ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  782 imovie งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...active content creator, I'm looking for an experienced video editor who can help me edit my tech video footage for various platforms, including YouTube videos, YouTube shorts, and Instagram reels. The average length of the videos to edit is less than one minute. There's no requirement for any specific video editing software. Whether you're comfortable with Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie, what matters most is the end result - high quality, engaging visuals that capture the spirit of my storytelling vlogs. Key skills and experience: • Experienced in editing short form video content for social media • Strong visual storytelling abilities • Creativity and an eye for detail • Ability to meet deadlines In summary, your role would ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Trophy icon Animated Subscribe Button Redesign 22 วัน left

  I need an experienced graphic designer who is proficient in using iMovie and Final Cut Pro software to design a fresh and simple "Subscribe" button in different sizes - small, medium, and large. The button should be compatible with Facebook, Instagram, and YouTube, X (Twitter) platforms. *** what requesting Attached is the blue color I have to reshape all the time create a easier method and will test during contents Key Requirements: - Create a cleaner, simpler "Subscribe" button with a similar bounce, fade, and slide animation effects as the older version attached. - Button needs to be audible and visually appealing. - Provide distinct versions for small, medium, and large screen resolutions. - Ensure the button is easy to add

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  YouTube Home Renovation Video Editor Needed หมดเขตแล้ว left

  ...only have a keen eye for detail and continuity, but also the ability to create an engaging narrative. You will be expected to: - Compile multi-clip scene sequences - Enhance video quality - Integrate music and sound effects (provided by you) Requirements: - Proficient in video editing software, preference not specified. Whether you're most comfortable with Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie, you're welcome to apply. - Ability to source and integrate suitable music and sounds into the video - Experience with editing videos around 10-30 minutes long is a plus. Overall, I’m looking for someone who can turn a DIY home renovation project into an engaging, informative, and fun visual journey for my audience. This project will require not just technical ski...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Documentary-Style Business Promotion Video Edit หมดเขตแล้ว left

  ...project is to promote my business to potential clients. With your expertise, I want to draw in and engage this target demographic effectively. The editing style should lean towards the documentary side, delivering a clear, concise, and factual representation of my business and offering. Skills and experience necessary: - Proficient in major digital editing software tools like Adobe Premier Pro, iMovie, and Final Cut Pro. - Experience with documentary-style editing is a must. - Ability to edit in a way that successfully caters to potential clients. - The knack for storytelling through editing. - A keen eye for details to ensure all information communicated is precise and accurate. - Experience in business promotion or marketing videos would be advantageous. Your role is signif...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  iMovie Video Reel for University Entry หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to create a captivating 5-minute iMovie video reel to showcase my son's football/soccer skills for his university entry. The project will require you to organize and package a series of videos I'll provide, complete with a front section where some key details will be highlighted and an end slide. •Preferred Style: The video should be dynamically edited in a modern style to effectively highlight the football prowess of my son. •Experience Required: Experienced freelancers well-versed with iMovie, video editing, and a proven track record in creating compelling sports reels are most preferable. Please make sure to include your relevant experience in the application. I look forward to creating a striking video that can enhance my son...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Video Touch-Up and Transition Addition หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced video editor to perform a touch up on two merged videos, with the combined duration of 2.39 seconds. The specific...merged videos. The exact transition type will be left up to your professional judgment. An array of fade, slide or dissolve could be applied. - At the end of the video, my contact information needs to be added. - The software originally used to merge the videos was not specified, so your expertise in using different editing software will be needed, whether it's Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie. - The final merged video is required in MP4 format with 1080p resolution. Ideal candidates for this job are experienced in video editing, able to make judgment calls on transitions when needed, and are proficient in various video editing ...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Versatile YouTube Video Editor Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a versatile YouTube video editor. My needs aren't software specific, so please apply whether you use Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie. - Video Duration: I've chosen not to specify a duration for my videos. So, you should be comfortable editing video of varying lengths. - Theme/Style: There's no specific theme or style I'm going for with my videos. I'm more interested in your creativity and ability to tell a great story through editing. Ideal candidate should have a keen eye for detail, creativity, and excellent storytelling abilities. Past experience in editing videos for YouTube is a plus.

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Tamil Audio Clips Short Video Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a professional video creator with a knack for innovative shorts production to create 1-2 minute videos using provided Tamil audio clips. You'll be jazzing up these audio clips, turning them into engaging short videos. Key requirements include: - Proven experience in the use of video editing software such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie. Please state which software you intend to use. - Comfortable handling Tamil audio content. - A creative mind with an eye for making 1-2 minute appealing short videos. - Ability to deliver promptly. I'm excited to see how these Tamil audio clips can be transformed into thrilling videos. Showcase your best work and let's create stunning videos together.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Enthralling Basketball Montage Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a talented video editor to put together a captivating, high-quality basketball montage that extends beyond three minutes. Key aspects of this job include: - Capability: As I skipped the question on preferred software, it's imperative that potential candidates are proficient in using industry-standard video editing tools such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie. - Expertise: Professionals applying for this job need to demonstrate their expertise in creating sports-themed videos. Showcasing previous projects of similar nature in your application will be extremely beneficial. - Time Constraint: The project entails developing a compelling montage that extends beyond the 3-minute mark,. High attention to detail, flawless transitions, and a good se...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Medical Video Editor Required หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a tenacious video editor with experience in medical or similar detailed fields to work on creating an educational video for patients. The project involves taking raw footage, cutting and editing to produce a final product that's both engaging and highly informative. Key Requirements: - Proficient with video editing software, ideally Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie. - Demonstrable experience with video editing, preferably in the medical sector. Please share examples of your past work. - Ability to provide a clean, professional edit that effectively transfers knowledge to patients. The end product should result in an informative patient education video that is easily digestible and engaging for the viewer. We want to empower our patients with know...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Instagram Reels Video Editing Required หมดเขตแล้ว left

  ...creating compelling, fast-paced transition reels for Instagram. The videos will likely be before-and-after transformation reels, much like the ones you may have seen on TikTok. Below are a few details outlining my expectations: • The video editing software is flexible as I did not specify one- choose the software you think caters to my needs best. Whether it be Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie, I am more concerned with the final product. • Freelancers should showcase their past work in their application • I prefer fast-paced transitions for my Instagram reels edit. This project would be a perfect fit for a video editor with experience in creating catchy, engaging Instagram reels that are popular in the current Instagram scene. A solid understanding o...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Tutorial Video Editor Needed Part-Time หมดเขตแล้ว left

  Seeking an experienced part-time video editor, particularly in the field of content/turorial videos. Accurate comprehension of the project is critical, hence freelancers with previous experie...particularly in the field of content/turorial videos. Accurate comprehension of the project is critical, hence freelancers with previous experience in this specific area are preferred. Key qualifications: - Proven experience in editing tutorial videos. - Ability to work part-time on a consistent schedule. - Proficiency with any major video editing software like Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro or iMovie, although specific software proficiency is not a necessity. Apply by detailing your experience in tutorial video editing, past work records, and specific proficiency in editing software...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Educational Video Editor Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a skilled video editor to enhance an educational video by adding text and background elements. While I'm not specific about the video editing software you are using, having Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie installed on your laptop will be beneficial. Your task will involve: * Adding compelling text to the video content * Incorporating an appropriate background that complements the context The ideal freelancer for this project should have: * A wealth of experience in video editing, particularly with educational resources * Sound knowledge on how to creatively add elements without losing focus on the educational objective of the video * An impressive portfolio showcasing exemplary video editing projects. Applicants are urged to demonstrate thei...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  iMovie Magic: Edit & Titling หมดเขตแล้ว left

  ...freelancer who can bring my vision to life! Specifically, someone who's adept with iMovie for a project that demands precision in cutting, trimming, and the strategic placement of text/titles. Here's a bit more about what I'm looking for: **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in iMovie is a must. - Experience in cutting and trimming footage educational in nature - Videos are of lectures requiring some minor editing - Creativity in inserting text or titles to enhance viewer understanding and engagement. - Ability to work with a 3-hour video duration while maintaining viewer interest through dynamic editing. - ongoing long term project - review 3 videos per week **Project Requirements:** - Use iMovie to cut and trim the provided footage into ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  True Crime Video Editor Needed หมดเขตแล้ว left

  ...an experienced video editor for my YouTube channel which specializes in true crime content. Your responsibility will include crafting compelling, documentary-style videos that average between 10 to 30 minutes in length. Specific requirements include: - Editing software: You're free to use any editing software in which you feel the most proficient, such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie. - Style: Documentary-style approach is required, with keen attention to stringent crime facts, smooth transitions, and suspenseful storytelling that grasps viewer engagement. Ideal applicants should have a substantial understanding of the true crime genre. An example of previous work on similar projects will be greatly advantageous. Experience in narrative pacing, tension ...

  $246 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  EduTutorial Video Magic หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a talented video editor to bring my educational tutorials to life! I have a clear vision for short sub-5-minute videos that are as informative as they are engaging. Here's what I need: - Expert-level skills in Adobe Premiere Pro, iMovie, or similar. - Experience with creating compelling educational content. - Ability to tell a story and explain concepts in an engaging way. - Quick turnarounds for videos less than five minutes long. - Flair for adding graphics, animations, or other visual elements to enhance learning. If you're passionate about education and know-how to craft memorable content, I want you on my team! Please share your portfolio alongside your bid.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Erase Text from Video หมดเขตแล้ว left

  For this task, I need a video editing expert capable of removing text from a video. As I am not sure of the software or tool used to originally create the video, proficiency in Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, and iMovie would be highly advantageous. Required Skills/Experience include: 1. Solid proficiency in video editing software, especially Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, and iMovie. 2. Keen attention to detail, for careful text removal. 3. Past experience and work samples in similar projects. When bidding, please include: - Past work samples, especially those that involve text removal or similar. Upon completion, the final video should be delivered in MP4 format. I am hoping to find an efficient professional who can handle this task carefully while maintaining th...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Intermediate Video Editor for Educational Content หมดเขตแล้ว left

  I have an exciting opportunity for a video editor who is comfortable with cross-platform software. The candidate will need to edit small educational videos for coaching classes. As I have no preference for a specific video editing software, flexibility and adaptability with either Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro or iMovie will be advantageous. Key responsibilities and requirements: - Editing and post-processing of educational videos - Creating engaging and visually appealing content for students - Must submit a detailed project proposal illustrating how they plan to meet the project's objectives Skill Requirements: - Intermediate-level experience in video editing - Experience or willingness to handle different video editing software - Exceptional attention to detail - Exce...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  iMovie Slideshow Troubleshooting Urgently Required หมดเขตแล้ว left

  ...urgently need a highly skilled iMovie expert who can assist me with a slideshow I'm creating for a 50th party happening tomorrow night. The photos I'm using were originally heics, but I've converted them to jpgs. However, when I add them to the iMovie timeline, most of them covert back to heics. - Software: iMovie (v10.3.8) - Operating System: MacOS Monterey The ideal freelancer should possess strong knowledge and experience in troubleshooting iMovie issues, particularly regarding image format conversions. Your ability to quickly diagnose and fix the problem will be crucial as I have a tight deadline to meet. Deep understanding of MacOS also necessary as I'm currently using MacOS Monterey. Fix it or tell me if it's a default setting...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Funerary iMovie Text Editing หมดเขตแล้ว left

  I have a finished iMovie project for a funeral and require modification of the opening titles. - Text needs to be adjusted using a script or handwriting font. - The newly adjusted titles should utilize a smooth fade in/out animation effect for seamless transitions. - Candidates with demonstrated experience or understanding in film editing, particularly with iMovie, are preferred. - Keen attention to detail and a respectful handling of the material are crucial.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Youtube Police Video Editing Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  For my Youtube channel focusing on police activities, I'm in need of a professional who can guide me to create distinctive video styles similar to what's seen in "Dr Insanity" and "Code Blue Cam" channels. We will be working with iMovie software or premier pro, from which I hope to master exciting techniques like: - Transition effects to blend scenes smoothly - Video layering and merging, bringing multi-dimensionality to the footage - Colour grading for enhancing video aesthetics - Voice over for creating compelling narratives Given my content primarily revolves around extensive footage of over 10 minutes, being adept at managing long videos is a critical requirement. Experience in creating police or crime-related content would be an added advantage....

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Animate a logo to be inserted in a ppt หมดเขตแล้ว left

  I need to animate a logo which should basically unfold on screen. I will be inserting it in the iMovie for the launch so need an appropriate file for the same.

  $24 (Avg Bid)
  NDA
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  home movie editing หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled video editor to assist me in organizing and editing a collection of digital home movies. Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, iMovie) - Experience in organizing and editing home movies - Ability to creatively suggest themes or styles for the video - Efficient time management to meet the 3-4 week deadline

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  More details: What types of videos do you need edited? YouTube videos What information should successful freelancers include in their application? Experience How soon do you need your project completed? ASAP

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Create Family Video in IMovie หมดเขตแล้ว left

  Project Description: I am looking for a skilled video editor who can create a family video in iMovie. The desired length of the video is between 5-10 minutes. I have all the footage that I want included in the video. I also have a specific theme and style in mind for the video. Skills and Experience: - Proficiency in iMovie and video editing software - Strong creativity and ability to bring the desired theme and style to life - Experience in creating family videos or similar projects - Attention to detail and ability to create a visually appealing and engaging video - Ability to work with existing footage and enhance its quality if needed This is the current video My daughter is now 8 and I need to update this video accordingly but do not have time to do it

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Edit and add music to iMovie หมดเขตแล้ว left

  I have an iMovie project that needs to be edited and have music added. I already have the music that I have purchased, but I'm unable to link it to the iMovie project myself. So I'm looking for someone who could clean up the project and add the music for me. The final video is expected to be about 39 minutes long. The editing needed includes trimming and cutting, adding transitions and effects, colour correction and audio enhancement. All of this should be done in a way to make the video engaging and entertaining. If you are experienced in video editing and know how to make a video look great, I'm sure this project will be a great challenge for you.

  $333 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  A simple video ad filmed with green screen. 1 person talking. 1 background picture added with iMovie afterwards. A white outline is visible around the persons body (due to green screen), this should be removed. Also background is grainy in the middle (due to green screen). This should be removed. This is overall a small job for someone who has the right video editing tool and knowledge.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Short film using video, audio and photo หมดเขตแล้ว left

  Wanting a creative promo video using GoPro footage and some still photos with music. Looking at max 20 seconds wanting something I cannot do on my own IMovie program…

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Canva Pro & imovie assistance หมดเขตแล้ว left

  Project Title: Canva Pro & iMovie Assistance Skills Required: - Expertise in designing graphics using Canva Pro - Expertise in editing videos using iMovie Project Description: I am looking for a freelancer with expert skills in both designing graphics using Canva Pro and editing videos using iMovie. The project involves creating and editing high-quality graphics and videos for a start out hobby YouTube channel. I've got the support files but am having trouble as my experience is limited and i need assistance pulling all of my pieces together as it's just taking me too long to figure out. I've watched all the tutorials I can handle and need help from an expert for this first post. Specific Requirements: - Designing eye-catching graphics for social ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...HURRICANE IDALIA FACEBOOK CAMPAING ASAP Looking for fast turn around to ad graphics to this video minor Edits ad brand logo and Pop Ups and CTA. Fast Turn Arounsd with Quality get s bonus. Plus most Facebook and Instagram ads also bonus This is for a Hurricane Idalia that has not hit yest so look art the Imovie Long Ad Graphics and minor edits quick turn around Description: - I am looking for a skilled video editor to create a promotional video for my product. - The desired length of the video should be between 30 seconds to 1 minute. - The purpose of the video is to promote and highlight the features of my product. - I have specific elements that I would like included in the video to showcase its unique

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Intro & Outro Graphics for videos หมดเขตแล้ว left

  We are a business management company that works with Online retailers, distributors. Looking for a intro with business stock videos that depict these industries with the final fly in of our logo. Looking for both intro and outro. This will be added to the beginning and end of all our software demo videos in iMovie

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Download video หมดเขตแล้ว left

  Can somone to help me download a video from this link.: The video is from an interview with a tv station, but I dont have the oroginal files anymore. I need the video because I am add... The video is from an interview with a tv station, but I dont have the oroginal files anymore. I need the video because I am adding snibbets in a presentation video. Im not tech savyy when it comes to describing file types etc. I basically just need the video in high format so I can edit in Imovie or other tools..Thanks in advance. I have attached a screenshot of the video here:

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  iMovie (how to split at times) (5 stars) simple หมดเขตแล้ว left

  Greetings - using iMovie on Mac and would like to split at specific moment. Want to be able to split and put another clip in between? I need a specific time and need to trim specific times? We really need to have to have desktop sharing - hope you can help me? There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills backing up, $10 possible? Please note $10 is the max total that I can handle for this (doing hourly reduces % fee). Will leave a Glowing paragraph of feedback 5 stars : - ) please be sure you are ok here My funds are low but will pay quick and leave 5 stars. Please give your best possible for your bid ? (something reasonable?) Please note there is hope we can mutually complete this task; we can leave each other nice comme...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  iMovie split at specific moment (5 stars) simple หมดเขตแล้ว left

  Greetings - using iMovie on Mac and would like to split at specific moment. Want to be able to split and put another clip in between? I need a specific time and need to trim specific times? We really need to have to have desktop sharing - hope you can help me? There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills backing up, $10 possible? Please note $10 is the max total that I can handle for this (doing hourly reduces % fee). Will leave a Glowing paragraph of feedback 5 stars : - ) please be sure you are ok here My funds are low but will pay quick and leave 5 stars. Please give your best possible for your bid ? (something reasonable?) Please note there is hope we can mutually complete this task; we can leave each other nice comme...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  iMovie help หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for help with an iMovie project for personal use. It's not a big job. have existing footage that I need assistance with editing, specifically with adding more advanced effects, text, etc. I do not need help creating new content from scratch, as I already have everything I need. This project will involve utilizing the iMovie application on my computer to create a slide show video for my brother's memorial service. I am looking for someone who is proficient and experienced with editing videos using iMovie. Ii know it's not a big job but I need the help .

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Youtube automation หมดเขตแล้ว left

  ...of the voiceover to suit the content and target audience. Ensure that the voice script is engaging and holds the viewers' attention throughout the video. Record voiceovers using available resources or tools provided by the team. Perform basic editing of voice recordings to remove background noise and ensure clarity. Requirements: Video Editor: Basic knowledge of video editing software (e.g., iMovie, Windows Movie Maker, etc.). Familiarity with sourcing and incorporating simple photos and videos from the internet. Attention to detail to maintain video continuity and quality. Interest in learning YouTube optimization techniques, such as tagging and thumbnail creation. Voice Scripter: Basic written and verbal communication skills. Ability to adapt writing style to suit diffe...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  College video presentation หมดเขตแล้ว left

  I have to create a 5-10 video on my annotated bibliography. Need audio and visual components on iMovie or adobe spark or screencast o matic

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Yourmind editing หมดเขตแล้ว left

  Organize your footage: Before you start editing, make sure your footage is organized and easy to access. This can save you a lot of time and frustration in the long run. You can use file management software or create folders on your computer to keep your footage organized. Choose your software: There are many video editing software options available, from free programs like iMovie and Windows Movie Maker to more advanced software like Adobe Premiere Pro and Final Cut Pro. Choose the software that best fits your needs and budget. Import your footage: Once you have your footage organized and your software chosen, it's time to import your footage. This is usually as simple as dragging and dropping your video files into the editing software. Create a rough cut: Start by creating...

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  EDITABLE TITLE DESIGN (TO USE WITH iMOVIE) FOR YOUTUBE VIDEO. Photo attached is just for reference.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  imovie intro and outro หมดเขตแล้ว left

  i have a company Heisey Hunters that sells antique elegant glass on youtube. i need an intro and outro created to be used in imovie .

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  video editor หมดเขตแล้ว left

  ...down your options and find a video editor that meets your specific needs. Research video editing software: There are many video editing software options available, from basic free software to more advanced paid options. Research the various options available and compare their features, ease of use, and price. Some popular video editing software options include Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, iMovie, and Filmora. Consider outsourcing: If you don't have the time or skills to edit your videos yourself, consider outsourcing the work to a professional video editor. There are many freelance video editors available on platforms such as Upwork, Fiverr, and Freelancer. You can also hire a video production company to handle all aspects of video creation, including editing. Look ...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Project for Abdelrahman W. หมดเขตแล้ว left

  Hi Abdelrahman W., I am looking for someone who can make short videos for real estate marketing. All info is available online and just needs to be assembled artfully into a video editable w iMovie. I can send a rough example.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Video editing หมดเขตแล้ว left

  I created a 23 minute iMovie on my phone and would like to have it professionally edited to make it look better and put music to it. Deadline is by Monday Feb 6th.

  $157 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I need help using a combination of free stock video images and adding a voice over to them, and combining with a short clip of myself explaining our need for grant funding. This is to meet a grant application requirement and does not need to be fancy.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Show picture filter and video encoding filter หมดเขตแล้ว left

  ...photoshop is a good solution then please record me a video how I can make a normal picure have the same look like these posted ones. Plus I have a short video, that I want to be in back and white. But as in the video of the header of this company video I want the sky to still be grey and the overall video to have a similar look as here. I would prefer to use Imovie but if that difficult to do with that program, I would also use different ones as to your suggestion. Please also record here your screen. as a sample video I selected: All in all should be easy for professional designer. For the future I would also give a larger project to a designer fully, so would be a nice thing to get to

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Real Estate Agent Marketing Manager หมดเขตแล้ว left

  Marketing Manager for Real Estate Agent I am looking for a part-time Real Estate Marketing Manager to help maintain community awareness and enhance customer experience for my real estate business. This...contact procedures - Creating marketing materials for listings and open houses, including print and online advertising - Posting on Facebook business page & business Instagram account - Updating client newsletters and communicating company updates - Monitoring and implementing the marketing calendar -Drive client outreach with mail, email and text MUST BE PROFICIENT IN: MailChimp, Canva, iMovie, Liondesk (CRM). IF NOT, PLEASE DO NOT APPLY. NO website design is needed. Required Attributes: High level of professionalism, attention to detail, promptness, fun & ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Video Editor หมดเขตแล้ว left

  Job description The job place will be in New Delhi, we work to enhance the social media platforms of the clients. Skills A keen eye for detail and a critical mind. Creativity and a passionate interest in film and video editing. Patience and concentration. The ability to listen to others and to work well as part of a team. A high level of self-motivation, commitment, and dedication...interest in film and video editing. Patience and concentration. The ability to listen to others and to work well as part of a team. A high level of self-motivation, commitment, and dedication. Organizational and time management skills. Camera Management Skills Should have knowledge of any of the video editing software:- Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, Adobe After Effects, Lightworks, Freemake,iMovie...

  $295 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $295 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Project for Dimitrios P. หมดเขตแล้ว left

  Έχω ένα βίντεο – σποτ που έχω ετοιμάσει εγώ στο iMovie. Είναι ενάμιση λεπτό διάρκεια. Έχω επιλέξει πλάνα και έχω ήδη το σπικαζ με το οποίο θέλω να ντύσω το βίντεο. Θέλω απλά ν...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน imovie ชั้นนำ