ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,357 haskell งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Haskell Project Assistance Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced Haskell developer to help me with a pending project. The details of the project, its purpose, and the desired specific functionalities are yet to be defined, hence I'm looking for someone versatile and adaptable. Create interpreters for a language with the following features: booleans, if-then-else pairs and projections lambda, application integers, addition, multiplication, (unary) minus ordering (i.e. less than) on integers equality on integers a combinator for computing fixed points 'fix' The interpreters to build (in finally tagless style) using Haskell: as a usual programming language (i.e. that 'runs') that computes the length of the program that computes (using ``) a valid Haskell representation of ...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Haskell Language Interpreters Creation หมดเขตแล้ว left

  ...featuring Haskell. The project will encompass: - Implementing booleans, if-then-else, pairs and projections, lambda, application, integers, addition, multiplication, unary minus, ordering on integers, and equality on integers - Using Haskell as the programming language − The interpreters must be compatible with this language. - Delivering moderate performance − Although high performance is always desired, for this project moderate performance is sufficient. - Integrating support for specific Haskell Compiler Extensions − Specifically, Generalized Algebraic Data Types and Template Haskell. Ideal qualifications: - Strong skills in Haskell programming - Previous experience creating language interpreters - Deep understanding of General...

  $296 (Avg Bid)
  $296 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Haskell Programmers หมดเขตแล้ว left

  I need to solve some problems in haskell programming language If you have these skills and can deliver perfectly kindly place a bid

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  haskell programmer หมดเขตแล้ว left

  I need to solve some problems in haskell programming language If you have these skills and can deliver perfectly kindly place a bid

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  haskell programming Expertz หมดเขตแล้ว left

  I need to solve some problems in haskell programming language It needs an expert in lambda calculus. If you have these skills and can deliver perfectly kindly place a bid

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  haskell programming Experts.. หมดเขตแล้ว left

  I need to solve some problems in haskell programming language If you have these skills and can deliver perfectly kindly place a bid

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  haskell programming Experts. หมดเขตแล้ว left

  I need to solve some problems in haskell programming language If you have these skills and can deliver perfectly kindly place a bid

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  haskell programming Experts หมดเขตแล้ว left

  I need to solve some problems in haskell programming language If you have these skills and can deliver perfectly kindly place a bid

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  haskell programming Expert หมดเขตแล้ว left

  I need to solve some problems in haskell programming language If you have these skills and can deliver perfectly kindly place a bid

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  haskell programming project หมดเขตแล้ว left

  6 challenges to tackle in the project in haskell programming language

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Experienced Haskell Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  Required more than 3 years of experience Haskell developer! Ability to write high-quality code with a focus on functional programming best practices. Solid background in math and computer science. Familiarity with Rust and C++. Experience in creating DSLs. Previous work on cryptographic libraries. Background in blockchain development.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  As simple as possible. - Implement a beta reduction algorithm - Implement a capture-avoiding substitution algorithm

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  haskell programming หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a proficient Haskell programmer, particularly skilled in the design of intermediate algorithms related to complex data structures or mathematical models. Your expertise in designing algorithms in Haskell will be critical. While not mandatory, a background or solid understanding of Graphs, Trees, Sorting and Searching Algorithms, or Recursion and Dynamic Programming could be beneficial. The task at hand involves: - Mapping out problem-solving solutions using Haskell - Conceptualizing and formulating algorithms - Coding and testing the algorithms - Tweaking the design, if necessary, to achieve optimal results Proficiency in Haskell and prior experience with algorithm design is a must. Mathematical acumen and problem-solving skills will be highly...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Functional Programming หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Haskell programmer to complete a specific project/task. The task is related to The task is fairly simple and expected to be completed within few hours. Kindly give and quote for more details.

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  Haskell projects หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Haskell developer who specializes in functional programming to assist me with my project. Here are the details: Specific Project: - The project involves functional programming in Haskell. Requirements: - I have specific requirements for the project that need to be met. Timeline: - The desired timeline for completing the project is 1-2 weeks. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Haskell and functional programming. - Experience with similar projects and meeting tight deadlines. - Strong problem-solving and analytical skills. If you are a Haskell developer with expertise in functional programming and can meet the specified timeline, please contact me.

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Haskell Program3 หมดเขตแล้ว left

  I need help with Haskell program thats implements a simulation of a game

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Haskell programm หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Haskell programmer for a very small game. I have a specific algorithm that needs to be implemented. The program needs to be completed within 1 week. Skills and experience needed: - Proficiency in Haskell programming language

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Haskell Project หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer to help me build a beginner-level Haskell Dominos game, you can find all the information you need in the document below

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Haskell functional หมดเขตแล้ว left

  Project Description: - Title: Haskell Functional Code Optimization - Desired Outcome: Optimize existing code - Complexity Level: Intermediate - Specific Optimization Parameters: Code simplicity Skills and Experience: - Strong proficiency in Haskell programming language - Experience with code optimization techniques and best practices - Knowledge of functional programming concepts - Familiarity with intermediate-level Haskell code - Understanding of the importance of code simplicity and readability - Ability to analyze and identify areas for improvement in existing code - Attention to detail and ability to debug and fix errors, if necessary

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Haskell programming หมดเขตแล้ว left

  Project Title: Haskell programming I am looking for an Intermediate Haskell programmer who can assist me with code optimization and performance tuning tasks. The project needs to be completed within a week. Skills and Experience: - Intermediate level expertise in Haskell programming - Strong understanding of debugging and troubleshooting in Haskell - Experience in code optimization and performance tuning - Familiarity with developing new features and functionalities in Haskell Tasks: - Optimize existing Haskell code for improved performance - Identify and fix bugs in Haskell code - Develop new features and functionalities in Haskell Deadline: - The project needs to be completed within a week.

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Haskell based project หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a freelancer to work on a small Haskell based project with basic functionality. I have specific requirements for the project and I am looking for someone with intermediate expertise in Haskell. Requirements: - Develop a small Haskell project with basic functionality - Implement specific requirements provided by the client Skills and Experience: - Intermediate level of expertise in Haskell - Previous experience working on similar projects - Strong understanding of functional programming concepts - Ability to meet project deadlines and deliver high-quality code

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Functional Programming หมดเขตแล้ว left

  Project Description: I am looking for an experienced Haskell programmer to help me solve an intermediate level task using functional programming. Skills and Experience: - Expertise in Haskell programming language - Strong knowledge of functional programming concepts and techniques - Experience in solving intermediate level problems using functional programming - Ability to write clean and efficient code in Haskell - Familiarity with relevant libraries and frameworks in Haskell Key Requirements: - Solve the specific problem using functional programming approach - Develop a robust and efficient solution in Haskell - Optimize the code for performance and maintainability - Test and debug the solution to ensure its correctness - Provide clear documentation a...

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Haskell Project -- 3 หมดเขตแล้ว left

  The project is related to the Domino game in Haskell. Expected to deliver the code and the report.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Haskell and prolog mini tasks หมดเขตแล้ว left

  I have some simple haskell and prolog tasks need to be done i will share the tasks in the inbox please bid if you are good in haskell and prolog Thankyou

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Haskell and Prolog developer Needed -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled and experienced Haskell and Prolog developer to complete a project for me. The project must be completed within 2 weeks. I will provide detailed requirements, if necessary. This particular project requires specialized expertise in haskell and prolog programming, so a good understanding of both of these tools is required. The ideal freelancer should have experience in coding, debugging, optimizing and developing new features with haskell and prolog. If you are the right candidate for this position, please provide me with a short sample of your work so that I can assess your understanding of these two programming languages. I look forward to hearing from you about your qualifications and how you believe you can help me meet the expectations o...

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Haskell and Prolog project หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a proficient developer with expertise in Haskell and Prolog to work on tasks specifically related to these programming languages (no graphical interface work involved). Additionally, it is essential that the candidate is fluent and proficient in English. If you are interested and would like a more detailed explanation, please message me

  $575 (Avg Bid)
  $575 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Haskell Project -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Haskell developer to work on a standalone project. The specific functionality needed for the project includes algorithm implementation. Skills and experience required: - Strong proficiency in Haskell programming language - Experience in algorithm implementation - Ability to work independently

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Declarative Programming Haskell หมดเขตแล้ว left

  Fairly easy questions related to Haskell

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Functional Programming task -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Haskell programmer to complete a specific project/task. The task is related to The task is fairly simple and expected to be completed within few hours. Kindly give and quote for more details.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Functional Programming task หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Haskell programmer to complete a specific project/task. The task is related to The task is fairly simple and expected to be completed within few hours. Kindly give and quote for more details.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  PROGRAMADOR HASKELL หมดเขตแล้ว left

  Estamos buscando un programador de Haskell que tenga conocimientos específicos y experiencia. El trabajo consiste en desarrollar los smart contracts, los endpoints y el frontend de un proyecto criptográfico desarrollado sobre la blockchain de Cardano. La duración del proyecto será entre 4-8 semanas. Si eres un programador profesional competente en Haskell, estamos deseando contar contigo para este proyecto. Es importante hablar español.

  $4716 (Avg Bid)
  $4716 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Haskell Expert Programmer for Urgent Project หมดเขตแล้ว left

  Haskell Expert Programmer for Urgent Project

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Haskell Programming Helper หมดเขตแล้ว left

  Haskell Expert Wanted Urgently

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Haskell Expert Wanted Urgently หมดเขตแล้ว left

  Haskell Expert Wanted Urgently

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Haskell Expert Wanted หมดเขตแล้ว left

  Haskell Expert Wanted Urgently

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Haskell Expert Programmer -- 3 หมดเขตแล้ว left

  Haskell Programming Expert Wanted

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Haskell Programmer required -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for Haskell programmer Deadline: 1 day

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Haskell Expert Programmer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  You will work independently to create a parser for a subset of the JavaScript Language using functional programming techniques. Programs will be implemented in Haskell. The goal is to demonstrate a good understanding of functional programming techniques as explored throughout the unit, including written documentation of the design decisions and features.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Haskell Expert Programmer หมดเขตแล้ว left

  Haskell Programming Required Urgently

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Haskell Programmer required หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for Haskell programmer Deadline: 1 day

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Haskell Programmer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Haskell Programmer Wanted Urgnetly

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Haskell Expert Wanted Now หมดเขตแล้ว left

  Programmer Haskell Wanted Urgently

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Haskell Programmer Wanted หมดเขตแล้ว left

  Haskell Programming Expert Wanted

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Haskell Expert required -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Programmer Haskell Wanted Urgently

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Haskell Expert required หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for Haskell experts who has good knowledge and skills of Haskell Deadline: 1 day

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Haskell Programming Expert หมดเขตแล้ว left

  Programmer Haskell Wanted Urgently

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Haskell Programmer หมดเขตแล้ว left

  Haskell Programming Expert Wanted

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Tutoring for Haskell หมดเขตแล้ว left

  My name is abdul and I have been very keen on learning Haskell. Alongside Haskell I am also keen on learning more about the theory of computations(finite state machines etc) as well as DS&A(less about the actual code and more about the theory like proof by induction, time complexity analysis etc). I would appreciate someone able to. Help take me through this. I am based in Australia and I am flexible most days.

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am available to assist with code correction, code development, and code conversion between different programming languages. The estimated turnaround time for each task is 10 minutes. 1. Python 2. JavaScript 3. Java 4. C++ 5. C# 6. Ru...10 minutes. 1. Python 2. JavaScript 3. Java 4. C++ 5. C# 6. Ruby 7. PHP 8. Swift 9. Kotlin 10. Go 11. Rust 12. TypeScript 13. MATLAB 14. R 15. Perl 16. Objective-C 17. Scala 18. Groovy 19. Lua 20. Shell Scripting (e.g., Bash) 21. Visual Basic 22. Dart 23. HTML/CSS (markup and styling languages) 24. SQL (database query language) 25. Assembly Language 26. MATLAB 27. Perl 28. Lisp 29. Prolog 30. Haskell 31. Fortran 32. Cobol 33. Ada 34. PowerShell 35. Julia 36. F# Please provide the specific code or task you need assistance with, and I'll be gl...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  As an experienced software developer, I need ongoing assistance from an experienced Haskell language tutor and help setting up software development tools and frameworks. I'm looking for tutoring in the Haskell programming language, with a focus on specific goals and concepts I need guidance on. I also need help setting up Integrated Development Environments (IDEs) and other development tools. The ideal candidate will have a strong technical background in the Haskell language and experience setting up development tools and frameworks. They will be able to provide valuable expertise to help further my understanding of Haskell and guide me in setting up development tools suited for the tasks I'm working on. I'm looking for ongoing, occasional as...

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน haskell ชั้นนำ