ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,930 javafx งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I am searching for a skilled Java programmer to jump onto my project. My requirements are broad but specific – I need someone to tackle bug fixing, and the development of both frontend and backend portions of my JavaFX application. Key Responsibilities: - Bug Fixing: Detect, debug and resolve existing issues in my program. - Frontend Development: Work on redesigning and improving the existing user interface. - Backend Development: Enhance the overall functionality of the platform. Technical Expectations: - Experience with JavaFX is essential as it's my preferred framework. - Previous work on user authentication feature is also crucial for this role. You're the perfect candidate if you have an eye for clean, usable design and enjoy getting your hands dir...

  $1137 (Avg Bid)
  $1137 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  JavaFX Developer for Small Program Creation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to build a small program in JavaFX, with a specific focus on User Interface optimization. The scope of the project is as follows: - Creation of a program that is not only functional but also highly optimized in terms of usability and aesthetics. This means the user interface should be intuitive and pleasing to the eye. - A robust understanding of JavaFX is a necessity, as the program will be being built from scratch. - You may have to review the existing UI setup and propose your insights about its optimization The ideal candidate for this job: - An expert in Java and JavaFX with a strong focus on UI development and optimization. - A problem solver with a knack for optimizing code for better performance. - Has experience in creating small programs with JavaFX...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Javafx application of password generator fixes.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Test automation Java FX หมดเขตแล้ว left

  We have already developed a testing automation tools with Java and JavaFX. We have the sources of course and we can provide them to you for the changes requested below. The application is called ABR Web Scanner and has the following menus: STARTUP: When the user runs the .jar, the application shows a small window: with the following buttons: New = New bot job opens a new form List = List bot jobs opens a new form Config = Opens the configuration form Info= opens an ”about” form. BOT JOB LIST FORM: This form is showed when you press the button “List” from the main windows. Below a screenshot of the form. It displays a list of bot-jobs. The “X” on the line is used to delete the bot job. If you double-click on the name, a new form is opened with the ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Crear ejecutables desde proyecto Java 17 หมดเขตแล้ว left

  Hola Contamos con un proyecto con las siguientes características - Java 17 y maven - Utiliza en javafx 17 - Proyecto 100% escritorio - Proyecto finalizado y funcional Se requiere - Crear ejecutables para Mac y windows. - El proceso de creación de estos ejecutables debe ser automático. - Se debe dejar un manual y vídeo explicando detalladamente el procedimiento. - Los ejecutables deben ser autónomos, es decir el usuario no debe necesitar instalar JDK ni JRE en su computador para que la aplicación funcione. - Se debe implementar update4j para desplegar actualizaciones automáticas. - El proceso de creación de los ejecutables debe incluir firmar el aplicativo en windows y macOS. Reglas - Se tendrá acceso al proyecto desd...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  GROCERY STORE MANAGEMENT SYSTEM -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...Incorporate exception handling mechanisms for scenarios such as invalid inputs, insufficient stock, or transaction errors. 8. JavaFX Elements: Develop the user interface using JavaFX, providing an intuitive and visually appealing experience for both cashiers and admin users. 10. Other OOP Concepts: • Inheritance: Utilized for creating specialized classes for different types of grocery items. • Polymorphism: Applied in scenarios where different classes may exhibit similar behavior. • Abstract Classes and Interfaces: Defined for structuring common functionalities and ensuring consistency across classes. • Anonymous Inner Classes: Employed for event handling in the JavaFX user interface. Conclusion: This Grocery Store Management System project aims ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  GROCERY STORE MANAGEMENT SYSTEM หมดเขตแล้ว left

  ...Incorporate exception handling mechanisms for scenarios such as invalid inputs, insufficient stock, or transaction errors. 8. JavaFX Elements: Develop the user interface using JavaFX, providing an intuitive and visually appealing experience for both cashiers and admin users. 10. Other OOP Concepts: • Inheritance: Utilized for creating specialized classes for different types of grocery items. • Polymorphism: Applied in scenarios where different classes may exhibit similar behavior. • Abstract Classes and Interfaces: Defined for structuring common functionalities and ensuring consistency across classes. • Anonymous Inner Classes: Employed for event handling in the JavaFX user interface. Conclusion: This Grocery Store Management System project aims ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  JavaFX UI development project หมดเขตแล้ว left

  We have standard software where the Front-end and Back-end have already been developed, but we are looking for a freelancer with experience in Java, JavaFX, CSS and FXML to adjust specific details of the user interface Once the budget has been agreed, it is necessary to hold a call/meeting to align on how the software should be developed and, if necessary, ask any questions about the project. The project being carried out with quality and on time, we will give priority to the freelancer in other future development projects (recurring work). If it is necessary to add any further development to this project, we can negotiate a new, higher budget at the end. Project time: Around 2 weeks, which may be shorter depending on the freelancer's skill Main topics to be developed by th...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  It should allow dragging a file into the area and store the file path in a variable. When pushing the button, the path should be added to the list below the drag & drop area. Additionally, I need a bash script to deploy this program on Windows machines that don't have Java ...into the area and store the file path in a variable. When pushing the button, the path should be added to the list below the drag & drop area. Additionally, I need a bash script to deploy this program on Windows machines that don't have Java installed and have no admin access. Running the script should create in a self containing binary that includes the Java Environment, all JRuby gems, and JavaFX) which can then be executed on said Windows machines, without having to install anything. ...

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  It should allow dragging a file into the area and store the file path in a variable. When pushing the button, the path should be added to the list below the drag & drop area. Additionally, I need a bash script to deploy this program on Windows machines that don't have Java ...into the area and store the file path in a variable. When pushing the button, the path should be added to the list below the drag & drop area. Additionally, I need a bash script to deploy this program on Windows machines that don't have Java installed and have no admin access. Running the script should create in a self containing binary that includes the Java Environment, all JRuby gems, and JavaFX) which can then be executed on said Windows machines, without having to install anything. ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  RTSP/RTMP Server & JavaFX GUI Development หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an advanced developer to set up RTSP or RTMP on my local server. This setup is crucial for the purpose of both live streaming and video recording. The project also involves creating a basic GUI using the JavaFX framework. The GUI should incorporate two main functionalities: - Being able to pause and play the stream - Adjusting screen resolution The ideal freelancer for this project should possess a strong background in RTSP/RTMP setup and JavaFX. Prior experience in creating GUIs with pause/play functionality and resolution adjustments is a must. Help me make streaming and recording more efficient and user-friendly.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Java Swing and JavaFx หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Java developer with experience in Swing and JavaFX to modify deprecated code and update it with the latest standards. The project requires the following specific features: - Graphical User Interface (GUI) - Database Connectivity - Data Visualization The client does not have any specific design or layout preferences for the application and is open to suggestions. The projected timeline for the completion of this project is less than 1 week.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am looking for a JavaFX developer who can create a Stick Hero game with basic gameplay and power-ups. The game should be completed within 1 day. I will provide the basic design assets for the game. Requirements: - Strong proficiency in JavaFX - Experience in game development - Ability to implement power-up features in the game Please provide examples of your previous game development projects when applying for this job.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  I want some changes in my javafx project หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can make specific changes to my JavaFX project. The changes include adding music and replacing characters. Skills and experience needed: - Proficiency in JavaFX - Experience with UI/UX improvements - Ability to implement functionality enhancements - Strong debugging skills for bug fixes Specific requirements: - Assistance in finding the necessary music files - Ability to provide suggestions for character replacements Timeline: - Urgent (Within 24 hours)

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  I want some changes in my javafx project. หมดเขตแล้ว left

  I have made a javafx project but now I want to add music to it and replace some characters

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Stick Hero Game development using JavaFX หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a JavaFX developer who can create a Stick Hero game with basic gameplay and power-ups. The game should be completed within 2 days. I will provide the design assets for the game. Requirements: - Strong proficiency in JavaFX - Experience in game development - Ability to implement power-up features in the game Please provide examples of your previous game development projects when applying for this job.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am seeking a Java Developer with expertise in JavaFX for an ongoing project. The tasks involved in this project include both new development and maintenance. The timeline for this project is urgent, with a deadline of 1-2 weeks. Skills and Experience: - Strong proficiency in Java and JavaFX - Experience in both new development and maintenance of Java projects - Familiarity with mySQL database - Knowledge of other Java frameworks such as Spring and Hibernate is a plus.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am looking for a Java developer with intermediate experience in Actor Model and CQRS Architecture to help me build a Java applica...with the following requirements: Main Functionality: - The application should have a user interface that allows users to interact with the system. Json Database: - The expected data size to handle in the Json Database is less than 1GB. Ideal Skills and Experience: - Intermediate experience with Actor Model and CQRS Architecture. - Strong knowledge of Java programming language. - Experience with JavaFX GUI framework. - Familiarity with Json Databases and database management. I provide a skeleton. Please note that the project requires someone with intermediate experience in Actor Model and CQRS Architecture, so please only apply if you meet this re...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Java programmer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Need a java, javaFX programmers urgently

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  JavaFX & JSP Programmer หมดเขตแล้ว left

  JavaFX & JSP Programmer Windows & Web

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  JavaFX Expert Freelancer หมดเขตแล้ว left

  Do you know JavaFX work in Netbeans? It is a Survey Management Software to collect people feedback which is developed with JavaFX using Netbeans.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  JavaFx Developers -- 2 หมดเขตแล้ว left

  JavaFx Developers Wanted Urgnetly

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  JavaFx professionnal .css file for Dark Mode หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a JavaFx professional who can create a .css file for customizing the user interface of my application in a dark mode. The primary purpose of the .css file is to customize the user interface. Skills and Experience: - Strong proficiency in JavaFx and .css - Experience in creating custom styles for JavaFx components - Knowledge of design principles and ability to create visually appealing user interfaces - Understanding of dark mode design and implementation - Attention to detail and ability to meet project requirements The client does not have any specific design elements or colors in mind and is open to suggestions. They trust the designer's judgement in creating a visually appealing dark mode interface. There are no additional features or funct...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can help me convert my JavaFX project connected to postgres db, which currently consists of less than 10 Java classes, into a complete standalone offline exe desktop application. Specific Requirements: - Installer file that needs to required file to client desktop in addition to the java exe app. Ideal Skills and Experience: - Experience with JavaFX and IntelliJ - Knowledge of creating offline exe desktop applications - Familiarity with working with installers and connecting to databases. Please provide examples of previous projects that demonstrate your experience in these areas. [Removed by Freelancer.com]

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Remote Road Condition Monitoring and Assessment หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a Core-Java senior expert on swing/javafx or python with geotools in depth knowledge on how to implement a Road condition monitoring system and geospatial data. Prefered technologies: javafx, Spring Boot, Python Deliverables Routine pavement monitoring and Assessment surveys, ie condition and damages. Roadside inventory and asset management Road geometry and mapping surveys Road safety assessment Line marking reflectivity Airport runway inspections Automated and quick structural pavement testing meeting the global standard. Automated Mechanistic-empirical analysis of pavement structures.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  JavaFX Programmer for Urgent Project หมดเขตแล้ว left

  JavaFx Project Urgent Project Looking for skilled programmer

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  DEVELOPER REQUIREMENTS [Professional Skills] > Is experienced with Agile methods of project management - in particular, Scrum; > Has to understand the Business Goals and have a broader focus on problem solving; Is able to adapt quickly, as the project ...the projects tasks routinely [Technical Skills] MANDATORY: > Is a Java generalist with core knowledge of fullstack development; > Understands deeply how to communicate between client and server side applications (both HTTP and TCP Sockets based) > Is familiar with Maven and OS scripting languages (.bat and .sh files) > Has good UI/UX development skills and is well versed in the Eclipse SWT and JavaFX libraries in particular; EXTRA: > Is experienced with NodeJS and Javascript; > Is experienced with more than...

  $94 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $94 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can help me convert my JavaFX project, which currently consists of less than 10 Java classes, into an offline exe desktop application. Specific Requirements: - The executable file should have an installer, as the project is connected to Postgres, so the exe can work kn any client device on installation Ideal Skills and Experience: - Experience with JavaFX and IntelliJ - Knowledge of creating offline exe desktop applications - Familiarity with working with installers and connecting to databases Please provide examples of previous projects that demonstrate your experience in these areas.+96171362075

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I want to run a JAVA application on my macbook but I keep getting these errors: Error: Could not find or load main class ##CENSORED## Caused by: : javafx/application/Application MacBook-Pro-3:~ user$ I need someone to help me make it run on my Macbook. You need to be experienced with MACOS and JAVA for this job. Should be an easy job if you know what you're doing.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Javafx Project หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a JavaFX developer to create a user interface for my project. The primary goal is to create a user interface that incorporates graphics and charts. I would like the interface to have a minimalistic and clean aesthetic. Skills and experience required: - Strong proficiency in JavaFX - Experience in creating user interfaces - Knowledge of graphics and chart libraries - Ability to design minimalistic and clean interfaces

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Need java post job support หมดเขตแล้ว left

  Project Title: Java Post Job Support for Core Java...Java project. The ideal candidate should have experience and expertise in Core Java and be able to assist with both debugging and development tasks. Specific requirements for the project include: - Strong knowledge and experience in Core Java programming - Ability to debug and troubleshoot Java code - Proficiency in Java development, including writing clean and efficient code - Familiarity with JavaFX and Spring Framework is a plus The support needed will be a combination of debugging and development tasks, so the candidate should be comfortable with both. The anticipated hours of support needed per week are 5-10 hours. If you have the necessary skills and experience in Core Java, debugging, and development, please submit your...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Java programmer หมดเขตแล้ว left

  I need a Netbeans, Javafx Programmer

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Java Programmers หมดเขตแล้ว left

  Wanted Javafx, Netbeans programmer

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Java Programming Project -- 2 หมดเขตแล้ว left

  JavaFX, Java, Netbeans programmer need

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Java Programmer - JavaFX Needed หมดเขตแล้ว left

  Java Programmer - JavaFX Needed Urgently

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Java Scenebuilder JavaFX Design หมดเขตแล้ว left

  Java Scenebuilder JavaFX Design Required Also Functions

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  I need a Java Programmer หมดเขตแล้ว left

  Urgently JavaFx Programmers Wanted

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  I need Java FX programmer หมดเขตแล้ว left

  Netbeans JavaFX Programmers Wanted urgently

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  JavaFX Developers หมดเขตแล้ว left

  JavaFX Project work needed now

  $73 / hr (Avg Bid)
  $73 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Netbeans Java Programmer หมดเขตแล้ว left

  Urgent need JavaFX programmer

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Java FX Programmer หมดเขตแล้ว left

  Netbeans JavaFX Programmer Wanted

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  JavaFX Programmer Wanted หมดเขตแล้ว left

  JavaFX Programmer Wanted Netbeans

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  JavaFx Programming Expert Programmer หมดเขตแล้ว left

  JavaFx Programming Expert Programmer wanted

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Replicação de Interfaces de HTML em JavaFX หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a JavaFX developer to replicate HTML interfaces for my existing business. The project involves replicating a specific design that I have. The interfaces to be replicated are of a simple complexity level. With knowledge in JavaFX, FXML and CSS to recreate 6 frames identical to our existing HTML and Bootstrap responsive, more details via chat Ideal skills and experience: - Strong proficiency in JavaFX - Experience with replicating HTML interfaces - Attention to detail in replicating the specific design - Ability to work efficiently and accurately on simple interface designs

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Java project หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Java developer who can create a project with a graphical user interface (GUI). The specific design for the GUI has already been determined, so attention to detail is important. The project needs to be completed within a week. Skills and experience required: - Strong proficiency in Java programming - Experience in creating GUIs using JavaFX or Swing - Knowledge of design principles and ability to implement a specific design - Ability to work quickly and efficiently to meet the tight deadline

  $503 (Avg Bid)
  $503 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  We look for Core-Java senior expert on swing/javafx with geotools in depth knowledge on how to implement a visualization of GPS points as polygones to visualize on openstreetmap map. Beside of that polygone we want to visualize given GPS points on same map (with polygone). Prefered technologies: javafx (if not awailable, swing) You will get a csv with polygone and additional GPS points you will also get the java classes for the polygone and GPS points you will require to define mutiple GPS polygones against you can test your given data. Preferably this polygones are also provided as a Excel list Your job will be to implement the logic UI for displaying. Also to explain us some basics behind the coding Your background is: - multiple years of experience with GIS / geo spac...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Looking for full stack java developer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a full stack Java developer who has experience with the following frameworks and technologies: - Spring Boot - Hibernate - JavaFX The project timeline is expected to be more than 3 months. I would like the developer to work on the development of the project, including implementing user authentication, integrating a payment gateway, and creating a custom UI/UX design.

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  LOOKING FOR JAVA DEVELOPER หมดเขตแล้ว left

  ...experience in developing web applications using JavaFX. The project requires the following skills and experience: Skills: - Strong knowledge and experience in frontend development using JavaFX - Proficiency in Java programming language - Familiarity with web application development frameworks Need to modify code of OpenKm for adding new extension for generating QR code. Please refer to the example Experience: - Previous experience in developing web applications using JavaFX - Ability to create user-friendly and responsive interfaces - Understanding of web development best practices The ideal candidate should have a good understanding of frontend development and be able to work with JavaFX to develop a web application. They should also

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I have console application that perform a world simulation using XML files. all logic is written, I need to make the project asynchronous using threads, and also create GUI with 3 pages according to specific scheme using JavaFX. The project is developed on Java8

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I am looking for a Java developer with expertise in JavaFX, Spring, and Postgres to assist me with a specific issue I am facing in my project. Specifically, I need help with the configuration of Java FX application project. The issue I am currently facing is that the service is null in the controller, indicating that autowiring is not working properly. Skills and experience required for this project include: - Strong knowledge of JavaFX, Spring - Proficiency in diagnosing and resolving autowiring issues in Spring If you have the necessary skills and experience to help me with this issue, please submit your proposal.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน javafx ชั้นนำ