ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,054 itil งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker 2. AXELOS: ITIL Foundation

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 คำเสนอราคา
  Ititl certificado หมดเขตแล้ว left

  Necesitamos personal certificado en itil

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented designer who can create...the organization. • Excellent communication and interpersonal skills, with a proven ability to collaborate effectively with stakeholders at all levels of the organization. • Provided training and support to staff at the acquired facility to facilitate the adoption of new IT systems and workflows. • Proficient in ITIL framework and best practices Corp Address: 430 Magpie Court Kissimmee, Fl 34759 Physical Add: 1230 Continental Congress Parkway, Savannah Tx 76227 Industry Standards: ITIL, CompTIA A+ and CompTIA Network+ Principles. HDI Certified (I will include a few images for these to give you inspiration) I am also attaching a logo that was created for a radio show I use to do; I would like a cartoon vers...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี
  Tech Report Writer Specializing in PMP, ITIL หมดเขตแล้ว left

  For my upcoming technology pro...need of a proficient and experienced project report writer with a deep understanding of Project Management Principles (PMP) and IT Service Management (ITIL) practices. Key Responsibilities: - To use the inputs provided by me to create the project report. - Make sure the report is focused on the relevant field in technology which is both PMP and ITIL. Ideal Candidate: - Someone with a background in technology. - Proven experience in writing reports focusing on PMP and ITIL. - Detail-oriented and able to meet deadlines. - Strong written communication skills. Please attach samples of past project reports, especially those related to PMP and ITIL when placing a bid. I look forward to working closely with you to craft an insightf...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  SAP UI5/Fiori หมดเขตแล้ว left

  ...in configuration of Fiori Transactional Apps. • Excellent working experience in Development of Customer Fiori • Excellent Knowledge of ODATA creation in Fiori App. • Good Knowledge of Role assignment for Fiori apps. • Expertise in debugging Fiori apps for frontend and backend issues. B.2 Knowhow on tools ▪ SAP FIORI / SAP UI5 ▪ Business Application Studio ▪ SAP BTP B.3 Knowhow on methodologies ▪ ITIL based processes. ▪ DevOps Agile way of working C.1 Expected deliverables ▪ Design and develop applications consistent with the UI strategy of the Company. ▪ Work with the IT solution leaders to develop wire- frame models and UI prototypes. ▪ End to End testing of all applications. ▪ Compile Technical Specification document for all the developments as per the Compa...

  $9 - $15 / hr
  $9 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา
  ISO 20000 Certification For Entire Operations หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a professional with expertise in ISO 20000 certification and acclaimed knowledge of either the ITIL principles or COBIT framework. While I am not sure whether we have started the process or not, I am sure that the scope of the services that need to be included in the certification encompasses IT services, customer support, and internal operations. Currently, we are utilizing Service Desk Plus on-prem from Manage Engine. Therefore, the ideal candidate should have experience with this infrastructure. Key responsibilities include: - Guiding us in understanding how far we have come in obtaining ISO 20000 certification if at all we have begun - Ensuring our IT services, customer support, and internal operations align with the ISO 20000 standards - Nurturing compliance...

  $7990 (Avg Bid)
  $7990 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SLA Service Desk Presentation Creation หมดเขตแล้ว left

  ...The second priority, an efficient resolution time is key to successful operation of the Service Desk. - Escalation process: Lastly but crucially, a systematic and structured escalation process is the third priority to be addressed. Other secondary but still significant factors to present are UX User Experience and Call/Email Handling. Skills and experience needed: - Profound understanding of ITIL and Service Desk operations. - Ability to craft engaging, clear, and informative presentation slides. - Strong communication skills, with attention to the minute details and their impact on overall service delivery. - Past experience in creating SLA-specific content would be a plus. The freelancer's task will be to extract the key information from these criteria and present them...

  $70 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I'm in search of an Excel expert with knowledge in Incident Management within ITIL. I have data of about 60 major incidents. I need you to: - Put a pivot table on specific parameters - Apply particular formulas Your task would be to: - Calculate Mean Time To Resolve (MTTR), - Determine the number of incidents by category, - Examine Mean Time to Resolution, - Compile a summary of incidents by priority Regarding specific calculations or formulas, you will need to calculate the average duration for both MTTR and the mean time to resolution. Ideal applicants will have great Excel skills and some experience with ITIL incident management. A keen eye for detail and understanding of data analysis will be advantageous. If this sounds like a task you can excel in, I would lo...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...threats - Unidentified threats (to be identified through a comprehensive safety dashboard) Ideal candidate should have proven experience in cybersecurity, especially in creating and implementing strategies for large companies. Knowledge of the energy sector and regulatory compliance is a strong advantage. Professional certifications like CISSP or CISM CISSP, CISM, CISA, GICSP, CEH, CCSP, NCSF, CSSA, ITIL, CCSOM, ISO/IEC 27001 Lead Auditor/Implementer MBA in Cybersecurity are highly desirable....

  $630 (Avg Bid)
  $630 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  ITIL®4 Specialist Tutor for Exam Success หมดเขตแล้ว left

  As someone well-versed in the field of ITIL®4 Specialist: Create, Deliver and Support, I'm seeking an expert tutor to assist me in passing the exam. Although I have advanced knowledge, I'm struggling to fully understand and apply the concepts, as well as memorize the necessary vocabulary. The ideal tutor for this personal project should be: - A certified ITIL®4 Specialist - Experienced in conducting successful exam preparation classes - Skilled in explaining complex ITIL®4 concepts in simple, easy-to-understand terms - Able to identify learning gaps and provide targeted, effective learning strategies - Proficient in Arabic, as I am a native Arabic speaker The goals of this tutoring project are twofold: to gain a thorough understanding of th...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  IT Network Managed Service Bid Writer หมดเขตแล้ว left

  ...prowess, showcasing us as the outstanding candidate for this Academy Trust contract bid. Requirements: - Craft a bid using highly technical, industry-specific language, targeting each "Mandatory" (M) and "Desired" (D) point in the Tender document. - Integrate our comprehensive company background, emphasizing a narrative of reliability, proven track record, and ascendancy in the IT field using ITIL principles. - Detail our technical expertise and hands-on experience, utilizing case studies or past project examples to illustrate our competence and fit for the contract. - Outline our value proposition without a cost breakdown, focusing on qualitative strengths and strategic advantages we offer. Ideal Skills: - Proven experience in writing and winning IT servi...

  $2367 (Avg Bid)
  $2367 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Ace ITIL Foundation Examination หมดเขตแล้ว left

  ...tackle my ITIL Foundation certification as a part of my journey to enhance my personal knowledge. I'm seeking someone with expert knowledge of ITIL Foundation who can guide me and help me focus on the entire exam syllabus. I'm not currently struggling with any particular areas but I'm determined to pass the exam in a single attempt. Here are the essential skills and experiences required for this task: - ITIL Foundation certified - Proficient in presenting complex ITIL concepts in an easy to understand manner - Experience in providing effective ITIL Foundation exam coaching - Proven track record of success with past students Your role will include creating a tailored study plan and teaching methods that can enable me to understand and ...

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  IT Audit On Site in Qatar for 20 Days หมดเขตแล้ว left

  ...Proficiency in Cisco and Microsoft principles and best practices. * IT Systems and Infrastructure: Familiarity with IT systems, networks, databases, and software development processes. * Data Analysis: Ability to analyze data, perform data mining, and use data analysis tools to identify anomalies and patterns. * Understanding of IT Governance: Knowledge of IT governance frameworks (e.g., COBIT, ITIL) and regulatory compliance * Risk Assessment: Ability to identify and assess risks associated with IT projects and their management. * Audit Methodologies: Proficiency in audit methodologies, such as the ISACA Risk and Control Framework, and the ability to apply them to IT project audits. * Internal Control Evaluation: Understanding of internal controls, segregation of duties, an...

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  itil trainers หมดเขตแล้ว left

  Project Title: ITIL Trainers Description: I am seeking an expert ITIL trainer with specific industry experience in IT. The trainer will be responsible for conducting ITIL certification training for a group of 10-20 trainees. Requirements: - Expert level ITIL certification - Strong knowledge and experience in IT industry - Proven experience in delivering ITIL training programs - Excellent communication and presentation skills - Ability to adapt training materials to meet the needs of trainees - Familiarity with adult learning principles and instructional design - Ability to effectively engage and motivate trainees - Strong organizational and time management skills Ideal Skills and Experience: - Expert level ITIL certification - Minimum of 5 years...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Expertise in Linux Administration หมดเขตแล้ว left

  ...experience would be a distinct advantage • 3+ years of experience with Oracle Solaris and Linux. • Strong in shell script and good understand in Cloud and virtualization. • Capable of planning and delivering small intra team programs and leading small to medium projects Ability to run deliver small projects. • Strong understanding of computer operations and data center procedures, understanding of ITIL methodologies an advantage • Strong interpersonal, written and oral communication skills, Ability to actively listen and clearly communicate with other teams globally. • Strong Problem management and troubleshooting skills • Self-motivated and adaptable to change • Ability to manage and prioritize multiple tasks • Communications (verbal ...

  $3185 (Avg Bid)
  $3185 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  ITIL Framework + policies and process หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for someone to provide me with the full ITIL framework + templates of all the polies and process to implement. Will need some explanations so you will need to have a good knowledge of ITIL 4 and ITSM

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  IT governance framework and Processes หมดเขตแล้ว left

  IT Governance Framework and Processes Implementation I am looking for a freelancer who can help me implement an IT governance framework and processes to enhance operational efficiency. The ideal candidate should have experience in ITIL and be able to provide a detailed implementation plan. Project Requirements: - Implement an IT governance framework and processes to enhance operational efficiency - Familiarity with ITIL framework - Develop a detailed implementation plan Skills and Experience: - Strong knowledge of IT governance frameworks, specifically ITIL - Proven experience in implementing IT governance processes - Ability to create a detailed implementation plan - Excellent decision-making skills If you have the skills and experience required for this project, ...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...Delivery Lead/Practice Lead Business Analyst - IT Service Management (ITIL) IT Service Manager (ITSM / ITIL 4) General: Robotics Related Roles AI/Automation Related Roles Cyber Security Roles Executive/Director ITSM/SIAM/AGILE Roles Risk Management and ITIL Discipline Highly specialised roles ServiceNow Architect Automation Robotics / Artificial Intelligence Agile Service Management Specialist Risk & Availability Management Orchestration Cyber Security What I am after is someone that is knowledgeable in recruiting for these types of roles in future so that they can tailor my resume untowards that, so that future roles will be easily captured by it. The ideal candidate for this role is someone who has recruited for ITIL/AGILE/ITSM/SIAM executive and spe...

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  ...processus de gestion de configuration et du PLM. Former les membres de l'équipe et assurer le support technique nécessaire. Qualifications Requises : Diplôme en génie mécanique, génie électrique, génie industriel ou domaine connexe. Expérience significative dans la gestion de configuration et la mise en place de systèmes PLM. Connaissance approfondie des méthodologies de gestion de configuration (CMII, ITIL, etc.). Maîtrise des outils PLM couramment utilisés. Compétences techniques en sélection et configuration d'outils informatiques. Fortes compétences en communication, en gestion de projet et en travail d'équipe. Capacité à ré...

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can create a presentation on Change Management process best practices as per ITIL 4. The desired outcome of the presentation is to provide practical tips for implementing change management. The intended audience for this presentation is Management/Executives. I envision the presentation to have 10-20 slides. Skills and Experience: - Strong knowledge of Change Management principles and ITIL 4 - Experience in creating engaging and informative presentations - Ability to translate complex concepts into easy-to-understand visuals - Proficiency in PowerPoint or other presentation software - Excellent communication and storytelling skills to captivate the audience - Familiarity with successful change management case studies would be a plus.

  $24 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  $441 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Technical support หมดเขตแล้ว left

  We are looking for Technical support with the below requirements. Working Knowledge of the following:  Experience 5 - 15 years  Microsoft Windows 10,11, 2012, 2016 Active Directory, DNS, WINS, DHCP  Strong understanding of cloud technologies - Office 365, Azure & ...technologies  Understanding of network concepts in the virtualized environment (VMware and Hyper V)  Strong Ability to troubleshoot large multi-vendor networks  Effective communicator both verbal and written  Rises to the challenge when working under pressure  Ability to break complex issues down into management elements Experience working in a Network Operations Center is considered an asset ITIL Foundation v3 or later accreditation preferred.  Fluency in English is a Must.  Egyptians only

  $1203 (Avg Bid)
  $1203 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...Konsolidierung einiger lokaler IT-Services in gruppenweite IT-Services Coaching von internen Mitarbeitern und Benutzern im Verantwortungsbereich   Dein Profil:   Abgeschlossenes Studium in der Fachrichtung Informatik oder vergleichbare Qualifikation  Mind. 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion und Umgebung mit sehr guten Fachkenntnissen   tiefgreifendes Verständnis von IT-Prozessen (ITIL), Services und IT-Administration  ISO 27001 / IT-Security-Kenntnisse und Erfahrung Hands on Mentalität für die Umsetzung der Themen  Hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung   starke Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeit, Ownership-Mentalität  Verhandlungssichere Deutsch – und Englischkenntnisse  Überzeugende Pe...

  $59 / hr (Avg Bid)
  $59 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  itil exam หมดเขตแล้ว left

  online lectures until exam pass.

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Κλαημέρα σας, Θα χρειαστω τη βοηθερια ενος ατόμου με τη πιστοποιηση ITIL με άμεση διαθεσιμότητα. Μπίρμπας Κωνσταντινος

  $1136 (Avg Bid)
  $1136 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  CONSULENTE SERVICE NOW - ITALY หมดเขตแล้ว left

  ...maturata in ambito consulenza e delivery di soluzioni ServiceNow. Requisiti richiesti: • Conoscenza dell’architettura ServiceNow e delle best practice per la realizzazione di progetti di Digital Transformation su piattaforma ServiceNow • Possesso di almeno una delle certificazioni ServiceNow CIS (Implementation Specialist) • Conoscenza a livello funzionale di almeno uno dei processi di gestione IT (es. ITIL) e Operation Management, Risk management, Demand/Project & Portfolio Management, Human Resources, Customer Service Management • Conoscenza dell’ inglese Si richiede inoltre: • Conoscenza delle basi di programmazione ad oggetti/procedurale, di linguaggi di programmazione (C/C++/C#, JAVA, Python, …) e delle tecnologie web based (...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  IT Support L1 and L2 หมดเขตแล้ว left

  IT Support L1 and L2 We are looking for IT support professionals who can provide both L1 and L2 ...effectively interact with end-users - Ability to prioritize and manage multiple support tickets - Proactive approach to identify and resolve potential issues before they impact the users Ideal Skills and Experience: - Relevant certifications such as CompTIA A+, Network+, or Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - Previous experience in providing IT support on an onsite basis - Knowledge of ITIL best practices - Familiarity with remote support tools and techniques - Understanding of Active Directory, DNS, DHCP, and other network protocols If you have the required skills and experience, and are available to provide onsite support across the country, please submit your...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Oracle Apps DBA หมดเขตแล้ว left

  Position Overview: As an Oracle Apps DBA (Database Administrator), you will be responsible for the installation, configuration, maintenance, and optimization of Oracle E-Business Suite applications and databases. You will p...to non-technical stakeholders. Preferred Skills (not mandatory but advantageous): Oracle certifications related to database administration or Oracle E-Business Suite. Knowledge of Oracle Cloud infrastructure and deployment models. Experience with Oracle WebLogic Server administration. Familiarity with scripting languages (e.g., PL/SQL, Shell scripting, Python) for automation. Understanding of ITIL processes and principles. Experience: Minimum 3-4 years’ experience as Oracle Apps DBA. Salary Package: 5.0 LPA for suitable candidate. Remote work facili...

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  ITIL Process design. -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can assist me with the design and documentation of the ITIL processes. Specifically, need assistance with all areas of Incident Management, Change Management, and Service Level Management, Cost / Demand etc. We also require a comprehensive process documentation that covers all aspects of these processes. The ideal freelancer should have a strong understanding of ITIL processes and best practices. They should also have strong experience in designing and documenting ITIL processes. The project needs to be completed within a month and needs to be started within a week.

  $1267 (Avg Bid)
  $1267 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Site Reliability Engineer Interview Support หมดเขตแล้ว left

  ...the “Form Design” for any ITSM related changes for deploying each use case Understanding AI and Machine Learning concepts and assist in the deployment of automation use cases. Review and approve the use case solutions. Optimizes and enhances applications and interfaces to meet SLA/functional requirements. Assists in the production support and maintenance of applications as needed. Works within the ITIL framework. Coordinates feasibility studies/proofs of concept to evaluate solutions. Actively participates in all team Agile ceremonies. Partners with ITS Security and Infrastructure teams to ensure cloud-based systems and programs are secure. This job profile is not meant to be all inclusive of the responsibilities of this position; may perform other duties as assigned ...

  $94 / hr (Avg Bid)
  $94 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Site reliability interview support หมดเขตแล้ว left

  ...of applications as needed. Works within the ITIL framework. Coordinates feasibility studies/proofs of concept to evaluate solutions. Actively participates in all team Agile ceremonies. Partners with ITS Security and Infrastructure teams to ensure cloud-based systems and programs are secure. This job profile is not meant to be all inclusive of the responsibilities of this position; may perform other duties as assigned or required. What You Bring With You (Qualifications): Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Information Systems, Business Information Systems, Engineering or related discipline or equivalent work experience and technical training is required. Any SAFe certification or training or experience on Agile teams is preferred ITIL Foundations Certific...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  ITIL Process design. หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can assist me with the design and documentation of the ITIL processes. Specifically, need assistance with all areas of Incident Management, Change Management, and Service Level Management, Cost / Demand etc. We also require a comprehensive process documentation that covers all aspects of these processes. The ideal freelancer should have a strong understanding of ITIL processes and best practices. They should also have strong experience in designing and documenting ITIL processes. The project needs to be completed within a month and needs to be started within a week.

  $787 (Avg Bid)
  $787 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...feasible approach to implementation while showing value for Customers through improved Customer Experience and system efficiencies. The solution offering should include software application, subscription licensing, configuration, testing, implementation, training, ongoing maintenance and technical support for a SaaS ITSM and integrated Telephony solution. Proposed solutions must be based on the ITIL Framework and support the Provincial, 24/7/365 First and Second tier Service Desk, including Telephony, Incident, Request, Knowledge, Service Catalogue, Problem, Change, Release, Configuration, Asset, and Service Level and Customer Relationship Management as described in Section B - Material Disclosures of the RFP Particulars (Appendix D)....

  $456 - $912
  $456 - $912
  0 คำเสนอราคา

  The customer is an European institution and require...changes, updates and moves by arranging equipment and migrating data • Providing prompt and communicating accurate feedback to the team leads • Ensuring that all issues are properly logged and up to date in the ticketing system • Prioritizing and managing open issues • Good understanding of computer systems (Windows related software), hardware, printers and Video Conferencing systems Nice to have • ITIL Knowledge • Any further IT skills are desirable Personal Skills • Ability to work in an international organization (English communication skills are required) • German communication skills are beneficial • Ability to manage her- or him -self to solve complex problems • Busines...

  $59 / hr (Avg Bid)
  $59 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  IT GOVERNANCE and Strategies หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can assist me with implementing ITIL framework and developing strategies for IT governance in my medium-sized organization with 51-200 employees. The ideal candidate should have experience in both ITIL implementation and strategy development. The project will involve the following: - Assessment of the current IT governance framework - Development of IT governance strategies based on ITIL framework - Implementation of ITIL framework in the organization - Training of staff on ITIL framework and IT governance strategies The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proven experience in ITIL implementation and strategy development - Excellent knowledge of IT governance frameworks and best pr...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Write Selection Criteria หมดเขตแล้ว left

  ...have experience in writing selection criteria for government positions. The final document should be clear, concise, and persuasive. Criteria: • Demonstrated experience in infrastructure applications for delivering management and authentication services, such as DHCP, DNS, Active Directory, DFS, NTFS and storage systems • Experience in Microsoft 365, Azure, and cloud services. • Knowledge of ITIL and demonstrated analytical and problem-solving skills to assess and resolve complex technical issues and initiate ongoing improvements. • Expertise in identifying and implementing contemporary and emerging business and technical analysis frameworks, standards, and techniques. Ability to automate, generate efficiencies, improve processes and reduce costs and ...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  The customer being an European institution requires...changes, updates and moves by arranging equipment and migrating data • Providing prompt and communicating accurate feedback to the team leads • Ensuring that all issues are properly logged and up to date in the ticketing system • Prioritizing and managing open issues • Good understanding of computer systems (Windows related software), hardware, printers and Video Conferencing systems Nice to have • ITIL Knowledge • Any further IT skills are desirable Personal Skills • Ability to work in an international organization (English communication skills are required) • German communication skills are beneficial • Ability to manage her- or him -self to solve complex problems • Busines...

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  IT On-Site support in Munich หมดเขตแล้ว left

  The customer is an European institution and require...changes, updates and moves by arranging equipment and migrating data • Providing prompt and communicating accurate feedback to the team leads • Ensuring that all issues are properly logged and up to date in the ticketing system • Prioritizing and managing open issues • Good understanding of computer systems (Windows related software), hardware, printers and Video Conferencing systems Nice to have • ITIL Knowledge • Any further IT skills are desirable Personal Skills • Ability to work in an international organization (English communication skills are required) • German communication skills are beneficial • Ability to manage her- or him -self to solve complex problems • Busines...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  ITIL Chargeback examples and templates หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone to provide me with a comprehensive guide and templates for the ITIL Chargeback process, specifically for Service Portfolio Management. The ideal candidate should have experience in ITIL Chargeback and be able to provide examples and templates that are easy to understand and follow. The templates should be in Microsoft Excel format, and the guide should be in Microsoft Word. The deliverables should include step-by-step instructions and templates that can be easily customized to fit my specific needs.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Informes y Seguimiento clientes หมดเขตแล้ว left

  Requerimos ingeniero industrial o de sistemas o afín para la generación de reportes de servicios, de nuestros clientes , así como supervisión de kpi. Preferible ISO 9001, itil, power bi, excel. Excelente comunicación verbal y escrita en español.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Standby Network Engineer (Timezone GMT +2) หมดเขตแล้ว left

  ...CCIE Enterprise (Would be added advantage) Expert level experience with designing with and managing protocols such as OSPF, BGP, ISIS, RIP,MPLS, LDP, Experience with Zhone, Occam (Calix), Hatteras, Adtran, and Actelis (1.) Incident Management + Change Management (Planning & Execution) On - call Escalation Should have experience with Service Now or other ticketing tools to ensure Ticket Quality & ITIL Process adherence...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Major Incident Manager หมดเขตแล้ว left

  ...issues are found in the IT system. the incident team members by re-assigning workloads and re-scheduling non-urgent tasks. Incident Manager Requirements: 1. Bachelor's degree in information technology, engineering, or a related field. 2. At least 5+ year's experience working in IT service management, or a similar role. 3. Strong knowledge of IT service management software including ITIL and COBIT. Experience working with IT systems and software such as SolarWinds, Zabbix, and Nagios XI. 4. Solid knowledge of programming languages, such as SQL, Java, C++, and Scala. 5. Excellent managerial skills and ability to collaborate with team members. 6. Ability to analyze a high volume of technical data and work in a fast-paced environment. 7. Strong problem solving, analytica...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  IT Service Catalog หมดเขตแล้ว left

  Create the IT Service Catalog (CSTI) based of my existed Product Catalog in accordance with the best practices recommended by ITIL methodology. Some key topics must be specified in this project - IT Service Catalogs, such as: Who can request a service; Levels of quality and availability agreed in the contract (SLA); Deadlines for solving each type of demand; Responsible.

  $919 (Avg Bid)
  $919 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  IT desktop Support Expert From United Kingdom หมดเขตแล้ว left

  Job Title: Cohesity Storage Administrator (Person from United Kingdom will be preffered) Dur...cloud-based storage solutions • Broad range of IT experience, including networking, virtualization, and storage technologies • Strong analytical and troubleshooting skills • Excellent written and verbal communication skills • Ability to work collaboratively in a cross-functional team environment • Ability to manage multiple priorities and meet deadlines • Familiarity with ITIL best practices for IT service management is a plus Candidate must be willing to do hybrid work – will need to be in the London office regularly. Location:London, complete address will be provided soon. Rate is 2500 Pounds monthly. Valid workpe...

  $2375 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $2375 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ITIL Trainee หมดเขตแล้ว left

  With industry experience of more than 17 years, I have conducted large group training sessions on ITIL and IT Infrastructure Service Delivery.

  $307 (Avg Bid)
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Experience should include a solid background in project documentation, requirements gathering, report analysis, working with technical resources/vendors during the design, development, testing, and implementation phases of the project to ensure business needs are being satisfied. In addition, applicant needs to be familiar in database design and administration. Preferably by virtue of experience on similar projects. Experience with Agile project management methodologies are desirable.

  $612 (Avg Bid)
  $612 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Ivanti Implementor หมดเขตแล้ว left

  For a construction company, we would like to implement latest edition of ITSM Ivanti with following; 1. ITSM Ivanti ticketing with essential ITIL Processes. Please list the covered processes. 2. IT procurement requests to manage 3. SLA/OLA management escalation and workflows 4. IT service Categories building 5. IT Assets discovery (All IT assets i.e. servers, desktops, printers, scanners, plotters, storages, network switches, Access points, CCTV camera etc.) and assignment of Asset to employee 6. Manage IT Contracts/Pos’ for on time renewals. 7. Manage IT Stores for better control of IT inventories. 8. Project/Location based dashboard, reports and KPI 9. Consolidated dashboard, reports and KPI 10. Integration with AD and Exchange 11. Training of Ivanti

  $2300 (Avg Bid)
  $2300 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  IT Admin / Support / Documentation หมดเขตแล้ว left

  All kinds of IT support/admin duties. PC set up, documentation, IT roadmap help, ITil , active directory

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Virtual IT Admin Assistance หมดเขตแล้ว left

  I need help with IT tasks. Likely 1 - 5 hours per week depending on whats going on Sample help required IT documentation IT roadmap help IT Troubleshooting PC set up(remotely following steps) ITil implementation Freshservice configuration(following help guides etc) Other day to day IT tasks

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา