ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 gps งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Hire a Mobile App Developer หมดเขตแล้ว left

  เชื่อมต่อกับแผนที่ GPS ทำเป็นเกม

  $2449 (Avg Bid)
  $2449 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมรันบนWeb ในระบบ GPS Tracking

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมรันบนWeb ในระบบ GPS Tracking

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  iOS Business Info App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...informational/business platform. The full functionality of the app and smooth user experience are top priorities for these project. Key Features to be Developed: - Navigation/GPS tracker: To guide users through real-world maps and routes. - Calendar or scheduling tool: For organizing meetings and sending reminders, fully integrated into the app. Skill/Experience Requirements: - Thorough experience in iOS app development. - Mastery in using Xcode, Swift, and Objective-C. - Previous experience in developing business or informational apps would be a huge plus. - Demonstrated understanding of Navigation/GPS tracker and Calendar/Scheduling tools. - Familiarity with the latest Apple's Human Interface Guidelines and App Store Review Guidelines. Please only r...

  $49816 (Avg Bid)
  $49816 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Cross-Platform App with Advanced Functionalities 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and Android platforms. The service needed is for the creation of a fully-featured, cross-platform application. Key Features: - User Account Creation - Social Media Integration - GPS Integration - Real-time Updates and Messaging - Admin Dashboard - Role-Specific Manager Dashboard Additionally, the app must include the following third-party integrations: - Push Notification Service - GPS - Custom Built Backend (in NodeJS or Golang) Ideal Candidate Skillset: a thorough understanding of app development for both iOS and Android. Familiarity with creating features such as user account creation, social media, and GPS functionalities, as well as incorporating real-time updates and messaging. An understanding of dashboard creation for both admin and role-specific manag...

  $1239 (Avg Bid)
  $1239 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in the market for an experienced mobile app developer who can create a comprehensive tracking system. The objective of the project is to have access to specific activities on a mobile phone such as call history, text messages content, GPS location, and WhatsApp activity. Key Responsibilities: • Develop an efficient tracking software to access call logs, text messages, and GPS location. • Implement features to monitor WhatsApp activity. Skills/Experience: • Extensive experience in mobile app development • Prior work in activity tracking systems will be highly appreciated. As for the application process, please include your past work, especially if you have developed similar tracking systems. I am specifically interested in reviewing your techni...

  $706 (Avg Bid)
  $706 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled Android app developer for a project I'm looking to have finished...well-functioning, easy-to-use Android app from scratch. Ideal Experience and Skills: * Proficient knowledge of Android development and its corresponding coding languages. * Strong problem-solving skills. * Good communication abilities and time management skills to meet the deadline. * While it has not been specified what exact features should be included, candidates with experience in User Login, GPS tracking and In-App Purchases have an advantage. Potential contractors will be given more specific details about the app's intended functions and design. For this reason, be prepared to adjust your initial bid if necessary. Looking forward to receiving your bids and to starting ...

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Aap design and development similar to urban clap 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled mobile app developer to create an application similar to Urban Clap. The app needs to cover three main service areas: home cleaning, beauty services, and plumbing. Key Features: - Location-Based Service: The app should have a feature that allows users to search for services based on their location. Therefore, experience in implementing GPS or other location services is required. - Payment Integration: The ability to integrate multiple payment options, specifically credit card and PayPal, is crucial. Applicants with prior experience in payment gateway integration will be preferred. Important Skills: -Effective knowledge in mobile app development (iOS and Android) - Experience in implementing location-based services -Payment gateway integration -User inte...

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in need of a comprehensive transportation service app available on both iOS and Android platforms. The core features of the app should include: - User registration and login: A secure and robust system for users to create personal accounts. - GPS tracking: Ability for the app to track the current location of the user or the vehicle in real time. - Payment integration: A secure payment integration to handle transactions smoothly within the app. - Bargain option: Users should be allowed to negotiate the price. - Order booking: Users must be able to easily arrange transportation through the app. - User-friendly interface: The app must be intuitive and easy to navigate. The right freelancer for this project should have comprehensive experience in mobile app development, payme...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  E-commerce App Full-stack Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...responsive, user-friendly e-commerce mobile application. - Handle both front-end and back-end development, ensuring smooth in-app navigation and seamless transaction processes. - Work on functionalities to support efficient online shopping and secure financial transactions. - Build Software for admin - Software requires: - Monitoring and measuring tank levels - Notifying when Tanks are low - GPS to track all trucks on the roads - Measure how much fuel is being dispensed. - Generate and send Tax Invoices to appropriate accounts Ideal Skills and Experience: - Thorough understanding and experience in full-stack mobile app development. - Proficiency in front-end and back-end programming languages, preferably for e-commerce applications. - Demonstrated success in p...

  $6034 - $12068
  ปิดผนึก
  $6034 - $12068
  62 คำเสนอราคา

  ...proven experience and deep understanding of IoT implementation in the automotive industry. Key Features: * Real-time tracking to monitor the position of each vehicle at any given moment. * Remote monitoring and control, for comprehensive control over our fleet. * Predictive maintenance strategies to drastically reduce maintenance costs and enhance field operations. Devices for implementation: * GPS trackers, which will be tasked with absolute positioning of our fleet. * Remote locking and geo fence alerts * Control modules to oversee the operational functions of our fleet. Data collection: * Vehicle location data, crucial for tracking and managing our electric fleet. * Battery status, to keep close tabs on charging needs and energy usage. * Performance metrics, for streamlined...

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Original Posting I'm in need of a robust mobile application and an associated web portal. The application's main function will be to collect varying types of data, in the form of text, images, and GPS locations. This collection should occur through a mix of manual input, camera capture and GPS tracking options. The collected data should then be stored in a Cloud database which will be directly linked and accessible through a web portal. This portal must include these key features: - Data visualization capabilities: to display the collected data in intuitive ways, aiding quick understanding and analysis of the information gathered, primarily using GIS mapping and filters/overlays. - User authentication: to ensure secure access to the data. - Data filtering: to help...

  $7624 (Avg Bid)
  $7624 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  An gps system app 4 วัน left

  I am looking for someone to create an app with a GPS system that will be used on both Android and iOS devices. This app also needs to have a backend system to power it, and there is no time limit for completing the project. Therefore, I am specifically in need of a developer who has experience building apps with GPS features, and has experience creating the backend system to power it. The successful candidate will be expected to develop the app with user experience in mind, as well as emphasizing its full functionality across both iOS and Android platforms. The ideal candidate will have to demonstrate a deep understanding of the latest mobile technologies, as well as be able to complete this project with precision and in a timely manner. If this is something you are intere...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...Dynamic access control for portal with role-based permissions. Employee management (creation, scheduling, team assignments). Client visits tracking with photo and location info. Built-in chat system for team communication. Device verification at login for security. Data import/export capabilities and report generation. Multilingual support for 14+ regional languages. Mobile Application: Real-time GPS location tracking. Attendance tracking with geofence, IP, and QR code capabilities. Task and order management system. Custom form builder for various reporting needs. Offline tracking support. Push notifications via Firebase. Technologies Required: Backend: .NET 6 MVC Mobile App: Flutter (compatible with both Android and iOS) Database: SQL Server Frontend (Admin Panel): HTML, CSS, Ja...

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am looking to build an application mirroring the functionality of Ola. Primarily, the app should be capable of: - GPS tracking: This is to ensure real-time tracking of rides, letting both drivers and passengers know each other's accurate location. - Ride Booking: The main functionality of the app, where users have the ability to book rides, select their pick-up and drop-off locations. - Payment Integration: Seamless handling of transactions is a requisite. It should allow the users to easily pay for their rides using different payment methods. The app needs to run on different platforms including Android, iOS, and Web. As for the design preferences, I am leaning more towards a minimalistic yet modern design that incorporates tasteful pops of color. It should be easy on th...

  $1361 (Avg Bid)
  $1361 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Need a Full-Stack PHP Developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a full-stack PHP developer to support me in various projects. Qualifications:- -Experienced in Dashboard development (Core PHP) -Expert in APIs (json) -Knowledgeable in Google maps, Gps etc This is a long-term job for the right candidate. Please include a couple of references or screenshots from your previous works along with the bid.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...order to reduce the number of applicants down to the most appropriate, please respond to these additional criteria: 1: The App will allow users to record sightings of various species of fish and marine life, using drop down lists for ease of database integration. There will be up to 15 different genres of sightings: vessel behavior, pollution, fish species, shoreline development etc. 2: Using the GPS coordinates of each sighting/event, the web portal will display each event on a GIS map. The maps will be of specific Caribbean islands where the app is deployed. Filters will allow users to see groupings of specific fish species, for instance, or sightings of whales. Each filter will be an overlay using GIS maps. Data from the Cloud will be uploaded to the portal on a daily basis. E...

  $5875 (Avg Bid)
  NDA
  $5875 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  "Smart Dash Cam with GPS & 4G " 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who can assist with its development. The unique elements I need incorporated into this solution are GPS tracking, 4G connectivity, and compatibility with Raspberry Pi or any other low cost solution. Feature Requirements: - The dash cam needs to be capable of Full HD (1080p) or 4K Ultra HD (2160p) resolution. - It should have the ability to loop record footage for seamless data management. - Should be able to upload the data to cloud with compression techniques. - The design ought to be compact and discreet to minimize obstruction to the driver's view. - Preferred low cost solutions & Scalable Ideal Candidate: - Deep understanding of Raspberry Pi. - Proven experience in developing GPS tracking and 4G connectivity solutions. - Extensive knowledge in video res...

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ****The Main details are in the attachment.**** Please refer to it. I need an experienced developer to build an Emergency Response & Coordination System (ERCS). This system will be used by both emergency responders and coordination centers, providing streamlined assistance for staff-related movements. The work includes, but is not limited to: - Implementing GPS tracking functionality in real-time to maintain precise coordination within and between teams. - Integrating a capable resource management system to facilitate efficient mission planning and execution. - Allowing and optimizing real-time communication systems for swift and seamless interactions during operations. - Mission reporting by staff on work-related movement The ideal candidate should be a full-stack developer ...

  $1533 (Avg Bid)
  $1533 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  You can keep text and images from last project, reoganise it to fit requried dimensions. You can add some text or images,symbols if you want, its up to you. Flyer is related to GPS tracking Lets say it like this : Make me a1,a3,a5 flyer for my GPS tracking services . Text can be the same and you can add something. Make it good, simple and modern

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Android App Replication 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...make an existing Android app using Android Studio for Android. I would like to get the fully functional app. Timeframe for completion is 7 days strictly. Source app: Following skills and experience are required: - Proficiency in Android app development - Previous experience in creating similar apps - Strong understanding of GPS and location services - Good understanding of UI/UX principles for mobile interfaces Your responsibility would be to build an entirely new app as source app, embellish it with a different branding and ensure it functions seamlessly. The goal of this project is to create an exclusive version that is distinctive and unique in its design yet maintains the high-quality features and user-friendliness

  $290 (Avg Bid)
  $290 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  GPS Driver Tracking Web Application 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **** If you do not read my specification first, then please don't bid After you're done reading, please say I am the best person for the right job because…. If this sentence is not added to your opening bid, you will not be accepted. Driver Location Tracking System Objective: Develop a real-time driver location tracking system using Google Maps, MySQL, Python, and Bootstrap. Technical Stack: • Backend: Python (Flask framework) • Database: MySQL 8 • Frontend: HTML, CSS (Bootstrap) • Maps: Google Maps Platform Functionalities: • Driver Location Tracking: o Drivers share their location with the system by granting location access to a designated Google account (company profile). o System retrieves driver location (latitude and longitude) using the ...

  $344 (Avg Bid)
  $344 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  As a client, I'm looking for an experienced mobile app developer for building a cross-platform application. The core functionality of this application is task management, with desirable specific features such as: - Start and end assigned tasks - upload images and videos to backend cloud service once the task is started - Show the map direction to the task location - Send the GPS coordinates to the backend periodically. - Receive push notifications Relevant skills you'd bring to the project may include: - Proficiency in cross-platform application development (both iOS and Android) - Solid understanding of task management software - Strong UI/UX design sense to ensure an intuitive and user-friendly application - Experience developing similar features in past projects ...

  $1111 (Avg Bid)
  $1111 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Custom GPS tracker firmware 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  What specific functionality do you want the custom firmware to include for the GPS tracker? Firmware customisation on reachfar solar gps tracker model rf-v24 What specific customizations do you need in the firmware for the ReachFar Solar GPS tracker model RF-V24? Battery optimization, To turn off gsm and gps modules when not in use to optimise battery life. Tracking to be carried out on movement and by time schedule. How frequently would you like the GPS tracker to track the location based on movement or time schedule? Every 10 seconds when moving and a heartbeat location once a day with battery percentage. Any other requirements? The source code and development kit to be delivered with the firmware.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned developer adept at Php probid, who can efficiently add a GPS-integrated map view to my e-commerce portal. This feature must be able to: - Display the locations of listings - Present real-time GPS location for some listings, especially in the Mobility category Given the complex nature of this update, advanced experience in Php Probid programming and GPS Integrations is key. Familiarity with e-commerce portals will be highly advantageous. The ultimate objective is not just to add this functionality, but also to optimize user experience and improve the overall performance of the site. Php probid already has it's backend to manage . Knowledge of ioncube is mandatory

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Dynamic Delivery Driver Needed 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...day. - Proven experience as a delivery driver or a similar role, showcasing reliability and professionalism. - Excellent time management skills to ensure prompt deliveries. - A valid driver's license and a clean driving record. - Strong organization skills to efficiently map out delivery routes. - Ability to lift and transport items of varying sizes safely. **Ideal Skills:** - Familiarity with GPS devices or map apps for efficient navigation. - Great interpersonal skills for positive interactions during deliveries. - Problem-solving capabilities to address unexpected challenges on the road. This position is perfect for someone who not only loves driving but also takes pride in making timely and secure deliveries. If you have a passion for driving and a knack for handling v...

  $200 - $220
  พื้นที่
  $200 - $220
  0 คำเสนอราคา
  Trophy icon problem in React Native app หมดเขตแล้ว left

  ihave a problem of react native geolocation i can get my gps location

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Leaflet Map & Elevation Profile Generator 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a developer to create a single-page application using the Leaflet library. The main feature of this application is to create both circ...on the map. The route could be either circular or "straight". 2. **Elevation Profile:** Once the circuit is generated on the map, the application should use topographic data to generate the height profile of the entire route. 3. **Data Export:** The height profile of the circuit must then be exported to a .txt file in JSON format. Please note, the export should only contain elevation data, not GPS coordinates. The ideal candidate for this project would have a solid background in GIS development, specifically with Leaflet, as well as experience in handling topographic data. Knowledge in creating user-friendly interf...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  EnviroMonitor: LoRaWAN PCB Design Project 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For my project, I'm in need of an e...designer proficient with LoRaWAN, GSM, and esp32 to develop a comprehensive remote monitoring system for various environmental conditions. Specifically, this mechanism will be responsible for tracking temperature and humidity, assessing air quality, acceleration, GPS, and conducting infrared detection. Key requirements: 1. Specialization in loRaWAN, PCB layout design, GSM, and esp32, firmware design. 2. Experience in home automation and remote monitoring devices would be a plus. 3. Proficiency in temperature, humidity, air quality, and GPS sensors technology. 4. A deep understanding of infrared detection. This will be a challenging and exciting project for the right freelancer with the appropriate skills. Looking forward to a mea...

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Android Geolocation App Development 10 ชั่วโมง left

  I'm seeking skilled app developers to create a high-functioning Android application centered around geolocation and GPS technologies. Primary Function: • The app's main function is geolocation and GPS based, providing location tracking and geofencing abilities. Desired Skills and Experience: • Proven experience in Android app development. • Knowledge of location tracking and geofencing technologies. • Experience in working with geolocation features. In summary, I need someone who can effectively translate this concept into a working, user-friendly application for Android users. Experience with similar projects is highly beneficial. If you can fulfil these requirements, I'd be happy to discuss more details and hear your ideas.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Dynamic "Things-to-Do" App for Travelers หมดเขตแล้ว left

  I am seeking to create a dynamic mobile application designed especially for travelers, adventure seekers, or anyone in need of a sprinkle of fun in their lives. A handy app to discover intriguing things to do based on their current location...primary attribute will be 'Location-based Recommendations', meaning the app should suggest fun activities and places to explore depending on the user's whereabouts. Preferred Platform: - The app should be developed on both iOS and Android platforms to reach a wider audience. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in both iOS and Android app development is a must. - Experience with utilizing GPS and mobile geolocation features. - Past work on lifestyle or travel apps will be a plus. - A keen eye for user-friendly and sleek i...

  $887 (Avg Bid)
  $887 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Application mobile de gestion du temps de travail หมดเขตแล้ว left

  Description : Nous recherchons un développeur d’applications mobiles pour créer une application qui permettra aux salariés de pointer leur arrivée et leur départ du lieu de travail avec précision grâce à la géolocalisation GPS. L’application doit offrir une interface moderne, intuitive et accessible sur les appareils iOS et Android, y compris les tablettes. Fonctionnalités Principales : • Pointage d’entrée et de sortie avec localisation GPS précise. • Affichage et envoi des totaux d’heures travaillées (hebdomadaires et mensuels). • Gestion des équipes avec statuts actifs et inactifs. • Messagerie intégrée pour la comm...

  $2462 (Avg Bid)
  $2462 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Dual-Platform Taxi Booking App หมดเขตแล้ว left

  ...Ride History with Trip status fiter 8. Ratings & Review 9. Cancel Ride with dynamic cancellation reasons -Drivers app: 1. Switch Into the shift 2. Manage Documents & Approval 3. Earnings Dashboard 4. Realtime location update during On trip 5. Cancel Ride with dynamic cancellation reasons 6. Localization Supports 7. SOS-Realtime Notify to admin 8. Ride History with Trip status filter 9. GPS tracking to allow users to know the location of their ride 10. User rating system for driver reliability and safety - Admin portal: 1. Realtime Dashboard 2. Configure Needed documents 3. Roles & Permissions for admin app menus 4. Settings & Configurations 5. Geofencing & Zone creation 6. Price configuration for ride now/ Schedule ride 7. Heat Map 8. G...

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  House Watch Service Mobile App Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced mobile app developer who can create an app for both iOS and Android for my house watch service business. The app needs to incorporate GPS tracking functionality as a core aspect. I also require the application to be capable of communicating real-time notifications to app users. Key Responsibilities: - Develop a house watch service app for both iOS and Android platforms - Implement GPS tracking functionality into the app - Incorporating a system for real-time notifications to users Ideal Skills and Experience: - Proven experience in mobile app development for both iOS and Android platforms - Thrives in GPS implementing and real-time notification systems - Strong understanding of user-experience design for mobile, technology trends, ...

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Advanced GPS: Fusion of Sensors หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a talented and knowledgeable individual to incorporate accelerometer, gyro, and compass fusion into a GPS receiver. The primary goal of this upgrade is to improve the motion detection capabilities of our current GPS system. I strongly prefer someone with relevant experience in electronics, engineering, sensor fusion technology and GPS technology. This is for identifying precise location within sampling pulse of GPS. Lastly, while this project does not have a strict deadline, it's essential that the candidate follows an organized and efficient workflow. Skills & Expertise Required: - Sensor fusion Technology - Electronics - Engineering - GPS Technology - Proficiency with different types of acceleration data is a plus.

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Demographics Collection Android App หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled freelancer to develop an Android mobile app tailored to gather demographic data. Primaril...gather demographic data. Primarily, the app should be designed to: 1. Collected data: - Personal details - Usage statistics - GPS coordinates 2. Security requirements: - Incorporate access controls to ensure the security and privacy of the collected information. Ideal candidate should demonstrate: - Extensive experience in Android app development. - Solid understanding of data privacy and security measures, especially in designing and implementing access controls. - Familiarity with creating apps for data collection, particularly personal details and usage statistics. - Perhaps proficiency in geolocation services, as the app collects ...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Ambulance Services App Development หมดเขตแล้ว left

  ...that it needs: - GPS-Enabled Service Tracking: It's crucial that the app has GPS tracking so the user can easily monitor the ambulance's location in real-time. - Easy Booking Feature: The app must include a straightforward, intuitive booking feature to ensure a seamless experience for the user during emergencies. - Real-Time Availability of Ambulances: Implementing real-time availability will provide users the ability to know the nearby available ambulance services immediately. The primary objective of the mobile application is to offer a seamless user experience for booking and tracking ambulances. I am particularly interested in working with individuals who have prior experience in creating similar service apps, valuing proficiency in UI/UX design, app deve...

  $773 (Avg Bid)
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Comprehensive Mobile App Development หมดเขตแล้ว left

  ...Social networking features: allowing users to interact, share, and engage within the community - Location tracking abilities: to provide personalized results, recommendations and track deliveries in real-time The ideal candidate should have a strong background in mobile app development, specifically with experience in creating e-commerce apps. Familiarity with integrating social network features and GPS-enabled location tracking is also required. Solid experience working with both Android and iOS platforms is necessary. Specifically we would like to make a MALL interactive *where the diiferents STORES that are on the mall post their SALES products, should have geolocalization and filters by kind, type, etc. Puntuation of customers and review of each store. Promotions if you cli...

  $631 (Avg Bid)
  $631 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา
  PCB Prototype Design หมดเขตแล้ว left

  ...including active, passive, and digital. Key tasks include: - Designing the PCB layout - Incorporating all required components into the design - Ensuring the final design is square shaped Deliverables: 1. Schematic circuit diagram 2. BOM 3. Gerber 4. Design 5. 3D rendering The PCB should have the following capabilities: 1. Spin a DC motor 2. Connect 7" touchscreen 3. Dual SIM communication 4. GPS for tracking 5. Android OS for touchscreen UI Ideal candidates will have high attention to detail, excellent CAD skills, and proven experience in PCB design. Various versions may need to be designed and refined, so flexibility and adaptability are key. Understanding of electronics and ability to source components is a plus. In your proposal, please provide examples of previous PC...

  $2059 (Avg Bid)
  $2059 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  We invite qualified freelancers to submit proposals to develop a mobile application for a research project. We need the freelancer to develop an application that allows us to track the daily locations of study participants through their smartphones and also to establish a secure database where the location data will be stored. The goal is to collect location data while ensuring privacy and data security. Project Scope: The freelancer is expected to develop a mobile application compatible with Android devices, capable of collecting location data. As Android recently updated the capability of tracking app users, the app should be designed such that the location of users is tracked every time they open the application. Given that the new rules require user actively opening the app for locat...

  $1623 (Avg Bid)
  $1623 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา
  Setting up the TRACCAR GPS monitoring server. หมดเขตแล้ว left

  I need a freelancer experienced in setting up TRACCAR GPS monitoring servers. Unfortunately, I haven't finalized the hosting platform yet, so if you could provide informed consultations on platforms like Amazon Web Services, Microsoft Azure, or Google Cloud Platform, that'd be awesome. I also don't have a defined number of devices that will be connected to this server, so expect fluctuating requirements. Having past work on similar projects, relevant experience, and a detailed project proposal will certainly give your application an edge. Looking forward to moving with the best proposal. Setting up the TRACCAR GPS monitoring server: starting, stopping the engine (with the ability to start the engine at a certain time, according to instructions, at a certain ti...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...available driver, based on their location and workload. - Customer management: The app should allow customers to place orders, view their order history, and communicate with drivers and customer support. Ideal skills and experience for this job include: - Experience building transport dispatch systems and mobile apps for both Android and iOS. - Knowledge of real-time tracking technologies, such as GPS and geolocation. - Expertise in automated dispatching algorithms and customer management systems. - Proficiency in programming languages such as Java, Swift, and PHP. - Strong communication and project management skills. We have a system that was built 20 plus years ago, with a SQL Server database. It is very basic as to what we want now. The site is and we can send you a user...

  $2934 (Avg Bid)
  $2934 การประมูลเฉลี่ย
  129 คำเสนอราคา
  Python Expert for Machine Learning Project หมดเขตแล้ว left

  ...providing solutions for vehicle routing problems. We have collected a vast amount of data by sampling the GPS locations of vehicles at specific intervals ranging from 20 seconds to 2 minutes. We are currently seeking a freelancer proficient in artificial intelligence to develop predictive models for determining the fastest route between two or several locations at specified times on specified days, in order to optimize our VRP solution The historical GPS data contain : deviceID, Timestamp, latitude, longitude, speedKPH, heading, distance and other features. Engaging in this project will involve: - Proficient use of Python in building the routing engine - Thorough understanding of GPS data and route calculation algorithms - Expertise in programming and data analysi...

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  "Goods Delivery Connection Android App" หมดเขตแล้ว left

  "I need an Android mobile a...expecting basic features, like user registration, vehicle tracking, and chat functionality. Payment: - The app must have multiple payment options. This will include an in-app payment system, integration with third-party payment gateways, and an option for pay on delivery. Ideal Freelancer: - An experienced Android app developer preferably with a portfolio in logistics or e-commerce apps. Knowledge in GPS tracking, chat system integration, and secure payment solution integration is essential. Understanding UI/UX design for smooth user navigation is also important. Take note, the main objective of the app is to optimize empty returns of delivery vehicles, so efficiency and real-time location tracking will be crucial areas to focus on while develo...

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  “Android/Web-based Ride-Hailing Application” หมดเขตแล้ว left

  ...web-based ride-hailing application similar to Uber. Utilising your skills in front and back-end development, you will be required to: - Implement a secure user registration feature that caters to three types of users: customers, drivers, and administrators. - Create a GPS tracking system enabling customers to track their rides in real-time. - Integrate a seamless payment gateway to allow users to pay for their rides conveniently. The perfect candidate will have experience in Android and web development, including the integration of GPS and payment systems, and the creation of multi-user platforms. Proficiency in Java, PHP, MySQL, and applicable mapping APIs would be advantageous. Attention to detail, creativity, problem-solving skills, and a commitment to delivering hi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Social Networking App and Website for Hobbyists หมดเขตแล้ว left

  ...project is inspired by the functionality and user interface of the app "Park4Night", but with a different end goal that we will detail further upon hiring. Key Features Required: User Registration and Profile Management: Ability for users to register, log in, and manage their profiles within the app and on the website. Location-Based Services: Like Park4Night, our app will heavily rely on GPS and mapping services. Users should be able to view, search, and add locations on a map, along with detailed information about each spot. Search and Filter Options: Robust search functionality allowing users to filter locations by various criteria. Integration with Social Media: Users should be able to share locations or their experiences on various social media platfor...

  $1893 - $3785
  ปิดผนึก NDA
  $1893 - $3785
  84 คำเสนอราคา
  Portuguese Telemarketing for GPS Tracking Sales หมดเขตแล้ว left

  ...sales of GPS vehicle tracking services. Your Responsibilities: * Contact an average of 100 transportation companies in Portugal daily * Effectively communicate the benefits and features of our GPS vehicle tracking system * Facilitate sales to the companies through confident and persuasive presentation Ideal Skills: * Prior experience in telemarketing or sales, specifically for GPS vehicle tracking services * Extensive knowledge of the transportation industry in Portugal * Native Portuguese speaker with excellent communications skills * Ability to work independently and meet targets This role requires a go-getter mentality, relentless determination, and proficiency in sales strategies to effectively sell our services to potential Portuguese clients. A strong und...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน gps ชั้นนำ