ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 google cardboard งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้าง Google data studio หมดเขตแล้ว left

  ผมต้องการทำ Google data studio เพื่อแสดงข้อมูลรายงานรายได้ ค่าจอดรถของผม ซึ่งผมมี เวป คราวที่สามารถดึง CSV ออกมาได้แล้วก็นำมา สร้างเป็นหน้ารายงานสรุป

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  สอนทำ conversion ads ใน google หมดเขตแล้ว left

  ตอนนี้ผมลองเริ่มทำ google ads สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress และ plug-in แต่ติดปัญหาตรงเรื่องการทำ conversion tracking เลยอยากหาคนมาสอนการ set up ให้ครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะให้แนะนำเรื่องการทำ SEO เพื่อให้ติดด้านบน ออฟฟิตอยู่แถวๆกรุงเทพกรีฑาครับ

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Multi-functional Google Map Integration in Vue.js -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As Vue.js developer with expertise in Google Maps API, I'm in need of a comprehensive integration of Google Map functionalities into my application. - **Marker Placement**: - Custom markers: I'd like to be able to place specific, custom markers on the map. - Info windows: These custom markers should be linked to info windows, displaying relevant information when clicked. - **Directions and Routes**: - Driving: Users should be able to generate driving directions between two points on the map. - **Search & Autocomplete**: - A search bar with autocomplete functionality, allowing users to search for locations on the map easily. Ideal candidates will have experience in: - Vue.js front-end development - Google Maps API, particularly in integrati...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I've already applied for Google AdSense for my two educational websites, but unfortunately, they weren't approved. I'm looking for a professional who can help me get my sites successfully approved by Google AdSense. Key Requirements: - Experience with Google AdSense: I need someone who has a proven track record in getting websites approved by Google AdSense. - Understanding of Educational Content: My websites are focused on educational material, so it's important that the freelancer understands content that falls under this category. - Strategies for Daily Content Updates: As my sites are updated daily, the freelancer should be able to recommend strategies to maintain the sites' daily updates while meeting Google's requirements. I...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Multi-functional Google Map Integration in Vue.js 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As Vue.js developer with expertise in Google Maps API, I'm in need of a comprehensive integration of Google Map functionalities into my application. - **Marker Placement**: - Custom markers: I'd like to be able to place specific, custom markers on the map. - Info windows: These custom markers should be linked to info windows, displaying relevant information when clicked. - **Directions and Routes**: - Driving: Users should be able to generate driving directions between two points on the map. - **Search & Autocomplete**: - A search bar with autocomplete functionality, allowing users to search for locations on the map easily. Ideal candidates will have experience in: - Vue.js front-end development - Google Maps API, particularly in integrati...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced SEO specialist to boost my website's traffic through off-page optimization specifically targeting Google. Key Points: - The primary and specific goal of this work is to increase traffic to my website. - My website primarily consists of blog articles, so any strategies employed should be tailored towards this type of content. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully executing off-page SEO strategies for Google. - Experience in increasing website traffic through off-page SEO. - Prior work with blog articles to help tailor the strategy towards this content type.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Google Ads Campaign for Website Traffic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a Google Ads expert to assist with my campaign aimed at driving website traffic. - The primary goal is to increase site visits by targeting professionals aged 25-40. - The project involves setting up and optimizing Google Ads for maximum reach and impact in this particular demographic. - While the industry my business belongs to remains unspecified, the campaign should be designed with a broad appeal to professionals within this age group. - Experience in lead generation and a strong understanding of how to craft compelling ad copy for Google Ads will be crucial. - I'm looking to work with someone who can demonstrate a track record of successful Google Ads campaigns, particularly those focused on driving traffic to websites. - A ...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled web designer with experience in Google Sites to revamp my personal website. The current layout is functional but lacks visual appeal and user engagement. The goal is to convert it into a professional, visually appealing and engaging site through a thorough redesign. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Google Sites - Strong design skills with an eye for color, font, and imagery to create a visually appealing site - Experience in organizing content in a user-friendly way, including setting up menu navigation and reorganizing sections - Ability to integrate multimedia elements effectively - Good communication skills to understand my vision and update me on the progress - A good eye for detail and willingness to make revi...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Wordpress News Site Development with Google News ranking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to establish a Wordpress-based news website that prioritizes local news coverage. Regular updates - multiple times a day - are imperative for keeping the site fresh and engaging. Additionally, I'm interested in incorporating specific user engagement functionalities, namely a comment sectio...multiple times a day - Implement a Comment section for user engagement. - Integrate User content submission system Ideal Candidate: - Proficient in Wordpress development - Experience in news website design and development - Ability to integrate and customize user-engagement functionalities - Strong understanding of SEO for news websites and Google News listing - Excellent communication skills and a proactive work ethic. Every topic should be ranked on ...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm seeking a Google Ads expert to establish a search ads campaign aimed at a local city audience for my new psychotherapy practice. The key intent is to drive an increase in calls or enquiries. Potential freelancers should: - Have a sound knowledge of setting up and optimizing Google Search Ads - Demonstrate previous success in creating localized ad strategies - Be skilled in executing campaigns that result in increased call volume or inquiries. Your experience will be vital in boosting my practice's visibility within my local community and encouraging potential clients to make contact.

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I require a beginner to help me with my Google Console account on a daily basis. I need assistance with various tasks including account setup, troubleshooting and error resolution, as well as analytics and reporting. Key Responsibilities: - Setting up and configuring Google Console account - Providing troubleshooting and error resolution support - Assisting with analytics and reporting Ideal Skills and Experience: - Previous experience with Google Console is preferred, but not essential - Strong problem-solving skills - Good understanding of web analytics I'm willing to offer a handsome payout for the right candidate who can provide consistent, daily support.

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of a seasoned professional with hands-on experience in training invoice parsers using Google Cloud Document AI. You'll be working with a smaller set of approx. 50 invoice documents that are in PDF format. Key Responsibilities: - Annotating and labeling the provided invoice documents for the processor - Training the invoice parser for optimal performance Ideal Skills and Experience: - Prior experience working with Google Cloud Document AI, specifically in training invoice parsers - Proficient in annotating and labeling documents for machine learning models - Strong understanding of invoice structure and nuances - Attention to detail and accuracy in labeling the documents - Ability to deliver high-quality results within the project timeline Please note...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Promover site no google 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Quero promover o meu site no google ads. Para ter mais visitas para o meu site em Portugal.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...conflict between Google Tag Manager and the Analytify Plugin. I got to the root cause of the issue. The Analytify plugin on the website has inserted a custom gtag below the Google Tag Manager code in the <head> section is causing conflicts as its below the GTM code. If you read Google's official documentation it says gtag should be placed right after the <head> tag, which means it needs to be above the Google Tag Manager's setup code. You can read the official documentation on this here: :~:text=Place%20the%20Google%20tag%20snippet%20immediately%20after%20the%20opening%20%3Chead%3E%20HTML%20tag%20on%20every%20page%20you%20want%20to%20measure. Work tried so far: We tried adding the conversion linker and the Google tag for AdWords

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Check google ads 9 วัน left

  Hi Vivek K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Google Ads Expert Needed for Increase Amazon Affiliate Product Sales 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...We are seeking an experienced Google Ads expert to optimize and manage existing campaigns to increase profit for an Amazon affiliate product: the Doona Car Seat & Stroller. The goal of this project is to drive targeted traffic to our landing page and increase product sales through effective Google Ads strategies, as well as optimizing our landing page to enhance user experience and conversion rates, as we currently do not achieve any sales from these ads. Responsibilities: Google Ads Campaign Optimize: Develop a comprehensive Google Ads strategy tailored for selling the Doona Car Seat & Stroller. Conduct keyword research to identify high-converting keywords. Develop compelling ad copy that attracts and converts the target audience. Ensure compliance...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  SEO Specialist Needed to Rank our website on Google ASAP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking an experienced SEO specialist to improve our WordPress website's search engine optimization with the goal of achieving first-page rankings on Google organically. Our website needs a comprehensive SEO strategy that will enhance visibility, drive targeted traffic, and increase our online presence. If you have a proven track record of successful SEO campaigns and a deep understanding of the latest SEO practices, we want to hear from you. Project Objectives: 1. Conduct a thorough SEO audit of our website. 2. Identify and implement on-page and off-page SEO improvements. 3. Optimize website content, meta tags, and images. 4. Improve website loading speed and mobile responsiveness. 5. Conduct keyword research to identify high-traffic, low-competition keywords. 6. Deve...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Google Paid Search Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for a seasoned specialist in paid Google Search. Key Responsibilities: - Precisely target paid search on Google - Focus on KPIs such as Click-through rate (CTR), Cost per click (CPC), and Conversion rate - Efficiently implement geographic targeting and in various speciality areas of law. Ideal Candidate: - Robust knowledge of Google Search - Exceptional understanding of CTR, CPC, and Conversion rate performance metrics - Proven expertise in geographic and interest-based targeting. This opportunity is perfect for a driven individual with an uncanny ability to hit target KPIs while maintaining focus on precise audience segmentation. Synthesize your unparalleled Google Search knowledge with your superior targeting skills to bring our p...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Google / Youtube Ads for Music Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Google/YouTube advertising to help me create an effective campaign to raise brand awareness. I need you to set up and run a $100 campaign that targets the right audience to ensure I get $10 per 2000 views. Key responsibilities include: - Crafting compelling ad copy that resonates with viewers and increases brand recognition - Utilizing Google Ads and YouTube's platform to strategically place ads where they'll have the most impact - Monitoring and analyzing campaign performance to ensure the $10 per 2000 views target is met

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled SEO freelancer to elevate my website's Google ranking and ultimately bring in more website traffic. Key Requirements: - Experience: Please highlight your past SEO projects, particularly those that focused on Google optimization. - Proven Results: I'm looking for freelancers who can demonstrate their success in increasing website traffic through SEO. The ideal freelancer for this project would be able to provide a comprehensive SEO strategy that specifically targets Google. They should have a track record of successful SEO projects and proven results in increasing website traffic. Your application should focus on your experience in the field and provide a clear outline of how you plan to achieve the main goal of this project.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled TV app developer who can create a streaming video content application for multiple platforms including | webOS | Tizen | Google TV | Roku | Vidaa | tvOS | - The app will primarily serve the purpose of streaming video content. - I already have a specific design in mind, so experience with custom design implementation and attention to detail will be crucial. - Cross-platform compatibility and experience in developing TV applications is a must. If you think you fit the bill and can deliver a high-quality multi-platform TV app for me, I'm looking forward to hearing from you.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm experiencing an issue with my Google Ad Tag on my Squarespace website and am looking for a freelancer to help resolve it. Even though I've attempted some troubleshooting, the tag is still not registering any data across my whole website. Here's what I am looking for: • Proficient in Google Tags Manager, Google Analytics, and Squarespace • Strong problem-solving skills • In-depth knowledge of digital marketing and web analytics tools • Proven track record of troubleshooting similar issues The main task will be identifying why data is not being collected, providing a solution, and ensuring the Google Ad Tag works effectively across all pages of the website.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled individual to manage my Google Ads campaign with the primary objective of boosting my online toy sales. Key Responsibilities: - Create and manage Google Ads campaign to increase my online toy sales. - Monitor and optimize the campaign regularly to ensure it's effective and efficient. Target Audience: Young adults between the ages of 18-34 are the primary market for my toy business. Understanding this demographic and tailoring the campaign towards their preferences and behaviours is crucial. Ideal Skills: - Proven experience in managing Google Ads campaigns that have directly resulted in increased online sales. - A clear understanding of the 18-34 age group and their online behaviours. - Familiarity with the toy market or similar c...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  National Google Ads Campaign for Sales 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced Google Ads specialist who can manage and optimize my campaigns to drive sales on a national scale. Key Requirements: - Increase sales: The main goal of this project is to increase our sales. The right candidate should have a proven track record of using Google Ads to generate sales. - National audience: Our target audience is nationwide. I need someone who can tailor the ad campaigns to reach and engage with this audience effectively. - Budget management: As our advertising budget is over $1000, you should have experience managing similar or larger budgets. Skills and Experience: - Proven track record of driving sales through Google Ads - Experience with national and large-scale campaigns - Strong understanding of budget management ...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  ...be tasked with creating Python scripts to automate tasks that are typically performed in Google Chrome. The automation should be designed to handle various complexities and scenarios that arise during web browsing, including the handling of CAPTCHAs. - **Complex Scenario Handling**: The browser automation will sometimes have to deal with CAPTCHAs. The ideal candidate should be able to handle this and other complex scenarios that arise during browsing. _____ -**Solving the problem with blocking due to multiple requests. -**The main task is to avoid blocks when accessing two Spanish sites(possibly only available from Spain). The desired frequency is 1-2 times per minute. -**One of the sites has Google Captcha v2 -**The work must be done in Python using Selenium in conjunct...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Experienced Funnel & Google Ads Manager หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a professional with extensive experience in both managing funnels and Google paid ads. The primary goals for this project are to generate leads and increase sales. My business operates in the Health and Wellness industry, specifically. Key requirements and responsibilities: - Proficient in funnel management: You'll be tasked with optimizing our sales funnel and ensuring a smooth transition from lead generation to closing sales. - Expertise in Google Ads: As the only active platform currently in use for our digital marketing efforts, it's essential that you have a deep understanding of Google Ads. You'll be responsible for creating and monitoring ad campaigns, tracking their performance, and making necessary adjustments based on data...

  $13 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  US Citizens Review for Google Business -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I own a service provider business and seeking US citizens to provide reviews on Google Business. Here are the key components the reviews should address: * Quality of Service: Discuss your experience with our services and numerous qualitative aspects that stood out for you. * Professionalism: Share your views on our level of professionalism. * Responsiveness: Speak about our team's response time and overall commitment to customer satisfaction. Your reviews should be honest, accurate, and detailed. Only US citizens are invited to participate in this task due to our specific demographic goals. This task is ideal for those who have experience in writing online platform reviews, or have expertise in critical analysis and assessment.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Mexican freelancer to help me refine an existing Google Ads campaign. The project is specifically focused on a search campaign within the tourism industry. Mi pagina es Key Objectives: - Optimize my search campaign: The primary goal of this project is to enhance the performance of my current Google Ads search campaign. - Increase Website Traffic: The main objective is to drive more traffic to my tourism website through the optimized campaign. Ideal Candidate: - Proficient in Google Ads: You should have a strong background in Google Ads, including experience with search campaigns. - Prior Tourism Industry Experience: Previous work in the tourism sector will be a plus, as it will help you understand the specific needs and nuances of ...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert who can assist in the initial setting up of Google...platform. This will require someone with experience working with and navigating the vendors sites, enrolling in services, and establishing SOP for admininstration with a sharp understanding of the platform and its functionality. Key Responsibilities: - Establishing the account(s) with Google and/or Knox - Connecting resellers to account for devices - Debugging and problem-solving of any potential issues - Integration with MS Intune Ideal Skills and Experience: - Prior experience working with Google Device Deployment Service - Strong understanding of Android OS - Proven track record in the initial setup of device deployment systems - Must be able to work efficiently and solve issues inde...

  $1200 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $1200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Google Ads Finance Certification Assistance 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a qualified expert who can assist me in obtaining a finance certification specifically for Google Ads.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  En MDE buscamos un especialista que nos ayude a configurar Google Analytics (G-A) para los ecommerce (Shopify) de nuestros clientes. Buscamos un especialista con experiencia en el entorno ecommerce que nos ayude a configurar los eventos dentro de la herramienta. Descripción del Proyecto: Se trata de un contrato por obra, y necesitamos mejorar la configuración de G-A en 4 proyectos de ecommerce actualmente. Además, buscamos y esperamos que el especialista mantenga una relación a largo plazo con nosotros, ya que continuamente trabajamos en nuevos proyectos y optimizaciones para nuestros clientes. Eventos a Configurar en Google Analytics: Visitas y Páginas Vistas: Visitas a la página principal Visitas a páginas de productos Vi...

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Google Sheet Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Technical Requirements: The sheet should not be copied or reused if the business logo is deleted from the document. Users (club managers) should only be able to enter information into designated planning sections or enter outcomes. All other sections should be locked for editing. Brief: We are developing a Google Sheet to assist Anytime Fitness Club managers in tracking the number of inquiries required to grow their business. The sheet will include four worksheets and should follow the example provided in the Dropbox link above. all details in chat

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I run a blogging site with 1-10 articles, aiming to start monetizing through Google AdSense. I'm looking for an expert who can assist me in optimizing my website to meet the criteria for AdSense approval. Key areas that need to be addressed include: - Content Evaluation: Ensuring the existing content is original and well-structured. - Design Enhancement: Improving the user-friendliness and aesthetics of the site. - Performance Optimization: Enhancing the website's loading speed without compromising on design. I need someone with a successful track record in Google AdSense approval, and the ideal candidate should have a deep understanding of SEO, content quality, web design, and page speed optimization. Your role is to provide guidance and make the necessary change...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Google Tags Setup for Magento & WordPress 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help setting up Google tags in both my Magento and WordPress sites. The tags I want to implement are for conversion tracking, remarketing, and analytics purposes. I need hands, to do this, extremely fast. I'm at the hospital and cannot do it. Setup conversion tags for adverts, create java script to keep track from what advert the conversion arrives from and what advert is being converted in the checkout and conversions. On the magento site it must be added to analay what product they add to cart and what they look at. I need tags like this 1. Sku 2. Add to cart 3. Go to cart 3. Remove from cart 4. Pay Also add tags for menus A. New B. Complexiom C. Lips D. Eyes F. Loyalty G. App H. Gift card I. Blog Magento site will have 4 adverts Instagram and Facebook and al...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  ...promoting a brand. We have simple match-3 type games which we are looking to publish on Google Play Console. Here's what I need: - **Game Type**: It's a straightforward puzzle game. The mechanics are easy to pick up, yet challenging enough to keep players engaged. - **Target Audience**: The game is designed to appeal to all age groups, from kids to adults. It's meant to be a fun and relaxing experience for everyone. - **In-App Purchases**: There are no in-app purchases in the game. So, you won't need to include or monitor any specific features related to this. All Google's publishing policies in our Project are considered thoroughly! I'm looking for someone who's experienced in the game publishing process on Google Play. You should be ...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Google Shopping Issues 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have setup an XML feed custom made + Merchant center but the products never appear when we expect them to for names of products for example, need someone to look through and find out the issue

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Google Ads Expert for Website Traffic 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a Google Ads specialist to help me increase website traffic on a national scale. Key Responsibilities: - Create and manage a Google Ads campaign for the 'Performance Max' platform - Optimize ad performance to drive traffic to my site - Regularly analyze and report on campaign results Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful Google Ads campaigns - Strong understanding of performance marketing and how to drive website traffic through ads - Experience with the 'Performance Max' platform is preferred - Excellent analytical skills to monitor and optimize the campaign performance - Ability to strategize and execute a national audience targeting plan.

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Team Productivity Tracker Dashboard in Google Sheets 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for an expert who can develop a Dashboard using Google Sheets to track my team's productivity. The dashboard should be able to integrate data from two sources: the weekly in-out punching report and Jira logs. Key features and requirements: - The Dashboard should primarily track the time every individual has spent in a week or month. - It should be able to break down this time into specific categories such as time spent on projects, billable and non-billable hours. - Data visualization is crucial: I prefer the use of Bar Charts to represent the data. - There should also be a functionality for manual data entry or corrections, specifically for adding notes or comments. Ideal skills and experience required: - Proficiency in Google Sheets, including advanced ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm currently managing less than 5 Google Ads accounts and am in need of an experienced ads manager who can help me elevate their performance. I need someone with a thorough understanding of Google's features, capable of maintaining everything from bid management to keyword research. Ideal Skills: - Google Ads certification - Proven record of managing successful campaigns - Experience with Search Ads Key Responsibilities: - Managing and optimizing existing ad campaigns - Providing comprehensive performance reporting, including ROI, ROAS, and detailed ad performance - Continually testing and tweaking ads for maximum results I'm looking for results-oriented and detail-driven individuals who can take my campaigns to a new level. If this sounds like you, plea...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Google Ads Specialist Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a Google Ads expert with a proven track record in boosting website traffic and generating leads. My aim is to increase the volume of traffic to my site and consequently, the leads generated. Key Requirements: - Expertise in Google Ads: You should have a strong understanding of the intricacies of Google Ads, and be up-to-date with the latest trends and tools. - Proven Track Record: I need someone who has delivered tangible results in increasing website traffic and lead generation in previous campaigns. - Strategic Thinking: The successful freelancer should be able to think strategically about target audiences and how to drive the desired results within the specified budget. Your proposal should include a breakdown of how you intend to achieve...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I need a custom CBM Calculator to be built for my WordPress site. The main p... Key Features: - Users must be able to enter multiple item dimensions - There should be a feature to display a running total of CBM (Cubic Meterage) - Integration with Google Maps API: - The tool must calculate distance between two locations - It should be able to display the route on map - Amazon warehouse identification: If the destination is an amazon warehouse, allow users to enter a 4-letter warehouse code (e.g. LAX9) , which will automatically populate the full destination. Ideal skills for the job: - Proven experience in building calculators for WordPress - Strong skills in API Integration, especially Google Maps API - Solid understanding of space and cost calculations for transport...

  $1169 (Avg Bid)
  $1169 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  Google SEO for Blazor .Net 8 Web Application 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **** IF YOU DO NOT HAVE BLAZOE SEO EXPEREINCE, DON'T APPLY I'm seeking a Blazor SEO expert to enhance my website's visibility on Google with the goal of increasing traffic. The site primarily consists of product pages. Key responsibilities: - Perform a comprehensive audit of the site's current SEO performance - Implement on-page and off-page SEO strategies, tailored specifically for Google - Monitor and measure results to ensure traffic increase Ideal skills and experience: - Proven track record of SEO optimization specifically for Google - Strong understanding of Blazor framework - Experience with product page optimization - Ability to analyze and interpret data to inform SEO strategy and measure effectiveness Please include ...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  50 คำเสนอราคา
  Google Knowledge Panel for XYZ Enterprises 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can help me create a Google Knowledge Panel for my company, XYZ Enterprises. Key Information to Include: - Company Description: I'd like a concise but comprehensive description of XYZ Enterprises included in the panel. This should encapsulate our services, products, and mission. - Logo and Images: It's important to have our company logo and relevant images showcased in the panel. The images should be high quality and representative of our brand. - Social Networks: Our social media profiles need to be integrated into the panel. This will help users connect with us through various platforms. Skills and Experience: - Proven experience in managing Google Knowledge Panels, ideally for other businesses. - Strong understanding of SEO and how to optimize content for ...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Google sheet develper 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Google Sheet developer who can assist me in setting up and automating real-time data analysis and reporting on Google Sheets. Key Responsibilities: - Develop a custom script for real-time data analysis on Google Sheets - Create a template for reporting the analyzed data - Ensure the analysis and reporting processes are seamless and real-time Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in Google Sheets and automation - Proficiency in data analysis and reporting - Proven track record in developing custom scripts for Google Sheets - Ability to work in a fast-paced, real-time data environment

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Seeking an adept Google Ads professional to design and manage a lead generation campaign specifically aimed at our local clientele within the real estate industry. The ideal freelancer: - Should have proven experience in Google Ads lead campaign management - Be familiar with trends and patterns within the real estate industry - Understand the demographics and behaviors of local markets The primary objective of this project is to generate local customer leads and as such, the chosen professional will be expected to: - Develop targeting strategies - Design compelling ad copy to engage local customers - Continually monitor ad performance, adjusting strategies as needed to optimize results. This is not merely about running a Google Ads campaign, but about creatin...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Local SEO and Google My Business Expert to Follow Our Step by Process 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need an expert in Local SEO and Google My Business. We have a specific process that I need you to follow and this is hourly work based on clients we have. Do not apply and ask for monthly retainer pricing, milestones etc this is hourly tracked work, read the project!. Key Requirements: - Expertise in Local SEO and Google My Business - Proven track record of successful local SEO campaigns - Citation knowledge - Geo Codding Image knowledge - Ability to follow and implement a set process while also recommending changes - Very good English Additionally, if you have experience in increasing website traffic, improving online visibility, and generating more leads through local SEO campaigns, that would also be beneficial.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา
  Modern & Minimalistic Google Ad Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented graphic designer to create fresh, eye-catching visuals for my Google ads. The primary goal of these ads is to drive traffic to my website, so the design should be compelling and engage our target audience, which are professionals aged 25-40. Ideal Skills: - Proven experience in creating high-converting Google ads - Proficiency in modern and minimalistic design - Strong understanding of UX/UI principles and how they apply to ad design Key Requirements: - Designs must be attention-grabbing, yet clean and not overwhelming - Captures the essence of a modern, minimalist design - Ensures a professional and corporate appeal to resonate with our target audience Your job is to make sure our ads stand out among the noise, effectively driving professionals...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  Setup Conversion Tracking in Google Analytics. 1. Record Phone Call Clicks 2. Contact Form 7 Submission 3. Clicks on Quote Button This is a wordpress site.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา