ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 linkedin งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เป็นหลักสูตรอบรมองค์กรที่ต้องการกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร และผู้บริหารทรัพยากรบุคคล

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  ...digital marketing professional to enhance my LinkedIn presence. The tasks will include posting engaging content twice a week and analyzing social media strategies to optimize LinkedIn engagement. Key responsibilities: - Develop and post engaging content relating to industry news and trends, as well as educational insights that appeal to our target audience. - Analyze our current LinkedIn strategy and suggest changes or improvements to increase our profile visibility and engagement. Ideal candidate must have: - Proven experience in optimizing LinkedIn strategies for businesses. - Ability in creating engaging and educational content, relevant to our industry. - Excellent communication skills and keen attention to details. - Familiarity in using LinkedIn...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  LinkedIn Sales Navigator Specialist Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient expert in Sales Navigator for two crucial roles in this project: lead generation and outreach/messaging. Key Responsibilities: - Lead generation: Your task will be to generate high-quality leads using LinkedIn as the core social media platform. - Outreach and messaging: Moreover, you will be responsible for reaching out and messaging potential leads on LinkedIn. Desired Skills: - Previous experience with LinkedIn's Sales Navigator is crucial. - Strong understanding and execution of lead generation strategies. - Outstanding communication skills for effective outreach. With the right balance of these skills and experiences, I believe we can achieve the targeted results efficiently.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...freelancer who can take my LinkedIn profile to the next level. I'm primarily interested in: - Developing better content that captures my professional experience and skills in an engaging and impactful way - Enhancing the visual design of my profile to make it stand out and command attention - Increasing my visibility among the vast sea of profiles, with a special focus on recruiters My target audience on LinkedIn is inevitably recruiters. I am utilizing this platform to make myself an attractive candidate for future job opportunities. Hence, the objective of this project is to get me hired. In terms of skills and experience, I’m looking for: - Solid experience in digital marketing, personal branding, and content creation - Proven track record of working wi...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Creative Business Card Design 3 วัน left

  In search of an innovative and talented designer to help develop a business card. Open to creativity for color schemes and branding, your task will be to create a design that emulates our marketing firm's ethos. The final files should be in InDesign format. Key requirements include: - Use of Contact Information, Job Title, QR Code - Display social media icons for LinkedIn, Twitter, Facebook, and YouTube - Incorporation of our website, Ideally, you will have proven experience in graphic design, specifically business card design. Familiarity with Adobe InDesign is a must for the delivery of final files. Creativity, innovation, and an eye for detail will be highly valued for this project. Here is a link to the digital assets (logo, sample card, etc)

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  LinkedIn Data Entry Commenter Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a detail-oriented and efficient individual to assist with copy-paste data entry tasks on LinkedIn. As a LinkedIn Data Entry Commenter, your primary responsibility will be to engage with LinkedIn posts by copying specified data from provided sources and pasting it as comments under relevant posts. The data as well as the post will be provided by us. Responsibilities: - Copy specified data provided by the employer accurately. - Paste the copied data as comments on LinkedIn posts promptly. - Maintain a professional and courteous tone in all interactions on LinkedIn. - Keep track of completed tasks and provide regular updates on progress. - Adhere to guidelines and instructions provided by the employer for each task. - Notify the employer of...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  As a client looking to expand my cleaning business in the USA, I need a proficient freelancer to generate solid leads from both LinkedIn and Indeed. The ideal candidates for the job will have: - Comprehensive understanding of LinkedIn and Indeed - Previous experience in lead generation - Strong ability to find the right leads based on specified criteria The task involves finding cleaning job seekers within a specific age group. There is no limitation on geographic location; freelancers should source leads from rural, suburban, and urban areas. With your skill and experience, I hope to reach the right potential employees to facilitate the growth of my company.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Trophy icon Corporate Social Media Templates 6 วัน left

  We are seeking a skilled graphic designer to develop a cohesive layout for our social media channels, including Instagram (posts and stories), Facebook (posts and stories), and LinkedIn (posts and stories). The design must be in harmony with our corporate design, which can be observed on our website at www.fotobox.ch. We have attached an example for reference, but we are very much open to new and innovative ideas. Layout Requirements: Adaptation to Corporate Design: The layout should seamlessly integrate with our existing corporate design elements found on our website. This includes color schemes, typography, and any specific visual motifs that represent our brand identity. A keen eye for detail and the ability to adapt these elements into a social media context are crucial. Vers...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Virtual Assistant Needed For daily Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...currently in need of a Remote Virtual Assistant with strong skills in overall job post management and LinkedIn platform. Key Responsibilities: - Managing my job postings on LinkedIn. - Overseeing and organising my LinkedIn inbox to ensure all messages are answered or addressed timely. Skills and Experience: - Exceptional communication and organisational skills. - Familiarity with LinkedIn and its job post management functions. - Ability to multitask and prioritise daily workload. - High level verbal and written communications skills. - Discretion with personal and confidential information. The ideal candidate should be proactive, detail-oriented and able to meet deadlines. Familiarity with LinkedIn job post functionalities, as well as a knack ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  Hi Sameer, We would like to move forward with creating some assets for Knighthead's 10th Anniversary. Please see the brief below, we will need to create one quarter page ad, a pull up banner design and a banner for the website and LinkedIn. Brief: Thanks, Alex

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Especialista en Campañas de Marketing Multicanal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...digital para un proyecto de reciente lanzamiento. Las tareas clave a desarrollar incluyen: - Diseño y ejecución de campañas integrales de marketing que abarquen redes sociales, marketing por correo electrónico y publicidad en línea. - Focalización en la generación de clientes potenciales como objetivo principal. - Creación de campañas específicamente adaptadas para Facebook, Instagram y LinkedIn. El candidato ideal debería tener experiencia en la gestión de campañas de marketing multicanal y estar familiarizado con los detalles de las plataformas específicas mencionadas. También debe tener un historial comprobado de generación de clientes potenciales y una compr...

  $384 (Avg Bid)
  $384 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am searching for a skilled social media manager to handle our Facebook, Instagram, and LinkedIn accounts. This position is for our small business that provides education services. The prime objectives of this role include: • Leveraging these social media platforms to amplify our brand's presence and improve brand awareness. • Crafting and implementing strategies that are specifically tailored to attract working professionals, as these are our key demographics. The ideal candidate for this project should have a profound understanding of these social media platforms, including their algorithms and audience behaviors. Experience in creating engaging content that resonates with working professionals, and a track record of successfully increasing brand awareness throug...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced social media content creator to develop eye-catching images and videos for my company's Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, and Tik Tok platforms. Key responsibilities: - Produce high-quality, engaging image and video content. - Understand distinct platform requirements and optimise content accordingly. - Main goal is to drive traffic to our website. Ideal skills: - Adept at content creation for multiple social media platforms. - Proficient in designing engaging images and producing compelling video content. - Proven experience in increasing website traffic through social media campaigns.

  $694 (Avg Bid)
  $694 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Executive Contact List Compilation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...healthcare consulting field. This is a critical task for our business development activities. I. The Task: - You will need to track down CEO, CIO, CTO, President, Vice President, Director of Healthcare roles in health consulting firms across the USA. - Collect details including Full Name, email address, phone number, website, and LinkedIn profile. II. The Ideal Candidate: - You should be an experienced web researcher, well-versed in professional LinkedIn search, Boolean operators, and even company website scouring. - An excellent ability to check for accuracy of details and verifying them is important. - Skill in data entry is needed, and prior experience gathering professional data would be ideal. III. Delivery: - All collected information should be neatly present...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ...entrepreneur, I need assistance in managing my business' social media platforms. I lack the time and expertise to fully utilize the potential of social media as a tool for business growth and customer engagement. Specifically, I need help with: - Managing my Facebook and LinkedIn accounts - Creating and scheduling posts - Responding to inquiries - Monitoring engagement and analytics Ideal candidates for this job are professionals who have: - Prior experience in social media management, particularly Facebook and LinkedIn - A good understanding of social media trends and best practices - Excellent communication and writing skills - An ability to work independently and create engaging content If you have these skills and experience, along with passion for social med...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I am a senior-level professional looking for assistance in the application process for new job opportunities. With a current focus on local opportunities, I am in the need of a freelancer who can efficiently and diligently apply for positions that match my specified industry experience, location preferences, and salary ...Application for jobs meeting the criteria of having senior-level appropriate industry experience, local only location, and meeting my salary expectations - Strict adherence to the criteria provided Skills: - Excellent communication skills - Previous experience in HR/recruitment would be advantageous - Prompt responsiveness - Attention to detail You'll be provided with my well-presented resume and LinkedIn profile, along with clear job search criteria to assis...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I would like to have someone manage my sales Navigator. The idea is to create leads that would lead to potential sales of English classes.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed 9 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to resolve “this problem”? Solution1:() Solution2:() Payment would be made when you cover the 40 AUD milestone, later greater milestone will be created. We may increase the rate depending on your performance in the future. And we will provide good reviews also. Please let me know the programming language you are an expert/interested in Please provide any following that will be helpful * Your LinkedIn, , , etc profile page *Your Blog URL *Your sample post was written for anyone...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...Name - Other key decision makers - Industry specialization (if applicable) There are 81 companies that need to be researched for the above data points on the spreadsheet. The data that needs to be sourced can be found by utilizing tools such as: - (free resource) - Google searches (free resource) - Reading the business's website (free resource) - LinkedIn Sales Navigator (paid resource) - Zoom Info (paid resource) A freelancer who already has their own access to the paid resources or similar tools for researching the above category information is preferred. Ideal candidate should possess strong research skills, acute attention to detail, and patience for this extensive manual task. Prior experience in business data collection and market research

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am in need of a detailed, accurate list of approximately 240 medium ...Zealand. The list is to be compiled in an Excel format, which I will send for structure and formatting guidance. The selected freelancer should be equipped with: - Excellent web and LinkedIn research skills - A knack for meticulous data entries Your task will be to: 1. Identify suitable companies: While I have no specification for the industry, the focus should be on medium to large businesses and corporations. 2. Gather the following information: - Company Name - Contact person's name - Phone number - Email Address 3. Research Method: - Conduct thorough research on company websites and LinkedIn to gather contact details. Remember, accuracy is key here. Looking forward t...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Micro-Influencer for Business Discord Promotion 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Established presence as a micro-influencer on popular platforms. - Significant following with an audience base interested in business topics. - Experience in promotional campaigns, specifically for acquiring new members for groups or communities. - Demonstrable history of audience engagement and growth. The channel you choose to promote on is up to you, but having a strong presence on Twitter, LinkedIn, or Instagram would be beneficial for our target demographic. Your role would mainly involve creating engaging content about our Discord group and driving your audience to join and participate. I anticipate the promotion to be honest and authentic, reflecting the genuine benefits our group offers. Please include examples of similar promotions you've done in the past when bi...

  $499 (Avg Bid)
  $499 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As an individual who wants to gather more comprehensive information about potential leads, I urgently require the services of a talented developer proficient in Scrappy. Specifically, I need you to extract details from leads from specific social platforms. Key Responsibilities: - Scrape leads from LinkedIn, Facebook, and Instagram using Scrappy. - Extract specific details, such as the name, email address, and phone number of the leads. - Ensure accuracy and validity of the extracted data. Ideal Skills: - Excellent proficiency in Python and Scrappy. - Proven experience in web scraping, with a focus on social media platforms. - Detail-oriented with a knack for accuracy and data integrity. - Exceptional problem-solving abilities to deal with potential scraping issues. In your propos...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Social Media Influencer Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...seeking an experienced social media influencer with proven credibility to boost my brand presence across multiple platforms and drive sales. The perfect candidate will demonstrate their ability to engage authentically with a diverse audience and drive meaningful interactions. Key Responsibilities: - Create compelling content tailored specifically to each social media platform (Instagram, YouTube, LinkedIn, Tik Tok, Twitter, and Facebook) - Manage and engage with followers regularly - Establish partnerships and collaborations with aligned industry influencers - Promote my brand and drive sales Ideal Candidate Profile: - Must be an established influencer with a large follower base - Demonstrated performance in influencer marketing and brand promotion - Skilled in content creation...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...Digital Marketing Manager with significant experience in the retail industry. Your main responsibility will be to increase our sales through various digital marketing strategies. Key Responsibilities: - Formation and execution of effective marketing campaigns. - Management and optimization of our social media content. Your proficiency in using platforms like Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn for business will be highly beneficial. - Enhancing our organization's visibility through search engine optimization (SEO). Ideal Skills: - Proven experience in Retail Digital Marketing. - An expert in Social Media Management and SEO. - Ability to create compelling content that attracts and engages customers. Even though the main goal is to boost our sales, some of our seco...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Comprehensive Career Documents for Data Analyst/Engineer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a highly skilled and experienced freelancer to overhaul my professional documents - resume, LinkedIn profile, and cover letter. These documents will showcase my diverse data analysis skills, engineering experience, and relevant certifications - highlighting all my accomplishments in these areas. Requirements include: - Proven track record in creating compelling and successful professional documents. - Awareness of current trends and best practices for resume and LinkedIn profile writing. - Considerable knowledge of the data analysis and engineering field, understanding the specific skills, experiences and certifications valued in the industry. Applications should: - Showcase your successful past works in this space. - Clearly explain your relevant exper...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Exceptional Resume & LinkedIn Profile Revamp 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help to stand out from my competitors and improve my professional branding. By enhancing my resume, cover letter, and LinkedIn profile, I aim to attract interesting job offers in the field of data analysis and engineer. The ideal freelancer for this job should be adept at resume writing, professional branding, and knowledgeable about the tech industry, particularly, the world of data science, data analysis and engineer. They should also be able to highlight my key skills and experiences effectively. The focus should range from my programming language skills to prior work experience and all relevant certifications I have. Together, we can sculpt a professional appeal that outshines the competition.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Comprehensive Contact Research 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an adept online researcher to diligently assist me with gathering and organizing specific contact information. This includes but isn't limited to email addresses, phone numbers, job titles, and LinkedIn profiles. The aim of this project is to amplify my networking reach. An ideal contractor for this project would possess: - Proficient skills in online research - A keen eye for details - Excellent organizational abilities - Experience with LinkedIn or related platforms. Your ability to provide comprehensive and accurate data would greatly contribute to the success of my networking endeavors. I look forward to welcoming the right candidate to my team.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  We are seeking a capable and dedicated Virtual Assistant for handling diverse administrative tasks on a daily basis. This endeavor is not time-bound but requires a consistent and professional approach. Key Tasks and Requirements: - Job Posting and Candidate Messaging: You will manage, and post job adverts on LinkedIn platforms. Responding to candidate inquiries daily, along with managing google drive, is also required. Ideal applicants would demonstrate administrative skills and excellent written and spoken English. Familiarity with major job posting platforms is a bonus. Conscientiousness, sound interaction skills, and the ability to work with minimal supervision are expected.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm planning to implement a project revolved around the use of Facebook and LinkedIn to increase my brand's awareness. Ideal candidates will have: - Extensive knowledge and experience with these platforms, particularly in constructing brand awareness campaigns. - Ability to tailor strategies effectively, considering the target audience question has been skipped. Creativity and prior experience in handling diverse demographic profiles are a plus. - Proven record of successfully driving brand recognition through social media. Your proposal should include a brief on how you'd approach this task, and examples of previous similar projects.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...undeniable that these leads will play a pivotal role in marketing efforts, like sales lead generation, market research, and contact information collection. Although I did not mention a specific source site, note that the target is business owners, and their revenue and contact information. Therefore, having experience in scraping from professional networking and business directory websites such as LinkedIn or Yellow Pages would be welcomed. Lastly, the exact number of leads that I need hasn't been defined, so I am open to both small and large-scale operations. Ultimately, their quality is of more importance than mere numerical quantity. Ideal Candidate: -Proficiency in web scraping -Experience extracting from business directory or professional networking sites -Excellent...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am seeking someone skilled in data scraping to extract specific information from three popular job boards: Indeed, LinkedIn, and Glassdoor. This job will require scraping the following information: - Job title - Company name - Location - Salary - Remote/Hybrid status Job titles of interest: Head of Digital Marketing, Director of Marketing, Director of SEO, Chief Marketing Officer, Marketing Director, Head of Performance Marketing, Head of Growth , Senior Marketing Manager Ideally, I want this data to be scraped and delivered today. The ability to perform a quick turnaround is a must. Great attention to detail and proficiency with different types of scraping tools are crucial skills for the successful completion of this project. Prior experience in data scraping, particularly ...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  LinkedIn Lead Generation and Appointment Scheduling 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...users with incentives while helping advertisers reach their target audience effectively. Position Overview: We are seeking a proactive and results-driven LinkedIn Sales Assistant to join our dynamic team at Moolah Mobile. In this role, you will play a key part in expanding our user base and advertiser partnerships by reaching out to potential leads on LinkedIn and scheduling meetings with them. This is an exciting opportunity to contribute to our company's growth while gaining valuable experience in the mobile advertising industry. Responsibilities: Identify and research potential leads within the advertising industry on LinkedIn and other relevant platforms. Craft personalized messages to initiate conversations and build relationships with leads. ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Community manager B2B INVESTORS AREA 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and manage the community of private investors. Knowledge of marketing, social networks, communication and writing skills with a high level of English, education, excellence and seriousness will be required. Goals: -Create a plan to find private investment through the use of management tools - Agenda and organization of meetings with analysts and private investors -Manage social networks such as linkedin, instagram, facebook, twitter -Identification, attraction and expansion of the investor community -Search for startup events and contests -Preparation of progress reports, weekly reporting and monitoring of the investor community through video calls. A capacity for work autonomy will be required and the possibility of joining as a founding partner will be assessed based on resul...

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...sales and marketing, with a focus on LinkedIn lead generation within the Cyber Security industry The objective of the project is to: - Generate quality leads from LinkedIn targeting mid-level management in the Tech/IT sector. Your job will include: - Identifying potential leads based on specified criteria. - Initial outreach and communication, aiming to help grow our business' network. - Subsequent follow-ups and maintaining interactions. It would be beneficial if you have: - Deep knowledge and understanding of LinkedIn's lead generation tools and techniques. - Background in the Tech/IT industry. - Proficiency in creating compelling communication strategies for the target demographic. - Proven experience in sales and marketing, lead generation and Linke...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am looking for a web app developer to create a social media handler tool for Facebook, Instagram, Tweet(x), and LinkedIn. The project requires the following features: - Post scheduling: The tool should allow users to schedule posts on various social media platforms in advance. The ideal candidate should have experience in developing web applications and be familiar with the following: - Post scheduling functionality - Social media APIs and integration - User-friendly interface design Additionally, the client has a specific tech stack in mind for development. Therefore, the ideal candidate should be proficient in the chosen tech stack. backend - node js frontend - nuxt js (3) css framework tailwind The client also requires specific integrations with certain services/platforms...

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Hi there, I am seeking a proficient data miner to comb through my existing excel spreadsheet. My database consists of 5,200 entries, each composed of a person's name, job title, associated company, and their existing Xing profile URL. Your core responsibility is to track down their LinkedIn profiles URLs. I need it done within 2-3 days. Please put 1 hour and start your proposal with the code 20. Thank you

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...to resolve “this problem”? Solution1:() Solution2:() Payment would be made when you cover the 40 AUD milestone, later greater milestone will be created. We may increase the rate depending on your performance in the future. And we will provide good reviews also. Please let me know the programming language you are an expert/interested in Please provide any following that will be helpful * Your LinkedIn, , , etc profile page *Your Blog URL *Your sample post was written for anyone...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am in need of a highly skilled and savvy professional to breathe new life into my existing LinkedIn profile. Please note that an E-passport and a mobile device that supports NFC are essential to proceed. I look forward to your proposals.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am looking for an Indian manager with solid project management skills, exceptional communication abilities, and experience in handling social media accounts. I will Train him/her. Fully Remote. INR Monthly Payment. 1- Manage my Social Media Accounts via Buffer app (LinkedIn, Insta, Facebook, YouTube) 2- Manage other freelance marketplaces manually (Freelancer,Upwork,Artstation,Benance and 3 more) 3- Use AI ChatGPT and Gemini for Captions (i will train u) Its an easy job and i will keep you adding responsibilities and go ahead for full time. We together will plan each week. Thanks

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...communicate information about forex services • Incorporate a registration form for a webinar • Include a contact form for booking a consultation Creativity is encouraged as the ad should be compelling to generate conversions and sign-ups. Exceptional copywriting and design skills are key to this project. Your task also includes fine-tuning it to seamlessly fit various platforms including Facebook, LinkedIn, etc. I look forward to your exciting proposals....

  $279 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  B2B/B2C Tech Lead Generation Expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced professional to generate both B2B and B2C leads in the technology industry. Your task will entail the following: - Gathering leads through website form submissions - Conducting successful LinkedIn outreach - Undertaking effective cold calling strategies The ideal candidate should be resourceful and adept at navigating the tech industry. Proficiency in LinkedIn lead generation as well as cold calling strategies are essential, and prior experience with website form submission lead collection is beneficial. Your ability to provide high-quality leads will secure future collaboration. Quick communication and updates on your progress are a requirement.

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Spanish Bathroom Retailers that have showrooms Data Collection 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...CEOs, CFOs, and marketing departments of these retail companies - Find the LinkedIn profiles of these high-ranking officials - Track down the websites of these retailers In addition, I would like details on the following: - Their showroom's location - The brands and products they sell. This includes bathroom furniture, toilets and basins, faucets and accessories, and tiles and coverings. This project requires someone attentive to detail with experience in market research, data collection, and the Spanish retail industry. Being fluent in Spanish will be a strong advantage. Your data-collection method should be ethical and professional, ensuring that all data is accurate and up-to-date. Proficiency in using LinkedIn for research and Excel for data management is also c...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed 8 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to resolve “this problem”? Solution1:() Solution2:() Payment would be made when you cover the 40 AUD milestone, later greater milestone will be created. We may increase the rate depending on your performance in the future. And we will provide good reviews also. Please let me know the programming language you are an expert/interested in Please provide any following that will be helpful * Your LinkedIn, , , etc profile page *Your Blog URL *Your sample post was written for anyone...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a digital designer to create a professional and corporate-themed banner fo...which will be shared on social media. Key Project Details: - The banner needs to be in a 16:9 rectangular ratio. - It should have a call-to-action that directs viewers to 'Check out our latest blog post'. - The overall design should be professional and adhere to a corporate aesthetic. Ideal Skills: - Graphic Design - Digital Marketing - Knowledge in platforms where this will be shared (e.g., LinkedIn, Twitter) I need someone who can create a design that not only fits the given criteria but also compliments the existing website design. Understanding the tone and style of our brand is paramount. Proven experience in creating banners for companies within the tech industry w...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am looking for a Virtual Assistant to manage my Linkedin and connect with some professionals. I have made a video about the job description so that you can get an idea. Regarding the requirements from the VA: 1) You should be good in English. 2) Your laptop should not be slow; it should be fast. In the past, I have experienced that with some VA's, they are good, but their system is very slow and takes a long time to load Linkedin tabs, Google Sheets, Google Drive. 3) You should be able to work with me via meetings.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can help create an ATS-compatible CV for my job application. I need the CV to be clean, modern, and eye-catching. Here's what I need: - The final output should be in PDF format. - The style should be modern and clean. Preferably, I would like to work with someone who has prior experience in creating ATS-compatible CVs and a strong understanding of what recruiters are looking for in a CV. The ideal candidate should have the following skills: - CV writing - Strong knowledge of ATS systems and how they work - Attention to detail - Excellent English grammar and punctuation - Ability to create a modern and clean design Please note: The industry or profession for this job application has not been specified, so the CV should be versatile an...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Engaging Social Media Strategy and Management 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Reference Pages: Responsibilities: 1. Develop a comprehensive social media strategy to enhance brand visibility and reach. 2. Create and schedule daily posts across multiple platforms, including Facebook, Tiktok, Instagram, Twitter, Youtube and LinkedIn 3. Produce high-quality visual content, including images, videos, infographics, and animations. 4. Write captivating captions and compelling copy to accompany each post. 5. Engage with our audience by responding to comments, messages, and inquiries in a timely manner. 6. Monitor social media trends and adapt strategies to maximize engagement and performance. 7. Collaborate with the marketing team

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน linkedin ชั้นนำ