ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 gpgpu jobs afghanistan งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...person who goes to gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Speak Basic English Familiar with all the tourist attractions in your area or clubs,nightlife. Ideas to make tourists happy for secretarial jobs by being creative, smart, honest, punctual and hard working (10-12 hours daily). Should be currently living in Pattaya or should make his/her own arrangements for staying in Pattaya during internship. The testing phase is between September 29 to October 9, 2017. We are looking forward for people who love their work and are courteous and have good strong personality. Send in your r...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Daily Python, PowerBI, Data Science Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...this blog. - Blog Length: I need short blog posts, preferably less than 500 words. - Tone: The blog posts should be written in a conversational and engaging manner. - Daily Commitment: You should be able to dedicate at least 1 hour per day to this task. - Content: The topics for the blog should revolve around Python programming, PowerBI tutorials, general data science concepts, and fresher jobs. - Authenticity: Please note that the blogs should not be generated from AI tools like chat GPT or Gemini. The content should have a personal touch that resonates with the readers. Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills with experience in creating engaging, conversational content. - Proficiency in Python programming, PowerBI, and general data science concepts. - Famili...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...experienced professional to assist with the migration of a Cpanel account with over 10 domains and subdomains, using the WHM system. Tasks to be completed include: - Successful migration of the Cpanel account - Configuration of WHM to manage the account efficiently - Implementation of SSL certificates for all domains and subdomains - Backup and restoration of databases for the websites - Setting up Cron jobs for scheduled tasks on the websites I need someone who has a deep understanding of WHM and Cpanel, and a proven track record in managing large-scale Cpanel migrations. You should be able to ensure a smooth transition with minimal downtime and no data loss. A solid background in SSL certificates configuration, database management, and Cron job setup is also highly desirable....

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled graphic designer to create a minimalistic Arabic logo that will elevate my brand recognition. The logo should: - Be visually appealing yet uncluttered, adhering to a min...- Incorporate the initials of my company effectively, making them a distinguished part of the design. Ideal candidates for this project are those who have ample experience in designing minimalistic logos. The ability to understand and incorporate the essence of a brand into the logo is crucial. A portfolio demonstrating similar projects will be highly appreciated. Applications without previous jobs samples will not be considered. This project requires creativity, attention to detail, and familiarity with current logo design trends. If you can help my brand stand out, I'm excit...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  TikTok User Profiles Data Scraping 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to scrape user profiles data from TikTok for market research purposes. It's a one-time extraction and I'm looking for someone who has done similar jobs in the past. Please apply if you have the right skills and experience. I need emails extracted from a specific type of user. The users I want to work with should have between 10,000-50,000 followers, then i would need the email extracted from their bio if it is there. I would like around 5000+ tiktok accounts and emails to be scrapped. Please outline how you would complete this task so i can choose the best fit for the job, any questions please reach out.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled CAD designer who can create CAD files in Siemens NX from provided technical drawings of mechanical components. The files should be exported as .prt files. This will be a regular job for about 2-3 jobs/week minimum. You will be paid a fixed rate per drawing. Key Requirements: - Create precise CAD files: I require a high level of detail in the final CAD files, so a keen eye for detail and commitment to accuracy are highly essential. - Familiarity with Siemens NX: Proficiency in Siemens NX is a must, as the final output is required in this specific format. Ideal Skills: - Proficiency in Siemens NX - Strong attention to detail - Experience in creating technical CAD files - Ability to work on mechanical components If you're confident in your ability...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...Responsibilities: - Successfully link an existing personal blog to Google Search Console - Verify that the process has been done correctly - Lastly, provide a brief up-to-date run-through of necessary actions required to manage and navigate Google Search Console Ideal Skills: - Proficiency in using Google Search Console - Strong understanding of blog management and SEO - Experience in dealing with similar jobs in the past The ideal applicants should have hands-on experience when it comes to Google Search Console and its manipulations. His/her experience is the key to the success of this project. Therefore, candidates must highlight their past experience in their application for this opportunity. If you possess the ideal skills above, I would love to hear from you. Let's ...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Portuguese writer -- 2 6 วัน left

  I'm looking for a Portuguese writer to create blog posts on corporate topics for a important beauty company. This is a long time jobs. Sometimes I can give you 6 post blogs and sometimes 20 post blogs, it depends. Key Responsibilities: - Write engaging, informative blog posts in Portuguese on corporate subjects - 800 words for each blog post - Deliver a minimum of 5 articles per month - Adapt writing style to suit our audience and brand tone ** VERY IMPORTANT NOT TO USE IA ** Skills and Experience: - Proficiency in Portuguese writing (preferably native level) - Excellent writing and editing skills - Prior experience in corporate writing - Ability to meet deadlines and work independently - Experience with SEO and blog writing a plus. The prize is 10€ for each post blog.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  VTiger CRM Siteground Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I need an experienced Freelancer to install Vtiger on our siteground hosting. You will need to ensure that the CRON jobs for the following are also configured and working: 1) Imports 2) Mail sending 3) Sales Flow 4) Reports 5) Workflows Please only apply for this job if you are certain that you can install and configure vtiger correctly with all of the CRON jobs configured and working. Key Project Details: - I already have a Siteground hosting plan, so you'll solely be responsible for the CRM installation. - The VTiger CRM version to be installed should be the latest stable release. - Timeliness is crucial - I need this completed as soon as possible. Ideal Freelancer: - Experience with VTiger CRM installations, particularly on Siteground. - Proven track record o...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Daily Job Updates for Job Applications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello. First you have to mention 2024 in your application or I will not reply. I'm looking for a someone to search job sites for me and send me a daily update with jobs and links to apply... I will provide you with the information I'm looking for.. Your my personal assistant here and you will be able to understand what to send me. Need to be smart and understand English. Lowest rate will win.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Furniture Staging Rental Management System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...reminders. Maintenance and Repairs Management: A system to track and schedule maintenance and repairs for items, ensuring all inventory remains in good condition. Notes and Photos: Capability for staff to record notes and upload photos for each job, enhancing communication and record-keeping. Internal Discussions: An internal discussion feature for team collaboration and communication on specific jobs or tasks. Customisable Fields: Flexible fields that can be tailored to specific business needs and job requirements. Map Functionality: Integration of a map function to help with logistics, delivery planning, and job site locations. Optional Add-On: Visually Impressive Quote Integration: An optional add-on to integrate a visually impressive quote option similar to QWILR. This ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  143 คำเสนอราคา

  ...l'accès à des coachs et des mentors, ainsi que des options de téléchargement de documents et de formations payantes. Compétences requises: - Expertise en WordPress, y compris la personnalisation de thèmes et de plugins - Expérience avec les plugins de gestion d'emploi (comme WP Job Manager) - Compétences en web scraping - Connaissance des APIs (si disponibles) - Automatisation des tâches (Cron jobs ou autres méthodes) - Intégration des données importées dans WordPress - Configuration de systèmes de réservation et de gestion des utilisateurs - Mise en place de passerelles de paiement pour les documents et formations payantes Tâches: 1. **Création du job...

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Scala Based Chess Club Website New Features: Live Chess Analysis 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...talented Scala programmer to help me incorporate a new feature into the site. You'll be working with the open-source code from Lichess org. I am in the process of building a reward system that would recognize that a student is showing an improvement in their chess skills even if they do not win the game. This project is the first step to creating that system with several more opportunities for jobs upon completion. Requirements: - Strong Scala programming skills - Experience with web development, especially with website feature incorporation - Familiarity with Lichess org codebase would be a plus, although not necessary The Project Currently all analysis of a chess game via the Stockfish chess engine happens at the conclusion of each game. I would like to have this analy...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...NaukriGulf. This project's primary aim is to secure me an actual job offer. Your role is not to merely practice job application skills or gather data on the job market, but to actively engage in the application process on my behalf. Key Responsibilities: - Applying to 100 mid-level engineering positions on NaukriGulf daily - Utilizing filters effectively to narrow down job options - Reporting on the jobs applied to and any responses received Ideal Candidate: - College student or someone with a decent amount of free time - Proficient in using online job portals - Exceptional attention to detail - Strong engineering industry knowledge This is a long-term project and payment will be made for each job applied. Please reach out if you're confident in your ability to rep...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Facebook Post Scheduler with PHP Cron - 23/06/2024 02:17 EDT 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Functionality: The system should store this user content, along with the necessary Facebook credentials. - Access Token: The system should use the stored credentials and an access token to create a post. This access token will be provided. - Scheduling: The cron job should publish posts every hour. Ideal candidates should have experience in: - PHP development - Working with the Facebook API - Handling cron jobs please answer: 1. How long will it take you to complete this project? 2. When can you start? 3. How many revisions are included in your proposal? This is a very simple project for a Professional who knows how to do it. Moreover, there is a chatGPT can coding most code. It should take maximum 2-3 days. This is not necessary, but I prefer to work with programmers who spe...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am an American having trouble finding remote work. I need an assistant that can shop my resume and apply to 5-10 jobs per day through various job boards. Prior Experience preferred

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...scheduling of consulting jobs. The role involves working with a variety of IT topics, including infrastructure, applications, security, and generative AI. Responsibilities: -- Review and respond to daily IT consulting project opportunities sent via email. Complete project forms on respective company websites (5-20 minutes per project). --Manage 4-6 project opportunities daily, with each opportunity containing 5-10 questions. --Respond to opportunities within the 12 AM - 2 PM PST timeframe, as 80% of project opportunities are typically emailed during this period. Specific shift hours can be discuss, to start no more than 4 hour per day Monday - Friday. --Receive training on completing project forms and stay updated on new topics in IT consulting. --Schedule consulting jobs...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm in need of a full-stack developer with a proficiency in WordPress. I purchased a theme already and want it integrated on my site. We are a construction company and the site is for people to apply for construction jobs. Key responsibilities will include: - simply upload the new them to the backend of Wordpress - add database - website needs to be redirected too our website Create Job applicant login Page ( Which is the Database) Username Password Once logged in Upload • Head Shot Front • Head Shot Rear • Drivers License Front • Drivers License Rear • White Card Front • White Card Rear • Working at Heights Front • Working at Heights Rear • Trade Certificate or Qualification Ideal...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  I need someone to scrape 100 different jobs posts in each of the following bucket Details in chatbox. Budget fixed 50$! JUST COMPANY & EXPERT

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  Data Analyst Job Scrape 4 วัน left

  I need someone to scrape 100 different jobs posts in each of the following bucket Details in chatbox. Budget fixed 60$!!!!

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced individual to apply touch-up paint to the rear bumper of my red sedan. The paint has been damaged and needs expert handling to restore its appearance. Ideal Skills: - Proven experience with automotive paint jobs, particularly touch-ups - Familiarity with red paint is desirable - Excellent attention to detail - Ability to work with sedans If this is something that aligns with your skill set and experience, I look forward to your bid.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I require the creation of a comprehensive Microsoft Project sheet (or similar MS software if more suitable) aimed to effectively monitor and manage equipment availability, current and prospective jobs, and equipment status (ready, maintenance, repair, etc). Key Expectations: - Visual Representation: Use horizontal graphs (with lengths based on duration) to visually present the recorded values. - Data Entry & Update: Should support both manual and automatic information inputs and updates to support constant and accurate tracking. - Efficient Tracking: The tool must accurately reflect equipment availability and status at any given time. Ideal Skills: - Proficiency in Microsoft Project or relevant Microsoft software. - Experience in data visualization and analysis tools. - S...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Project for Rikesh 4 วัน left

  Here we'll do the hourly jobs. Those jobs which are small and not fitting to whole project then.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...development, specifically in the realm of service marketplaces. The main thrust of this project is to create a multifaceted service marketplace catering to multiple industries. Key features to include: - User-profile creation: I'm keen on allowing users to build unique profiles that showcase their skills, experience and service offerings. - Job posting and bidding: The site should allow users to post jobs and others to bid on them seamlessly. Given the scope of the project and the dynamics of a multi-industry marketplace sight, a candidate with prior experience in similar projects is preferred. Your command of payment integration modules is not key for this project currently but may be of advantage for future enhancements. Please submit your bid detailing your approac...

  $1194 (Avg Bid)
  $1194 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Job Aggregator Site Building & Job Scraper -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...seeking a capable developer to build a job listing aggregator with robust web scraping capabilities. This platform will be instrumental in collecting job listings from different job sites into one overarching catalogue, facilitating an efficient job hunting experience for users. Key Functionalities: - Develop complex scraping tools to extract job listings daily from LinkedIn, Jobstreet, and Google Jobs. Strong experience in web scraping and dealing with CAPTCHAs, AJAX, and dynamic websites is required. - Implement functionality for new job postings to be submitted via a form on the website. Deep understanding of user-interface and experience in form design and submission is a plus. The successful freelancer must have a good understanding of job search engines, aggregator platfo...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm looking for freelance writers with less than a year's experience to write articles for my online platform. Ideal Skills: - Excellent command of English - Attention to detail - Proficient with online research - Basic understanding of SEO Job Details: - Write engaging online articles - Meet deadlines - Follow content guidelines Even with less than a year's experience, if you are creative and have a passion for writing, this is an excellent opportunity for you. Apply now and let's grow together.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  236 คำเสนอราคา

  Budget is - 1500/- INR (Budget is not negotiable) I'm looking for a professional who can help me get my job posting website approved by Google...application process. - Site Content: My website focuses primarily on job postings, so the selected professional should be familiar with adsense approval guidelines in relation to job posting sites. - Desired Features: I would like the approved website to have the 'Latest Jobs' feature. The freelancer should be able to integrate this feature in a way that aligns with Adsense policies. Ideal candidate will have: - Proven experience in getting job posting websites approved by Google AdSense - Expertise in developing and integrating 'Latest Jobs' feature The website is completely new. Note - Payment will be r...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Trophy icon Job Scrape for Data Analyst Roles 1 ชั่วโมง left

  I need someone to scrape 100 different jobs posts in each of the following bucket PR Job titles might include: Head of PR PR Manager Director of PR Paid Media Job titles might include: Paid Media Manager Media Buyer Facebook Ads Manager Social Ads Manager Email Marketing Job titles might include Retention Marketer Head of Email Marketing Email Marketing Manager Retention Marketer Retention Marketing Manager Influencer Marketing Job titles might include Influencer Marketing Manager Head of Influencer Marketing SEO Job titles might include SEO Manager Head of SEO Senior SEO Manager SEO Optimizer ***Only for US companies ***Only for jobs posted in the last 30 days ***They can be part-time of full time roles I need 100 records for each of the above categories Ideally bro...

  $350 (Avg Bid)
  การันตี

  ...in the logistics industry require different statutory checks to be completed on them. These statutory checks are - daily - 12 weekly check - trailer check We would also like an option for an administrator to set up daily jobs that need to take place and for the driver to complete on the app once the job has been completed along with a section for any comments I would like to develop an app which will be sold in the Apple and Android store. I also think that I need a website to act as an Admin arm of the project and can be used to manage users and set up daily jobs. The other checks should also be able to be completed through the website with the same results (PDF sent to administrator and Filename with ). I have drawn an app design up in which can be

  $1419 (Avg Bid)
  $1419 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Spanish + English Virtual Assistant -- 9 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ONLY apply if you are in SOUTH AMERICA. If you are NOT in SOUTH AMERICA your proposal will be rejected. This is for 40 hours per week. FULL-time job. You will be making phone calls, writing emails, and sending text mess...well as short-term rentals such as Airbnb, VRBO, etc... and manage their requests. Your job will require installing monitoring software on your PC (). The software will monitor your actions on your PC and video. The video camera setup is required during work hours. If you feel uncomfortable being monitored, do not apply for this position. If you have intentions of working multiple jobs during the time of this job, do not apply for this position (eventually we will find out). You must submit a daily report of what was achieved every hour of work completed.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Apply jobs and earn upto INR 10000 or more!!!!! 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm urgently seeking a professional to guide me through the tricky process of applying for entry-level positions, particularly internships, in the HR industry. I'll need help with applying jobs on behalf of me Some ideal qualifications for the job include: - Deep understanding of the HR industry, its demands, and what employers are looking for in entry-level candidates. - Strong resume and cover letter writing skills - Ability to guide me in tailoring my application materials to different organizations and roles within the HR industry The ideal freelancer for this project should be experienced in: - Full application submission: Completing job applications on my behalf with attention to detail and time efficiency. - Crafting tailored cover letters: Capable of producing...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...usability issues. Development of Android and iOS Mobile Applications 1. Deadline: 2024/08/31 (flexible and negotiable) 2. Functional Requirements: User Interface: - Users can perform the following actions on the platform to earn income or find the required talent: 1. Commissioning 2. Accepting commissions 3. Hosting competitions 4. Participating in competitions - Primarily focuses on side jobs, part-time work, or hobby-based freelancing. - Platform Features: 1. Group System - Users can create and join groups to increase the chances of receiving commissions. - Encourages collaboration, and members do not have to belong to the same studio, company, or know each other personally. Groups can be formed based on complementary skills. - The interface will be co...

  $7405 (Avg Bid)
  $7405 การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  Portuguese writer 3 วัน left

  I'm looking for a Portuguese writer to create blog posts on corporate topics for a important beauty company. This is a long time jobs. Sometimes I can give you 6 post blogs and sometimes 20 post blogs, it depends. Key Responsibilities: - Write engaging, informative blog posts in Portuguese on corporate subjects - 800 words for each blog post - Deliver a minimum of 5 articles per month - Adapt writing style to suit our audience and brand tone ** VERY IMPORTANT NOT TO USE IA ** Skills and Experience: - Proficiency in Portuguese writing (preferably native level) - Excellent writing and editing skills - Prior experience in corporate writing - Ability to meet deadlines and work independently - Experience with SEO and blog writing a plus. I will give you keywords, the structure o...

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  As an expanding organization, we require an experienced PowerShell script developer to monitor the Meraki Cloud network. The script should be capable of assessing performance, although the specifics are still open for interpretation. Create a PowerShell script to monitor Meraki Cloud availability and performance. Here are the basic metrics which are need to ...appreciate prompt delivery. Additional points: - The script must make use of provided resources along with the new elements developed from scratch. - We recommend PowerShell experience, particularly with Meraki cloud monitoring scripts. - An understanding of network systems and detecting connectivity issues is beneficial. In your proposal, please include your approach to this task and any similar jobs you've complet...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone to apply to job postings on several job sites. I'm specifically targeting the technology sector and am looking for full-time positions. Key Responsibilities: - Apply to job postings on Indeed, Glassdoor, Ziprecruiter, Dice, and Monst...looking for someone to apply to job postings on several job sites. I'm specifically targeting the technology sector and am looking for full-time positions. Key Responsibilities: - Apply to job postings on Indeed, Glassdoor, Ziprecruiter, Dice, and Monster. - Tailor applications to each specific job. Ideal Skills: - Strong understanding of the technology industry. - Proven experience applying to jobs through various platforms. - Strong written communication skills. No experience needed $2/hr. Fairly simple par...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Python Developer for Data Automation and Validation 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Python developer to handle data automation and validation...will be saved in detailed and summary Excel reports. Responsibilities: Develop a Python script to read and process Excel files. Validate and flag serial numbers based on predefined criteria. Generate and save detailed and summary reports in Excel format. Set up daily automation using cron jobs or Windows Task Scheduler. Requirements: Proficiency in Python programming. Experience with pandas for data manipulation. Familiarity with Excel file operations (openpyxl). Knowledge of scheduling tasks (cron jobs or Task Scheduler). Preferred Qualifications: Experience with data validation and reporting. Ability to troubleshoot and handle data inconsistencies. Strong attention to detail and p...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  Experience: 8+ Years JD: * 8+ Years of industry experience with 5+ Re...Need strong knowledge of both Frontend and Backend * Expertise in HTML or CSS with at least two years of work experience on Salesforce websites. * Mandatory experience in object-oriented, best-practice JavaScript and jQuery. * Should have an in-depth and strong hold on SFRA architecture. * Should be able to drive the architectural decisions of SFCC * Should be well versed with SFCC Implementations, Jobs, Services, Third Party Integrations * Must have strong knowledge of SFCC Campaigns, Promotions, Coupons, Customer Groups, Customer Segmentation, SFCC Pricebooks, Catalogs, Inventory * Should be skilled in working and debugging with integrations such as OMS, Payment Gateways etc. * Experience with OCAPI and SCAPI ...

  $357 (Avg Bid)
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Lead Generation Wizard Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a masterful Lead Generation Specialist who has the skills to help my recruitment firm gather solid leads. This role will involve: - Dialing 500 numbers - Securing potential clients - Specifically targeting Healthcare, Technology, and Finance industries - Focusing on any white collar jobs within these industries - Geographical focus will be on a national level The perfect candidate would possess experience within these industries and excel in generating leads, especially in a national context. Outstanding communication skills are essential, as well as a proven ability to secure potential clients.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...developer to create a Job Portal Website. The website will cater to job seekers and employers alike. Here's what I'm expecting: - **User Friendly Interface**: The site needs to be intuitive, easy to navigate, and visually appealing for both job seekers and employers. - **Job Posting and Search**: Employers should be able to post job openings, while job seekers are able to search and apply for the jobs. - **Resume Upload Capability**: This is a key feature for the launch of the website. Job seekers should be able to upload their resumes easily. - **Job Alerts**: Job seekers should be able to set up job alerts based on their preferences. - **Employer Profiles**: Employers will have their own profiles on the site. The ideal developer should have experience in building s...

  $611 (Avg Bid)
  $611 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา
  Modern and Minimalistic Job Board Logo 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a logo design for my new job board, "Jobs in recruitment". The preferred color scheme is purple, and I'm looking for a modern and minimalistic style for the logo. Key Points: - Logo should be created in SVG format. - The color scheme must primarily use shades of purple. - I envision a modern and minimalistic style for the design. - The logo should include an abstract design as an icon or symbol, not just text. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design, particularly with SVG format. - Strong understanding of color psychology and the ability to create standout designs using the color purple. - A portfolio demonstrating previous work in modern and minimalistic style. - Creativity in abstract design for logos.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  183 คำเสนอราคา
  Android Flutter Developer Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assist in creating a light application which allows users looking for services providers or jobs . The app's primary function will be to deliver a list of service providers or jobs and engage users with an intuitive, user-friendly interface already ready in Figma. Key project details include: - Platform: The primary target platform will be Android devices. Experience with Android development and related Flutter concepts is essential. - Language Support: The app will be developed exclusively in French. There will be no need to support multiple languages. - App Type: This is not an E-commerce, educational, or social networking app; its primary purpose is information delivery based on service providers or jobs available . Application description: The applicati...

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา

  I'm in need of a capable freelancer to assist with daily spreadsheet entry tasks. Your job will entail entering a mix of text and numbers into spreadsheets. Proficiency in data management systems and Microsoft Excel is essential. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Excel - Attention to detail...systems and Microsoft Excel is essential. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Excel - Attention to detail - Reliable internet connection - Strong typing and data entry skills - Ability to meet daily deadlines - Experience with both textual and numeric data is vital Your responsibility will be to diligently add new data to the spreadsheet on a daily basis. Experience in similar jobs and a proven track record of punctuality and precision will b...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Portuguese writer 2 วัน left

  I'm looking for a Portuguese writer to create blog posts on corporate topics for a important beauty company. This is a long time jobs. Sometimes I can give you 6 post blogs and sometimes 20 post blogs, it depends. Key Responsibilities: - Write engaging, informative blog posts in Portuguese on corporate subjects - 800 words for each blog post - Deliver a minimum of 5 articles per month - Adapt writing style to suit our audience and brand tone ** VERY IMPORTANT NOT TO USE IA ** Skills and Experience: - Proficiency in Portuguese writing (preferably native level) - Excellent writing and editing skills - Prior experience in corporate writing - Ability to meet deadlines and work independently - Experience with SEO and blog writing a plus. I will give you keywords, the structure o...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I need a full suite of car services provided right at my doorstep. The services I require are: - Oil Change - Brake Service - Battery Replacement - General Service (including engine tune-up, tire rotation, and fluid checks) - Breakdo...The services I require are: - Oil Change - Brake Service - Battery Replacement - General Service (including engine tune-up, tire rotation, and fluid checks) - Breakdown Service (jumpstarts, towing, flat tire assistance, and parts replacement) The ideal candidate should have experience in auto repair and maintenance, familiar with different car models and parts, and owns necessary tools for the jobs. A troubleshooting mindset and the ability to work independently are also a must. A professional who can bring these services to my location would b...

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Experience: 8+ Years JD: * 8+ Years of industry experience with 5+ Re...Need strong knowledge of both Frontend and Backend * Expertise in HTML or CSS with at least two years of work experience on Salesforce websites. * Mandatory experience in object-oriented, best-practice JavaScript and jQuery. * Should have an in-depth and strong hold on SFRA architecture. * Should be able to drive the architectural decisions of SFCC * Should be well versed with SFCC Implementations, Jobs, Services, Third Party Integrations * Must have strong knowledge of SFCC Campaigns, Promotions, Coupons, Customer Groups, Customer Segmentation, SFCC Pricebooks, Catalogs, Inventory * Should be skilled in working and debugging with integrations such as OMS, Payment Gateways etc. * Experience with OCAPI and SCAPI ...

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone who can do a few blog posts on Medium, in the field of Medicine, related to sleep aid and relaxation. For local Market: Netherlands, Belgium and Germany. Translate my text with chatgpt. And link our website in the text. The second thing is Search in Facebook for relevant discussions about sleep medicine and post ...relevant discussions about sleep medicine and post there the website. Key Responsibilities: - Posting 1-3 blog posts focused on the field of Medicine. (I have the text ready) - The blog posts topics of sleep aid and relaxation. - Manage and create a few engaging posts for Facebook. -Maybe some other posts somewhere so that people can find the website After this job we can continue and do more jobs like trying to get more customers ...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am in search of an experienced WordPress developer to work on updating our existing site and integrating a job application system for employees to view and apply for jobs, and for employers to post them. The main tasks required: - Update our home page with a focus on improving navigation. - Update our about us page and services page. - Create a comprehensive job application system including: - Resume upload capability for applicants - Job alerts via email - Application tracking for users - Integration with social media for job postings Ideal Skills: - Proficient in WordPress, PHP, and plugin development - Experience in creating complex systems like job application systems - Familiarity with UI/UX design for improving navigation.

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced photo editor who can remove a dog from the foreground of an outdoor photo. The project involves: - Utilizing advanced Photoshop or similar tools to edit the dog out - Keeping the authenticity and clarity of the photo intact - Adding suitable backgrounds if necessary - Utilizing accurate contrast, color, and shading adjustments for a...intact - Adding suitable backgrounds if necessary - Utilizing accurate contrast, color, and shading adjustments for a natural look Ideal Skills: - High proficiency in Photoshop or similar software - Experience in photo editing involving pet removal - Attention to detail and great precision - Strong understanding of photography and lighting for realness effect Please, share samples of similar jobs you have do...

  $20 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา