellent knowledge of...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  CISCO CP 8851 Configuration for Google Voice 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an expert to set up my CISCO CP 8851 for Google Voice, for which I already have an account. Your task will be to ensure that the devices are configured correctly and working seamlessly with Google Voice. Skills and Experience Required: • Strong knowledge and prior experience with CISCO CP 8851 • Experience with setting up VoIP systems, specifically Google Voice. • Familiarity with proper configuration settings and troubleshooting VoIP devices. • Excellent problem-solving skills and attention to detail. While the project's main goal is to get these devices configured and working together, additional upgrades or adjustments may be requested, based on the service's performance and the potential to refine the system. As such...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Diesel Engine Spare Parts eCommerce Store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled web developer to set up an intuitive, customer-friendly website focused on selling spare parts for diesel engines. My target audience is individual consumers; therefore, the website should be easy for them to navigate. Primary features needed: - An efficient online ordering system that ensures a smooth purchasing process. - A user interface that aids consumers in quickly finding the specific spare parts they need. - Mobile-friendly design for customer convenience. Ideal skills and experience: - Proven experience in developing eCommerce websites. - Proficiency in creating user-friendly and mobile-responsive layouts. - Knowledge of SEO best practices to make the site easy to find by potential consumers.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm searching for a diligent digital marketing professional to comprehensively manage our company's online presence. As a fast-paced brand, we require a marketing expert who can quickly adapt to trends and market demands. Specifically, my project needs are: 1. **Search Engine Optimization**: Improve website visibility and ranking on search engines to increase traffic and conversions. 2. **Social Media Marketing**: Create and manage strategic campaigns across all mainstream social media platforms; this includes, but is not limited to, Facebook, Instagram, and LinkedIn. 3. **Pay-Per-Click Advertising**: Implement effective PPC campaigns that can convert seamlessly and provide an impressive return on investment. 4. **Web Design**: Implement user-friendly designs that...

  $1151 (Avg Bid)
  $1151 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Off-Page Optimization for 5 Keywords 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The web server cons...specific keywords. The focus of this project is to improve the off-page optimization of all relevant pages to strengthen their search engine rankings and increase their visibility. The exact pages and keywords have been provided for evaluation. Before Submitting the Proposal: Applicants must define their goals (position in Google search for each keyword) and timeframe for the project. This includes their strategic approaches, planned actions, and expected results for off-page optimization. Applicants must clearly state these goals in their proposal. Payment: Payment will only be made after successful achievement of the defined goals for positioning the pages in the Google rankings for each keyword. If the goal is not fully achieved, payment will...

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm currently looking for a skilled freelancer to assist me with Google Sheets. Specifically, I need help with both formulating and formatting data. Job Responsibilities: - Creating complex formulas to manipulate my data - Formatting the data correctly to ensure that it's understandable and neat Ideal Candidate: - Intermediate level experience in Google Sheets, including creating complex formulas and implementing advanced formatting techniques - Must be able to showcase past work involving Google Sheets, this might include projects where you created and used complex formulas, imported data, and other related tasks. This is a great opportunity if you're keen to leverage your Google Sheets expertise. Looking forward to your applications.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient web developer to create a search engine style website for rating influencer content. This platform will integrate a voting or ranking system, providing a user-friendly interface for users to rate their favorite influencer content. Key features: - Voting/ranking system: The website should provide a reliable system for users to easily rate or vote on various influencer contents. - User registration: This platform will require users to create an account to rate or vote. A secure, intuitive, and easy-to-navigate user registration system is crucial. - Design: I have a specific design in mind for this website. I'd like to work closely with you to ensure the final product matches the envisioned design. Ideal skills and experience: - Proficiency in web ...

  $1095 (Avg Bid)
  $1095 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I am in need of a tool that is capable of searching and downloading movies specifically from Google Drive. The essential elements of this project include: Capability: - The tool should be able to search and download movies solely from Google Drive. Formats: - The downloader needs to handle MP4 and MKV movie formats. Timeline: - Time is of the essence for this project. I need it completed as soon as possible. Ideal Candidate: - Experience with Google Drive API - Proven ability in coding downloadable utilities - Familiarity with MP4 and MKV formats.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...on implementing effective strategies that can help enhance my website's visibility. To be specific, I am seeking a professional who can guide me on how to get a 5-star appearance on organic Google search results. This is a critical feature that highlights the ratings of my e-commerce platform, and I believe it will significantly improve my SEO ranking. This consultation should not involve the use of any premium Wordpress plugins, therefore, proficiency in organic non-paid SEO techniques is pivotal for this job. Moreover, a deep understanding of Google's algorithms and how they influence search engine ranking is also crucial. Key skills and experience include: - Proven SEO background with a focus on organic ranking improvements - Solid knowledge in the impleme...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for a developer capable of creating a Google Drive downloader specifically designed for my primary operating system, Windows. It is vital that it supports video file types, including MP4 and AVI formats. The most important feature I'm seeking is high download speed above all else. The ideal freelancer should have experience in building similar software and proficiency in Windows app development is a must. Experience with Google API's is a bonus.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Classical Indoor Office Scene in Unreal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced designer to create a classic style indoor office setting using the Unreal Engine. Requirements: - Deep understanding of Unreal Engine and design aesthetics - Proven experience in creating indoor scenes particularly office settings I would like to purchase a service to design multiplayer game scenes that can run on VR, Windows, macOs and Android systems using the Unreal engine. The movements of some objects in the scene will be controlled with the data we receive via serial port (Motion capture). Ideal skills include: 1. Excellent knowledge of lighting and textures 2. Ability to imbibe and execute the classical style in a modern context 3. Strong attention to detail, ensuring the functionality and visual appeal of the office sett...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced S...an experienced SEO specialist to improve the search engine rankings of my website. Primarily, I want to focus on Google and increase my organic traffic. Here's what I envisage for this role: - Expertise in various aspects of SEO: Even though I didn't specify the type of SEO strategies, your experience should span across on-page and off-page SEO as well as technical SEO. - Solid understanding of how Google's search algorithm works: You'll be tasked with devising a strategy that enhances my website's visibility on Google. The ultimate goal is to gain more leads and site visits through improved search engine rankings. Be ready to hit the ground running and offer fresh and innovative SEO tactics. Bro...

  $1114 (Avg Bid)
  $1114 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Google Ads Optimization 6 วัน left

  I'm looking to launch a Google Ads campaign, with specific goals in line. The objectives for this campaign are increasing website traffic and generating leads for my business. I have run google ads for myself in the past where my accounts are getting suspended. I need some one who is expert with ads as I will be making brands ads which need some black hat tactics. I want to represent some brands and get traffic from that. You can contact me for further details. These ada are already running in google. I can share some samples and should not be difficult since people are already running those. I would like to work long term and have many more projects in line like that

  $3055 (Avg Bid)
  $3055 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly skilled SEO expert to improve my website's search engine rankings. My ultimate goal is to have my site rank prominently on Google within the local region so that it gains significantly more visibility and traction. The ideal candidate for this project should have: - Proven expertise in SEO with a focus on boosting local visibility. - Significant experience in keyword research, backlinking, and other best practices to maximize ranking. - The ability to complete this project within one month. I am looking for someone who can confidently deliver this project and provide suggestions to ensure we reach our ranking objectives. Your commitment to getting the job done within the given timeframe is crucial. I look forward to discussing how your skills...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Trophy icon Oilfield Parts eCommerce Revamp 2 วัน left

  ...a place where I can sell new power tong parts to less tech-savvy oilfield workers. Here's what I am looking for: - User-friendly: Considering my audience's web navigation abilities, the platform has to be easy to use. Clear-cut categories, descriptive product images, and straightforward navigation are a priority. - SEO optimization: The website should be optimized to appear higher in search engine results, making it easier to reach potential clients. - Fast Loading Speed: To prevent potential clients from leaving the site, it is critical that pages load quickly. Ideal Experience and Skills: - Web design and development: Experience with eCommerce extensions is needed. - UX/UI design: This will ensure the website is user-friendly and easy to navigate. - SEO: The ...

  $50 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก NDA

  ...responsibility will comprise both website development and the establishment of Google AdSense on the site until it gets approval from Google. Only then will payment be made. Key Requirements: - Design a personal blog with a modern aesthetic. - Implement the following pages: Home, Contact Form, About Us, Privacy Policy, and Terms & Conditions. - The website will host 30 articles, which you will use for Google AdSense approval. A Highlight on the Contact Form: The contact form should include the user's name, email address, contact message, and phone number fields. Ideal Freelancer: The ideal freelancer for this project should have: - Expertise in web design, especially with a flair for modern aesthetics. - Extensive experience with Google AdSense: s...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am seeking a Google Ads expert specialized in lead generation, specifically for painting contractors. The key objective for this campaign is to foster lead generation. The following skills/experience would be beneficial: Proof of live ad spend is required (Min $30k ad ad spend) Experience in painting contractors ads is required min 2 years

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  My budget is 30 $/ per month , I need to be able to see result in 1st please I'm seeking an SEO expert to boost traffic to my website by primarily optimizing the SEO for the product pages. Key project objectives include: - Increasing website traffic - Ranking higher in search engine results - Improving the overall website visibility Page specifics: - The optimization focus is majorly on the product pages - Current SEO features on product pages include meta tags Skills and Experience required: - Expertise in effective SEO techniques and strategies - Prior experience in ranking websites higher in search results - Able to audit and optimize meta tags - Proven record in driving significant traffic to websites.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Need people who have high skills in backlinks ( Social bookmarking, web 2.0, Ad posting, directories, article submission, profile creation, blog commenting, Guest posting, PBN expert, Facebook, Pinterest, Quora, Google My Business ...etccccccc ....) Must be more than this and experienced in each category.. On-page SEO expertise is also required for this role ( technical issues to find and resolve will be a plus point )...... Apply if you have crazy skills in SEO and outrank competitors on the Google Search Engine )

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  As my primary goal is to increase organic traffic, improve my search engine rankings, and generate more leads, I require a seasoned SEO specialist to enhance my website visibility. • Website Goals: I am specifically looking to target local customers, international customers as well as B2B clients. Hence, your strategies should be all-encompassing and apt for these target groups. • Experience & Skills Required: The ideal candidate will have substantial experience in SEO optimization for varied audiences. Since my website's SEO has been partially optimized, it will be beneficial if you have proficiency in advanced SEO strategies to build upon existing on and off-page optimizations. • Project Expectations: Your task would encompass identification and rectifi...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented marketer to implement a comprehensive digital marketing campaign. The services required include, but are not limited to: - Social Media Management: Post regularly across various platforms to engage with our audience and attract new followers. Creative and captivating content is a must. - Search Engine Optimization (SEO): Improve our website's ranking in search engine results to increase organic traffic. An understanding of current SEO best practices is essential. - Content Marketing: Regularly publish valuable, engaging content that resonates with our audience and drives leads. The primary goal of this campaign is to generate leads, with a focus on effectively converting general consumers. I am looking for a freelancer with substantial experi...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking to collaborate with a Google Ads expert to set up and manage a campaign aimed at driving increased traffic to our website. Key Objectives: - Increase the volume of traffic to the established website using Google Ads - Primarily other businesses (B2B) are expected to be the target audience - The campaign will be conducted on a national scale Ideal skills for the candidate: • Experience in setting up and managing Google Ads campaigns • Excellent understanding of B2B targeting • Solid grasp on strategies to enhance national reach in PPC campaigns • Strong analytical skills to monitor, evaluate and tweak the campaign for maximum efficacy Strong experience related to these areas along with a portfolio showing successful projects can...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Hi there This is a simple project for a Google adwords expert. I have been running performance max camping for a client and for some reason over the past week or so we are not getting leads/conversions but before the week we were getting lots of conversions and form submits My client has contacted me and wants an update but I am unsure what the issue is so I need an expert to troubleshoot the account, which has four campaigns running and advise what the issue is I did change the landing page URL but the landing page design is the same as the old one so not sure if this maybe an issue but surely I should get some leads byut we are not getting any. So I am looking for someone to check the adwords account and advise and fix the issue asap so I can report back to my client by Monda...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Google Adwords Setup for Technology Leads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an expert in Google Adwords who can efficiently set up my campaign with a focus on generating leads from industry-specific professionals within the technology sector. Your role ends once you've set everything up; I will take over from there. Key objectives include: - Set up Google Adwords using the keywords I provide. - Optimise the campaign towards its goal - generating leads from tech industry professionals. - Ensure the setup is within my budget of 3,500/- You must be well-versed in Google Adwords, with a successful track record of achieving business objectives using this tool. Please be aware that I am on a tight budget, so adjust your bid to reflect this.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...searching for experienced Business Development Executives with a focus on Digital Marketing. Your core responsibilities will revolve around: - Building relationships with new and existing clients - Negotiating business deals As a professional in this role, you will play a vital part in expanding our presence in the digital marketing industry. To achieve this, you will primarily focus on: - Search Engine Optimization (SEO) - Social Media marketing - Email marketing Ideal candidates should possess: - Solid experience in business development, especially in the digital marketing industry - Strong skills in SEO, social media, and email marketing - Excellent client relations and negotiation skills If you are a team player with a genuine interest in helping businesses grow withi...

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  As an existing real estate business, we are looking for a Google Ads specialist to boost our leads and sales. We are searching for someone who can start immediately and finish the job within a month. Requirements: - Proven experience in Google Ads. Preference will be given to those who've worked in the real estate sector before. - Strong understanding of keyword research, bidding strategies and optimizing ads for maximized ROI. - Ability to analyze ad performance, tweak existing ads, and report regularly on success rate and progress. Responsibilities: - Develop, manage, and optimize our Google Ad campaigns. - Generate a steady flow of leads and increase our sales using efficient online strategies. - Monitor analytics and ad performance, and make necessary adj...

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  SEOpress Expert for Website Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a diligent SEO pro who excels at SEOPress and OpenAI usage. My website, a 100-page platform, requires SEO enhancement - each page dedicated to a pre-set collection of keywords. - Primary Objective: To notably improve my website's search engine rankings. Despite prior application of intermediate-level SEO strategies, there remains room for augmentation. - Website Focus: Your attention will be required across all pages, each with dedicated keywords supplied by myself. This spans the entire website, from product pages and blog posts to the home page. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with SEO optimization, ideally with SEOPress & OpenAI & - Proficiency with SEOPress - Familiarity with WordPress -If you have used Yoast then SEO...

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  Reverse Engineer for a Private Server Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Saya dan tim ingin mencari orang yang paham tentang Reverse Engineer untuk melanjutkan Developing Private Server yang telah lama dis-continue. Gamenya bernama Audition, untuk server official indonesia bernama Audition Ayodance. Mengunakan GameBryo sebagai engine mereka, dan game ini lahir di tahun 2009. ---------- ENG : Our team curently searching for a Reverse Engineering guy who works on a Game for a Discontinued-old project. This game named Audition from Korea, T3 Ent. The Indonesian Official Server called Audition Ayodance which is born on 2009.

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  As a small company with less than 50 employees, we have decided to transition from Google Workspace to Microsoft 365. The scope of the migration includes: - Email and related data - Content from Drive and Sheets - Contact and Calendar data Additionally, we need assistance in setting up the Active Directory and applying policies relevant to our organization's needs in Microsoft 365. We primarily aim to enhance the security and compliance capabilities through this migration. Thus, we are seeking a professional who is proficient in deploying Microsoft 365 for small businesses and has experience in migrating from Google Workspace. Essential requirements for this role include: - Detailed knowledge of both Google Workspace and Microsoft 365 - In-depth understanding o...

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...The intended use of the routing engine will be for computing route matrices of up to 10k places (so maximum matrices the size of 100m) at continental scale (all across Europe), for heavyweight vehicles only (trucks). Your responsibility will be to examine both options and decide which of the two constitutes of a better option for our use case. This will come down to which of the two requires less resources (RAM & time) to complete a Route Matrix computation (with max size). If your expertise is on the side of PgRouting and you believe that this should be the option we should choose, you will also setup the appropriate functions to support Route Matrix computations. You will also guide us on how we should transform our data schema to support the PgRouting engine for t...

  $111 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Google Drive-To-Sheet File Data Compilation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have files getting saved in google drive directory, I need google sheet to update File name, File creation Date, File Owner name, File link. The sheet should stay synced with Drive and upidate, for the existing files and and if new files get added in that google drive directory. Achieve this with google script Solution from Google Bard Complete and get best feedback

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need a modern and minimalistic website designed for my local sports club, Hindley Stags. The website needs to be scaleable as we plan on adding more sections later. Content requirements: * News and Updates section feeds to and from our social media platforms * Teams and players section back office engine to drive this content * Results and fixtures section back office engine to drive this content * Digital Media content hosting like club logos, wallpapers etc. we woful maybe need to help building this content, but would want a whole host of downloadable media. * Sponsors business club searchable by trade area, this area we would like our sponsors to be able to add content offers etc to their page, the page could be the same page but its content driven from a supplier port...

  $1387 (Avg Bid)
  $1387 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา
  B2B Google Ads Mastery 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...result-oriented Google Ads expert who will help us generate leads for corporate training, learning & Development, Organizational Development, etc. Establishing a successful Google Ads campaign targeting businesses, especially large corporates, is our central goal. As this project needs deep understanding of local culture, corporate behavior, and proximity, we would prefer an expert from Delhi NCR or Kangra. Key Responsibilities: - Create a strategic Google Ads campaign focused on lead generation - Continually monitor, refine, and optimize campaigns, ensuring maximum ROI - Implement a deep understanding of our target audience - large corporates - to align campaign messages and visuals Required Skills and Experience: - Proven track record in managing successful...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...professional who can convert my Google Sheets into a PDF document. The details of the task include: - Sending the converted PDF file directly to my email. - Converting the entire workbook from the Google Sheets into the PDF document, not just selected sheets or range. - Arranging the sheets in a specific order provided later after discussing the details of the project. Ideal Skills: Candidates with prior experience in dealing with Google Sheets, PDF conversions, and custom scripting will be preferred. Also, if you've previously handled projects on data management or document organization, it could be beneficial. A keen eye for detail and high work accuracy is essential, as the converted file should fully represent the original Google Sheets information...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...significantly improve my online coaching website, currently rating poor in terms of SEO. Your focus areas should include, but aren't limited to: - Keyword Research: Identify effective keywords to drive relevant traffic to my site. - Link Building: Develop high-quality inbound links from external websites to raise my site's visibility. - Content Optimization: Improve on-site content for better search engine visibility and higher conversion rates. My target audience is both Global and Niche-specific to the coaching business. Therefore, executing a strategy that would penetrate these two targets effectively is crucial. Ideal candidates should possess solid experience in SEO management, proven success in both Keyword Research and Link Building, and be able to demons...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  Seeking a qualified professional to boost my website's on-page SEO. My current SEO status is average and I'm aiming for remarkable improvement in the following areas: - Search engine ranking - Organic traffic - User experience optimization Special focus should be on: - Placing optimal keywords - Optimizing meta tags - Enhancing image SEO - Effective use of hashtags - Insertion of high-quality backlinks Experienced SEO professionals with a proven track record in delivering these specific outcomes are highly desired. You should have in-depth knowledge and practical skills in the aforementioned areas. Let's optimize my website together and make it shine on search engines!

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I need a freelancer who has complete knowledge of setup related to Green Arrow email, I have both repo key and license key. For more info about setup check this link Anyone interested in this project should place his bid and after the setup is complete, he will have to prepare and share documentation of what he did in the server. If needed, we will also share a demo of how to add SMTP.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  All my webpages that are indexed by Google are listed like this: "Article name - Website name." As example my domain is : and I wrote "How to make shoes" it will be: How to make shoes - ABC Website. I want it to be: "How to make shoes" without website name. Somewhere in my code its gives Google this information. Change it for me. Only for Laravel coders

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional who can visit my 2 office locations to help me verify my addresses on Google. Your task will encompass three main aspects: - Google Business Page Verification: This involves real-time checking to ensure my office addresses align with the details provided on my Google business page. This job requires your physical presence at the site, so consider this before placing a bid. - Business Page Content: In addition to the verification, I need you to confirm that all aspects of my business page content are up-to-date and present a proper image of my business. - Quality of Customer Service: During your visit, I expect you to make certain that our customer service standards are at their peak. This involves witnessing interactions, serving custom...

  min $46 / hr
  พื้นที่
  min $46 / hr
  0 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน google app engine ชั้นนำ