ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 house cleaning งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Production House • รับถ่ายทำภาพยนต์ หนังสั้น ถ่ายทำละคร ซี่รี่ ซิทคอม • รับถ่ายทำสารคดี รายการโทรทัศน์ เกมส์โชว์เรียลลิตี้ Scoop ข่าว • ผลิตงานโฆษณา TVC หนังสั้น MV เพลง • รับผลิต VDO Presentation | Company Profile • รับถ่ายภาพมุมสูง, ภาพใต้นํ้า, ภาพธรรมชาติ,วัฒนธรรม • รับจัดหา Location ธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สำหรับถ่ายทำภาพยนต์ • รับงานพากย์สารคดี รายการ Spot ทีวี วิทยุ Event Service • รับออแกนไนเซอร์ Event | Grand Opening • รับผลิตสื่อโฆษณา MEDIA ทุกประเภท

  $2770 (Avg Bid)
  $2770 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...developer with Python (Flask), Vue3, Docker and an AWS account, then this is the job you've been looking for. If you're associated with an agency, this is not the job you've been looking for - we are only interested in independent freelancers. No one associated with an agency will be considered. We have a rare opening for a full-time, long-term position working on a variety of projects both in-house and for clients. Our agile approach means that you can work pretty much whenever you like since getting things done is more important than simply showing up. You'll be working with and on our standard architecture, which is Vue3 + pinia on the frontend and Python + Flask + Docker on the backend. Please note that this position requires that you have your own AWS...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  CSV Clean-Up for Database Import 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My .csv file needs some serious help. Here’s the deal: - Columns aren't properly aligned - I’m finding incorrect entries in certain columns - There's frustratingly missing data in some cells This mess stands between me and importing the data successfully into my database. If you can efficienty wield the tools of data cleaning and if you excel at attention to detail, this could be the job for you. Skills and Experience: - Proficient in csv files management - Highly skilled in data editing, cleansing and validation Please note, I haven’t determined which software I'll use to import the .csv file. Your input on this area will be valuable! I'm open to MySQL, Oracle or MS SQL Server. Let's make things right!

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Detailed Cutaway Drawing of a Desk Top Cleaning Machine 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a highly detailed cutaway drawing of a table top vacuum-power LP cleaning machine for marketing purposes. This is a mechanical with an internal vacuum motor, storage tank, and turntable motor. device, and I'd like it to be depicted with all its components and textures visible in the drawing. Key points to consider: - **Level of Detail**: The drawing should be highly detailed, including all components and textures. - **Experience**: Ideally, you’ve worked on similar cutaway drawings before and can provide a portfolio demonstrating your technical drawing skills. - **Tools**: Proficiency in relevant software for creating such detailed technical drawings is essential. - **Understanding of Marketing**: A good understanding of what makes a drawing visual...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  34 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Landscape Design for Medium Area 6 วัน left

  I'm in need of a professional landscape designer to help me enhance my outdoor space. I want a modern style and the area to be landscaped is between 500-2,000 square feet. Key Requirements: - Design in a modern style: I am looking for...are my land which i can incorporate in to my garden. I can either remove or cut them back and install my fence behind them. Ideal skills and experience: - Proven experience in landscape design, especially modern designs. - Creativity in optimizing space for a medium area. - Knowledge of suitable plants for both the area and the desired style. Garden meausrements in the photo. The back of the house at the top with the door measured in the middle. I will need a detailed drawing and products specifications to help me order and consturct to exa...

  $311 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in search of an experienced architectural designer to craft a classic style residence for me. This will be a single-story design. Your primary objective will be to create a timeless, elegant and functional living space. Key Responsibilities: - Develop a unique and detailed classic residential design - Ensure the design is tailored for a single-story house - Make sure the design is both aesthetically pleasing and functional Ideal Skills and Experience: - Proven experience in residential architectural design, with a portfolio showcasing classic styles - Ability to create detailed and comprehensive designs - Excellent understanding of space utilization and architectural principles - Proficiency in relevant software for design and drafting (e.g. AutoCAD, SketchUp) - Strong co...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Traditional House Warming E-motion Card 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am after a unique, elegant, and traditional theme based house warming invitation e-motion card for my new home. The card should be around 30 seconds long, incorporating key details such as: - Address of the new house - Date and time of the housewarming event - RSVP details I would prefer if the card design reflects an elegant style. An ideal freelancer for this job would have experience in creating e-motion cards, specifically those with traditional themes. A keen eye for detail, great design thinking, and proficiency in motion graphics software would be advantageous.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  pakistan house design architect 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi i need a house design architect i have some land in pakistan and need to build a house however i need the design to be drawn and in 3d design as well , please share me your work and please message me if you can do. i have some sample drawings in place , but would need you speciality as well when design and deawing , have measurements of land as well

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm in need of a web designer to create a modern, clean website for my apparel buying house. The primary purpose of this website will be to inform visitors about our buying house. This project requires a designer who is passionate about web design and interested in the apparel industry. Key Features: - Showcase products: The website should have a section for updated product pictures. - Informative Sections: Home, About Us, Services, Portfolio, Contact - Backend Functionality: An accounting system for internal use Ideal Skills: - Strong web design portfolio - Experience in creating modern, clean websites - Understanding of e-commerce and business websites - Familiarity with updating product pictures and creating accounting pages - Passion and interest towards the appare...

  $70 (Avg Bid)
  การันตี
  STATA Data Entry & Preprocessing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a dataset consisting of numeric data from online surveys that I need to be entered into STATA. This would require data cleaning and preprocessing before entry. Key Responsibilities: - Entering numeric data from online surveys into STATA. - Cleaning and preprocessing the data to ensure its quality and accuracy. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in STATA. - Prior experience in data entry and cleaning. - Understanding of data preprocessing techniques. - Attention to detail to maintain data accuracy. - Ability to work with numeric data.

  $636 (Avg Bid)
  NDA
  $636 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Excel Database Creation with Predictive GPT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...safeguard sensitive information stored within the database, including encryption, access controls, and regular backups. 3. **Data Privacy Compliance:** Ensure compliance with relevant data privacy regulations, such as GDPR or HIPAA, to protect the privacy rights of individuals whose data is stored in the database. 4. **Regular Maintenance:** Schedule periodic maintenance tasks, including data cleaning, updates, and optimizations, to keep the database running smoothly and efficiently. 5. **Continuous Improvement:** Foster a culture of continuous improvement by soliciting feedback from users and stakeholders, identifying areas for enhancement, and iterating on the database design and functionalities accordingly. By adhering to these rules and leveraging GPT's capabilities, th...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Urgent Home Exterior Color Consultation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to give my home's exterior a fresh look. It's currently a light color, but I'm open to different...to different color schemes. I'm excited to explore a variety of possibilities and need an expert eye to help guide the way. Key project details: - Immediate start is essential; the project needs to be completed as soon as possible. - A strong understanding of color theory is crucial, especially knowledge about monochromatic, complementary, and analogous color schemes. - Experience in exterior house painting or design will be highly regarded. I need a freelancer who can provide expert advice, recommend suitable color combinations and help in the overall transformation of my home's exterior. Can't wait to bring this new vision to life! Y...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced 3D designer who can turn my house plans into a detailed visual representation of the exterior of my house. Key Details: - Level of Detail: I require a detailed 3D visualisation. This means I'm looking for a high level of accuracy and realism. - Important Aspects: The most crucial elements to include in the visualization are the materials and textures of the exterior. It should be able to capture the materiality of the house well. - Surroundings: I want the visualization to extend to the street view. This means that you will need to represent the house in its wider context, showing the street and surrounding elements. Skills/Experience Required: - Proficiency with 3D modelling software, ideally with experience in archi...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I seek a skilled freelancer...improve the SEO of my relatively under-optimized website, my goal being to enhance our search engine rankings, drive greater traffic to the site, and ultimately generate noteworthy leads and conversions. Meticulous attention should be given to: • Comprehensive and detailed website SEO optimization • Formulation and execution of effective strategies on both Reddit and Quora, as these platforms house a significant portion of my target audience The competent freelancer should have: • Proven experience in SEO optimization • A track record of effective Reddit and Quora marketing strategies • The ability to drive website traffic and generate valuable leads and conversions Looking forward to witnessing a significant improvemen...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Survey Data Analysis Using PLS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled data analyst who is proficient in statistical analysis, particularly in the Partial Least Square (PLS) and PCA method. The main goal of this project is to identify key patterns or trends in survey data. Key Requirements: - Proficiency in statistical analysis, specifically with the Partial Least Square (PLS) method - Experience in data cleaning to ensure the accuracy and reliability of the dataset - Expertise in Python for data analysis and visualization Deliverables: - A detailed written report on the identified patterns or trends in the survey data

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...is Claire. I'm initiating a cleaning business and need comprehensive assistance. It’s a start for me and my partner. I would have set up myself but between a full time mother and working part time. I have no time to focus. Given the nature of the enterprise, prior experience with similar projects, especially the cleaning industry, will give you an edge. What I'm Looking For: - Feasibility Studies: You will help me conduct market research and understand the potential of the cleaning business. - Business Planning: Assisting in creating a pragmatic business plan based on the studies. - Branding: Working on the brand's visual identity, including logo, business card design, etc. - Legalities: Understanding the legal requirements associated with i...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Ensenada Handyman 8 วัน left

  Hi Patricia. I'd like to do some more posters for Ensenada Handyman. I'm doing some testing and it looks like I need to do some more focused posts. When there is too much information and the typing is too small it doesn't seem to convert. Let's try: House Painting (exterior and interior) Plumbing Roofing Please make two for painting. One for houses and one that says we paint large businesses like restaurants, warehouses, office building and schools. Thanks.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Urgent Foundation Repair Required หมดเขตแล้ว left

  ...pay cash for the property. She states "It took a LOT of years for it to deteriorate so I am looking for it to be strengthened for 20 more years" Included Job Requirements: - A thorough assessment and identification of the full extent of the foundation issues - An effective, considerate action plan and quick implementation to rectify the issues - Ensure minimum possible disturbance to the ongoing house activities Since this is a potential new purchase, it is crucial that this project be completed as soon as possible. The successful bidder will need to provide regular updates, keeping me informed of progress and any unforeseen issues that arise. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in similar foundation repair projects - Excellent communication skills ...

  $7007 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $7007 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  As a growing company in the real estate services field, we need a logo that reflects our professionalism, reliability, and modern approach. We are looking for a bold and modern design, that incorporates the following elements: Key Elements: - Symbol related to real estate: this could be an abstract representation of a house, key, or other relevant real estate symbols. - Abstract Design: we want our logo to be unique and easily recognizable. Incorporating abstract design elements can make our brand stand out. - Company Initials: We'd like our company name, "Q Realty Services" to be included in the logo. This can be in a stylized font or integrated into the design. The color palette we're looking for is dark and sophisticated. This should give our logo a profess...

  $10 (Avg Bid)

  I'm searching for a talented graphic designer with a knack for producing engaging, bright, and colorful content. The project at hand is to design a catalog featuring my varied range of home cleaning tools. Key Requirements: * Include detailed product descriptions alongside images of each tool, enlightening customers about their usage and benefits. * Add useful cleaning tips relevant to the featured tools which will serve to enhance the user experience. * As our chosen aesthetic is vibrant and colorful, your design should not just be appealing but also reflect this theme throughout. Ideal Skills: * Proficient in Adobe Suite or other graphic design software. * Experience in catalog or brochure design. * Excellence in active and engaging content creation. * Knowledgeable...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Engineered Traditional House Plan Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a highly skilled and experienced structural engineer to lead the development of house plans for a traditional multi-story dwelling. It would be ideal for the successful freelancer to have a portfolio of past projects, including detailed proposals. KEY REQUIREMENTS: • Develop plans for a multi-story traditional house • Size of the house will be between 5500-7500 sq. ft. • Demonstrable experience in structural engineering • Possess creativity and knowledge in various design requirements Ideal candidates are expected to provide past work experience and detailed project proposals as part of their application. Depth of skill and experience in structural engineering for residential buildings will play a key role in the project’...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Small Home Development in Blender 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to develop a new small home using Blender. I need an expert who can specifically focus on landscape, floor plan and at last can generate 3d design of the house. Key Responsibilities: - Create a landscape of the land - Create floor plan for the house - Create 3D exterior & Interior of the house Ideal Skills and Experience: - Expertise in Blender for home development - Proficiency in AutoCAD, particularly for landscape & floor design ( If needed ) Please ensure that you have a strong portfolio in home development and landscape design. I would also appreciate it if you could provide samples of previous projects where you've worked on small home developments.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced appointment setter for my janitorial company, targeting a diverse set of businesses including office buildings, retail stores, and medical facilities. Key Responsibilities: - Establish more than 20 appointments per week with prospective clients. - Present our offerings, emphasizing on our general cleaning services. - Manage your own DDV Relevant Skills and Experience: - Proven track record in high-volume appointment setting. - Experience communicating with varied business types. - Knowledge about janitorial services is a plus. Please note we are looking to work exclusively with call centres and team on a cost per appointment basis ( not hourly ) Collaborate with us in expanding our reach and securing valuable client relationships.

  $62500 (Avg Bid)
  $62500 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Client Re-engagement and Scheduling Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... Automated Conversations: The platform should enable the AI to conduct conversations with customers through the chosen connectors. The AI should utilize pre-defined templates that can be customized in real-time based on the conversation's context and customer data. Appointment Scheduling: The AI should be capable of scheduling appointments directly into a Google Cloud Calendar or an in-house calendar system based on the customer's preferences and availability. Interest Rating System: Each customer interaction should be followed by an update in the customer's interest rating, which reflects their likelihood to convert. This rating can help tailor future interactions. 4. User and Role Management: Role-Based Access Control: The platform should...

  $4729 (Avg Bid)
  NDA
  $4729 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled architect able to produce a modern house plan for a 33*33 feet lot. The project will require unique layouts and capability to maximize space. Key Inclusions: - Car parking space for one car - Commercial shop - Hall - Two bedrooms strategically separated by the hall - The entryway to the top floor should be from outside - Mandatory 1.5 feet space at the front of the property. Qualifications: - Advanced knowledge of modern residential architecture - Able to provide innovative solutions for compact spaces - Previous experience in integrating commercial and residential spaces within the same blueprint - Understanding of how to incorporate outdoor access within space limitations. A good grasp of modern design principles while also catering to my specific needs i...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am looking for a diligent freelancer capable of extracting specific data from a website containing a list of potential investors. The project requires an attention to detail as well as proficiency with Excel or similar spreadsheet software. Key tasks: - Visit a pre-specified website and navigate to the list of p...of data. - Experience or familiarity with Excel or similar spreadsheet software. - Strong data extraction and entry skills. - A detailed project proposal demonstrating understanding of the tasks involved. Upon successful completion of the project, I expect to receive the spreadsheet in .xls or .xlsx format. The spreadsheet should be ready for analysis without requiring further editing or data cleaning. Apply only if you can deliver the level of precision this projec...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  Hi, We have some high-level reporting analyst questions. For someone with solid experience, they would not take long to discuss. While this work is short and straightforward, there may be more, ongoing work on the backend. Here are some of these questions and I will mention that we already have some material that we can share: How do you approach gathering and cleaning data from various sources? What tools and software do you have experience with for data analysis and reporting that you would recommend or not recommend? How do you ensure the accuracy and integrity of your reports and analyses? Can you discuss a time when you had to present complex data findings to non-technical stakeholders? How did you make the information accessible and understandable? What methods do you...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  ...well-skilled at creating in-house, modern designs for a line of T-shirts. Here's what I envision: - Graphical designs with a distinctive, modern touch. - Work that strays away from the cliché and ventures into fresh, innovative paths. - A keen ability to work with limited guidance, essentially creating relevant conceptual designs from scratch. The ideal person for this job would be someone who possesses: - A keen eye for detail and aesthetics. - Excellent graphic design skills. - Experience in the fashion industry, particularly with T-shirt designs. - A breath of contemporary and trendy style inspiration. - The ability to interpret concepts and translate them visually. Feel free to approach with an out-of-the-box, modern mindset! Your task is to impress with a uni...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled architect to design a 30,000 sqft house with a unique twist. Key Points: - The design should be inspired by 80's aesthetics while incorporating a modern touch. - The house should include 5 bedrooms and 4 bathrooms. Ideal Candidate: - Proven experience in architectural design. - A good understanding of both 80's and modern architectural styles. - Creative thinker able to blend these aesthetics seamlessly. - Strong communication skills to ensure my vision is accurately translated. Looking forward to seeing your proposals. Thank you.

  $2002 (Avg Bid)
  $2002 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm in need of a house plan for a 3000 sq ft property. My vision is an 80’s inspired layout with a modern twist. Key Details: - Size: 3000 sq ft - Design Style: Primarily 80’s inspired with modern elements - Rooms: 5 bedrooms, 4 bathrooms Ideal Skills: - Proven experience with house planning and architecture - Proficiency in incorporating specific design styles - Creativity to blend old and new designs - Excellent communication skills to understand and refine my vision If you have a strong portfolio and experience in designing homes with unique styles, I'd love to hear from you.

  $937 (Avg Bid)
  $937 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Data Analyst Needed for Rent VS Buy Study 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...perform both data visualization and predictive modeling. You should be able to interpret the data in a meaningful and visually appealing way, as well as predict future trends or patterns based on the data analysis. - **Data Sourcing**: While the data size isn't predefined, you'll be required to source the data from multiple sources yourself. This means you should be well-versed in data collection, cleaning, and preparation. The sources should be relevant to the housing market, specifically the rent versus buy dynamics. YOU WILL NOT BE GIVEN THE DATA, YOU HAVE TO FIND IT YOURSELF ON FREE ONLINE SOURCES. Your role in this project will be crucial in helping me understand and potentially make decisions about the housing market. The ideal candidate should have a strong bac...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Vibrant Business Card Revamp 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled designer to revamp my current business card. It needs a fresh, mo...translating brand identity into print materials is a plus. - Communication: A good communicator who can understand my needs and provide design options effectively. Please include links to previous business card designs you've created. Looking forward to seeing your creative ideas! Here is the spelling of my name: Antoinette Moorer Phone number: 216.870.9618 The name of the business: The Cake House Cleveland IG: @thecakehousecleveland I would like the colors to be a couple of pinks and some strips black and white strips. If you have ideas to change the logo i would like to see them. I need a photo of the logo by it self and then on the business card. The card should be front ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  151 คำเสนอราคา

  Reposted project for bids due to change in scope: I am looking for a competent freelancer with an understanding of MS Access Database creation. This project is aimed at developing a food manufacturing cost-tracking function on top of an existing product management database, while cleaning the existing database up and adding reporting functions. The project involves: 1. Cleaning up existing Database file of Products to a new layout (Can start again or build on existing file). 2. Adding the manufacturing cost analysis function to the database (Allows user to define ingredients and fixed costs for a product and calculate it’s cost price). 3. Adding the sub-recipe costing function – same as above, however, for internal products not sold. 4. Adding the ingredient purc...

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced architect who can design a traditional-style house for a large home, spanning more than 7,000 square feet and spread across two stories and a basement. Key Details: - Desired Square Footage: The house should be designed to optimally utilize the space of a more than 2,000 square feet plot. - Two-Story Structure: The design should be for a two-story house, ensuring that the layout and flow work well for this type of structure. - Traditional Style: I'm particularly looking for a design that embodies a traditional aesthetic, with elements that have a timeless appeal. You should have: - Proven experience in architectural design, particularly for large homes - A strong portfolio showcasing your ability to design in a traditional ...

  $3671 (Avg Bid)
  $3671 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...its coastal charm. Key Renovation Aspects - Interior Remodeling: The interior space of the house, which stands at 1300 sq ft, requires a full overhaul to bring it up to modern standards. This includes but is not limited to, flooring, walls, ceilings, and fixtures. - Exterior Painting: The exterior of the house will need a fresh coat of paint to restore it to its former glory and protect it against the elements. - Kitchen Renovation: A complete modernization of the kitchen is necessary to make the space functional, efficient, and aesthetically pleasing. - Structural Repairs: The dilapidated condition of the home necessitates some structural repairs to ensure its safety and longevity. - New Roof: The house requires a new roof to safeguard it from the weather. Ideal ...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I am seeking a Revit expert who can design a double-storey, traditional architectural structure for me. Key responsibilities for the task at hand include: Design a 2 storey 4-bedroom house, reception room, bathroom, service toilet, kitchen, dining room, spiral stairs, ceiling, single/double doors, windows, a garage, landscape (garden, trees, fencing) Include: a ground /first floor/roof plan , all elevations , two main sections that pass through the greatest number of building elements , structure or organise schedules and material quantities. Drawings should be: on at most two sheets, produced on an appropriate scale, on a single .RVT file. Notes • Incorporate at least 4 building regulation requirements in your drawings by using a bubble annotation • The term '...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled Photoshop expert to restore a photo of a wooden table. The table in the picture is stained and I would like it to appear naturally aged but clean. Key Requirem...looking for a skilled Photoshop expert to restore a photo of a wooden table. The table in the picture is stained and I would like it to appear naturally aged but clean. Key Requirements: - Extensive experience in photo restoration and manipulation - Proficiency in working with wooden textures and stains - Strong attention to detail, particularly in maintaining the table's natural aging while cleaning it up - Previous experience with similar projects would be a plus The ideal freelancer for this project would deliver a high-quality, realistic image of the wooden table that looks natur...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  $36 Gig Availablr - Excel Spreadsheet Organization Expert Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a data handling professional. Gig is $36 Max. I have a large excel file that houses data from multiple sources but the columns are misaligned. I want it to be organized to Name, email, city, state, phone number, additional info columns. Your task will be to: - Correctl...handling professional. Gig is $36 Max. I have a large excel file that houses data from multiple sources but the columns are misaligned. I want it to be organized to Name, email, city, state, phone number, additional info columns. Your task will be to: - Correctly align the columns - Merge any duplicate records Ideal freelancer would have: - A strong background in Excel - Experience in data cleaning - Proven track record of handling large datasets - A keen eye for detail to spot and fi...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  Objectives: To develop a model that predicts housing prices based on various features such as location, size, amenities, etc. Data Set Link: Kaggle: House Prices - Advanced Regression Techniques () Analysis Tools/Programming Language: Python, Pandas, Scikit-learn Final Outcome: A predictive model that accurately estimates housing prices. follow a step-by-step process to create ML models predicting housing prices, create heatmaps of different features to find the most correlated feature and apply several ML models on the dataset, make an evaluation metric comparing the different models based on precision, accuracy, R2 score, etc. and present the result in easy to understand ways. send me all the codes so that it can be

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Intimate Classic Wedding Photography 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a creative photographer who can capture the precious moments of my small, intimate wedding. It will be held indoors and outdoors on private property with a small...photographer who can capture the precious moments of my small, intimate wedding. It will be held indoors and outdoors on private property with a small gathering of 5-6 people. The ideal candidate will have a classic and candid style, showcasing a good grasp of both indoor and outdoor lighting. Some more information: ? Date: 10/05/2024 ? Time: Early Evening ⏰ Duration: 1-2 hours ? Location: Our cozy house in Mount Eliza Some information on the shoot: -Backyard wooden deck, private residence -Afternoon/early evening shoot -Only 5-6 people in attendance, inclusive of us -One small cat, who will be involve...

  min $33 / hr
  พื้นที่
  min $33 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Video Shoot of apartment in Bangalore 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Video shoot and photography of the apartment house.

  $22 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Home construction timeline video 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to edit videos and photos of my house and render a wonderful video output to be released on the day of house warming ceremony. I will provide high quality images and videos along with idea. Editor must make a heart warming video in high quality with cool effects and copyright free music

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am in need of a Google Sheets expert that can help me in matching multiple columns using exact match criteria. The primary aim is to integrate data accurately. Ideal skills required for this task are: - In-depth knowledge of Google Sheets. - Experience in data cleaning, manipulation and integration. - Proficiency in managing large datasets. - Good understanding of exact matching techniques. Your main responsibility will be to: - Find exact matches between columns in a Google Sheets spreadsheet. - Deliver an integrated dataset with correctly matched columns. - Ensure data accuracy and integrity post-integration. Movies you to be fast, meticulous, and skilled. You need to have a proven track record in dealing with similar Google Sheets tasks, and be able to deliver clean and ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I'm an aspiring (amateur) SoCal Mobile music producer specializing in Electronic / Deep Melodic House music. My current project is to release an EP, and I'm looking for a creative who can help refine my instrumentals with me and provide melodic guidance. If you're local, even better. Back-and-Forth chats/communications are very helpful along with feedback. Any understanding of the Dark/Alternative genre and an ear for detail would be needed :) (Credit will be given of course) 7 Tracks in Total, Pure instrumentals. Need help on lyricism , Coming up with Melody's, etc. End results would be blending/Mixing in (My) Vocals. Let me know!! :D Ideal Skills and Experience: - Experience with producing Electronic music - Capable of polishing existing instrumentals - Able t...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  photos -- 2 7 วัน left

  photos of house Rilkeweg 9, 22607 Hamburg

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Advanced Data Analysis in Excel 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...handling large data sets. - Creating pivot tables: Organizing data is a key step in our data cleaning process. - Performing Statistical Analysis: Appropriate statistical analysis will be crucial for accurate data cleaning and preparation. Ideal Skillset: - Proficiency in Excel: The freelancer must have extensive experience working with advanced Excel features and handling large datasets. - Data Analysis Skills: The individual should be well-versed in data analysis techniques, including statistical analysis and data preparation. - Attention to Detail: As the primary goal is data cleaning, attention to detail is key to ensure the accuracy of the data. The primary goal of this project is data cleaning and preparation. The freelancer will be responsible for ens...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Trophy icon Happy Housekeeping Inc Logo Design 4 วัน left

  I'm in need of a modern and minimalist logo for my cleaning business, Happy Housekeeping Inc. The primary color I'm looking for is blue. While I have a specific style in mind, I'm open to your creative ideas and interpretations. Key Guidelines: - Primary color: Blue - Style: Minimalist - Desired elements: Bubble Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design, particularly for businesses - Proficiency in creating minimalist style logos - A knack for incorporating specific elements into designs, in this case, a house, sparkle, dusting, etc - Strong communication skills to understand my vision and provide creative options Please include samples or your portfolio showcasing similar work when applying. Thank you!

  $66 (Avg Bid)
  การันตี
  Stainless Steel Corner Welding with Kuka 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a seasoned programmer experienced with Kuka robots, specifically for welding tasks. The job involves: - Programming the robot to weld angled corners - Materials used will be stainless steel -Not remote, in house project The ideal candidate should have extensive experience in robot programming and should be familiar with metallurgy, particularly with stainless steel. It is essential to have solid knowledge in welding principles, preferably in a production environment. Complex problem solving skills will be required given the complexity of the project.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน house cleaning ชั้นนำ