ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 install sphinx source งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สวัสดีครับ ผมกำลังหาคนเขียนโปรเจคเกมส์ออนไลน์ โดยที่ผมมี Source code เกมส์อยู่แล้ว ซึ่งซื้อมาจาก Unity assert store แนว MMORPG (Offline) Link !/content/15552 มี Demo ให้ทดลองเล่นอยู่ครับ โดยความต้องการของผมมีดังนี้ครับ 1. สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมส์ของผู้อื่นได้ (Animation network) เช่น เดิน , วิ่ง ,เอฟเฟ็คตอนใช้สกิล , ฟันมอนสเตอร์ , เปลี่ยนแปลงอาวุธของตัวละคร 2. ใช้ Unity Network 5 , Javascript , C# ในการเขียน (หากใช้ Tools อื่นก็ลองเสนอมาได้ครับ) 3. สามารถกำหนดจุดเกิดมอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นมอนสเตอร์เหมือนๆกัน 4. กำหนดการดรอปของไอเทมเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นไอเทมเหมือนๆกัน 5. ระบบ Inventory สามารถดึงข้อมูลไอเท็มของตัวละครแต่ละคนได้ ใช้ database mysql หรือ ms sql ครับ 6. ระบบแชททั่วไป และแชทส่วนตัว

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...well-organized and allow customers to book their one-way/two ways rides seamlessly. - The website should allow customers to rent cars seamlessly. - Payment should be flexible - customers can choose to pay either online or in cash to the driver. Additional Feature: - I would like customers to rate their rides with star ratings. - add “admin commission” in the system - supports Arabic Language? - Install it and prepare my whole website? - add a simple landing page that has only two choices: English/Arabic choices, then there will be only two another choices: - book a trip - Book a car (daily/weekly/monthly/yearly) Then go deeply in details - employees management that has permission to manage the website, subtitle: all employees- approved employees - pending emplo...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled WordPress developer to install a specific demo to my site. Here are the specific requirements: - The demo I want to install is the following: - The theme I'm currently using is fully compatible with the demo content. - I want the demo content added to my existing site without removing or altering my current content. Ideal candidate should have: - Proven experience in WordPress development - Deep understanding of WordPress themes and demo content - Ability to customize and integrate themes - Strong attention to detail and ability to work accurately to deliver the exact results I'm looking for. Please provide examples of similar projects you've completed in the past.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am seeking a professional to install Windows 11 IoT Enterprise on an NXP Plus System on Chip (SoC) using the Toradex Dahlia Carrier Board. This project requires the installation of Windows 11 IoT Enterprise as the primary and only operating system on this specific hardware setup. Key Requirements: - Proficiency in installation of Windows 11 IoT Enterprise on embedded systems - Experience with the Toradex Dahlia Carrier Board - Understanding of driver installations for the Plus SoC Specific Tasks: - Ensure that Windows 11 IoT Enterprise functions on the NXP Plus SoC - Install and configure necessary drivers for optimal performance - Troubleshoot any compatibility or performance issues that may arise You will be provided with the necessary drivers for the Plus

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Linux Server & WHM/Cpanel Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced freelancer to help with setting up my Almalinux server. The ideal professional for this job should have a deep understanding of Linux systems and server administration. Key tasks include: - Installing WHM/Cpanel: The chosen candidate will need to install and configure WHM and Cpanel on my server. - Setting up Email Server: The freelancer will also be responsible for setting up an email server on the system. - Securing the Server: The security of the server is a top priority. The freelancer will need to implement necessary measures to keep the server safe from potential threats. Please provide relevant experience in Linux server administration, particularly with WHM and Cpanel. The successful candidate will be able to deliver a secure, stable system,...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced AI developer who can create a sophisticated AI tool with the following features: - Lip Syncing - Natural Language Processing - Emotion Recognition The tool is intended to function on web browsers and must have the capability to produce results akin to that of Heygen Ai. I am looking for AI expert who can make the Ai tool like the lip sync function to ha...you am going to develop this AI Tool At the first, I think you have to improve and implement the lip sync perfectly using this opensources Bonus: Also if you have the best Ai tools than these and have a rich development experience about this, Most likely to be selected first. And I only look for the expert ------------------------------- tech: Python OpenCV TensorFlow and PyTorch MediaPipe CMU S...

  $583 (Avg Bid)
  $583 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  iOS Unity Game Bots' Source Code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on a quest to find iOS Unity game bots' source codes; particularly for strategy games. I've been unable to locate them online, and the source codes are crucial for my game's encryption. I seek someone experienced in Unity and iOS development with expertise in game AI. Key Points: - The source codes are not just for understanding, but also for encrypting my game. - I need the game bot to have auto-playing functionality. - The game bot should be designed for a strategy game genre. - The level of AI needed is basic, so the bot will be following simple commands. Skills and Experience: - Proficiency in Unity and iOS development is a must. - Prior experience with game bots and AI development would be highly advantageous. - Understanding of game encr...

  $670 (Avg Bid)
  $670 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am on the lookout for a freelancer who can provide custom source code for a PHP-based online casino platform. The platform will host a variety of casino favourites plus the addition of a simple graph-based game, namely: - Slot machines - Blackjack - Roulette - Aviator (A crash game) While I appreciate any extras or interesting features, for the crash game, a straightforward graph-based version will suffice. Knowledge and skills in PHP are paramount, along with substantiated experience in online gaming development. Excellent attention to detail, speed and accuracy are vital, as well as the ability to meet deadlines. For those that meet this description, please feel free to bid. Exceptional work could lead to an ongoing relationship. Looking forward to seeing what this community...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Ubuntu Linux VPS Install/configure the display options so that we can interact with Firefox, Chrome command line only, no cpanel/UI available we have set of code base that uses Python UI like tkinter/django/flask etc. As of now it is coming with the error "no display name, no display environment variable" or : couldn't connect to display ":0.0" or : couldn't connect to display ":0" You may have to do it using teamviewer/webex/screenshare Deliverables: 1. Actual installed/configured server with the ability to use browsers/UI 2. A simple documentation on what commands were run/packages were installed, the steps What information should successful freelancers include in their application? Past work How soon do you need your project comple...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Android App Deep Links required for Sign up 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Android app development who can help me with deep links or Android app links I need deep link to invite audience to install the app and sign up Follow this guidelines to create them - -

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Android developer to make specific modifications in my app's source code. Specifically, I would like to add a feature where the app prompts the user to set up a 4-digit numeric MPIN upon sign-up. Key Requirements: - Develop a feature to set up a 4-digit numeric MPIN upon user sign-up. - Ensure the MPIN setting screen is user-friendly and seamlessly integrates into the app's existing UI/UX. Ideal Candidate: - Proficient in Android app development with keen attention to detail. - Prior experience in integrating security features like MPINs would be a plus. - Good understanding of UI/UX design to ensure a seamless integration of the new feature. If you're confident in your Android app development skills and have a knack for implementing use...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Modification and optimization of web page source code and design update

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Complete Sendy Installation fix 404 error 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled freelancer to help me quickly install Sendy, an email marketing software, on my server. I already uploaded the Sendy folder and added SQL but I'm getting a 404 error and need someone to successfully install and fix the error. Key Requirements: - Quick turnaround: I need this completed in an hour Here's the guide:

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I will install and customize shopify theme to suit your store.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Script Installation on NameCheap Hosting -Project Micro 10$ BUDGET 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional to install the Instant Blog script on my NameCheap Stellar Business hosting. This will require cPanel access, PHP, and MySQL compatibility. Key requirements include: - Installing the Instant Blog script from the provided source - Ensuring it's working seamlessly on the hosting - Troubleshooting any technical issues that might arise during the installation Ideal skills and experience: - Proficiency in PHP and MySQL - Prior experience with installing similar scripts - Good troubleshooting skills in handling technical issues - Familiarity with NameCheap hosting and cPanel - Attention to detail to ensure a successful and error-free installation

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Optimal Cloud Mining Solutions Research 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to assist me in locating the most cost-effective cloud mining options for BTC. Key Project Details: - Main Goal: I hope to identify the most cost-effective cloud mining partners available. This will involve comparing the features and benefits of different companies within this field. - I want to be able to buy my own ASIC miner and have it placed in the datacenter of the provider. They will install it and service it should it break down. But the important thing is, that I want to be able to buy entire ASIC servers and own them and earn from them. - Data center should be a reputable one, for maximum trust, not a one person company running from a garage. - Aspects of Cost-effectiveness: Whilst I am interested in the lowest upfront costs, my priority remains centered on achie...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a skilled diesel mechanic with experience in commercial Diesel trucks (Kenworth T800) to search / Find me a NEW AFTERMARKET replace the air conditioning radiator (complete unit, see attached picture) in my 2013 T800 truck. The project has to be completed as soon as possible. I need you to confirm the unit will work with my truck (interchangeable). Please see attached pictures of existing unit. Key requirements: -Able to make accurate searches using search engine online -Confirm the AFTERMARKET unit will work with my truck (interchangeable with KENWORTH 2013 T800) - Proficiency in diesel engines, particularly the T800 model - Experience in air conditioning system repair and replacement - Availability for immediate work

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need a developer to install Teslamate on the domain I've already purchased. The installation should be according to the standard process outlined in this website: Specific Requirements: - Utilize SSH access for configuration - No customizations to the standard Teslamate installation are needed Ideal Skills and Experience: - Proficient in installing and configuring web applications, specifically Teslamate - Experience with SSH access to hosting environments - Familiarity with the standard setup of Teslamate

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Proxmox Virtualization and control Panel Setup 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need assistance with the installation, configuration, and setup of Proxmox virtualization software and control Panel for web hosting management. Key Tasks: - Install and configure Proxmox: Proxmox is the chosen virtualization software. You'll be responsible for its installation and ensuring it's configured correctly. - control Panel installation and configuration: The primary purpose of the cPanel is to manage web hosting. You'll need to install and configure it, ensuring it is running smoothly. Requirements: - Experience with Proxmox: Knowledge of Proxmox virtualization software is a must to effectively set up the system. - control Panel expertise: Experience in cPanel/vestacp, cloudpanel installation and configuration for web hosting management. - Network...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Objective: Epiidosis Investments LLC seeks an expert to swiftly install and customize Odoo Community Edition CRM. This CRM will manage client investments, integrating PBX telephony, appointments, online payments, VoIP/video calls, call logs, task management, financial proposals, legal documentation, and web integration with our branding. Scope of Work: Install and Configure Odoo CRM: Set up Odoo Community Edition and tailor modules for investment management. Telephony Integration: Integrate PBX telephony and enable VoIP/video calls for efficient communication. Appointment and Payment Systems: Implement scheduling and online payment gateways. Task and Document Management: Set up call logs, task management, and legal document templates. Web Integration: Integrate CRM w...

  $500 - $1000
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $500 - $1000
  37 คำเสนอราคา
  Egyptian Style Coffee Shop Architecture 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an architectural designer to help me create an Egyptian style coffee shop. This will be an interesting project that incorporates elements from the royal era. Key Requirements: - Designing the space in an Egyptian style, particularly from the royal era - Incorporating elements such as obelisks, sphinx statues, and lotus motifs - Emulating the ambience of popular cafes in downtown, to ensure it feels inviting and familiar to potential customers. Ideal Skills: - Experience in architectural design, preferably with some knowledge of Egyptian architecture - Creativity and an eye for detail to bring the royal era elements into the modern setting - Excellent communication skills, as we'll need to collaborate closely on the vision for the coffee shop. It's...

  $1834 (Avg Bid)
  $1834 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Raspberry Pi Expert Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I would like somebody who can make this code: Run on a Raspberry Pi 4 The full code is here: I will also need you to write a step by step guide, on how to install and how to make each of the steps required.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Tasks: - System optimization: Ensuring that orders and returns run smoothly in the future and are traceable in the dashboard. - Plugin installation: If necessary, install an additional plugin to better evaluate the data. Marketplace integration: Improving presence on marketplaces, especially Otto and Kaufland (Amazon is managed internally). - Ideas and suggestions: Bringing in your own ideas and suggestions to optimize the system. Requirements: - Experience with Plentymarkets and its plugins. - Knowledge of integrating and optimizing marketplaces. - Analytical thinking and problem-solving skills. - Proactive way of working and ability to develop and implement suggestions for improvement.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled WordPress professional to install and configure a theme on my website. The task is to make my site look identical to a selected demo. Requirements include: - Installing provided theme files - Replicating the entire demo site - Ensuring that the final site looks like the demo in terms of layout, color scheme, and all other elements I will supply the theme files and the login credentials for the website. All necessary content is available, so the focus is purely on design replication. No further customizations are needed - just a pixel-perfect reproduction of the demo site. Ideal skills for this job include a strong understanding of WordPress, experience in theme installation, and meticulous attention to detail. Demo site :

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled software engineer for setting Up OJS(Open journal System): You need to install and configure OJS on a web server, by following the installation instructions provided by the OJS documentation. will need the login details

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled software engineer for setting Up OJS(Open journal System): You need to install and configure OJS on a web server, by following the installation instructions provided by the OJS documentation. will need the login details

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced developer to help me set up a gambling site using a provided source code. The site has a working framework, but may have vulnerabilities that need to be fixed. Key Features: - User Registration and Login: The site should have a secure and user-friendly registration and login system, ensuring an engaging user experience. - Payment Integration: I'd like to integrate payment gateways for smooth transactions. Gambling Games: - Case Battles and Common Game Modes: The site should feature case battles and popular game modes like cases. The source code I have already includes these, so the main task would be to ensure they work seamlessly and safely. Design: - Bright and Colorful Aesthetics: I prefer a vibrant and eye-catching design for th...

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who has experience with Lightning Source and can help me revise my book, which has already been printed by them. This revision requires several updates: - Content and Information: I want to bring my book up to speed with the latest information, but I'm not entirely sure what this entails. Any advice or guidance on what changes to make would be appreciated. - Layout or Design: The overall visual appeal of the book needs to be altered. If you have design skills along with your editorial expertise, that would be a plus. - Adjustments on Cover: I need to modify the price and ISBN on both the interior and cover of the book. Please be familiar with this process. - Add Index: There's a 12-page index ready to be added, but it's not yet ...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I am currently seeking an expert in air conditioning, specializing in ductless, mini-split systems. Key Tasks: - Installation of a ductless, mini-split system Specifications: - The system will be installed in a single room Required Skillset: - Extensive experience with ductless, mini-split systems. ...ductless, mini-split systems. Key Tasks: - Installation of a ductless, mini-split system Specifications: - The system will be installed in a single room Required Skillset: - Extensive experience with ductless, mini-split systems. - Strong understanding of air conditioning installation processes. Please note, your bid should factor in all relevant considerations for this specific type of install. Ensure your experience with this form of AC system is clearly outlined in your...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  ...configure a web server at home (local server). I already have a computer that I intend to use as the server. Could you please provide me with a quote for the following services: 1-Server installation: Basic configuration of my existing computer as a local server. This includes installing necessary server software, free panel and setting up network connections. 2-Installation of prepared software: Install and configure programs such as Microsoft Office and Outlook. I already have licenses for these programs and need help setting them up correctly on the server. 3-Remote access configuration: Ensure that I can log in to and manage the server via remote desktop from other devices, both within and outside my network. 4-Domain and email integration: Link my domains (2) to my home ...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  This is the files of My website: I need install this in xampp on My VPS Windows 2022. And Connect My website in sql server data bases of My game server flyff. Need Only simple fixes to this work.. not op price please..

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need an expert who can install Letscrypt SSL on my personal Ubuntu 22.04 server. I will provide the URL and you must do it immediately. You must have experience in: - Ubuntu system administration - SSL certificate installation, specifically Letscrypt - Working under time constraints I have already purchased the SSL certificate, so the task is to install it correctly. You must have SSH access to the server for this task. Please only bid if you can start immediately and complete this task without any issues.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of an ASP.NET expert to assist with setting up IIS, configuring the server, and running a web application on a server 2022. Key Responsibilities: - Setting up IIS: The hired freelancer should be able to install and configure IIS according to the requirements of the ASP.NET system. - Configuring the Server: The freelancer should ensure that the server is properly optimized for the system to run smoothly. - Running the System on the Server: The freelancer is expected to deploy the web application on the server and ensure it functions properly. Ideal Candidate: - Proven experience with ASP.NET: The candidate should have a history of successfully working with ASP.NET technologies in a server environment. - Proficient in IIS and server configuration: Strong knowledge ...

  $5 - $7 / hr
  ปิดผนึก
  $5 - $7 / hr
  13 คำเสนอราคา
  Private Filemaker Hosting Setup 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a Filemaker developer to set up a private hosting server for our Filemaker database. - Build a Private Filemaker Server with remote secure access as we dont want to pay a monthly fee to hosting companies. - Explain what kind of filemaker server license we should to buy (we have a regular Filemaker Pro 18 Advanced license) - Is that possible to install in a Contabo Server? (we got one) Ideal Skills and Experience: - Proven experience with Filemaker database design and scripting - Familiarity with integrating Filemaker with other applications - Knowledge of secure hosting server setup - Strong communication skills to guide through hosting selection. Your expertise will be crucial in ensuring our Filemaker database is accessible and efficient for our team.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  **Description:** I am looking for someone to help me with a private server for the game Digimon. There are errors appearing in the source code file, specifically related to names and chat within the game. **Requirements:** - Must join our Discord server for discussion and collaboration with the team. - No payment will be made until the project is fully completed and errors are resolved. - The proposed price will be final and non-negotiable after agreement. - All payment discussions and transactions will occur only on the Freelancer website chat. - Any attempt to discuss payment or money in the Discord server will result in immediate elimination from the project. **Additional Information:** The Freelancer recruiter has approved our project to be discussed on Discord, but only af...

  $1118 (Avg Bid)
  $1118 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  React Dashboard Installation Assistance 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of someone who can help me with my React project during business hours. I'm trying to install a dashboard with various widgets and believe I'm halfway there. You won't need to spend time researching how to do this as there's plenty of documentation available. Key Responsibilities: - Assist in the installation of widgets - Provide troubleshooting and debugging support - Answer any questions I have related to the project Ideal Skills: - Proficiency in React and JavaScript - Experience with React Phoenix dashboard installation - Ability to explain complex concepts in a simple manner - Excellent problem-solving skills - Availability during my business hours This project is mostly troubleshooting to make it be available in NonProd environment.

  $182 (Avg Bid)
  NDA
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need the following types of documents to be copytyped: - Handwritten documents - Printed documents - Scanned documents I do not require any formatting or editing, just a simple conversion of the text into a digital format. The final copytyped documents should be delivered in a PDF file.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  Implementing Referral Links on Android and iOS Webview Apps 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an Android and iOS webview app. The Android app is written in Java, and the iOS app is developed using Flutter. I want to create a referral link such that clicking on the link directs users to the respective Google Play S...written in Java, and the iOS app is developed using Flutter. I want to create a referral link such that clicking on the link directs users to the respective Google Play Store or Apple Store by detecting their mobile operating system. Additionally, I need to track how many installs are actually taking place from each referral link, not just clicks. The solution should be able to detect and track the install If you want you can do just in the flutter webview app details

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  $10 - JUST INSTALL ONE SDK please 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I just need a fast easy help I made a small 100kb android studio app zip (its a 1 page easy app), and I am trying to install the DJI Mobile (Android) SDK into it but having some trouble. Please get it working, and attach a function from it to one of my buttons in the app's main page, to show that the SDK was installed and works correctly. That's it! I might have more jobs after too if you want. Easy work for someone who is good at android. I'm just learning

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Project 2 - Maritime Security 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional e-commerce Maritime website built. I'd like this website to integrate credit card processing for all payment methods. Key Requirements: Requirements are documented in the attached LLD and Spreadsheet. Build Site Security - Maritime 2FA Login, Cookies, Password reset, UAC etc Install, Configure & Test The Best Global Cookie Geolocation API Ideal Skills & Experience: I need your proposal on all Security needs for the platform. Please DO NOT apply for this project if your hourly rate is above £5. You're wasting everyone's time. The more efficiently I see you finish Tasks and the lower your rate, the more work you will be given for months (maybe years) to come. I am currently accepting Rates at £2 - £4 per hour. Th...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  i need a skilled osclass SMF guy. I have a plugin that works as bridge bettwen osclass and SMF. The description of plugin is this: This bridge will allow your OSClass users to be automatically logged into an SMF forum residing on the same domain. To use: Step 1: Install an SMF forum. step 3: Install the SMF Bridge plugin. Step 4: Configure the plugin (through the SMF Bridge page listed in the Plugin menu). That's it! Use: Now whenever you log into OSClass, you'll also be logged into your SMF forum. The same goes for all your users. This plugin is NOT intended to integrate with existing SMF forum users. OSClass users can change their forum display name by going into their OSC Dashboard >> Forum settings. I have latest osClass version. I attach the free...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I require a professional to install a wired reverse camera in my sedan. Specific features sought for this project include parking guide lines. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with car electronics installation - Extensive knowledge of sedan wiring systems - Previous work on similar projects Main Job Tasks: - Professional wired reverse camera installation - Ensure functionality of parking guide lines feature - Verify safe and neat wiring installation, maintaining vehicle aesthetics (Reverse Camera already purchased)

  $20 - $167
  พื้นที่
  $20 - $167
  0 คำเสนอราคา

  We Need configuration of multi apps on Our Odoo 17 staging server and production as well. the following apps:- hide menu helpdesk knowledge whats app Accounting Module install Sign remove database link on portal Backup module integration Hide Menu :- Hide menu on the bases of user helpdesk -- Need Community Helpdesk feature Knowlege - Need Knowlegde module for Odoo community Accounting feature :- Accounting feature for Community Whats app:- Need whats app integration in Our Odoo Community Edition using Meta API Backup:- We need Automatic backup of db on google drive

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Multi-source Contact Info Scraping for Email Marketing 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled individual who can scrape data from various types of websites and collect specific contact information. The aim is to build a database for an email marketing campaign. Requirements: - E-commerce, business directory, and news website scraping - Collecting email addresses, phone numbers, and social media accounts The scraped data needs to be updated weekly to ensure the email marketing list remains current and effective. Ideal Skills: - Web scraping using Python, Scrapy, or similar tools - Data collection and management - Understanding of email marketing best practices - Ability to work with and update data on a weekly basis Please only apply if you have prior experience with similar projects and can provide references or a portfolio of your work.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can install a high-quality gloss paint protection film (PPF) on my vehicle. The film should cover the entire body of the car. Key requirements and tasks include: - Applying a top-notch gloss PPF that provides exceptional protection to the paint - Ensuring even and accurate application on every part of the car's exterior - Experience with PPF installation, particularly with gloss film, is a must - Professionalism and attention to detail are essential to deliver a flawless finish If you have a proven track record in PPF installation, particularly with gloss film on full vehicles, I'd love to hear from you. STUNNERS CAR DETAILING A1 STUDIO

  $9 - $15 / hr
  $9 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา
  WordPress and Polylang Specialist Needed 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a multisite, but this approach has proven to be unmanageable due to significant functional differences between the two language versions. Therefore, I want to switch to a single-site architecture and add the translated content directly. IMPLEMENTATION: Move Content: Move the German content from the subsite () to the root site (). Configure Polylang: Install and activate Polylang on the root site. Set German as the primary language. Add English as the secondary language in Polylang settings. Structure URLs: Configure Polylang to use /de for German content and /en for English content. ADDITIONAL CONSIDERATIONS: SEO and Redirects: Ensure proper 301 redirects from the old subsite URLs to the new single-site URLs

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  163 คำเสนอราคา
  VIVASHOP Theme Installation on CS Cart multivendor 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a CS Cart expert who can help me install the VIVASHOP theme from Energo themes onto my CS Cart Multivendor platform. Please read this first line atleast, if you dont know what is CS Cart, please dont bid and waste our time. Key Requirements: - Expertise in CS Cart: I need someone who is well-versed with the CS Cart Multivendor platform and has a proven track record of working with it. - Theme Installation: I have the VIVASHOP theme files ready for installation, so the main focus will be on correctly installing and activating the theme. Please place a bid if you are confident in working with CS Cart and have experience installing themes on this platform.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา