ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 linux video streaming server งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  1.พัฒนานะบบ IOT ดึงข้อมูลจาก PLC แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบ Web Site โดยแสดงข้อมูลเป็น Real Time 2.สามารถใช้อุปกรณ์ของของบริษัท (Embedded PC) มี SIM ออก Internet ได้ หรือสามารถใช้อุปกรณ์ที่ผู้พัฒนาถนัด แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพการใช้งานในโรงงานครับ (ความร้อนและฝุ่น) 3.สามารถใช้ Server ของบริษัทได้ สามารถเลือกได้ตามความถนัดแบบ Windows / Linux และ Database SQL , MySQL, MogoDB , InfluxDB เลือกได้ตามความถนัดครับ 4.เก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Linux PHP ต้องการให้เขียนคำสั่งcommand line แทนการป้อนข้อมูลผ่านหน้าเว็บแลีวsubmit

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Recruitment Video หมดเขตแล้ว left

  สร้างวีดีโอแนะนำบริษัท และให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจถึงองค์กรและมีแรงบันดาลใจในการทำงานในบริษัท

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Autopsy Software Addon Development -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced developer who can create an addon for Autopsy, the open-source digital forensics platform. The addon should primarily focus on enhancing the search functionality and introducing data visualization tools. Key Requirements: - Compatibility: The addon should be compatible with both Windows and Linux operating systems. - Search Functionality: The addon should significantly improve the search capabilities of Autopsy, making it more efficient and user-friendly. - Data Visualization: The development of data visualization tools should aid in the interpretation and presentation of the results obtained through the software. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in C++, Python, and Java - Previous experience in digital forensics software development...

  $150 - $449
  $150 - $449
  0 คำเสนอราคา

  Salary: Up to $300/month Job Description: We are seeking a skilled Full Stack Web Developer with strong knowledge in Linux and Python. This is a stable, long-term position with the potential for significant salary increases in the short term. The job requires working 6 hours per day from Monday to Friday, with paid breaks included. Requirements: Nationality: Indian or Pakistani Proficiency in Linux Full Stack Web Development skills Expertise in Python Strong command of the English language Knowledge of Spanish is a plus Application: Please send your application privately. Offers exceeding $300 per month will not be considered. Benefits: Stable, long-term employment Significant salary increases in the short term Paid breaks 6-hour ...

  $549 (Avg Bid)
  $549 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video editor who can help me create engaging content for my YouTube channel. Key Requirements: - I predominantly need video editing. You should be proficient in video editing software, and have the ability to create smooth transitions, add engaging effects and ensure the final product is of high quality. - I'm looking for a specific style of editing - entertainment. This means, you should be able to add humor, keep the audience engaged and ensure the videos are visually appealing. - The videos are short - less than 5 minutes. You should be able to maintain the viewer's interest in a short span of time. Ideal Candidate: - Proven experience in video editing and specifically, entertainment content is a huge plus. - Profici...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Daily Canva Video Editing Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented video editor to assist with daily video editing on Canva. Key Responsibilities: - Adding text and captions to the videos - Editing audio for optimal quality - Implementing seamless transitions - Inserting new pictures or information The ideal candidate should be familiar with Canva's video editing tools and techniques. Your primary goal would be to assist in creating engaging, short videos of less than a minute length. Please note that this is not a project for professional editors, so my budget is limited. However, if you are looking for a consistent daily gig and have decent experience with Canva's video editing features, you might be the perfect fit for this job.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video Editor to bring my short film vision to life. The project involves: - Crafting a 5-10 minute short film centered around a festival function. - The key focus should be on delivering exceptional visuals that can captivate the audience. - There's a possibility to introduce elements like transitions, effects & attractive - depending on your expertise and creativity. The ideal candidate for this project should have: - Profound experience in video production, specifically creating short films. - Proven skills in enhancing visual appeal of the content. - A strong portfolio that demonstrates your ability to engage viewers through stunning visuals.

  $7 - $18
  พื้นที่
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video editor to help me create a series of YouTube videos using 60-minute raw footage of football games. Key Tasks: - You'll receive 8 of these 60-minute videos every month. - Your task will be to condense these hour-long videos into engaging, high-energy clips that focus on the best highlights of the game. - The editing style should be reminiscent of a sports highlights reel, focusing on the action and the excitement of the match. - You will also need to create a simple, eye-catching thumbnail for each video. Ideal Candidate: - Proficient in video editing software, with a portfolio showcasing experience in editing sports reels or similar. - A good eye for selecting the most engaging moments in a match. - Ability to create dynamic...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  New VIDEO GAME MUSIC 9 วัน left

  Remixes Of Previous song - Zelda Gerudo Valley -Donkey Kong Country Theme Reimburse FOR the sample Pack -35USD converted to AUD = $52 AUD

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a content creator, my work demands polished, professional videos that encapsulate my brand's ideology. I am in the market for an editor wh...essential for the editor to have the ability to switch between Cinematic, Vlog-style, or Documentary-style effortlessly. 2. Time Management: My desired video duration falls between 1-3 minutes. The editor must possess the skills to tell a clear, concise story within this time frame. 3. Familiarity with YouTube: Familiarity with YouTube platform is advantageous as it can inform the editor about the kind of cuts, transitions, and timing practices that work best for the platform's audience. Ideal candidates will highlight their flexibility in editing styles, proficiency in time-bound editing, and experience on YouTube spe...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  3D Rendering & video- Football Center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for 3D rendering and video for our project of Football Center

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled video editor to assist with editing my YouTube content. The ideal candidate will have a strong understanding of different video editing styles, particularly cinematic, vlog-style, and documentary. Key Requirements: - Proficiency in Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie - Ability to craft captivating videos with background music, text overlays, and special effects - Experience with travel, DJ, and real estate promotion content is a plus - A portfolio showcasing a range of video editing styles and techniques This role will involve turning raw footage into engaging, high-quality videos that align with my content themes. I'm open to your creative input and suggestions for enhancing the overall appeal of the videos. Please share...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional, user friendly, and efficient website designed and built dedicated to selling and delivering adult video content to the general public. Key Functionalities I'm after: 1. Video Download: The main functionality of this website is for users to be able to easily purchase and download adult videos to their device. Ideal Skills and Experience: - Strong background in web development, specifically with platforms delivering digital content such as videos. - Proficiency in building sites optimized for video downloading. - Previous experience designing sites targeting the general public - demonstrating an understanding of usability and user experience factors. - Knowledge in implementing robust security feature to protect the digital co...

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  Editing a short educational video of an early 20th century building that was rotated. Includes simple animation, on screen text, voice editing and music.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a video editor with a knack for creating compelling company videos. Your task will include adding a formal and authoritative voice over, similar to the ones we hear on VIEMO. Key Project Features: - The primary goal of the video is to inform viewers about our company, specifically focusing on our products and services. - A confident, professional voice over to effectively pass this information along. Ideal Skills: - Proven experience in editing corporate videos - Ability to create authoritative, engaging voice overs. With your help, I'm looking forward to bringing the story of our products and services to life.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need of creative video producers to develop our new TV show focused on news and current events. It needs to be captivating, fresh, and intellectually stimulating. - Each video needs to be 5 to 10 minutes long, including 1 or 2 segments, an intro, and an outro. - Expect to produce 2 to 4 videos per month, with 1 to 3 filming days. - This project will require interviews with guests. Knowledge in conducting engaging conversations is a must. - We will be filming mostly in London but also in the US and India. We ensure smooth operation by employing local teams in each location. Strong local network is advantageous. - Ideal skills include high-level creativity, attention to detail, excellent time management and organizational skills, and proficiency in English communic...

  $65141 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $65141 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Engaging Live-Action Explainer Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a onetake 40-60 seconds video, filmed from a cameraman's perspective. The video should start from the lobby, go into the elevator, and proceed to the 18th floor, then walk to room 3. The company is called TI Securities LLC. The office space is approximately 2000 square feet, with a reception area, 5 small rooms, 1 conference room, and 1 CEO office. The company is in the Forex business. There are 10 white employees and 2 Chinese employees. One of the employees is holding a handwritten sign with "WIKIFX" written on it.

  $1391 (Avg Bid)
  NDA
  $1391 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of a video editor who can provide exceptional cinematic effects to promote a product on various social media platforms. Key Tasks: - Use your skills to enhance raw footage into a high-quality product promotion video. - Design an engaging style with a cinematic touch that fits the theme and the concept of the product. - Edit videos to drive strong engagement on social media platforms. Ideal Skills: - Proficient in using high-end video editing software. - Have a keen eye for cinematic editing. - Prior experience with product promotional videos. - Strong understanding of the promotional trends on social media platforms. From your background in producing cinematic content, combined with your knowledge on highly engaging social media videos, I believe...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented video creator to put together a live-action promotional video that focuses on a specific product. Ideal skills for this project include: - Proficiency in creating live-action videos - Proven experience in product promotion - Understanding and ability to cater to the U.S audience

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Farming Simulator 22 - Dedicated Server Login Mod 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to create a custom mod for Farming Simulator 22. The main objective of this mod is to implement a full-fledged login system on a dedicated server for the game. Key Requirements: - The login system should consist of both registration and login functionalities, with passwords being the only primary credential. - All user credentials will be stored and managed in an XML file within the dedicated server. - There is no need for password recovery features. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Lua programming language and ideally experience in developing mods for Farming Simulator or similar games. - Strong understanding of server-side data handling and XML file manipulation. - Prior experience with developing complex login systems, including password ...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented video creator to put together a live-action promotional video that focuses on a specific product. Ideal skills for this project include: - Proficiency in creating live-action videos - Proven experience in product promotion - Understanding and ability to cater to the U.S audience

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Professional Video Editing for Lesson Videos 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of 2 or 3 highly skilled video editors who can help me enhance the effectiveness of our educational content by editing our teachers' lessons. Key Requirements: - Edit teachers' presentations into a series of short clips, ensuring there's a clip for every slide they present. - Edit screen recordings to create engaging, educational content. - Final output format must be MP4. - Use the corresponding EDClass logo for each subject and put it in a similar location to the example shown. Make sure to fade the pen tool in and out with the logo. Details: - The number of lessons you'll be editing is dependent on how many we record, but it's likely to be more than 20. - It's important that the editing style is clean and professional in orde...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm looking for a video editing freelancer who can help me create engaging, audience-hooking videos across multiple genres. Requirements: - Expertise in short video editing: I need shorts edited, such as podcast shorts, to be engaging, informative, and entertaining. - Proficiency in long video editing: I also create longer videos, such as full podcasts and tutorials, and need them to be engaging from start to finish. - Understanding of gaming video editing: A good grasp of how to edit gaming content to keep viewers engaged is a must. Your responsibilities would include: - Creating engaging hooks at the beginning of videos to ensure the audience stays engaged. - Ensuring that the editing is aligned with the algorithm of YouTube, increasing the chances ...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have a collection of photos that I would like to merge into a video for personal use. I am not looking for background music, but I would like text overlays for each photo in the video. The text should ideally describe the scene or the memory associated with that particular photo. Ideal Skills: - Video Editing - Graphic Design - Ability to create engaging text overlays - Attention to detail

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a talented video editor with a knack for identifying and crafting less than a 1-minute long humorous moments from live streams into engaging clips for TikTok and YouTube Shorts. Key Responsibilities: - Locating, clipping, and editing humorous moments from my streams. - Adding subtitles/captions to all clips. Ideal Skills and Experience: - Experienced in short-form video content editing. - An excellent understanding of TikTok and YouTube Shorts video content and formatting. - Keen sense of humor and ability to identify amusing moments. - Proficient in adding creative and readable subtitles/captions. Let's create content that leaves viewers laughing and craving for more. Apply now!

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Short Animated Video - Cartoon Style 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Rooster will then be added onto parts of my tik tok video. The video will be a mix of animation (you will do that) and live action that I will do. You will animate a Rooster (the Chicken kind). The Rooster will be in the video three times, and will be animated – cartoon style. Something like the Flintstones, Hanna-Barbara, or older Disney animation. So you will create three short sections that I will piece into one longer video. I have downloaded the audio for the three sections, and you will add the animation. I have also downloaded the live action segments of the video, and YOUR ANIMATED SECTIONS MUST BE THE SAME SIZE AS THE LIVE ACTION SECTIONS. .So that when all the sections are put together, it will appear to be lone video. ...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Nursery Rhymes Action Video Songs For Preschool Kids #4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone who is smart and can record some action songs for preschool kids. No previous experience is required. You can just use your phone camera to record the videos. It's just 3-5 minute long videos and it depends on the song. You only have to act/dance based on the songs we provide. You will get the payments for each video song you record. We will provide you with all the reference songs for each video. Please take a look at the example videos: ---------------- ------------------------- ------------------------- ---------------- ------------------------- ------------------------- PLEASE NOTE: You must be in SAREE for more teaching looks.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled animator to create a set of custom overlay animations for my live streaming broadcasts. The ideal candidate will have experience in designing engaging, high-quality graphics for live streams. I'm seeking a skilled animator to create custom overlay animations for my live stream. The animations will incorporate a mix of image, text, and video content. An examaple of what we want: notice they drop a disco ball with their logo on it after pulling a big card here:

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  As an excited fiancé-to-be, I need your animation skills to create a captivating 3D video for my upcoming engagement. This video should be less than one minute and encapsulate the most pivotal moments of the event. It should cover the sweet moments of the proposal and ring exchange as well as showcasing some exciting venue details. Looking for a modern-themed animation for this special video. Ideal freelancers for this project could demonstrate: - Experience in 3D animation - Ability to capture emotional moments - Attention to detail, particularly with venue depiction - Experience or comfort with modern animation themes.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm dealing with a persistent Error 500 on my Plesk server, and I need a professional who can assist in troubleshooting and resolving this issue. thanks

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Project Presentation Video Maker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled video Presentation Creator to craft engaging and informative video presentations. The ideal candidate should have a good understanding of digital marketing and be proficient in creating a variety of video styles. Skills: Combination of Content, Image, Video, Slides & Project Presentation Guide with Notes Key Requirements: - Creating video presentations that are 1-2 hours long - Expertise in making explainer and slideshow videos - Using a combination of videos, images, and content to present projects - Aligning the videos with marketing objectives, educational content, and project briefs Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing software - Experience in creating marketing videos - Strong storyt...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented professional who can handle two key tasks. Firstly, I need basic video editing for my Instagram and YouTube content. This includes trimming, adding music and transitions. No advanced editing such as color grading, text animation, or the addition of captions and subtitles is necessary. Secondly, I require the creation of an online store. This ecommerce site will retail both physical products and digital ones like eBooks and software. The ideal candidate will have experience in video editing and web development, specifically in the ecommerce space.

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Video render with D5 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I m looking fir an expert on D5 render for making a video for a party room

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a video editing specialist who can help me refine the video content I create for my social media channels. Key Requirements: - **Editing Type:** My videos are primarily for social media platforms, and hence I need someone who can edit them keeping this target audience in mind. - **Goal:** The primary aim of these videos is to increase brand awareness, so the editor should be able to align with this intention and make necessary adjustments to the content to meet this objective. - **Additional Work:** Although I'm not looking for motion graphics or animations to be included in the videos, a creative touch is always appreciated. Ideal Skills: - Proficiency in video editing tools. - Understanding of social media video trends. - A...

  $9 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in need of a highly skilled video editor to work on 60-90 minute educational and spiritual videos. Key Skills Required: - Color Correction: Make the footage look consistent and professional. - Motion Graphics: Enhance the visual appeal of the video using relevant animations and effects. - Audio Editing: Ensure the sound quality is top-notch as it's vital for educational and spiritual content. Your main tasks will include: - Editing the footage for coherence and flow. - Applying color correction and enhancing the visuals with motion graphics. - Ensuring the audio is clear and in sync with the visuals. Ideal candidates should: - Have prior experience in editing longer videos. - Be able to handle educational and spiritual content with sensitivity and respect. -...

  $624 (Avg Bid)
  $624 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ? URGENT HIRING ALERT! ? Calling all skilled video editors - we have an incredible opportunity for you! ? We are urgently seeking a talented video editor to join our team in Greater Noida. This is a long-term position, and we need someone who can start within the next 48 hours. If you have a passion for video production, a keen eye for detail, and the ability to bring creative visions to life, this could be the perfect role for you. Don't miss out on this chance to be part of an exciting and dynamic team. Apply now and let's discuss how you can help us elevate our video content to new heights! ? #VideoEditor #Hiring #GreaterNoida #ImmediateStart

  $512 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled video content creator to produce engaging, 1-2 minute videos. The content will be utilized for marketing our online mental therapy consultation platform, aimed at a target audience of young adults and parents. Key Requirements: - Production of Inspirational Content: The videos should be designed to inspire and educate viewers, showcasing the benefits of our platform in a hopeful and encouraging way. - Platform Specific: The content will specifically target Instagram users. Thus, experience with creating engaging and visually appealing content suitable for this platform is essential. Ideal Candidate: - Proven Experience: Prior work in creating successful, inspirational videos for a similar target audience is highly desired. - Social Media Savvy: A strong...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented animator to create an engaging and informative video, explaining how our product works in under a minute. The video will be in 3D animation and needs to be suitable for all audiences, including children, adults, and business professionals. Key Tasks: - Create a visually appealing 2D animation. - Keep the video concise, under a minute. - Ensure the video is engaging and informative for all audiences. Ideal Skills: - Proficiency in 2D animation software. - Previous experience in creating engaging explainer videos. - Ability to balance professional and child-friendly visuals. Your successful completion of this project can lead to more similar projects in the future. Looking forward to seeing your proposals.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  eCommerce Live Streaming Web & App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to create a custom-built web and mobile app for an eCommerce live streaming platform. Key Details: - Platform: The app should be custom-built, ensuring it's tailored to our specific needs. - Mobile Support: I aim to support both iOS and Android users, so the app must be compatible with both operating systems. - Core Functionality: The primary goal of the app is to facilitate product sales during live streaming sessions. This means the app should offer a seamless and engaging shopping experience for our users while they watch live content. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in developing custom web and mobile applications is a must. - Solid understanding of eCommerce and live streaming technology. - Proficiency in creating app...

  $3282 (Avg Bid)
  $3282 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา
  Automated Blocking & Manual Unblock System หมดเขตแล้ว left

  ...Requirements: - Develop a process that automatically blocks a video delay upon betting on a table. - The process must also allow for the manual unblocking of the delay by clicking a 'continue' button. - The block action should have a 100% success rate, while the unblock action should be successful 20% of the time. This is Item schedule; Application Architecture and Setup (12 days) - first milestone - Set up the development environment and necessary tools. - Design the architecture of the streaming application. - Translate in English the streaming content to make development easier Scraping information and Implement Cancel Functionality ( 25 days) - Create the basic structure of the application, including user interface components and streaming...

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced videographer to produce a dynamic, engaging marketing video showcasing the facilities, capacity, operational efficiency, and team spirit of our warehouse. Staging a multiple-day video shoot, your role will include: - Capturing vibrant footage that presents our warehouse in a compelling light - Highlighting the vastness of our facilities and capacity - Demonstrating the smooth operations and efficiency of our processes - Showcasing the teamwork and dedication of our staff This project will span across three days, providing ample time to capture varied and comprehensive footage. Ideal Skills and Experience: - Experienced in corporate and promotional video production - Ability to capture footage that tells a captivating story - Ex...

  $113 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced video editor to work on a series of documentaries. The job involves primarily video editing, so what's needed is a keen understanding of pacing, storytelling, and how to make the most out of the footage we have. Key Responsibilities: - Video Editing: Cutting, splicing, and arranging footage in an engaging manner. - Color Correction: Ensuring the visual consistency throughout the documentary. - Special Effects: Adding subtle but impactful effects where necessary. Ideal candidates for this project should have experience in editing documentaries, specifically. You should be able to work with me on making sure the pacing and storytelling are just right. Experience in crafting compelling visuals that keep the viewer engaged is a mu...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Instagram and Youtube Video Editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a video editor who can take care of my Instagram and Youtube video editing. Each month, you can expect to work on a range between 30 to 75 videos. These will be a mix of 1-minute reels and shot edits. Key Responsibilities: - Edit and create engaging, high-quality video content for social media platforms - Meet deadlines for the delivery of the edited videos - Work on a monthly basis, with a varying number of videos each month Ideal Candidate: - Proven experience in video editing, particularly in creating content for social media platforms - Ability to understand the audience and create engaging content - Proficient in video editing software and tools - Strong communication skills and ability to meet deadlines - Knowledge of Instagram...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  React Native Commetchat Voice/Video Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm facing issues with voice and video calls in my React Native application that utilizes the Commetchat library. I need a skilled developer who can troubleshoot and resolve the problem. Key Requirements: - Troubleshoot and fix voice and video call functionality in React Native - Proficient with React Native and Commetchat library - Experience in resolving similar issues in voice and video calling functionalities Please only apply if you are confident in your ability to resolve this issue swiftly and effectively.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Implement Real-time PK Feature on Android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  adding pk battle in my android studio project. i have my live streaming app ready. i just wanna add that feature here

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา