ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 java งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เว็บใช้ Laravel ในการพัฒนา แต่ส่วนที่แก้ไขจะเกี่ยวข้องกับ HTML CSS และ JAVA ครับ มี 2 ข้อ 1. ในส่วนของ “Explore the right boat for you” แก้ไข text ที่ซ้อนกันเองและซ้อนกับปุ่ม (ลองเลือกเรือรุ่นอื่นๆ ดู) 2. ตอนกดเปลี่ยนรุ่นเรือ รูปรุ่นเรือที่เลือกก่อนหน้าจะขึ้นมาก่อน พอหยุดถึงจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ อยากให้ตอนที่ขยับเข้ามาเป็นรุ่นเรือรุ่นใหม่เลยครับ ติดต่อที่ไลน์ไอดี paramathone เสนอราคาและระยะเวลาได้เลยครับ

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้โดยใช้ Java

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...ด้วย Agile ตัวจริง - อยากทำงานกับ guru ตัวจริงในการทำ automated test และ TDD - อยากเรียนรู้ technology ใหม่ๆ ที่ full stack developers ต้องทำได้ - อยากทำงานแบบ work from home ไม่ต้องมาเครียดกับรถติดและเวลาเข้างาน - มี passion ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach () คือ startup สาย Edutec ที่มีปณิธานแน่วแน่ในการช่วยพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี เราต้องการเป็นศูนย์รวม โค้ช และ คอร์สอบรม

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Core Java 17 Specialist Required with IntelliJ IDE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  SHOULD BE AVAILABLE TODAY require a highly proficient Java developer with expertise in Java 17 for an Additionally, as the project may involve data serialization, having previous experience in that area is mandatory. Ideal skills and experience include: * Extensive experience with Core Java, particularly Java 17 , IntelliJ * Familiarity with several Java frameworks and libraries * Experience with data serialization (XML, JSON, Protocol Buffers, etc.) * Flexibility to adapt to different project requirements.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Physics Simulation Developer: Magnetic Field Animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced developer who can build a Java Applet or any other programming language focused on creating an enticing physics simulation animation. The animation will be focused on magnetic fields. Specifically, it needs to showcase: - Magnetic field lines and graph Your Background Should Include: - Experience in creating physics simulations - Previous work illustrating complex concepts in a clear, engaging manner - Strong proficiency in Java Applet development Your job will involve working closely with me to ensure the simulation accurately reflects magnetic field lines and delivers a compelling visual experience. You’ll need to be able to communicate complex information clearly and effectively. I appreciate prompt response times and the abilit...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Forex Trading REST API Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient developer experienced in Java and JavaScript to create a REST API for a forex trading software. The API should primarily facilitate real-time trading data updates. Key Components: • Real-time trading data updates • Outstanding ability in Java and JavaScript • Experience in forex trading development • Familiarity with TradingView and DXTrade Platform integrations Ideal applicants should have a strong track record of creating APIs with these functionalities and be familiar with integrating APIs with TradingView and DXTrade Platforms. This project will require extensive knowledge of forex trading software, so previous experience in that area will be highly valued.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Advanced File Downloader for Android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled and experienced Android developer proficient in Java, particularly with experience in multi-threading. description : one file downloading using multiple threads and saving the file. * User can Pause, Resume and Cancel the downloading file from the main UI. * Files should be able to download in the background and not Stopped by the android system. * multiple files can be downloaded at the same time. . I will share the rest after you bid. Bid only if you know You can do this. Thanks

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...with Minecraft Java Edition. I aim to enhance my gameplay through moderate complexity modifications. Your responsibilities will include: - Mod Development: You'll be tasked with creating unique and engaging mods that amplify the gaming experience. Tailoring these to moderate complexity is necessary, incorporating customized aspects to suit my specifications. - Plugin Development: This will involve producing functional and user-friendly plugins which interact seamlessly with the game, enhancing its features and adding extra layers to the gameplay. - Server Setup: A crucial part of this project will be establishing a robust server. Your skills should extend to optimizing the server for the mods and plugins you develop. Required skills and experiences: - Proven record o...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  CSV Aggregator to SQL and Duplicate Remover 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...unanswered. - First, the ideal programming language for this code is not specified, therefore I'm open to Python, Java, PHP, or whichever language you believe would be most appropriate for the task. - Second, the location of the CSV files was also left unspecified, meaning they could be located in a specific folder or scattered in different locations. Your solution should be prepared to handle either situation. - Lastly, the code's handling of duplicate data was left undetermined. It could remove all duplicates, keep only one instance of each duplicate, or merge duplicated data. This project will require: - Proficiency in one or more suitable programming languages (e.g. Python, Java, PHP) - Expertise in handling CSV files and SQL databases - A keen eye for deta...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...project involves building an informational website that includes text, images, and videos. Key Responsibilities: - Construct a website according to detailed specifications. - Provision for seamless incorporation of text, images, and videos. Ideal Skills: - Strong knowledge in front-end technologies such as HTML, CSS, JavaScript. - Experience in back-end development, preferably with Python, PHP, or Java. - Proficiency in web design to deliver an aesthetic and user-friendly interface. - Experience in developing informational websites is highly preferred. The ideal candidate should demonstrate a meticulous approach to quality, effective communication skills, and a knack for innovative solutions. Anticipate a collaborative alliance, with an inclination towards understanding the p...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Android Studio and XML Java Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in immediate need of a seasoned expert with deep experience in Android Studio and XML Java. Role Specifics: • App Development: The task at hand involves application development. The prospective candidate should be proficient in Android Studio and be able to craft an intuitive, engaging application from scratch. • XML Parsing: Experience in XML Java is certainly beneficial. The project will entail XML parsing; you should be experienced in manipulating and extracting data from XML documents. Skills Required: • Proficiency in Android Studio • Strong experience in XML Java • Understanding of the principles of XML • Ability to develop apps for a wide range of audiences, with an emphasis on accessibility for those requiring assist...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...specifics of what I'm looking for: - Development of a native Android app. - Integration of user authentication to ensure a secure user experience. - Implementation of push notifications to keep users engaged. - Seamless payment integration for in-app purchases or subscriptions. - Capability to handle live streaming as well as hosting and playing on-demand videos. Ideal Skills: - Proficient in Java or Kotlin - Experience with Android SDK - Familiarity with streaming media protocols - Understanding of OAuth or similar user authentication protocols - Previous work with payment gateway APIs - Knowledge of Google Firebase for notifications Experience in media streaming app development is highly desirable. Evidence of previous work that includes live and on-demand streaming wil...

  $1148 (Avg Bid)
  $1148 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  As a client looking for skilled software engineers, I can't stress enough the importance of qualified individuals proficient in multiple programming languages. Particularly, knowledge and experience in JavaScript, Python, Java, CSS, and C++ is a must. The project revolves around several key functionalities, which include: - Data encryption: The software should be capable of effectively encrypting sensitive data to ensure security and privacy. - Real-time updates: Having a real-time update system will play a crucial role in keeping everyone in the loop with the latest changes and developments. - File management: It is fundamental that the software has a robust and user-friendly file management system. - Language reversals: This feature will allow the software to convert a pie...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire an experienced developer who is skilled in setting up game servers for real-time, action-oriented multiplayer games. Main Task: • Set up a system for hosting multiplayer gaming sessions in real-time. Requirements: • Proficiency in key server-side languages such as Java, C++, or Python. • Extensive experience in the development of real-time multiplayer game servers. • Knowledge of action game mechanics would be a plus. • Familiarity with implementing security measures for game servers to prevent cheating and hacking. The successful freelancer will be instrumental in creating a seamless and fun gaming experience for our players. Please provide examples of your previous work in this area when placing your bid.

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Proxy Software Testing Interview Specialist -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a professional with proficiency in manual testing, automated testing, and performance testing. Familiarity with using Java and Selenium for testing is an absolute necessity. Your role will involve standing in for me during a job interview, expertly answering technical questions relating to software testing. Key Skills and Experience: - Strong background in manual, automated, and performance testing - Proficiency with Java and Selenium - Exceptional technical articulation skills - Experience with technical interviews and a knack for answering on-the-spot technical questions Your task will be to demonstrate these skills convincingly and flawlessly during the interview on my behalf. I look forward to working with you.

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...(not changeable by the user). ( popup with the error message) --Once a voice message is received (from any user), it must be reproduced.   ( popup with the error message) --Log out button. ( popup with the error message) - There's no rush on the deadline, but consistent progress is expected. -Screens with simple design. -Easy and simple code. We will need to make changes in the future -Java or Kotlin. (Android Studio) You should have prior experience in Android app development, specifically using TDlib. Understanding audio processing will be highly beneficial. Look forward to seeing your proposals....

  $309 (Avg Bid)
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Sofware Engineer / Programmer for Mobile App Code Utilizing Logarithms 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a Mathematician Sofware Engineer / programmer expert on Algorithmic Feed Optimization for a Social media platforms to personalize users' feeds. Algorithms to be used to weigh the importance of different factors such as engagement rate, time since posting, user preferences, etc., in determining the order of conten...more effectively. Resource Allocation and Optimization: Optimize resource allocation, such as server capacity or content delivery networks, based on the volume and distribution of user interactions. This ensures that the platform remains responsive and scalable, especially during peak usage times. In terms of programming languages, need a proficient in IOS and Android native languages, Python, Java, or JavaScript to implementing these functionalities of the So...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  need of proficient coders experienced in PHP and Java to fix an unidentified issue. I'm currently experiencing an undisclosed problem with my project's code. The specifics aren’t known but it requires immediate attention and resolution. Ideal Candidate Should Have: - Proficiency in the PHP and Java programming languages. - Demonstrated problem-solving skills, especially in code troubleshooting and issue resolution. - Availability to start work on the project immediately. Given the urgency of this project, please only bid if you can start immediately. Additionally, in your proposal mention your past experiences troubleshooting code in PHP and Java. This could be an engaging puzzle for the right problem solver. Fix woo-commerce Checkout Detail curren...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Squarespace to Shopify Complete Website Translation / REPLICATION 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled coder to replicate my existing Squarespace website in Shopify, ensuring that all effects and functionalities are maintained in the transition. This includes: - All animations, parallax scrolling, and slideshow functions - Customizable product options - Advanced search functionality - CSS, JAVA, HTML etc. In terms of design, I want the Shopify website to mirror the style and aesthetic of the current website. An ideal candidate for this project would have strong experience in both Squarespace and Shopify platforms, plus proven expertise in website replication and ecommerce migration. Efficiency and accuracy are essential; I aim to disturb my customers’ shopping experiences with my brand as minimally as possible during this transition. I can allow good ti...

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา

  ...change on a webserver the launcher is linked to ( method, look in pinned document for an example) - Discord Rich Presence for improved interaction - An anticheat system that deletes any files not on my webserver in the %appdata%/.fcck folder - Custom Exe logo that aligns with my PvP-Kingdom Server brand - Support for both Premium and cracked versions (Mojang/Microsoft connections) - Unique Java ARG that allocates at least 8GB RAM to run the game - Links to social media and my official website within the launcher Finally, besides having all the aforementioned features, the launcher needs to provide users with an engaging experience. This would involve a striking UI with custom images that come into view during updating and in the launcher menu. PS: The server is a French one, ...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Unique Freefire Tournament App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking ...should offer engaging features like real-time leaderboards, in-app chat functionality, and personalized user profiles to enhance user experience and interaction. - Unique Selling Points: I am looking for unique features that set my app apart from existing ones in the market. Suggestions for innovative functionalities are welcome. Additional Information: - Platform: Android - Preferred Technologies: Java for Android app development - Deadline: Flexible, but aiming for timely completion Note: I am open to creative ideas and suggestions to make this app a success. Please provide relevant examples of your previous work and outline your approach to achieving the project goals. Looking forward to collaborating with a skilled and innovative freelancer to bring this projec...

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...language: I don't have a preference for a specific programming language, it could be Python, Java or C++. I'd like to understand which language you're most comfortable working with and why you think it is the best choice for our project. - Front-end, back-end, or Full-stack: I'm unsure whether the project requires front-end, back-end, or full-stack programming skills. We can define this based on the nature of the tasks we decide to undertake. - Specific Tasks: The tasks are not defined at the moment. We can discuss this. Possibilities include bug fixing, feature development, or performance optimization, or a mix of these. Ideal Skills and Experience: - Strong programming skills in at least one of Python, Java or C++. - Good understanding of front-end...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Java 11 Spring Boot Encoding Fix หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced Java 11 developer with proficiency in Spring Boot. The specific problem I'm dealing with involves improper encoding of emojis and other special characters during database interaction. Requirements: * Solid understanding and experience with Java 11 and the Spring Boot framework * Ability to solve encoding issues specifically with emojis and special characters * Working knowledge of database interactions, potential bottlenecks, and efficient solutions * Ability to communicate effectively to provide updates and receive any necessary instructions. Please note that only freelancers with relevant skills and experience will be considered. Any potential solutions should be thoroughly tested before submission. Thank you in advance for your time ...

  $20 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Java 11 developer with proficiency in Spring Boot. The specific problem I'm dealing with involves improper encoding of emojis and other special characters during database interaction. Requirements: * Solid understanding and experience with Java 11 and the Spring Boot framework * Ability to solve encoding issues specifically with emojis and special characters * Working knowledge of database interactions, potential bottlenecks, and efficient solutions * Ability to communicate effectively to provide updates and receive any necessary instructions. Please note that only freelancers with relevant skills and experience will be considered. Any potential solutions should be thoroughly tested before submission. Thank you in advance for your time ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Charity Toy Donation Website Creation หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a proficient web developer to construct a website for my charity organization where toys are donated. The website should comprise of three main pages: a Home page, a Donate page, and a Contact page. Timeframe is within 2 days max. Key responsibilities comprise: 1. **Home Page Development**: Create an appealing, modern landing page to engage and inform visitors about the chari...details to reach out to the organization, seamless for the user to understand and interact. Having proficiency in HTML and CSS is important for this project. Moreover, applicants with experience in creating charity or non-profit organization websites will be given preference. Other languages are required like PHP for the contact page and possibly some OOP languages to implement algorithms like ...

  $294 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Jenkins Pipeline Setup for Java Project -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need help with simple devops project, basically to create simple web application in java JSP, then upload it to github, pul jenkins docker image to ubuntu, run and start jenkins container with volume mapping, Config, deploy the simple web application into product enviornment (jenkins job that will take the jsp file from git to our new folder) Pull tomcat docker image run and start tomcat container with volume mapping make sure the tomcat server is avialable Monitor: 11. Create availability monitor to the tomcat application (5) 12. Create another (separate) monitor Jenkins job, the job will monitor the website every 1 minute. (6) 13. If the monitor Jenkins job will fail, trigger the build job Jenkins+Tomcat: 15. Make change in git 16. Make sure that application is autom...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Java Animated Homepage Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced web developer to design a unique homepage integrated with Java particle effect animations. Example is The specifics of the project are: - The creation of a Java-based background featuring particle effects. - The particles should exhibit random motion, operating independently of any user interaction. - The color scheme for the particle effects needs to be neutral; think along the lines of blacks, whites, and grays. Ideal Skills and Experience: - Prior experience building Java-based web pages. - Graphic design talent, particularly with an eye for clean, modern aesthetics. - Specialized experience in Java particle animations. - An understanding of usability and web design best practices. Do note the project's pri...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Software Developer Needed -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in pursuit of a skilled Software Developer, adept in full-stack development, to breathe life into our project. Ideal Skills & Experience: The freelancer should be experienced in a range of technologies, such as JavaScript, Python, and Java.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา

  I am seeking a highly skilled freelance developer with expertise in Java and JUnit testing. The job tasks include: - Writing Java test cases for service repo and util package. - Running these tests for validation. - Debugging test failures and providing solutions for optimal code functioning. The candidate must have: - Proficiency in Java programming and JUnit. - Excellent problem-solving skills, primarily in debugging test failures. - Experience with simple code complexities. - Strong analytical abilities for effective test case creation and validation. This project requires comprehensive expertise in Java and JUnit testing. The successful freelancer will have strong experience in these areas, as well as a problem-solving mindset. Your main role will be to...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  1:1 Copy Android Apps 5 วัน left

  ...application for learning and internal use purposes. The goal of the project is to develop an app with an interface and sub-page layouts exactly mirroring those of a specified prototype app. Please note, this project is solely for internal learning and demonstration purposes and will not be published or distributed in any form. Skills Required: Extensive experience in Android development, proficient in Java or Kotlin Familiarity with Android UI design principles, patterns, and best practices Ability to precisely replicate app interfaces and interactions Experience in handling app compatibility and performance optimization across various Android devices Application Requirements: Please include the following in your application: Past project works or case studies, especially thos...

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Java Backend and React Frontend Integration (not easy but fast task) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a skilled freelancer to assist in implementing a new feature for our existing game by bridging the communication gap between our Java backend and React frontend through outgoing and incoming packets. Requirements: Proficiency in Java backend development, with experience in handling outgoing packets and data serialization. Strong understanding of React frontend development and proficiency in processing incoming packets. Familiarity with packet communication protocols such as TCP/IP or WebSocket.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Multifunctional Shift Management System Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced web developer, ideally one proficient in Java, to deliver a comprehensive shift management system. The system should not only be visually appealing but also practical and user-friendly. Key Features: - Shift scheduling: The system should allow for simple and seamless scheduling of shifts. - Attendance tracking: A mechanism should be in place for logging and monitoring attendance. - Time tracking: You'll need to incorporate a robust time tracking feature - Client management: The system should enable easy management of client accounts and effective tracking of client interactions. The project requires an understanding of Java, as well as knowledge of current web development best practices. Experience in developing similar management ...

  $1015 (Avg Bid)
  $1015 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Java Expert developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Java No. of Resources Required - 2 No. of Interview Rounds - 2 Expected time for onboarding the resource - ASAP Duration of contract - 3 months Annual Budget for each Resource - 70k monthly Option of Work From Home - Open for both onsite and offsite, only with dedicated bandwidth Kindly check attached jd

  $1472 (Avg Bid)
  $1472 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled software developer to create a desktop application in Windows Desktop environment. Key Requirements: - Developing desktop applications using the .NET, Java or Python programming language - Familiarity with Windows operating systems, and ability to ensure full compatibility Job Description. We are Product Developers of Automation Machines. We need to develop a Control Software for the control of an Automation Vehicle. The control will be through Modbus Protocol using the WiFi line. Ideal freelancer Profile: - Basic experience in application program development, specifically in developing Windows desktop applications - Problem-solving skills to deal with potential software issues - High level of attention to detail to ensure the application functions a...

  $821 (Avg Bid)
  $821 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  5 years of overall IT experience with more than 3+ years of experience in Data Engineering related technologies. Must have understanding Python / Scala / Java and related commonly used packages specially with GCP. Hands on experience on Data migration and data processing on the Google Cloud stack, specifically: Big Query Cloud Dataflow Cloud DataProc Cloud Storage Cloud DataPrep Cloud PubSub Cloud Composer & Airflow Experience designing and deploying large scale distributed data processing systems with few technologies such as PostgreSQL or equivalent databases, SQL, Hadoop, Spark, Tableau Hands on Experience with Python-Json nested data operation. Exposure or Knowledge of API design, REST including versioning, isolation, and micro-services. Proven ability to define and build a...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  International Technical Recruiter 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent search of a competent technical recruiter who can attract and hire the best technical talent globally with particular emphasis on software engineering, network ad...ideal candidate: - Extensive experience in technical recruiting. - Proven track record of filling software development, network administration, and DevOps roles. - Strong organizational skills with the ability to handle multiple open roles simultaneously. - Excellent communication skills, with a knack for identifying and targeting candidates' motivations. - Understanding of technologies such as Java, Python, C++, JavaScript, Ruby, and PHP, although the ability to fill these roles is not explicitly required for this project. One should be able to show previously successful placements. I'll l...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...Skills and Experience: - Proven experience in mobile application development for both Android and iOS platforms. Please share your portfolio, showcasing your previous work. Especially any apps that used user profiles, in-app purchases, and live chat support features. - Deep understanding and application of modern mobile design patterns. - Proficiency in various programming languages (like Swift, Java, or Kotlin) relevant to platform-specific application development. - Previous experience with in-app purchases and live chat implementation is a must. - Excellent communication skills, as you might need to interact with our team on various stages of this project. I am hoping to find a developer who can build a feature-rich app that offers an easy, enjoyable user experience. Experien...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled app developer based in Jaipur who can const...development would be advantageous, particularly if you've previously executed projects with User Authentication. In order to succeed in this undertaking, it will be paramount to: - Develop an Android utility app from scratch - Implement User Authentication functionality to safeguard users' information Key skills and experiences: - Proven track record in Android app development - Proficient in Java or Kotlin - A solid understanding of User Authentication and its integration into an app - Prior experience in creating utility apps would be a bonus - Based in, or willing to work in Jaipur timezone I'm looking forward to seeing your proposals and initiating a productive relationship. Thank you fo...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Seeking a specialist in network programming, experienced in the medium-level complexities of UDP commun...specifically in the area of implementing reliable data transfer and error checking. Familiarity or expertise should ideally be with Java.net. Skills and Experience: - Proficient in Java programming - Strong understanding of UDP communication - Experience with implementing error checking mechanisms Responsibilities: - Develop and implement error checking and reliable data transfer - Utilize library as the primary tool - Ensure the efficiency and reliability of the system communication Your bid will be considered more favorably if you have proven experience in similar projects, and a deep understanding of Java-based network programming. We're looking forward to y...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Simple Java-Based WebPage Search System 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a need for a Expert Java developer to code a webpage search system. This search system will have a variety of requirements, including: - The ability to index new URLs - A capacity for recursive indexing of all found URLs - The provisions for end-users to retrieve search results sorted by importance This project will demand a comprehensive understanding of Java and familiarity with client-server architecture. Ideal candidates will have prior experience with systems that search by keywords, categories, and other advanced options.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Hello, I need help with simple devops project, basically to create simple web application in java JSP, then upload it to github, pul jenkins docker image to ubuntu, run and start jenkins container with volume mapping, Config, deploy the simple web application into product enviornment (jenkins job that will take the jsp file from git to our new folder) Pull tomcat docker image run and start tomcat container with volume mapping make sure the tomcat server is avialable Monitor: 11. Create availability monitor to the tomcat application (5) 12. Create another (separate) monitor Jenkins job, the job will monitor the website every 1 minute. (6) 13. If the monitor Jenkins job will fail, trigger the build job Jenkins+Tomcat: 15. Make change in git 16. Make sure that application is autom...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am searching for a skilled Java programmer to jump onto my project. My requirements are broad but specific – I need someone to tackle bug fixing, and the development of both frontend and backend portions of my JavaFX application. Key Responsibilities: - Bug Fixing: Detect, debug and resolve existing issues in my program. - Frontend Development: Work on redesigning and improving the existing user interface. - Backend Development: Enhance the overall functionality of the platform. Technical Expectations: - Experience with JavaFX is essential as it's my preferred framework. - Previous work on user authentication feature is also crucial for this role. You're the perfect candidate if you have an eye for clean, usable design and enjoy getting your hands dirty with...

  $1137 (Avg Bid)
  $1137 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  ...allows users to download our catalogue. Key Responsibilities: - Develop an appealing and user-friendly website. - Incorporate all requested elements: 'About Us', 'Services', 'Contact Information' and a 'Catalogue Download' option. Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a Web Developer. - Proficiency in fundamental front-end languages such as HTML, CSS and JavaScript. - Familiarity with Java, PHP, or Python is a plus. - Excellent visual design skills. - Ability to utilize responsive web design to ensure the website functions well on all devices. - Demonstrate excellent problem-solving abilities. - Ability to deal with both technical and non-technical staff and all levels of management. - Experience working on portfolio website...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I am seeking a freelancer experienced in optimizing system performance for a Netlib benchmark project. This entails testing and enhancing the speed, accuracy, and efficiency of computer syst...system performance for a Netlib benchmark project. This entails testing and enhancing the speed, accuracy, and efficiency of computer systems, mathematical libraries, and numerical algorithms. Skills and Experience Required: - Proven track record in system performance tuning - Excellent knowledge in computer systems, mathematical libraries, and numerical algorithms - Proficiency in C, Python, and Java Freelancer Application Should Include: - Previous relevant work samples or projects completed - Relevant experience details - Detailed proposal indicating approach to the project and timelines...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...performing tender searches on a weekly basis. Required skills and experience: The freelancer who undertakes this project should have some experience in creating automation tools with substantial knowledge on web crawling and data scraping. An understanding of government, private, and industry-specific tendering process will be a plus. Programming skills with proficiency in languages such as Python, Java, or C# will be ideal. Lastly, I appreciate timeliness, accuracy, and clear communication....

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Java-Based HR-Focused ERP Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need of an ERP software developer who's proficient in Java and MySQL. Here are the specifications for the project: - The software should be based on Java and MySQL. - The ERP software should be primarily focused on Human Resources module. Even though I skipped the question on specific functionalities for the Human Resources module, I expect the standard features of such module to be included. Ideal Skills: - Strong proficiency in Java and MySQL. - Experience in developing ERP software, particularly with a focus on Human Resources module. - Understanding of standard features of Human Resources module. Applications: When applying, kindly include your past work specifically those related to ERP and/or HR software development in Java. Your portfolio ...

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Fullstack Engineer Online Test (It will take 1hr) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're looking forward to working with an accomplished freelancer who can help us design an online test for Fullstack Software Engineer candidates. Here are the objectives that we want to address: • Including several programming languages into the test: Primarily Java, but also aspects of Angular, SQL, and Azure. • The test should be designed such that it effectively evaluates the skills of a candidate in the following areas: - Java programming - Working with the Angular framework - SQL database management - Utilizing Azure cloud services • The whole test should be designed to run for approximately 1 hour. We are particularly interested in freelancers who have experience in educational content creation, software engineering, and specifically those...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Reinforcement Learning Expert Consultation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In an open-ended project, I am seeking a reinforcement learning specialist for consultation. The exact tasks are yet to be determined, but we will potentially be working on training an AI agent, developing an algorithm for autonomous navigation, or optimizing a control system. While the preferred programming languages haven't been decided yet, candidates with expertise in any of Python, C++, or Java are welcomed. The environment or platform for the project is also open to discussion, candidates proficient in OpenAI Gym, TensorFlow, or PyTorch may be favored.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน java ชั้นนำ