ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 joomla งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  อยากหา website developer เพื่อออกแบบเวป ของรร.นานาชาติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีวีดีโอ หรือภ่าพเคลื่อนไหวอยุ่ที่หน้าHOME และมีช่องกรอกข้อมูลเพื่อ mailing list ตัวอย่างรูปแบบเวปที่ต้องการ หรือ

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา Extension พัฒนาเว็บทั้งระบบ ระบบต่างๆ ด้วย Joomla Framework

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  POS for joomla หมดเขตแล้ว left

  เขียน joomla extension สำหรับ ทำระะขายหน้าร้าน (pos) โดยเชื่อมต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูล

  $1448 (Avg Bid)
  $1448 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Affiliate Program & Sales Mangament หมดเขตแล้ว left

  ทำเวบขายของ มีระบบ affiliate กับ ตัวแทนจำหน่าย เขียนโดยใช้ JOOMLA อยากได้ระบบแบบ ขอให้มานำเสนองานที่บริษัทครับ แบบหน้าบ้านหลังบ้าน เรื่องงบเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับ

  $2830 (Avg Bid)
  $2830 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking to hire an experienced Joomla developer to integrate a Joomla Information Form with an automated PDF generation system. We already have BaForms License Integration ***If is nesessary The form should be user-friendly and intuitive, ensuring a smooth experience for visitors.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Joomla-PDF AutoForm Integration Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to hire an experienced Joomla developer to integrate a Joomla Information Form with an automated PDF generation system. We already have BaForms License Integration ***If is nesessary The form should be user-friendly and intuitive, ensuring a smooth experience for visitors.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Joomla + Virtuemart Newsletter Form 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create a form with the following fields: 'Email' (email) 'Aceptar política de privacidad' (checkbox) 'Enviar' (submit) When submitting the form, the 'newsletter' table in the 'email' column will be checked to see if the email exists. -If the email already exists, a message is returned informing the user that their email is already registered in the newsletter: “Tu correo electrónico ya está dado de alta en nuestra newsletter.” -If the email does not exist, it is included in the MailChimp client's newsletter list using the platform's API, and is also included in the 'newsletter' table in the 'email' column. The registration date is also included in the 'fecha_alta' col...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Urgent: Website Design Overhaul and Fixes 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...design to update the antiquated look. Key issues to address: - Broken Links: There are several dead ends on the site, which need to be identified and fixed accurately. - Backend Access: Currently unable to enter the backend of the website. It needs thorough troubleshooting to determine and resolve the issue. We're also unsure of the CMS used for the site build, so experience with WordPress, Joomla, and Drupal could be beneficial. Furthermore, our hosting platform is currently unknown, so experience with different platforms such as Bluehost, GoDaddy, HostGator is desirable. Please apply if you have proven experience in website troubleshooting, design, and a broad knowledge of CMS platforms and hosting providers. This job might require in-depth digging and the ability t...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  234 คำเสนอราคา

  I am in need of a qualified programmer who can create a lead collection for...gather only the name and email of visitors. - This form needs to be visible on every page of the website, providing a seamless experience for users who might navigate from one page to another. Ideal Candidate: You are an experienced in web development, particularly in creating and integrating data capture forms. Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and experience with CMSs like WordPress or Joomla will be a plus. Please Note: The project does not require any specific conditions for form submission like acceptance of a privacy policy or terms and conditions. Seeking collaborations from those who have a strong ability to meet deadlines and can provide samples of their previous work. Looking forward to...

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a Joomla 3 project that requires seamless integration of a JavaScript with an iframe for the purpose of dynamic content loading. The main type of content that will need to be dynamically loaded is pre-created data visualizations. Required Skills - Proficiency in JavaScript. - Good understanding of iframes integration. - Familiarity with Joomla 3. - Experience with data visualization technologies. Responsibilities - Efficiently integrate the JavaScript with an iframe. - Ensure the accurate and seamless loading of pre-created data visualizations. - Ensure the robustness and the efficiency of the implemented solution. Suitability for this job would be demonstrated by previous projects integrating JavaScript with whilst working on Joomla 3 projects and experienc...

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  This project scope is to create custom content type template based on Joomla 5 and Yootheme also to build the site on top of it. If client needs for other features, functionalities or updates which have not been discussed upon this agreement then it should be considered as additional requests and they will have different milestones. Freelancer has the right for the advanced 1st milestone to start the project since the client has asked freelancer's time and efforts to prove his skill live on site in the previous week so this agreement binds the two parties specifically for affirmation and alignment that both parties will work together to achieve the initial goal of this project. Freelancer will deliver the work within 12 days and client has the right to review it on everyday ba...

  $750 (Avg Bid)
  $750 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Joomla! Site Development with Contact Form 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to establish a Joomla! site, already having some basic knowledge. The main feature needed is a detailed contact form. The expertise I'm looking for in this project includes: - Strong familiarity with Joomla! - Proficiency in creating contact forms with options for detailed questions In terms of the contact form, it should be focused on: - Gathering feedback on products or services - Serving as a platform for inquiries about specific services or products Ideal freelancers should be creative, have a problem-solving mindset, and be keen on details to fully capture my requirements.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา

  ...tools required for the project. 2. Planning Domain Registration: Choose and register domain names for both sites that are memorable and reflect their purposes. Hosting Selection: Decide on hosting services. Consider factors like expected traffic, scalability, and support for technologies you'll use. Technology Stack: Select the technologies for building the websites, including CMS (e.g., WordPress, Joomla), e-commerce platforms (if applicable), and development languages. 3. Design and Development Information Architecture: Create a structure for the content on each site, ensuring intuitive navigation. Visual Design: Design the user interface, keeping in mind the brand identity and user experience. This might involve creating wireframes and mockups. Content Creation: Generate ...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Приветствую, ищу профессионала в области разработки сайтов. Нам...информацию об экспозициях и экспонатах, а также о помещениях и выставочных залах. Здесь вы можете посмотреть черновой вариант нашего сайта: %D0%9A%D0%B0%D0%B7-%D0%9D%D0%98%D0%9F%D0%98-%D0%9C%D0%9A?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=PMreMddmbh5G2k1c-1 Оптимальные навыки и опыт для этой работы включают в себя опыт работы с CMS, например WordPress или Joomla, опыт работы с HTML/CSS/JavaScript, анимацией и уверенные навыки программирования.

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Joomla 5 Customization Required 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I'm searching for a freelancer with a demonstrated background in handling custom Joomla templates. Due to certain features not meeting my demands, I am seeking someone who can perform some minor modifications in Joomla 4. Ideally, you should: - Have extensive template customization experience using Joomla 4. - Be able to solve issues and troubleshoot efficiently should unexpected problems arise. Please highlight your experience with Joomla 4, especially with its custom templates, when applying. Looking forward to your applications!

  $30 - $250
  ปิดผนึก NDA
  $30 - $250
  8 คำเสนอราคา

  I am searching for an experienced developer who can assist me in converting my website from Joomla to a custom-built platform. The new website should maintain the following key features: - User registration and login - Blogging and content management - Talent database - Text service The ideal candidate should have a strong background in web development and be comfortable with custom platform building and the migration of website content from Joomla. The candidate's experience should reflect understanding of both Joomla's CMS and creating custom-built platforms. A knowledge of best practices for implementing user registration, blogging and content management capabilities is a must, and familiarity with talent database and text service is also required. Needs to ens...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Wordpress maintenance หมดเขตแล้ว left

  I have about 15 wordpress sites I need to find a webmaster that know Wordpress, SQL, Plesk to help me in microactivities like - Upgrade wordpress sites - Correct site problems - Speed up sites - Correct Seo links If have Joomla competence too, i have 20 Joomla sites more. This microactivity to quote is about a site that was in developer migrated from Joomla ( i have original site in .... site migrate to before become www. After became www. i discover that there are a loto of absolute links to so candidate have to know wordpress tables and with SQL substitute test. with www. I will appreciate low hourly price and availability to answer and complete work in few hours when discovered problems.....

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Hourly for the last week maintenance. Thanks

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Joomla Collab 1 วัน left

  As per discussed. Thanks Jovan!

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Joomla Site Malware Removal and Recap Integration หมดเขตแล้ว left

  ...a critical issue with our Joomla site. It's come under a malicious attack leaving it inaccessible and in need of urgent professional assistance to rectify this situation. Our requirements are twofold: 1. Malware Removal: - Our site is currently inaccessible, likely due to the malware. We urgently need someone experienced in dealing with such infection to restore the site back to running order. 2. Recap Integrations: - We also require a reCAPTCHA integration into our site's contact form as an important means of extra security. The ideal candidate should have expertise in: - Joomla site management - Website malware detection and removal - Integration of reCAPTCHA to web forms. This role warrants a professional with a solid understanding of ...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  Joomla Mini-Migration - from 3.1 to 4/4 to 5.x หมดเขตแล้ว left

  Looking for a Joomla developer, available now, to migrate my Joomla website from version 3.1 to 4.4 to 5.x. - the latest stable version. Also to clean up the files both inside and outside the home directory and to remove everything that is not essential to the upgraded and migrated website. The budget is $25. max. it's a low budget, but we cannot increase at this time. Bids above $25 are [pointless. Anyone interested?

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Hello I am looking for someone who can upgrade for me a joomla 3 component and plugin to joomla 4 and joomla 5. The Component I already have is a custom one and uses PhpExcel as library. For all joomla 4 versions and all joomla 5 versions I need this tool to work with PhpSpreadsheet library since PHPExcel-Joomla-Library is obsolete. Thank you

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Joomla Mini-Migration - from 3.1 to 5.x หมดเขตแล้ว left

  Looking for a Joomla developer, available now, to migrate my Joomla website from version 3.1 to 5.x. or the latest stable version. Also to clean up the files both inside and outside the home directory and to remove everything that is not essential to the upgraded and migrated website. The budget is $25. or less... I am very low on money at this time. Anyone interested?

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Joomla Ecommerce Website Error Resolution หมดเขตแล้ว left

  As a business owner, I am experiencing issues with my ecommerce website hosted on Joomla. There is a specific issue related to the lack of required file (JPATH_LIBRARIES/) in my website's directory, as indicated by a "failed to open stream" error message in my file. Fatal error: require_once(): Failed opening required 'JPATH_LIBRARIES/' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/reactny/public_html/includes/ on line 15 I'm seeking a skilled Joomla developer with extensive experience in troubleshooting and resolving website errors, enhancing site functionality, and ensuring smooth ecommerce operations. The specific abilities required for this project include: • In-depth understanding of Joomla's structure ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Joomla 4 Upgrade: PHP 8.2 Error Resolution หมดเขตแล้ว left

  After recently upgrading my PHP from 7.4 to 8.2, I am encountering some problems with my Joomla 4 website that are causing fatal errors, syntax errors, and undefined function problems to arise within the front-end website. The upgrade was conducted without making any changes to the code or configuration files, hence, the issues seem to be stemming strictly from the PHP upgrade. Key responsibilities will include: - Identifying and fixing the fatal errors, syntax errors, and undefined functions currently present. - Ensuring the PHP upgrade carries over smoothly without introducing further errors. - Following best practices for PHP upgrades to maintain website security and performance. - Communicating findings and any required decisions clearly. The ideal candidate for this role w...

  $30 - $250
  ปิดผนึก NDA
  $30 - $250
  8 คำเสนอราคา
  Upgrade Joomla 3.x to 4.x หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a Joomla expert to oversee the seamless upgrade of my existing Joomla 3.x website to Joomla 4.x. Ideal candidates need to demonstrate relevant experience in Joomla website upgrades. Success in this project will be defined not just by smooth transition, but also by the incorporation of specific improvements to the website's design quality. The upgraded website needs to feature enhanced user interface and improved site performance. Kindly showcase your past work that highlights superior design quality - this is crucial in my choice of a freelancer. Skills & Experience: - Joomla upgrade experience - Exceptional web design skills - Strong understanding of UX/UI for optimal site performance - Ability to implement advanced security featu...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Julios Smok'en Shack หมดเขตแล้ว left

  ...for easy updates and management, considering I'm unsure if I need one. - **Functionality**: The website's main goal is to encourage visitors to engage with us. This means integrating a clear, convenient method for customers to make reservations or inquiries directly through the site. - **Essential Skills**: Expertise in web design and development, proficiency with CMS options (e.g., WordPress, Joomla, or custom solutions), SEO knowledge, and experience in creating websites for the hospitality industry would be advantageous. - **User Experience**: A keen eye for design and user experience, ensuring that the site is welcoming, easy to navigate, and leaves a lasting impression. I value a collaborative approach to this project and am looking for someone who can not only br...

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา
  Informative Website Creation หมดเขตแล้ว left

  ...Something that's much better designed The ideal candidate will integrate the following key elements; a blog section for elaborated discussions or articles, a contact form to facilitate communication and an FAQ section to address common inquiries from my audience. The particular skills and experience needed for the assignment include experience in HTML, CSS, JavaScript, and ideally in WordPress or Joomla for managing the blog section. Moreover, I have definitive color schemes and branding guidelines that I'd love the website to adhere to. This calls for someone with an artistic flair and keen attention to detail to ensure the website harmoniously incorporates these aspects. The completion of this project should result in a responsive, seamless and user-friendly we...

  $1288 (Avg Bid)
  $1288 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Streamlined Services Site หมดเขตแล้ว left

  ...we offer and reach out to us. Key Requirements: - Clean, professional design emphasizing clarity and easy navigation. - Integration of a contact form for client inquiries. - Descriptive sections about our services and background. - SEO-optimized content to improve visibility. - Mobile-responsive design. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development platforms (e.g., WordPress, Joomla). - Strong portfolio showcasing similar projects. - Experience in creating SEO-friendly websites. - Ability to provide maintenance and updates. - Excellent communication skills to ensure project aligns with our vision. This site will be the cornerstone of our online presence, and I’m eager to collaborate with someone who can bring our vision to life with a balance of aesthet...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  148 คำเสนอราคา
  Engaging Informational Site หมดเขตแล้ว left

  ...is aimed at providing information. It needs to be designed with clarity, ease of navigation, and appealing aesthetics to ensure users can find and digest the information effortlessly. - Platform/CMS: The platform or CMS has not been predetermined. I'm open to recommendations from the developer based on the project's needs and their expertise. Familiarity and proficiency with WordPress, Shopify, Joomla, or any other leading CMS are advantageous. - Design & Functionality Requirements: 1. Clean, professional layout conducive to reading and browsing. 2. Responsive design to ensure accessibility across various devices (desktop, tablet, and mobile). 3. SEO optimization to help the site rank well in search engine results. 4. User-friendly navigation to help visitor...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  156 คำเสนอราคา
  Engaging InfoSite Design - 21/02/2024 02:38 EST หมดเขตแล้ว left

  ...optimized for mobile users, ensuring accessibility and a seamless experience across all devices. - Experience with user interface (UI) and user experience (UX) design is essential to create an intuitive and engaging layout. - Proficiency in SEO best practices to enhance the findability and visibility of the website on search engines. - Knowledge in content management systems (CMS) like WordPress or Joomla would be advantageous for easy content updates. - A portfolio demonstrating previous informational websites designed for an adult demographic will strengthen your application. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in web development and design with a focus on informational websites. - Strong understanding of responsive design principles. - Experience with HTML, CSS...

  $493 - $987
  เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $493 - $987
  53 คำเสนอราคา
  Engaging InfoSite Design - 21/02/2024 01:48 EST หมดเขตแล้ว left

  ...optimized for mobile users, ensuring accessibility and a seamless experience across all devices. - Experience with user interface (UI) and user experience (UX) design is essential to create an intuitive and engaging layout. - Proficiency in SEO best practices to enhance the findability and visibility of the website on search engines. - Knowledge in content management systems (CMS) like WordPress or Joomla would be advantageous for easy content updates. - A portfolio demonstrating previous informational websites designed for an adult demographic will strengthen your application. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in web development and design with a focus on informational websites. - Strong understanding of responsive design principles. - Experience with HTML, CSS...

  $738 (Avg Bid)
  $738 การประมูลเฉลี่ย
  158 คำเสนอราคา
  mobile shop joomla virtuemart website หมดเขตแล้ว left

  More details: What is the primary goal of your mobile shop website? link to an ecommerce website, app android and ios Would you like your ecommerce website to be integrated with any specific payment gateway? mobile payment in senegal Are you looking to integrate any specific mobile payment options for customers in Senegal? Orange Money, Wave

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Engaging Product-Focused Blog หมดเขตแล้ว left

  ...Content and design strategies should align with this objective, ensuring that the blog effectively supports marketing and sales efforts. ***Ideal Skills and Experience:*** - Proven experience in designing and developing blogs or similar digital platforms. - Strong proficiency in web development technologies (HTML, CSS, JavaScript) and experience with content management systems (e.g., WordPress, Joomla). - Experience with integrating YouTube videos and managing multimedia content (images and videos) on websites. - Knowledge of SEO best practices to enhance the blog's visibility and search engine rankings. - Creativity in web design to create an appealing, engaging, and user-friendly blog interface. In summary, I am looking for a talented and creative web developer who unde...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  WordPress Website Developement - Zoopmate หมดเขตแล้ว left

  ...website, with a specific interest in incorporating a moving car animation, as demonstrated in the CodePen link: The required pages include: 1. Homepage for website development services 2. Demo pages showcasing websites created 3. UI / UX Design and Development page 4. PHP Web Development page 5. CMS Website Development page 6. WordPress Development page 7. Joomla Development page 8. Magento Development page 9. OpenCart Development page 10. Payment Gateway Integration page 11. Ecommerce Solutions page 12. Website Redesigning page 13. Website Maintenance page 14. Pricing pages for all services 15. Contact us page 16. About us page Additionally, four more pages will be added, and 15 pages will require specific animations, similar to the ones demonstrated

  $186 / hr (Avg Bid)
  $186 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Joomla or Wordpress Ecommerce Site Development หมดเขตแล้ว left

  ...skilled developer to create a simple ecommerce website using Either Joomla or Wordpress The ideal candidate should have experience in building marketplaces and be familiar with the these platforms. Timeline: - The project needs to be completed in less than 2 weeks. Functionality: - Simple e-commerce features - Basic buying and selling features, shipping, DPS etc Custom Template based of design supplied. Simple Promotional options such as • Buy 2 get 1 free • Free Shipping with purchase over $xxx Payment Integration: • Payment Express (DPS) and Pay pal as options Deploy on our production server or explain the steps. Overall, I am seeking a developer who can efficiently build a custom ecommerce website using either Joomla or Wordpress, meeting the specif...

  $326 (Avg Bid)
  $326 การประมูลเฉลี่ย
  201 คำเสนอราคา

  Suite la migration de mon hébergeur vers la version PHP 8.2 , mes sites web joomla 2.5 et joomla 3 deviennent inaccessibles. Je cherche quelqu'un qui peut fixer ce problème.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Enhance Site UX & Sales หมดเขตแล้ว left

  ...doesn't fully engage our audience. I'm looking to enrich the website with more relevant and compelling content. - **Imagery:** We need to update the images across the site to better represent our brand and appeal to our audience. **Website Scope:** () - The scope involves reworking and potentially expanding the website to include 10-20 pages. - Website was designed using Joomla. Need to continue with Joomla or similar to make it as easy as possible for us to manage our own site **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in web design with a focus on UX/UI principles - Strong experience in content creation and graphic design - Familiarity with SEO best practices to ensure content relevance - Technical expertise in website development, including knowledge of ...

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Joomla footer text changes work หมดเขตแล้ว left

  will do your joomla footer text changes work

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Suite la migration de mon hébergeur vers la version PHP 8.2 , mes sites web joomla 2.5 et joomla 3 deviennent inaccessibles. Je cherche quelqu'un qui peut fixer ce problème.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Engaging InfoSite with Blog หมดเขตแล้ว left

  ...me easily. - **SEO Optimization:** Implementation of SEO best practices to ensure the site ranks well in search engine results and reaches the intended audience effectively. ### Ideal Skills and Experience: - **Web Design and Development:** Proven experience in designing and developing informational websites. - **Content Management Systems (CMS):** Familiarity with platforms such as WordPress, Joomla, or Drupal to enable easy content updates. - **SEO and Digital Marketing:** Knowledge of current SEO strategies to increase visitation and engagement. - **UI/UX Design:** Strong understanding of user interface and user experience design principles. This project is an opportunity to create a website that not only informs but also engages with the general public. I'm looking fo...

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Urgent PHP Website migration หมดเขตแล้ว left

  ...a new platform yet and would welcome recommendations. Preference for ease of use and scalability. - **Features/Functionalities**: I haven't made up my mind about adding or modifying features. I'm looking for guidance on what could be beneficial for my website during this transition. **Ideal Skills and Experience**: - Proficient in PHP and familiar with popular CMS platforms (WordPress, Drupal, Joomla) to recommend the ideal new platform. - Experience with website migration, specifically from a PHP background. - Ability to provide consultation on potential feature additions or modifications that could enhance website performance and user experience. - Strong communication skills to guide me through the decision-making process on platforms and features. - Proven track re...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Dynamic 3D Design Platform Development -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...e-commerce. My primary focus is on offering an unparalleled 3D design experience where users can visualize and modify their living spaces in real-time. Key Features: - A robust and intuitive 3D designing interface. - Integration capabilities with different software for home and landscape designing. - A flexible e-commerce platform to complement the 3D design experience. - IDX home search engine - Joomla Social interaction - Review placement Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development and design, particularly in creating responsive and scalable websites. - Strong experience with 3D modeling software and web integration. - Knowledge in e-commerce platform development, including secure payment gateways. - Ability to integrate various software solutions into a c...

  $8238 (Avg Bid)
  $8238 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Website Migration Assistance Needed หมดเขตแล้ว left

  I am in need of an ...platform. Details: - Current hosting details are unknown. You should be comfortable performing a migration without explicit access to or information about the current hosting environment. - All website files are in my possession. - The format of the website files is, unfortunately, unknown. Your experience should enable you to handle a range of possibilities, from HTML/CSS through popular CMS like Joomla or WordPress. Ideal skills: - Extensive experience in website migration. - Ability to deal with host platforms in varying states of information. - Knowledge and dealing with multiple file formats. Your proposals should demonstrate understanding of the challenge and explain your approach to ensuring a smooth, successful migration. Thank you in advance for ...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Script Installation on Domain หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking the expertise of an experienced freelancer to install a particular script on my domain. Though I've not settled on a specific one, your advise and guidance on whether WordPress, Joomla or Drupal would be best suited to my needs is highly appreciated. Key requirements: - Proven experience in script installation - Expert knowledge of WordPress, Joomla, and Drupal - Understands the different functionalities each script offers to guide decision making - Capacity to ensure the installed script is fully functional on my domain While I haven't settled on the specific functionalities I want, your input based off your experience would be helpful. Though prior work may be beneficial, the focus here is on experience and understanding. Looking forward to wor...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Hi! Please extend our SERA-Tools for Joomla 4 (5) Websites. SERA Tools = Sport Event Registration Application. Its a small tool to manage Sport events and Athletes inscription tool What we like to extend: 1. Database changes In the database we like all entries and tables starts with "sera_" 2. Import and Export We want Import and Export all data entries from a Website to a other 3. Testdata When a SERA-Tools is installed on a new website, then the question at the first start "Do you want import some test data?". If the event manager click on yes, then it imports some testdata to try Sera-Tools. 4. Events to Outlook If the event manager open a new event or athlets order runs, then the event manager and athlets receive a confirmation with the possibility to add ...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Track Purchases - Joomla & Analytics Expert หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a talented freelancer who can help refine the tracking of purchase events on my Joomla site using Google Analytics. Having already incorporated Google Analytics, my objective now is to precisely trace when a customer visits the order confirmation page, marking a successful purchase. **Requirements:** - Solid experience with Google Analytics and Joomla - Ability to configure Google Analytics to track page visits as successful purchases - Knowledge of Joomla's framework to ensure seamless integration **Ideal Skills:** - Proficient in Google Analytics, specifically in setting up and interpreting event tracking - Experienced in Joomla site administration and customization - Strong understanding of e-commerce analytics - Ability to provide insi...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Company Site Launch หมดเขตแล้ว left

  ...design to ensure compatibility with different devices (mobile, tablets, desktops). - SEO optimization to increase our visibility on search engines. - A content management system (CMS) that allows non-technical staff to update the site. **Skills and Experience:** - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and PHP (or relevant programming languages). - Experience with CMS platforms like WordPress, Joomla, or Drupal. - A strong portfolio showcasing previous website projects, especially corporate or official sites. - Ability to work efficiently to meet tight deadlines. Given our need for a quick turnaround, I am looking for someone who can start immediately and dedicate the necessary time to complete the project ASAP. If you have the skills and are passionate about building effective ...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  JavaScript Code Performance Upgrade หมดเขตแล้ว left

  I need someone skilled in JavaScript to address slow performance issues with a template I am currently using. The main problem point is the JavaScript co...detail, as I don't need other parts of the code affected negatively The ideal candidate should take into account all these factors when proposing solutions to improve JavaScript code speed and overall template performance. I USE JOOMLA 3 LATEST WITH AN OLD TEMPLATE joomlage0100-One in my joomla i have easydiiscuss from page updates of hte component are extremely slow....if i use a modern template like shaper_helixultimate it super fast....but i like my old template and need someone to optimize and fix it and upgrade the website to joomla 4 and give me a price without upgrade and one with upgrading thanks

  $254 (Avg Bid)
  NDA
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน joomla ชั้นนำ