ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 illustration งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วาดภาพประกอบ หมดเขตแล้ว left

  I love to design character and Scene Design by illustration. I would like to continue to develop my skills in character construction as if is applied to animation and games. ทั้งนี้ได้แนวไฟล์แนวทางทีสามารถทำได้ เป็นงานที่ทำที่ออฟฟิตมีลิขสิทธิ์เลยใช้ภาพจากเกมและที่สร้างเองบางส่วนค่ะ

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Sensory Illustrated Adult Children's Book 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an illustrator experienced in sensory imagery to bring a unique book to life. This project is a sensory book for adults - Key Skills: Illustration, Sensory Imagery, Children's Book Design - Expectations: Create detailed, texture-rich illustrations to support the narrative - Style: The artwork needs to evoke tangible sensations and emotions, appealing to an adult's sophisticated aesthetics - Experience: Ideally, you've worked on sensory-based or tactile children's books, or adult projects with a sensory-focused design element. Ultimately, the goal is to create a book that has elements like scratch and sniff, sound, mirror, squish, etc. This book will resemble a children’s book, but will be for adults.

  $918 (Avg Bid)
  $918 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am looking for an artist talented in cartoon illustrations. The task would be to design amusing illustrations of politicians for a set of 32 top trump cards. Key Project Requirements: • Cartoon Style: The style should be funny, depicting the featured politicians in humorous s...Style: The style should be funny, depicting the featured politicians in humorous scenes. The aim is to make the cards entertaining. • Number of Designs: You are expected to provide individual illustrations for 32 different politicians. The list of politicians will be provided along with the pose I want each politician to strike. Ideal Skills and Experience: • Proven experience in cartoon illustration • Ability to utilize humour This project is perfectly suited to illustrators who ...

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...unique and detailed top-view illustration of the iconic race track in Monaco city. Ideally, the successful candidate will possess strong design skills and a keen eye for detail. Here are the specifics of what is to be included: - Race track layout: Depict the well-known Monaco race track in your illustration. - Buildings and landmarks: Iconic structures and landmarks should be clearly recognizable and should form the focal point of the illustration. - Road network: This should include streets and main roads only. I believe this will keep things simple and focused while still accurately representing the city's layout. - Additional details: Please also depict elements like road detailing and yachts on the beach. A strong understanding of architectural il...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Traditional Afternoon Tea Poster Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the traditional setting of the poster. - Color scheme: The poster should utilize pastel colors. These colors tend to exude the calming, inviting environment associated with traditional afternoon tea. Skills and Experience: - Graphic Design: Excellent graphic design skills are crucial. You'll need to be able to thoughtfully choose and arrange elements for impactful communication. - Illustration: Strong illustration skills will enable you to effectively depict the key elements and ensure they are cohesive within the traditional aesthetic. - Color Theory Understanding: With pastel colors being an integral aspect of the design, an understanding of color theory will be beneficial. The design produced should project warmth and tranquility, in line with the theme of tradi...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  web-based techniques to create an interactive matrix visualization. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...solutions. The specific tasks for this project include: 1) Design and build certain UI widget(s) to set the size of a matrix (i.e., the number of rows, and the number of columns). 2) Based on the setting of the UI widget(s) in the previous step, show a matrix on a webpage. For example, with a setting of 4 rows and 5 columns, the webpage shows the following matrix. Note: this example is for illustration purpose only, so your matrix may look different from this one. 3) For each cell of the matrix, generate a random value within the range [1, 10]. 4) Based on different generated values, color cells in the matrix differently. You may use additional UI widget(s) to generate values and update the color of the matrix cells. 5) Design interactions to order this matrix based on the gene...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...project include: • Creating between 10 and 20 illustrations that align with the narrative of the story • Using a bright and vibrant color palette to engage young readers and make the story visually appealing • Providing digital files suitable for print The ideal candidate for this project would have: • Extensive experience in children’s book illustration, preferably with a portfolio showcasing works in a realistic style • Proficiency in digital illustration tools • A strong understanding of color theory, particularly with bright and vibrant shades • Ability to work on a deadline and deliver high-quality illustrations that meet the project requirements. This is a great opportunity to contribute to a project that will inspire and e...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled designer, proficient in creating detailed and realistic graphics. The scope covers logos, illustrations...realistic graphics. The scope covers logos, illustrations, concept arts, including an exciting music video poster with manipulation based design. Key tasks cover: - Designing unique logos - Creating realistic illustrations - Conceptualizing and designing engaging concept arts - Generating a manipulation-based music video poster Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, illustration, and concept art - Exceptional ability in creating realistic designs - An understanding of teen aesthetics and trends - Proficiency in the latest design software tools Got the knack for realism in design and tuned-in with teen culture? I'd lo...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Illustrations for Stretching App -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in the proce...to improve their flexibility or aid in physical rehabilitation. - The setting must consistently be a home environment. The intention is to demonstrate that these stretches can be performed comfortably at home without the need for fancy equipment or large spaces. Ideal Skills: - Proven experience as an Illustrator; specifically in creating human figures and indoor environments in a cartoon/illustration style. - Ability to communicate visually, effectively explaining concepts related to stretching exercises. - A good understanding of anatomy would be a plus, as accuracy in depicting stretches is critical. This is your opportunity to contribute to a fitness app that could potentially help a lot of people by promoting health and wellness right in their homes....

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I am looking for logo for my web site which deals in electrical hardware plumbing and paint items Looking for black and red themed logo as my web site is same themed and also if we could include a technician illustration in the logo or separately is very good

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  The purpose of this is to have an illustration of the data ecosystem in sustainability reporting. It needs to clearly send the message that data is integral in reporting and many stakeholders need them. I need to have different ways to present the same illustration below but more creative. ***** the illustration must have a flow data , check the attachment for clarifications This educational illustration will be for educational materials circulating on LinkedIn. Therefore, the fusion of simplicity, aesthetics and clarity is vital. • The ideal freelancer should possess a high level of design proficiency, coupled with a knack for the minimalistic style. • the freelancer need's to use his creativity to develop many different design untill we ge...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of an incredibly talented and creative freelancer who can design an illustrated art-themed wall calendar. This project will require the following: • Design expertise: Your portfolio should include previously designed wall calendars or similar projects to showcase your ability. • Illustration skills: The design approach should center around illustrated art. Ideally, you're an artist who can breathe life into a calendar with your unique style. • Customization: The calendar should have specific designs that highlight certain events. While I'm not specifying what these events are at this moment, your flexibility and skill in incorporating these designs seamlessly are crucial. If you believe you have the artistic prowess and the eye for detail ...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Hair Style Vector Illustrations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...IT WILL BE IGNORED AND DELETED STRAIGHT AWAY. IT APPEARS TO BE THE SAME PEOPLE AND COMPANIES DOING IT OVER AND OVER AGAIN. I'm seeking an experienced vector illustrator for an ongoing project. You will be creating an unlimited number of hair line vector illustrations in various styles such as straight, wavy, curly, and others. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in vector illustration - Proficiency in detail-oriented hair style representations Project Specifics: - Ongoing project, no limit to the number of illustrations needed - All illustrations should be in black and white - Creative freedom allowed within the required hair styles scope. This project will require someone with attention to detail, who can capture the essence of different hair types in ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Minimalist Sketch Illustration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an artist to design a simple and minimalist sketch illustration for me. The purpose of the image is to serve as an illustration, potentially for a book, article or other similar uses. Key Responsibilities: - Create a sketch that is simple and minimalist - Ensure the sketch maintains a sense of simplicity, avoiding any intricate details Ideal Skills: - Skilled in creating sketch illustrations - Have a knack for minimalist design - Can adhere to instructions and requirements Experience: - Proven experience in creating sketch illustrations - Portfolio showcasing minimalist design work I invite applicants who believe they meet these criteria to bid. Please provide your portfolio or examples of your previous work.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented illustrator who can transform a photo into a cartoon-like vector AI illustration. The final product will be used solely for illustration purposes. Skills and Experience: - Proficient in Adobe Illustrator - Experience in cartoon-style illustration - Ability to work quickly due to urgency Deadline for the project: ASAP, please apply only if you're available to start immediately.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...web development specialist with the skills and expertise to build a simple website for me. The project is time-sensitive and I would like to have it completed within a week. The ideal freelancer should be well-versed in web design and development, have experience creating simple websites, and ought to be able to complete the task within the given timeframe. A solid grasp of graphic design and illustration would also be beneficial, but not necessary for completing the job. Looking for MsSQL database , React and .Net developer with strong React knowledge. We run our test automation using robot framework for two websites. We need to show all test suites and test cases on the website when clicked on the test cases' menu. When the user clicks on the test suite, the website wi...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  For the purpose of inspiring exciting n...illustrations for my clothing brand. Your work will be an important influence on the creative direction of my upcoming collections. Your illustrations will be printed directly onto fabric, giving them a really unique, tactile quality that digital or canvas mediums can't quite achieve. This is a unique opportunity to see your work come to life. Ideal qualifications: - Proven experience in abstract illustration - Background in fashion is preferable - Experience in creating print-ready artwork for fabric - Strong creative instincts to align with brand's existing aesthetic If you're passionate about fostering inspiration within the fashion industry and like the sound of your art making a real impact, then this could be the per...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...• Copyright free: It's very important that the material be copyright free. The aim here is to pay homage to these beloved characters, not to infringe upon existing properties. 12-15 illustrations per ideal freelancer for this project would have moderate-level skills in character design and illustration, with a keen understanding of cartoon aesthetics and the ability to inject their own unique style into familiar characters. Past experience with Indian cartoon character illustration would be a bonus. ONLY INDIVIDUAL FREELANCERS. PLEASE ADD PORTFOLIO. Mention T-Shirt in your Bid....

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon freelancer for Reat and .Net App 6 วัน left

  ...web development specialist with the skills and expertise to build a simple website for me. The project is time-sensitive and I would like to have it completed within a week. The ideal freelancer should be well-versed in web design and development, have experience creating simple websites, and ought to be able to complete the task within the given timeframe. A solid grasp of graphic design and illustration would also be beneficial, but not necessary for completing the job. Looking for MsSQL database , React and .Net developer with strong React knowledge. We run our test automation using robot framework for two websites. We need to show all test suites and test cases on the website when clicked on the test cases' menu. When the user clicks on the test suite, the website wi...

  $36 (Avg Bid)

  I'm in need of a talented cartographer and illustrator to create an engaging map. The map will highlight food venues offering French cuisine in a specific wine region. The primary purpose of this map is to serve as a tasteful guide for gastronomy enthusiasts. Special interests are venues offering main courses, desserts, and appetizers. Necessary skills include: - Experience in cartography - Knowledge of French cuisine is advantageous - Able to depict menu items in a captivating way - Fluent in English for clear communication This is a unique approach to showcase regional French cuisine and it's an excellent opportunity for creative professionals looking for something a bit different. Looking forward to seeing your bids! The idea is to create a menu around the burgundy map, fin...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Cartoon-Style Children's Book Illustrations 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...high-quality work. - Strong communication skills to understand and implement feedback. This project not only requires a skilled digital illustrator but also someone who understands the interaction factor in children's books. Your work will directly contribute to making this book an engaging and interactive experience for young readers. Skills Required: Graphic Design Photoshop Illustrator Illustration Caricature & Cartoons...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented illustrator to design a marriage-inspired, family portrait illustration. I'm looking for a specific style and color palette. Key Requirements: - Style: The illustration must be done in a cartoon - realistic style. It should capture the likeness of real people, but have that special, whimsical flair that cartoon illustrations are known for. - Color Palette: Vibrant and colorful. I want an illustration that immediately stands out. It should be full of life, reflecting the joyful and celebratory spirit of a wedding. - Purpose: The illustration will be used as a graphic in wedding-related advertising material. It needs to both captivate and engage the audience, making them interested in our products and services. Ideal Skills: - P...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Fun, Corporate Logo for Money Lending Firm 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...symbol/character) possibly having teeth crunching down onto paper money/cash. A mockup/draft of this is attached with this post. IT IS IMPORTANT that the 2D version is clean and could be easily viewable is a single/grayscale format when needed. We are thinking for the future too, we may want to utilize the fun "M" monster for animations and such so you should also be able to produce a 3D type of illustration with this with just the character. - Open to other suggestions as well. - We do NOT want it to look like a sports team logo or school mascot logo. To qualify for this position, you should: - Be experienced in logo design and character esign - Possess a knack for sleek, modern styles with a playful, corporate twist - Have a creative eye for combining texts and im...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented and creative designer to create a personal logo for me. This logo will be based on the reference image I will provide. As the logo is for personal use, the look and feel should be uniquely reflective of my preferences stated below: Key Project Aspects: - Name: Kangoo Hot Dog - Please the Hot dog in the Kangaroo's hand - Style: free . I give preference to circular logos as in the reference image - Color Preference: I attach color reference in the cropped image - Reference Image: An image will be provided for inspiration and direction. However, the design should not be a facsimile of the original, but rather something similar with your creative touch. Looking forward to receiving bids from passionate and innovative designers who can deliver quality wo...

  $10 (Avg Bid)
  Flashing Steel Window/Doors Illustration หมดเขตแล้ว left

  I'm in immediate need of an architectural illustrative section for my project. This need to be straightforward, not too detailed, just enough to get the essentials across. Here's specifically what I need: - The illustration should focus on demonstrating the flashing process of steel windows and doors after they have been installed. - Unlike some architectural drawings that meticulously detail measurements and extra specifications, this one doesn't need to go too in-depth. Rather, it should emulate those common types of drawings seen in plans. - As the project requirement is quite urgent, a quick turnaround is expected. The ideal freelancer for this task should be skilled in: - Producing architectural drawings, specifically sections - Good knowledge of constructio...

  $439 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...book. - Collaborate closely with me in order to incorporate my vision into the illustrations. - Deliver high-quality, digital-ready illustrations. - Be able to handle revisions if needed. Skills and Experience Required: - Proven experience illustrating children's books, especially those with an adventure theme. - Ability to create engaging and age-appropriate illustrations. - Excellent digital illustration skills. - Strong understanding of children's literature and the ability to translate text into impactful visual narratives. - Open and timely communication. 10 illustrations needed African-American boy at school Brushing teeth Playing at school Playing with 2 friends Hugging mom Eating cereal Being bullied Shopping at grocery store Praying at bedtime Smiling alon...

  $40 (Avg Bid)

  I'm currently in need of a skilled graphic designer to help create some realistic illustrations including a logo for marketing materials. Key Tasks Include: - Design a professional, original, and visually appealing logo. - Develop realistic illustrations that would complement and boost my marketing efforts. Ideal Candidate Should Have: - Proven experience in graphic design and illustration. - An impressive portfolio showcasing realistic designs especially in logo and illustrations related to marketing materials. - An understanding of branding and its importance to marketing. - Creativity and a keen eye for detail. - Ability to adhere to deadlines and deliver prompt results. Please provide some samples of previous work related to realistic design in your proposal. Looking f...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Advanced Camera Cross-Sectional Diagrams 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a cross-sectional illustration of two different cameras - a DSLR and a mirrorless model. The look of the diagrams should reflect an good level of detail. - The components to be captured and highlighted include all the major internal structures - the Sensor, the lens elements, the shutter mechanism, the Aperture, and the Pentaprism. - Each of these components should be depicted in a way that elucidates the in-depth functioning and their role to photography enthusiasts and professionals alike. - Since the output required is a detailed one, the dimensions needed should be A3 (11.69 x 16.54 inches) to accommodate all the intricacies. The ideal freelancer for this job would have a background in both graphic design and photography, providing enough technical know-h...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am on the lookout for an illustrator who can support an ongoing project, specializing in realistic object depiction. Here's a rundown of what I need: - A focus on realistic illustrations: Our project...realistic illustrations: Our project deals with the detailed and realistic depiction of various objects. - Full color illustrations: I'd like these illustrations to be vivid and vibrant, employing a full color palette. Ideal candidates will possess a keen eye for detail and a knack for accuracy in capturing the realism of objects. Professionals with previous experience in realistic object illustration and a solid track-record will be given preference. Please share your relevant portfolio pieces to display your skills and past work. Looking forward to collaborating on th...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ... specifically for the Women of New York Life - Staten Island. The Logo must reflect new york life logo in some ways and the words "Women of New York Life - Staten Island". CRUCIAL ELEMENTS: - The logo must use symbolic style to communicate a strong message. - The design must keep in mind the spirit of New York Life. -The logo of New York Life IDEAL SKILLS: - Graphic Design - Logo Design - Illustration - Creativity - Deep understanding of symbolic imagery - Context-sensitive design EXPERIENCE: Freelancers who have previously designed logo's for organizations that focus on women empowerment will be preferred. It will be crucial for you to understand the nuances associated with incorporating symbolic elements that reflect the empowerment of women within the Financi...

  $35 (Avg Bid)
  การันตี

  ...experience in book illustration will be a definite advantage. - Ability to capture and portray intricate details in illustrations. TASKS TO BE DELIVERED: - Your main task will be to create book illustrations that truly reflect the atmosphere and characters of the narrative. - Sketches should not only be visually appealing but should also align with the content of the book. In essence, your role will be pivotal in catching a potential reader's eye and making the book visually compelling. Therefore, your work should demonstrate greater attention to detail, authenticity, and creativity that appeals to a high degree of realism. Bids should include examples of your previous work in sketching. Preference will be given to those who have prior experience in book illustration...

  $188 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I'm in search of a skilled artist to create realistic yet slightly cartoony (inspired by googie art style) illustrations for more than 20 pieces for my fantasy-themed board game. Detailed understanding of realistic and googie art style as well as a background in illustration are critical. It's fundamental that you relate with the sci fi genre and could represent it effectively in the game artwork. In your proposal, please include previous works that align with this style and theme. Your creativity and artistic eye will craft the visual gateway into this fantasy world.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Trophy icon Banner Images for Website Sections 5 วัน left

  ...hub) 2. What's New (announcements) 3. Reminders 4. Our DNA (relating to company culture). Key Responsibilities: - Design realistic illustrations that align with our brand image - Ensure illustrations reflect and appeal to an adult demographic. Professional but also fun and informal - Ideate and execute art for the mentioned website sections Ideal Skills: - Solid experience in realistic illustration - Strong creative thinking, and the ability to visualize and deliver upon a creative idea - Experience tailoring art to specific audience demographics, ideally adults - Excellent time-management skills to meet deadlines Notes: - No text on banner. This is not a promotional banner. It's purely internal for staff. - Please incorporate those colours in the attached cu...

  $32 (Avg Bid)
  การันตี

  ...chip boxes) Invoices / Letter heads Branded delivery car Digital applications such as.... Website / Social Media / Email sign off Deliverables: 2 Logos (1 for our main branding and then 1 for simplified / restricted print) Logo 1: This will be the main shop logo that lives on the shop front & digital applications, as you will see from my example I like the idea that this has a character illustration of a cod fish, uses the colours of Navy, Gold and White and clearly reads: The New Wolds Chippy. I also think it will help to have this all contained in an extractable circle so its liked a stamped logo. Logo 2: This will just be typographic of the shop name for more basic applications (e.g. uniform & invoices), It will read as the New Wolds Chippy in the colours of t...

  $680 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก
  Graphic Designer 5 วัน left

  I'm currently seeking out a skilled logo designer, preferably someone with solid experience in creating unique, abstract illustrations. Logo Requirements: - The logo must primarily consist of an abstract illustration. - This illustration needs to be distinct, as it will be the main visual element of the logo. Color Preferences: - I haven't made a final decision yet on the color scheme. As the design process unfolds, we can weigh in on this together. Ideal Experience and Skills: - Proven experience in logo design - Strong portfolio showcasing abstract illustration skills - A knack for understanding and implementing client vision - Openness to feedback and willingness to make changes The perfect candidate should be able to capture my ideas and notions...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Illustration showing sustainability data flow 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The purpose of this project is to have an illustration of the data ecosystem in sustainability reporting. It needs to clearly send the massage that data is integral in reporting and many stakeholders need them. This educational illustration will be for educational materials circulating on LinkedIn. Therefore, the fusion of simplicity, aesthetics and clarity is vital. • The ideal freelancer should possess a high level of design proficiency, coupled with a knack for the minimalistic style. • the freelancer need's to use his creativity to develop many different design untill we get the right fit. • A background in designing educational illustrations is beneficial. • An understanding of marketing and brand communication on LinkedIn would be a plus. ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Bubble Tea Inspired Wall Art Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...illustrations. - The style of illustration should be cartoonish, which will allow for a playful and appealing interpretation of our product. - Color is a necessary element to capture the fun, dynamic, and youthful vibe of our store. For this project, the design should prominently feature pastel colors to create soothing and playful visuals to attract our customers. -The background should be a white-painted street wall. - Products to be highlighted on the wall are Brown Sugar Milk Tea, Pearl Milk Tea, Taro Milk Tea, Mango Passion Fruitea, Lychee Peach Fruitea, Strawberry Kiwi Fruitea, Frozen Yogurt with Fresh Fruits, Gelato. We are looking for 9 - 10 products - Print size is 1.9 x 1.9 mtrs. I believe a graphic designer with a strong background in illustration and experien...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  Website UI Refinements & Illustrations Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a proficient UI designer, proficient in Figma or Miro, to revamp and refine the existing high-fidelity design for my website. The required enhancements primarily include layout adjustments and the creation of high-fidelity 2d/3d illustrations. The project's primary demands entail: - Working in sync ...our communication process to ensure optimal results. - Modifying the existing layouts following the feedback provided. - Creating original realistic 2D/3D illustrations that incorporate a balanced blend of abstract and detailed elements. Note that availibility for immediate commencement on the project is key. We need to start immeditely. Experienced candidates with a proven portfolio in 3D illustration, layout redesigns, and real-time cooperation will be hi...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled digital illustrator with a flair for cartoon-style artwork to create a personalized digital illustration that represents my team's journey. The illustration should include: - The team's name - Elements representing specific projects we've completed - Challenges we've overcome - Key milestones we've reached Use bright and vibrant colors to capture our dynamic and high-achieving team spirit. The final product will be shared digitally, providing an innovative alternative to conventional team trophies. Your ability to translate our team's journey into an engaging, vibrant cartoon will be highly valuable in this project. Experience in digital illustration and a portfolio showcasing similar works will be advantageou...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Elite Window Coverings Branding Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an artistic designer who can conceptualize an elegant and premium branding package for my special window covering supplier and installation company. The required hue is black and gold, giving it an air of prestige and admirable elegance. Key Perspectives: * Integrate our business name, illustration, and a significant shape or symbol into a classy logo design. * Create an impressive business card that communicates our brand identity convincingly. * Implement an engaging, user-friendly website that reflects the same sophisticated black and gold color scheme. Ideal Skills: * Graphic design and branding experience, particularly in executing premium and elegant styles. * Expertise in web design and user experience aspects. * Keen attention to detail and an exceptional sense of c...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Happy Stick Figure on Stump Illustration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an illustrator adept in creating stick figure art. The final illustration should depict a stick figure emanating a feeling of happiness. The figure should be standing next to a tree stump with one foot propped up on it. Skills and Experience required: - Ability to depict emotions through minimalist art - Experience in creating stick figure illustrations - Understanding of composition and positioning in art - Ability to interpret and implement feedback effectively The end result should be a simple yet engaging stick figure drawing that captures the emotion of happiness effectively.

  $87 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Realistic Monochromatic Bag Illustration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled artist to create a realistic and monochromatic illustration for a bag I intend to sell as a product. The ideal candidate would possess: - Experience in producing realistic styled illustrations - Ability to work well with monochromatic color schemes - Experience in designing for physical products, particularly bags This bag takes inspiration from a local instrument referred to as a talking drum by Nigerians. If you notice I attached a work a previous illustrator had done in black and gold my issue with it is that he failed to cover all I asked for in my drawings the side looks more like a triangle with a rounded bottom but he made the side circular which I don’t want. This bag is to be in 3 illustrations 1 in black with gold hardware, cherry red w...

  $61 (Avg Bid)
  NDA
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Trophy icon New Jersey Circuit Map Artwork 9 วัน left

  I need assistance to create distinctive and detailed artwork of New Jersey. It should closely mirror the green and copper aesthetic of a classic circ...aesthetic of a classic circuit board, but in the form of a map. The artwork must be compact, as the design should not exceed 1 square foot. Key Features: - Counties, major cities, and highways all incorporated into the design. - High detailing for the major landmarks in counties and cities. - Highways must be significantly distinguishable from other roads. Ideal Skills: - Geographic illustration - Graphic design - Excellent attention to detail - Knowledge or experience in circuit design would be beneficial. This project will suit a freelancer who enjoys creative challenge and has a knack for converting ideas into engagin...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Cleaning Supplies Illustration Logo for brand name (Twentyeight) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I'm looking for a skilled graphic designer to create an appealing and distinctive logo featuring cleaning supplies - specifically cleaning products like bleach. The logo will be prominently used to market to households, therefore, it needs to be relatable and easy to understand. Creativity is key but clarity is equally important. The Ideal Candidate: - Meaningful experience in creating logos or relevant illustrations - Familiarity with designing for cleaning products or similar goods would be beneficial - A knack for capturing audiences' attention in a fast-paced, consumer-driven market - A keen understanding of how to convey a brand message effectively Ultimately, what I seek is a creative blend of professionalism, uniqueness, and simplicity. Looking forward to see...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  I'm in search of an experienced graphics designer skilled in the creation of vector images. - The vector image should primarily portray an E-Rickshaw Loader. - Particulars: - I prefer an angle view for depth and definition. - The design has to be highly detailed and visually appealing. Ideal candidates for this project should have a strong portfolio of vector design, particularly in the automotive sector. Quick turnaround time and attention to detail are highly valued in this project.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Realistic Running Horse Illustration Required 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a highly skilled illustrator to create a detailed, realistic, and naturalistic-colored drawing of a horse in a running pose. The final delivery should include both vector and png files. Skills and Experience: - Proficient in advanced drawing techniques, with a focus on realistic animal illustrations. - Experience with full color naturalistic illustrations. - Able to capture dynamic movement in illustrations, specifically, a running horse. - Expertise in creating both vector and png files.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  137 คำเสนอราคา

  ...would like an illustration that captures the vibe of the reference provided. - Capable of having certain elements altered, such as colors and small aspects of the image, to allow it to aptly fit various apparel items. Ideal skills and experience: - Strong experience with vector graphics, preferably in the streetwear/fashion industry - Proven ability to adapt designs for different mediums - Exceptional creativity and style adaptation Please note that we don't have specific colours, elements or style from the attached image in mind—that’s where your creativity and vision come in. However, we’re seeking a design that can resonate with our streetwear consumers (street/hood) We therefore encourage you to think outside the box and come up with a fresh, vibran...

  $18 (Avg Bid)
  การันตี
  Anti-Bullying Children's Book Illustration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled and creative illustrator to bring life to my preschool-aged children's educational book. The theme of the project revolves around teaching children to overcome bullying. Key tasks include: 1. Developing vibrant and engaging illustrations that can capture the attention of 3 to 5-year-olds. 2. Delivering the story's message effectively through visual art. 3. Creating illustrations that complement the emotional tone of each specific scene. The perfect candidate for this job must have: 1. Proficient in creating colorful illustrations. 2. Excellent understanding of how to visually depict sensitive topics like bullying for a young audience. In conclusion, I am seeking a passionate illustrator who can help bring this important story to life. This chi...

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน illustration ชั้นนำ