ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 google text to speech voices งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้าง Google data studio หมดเขตแล้ว left

  ผมต้องการทำ Google data studio เพื่อแสดงข้อมูลรายงานรายได้ ค่าจอดรถของผม ซึ่งผมมี เวป คราวที่สามารถดึง CSV ออกมาได้แล้วก็นำมา สร้างเป็นหน้ารายงานสรุป

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  สอนทำ conversion ads ใน google หมดเขตแล้ว left

  ตอนนี้ผมลองเริ่มทำ google ads สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress และ plug-in แต่ติดปัญหาตรงเรื่องการทำ conversion tracking เลยอยากหาคนมาสอนการ set up ให้ครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะให้แนะนำเรื่องการทำ SEO เพื่อให้ติดด้านบน ออฟฟิตอยู่แถวๆกรุงเทพกรีฑาครับ

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Speech to Text หมดเขตแล้ว left

  Implement pocketsphinx for Android application

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Create Engaging Google A... 7 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an expert in digital marketing to develop a targeted Google Ads campaign for www.sunr...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  English PDF Transcription to Google Docs 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced freelancer to transcribe a 25-page PDF document into Google Docs. Key Tasks: - Accurately transcribing text from the 25-page PDF document into Google Docs. - Maintaining the same formatting as the original PDF. - Ensuring the final Google Docs version mirrors the original document in terms of layout, font, spacing, etc. Ideal Skills: - Proficient in English language. - Strong attention to detail to ensure accurate transcription. - Prior experience with transcription projects. - Proficient in Google Docs and formatting features. - Excellent communication skills to clarify any uncertainties.

  $10 - $30
  เร่งด่วน
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...sales representative to drive sales for our Google Maps services. Key Responsibilities: - Lead Generation: Identify and pursue potential customers for our service. - Customer Outreach: Engage with potential clients through various channels and build relationships. - Closing Sales: Successfully convert leads into customers. Target Market: - I cater to a wide audience, including small businesses, large corporations, and startups. So, the ideal candidate should be able to adapt their sales approach to meet the needs of different types of clients. Previous Marketing Channels: - My current marketing strategy revolves around social media advertising, email marketing, and search engine optimization (SEO). The sales representative should be able to ...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Ad Copy Text Generator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We require Entry level freelancers from USA for a very simple task. All freelancers will be considered.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented Google Ads specialist to drive traffic to my website. Key Requirements: - The main goal of this campaign is to increase website traffic. So, your primary focus will be to channel the right audience to my site. - The target audience for this campaign is professionals aged 25-54. You should aim to tailor the strategy and ad content to suit their preferences and interests. - The campaign will be running on the Search Network. Therefore, you must be well-versed with this platform and be able to create compelling and effective search ads. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in creating and managing successful Google Ads campaigns. - Strong understanding of the Search Network a...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Magento Developer with Google Analytics Experience 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a developer with 5+ years experience with Magento stores. The first task would be to improve our mobile site performance score based on Google Lighthouse. Currently we are using Magento 2.4.6-p3 WordPress and Google Analytics experiences are a plus To consider your application please send us some of your Magento store references and describe in short what was your task on that site.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I need a skilled web developer to create a simple yet efficient website for my electrical company. The website should primarily contain basic contact information. Simplicity and user-friendliness are main prerequisites of the design. The scope of work also includes setting up a Google profile for my business. After profiles setup, I request assistance in converting my HiPages reviews to my Google profile. Previous experience in doing similar tasks will be advantageous. Essential skills: - Web development - Google profile creation - Conversion of HiPages reviews to Google profile. Please note, I only require help with the Google profile setup, the profile management afterwards will be done by me. Looking forward to receiv...

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  WANTED - HIGH CONVERTING LANDING PAGECREATING & GOOGLE ADWORDS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a pressure washing / external cleaning company based in London needing an high converting landing page designing preferably in unbounce that can have a butto...washing / external cleaning company based in London needing an high converting landing page designing preferably in unbounce that can have a button that sends customers directly to a WhatsApp number I will need a strong Google AdWords campaigns creating too that with maximise my spend & generate leads/customer phone calls resulting in jobs Company is called LONDON POWERWASH & we have grown a huge instagram account from 0 - 133k in just 5 months We have tonnes of content ready for the landing page & I know pretty much how I want it laying out with lots of social & review proofs to enfo...

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Shopify to Google Merchant Feed Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, we already have a running Shopify store in Italy with a running merchant center. We are now entering the german market, so we created a new fee...running Shopify store in Italy with a running merchant center. We are now entering the german market, so we created a new feed and and a new merchant center. I need someone with google merchant experience to deal, as we don t have time to, with all the issues and complete BY THE END OF THE CURRENT WEEK the settings and make sure all products are going to be approved. For feeds we use MULTIFEEDS app on Shopify Key Requirements: - Correct a Google Merchant Center feed from our Shopify store - Troubleshoot any issues that may arise during the process - Ensure all products are successfully uploaded and vis...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  SEO-Optimized Google Reviews for Service Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some keywords mentioned for my business Key Requirements: - 50-100 places where this is mentioned - Include keywords to improve SEO Ideal Skills and Experience: - Previous experience in SEO and online reputation management - Strong understanding of the service industry - Proven track record of successful review generation and SEO optimization Video digitizing services near me, VHS transfers near me. vhs to digital near me, and many other key words that would offer digitizing services. use websites like. , , , and others to understand that we need the video transfer and digitizing market, so therefore this reviews must strategically mention such services.

  $122 (Avg Bid)
  NDA
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Google My Business specialist to help optimize certain aspects of my company's Business profile. Your primary focus will be on: - Refining the business description by making it more professional and customer-centric - Selecting and formatting photos that best represent our company and products - Managing and improving the reviews, both in terms of quantity and quality. Ideal candidates should have: - Prior experience with Google My Business profile optimization - Excellent writing skills for effective business descriptions - A skilled eye for picking and managing photos that resonate with our brand - Experience in review management, and proven strategies to encourage positive feedback. I look forward to seeing how...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...experienced developer to integrate both Google Pay and Apple Pay with my WP Event Manager Registrations and Sell Tickets Custom post type. Your responsibilities will be: - Integrate the latest Google Pay API version with the basic payment functionality only. - Incorporate Apple Pay while ensuring basic payment functionality, support for digital goods and services, and allowing users to make payments using saved payment credentials. You should be proficient in payment gateway integration and should have had previous experience with Google Pay and Apple Pay integrations. Proficiency in the latest API versions and a firm understanding of Custom post types will significantly aid in meeting project objectives. Familiarity with digital goods services is al...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...editor specifically designed to work with SVG files. The main feature that I am after is the ability to add text overlays to images that are in the SVG format. Key Points: - The tool should have a user-friendly interface, making it easy for users to upload files and add text. - The primary function of the tool is to add text to images, with no need for layer support. - The image editor should save the edited images in SVG format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SVG file-handling and manipulation. - Experience in developing image editing tools or software. - Strong understanding of text overlay features and their implementation. - Ability to create a user-friendly interface. If you have previ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer to help me set up an automation system using Zapier that connects Google Calendar and Gmail. The system will need to perform the following tasks: - Daily check of my Google Calendar for upcoming events. - Extract the relevant information from the description of these events. - Send an email to the customer summarising this information. The email should be clean, concise, and easy to read as it will be used as a daily brief of my upcoming schedule. Specifically, I'm looking for a professional with the following skills and expertise: - Proficiency in using Zapier and setting up complex automations. - Excellent understanding of Google Calendar and Gmail. - Ability to ensure data is accu...

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented AR developer to create an engaging and user-friendly AR application using Google ARCore. The aim is to provide a virtual 'try-on' experience for clothing items. Key Requirements: - Expertise in Google ARCore and experience with creating AR visualization applications. - Proficiency in 3D modeling and rendering, particularly for clothing items. - Prior experience with similar 'try-on' projects is a plus. This application should be accessible and engaging for users of all ages, so a keen understanding of user experience design and intuitive interface are essential. If you're interested in working on a creative project that can cater to a wide audience, I'd love to hear from you.

  $663 (Avg Bid)
  $663 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Google Ads expert to help me set up and manage a campaign aimed at generating leads from business professionals. Key Requirements: - Proven experience with Google Ads, particularly in lead generation campaigns. - A good understanding of how to target and appeal to business professionals. - Ability to provide examples of your previous work in this area. Please only include relevant experience and examples of your past work in your application.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...UK, and another with a native American accent residing in the US. The project involves recording audio of specific commands for an AI to recognize it. Your primary task will be to read provided commands (153 phrases of 2 to 3 words) in your native accent and record them using an app. It usually takes 1 hour to complete the task, but some have finished it in 30 to 40 minutes. These recordings will be utilized for speech recognition technology, therefore, clarity and quality are of utmost importance. Requirements: - A native British or American accent - Clear and articulate pronunciation - A Smartphone (Android or Iphone) - Previous experience with speech recording or AI projects is a plus The compensation for the completed project i...

  $10 - $30
  พื้นที่
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...looking for a skilled blogger to create and maintain a daily Google Blog focused on sharing news and updates tailored for the audience of students and educators. Key Responsibilities: - Daily posting of engaging, relevant, and timely content - Ensuring all content is tailored and accessible to students and educators - Regularly updating the blog with the latest news and updates Ideal Skills and Experience: - Proven experience with educational blogging - A keen understanding of the needs and interests of students and educators - Excellent writing skills and the ability to generate engaging, informative content - Familiarity with SEO practices to ensure a wide reach of the blog Feel free to reach out if you have any questions or need more deta...

  $273 (Avg Bid)
  $273 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...переводу картинок на webp Сейчас у нас на сайте все картинки в PNG, JPEG, JPG, Часть картинок сконвертивовалась в WEBP, и теперь гугл клауд просит за них больше денег Но на сайте webp толком не юзается (не проставился) В общем платим мы больше, а эффекта ноль ТЗ: 1.) Перевести все существующие картинки с PNG/JPEG/JPG в WEBP (только в блоге) 2.) Удалить все Google cloud картинки, которые сконвертировались но не используются на сайте (чтобы не жрало деньги за их хранение) 3.) Чтобы картинки на других урлах (например или ) не конвертировались в WEBP - то есть нужно чтобы в ВЕБП был только блог страницы 4.) В идеале - сделать так чтобы автоматически все новые статьи которые писались

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  正在寻找一名Android 应用测试员,在Google Play Store上对我们的应用进行封闭测试。理想的候选人将可以使用至少20种不同的物理 Android 设备,以及 20 个可参与封闭测试的 Google 账号, 并负责测试应用2周(间歇性)并提供反馈。要求:在20 台不同的物理Android 设备上测试应用。确保每台设备都选择加入封闭测试并连续14天保持选择加入状态。在测试应用时对设备进行屏幕录制,并访问Android的“设置”页面,并每5天提交一次演示测试过程的视频(共提交3次)。就应用性能、可用性以及遇到的任何问题提供详细的反馈。(可选但有益)付款条件:总付款将分为三部分:前5天测试后释放30%。第二个5天测试后释放30%。最后4天测试并提交所有必需的反馈和视频后释放40%。项目时间表:测试期将持续14天,每5天需要提交一次视频。申请方式:简要描述您在 Android应用测试方面的经验。列出您可用于测试的Android 设备。确认您能够满足测试要求和时间表。附加信息:该应用将在Google Play商店中提供封闭测试。选择后将提供详细说明和应用访问权限。谢谢

  $841 (Avg Bid)
  $841 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Google Sheets Investment Portfolio with Yahoo Finance Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Google Sheets expert to help me create a comprehensive stock dashboard. This project will involve: - Yahoo Finance integration (instead of Google finance) !!! - the need for global stock search makes this a must. - Drop down search/selection of stocks in the portfolio, spanning as many global markets as possible (primarily US and European markets). Some searchbar mechanism should be implemented to find the stocks we search for, either through Ticker or Company Name. Selecting a stock adds it to a portfolio on the dashboard, and then retrieves historical data for it. - Visualizing historical stock data: The dashboard needs to display closing price, high price, and low price information over time. The data should be ...

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  WordPress Google Maps API and JS Troubleshooting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm encountering some issues with Google Maps loading and Javascript errors within my WordPress site. While I've attempted some troubleshooting, the problem persists, and I'm seeking expert help to resolve it. PLEASE DO NOT RESPOND IF YOU don't HAVE GOOGLE MAPS API EXPERTISE Key Requirements: - Diagnose and rectify Google Maps API , map loading issues on a WordPress site - Resolve Javascript errors impacting the map functionality Ideal Freelancer: - Proficient in WordPress development - Strong understanding of Google Maps API - Experienced in troubleshooting and resolving Javascript issues - Ability to efficiently debug and fix problems - Good communication skills and a proactive work approach

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  ...skilled WordPress developer to create a dedicated page on my website where users can ask a question and receive a text and image response. This page should have a clean and professional design. Key Requirements: - Implement a radio button for users to choose 'Text response' as the type of response they want. - Provide a text input field for users to type their questions. - Design the page to be 'Professional and clean', ensuring it aligns with the rest of the website's theme and visual style. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in WordPress development, including custom page creation. - Strong UI/UX design skills to achieve a 'Professional and clean' look. - Experience with form creati...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Google Ads Expert Needed - Boost Traffic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a expert to increase our google max campaign traffic and also add reviews on our google ads shopping campaign to boost CTR

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional who can translate a small amount of general text into Punjabi. Punjabi Translation: - I need the content to be translated into Punjabi, a language widely spoken in India. - The text is general in nature, so the translation should be neutral and should not require any specific technical jargon. Ideal Candidate: - Proficiency in both English and Punjabi is an absolute must. - Experience in translation, particularly with general text, is highly valued. - A knowledge of cultural nuances in the Punjabi language will also be beneficial.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Google Analytics and search console expert to help me identify the details of the recent drop in website traffic (down almost 50% in last 6 months) Key Responsibilities: - Analyzing traffic data: You will delve into the Google Analytics account and inspect the data. - Pinpointing the issue: Your main aim is to determine what caused the drop in traffic, which type of traffic (user, keyword, region) is occurring. - Providing insights: The most crucial part of the job is not only identifying but explaining the details of the decline. Ideal skills: - Proficiency with Google Analytics: You must be a master of the platform to handle this project. - Strong analytical skills: The ability to scrutinize data and draw meaningful...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional logo designer to create a modern and minimalist logo for my brand. This project requires a combination of text and icon in the design. Ideally, the color scheme should consist of neutral and natural colors. The final look should be chic, clean and easily recognizable. Ideal Skills: - Experience in minimalist design - Understanding of color theory - Ability to incorporate text and icon elements effectively - Portfolio showcasing examples of modern logo designs

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...looking for an SEO expert who can help my website rank better on Google. Here are some details to consider: - **Primary Goal**: My primary goal is to improve my website's search engine rankings. I'm aiming to rank higher on Google specifically. - **Website Content**: The main content of my website is service information. It's crucial that the SEO work aligns with this type of content and helps attract potential customers interested in the services I offer. Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in Google SEO optimization - Understanding of how to work with and optimize service-oriented content - Knowledge of the latest SEO trends and algorithms - Strong communication skills, as I'd ...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...in running Google AdWords campaigns. The primary objective of this campaign is to enhance the visibility and awareness of my financial transaction services on an international scale. Key Requirements: - The focus of this project is to establish and foster brand recognition within the international market. - It's essential that you have experience with running successful Google AdWords campaigns. - Demonstrable experience in financial transaction services or relevant industries is a big plus. The ideal candidate should: - Have a deep understanding of Google AdWords and its various features. - Proven track record in building brand awareness through digital marketing. - Be highly skilled in targeting international audiences effectively. - Strong an...

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Google Maps & JavaScript Bug Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm encountering issues with my Google Maps integration and JavaScript code on my website. PLEASE DO NOT RESPOND IF YOU DON'T HAVE GOOD EXPERIENCE WITH GOOGLE MAPS API - The Google Maps isn't loading correctly, and it's not related to common loading issues. Google maps loads on page refresh or an some other event on the page on Chrome/Edge. - I've identified JavaScript errors in the browser console, though they're not directly breaking the website. - The issues are present across multiple browsers such as Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, and Edge. I'm looking for a proficient developer who can: - Debug the Google Maps loading issue to ensure it displays correctly. - Identify and fix the J...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  Female Voice Artist for Business Voicemail -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a professional female voice artist with a Queen’s English accent for high-quality business voicemail recordings. Requirements: 1. Authentic Queen’s English accent 2. Experience with business voice recordings 3. Clear enunciation 4. Provide recordings in both .mp3 and .wav formats Important: We do not want software-generated voices. We need a real person with a genuine Queen’s English accent to deliver professional recordings. We will need two voicemail recordings, both of which will be almost exactly the same. Deadline: we will need the two recordings within 24 hours or sooner. Please only bid within the budget as we will not be negotiating the price. If you meet these criteria, we need your expertise for this proje...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Google Ad Designer for Website Traffic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented designer to create a Google advertisement aiming to enhance website traffic. The target audience is broad, focusing on individuals from the age of 18-70. Key Responsibilities: - Design a visually appealing advertisement, placing primary emphasis on graphics. - Ensure that the ad is engaging and relevant for a wide age range, from 18-70. - Implement design elements that are specifically geared towards increasing website traffic. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design, with a strong portfolio demonstrating successful digital advertisement campaigns. - Experience in creating ads that have driven website traffic. - Understanding of target audience segmentation and ability to create designs that appeal to ...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  To bid first thing you do is send me screen shot of lead form ad(proof and then post any message) I'm seeking a Google Ad Manager expert with a history of managing at least $15,000 monthly ad spend to handle my campaign. The project requires: - Managing campaigns for the solar industry. - Aim on generating leads through the campaign. - Proven track record of generating leads through Google Ad campaigns.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Build web pages and connect the form to a Google Sheet for seamless data collection and storage. And host the site to the Hostinger.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Looker Studio/Google data studioexpert who can create a comprehensive, interactive dashboard. This dashboard needs to harmoniously incorporate data from my Google Analytics 4, Google Ads, Facebook Insights, Facebook Ads, and Mailchimp accounts.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...ideally based in Chennai, Tamil Nadu, with experience in setting up Google Business accounts and executing SEO tasks. Key Responsibilities: - Claiming ownership of the account - Updating business information - Verifying the account - Conducting keyword research - Building local citations The primary goal of this project is to improve the online visibility of my business through effective implementation of SEO strategies. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with setting up and optimizing Google Business accounts - Proficiency in SEO, particularly keyword research and local citation building - Excellent understanding of the Chennai market and SEO practices specific to this region - Proactive and innovative approach to improving online v...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I need help with integrating Google Maps API into a PHP project suitable for providing advanced user interactivity regarding directions and route planning. The tasks include: - Fetching directions or routes via Google Maps API - Implementing features to plan routes, taking user input into account The ideal freelancer for this job has: - Extensive experience in PHP development - In-depth knowledge of Google Maps API integration - Competency in API route planning functionalities - Familiarity with advanced user interactive features on Google Maps.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Requiero trackear un par de conversiones de wordpress a Goole Ads mediante Tag Manager

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I have multiple Google Analytics accounts for my website and need help consolidating/eliminating them. - **Current Setup**: I have more than one Google Analytics account for my site. I need to keep the one that's tracking most effectively if it's set up correctly. - **Tag Cleanup**: I'm not sure about the present Google Tag Manager tags on my site. I need all the tags to be clearly identified and consolidated into one. I don't want to lose any important tracking data. I need a professional who can help me with the cleanup process, ensuring I have a single, correctly set up Google Analytics account and Google Tag Manager tag for my website. **Ideal Freelancer Skills**: - Proficient in Google Analytics an...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Text Addition 2 วัน left

  I need an addition to my logo specifically in the form of text. I am looking for a skilled designer who can seamlessly incorporate text into my existing logo. Add the word ‘Privé’ And the attached logo ONE Text to compliment our existing logo, under or across etc. Use italic !!!!!!! Key Requirements: - Proficiency in graphic design - Previous experience with logo design - Ability to seamlessly integrate text into an existing design Please include your relevant past work and experience in a detailed project proposal. Include is a low res png of the logo Show text ‘Prive’ with the logo attached please!!!!!

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I require someone to assist with a data entry task. The job essentially involves copying textual content from a PDF file and pasting it elsewhere. I will provide all the required details. The work is needed to be done are most welcome.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  165 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced freelancer to modify the text on my website and certificate to match. Key Responsibilities: - Review the text on my website and certificate - Modify the content as necessary to ensure consistency and alignment between the two Ideal Candidate: - Proven experience in content editing, particularly across different mediums such as websites and certificates - Excellent attention to detail to ensure the final content is error-free - Strong communication skills and the ability to work independently Communication: Please provide me with your experience in similar projects. Throughout the project, I would prefer to communicate primarily via email.

  $110 (Avg Bid)
  NDA
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I currently utilize the Google API PHP client in version 1.1 for Google Calendar integration. I need to migrate this to PHP 8.2. Key project details: - The current Google API PHP client version being used is 1.1. I need it to be updated to the latest version, 8.2. - The primary function of the Google Calendar integration in my project is creating or updating events from a web application. Ideal qualifications for this project: - Experience with migrating PHP applications from older versions to newer ones. - Proficiency in working with the Google API PHP client, particularly in the context of Google Calendar. - Strong understanding of web application development and integration. - Ability to ensure all fun...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Google SEO Ranking Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled SEO specialist who can improve my website's search engine rankings specifically on Google. Key Project Details: - My primary goal with this project is to boost my website's visibility by climbing up Google's search results. - I need the project to be completed within a month, so I'm looking for someone who can work efficiently and effectively to meet this deadline. Ideal Skills and Experience: - Demonstrated experience in improving website rankings on Google through SEO techniques. - Proven track record with delivering results on time. - Strong understanding of Google's algorithms and best SEO practices. - Excellent analytical skills to identify opportunities for growth and optimization.

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา
  Trophy icon Text-Based Logo Design - Domains 4 วัน left

  ...color of the logo is optional. - The font of the logo should be "Baloo Bhai 2 Medium". THIS IS EXTREMELY IMPORTANT!! I am looking for a talented designer to create a logo from the word "Domains" which represents domain name registration, website builder tools and email services, . do not include the quotation marks in the logo. Keep it simple but UNIQUE. Please note: ONLY the 1st letter D is capitalized - Domains. Entries without the Letter D capitalized will automatically be rejected. Entries without correct Font - Baloo Bhai 2 Medium". WILL AUTOMATICALLY BE REJECTED. Key Requirements: - The design can incorporate things Related to Websites and Domains including email icons, .com, .net, .store, and any other online identity related ite...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  Google and Meta Ads Optimization for Soccer/Football Program 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...$1000 each month into online campaigns for my business - Google ads and Meta. The focus is centered around a children's soccer program; As my primary goal is to boost online sales, I'm searching for a freelancer who can: • Understand the sector, specifically the industry of children enrichment programs, to more effectively target and reach our desired audience. • Develop ad strategies and campaigns that will improve our product's visibility and attract potential customers. • Maximize our ad spend to yield the highest return on ad spend (ROAS). • Do regular performance review with me and adjustments The ideal freelancer for this project should be: • Experienced in managing high-budget Google Ads campaigns. &bul...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  ...would be to help me create a professional proposal video. Key Responsibilities: - Perform Green Screen Removal: I have footage that was shot in front of a green screen that needs to be removed. - Implement Text Animation: The video will require engaging text animations to keep viewers attentive and interested. - Execute Colour Correction: It's important that the video maintains a consistent colour scheme throughout. Ideal Skills and Experience: - Proficient in After Effects: You should be very comfortable working in After Effects, able to manipulate footage and create stunning visual effects. - Green Screen Expertise: Experience in green screen removal is a must, as my footage needs to look professional. - Text Animation ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา