ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 google sketchup งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้าง Google data studio หมดเขตแล้ว left

  ผมต้องการทำ Google data studio เพื่อแสดงข้อมูลรายงานรายได้ ค่าจอดรถของผม ซึ่งผมมี เวป คราวที่สามารถดึง CSV ออกมาได้แล้วก็นำมา สร้างเป็นหน้ารายงานสรุป

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  สอนทำ conversion ads ใน google หมดเขตแล้ว left

  ตอนนี้ผมลองเริ่มทำ google ads สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress และ plug-in แต่ติดปัญหาตรงเรื่องการทำ conversion tracking เลยอยากหาคนมาสอนการ set up ให้ครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะให้แนะนำเรื่องการทำ SEO เพื่อให้ติดด้านบน ออฟฟิตอยู่แถวๆกรุงเทพกรีฑาครับ

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Google Chrome Extension Content Insertion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require assistance with my Google Chrome extension. I've developed a JavaScript script that fetches the content of a post and intends to insert it into the comment section. However, I'm encountering difficulties with the injection process. The functionality should be applicable to platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. This task is expected to be straightforward.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Google Ads Policy Issue Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Google Ads expert who can conduct a thorough assessment of my competitors' ads and help me understand why their advertisements are showing up despite potential policy violations, while mine are not. Key Points: - The primary objective is to look into the reasons behind the competitor's ad visibility, even with potential policy infractions. - The ideal freelancer will provide a detailed diagnosis of the situation, including potential policy breaches within the ads. - The analysis should include a comparison between my ads and my competitors' ads, to identify and explain the discrepancies in visibility. Your experience in Google Ads and a keen eye for policy compliance are crucial. The ideal candidate is someone who can sift through the i...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Google Scholar Citations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a freelancer who can help me enhance my Google Scholar profile and increase the visibility of my research.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled designer to help me create a floor plan for a modern residential property. - The plan should include the number of rooms, and follow a modern design aesthetic. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in design and architecture software such as AutoCAD, SketchUp, or Revit - Experience in creating residential floor plans, with an emphasis on modern design - Excellent understanding of spatial design and layout - Strong communication skills to understand and implement client requirements. Please provide relevant samples of your work along with your proposal.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can assist me in setting up developer accounts on Google and Apple to publish e-commerce applications. The project involves the following: - **Operating Systems:** The app should be compatible with both iOS and Android. - **Primary Purpose:** The main objective of the application is e-commerce. It will be used for online buying and selling. - **Payment Gateway Integration:** The app will be integrated with the Stripe payment gateway. The ideal freelancer for this project should have: - Experience in setting up developer accounts on both Google and Apple platforms. - Proficiency in developing e-commerce applications for both iOS and Android. - A good grasp of integrating payment gateways, particularly Stripe. I'm aiming for a pr...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon Contemporary House Exterior Design 4 วัน left

  I am looking for a residential architect to redesign the exterior of my already existing house. The preferred style is contemporary. I can provide SketchUp file (.skp) to be imported in AutoCad. Working with AutoCad is a must because it creates a more realistic image, do not use sketch up. The project primarily involves designing the color scheme and style, not adding structural features. The desired color scheme should include off-white and gray tones. Ideal Skills: - Proficiency in modern and contemporary architecture - Expertise in color theory - Experience designing homes with a neutral color palette I attached the house photos and the .skp file. We didn't design the windows as half-moon/ semi circle, the house was already built when we bought it and we were ...

  $53 (Avg Bid)
  Google OAuth Debugging for Web App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in the process of setting up Google OAuth verification for my web application and I'm encountering some issues. I've never integrated Google OAuth before, so I'm starting from scratch. The main tasks I need help with include: - Troubleshooting the integration: I need an expert who can quickly identify any issues within the code and resolve them. - Debugging: Once the integration is working, I need the freelancer to help me test it thoroughly to ensure it's reliable and secure. The ideal candidate should: - Be proficient in setting up Google OAuth for web applications, with a specialization in troubleshooting and debugging. - Have a good understanding of the security implications of OAuth, ensuring the integrity of the final configuration...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Google Ad Performance Optimizationprojects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...owner of the company, I'm looking for expertise to comb through my Google Ad account and analyze certain specific aspects: - Ad copy effectiveness - Keyword performance - Competitor analysis My primary goal is to increase the click-through rate(ICTR) of my ads. I'm aiming to tweak the copy to attract more eyeballs and encourage the audience to take action. Therefore, proven past experience in creating high-performing ad copy is requested for this project. Furthermore, we've observed that our keyword performance seems to be hindered by high cost-per-click (CPC), which is significantly affecting our advertising budget and the overall ROI of the campaign. I'm keen to work with someone adept at managing and improving the CPC in Google Ads. Therefore, th...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  Buenos días, Somos una pequeño E-commerce del sector retail que necesitamos un experto en Google Shopping para que nos ayude a solucionar unos problemas con la estrategia que hemos lanzado. Nos detecta varios errores en la campaña y Google no muestra nuestros productos. Necesitamos que sea hablante español porque queremos compartir pantalla y ver cuáles son los errores y que nos ayude a solucionarlos. No creo que ocupe más de dos horas. Muchas gracias por vuestra ayuda

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  FOR EXPERTS IN TRAVEL INDUSTRY: I need someone to OPTIMIZE current campaign We have: 10 campaigns - divided by countries Each campaign has approx. 10 ad groups I'm in need of a skilled Google Ads expert to spearhead a campaign specifically designed to generate potential leads. As I'm targeting a worldwide audience, I require someone capable of effectively reaching all corners of the globe. - Key Objective: Lead Generation - Geographic Reach: Worldwide - Audience Targeting: Based on Interests The ideal freelancer should possess a strong background in Google Ads management with a focus on lead generation, a keen understanding of leveraging interests in targeting strategies, and experience in managing global ad campaigns. Success in this project will be measured ...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Google Business Profile data entry job -- 8220 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...entries and data for my Google Business profile. I want this job to be done within 1 hour by live messaging with me. Also this job does not work in Pakistan and USA and I need to complete at least 2 items before I can pay the milestone. Please only apply if you agree to this process and you must also speak basic English. This is a very easy task and you can do it in 5 minutes if you are good at creating 1 item I want to find the best freelancer to help me I am looking for an experienced professional to Google Business profile for my business. You'll perform the following tasks - Enter the specific details of my business: name, address, phone number, etc. I have this data ready and will guide you through the process. The ideal candidate will have prior experience wit...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Google Ads Expert Required for Small Business App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Are you a Google Ads whiz with a knack for attracting the right audience? We're seeking an expert to optimize our Google Ads platform and drive downloads for our small business owner-focused app. MUST HAVE EXPERIENCE WITH APP INSTALL GOOGLE ADS CAMPAIGNS Please provide a link to an example of your results from a previous customer Google Ads App Install Campaign. Key Project Details: Objective: Increase app downloads among small business owners seeking marketing strategy support. App Description: Our app provides marketing strategy and business growth insights tailored for users with limited marketing experience. Current Situation: Existing ad campaigns are in place, but we need optimization to attract high-quality, relevant downloads and minimize irr...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Campaña SEM - Google Ads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Campaña de Google Ads para dirigir tráfico a una landing page y conversión en llamadas/contacto. Sector abogados. Puesta en marcha de la campaña y gestión de la misma durante dos meses. Período mayo - julio. Inversión neta en los anuncios de +/- 800 euros. Necesidades: análisis inicial de palabras clave y términos a posicionar, creación de la campaña, gestión y seguimiento durante el período vigente, ajustes de presupuesto y modificaciones, métricas y resultados. Por cuestiones de huso horario y contacto, perfiles en España.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm currently using Google Analytics 4 and I am in need of someone who can successfully merge my old analytics data with the new. The data consists of: - User demographic data - Traffic source data - Site behaviour data I'd like all this data to be combined into a single report, so excellent skills in data consolidation and report generation are a must. Past experience in managing Google Analytics, data integration and report presentation are highly favored. The final output should be clear, concise and easily understandable. Proven accuracy and attention to detail are crucial to this task. Applications with examples of similar work completed will be highly considered.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Google AdX Ads setup Specialist In Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Requirements:** - Expertise in Google AdX account setup and management - Proficient with WordPress - Knowledgeable in maximizing website revenue through ad placements and optimization - Ability to analyze and adjust strategies based on performance metrics **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record of successful Google AdX implementations - Strong understanding of the digital advertising ecosystem - Experience with WordPress CMS - Familiarity with ad revenue optimization strategies - Excellent analytical skills to interpret data and make data-driven decisions **Scope of Work:** - Set up a Google AdX account specifically for my WordPress site - Implement best practices for ad placements to achieve optimal revenue - Monitor and adjust strategies based o...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Google AdX Ads setup Specialist In Website -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the hunt for a seasoned Google Ads expert who can assist in not only increasing the visitation to my website but also targeting a very specific demographic of young adults aged 18-24. Key Responsibilities: - Plan, develop and implement a Google Ads campaign targeted towards increasing website visits. - Ensure our ads are solely visible on Google Search to maintain focus and avoid unnecessary spend. - Leverage your experience to target this campaign at the young adult demographic (18-24 age group). Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating and managing Google Ads campaigns. - Strong knowledge of leveraging Google Search for ad display. - Ability to analyze and utilize demographic information for targeted advertising. - Abilit...

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Google Console Crawling Issue Resolution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am running a website that's been active for over 7 years. Recently, I've noticed that pages on my site are not getting indexed by Google, despite making content updates. I'm looking for a skilled developer with expertise in SEO to identify the root cause of the crawling issues and implement necessary fixes. The ideal freelancer should have: - Proven experience resolving crawling and indexing issues on Google Console - Strong understanding of SEO best practices, especially in relation to content updates - Ability to accurately diagnose and address issues that may be impeding crawling and indexing Your work should ultimately result in all pages on my site getting indexed correctly and in a timely manner. This project is crucial for the visibility of my webs...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  E-commerce Expert for Google Ads & Website Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...drive more conversions and turn visitors into customers. - Google Ads Management: I currently run Google Ads campaigns for my store but they need to be optimized for better performance. The ideal candidate should be able to analyze the current campaigns, make necessary adjustments, and run new campaigns to increase sales. - Social Media Management: I also need help in increasing my social media following on Facebook and Instagram. This includes creating engaging content, running targeted ads, and interacting with followers. Your Skills: - Proven E-commerce Experience: I'm looking for someone who has a track record of successfully managing e-commerce websites and increasing sales. - Google Ads Expertise: A deep understanding of Google Ads and a proven hi...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  I require assistance with my Google Chrome extension. I've developed a JavaScript script that fetches the content of a post and intends to insert . However, I'm encountering difficulties with the process. The functionality should be applicable to platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. This task is expected to be straightforward.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking for an Google Ads professional who can assist in increasing my website traffic significantly. The campaign will be primarily focusing on a national audience, specifically these associated with the health and wellness industry. The location will be the US and Canada. Just checking out pricing to see if advantageous. Job Requirements: - Expertise in Google Ads Management. - Proven track record in generating high website traffic. - Extensive experience in targeting national audience. - Knowledge in the health and wellness industry is desired. Responsibilities: - Build and oversee a Google Ads campaign. - Analyze and adjust the campaign for optimum results. - Generate reports to track the progress. Your role will be crucial in driving engagement and incr...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...images hosted on a cloud server using the Google Vision API with their TEXT_DETECTION. More detail information from google on text extraction on remote image: The task involves extracting numeric digits using Google's TEXT_DETECTION feature from JPEG images hosted on a cloud server.: - Image URLs are provided in an Excel file (sample attached), with over 200 URLs. - The extracted numeric digits need to be added to the same Excel file in columns next to each corresponding image URL. We require only the digits with a length between 4 to 8 digits. Other text information is not needed. Google Vision API supports offline asynchronous batch image annotation for all features. The Google Vision API supports offline asynchronous

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Fillable PDF Form with Google Data 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled professional to create a fillable PDF form that will be integrated with Google Data. The form should be designed for easy completion and submission via email. Key Requirements: - Develop a fillable PDF form. - Integration with Google Data. - Submission via email. Additional Requirements: - Incorporate our company logo into the form design. - Ensure user-friendly layout for easy completion. Ideal Skills and Expertise: - Proficient in PDF form creation. - Experience with integrating forms with Google Data. - Ability to design the form with a professional look and feel. - Understanding of user experience and form submission methods.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient SketchUp expert to help bring my modern-themed restaurant project to life through detailed 3D modeling. Key Objectives: - Create a detailed 3D model of the entire restaurant for interior design purposes. - Ensure the model reflects a modern theme accurately. Ideal Candidate: - Prior experience in interior design SketchUp projects. - A strong portfolio with a focus on modern design. - Attention to detail and ability to bring the design to life in 3D. - Good communication skills to understand and reflect my vision accurately. Looking forward to working with a professional who can deliver high-quality results in a timely manner.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I need a professional with experience in mobile applications and Google Play Store because I have a few lifestyle apps that I created a few years ago, and I'm worried they might get taken down. I'm afraid there may be issues since I don't currently have access to the source codes. Ideally, you should be able to: - Update apps to meet current Google Play Store standards. - Troubleshoot technical issues that may have arisen over time. - Inspect apps for security flaws and code efficiency. Although the complexity level of the apps is minimal, an understanding of fundamental coding practices and app design elements is critical. Experience in lifestyle apps and rectifying outdated apps will be a major plus.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Google AdSense Integration for a Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled professional who can help me integrate my blog site with Google Ad Manager (GAM) to connect it with AdSense. Key Requirements: - Integration with Google Ad Manager (GAM): The main goal is to connect my blog site to Google AdSense to effectively monetize it. - Understanding of Blog Monetization: I need someone who understands the unique challenges and opportunities in monetizing a blog. - Familiarity with Google AdSense Policies: The ideal candidate should be well-versed in Google AdSense policies to ensure compliance. Quality content writer needed. Please note this site is already approved by adsense and i want to add the site into my another adsense. I usually add sites, but this site got rejected due to low value. Plea...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Mobile App Developer Needed for Google Play Store Deployment09 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...seeking an experienced mobile app developer to assist us with uploading our app to the Google Play Store. Our app has been developed and is ready for deployment, but we need someone proficient with the Google Play Developer Console to handle the uploading process. Responsibilities: Upload the app to the Google Play Store Developer Console. Ensure all necessary information, screenshots, and graphics are provided. Complete the necessary steps for app listing, including descriptions, categories, and pricing if applicable. Address any issues or errors that may arise during the upload process. Requirements: Proven experience with uploading and managing apps on the Google Play Store. Familiarity with the Google Play Developer Console and its processes. St...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Comprehensive Google SEO Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...improve several aspects of my website's search engine optimization on Google. Key Tasks: - Website Speed Optimization: My website's speed is a key aspect that needs improvement. Your role will be to make various adjustments to enhance the loading times of the website. - Keyword Research and Optimization: Your primary task will involve researching and identifying local community-specific keywords that we can use to optimize our website's content and improve search engine ranking. - Backlink Building: Building high-quality backlinks that are relevant to our business and location is another key task. These backlinks should help improve our website's authority and visibility on Google. Ideal Candidate: - Proficient in Google SEO: You should have pr...

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา
  Urgent Google Usability Testing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to conduct a closed testing for my project on Google. I'm primarily focused on testing usability and user experience. I need to identify any issues with the interface, navigation, or overall user experience. I haven't specified a target user group as I'm looking for a general feedback. The project is quite urgent and I would like it to be completed as soon as possible. Ideal candidates should have: - Experience in conducting usability testing - Understanding of Google's interface and user experience standards - Availability to complete the testing work rapidly Your insights and feedback will be essential in refining the usability and user experience of my project.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Hello! I'm seeking a seasoned SEO expert to improve the search engine rankings of my car rental business and get to the top in Google search for keywords (USA users) Specific Objectives: - Primarily, your role will be to facilitate an improvement in our search engine rankings- GOOGLE -you must use for work the site , Google Search console and other SEO sites - we want to improve our position in google for the keywords in our list (20 keywords) By improving our keyword ranking, we aim to drive more organic traffic, so experience in that field would be beneficial too. SEE IN ATTACHED: Our list of keywords (10) and our site In the attached file

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a Google Sheets expert who can assist me with advanced statistical functions and complex calculations. Key Requirements: - You must have a deep understanding of Google Sheets and its formulas, particularly complex statistical functions. - Experience creating custom scripts or automation in Google Sheets to interact with Google Docs is a plus. Your main tasks will involve: - Assisting me in creating complex statistical functions and calculations in Google Sheets. - Building custom scripts or automation to interact with Google Docs, allowing for seamless data sharing and manipulation between the two. Ideal Skills: - Advanced proficiency in Google Sheets and its functions - Experience in creating custom scripts or automatio...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I require a skilled editor who can quickly manage content editing tasks for a document in Google Docs. Timing is of the essence for this project and previous experience in content editing is a must. Key Requirements: - Proficiency with Google Docs - Experience in Content Editing - Fast turnaround time Value will be placed on speed, without sacrificing quality. I need this work done ASAP. Your proficiency in bringing clarity and refinement to my document will be appreciated.

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Google Cloud Deployment for Spring Boot and React App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional who can help me deploy my Spring Boot Maven with MySQL and React app to Google Cloud Platform. Key Responsibilities: - Deploy Spring Boot Maven with MySQL and React app to Google Cloud Platform - Ensure the deployment is running smoothly and is accessible Ideal Skills and Experience: - Strong experience in deploying Spring Boot applications - Familiarity with React app deployments - Prior experience with Google Cloud Platform - Knowledge of CI/CD pipelines is a plus, although not required in this case - Proficiency with Git for version control Looking forward to your bids!

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  As a local business in the digital health industry, I'm looking for a seasoned expert in Google Ads and Analytics. The key requirements for this project are: - Designing and implementing Google Ads and Analytics campaigns to effectively increase website traffic. - Formulate strategies to generate sales, specifically for our local customer base. Ideal Skills: - Proven experience in managing successful Google Ads and Analytics campaigns. - Deep understanding of the healthcare industry and local customer trends. - Excellent skills in sales generation and conversion optimization. Working together, let's take this local digital health business to new heights!

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Google Merchant Misrepresentation Fix 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Merchant error as showing below: Misrepresentation Prevents all products from showing in Greece During the review you requested on Dec 20, 2023, Google found this still to be an issue. Before you request another review, make sure you meet the requirements. Based on the information available about your business, there is reason to believe that customers are being misled on Google. Review the Misrepresentation policy and make changes to your Merchant Center and/or online store. Make sure your Merchant Center and online store follow the following best practices / guidelines Provide transparency about your business identity, business model, policies and how your customers can interact with you Promote your online reputation by showing reviews or highlighting any badges or seal...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Motion Graphics and 3D Modeling Expert (Sketchup) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned Motion Graphics Freelancer proficient in SketchUp and experienced in completing already-initiated projects. The one in question is already halfway completed. The tasks to be accomplished include: - 3D modeling - Animation Knowledge and excellence in working with several file formats will be crucial for this project, particularly: - .skp (SketchUp) - .mp4 (Motion Graphics video format) Please check the attached file. The 3 floor structure of this layout is ready. All you need to do is to put design elements into it like adding shops inside it and create elements outside like trees and roads. The final video needs to be rendered showing the whole property from all aspects like a showcase video. The potential freelancer should be adept in thes...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Google Favicon Display Issue Fix 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a Google specialist to address a specific issue with my favicon. Currently, the favicon on my website isn't displaying correctly on Google's search results page, despite having recently updated the favicon file. Key requirements include: - Ability to diagnose and rectify issues related to favicon display in Google search results. - Previous experience with favicon troubleshooting and SEO would be a plus. - Ideally, the specialist should be able to provide a solution that not only fixes the issue but also ensures the favicon displays correctly in the future, even after changes to the website or Google's algorithm. If you've successfully resolved similar issues before and have a strong technical understanding of Google's search re...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented interior designer for 3 residential projects. The houses range from 4,000-7,000sq.ft. The focus will be on the living room, bedroom, kitchen, and the main ...Modern/Farmhouse design for living room, bedroom, kitchen and the main floor - Conceptual and detailed design - Mood boards and color schemes - Millwork shop drawings - electrical layout - Sourcing suggestions - Furniture and decor suggestions Ideal candidate: - Proven experience in residential interior design - Demonstrated ability to create modern designs - Proficiency in relevant tools like CAD, SketchUp, etc. - Strong communication skills and ability to understand and translate client requirements - A portfolio showcasing previous residential projects with a modern style. Looking forward to he...

  $22107 (Avg Bid)
  $22107 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  FlutterFlow Custom Google Map Widget

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I’m seeking a highly skilled SEO specialist to create Google Business pages that are optimized for the professional services industry across the Tanzania. Project responsibilities will include but are not limited to: 1. On-page SEO: These tasks will involve optimizing both content and HTML source code for each page. 2. Local SEO: As our target market is Tanzania, experience in Local SEO targeting a specific geographical area is essential. Ideal skills: - Proven SEO experience - Knowledge of rank math SEO - Ability to create Google Business pages - Familiarity with professional services industry - Understanding of United States market Your role will be significant in enhancing our visibility and client reach online. Let’s work together to put the "spotl...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced interior designer with expertise in SketchUp. The project entails creating a visually appealing and functional design for an auditorium. Key Requirements: - The design should be created in SketchUp software - It should be detailed with textures but doesn't require high-end texturing - The final design should be suitable for an auditorium space and should reflect an understanding of space planning, acoustics, and audience comfort. Ideal Candidate: - Proficiency in SketchUp, with a portfolio demonstrating interior design projects - Knowledge of interior design principles, particularly for large spaces such as auditoriums - Strong communication skills to understand and incorporate my specific needs into the design. Looking forw...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Google Ads Specialist and Social Media Marketer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled and experienced Google ads and SMM specialist, who can help me to boost wholesales for my sheepskins and home goods on the US market. Key Project Details: - The main goal of this campaign is to boost wholesale (we already have well-functioning retail) - We are targeting professionals between the ages of 30-60 - The products we are promoting include sheepskins and various home goods Required Skills: - Proven experience in Google ads, SMM, e-commerce - Expertise in targeting and engaging with the 30-60 age group - Strong understanding of how to drive sales through ads The successful freelancer will be able to demonstrate their past success in similar campaigns and provide a clear strategy for how they will achieve the sales boost. We already ha...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient freelancer to convert a moderate complexity text document on Google Docs into a Word document. The document contains some images, tables, and bullet points. Therefore, it needs to be converted with care to ensure that all the formatting is maintained throughout the process. Additionally, I would like the converted Word document to have track changes enabled. Ideal skills for this project include: - Proficiency in Google Docs and Microsoft Word - Experience in document formatting, particularly with images, tables and bullet points - Understanding of track changes feature in Word

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  134 คำเสนอราคา

  ...professional who can handle detailing of the interior space in terms of practical and production friendly 2d drawings, Design will be done on our end and would be shared in the form of sketches concept. One has to have knowledge about the construction of the following : 1. Fixed furniture 2. False ceiling 3. Plumbing 4. Electrical 5. Flooring • Software Proficiency: Proficiency in AutoCAD and SketchUp software is a must. Your advanced skills in these platforms will be leveraged to present architectural drawings in an impressive and articulate format. So, if you've got strong knowledge of residential architecture and experience with these software tools, you could be the perfect fit for this project. Your expertise is paramount for the success of my architectural draf...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน google sketchup ชั้นนำ