ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 html5 งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Mohtashim A., I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/html5/Reactjs-App-SSR/details )

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design Home Page(HTML5 + Bootstrap) 2 วัน left

  I am working to develop a website where user will be able to request any administrative services in a specific country. I have already designed all the back-end. I am working to design the VIEWS using HTML5 and Bootstrap. I am going through a comptetion to have a custom and beautifull views designs for my pages and forms. For this first competition, i juste need the home page. 1. I want it very user friendly to help thos one who have not a good digital litteracy to be able to navigate through 2. Give the possibility (a search box) to help user to searchh a services 3. Have a specific block at the top to share some information. 4. Show also the list of the services with high request 5. I want the page responsive 6. I want you to propose a good set of colors combinasion 7. Use boot...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Responsive Personal Website from PDF Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced web developer to convert my existing PDF design into a fully functional, responsive website. This project is for personal use and demands knowledge and expertise in HTML5, CSS3 and Bootstrap5. Key Points: - I require the site to be fully responsive on all devices, ensuring a flawless user experience. - The PDF only provides a design for the homepage. Creative insight will be appreciated for the remaining pages, although they largely echo the homepage design. - Matching the aesthetics of the provided design exactly is key. Ideal Qualities: - Proven experience in HTML5, CSS3, and Bootstrap5. - Strong portfolio of previous responsive web designs. - Ability to interpret and replicate design elements from a PDF. - Creative insight for designin...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  207 คำเสนอราคา
  Shopify Website Performance Optimisation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...optimization, code inefficiencies, and redundant apps. Implement SEO and mobile responsiveness improvements. Advise on best practices for content loading strategies and hosting/CDN solutions. Monitor site performance and provide ongoing maintenance to ensure optimal speed and efficiency. Requirements: Proven experience in Shopify development with a focus on performance optimization. Proficiency in HTML5, CSS3, JavaScript, and Shopify’s Liquid code. Strong understanding of SEO principles and Google’s Core Web Vitals. Familiarity with mobile-first design and optimization techniques. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Ability to communicate complex technical solutions to non-technical stakeholders. Deliverables: A detailed report of the curre...

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Website Development: Educational Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...multimedia elements such as videos, infographics, and interactive presentations to enrich content delivery. Social Media Integration: Enable seamless sharing of website content on social media platforms to expand reach and enhance virality. Requirements: Proven experience in website development, preferably with educational or informational projects. Proficiency in web development technologies such as HTML5, CSS3, JavaScript, and frameworks like React or Angular. Familiarity with CMS platforms like WordPress, Joomla, or Drupal. Strong design skills with an eye for aesthetics and usability. Excellent communication skills and ability to collaborate effectively with stakeholders. Portfolio showcasing relevant projects and achievements. Deliverables: Fully functional and visually ...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  importar productos a woocommerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hola me gustaria una persona que mi base de datos que tengo en una pagina en html5 a mi nuevo proyecto en wordpress woocommerce. Donde tengo mis datos de stocks de los fabricantes, categorias, subcategorias.... mis usuarios, etc.. para que funcione todo de ahora a mi nuevo proyecto y hacer una clonación a

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Wanted: Full Stack Developer Job! full time. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...well-functioning products. You will have significant input in devising interactions, animations, and design adjustments. Besides building various web applications, you will also participate in discussions with our clients to develop the best possible product. What we find important: At least 3 years of work experience in a creative environment combined with software development. Familiarity with HTML5, CSS3, and Javascript. Experience working with APIs. Experience with Vue.js or GSAP / Node.js. Ability to rebuild designs pixel-perfect and responsive into an excellent application. You are available 8 hours a day 5 days a week. You have experience using wordpress headless. What we consider a plus: Knowledge of GSAP/ Node.js and other animation frameworks. To filter out bots, ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  133 คำเสนอราคา

  Hi Shashanka R., I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/html5/FullStack-Developer-for-Hiking-Website/details )

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Enabling Web Access to Citrix Receiver via HTML5 on Citrix XenApp 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I Have Citrix XenApp 7.18 installed in my test environment everything working ok using Citrix workspace and receiver application what I am looking for Configure Citrix XenApp to enable users to access Citrix Receiver from the web using HTML5 technology, without the need for a Citrix Gateway appliance.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Multi-Game Web App Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... - Card Games: Traditional card games like solitaire or strategic card games should be included. - Sports Games: Sports-themed games that are engaging and well-designed. - Integration and User Experience: Seamless integration between different games and a user-friendly interface are crucial. Skills and Experience: - Proficient in Web Development: A strong grasp of web technologies such as HTML5, CSS, and JavaScript is a must. - Game Development: Previous experience in developing games, particularly in the genres of casino, card, and sports games, is highly preferred. - UI/UX Design: Capable of creating an intuitive interface that enhances user experience. If you have the skills and experience to bring this vision to life, please don't hesitate to bid. I'm looking ...

  $2909 (Avg Bid)
  $2909 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented developer to identify and fix a persistent issue in my web browser game developed using PHP, HTML5, JS, Flash and MySQL. I am encountering a problem in my game that causes the creatures not to load to the hunting screen and the fight sequence to not start. The error message that may indicate the problem is in the proxy error log, but it could be something different. In fact, these files are already working files, but I need someone who is an expert on the necessary adjustments. This issue occurs every time I try to start the fight and there is a warning that the connection to the fight server has been lost. 2024/04/13 09:08:09 [error] 13606#0: *56 openat() "/var/www/vhosts/example.com./httpdocs/fproxy/req62347" failed (2: No such file or dir...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I need a MEAN stack developer who can work on my existing resort booking website. This project involves both front-end and back-end development. Key Requirements: - Proficiency in JavaScript, MongoDB, Bootstrap 5, Material, HTML5, and Scss - Prior experience with Angular for front-end development - Skills in developing admin UI and Node.js back-end Specific Tasks Include: - Bug fixes - Adding new functionality - Improving performance - Enhancing security - Optimizing user interface The ideal candidate should have a good understanding of developing and maintaining a web application, as well as the ability to handle the complexity of a booking system. The goal is to make the website more user-friendly, efficient, and secure.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm urgently in need of a PHP and HTML expert to make my contact form on a HTML5 Bootstrap website work. Lowest price wins, we have more than 10 projects open tht you can work on afterwards. There are several fields like Name, Email, Message and File upload that need to work so i receive the submitted form. Furthermore i need you to make a success site that users are redirected after filling out the form to integrate my google advertising. The user should be redirected to that success page where there is a success message like "Thank you for your message, we will get back to you soon" and after a countdown of about 10 seconds automatically be redirected to main website again.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  CSV Insight and chat website 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am building a website where user can upload csv and view/download content generated from backend, chat with uploaded file (e.g. ) I need just one page, landing page will include a browser box to upload a file, no aut...and result will be produced in tile format (e.g. ) user can view large formats of the result by clicking over it, download it from larg/tile format. type pinaki in caps in start of your proposal. you need to focus on fuctional stuff ignore everything else from ref. () site. Tech stack: technlogy: frontend => Angular/NodeJS/(or any other tech)+HTML5 Backend is being developed by some other team, so I want only front end from this project. Also development will be in phased manner.

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Create Radio Player page (Icecast/Shoutcast - Will pay extra for API)) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...enough to do a big project on low budget with high quality. >>>> READ ON... I'm in need of a talented developer who can construct a web-based popup radio player using HTML5 and React / Next.js. Ideally, the end product should resemble the aesthetics of listen.klove.com. The core features required include: - Play/Pause button - Volume control - Song title display This player will be specifically designed to stream live radio, so experience with audio streaming is essential. The design should be modern and minimalistic, echoing the style of listen.klove.com. An ideal candidate for this project will have: - Proficiency in HTML5, React / - Experience developing web-based media players - Knowledge of modern UI/UX design - Previous work with live audio str...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  I’m looking for a Frontend Customization expert with the Laravel Framework. A developer who not only has strong technical skills in frontend technologies (like with standard HTML5 + CSS3 Bootstrap structure, React, Angular, or Vue.js) but also understands integrating AI elements, which can include working with machine learning models or using AI-driven design principles.

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  120 คำเสนอราคา

  ...and reliability.  Stay up-to-date with emerging technologies and best practices in web development.  Participate in agile development methodologies, including sprint planning, daily stand-ups, and retrospectives. Requirements:  Proficiency in JavaScript, including ES6+ syntax.  Experience with MongoDB, , React.js, and Node.js.  Familiarity with front-end technologies such as HTML5, CSS3, and responsive design principles.  Strong understanding of RESTful APIs and web services.  Experience with version control systems, such as Git.  Excellent problem-solving and analytical skills.  Ability to work independently and as part of a team in a fast-paced environment. Bonus Skills:  Experience with GraphQL.  Knowledge of state management libraries such as Redux o...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Typescript Expert for Bug Fixing and Feature Implementation 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Typescript expert to assist me with fixing a bug in my stock chart app and help me implement new features. Please let me know about your experience Looking for someone who can: - Resolve an existing bug in my TypeScript charting app - Implement new features to enhance chart app functionality - candidates with experience trading with indicators will have added advantage ...functionality - candidates with experience trading with indicators will have added advantage - can work via anydesk or ultraviewer for entire project - possible for long term collaboration - if you are good with debugging, it will be very helpful to understand the workflow Please provide your experience with similar projects and your approach to identifying and resolving bugs in TypeScript, node.j...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Advanced React Developer Needed 19 ชั่วโมง left

  ...- Develop and implement the user experience of our SaaS platform and integrate it into the rest of our infrastructure - Write clean, maintainable code using modern front-end and facade tech stacks - Optimize the platform experience for speed and scalability - Rapidly iterate based on user feedback and analytics - Participate in code reviews and contribute to the overall architecture Skills: - HTML5, CSS3 and JavaScript (ES6+) - React (and ideally React Native) - NodeJS - Websockets and/or Server Side Events Hourly payment is expected. Please include links to your previous work, along with details of the daily time commitment you can allocate to the project. Future prospects include long-term project maintenance, potentially leading to a full-time position. Please note: It is c...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  207 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer for React/Angular Website 8 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...authentication, no payment integration. once file uploaded, it will be processed in the backend and result will be produced in 3/4 horizontal rows in tile format user can view large formats of the result by clicking over it, download it from larg/tile format you need to focus on fuctional stuff ignore everything else from ref. () site. Tech stack: technlogy: frontend => Angular+HTML5; backend =>Python; DB: pgsql Your responsibilities : - Design, build and optimize a responsive website - Ensure the technical feasibility of UI/UX designs - Collaborate with team members and stakeholders - Maintain high-quality graphic standards and brand consistency Ideal Skills and Experience: - A proven track record with a robust portfolio of past work showcasing your skills - Extensive e...

  $853 (Avg Bid)
  $853 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...in the dental sector. The site will include functionalities for job searches, the sale of second-hand equipment, and networking between professionals in the field. Objectives: Create an intuitive and secure platform for users. Integrate profile management, advertisement publication and internal messaging functionalities. Payment system for premium services. Planned technologies : Front-end : HTML5, CSS3, Back-end: PHP with WordPress as CMS, or custom solution. Database: MySQL Plug-in options : WooCommerce for transaction management, WP Job Manager for job offers, Ultimate Member for profile management, and WPML for multilingualism. These plugins are not obligatory and other options can also be proposed. Skills Required: Proven experience in developing WordPress/WooCommer...

  $4055 (Avg Bid)
  $4055 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา

  I have a webform developed in HTML5, PHP, SQL, and JavaScript. I'm looking for a developer to make a few key improvements. PRE-BUILT I have currently built a where the user selects a customer from a dropdown and selects the number of products to add to this order. Each customer from an SQL table called 'customers' has its own price class 'customerPriceClass' When the user selects the number of products, the page updates and adds rows for each product with a dropdown menu where the choices are fetched from another table called 'products'. The user selects the product and enters the number of units. NEEDED: STEP1 For each row of products the corresponding price from the table 'prices' should be fetched that is associated with the cust...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Decentralized Puzzle Game with Monetization -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled game developer or team to bring my vision of a cross-platform, decentralized, puzzle game to life with a goal of monetizing it through in-app purchases. Your responsibilities include: - Creating a compelling puzzle game that can be enjoyed on Mobile (iOS/Android), Desktop (Windows/Mac), and Web-based (HTML5) platforms. - Incorporating decentralization features into the game - Developing a reliable in-app purchase system from scratch Ideal Skills and Experience: - Prior experience in developing puzzle games - Familiarity with decentralization in gaming - Extensive experience in Mobile, Desktop, and Web-based game development - Proven track record of implementing in-app purchase systems.

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Web Devloper หมดเขตแล้ว left

  ...freelance web developer, I specialize in crafting customized web solutions tailored to meet your specific needs and objectives. Services Offered: Custom Website Development: From simple landing pages to complex e-commerce platforms, I design and develop websites that are visually stunning, responsive, and intuitive to navigate. Frontend Development: Utilizing the latest technologies such as HTML5, CSS3, and JavaScript, I create engaging frontend interfaces that captivate your audience and enhance user experience. Backend Development: With expertise in backend technologies like PHP, Python, and Node.js, I build robust server-side architectures that power your website’s functionality seamlessly. Content Management Systems (CMS): Whether it’s WordPress, Joomla, or D...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Website and APP Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled web developer to create a website that embodies a blend of modern, minimalistic, and bold, colorful design elements. My goal is to establish a unique online presence that stands out, offering a seamless user experience while capturing the essence of my brand's personality. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in modern web development technologies (HTML5, CSS3, JavaScript) - Experience with responsive design to ensure the website is mobile-friendly - Strong understanding of UI/UX principles to promote an engaging user experience - A portfolio showcasing previous work with a similar design aesthetic - Ability to translate my vision into a functional and visually appealing website **Project Requirements:** - Implement a design that merges mo...

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  156 คำเสนอราคา
  Web Development หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a professional and innovative web developer to help me create a website that is both formal and professional in tone, but also innovative in design. Ideal candidates would possess: * Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3. Should have designed at least one static website using HTML, CSS etc. * Good understanding of Javascript and any of the modern javascript frameworks like ReactJS, AngularJS, KnockoutJS, BackboneJS etc. * Excellent problem-solving skills * Strong attention to detail * Effective communication skills If you feel you are the right fit for this project, please send me a message with examples of your previous work and an overview of your approach to creating professional websites. Thank you.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...  5 years of relevant hands-on software engineering experience doing software design and development  Hands-on experience with building custom React Native components that work across different mobile platforms.  Proven and extensive experience as a React Native Developer with a strong portfolio of successful mobile applications.  Expertise in React Native, ReactJs, JavaScript, TypeScript, HTML5, and CSS3 , with in-depth knowledge of the mobile app development ecosystem.  Knowledge in mobile app publishing workflow – Android/iOS  Familiar with native build tools, like XCode and Android Studio, and build/deployment automation.  Proficiency in mobile app architecture, design patterns, and best practices.  Advanced knowledge of state management libraries such as Redux,...

  $1328 (Avg Bid)
  $1328 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Description: We are seeking a skilled and experienced Full Stack PHP Web Application Developer to join our team on a freelance basis. The primary responsibility of this role will be to ...attendance and overtime of employees. - Collaborate with our team to understand requirements and implement solutions effectively. - Write clean, well-documented, and maintainable code. Requirements: - Has extensive experience in PHP frontend and backend development. - Experience in database management. - Extensive experience with CodeIgniter 4 framework. - Experience with front-end technologies such as HTML5, CSS3, JavaScript, and jQuery. - Excellent communication skills and attention to detail. Kindly attach your portfolio featuring projects done using CodeIgniter. We look forward to hearing...

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Interactive Mobile Webpage using jQuery หมดเขตแล้ว left

  I need an adept developer experienced in jQuery, jQuery Mobile, HTML5, and CSS to implement interactive elements, specifically dropdown menus, on a webpage. This implementation should be optimized for mobile devices. The hired freelancer will work with me to: - Understand the current structure and style of the webpage. - Plan and execute the addition of interactive dropdown menus. - Ensure the dropdowns work seamlessly on mobile interfaces, without disrupting the current webpage layout and design. Ideal Technical Skills: - Advanced jQuery and jQuery Mobile knowledge. - Proficiency in HTML5 and CSS. - Experience in designing interactive web elements optimized for mobile devices.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Sanity CMS & Feature Development หมดเขตแล้ว left

  We are seeking a proficient Sanity Developer who specializes in mobile design and is adept at resolving website errors. As a Sanity Developer in this role, you will be responsible for creating mobile-friendly designs and addressing any technical issues or errors on our website using Sanity CMS to ensure a seamless user experience across all devices. Tech Stack: Sanity CMS HTML5, CSS3, JavaScript React.js (or similar front-end framework) Responsive design frameworks (e.g., Bootstrap) Version control systems (e.g., Git) Web debugging tools Task Required: Website: - Mobile Design - W3C Errors (Clean Code) - Form Validation - Old Links - sitemap - Schema Markup Please review the attached documents for a list of issues that need to be addressed for sanity. https://kmcsolutions-my.shar...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  SAAS-BOILERPLATE Customization หมดเขตแล้ว left

  ...share thoughts and industry news - implement the email reminders for expiring account and monthly email blasts - a specific FREE tier with content (text and SVG animations) that is free for all account holders, (with SVG animations) and some content (text and SVG animations) open to all visitors. - Implement the ability to host content videos from both YouTube and AWS as well as SVG animations - A HTML5/css introduction page implemented as a responsive design ready for webdesigner collaboration (squarespace has an interesting version that is attached below to the project) IDEAL FREELANCER PROFILE: - Have previous experience with backend development using Laravel PHP - security-focused emphasis on security against attacks on webapps

  $548 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $548 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Immediate Arcade Game Development หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced game developer to create an game for Facebook Instant Games. Like wow, aha, nametests * Proficiency in HTML5 Game Development * Experience with Facebook Instant Games SDK * Ability to integrate ads and in-app purchases

  $1160 (Avg Bid)
  $1160 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  React.js with .net. Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient developer with hands-on experience in React.js and .Net for an engaging web application development project. You'll ...writing a content management system (CMS) following the project's scope and requirements. Project requirements: - Design and develop a CMS using React.js. - The developed CMS should allow for uploading, editing, and deleting of posts. Ideal Skills: - Extensive knowledge in JavaScript libraries, particularly React.js. - Experience in .Net Framework - Firm understanding of web mark-up, including HTML5 and CSS3. - Strong ability in RESTful APIs, Version control/Git. Please bid if you can take on this project and you're confident with your React.js and .Net proficiencies. You should be able to deliver clean, efficient code...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Interactive JavaScript Mouse-Over Animations หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an expert coder with proficiency in JavaScript to bring my project to life. The scope of this project involve...expectation is to have all text sections delivering clear, smooth, and interactive animations when a mouse is hovered over them. This task calls for someone with: - In-depth knowledge and experience in JavaScript. - A knack for creativity and attention to detail. - Proven experience in creating mouse-over effects, especially on text sections. - Proficient understanding of web markup, including HTML5 and CSS3. The end product should be smooth, lag-free animations that enhance user experience and interface engagement. If you have a portfolio of similar projects, I’m more than interested in seeing it. Get your innovative ideas ready, and let'...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Convert Flash Content to HTML5 หมดเขตแล้ว left

  I currently have Flash content on my website that needs to be replaced with either mp4 or animated gif. The primary purpose of this content is to showcase my project on the website. The project needs to be completed within 2 weeks. Key Requirements: - Convert existing Flash content to HTML5 - Create mp4 or animated gif alternative - Implement the new content onto the website Ideal Skills: - Proficiency in HTML5, mp4 and animated gif creation - Experience in replacing Flash content - Ability to meet tight deadlines and deliver high-quality work

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา
  Senior React UI Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  ...feedback to ensure code quality and maintainability. Troubleshoot and debug issues as they arise, and implement effective solutions in a timely manner. Stay up-to-date with the latest developments and advancements in React and related technologies. Requirements: Minimum of 5 years of hands-on experience working with React in a professional capacity. Expert-level proficiency in JavaScript, TypeScript, HTML5, and CSS3. Strong understanding of React concepts such as component lifecycle, state management, and virtual DOM. Experience with modern front-end development tools and libraries, including Webpack and yarn. Familiarity with version control systems such as Git. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Effective communication skills and ability to work independ...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  170 คำเสนอราคา
  React, Next.js, and Pixi.js Developer for iGaming หมดเขตแล้ว left

  Position Overview: We are seeking a talente...stunning and engaging gaming experiences. - Optimize applications for maximum performance across various devices and browsers. - Stay up-to-date with the latest trends and advancements in web development and gaming technologies. Requirements: - Solid experience in React and development. - Proficiency in for game development. - Strong understanding of web technologies including HTML5, - CSS3, and JavaScript. - Experience working with RESTful APIs and integrating third-party services. - Familiarity with version control systems such as Git. - Excellent problem-solving and analytical skills. - Ability to work effectively both independently and as part of a team. - Passion for gaming and a desire to create exceptional user experiences.

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  React Native Developer- 6+ yrs หมดเขตแล้ว left

  ...3-4 years of relevant hands-on software engineering experience doing software design and development  Hands-on experience with building custom React Native components that work across different mobile platforms.  Proven and extensive experience as a React Native Developer with a strong portfolio of successful mobile applications.  Expertise in React Native, ReactJs, JavaScript, TypeScript, HTML5, and CSS3 , with in-depth knowledge of the mobile app development ecosystem.  Knowledge in mobile app publishing workflow – Android/iOS  Familiar with native build tools, like XCode and Android Studio, and build/deployment automation.  Proficiency in mobile app architecture, design patterns, and best practices.  Advanced knowledge of state management libraries such as ...

  $1284 (Avg Bid)
  $1284 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  .Net Developer หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a seasoned full-stack .Net developer to assist me with front-end and back-end development of a project targeting the general public. S...include: - Develop and maintain responsive web applications using React.js - Implement user interfaces with modern HTML/CSS practices - Ensure the technical feasibility of UI/UX designs - Participate in Agile/Scrum methodology, including sprint planning, daily stand-ups, and sprint reviews. The ideal candidate should have at least 2 years of professional experience in .Net development. Proficiency in HTML5, CSS3, JavaScript, C#, and jQuery is key. Experience building and maintaining pages with Bootstrap is a plus. Git experience and advanced English skills are also desirable. If you meet these criteria, I'd love to hear ...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา
  HTML5 CCTV Viewer for Android TV หมดเขตแล้ว left

  I need a precision-built app that will allow me to view my local CCTV feed, in HTML5 format, straight from my Android TV box. Key Features and Requirements: - Compatibility with Android TV box - Able to play HTML5 videos - Integration capability with local CCTV setup - Designed with a clean, minimalist approach The right freelancer for this project should demonstrate: - Strong competency in Android app development with a portfolio to back up this claim - Solid understanding of video streaming technologies, specifically HTML5 - Proven ability to design sleek, user-friendly interfaces - Previous experience in working on projects with elements of security or surveillance would be a plus. The app will only play videos from this url http://192.168

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Sales CRM Dashboard Design (HTML/CSS/JS) หมดเขตแล้ว left

  Need a proven expert in HTML5, CSS, and JavaScript who is familiar with Tailwind, to create a dynamic CRM dashboard. Key Project Points: - Features: The dashboard should include key features such as user management, lead tracking, and sales analytics. - User Management: You'll weave together an engaging and intuitive user management system. Specific functionalities required are missing, so a firm understanding of standard User Management tools such as roles, permissions, and profile management is a must. - Data Visualization: The ability to integrate data visualizations such as bar, pie, and line charts into the dashboard is crucial. Ideal applicants should have a detailed understanding of web design principles and be able to present portfolio evidence showcasing their prev...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  HTML5 Template Development & Content Integration หมดเขตแล้ว left

  ...use a provided HTML5 template and populate it with the provided text from my other website (currently wordpress) syntaxbyai.com. Although the overall aesthetic isn't defined, the required subpages are Home, Documentation, and a Blog page (see current website). You will need to copy the existing text and build the website using the new template building blocks and ready demo which I'll provide. The template has a demo page I want you to use, so you won't have to start from scratch. It is mostly adding the copy and making it to look nice. This is NOT a build website from scratch exercise. This is ideal for an experiences developer who wants to quickly complete a task or someone more junior who wants to add a website to portfolio. Ideal Skills & Experience: - ...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  155 คำเสนอราคา
  Proficient Full Stack Developer Required หมดเขตแล้ว left

  -------------Only apply if you ready to work on client site (Mumbai).---------------------------- NO remote work NO work from home We are looking for freelancer who is ready to work on site. The project belongs from Mumbai and it will be contract basis. required skills. - MySQL, MongoDB/NoSQL Databases - JQuery/JavaScript - PHP, NodeJS - HTML5 JS - jQuery - Bootstrap - React Your expertise in the PHP and React frameworks will highly be appreciated. The selected database management system for this project is MySQL. This project calls for the perfect blend of creativity and technical competence. If you can deliver high-quality results then I would love to hear from you.

  $776 (Avg Bid)
  $776 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  HTML5/CSS3 Developer for Figma to Responsive Design หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced HTML5, CSS3 developer to convert my existing Figma UI into a mobile and iPad specific responsive design. Key Details: - The project is to start with the design of the home screen - While I haven't clearly specified yet, the home screen may contain a multitude of features, so versatility and adaptability are important - The project needs to be completed as soon as possible Ideal Skills: - Strong, proven experience with HTML5, CSS3 - Prior experience with Figma - Extensive knowledge in responsive design for mobile and iPad - Versatile and quickly adaptable to potential feature integration Please show examples of past projects where you've converted Figma designs to responsive HTML/CSS. I'm excited to get this project started, a...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Engaging 10-Page Informational Website หมดเขตแล้ว left

  I require a professional, static 10-page website that precisely provides information about my enterprise. Wi...business. - A Services Page: Detailing what the company offers and how these services can benefit customers. - Business Page: Highlighting business-specific information, partnerships, and collaborations. - Contact Us: Providing explicit contact information making it easier for customers to reach out. The perfect candidate for this job should have impressive experience in: web development, WordPress, HTML5/CSS3, and an exceptional sense of professional web design. An understanding of UX/UI design principles will be appreciated but it is not mandatory. Above all, responsiveness, effective communication, and promptness in delivering this project within the agreed timeframe i...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Typescript expert for Saxo API Revamp หมดเขตแล้ว left

  I'm dealing with some bugs in my Saxo Capital broker API and I'm hoping t...real-time streaming data retrieval issue I'm currently facing. The answer to my problem includes: - Debugging the current issue, correcting it to ensure accurate real-time streaming data from the Saxo Capital broker API. - Implementing new, efficient features to boost the overall functionality of the API. The perfect candidate for this project is a problem solver with advanced TypeScript, node.js, html5 skills and extensive experience in working with broker APIs, ideally Saxo Capital. Need someone who is thorough, efficient and communicates effectively. Let's get this bug under control and enhance my project with your impressive skills. successful candidates need to work via anydesk or ...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  141 คำเสนอราคา
  HTML5 Animated Banner Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a skilled HTML5 animator to construct a motion banner for my site. The purpose of this animation will be dual - primarily introducing my services and secondarily detailing our company's unique moto. Notable experience in creating animated banners for product or service promotion is highly desired. Skills and Experience Required: - Proficiency in HTML5 Animation - Experience in designing animated banners for websites - Ability to accurately convey a specific message through animation - Understanding of dynamic and engaging animation designs+xmlns:rdf=""> I need a motion banner from picture below. I have better version of picture in PDF

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Pakistan JavaScript Developer หมดเขตแล้ว left

  As an expanding business, I'm seeking a mid-level JavaScript developer with 3-5 years of practical experience. Your primary responsibilities will include: - Developing new user-facing features in our app - Building r...Developing new user-facing features in our app - Building reusable code and libraries for future utilization While not mandatory, familiarity with modern JavaScript frameworks (React, Angular, Vue.js) is a plus. However, your ability to write efficient and maintainable code aligning with our business objectives is paramount. Ideal candidates should have a solid understanding of web markup, including HTML5 and CSS3 and a strong ability with asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX. If you don't have experience with lunar calendar, d...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Creative HTML Website Designer Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in the market for a talented HTML designer to craft an engaging, well-structured website. Our goal is to efficiently provide information to the general public, our primary target audience. Therefore, the design should be clean, user-friendly, and easy to navigate. ref site: Ideal Skills: - Expertise in HTML5, CSS3, and JavaScript - Strong understanding of UX/UI principles - Ability to create visually pleasing designs - Experience with responsive design Would be great if: - You've demonstrated these skills in the past, with a strong portfolio - You understand best practices for web content accessibility - You're able to work within project deadlines. The end result should be a platform that’s loved at first click, capable of efficiently channeling vital

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน html5 ชั้นนำ