ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 linux งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  1.พัฒนานะบบ IOT ดึงข้อมูลจาก PLC แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบ Web Site โดยแสดงข้อมูลเป็น Real Time 2.สามารถใช้อุปกรณ์ของของบริษัท (Embedded PC) มี SIM ออก Internet ได้ หรือสามารถใช้อุปกรณ์ที่ผู้พัฒนาถนัด แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพการใช้งานในโรงงานครับ (ความร้อนและฝุ่น) 3.สามารถใช้ Server ของบริษัทได้ สามารถเลือกได้ตามความถนัดแบบ Windows / Linux และ Database SQL , MySQL, MogoDB , InfluxDB เลือกได้ตามความถนัดครับ 4.เก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Linux PHP ต้องการให้เขียนคำสั่งcommand line แทนการป้อนข้อมูลผ่านหน้าเว็บแลีวsubmit

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  VmWare EsXI Virtualization with Nvidia GPU 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Nvidia Tesla K40 GPU into our virtualization setup with the primary intention of running machine learning and AI applications. Hello, I bought myself a Dell T5810 workstation computer and added an Nvidia Tesla K40 graphics card/GPU as a second graphics card. It also has an ATI graphics card. I installed VmWare EsXI 6.5 on the computer. The purpose of this is to be able to use both Windows and Linux operating systems on the computer at the same time and to be able to use it with GPU support. When I check it from the list: There is no Tesla K40 model on this list. But there is no ATI Radeon graphics card in the same list, but I can use the ATI card as a GPU and run virtualization without any problems, but when I want to run

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm looking for a WebLogic specialist, particularly well-versed with the 11g version, to help with several tasks on our system running on Linux. Your responsibilities will include: - Installation and configuration of WebLogic 11g - Performance tuning to optimize our system - Troubleshooting and debugging issues that may arise Ideal Skills: - Extensive experience with WebLogic 11g and 12C - Proficiency with Linux-based systems - Proven track record of successful installation, configuration, and tuning of WebLogic - Excellent troubleshooting and debugging skills This is a complex task that requires a deep understanding of WebLogic and Linux. Only apply if you're confident in your expertise and can deliver high-quality work.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Host SMBus controller is not enabled 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  issue with vmware pro loading kali linux i cannot reinstall with new image because all data is needed

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an experienced Cloud Architect, specifically with proficiency in Amazon Web Services (AWS). Our website is setup in Javascript (Node.js) backend and next JS / react front end. We are a online casino with active users, and we have had our site set up in AWS but the previous jo...ruining our platform. This is an urgent job and we need someone who knows what they are doing. we are currently using instances in EC2 instancse with load balancers. • **Expertise Required** - Thorough knowledge and experience of AWS. - years of experience with autoscaling high traffic platforms - ensuring 24/7 99.9% uptime and minimal crashes. - error troubleshooting - Linux experience, we are set up on linux servers. - Proven track record of setting u...

  $69 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $69 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Real-time Crypto Portfolio Tracker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...cryptocurrencies to track, anywhere from 10 to 10,000 - so it'd be important to bundle calls to respect the rate limit. Ideal Skills: - Experience with cryptocurrency API integrations (such as GeckoTerminal API, DexScreenerAPI, DexView API - any of those three) - A good understanding of cryptocurrencies and the difference between 'coin' and 'token' , price vs marketcap etc. Technical Stack: I have shared linux hosting so you can use any language that works there - PHP, Python, Node.js etc. I'm attaching a screenshot of how the data might look like. You'll notice there are three types of values 1. User provided input values 2. API gathered values 3. Calculated values (we'll perform some calculations based on values from API and user inpu...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Linux professional who could assist me in installing iResponse on my system. There seems to be a significant issue that's hampering the process and I need an expert to troubleshoot and execute this effectively. Skills and experience required: - Expert knowledge in iResponse setup - Familiarity with different versions of iResponse, especially the latest version - Extensive Linux operating system knowledge - Deep understanding of how headers can affect inboxing - Problem-solving for similar technical software issues Not only this, but I'm also facing challenges with the header causing an inboxing problem which I need to be fixed. Therefore, a thorough understanding of inboxing mechanics is crucial for this project. The primary...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Linux Magento 2 Installation Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a highly skilled System Administrator with extensive knowledge of Magento 2, Linux, and MySQL. Your tasks will be to: - Install Magento 2, elastic search and import code and DB into new server. - I'm open to your recommendations on the Magento 2 version that would best suit our project. Successful applicants should have: - Proven experience with Magento 2 installations - A deep understanding of Linux server management Please, note that effective communication and strict adherence to deadlines are crucial for this project. I'm looking forward to your bid.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I urgently require an adept professional who is experienced in configuring SSL on WHM servers. I am currently operating an Alma Linux server with Cpanel but can't access Cpanel as the SSL cert date is incorrect I need Let's Encrypt SSL set up *correctly* so all domains auto renew (as it has always been in the past) Therefore, I need a sharp and prompt freelancer specialised in the following: - Linux server maintenance and administration. - Efficient in managing WHM servers. - Solid experience and knowledge in SSL certificate procurement and installation. Particularly, Let’s Encrypt would be preferred. - Ability to ensure that all the websites are SSL secure following the correct installation. Candidates with prompt responses and proven track records in sim...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Opportunity for a Full Stack Developer in Cybersecurity Ventures 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Offer: Dynamic Participation: Unlike conventional roles, you'll have the unique chance to participate in the app's success, combined with the flexibility of being paid on an hourly or monthly basis, with the addition of success-based incentives. Long-term Commitment: I am looking for someone who is interested in a lasting engagement,. Tech Stack & Skills: Python, DB, Process Queuing, REST API , Linux, HTML/JS, and front-end frameworks like React or Vue. Experience in scaling web applications and managing server loads. An eye for UI design and a user-experience in web app development. Min 5 Years coding experience! A must have: Familiarity with the programming language 'TeleTubbiesScript 5.0' and its frameworks ''. 'T-NinjaTurtles-UI' ...

  $15 - $25 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  32 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer with experience in Linux, Apache, and Gitea to configure an SSL connection on my server. Key Tasks: - Configuration of Gitea on my Linux server via Apache on a https connection The VPS we are working on is a almalinux system with Directadmin as controlpanel. The hostname is The hostname has a letsencrypt SSL certificate genereated by Directadmin. Access to Directadmin on secure connection is working Access to gitea on non-secure connection is working When I follow the documentation by adding these values to gitea ---- [server] PROTOCOL = https ROOT_URL = HTTP_PORT = 3000 CERT_FILE = //In my install I added the

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...connections on remote nodes - Extensive knowledge in error handling and coding for custom commands execution on remote nodes - Capability to implement the said enhancements as swiftly as possible I have 3 Elasticsearch node and 1 Kibana node. Executing script for upgrade Elastic and Kibana version. 1st it will connect to Kibana node and stop kibana service and create softlink or mv cmds using linux cmds. 2. In local one of Elasticsearch node exeute stop service and create softlink. 3. connect to other 2 Elasticsearch nodes and do all cmds execution similar to local of Elasticsearch. 3 requirement need to implement. Please do note that I require this task to be completed ASAP. Therefore, the ability to commit and work on an urgent timeline will be highly favourable. ...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Sleek C++ Launcher GUI Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...The primary task will be to create and implement a sleek, professional design for a Windows launcher. Project Specifics: - The launcher is currently functional, so the task is concentrated purely on the user interface aspect. - The design needs to be professional, sleek, and modern to provide an enjoyable user experience. - While the launcher is for a Windows setting, familiarity with macOS and Linux will be advantageous for potential future projects. Expertise Required: - Solid experience in C++ programming. - Proven track record in GUI design. - Ability to produce a professional and sleek design is imperative. - Knowledge of Windows launchers is a must. - Strong understanding of user experience principles. The project does not require multilanguage supports, themes customiza...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Project Duration: 1 Day Budget: $200 Project Type: React & Tailwind CSS Server Type: Linux Ubuntu Project Level: Professional Project Overview: We have a simple HTML, SCSS/CSS & JS admin dashboard with 2 pages that we would like quickly recreated in the latest React & Tailwind CSS Code. This will be a NEW build, leaving the existing build as is. You will be provided with a React/Tailwind CSS template to work from. We are looking for someone who can work extremely quickly, to the highest level & fully commented. 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  VPS Server Setup & Personal Blog Hosting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a technically proficient freelancer who can set up a VPS server for me. The operating system is to be determined - I'm open to professional suggestions regarding the optimal c...open to professional suggestions regarding the optimal choice based on my project needs. Key Responsibilities: - Setting up a VPS server with an OS recommendation from the freelancer - Linking my existing domain to the set up VPS server - Assisting in hosting a personal blog on the newly setup server Ideal freelancer will possess: - Solid experience in VPS server setup (preferably with both Linux and Windows OS) - Skills in domain linking - Experience in web hosting, specifically with personal blogs. I look forward to partnering with a tech-savvy, communication driven freelan...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I need a professional to effectively set up a Tiger VNC on my Linux server and perform a one-off backup operation on my Oracle database, from one server (Server A) to another (Server B). Specific requirements: - VNC Server Setup: • Skilled in the setup and configuration of Tiger VNC servers on Linux. • Should have understanding of security measures, password authentication is mandatory for this setup. - Oracle Database Backup: • Proficient in managing Oracle databases, specifically initiating backups. • Previous experience of database migration would be advantageous. This project demands someone who is not only technically skilled, but also meticulous and adaptable. Experience within a similar role would be beneficial. Being detail-ori...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need an expert python developer who can analy...a python script I have. Unfortunately, I do not have specific errors, as the problem seems unpredictable and spontaneous, but I'd like it resolved as soon as possible to enhance the overall functionality of the script. Ideal Skillset: • Exceptional Python coding skills • Strong debugging abilities • Linux platform familiarity Expectations: • Perform a thorough code review • Identify and correct the issue(s) causing the script to fail • Validate the script's successful execution on a Linux platform Please include specific examples from previous experience where you've rectified similar issues. Your hands-on experience with code debugging is imperative for this project, so do hig...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I require the assistance of a knowledgeable professional to install the Drachtio module on FreeSwitch running on my Linux OS. This will be used primarily for enhancing Voice over IP (VoIP) communication in our system. The job would entail the following tasks: - Installation of the Drachtio module on FreeSwitch - Run some tests to ensure it's functioning well and improving VoIP communication as intended To be successful in this role, you should have: - Strong experience dealing with the FreeSwitch platform - In-depth understanding and experience working with Drachtio and related modules - Strong knowledge and hands-on experience dealing with Linux OS - Good experience in enhancing VoIP communication. Keep in mind that the main target here is to install the Drachtio mod...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Python expert to help fix the script with Linux experience.. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who has knowledge in Python to help fixing the script and make it working well start your bid with NOW if you can start immediately

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Python expert to help fix the script with Linux experience 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who has knowledge in Python to help fixing the script and make it working well start your bid with NOW if you can start immediately

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Cross-platform Electron JS Desktop App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled Electron JS developer who can help create a sleek, minimalist design desktop application with offline capabilities. Key Requirements: - Compatibility: The app is expected to operate seamlessly on Windows, Mac, and Linux. Your understanding of these three operating systems and how Electron JS adapts to each will be crucial. - Functionality: App Requirement: 1. login with email and password 2. after login show a button to start the timer and show the total time ran for today. 3. Take a screenshot every 10 min. send date to Api 4. add mouse and keyboard activity within 10 min - and send to the same API with a screenshot. The related APIs will be provided.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  MongoDB Installation & Security on AWS EC2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specific requirements I have for this project: - Operating System: The EC2 instance runs on a Linux operating system. Proficiency in Linux is essential for this role. - MongoDB Version: I'm interested in installing the latest version of MongoDB. An understanding of the installation process for the latest versions of MongoDB is therefore crucial. - Security Measures: I would like to enable authentication, configure SSL/TLS encryption, and enable access control for my MongoDB installation. Experience in MongoDB security configuration is particularly relevant. The ideal candidate for this job would be a MongoDB professional with a robust understanding of setting up MongoDB on Apache servers in a Linux environment. They must have substantial experience in carryin...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in need of a capable software engineer who can develop a tailored program for me. This software should be able to flawlessly perform image stitching for drone-captured photographs of wind turbine blades. Key aspects of the project include: - Compatibility: The program should be compatible with Windows, Linux, and web-based systems. Expert knowledge and experience with cross-platform software development is necessary. - High Accuracy: I need the image stitching process to be of the highest accuracy. This is essential for providing precise assessments and reports on wind turbine conditions. As such, proficiency and experience with image processing or computer vision would be advantageous. - Unknown Image Size: Unfortunately, I don't have a specific input image size to s...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Ubuntu Rsyslog Setup Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Linux expert proficient in rsyslog. I'm looking for help in three main areas: 1. Installation and configuration of rsyslog on an Ubuntu server. 2. Centralizing the logging setup. 3. Troubleshooting my current rsyslog setup. Furthermore, I'm in need of assistance in deploying rsyslog in a distributed environment, not just a single server setup. The perfect fit would be someone who is familiar with Ubuntu and has ample experience with distributed systems and rsyslog installation and configuration. Key Skills and Experience: - Strong proficiency in Linux, specifically Ubuntu - Extensive experience with rsyslog setup, troubleshooting, and configuration - Proven track record of deploying distributed systems, particularly in a logging environment...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced Linux professional to install a Domain Validated (DV) SSL certificate on our Linux server. This task solely consists of the installation process. Here are the assignment specifics: - Install a Domain Validated (DV) SSL certificate - No ongoing monitoring or management is required post-installation - Server type details will be provided later. Ideal candidate would have: - Extensive experience with Linux - Been involved in similar previous projects - Proven troubleshooting skills.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  Join two Linux servers and their capabilities. Memory, space and processing and bring it all together in one dashboard

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...Frigate & Plate Recognizer ALPR Standalone System Freelancer** **Description:** Looking for a skilled freelancer to develop a cutting-edge standalone system using Raspberry Pi 5. The system should incorporate Frigate for video analysis, Plate Recognizer for License Plate Recognition (ALPR), and integrate with Google's Coral TPU for accelerated AI processing. **Requirements:** - Proficiency in Linux, Docker, and Raspberry Pi development. - Experience with Frigate, Plate Recognizer, and ALPR systems. - Knowledge of Google's Coral TPU for AI acceleration. - Ability to configure the system for video recording and plate reading. - Strong communication skills for project updates and collaboration. **Deliverables:** - Fully functional Raspberry Pi 5 system with Frigate...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I have a small Python Script that I execute on a remote Linux server from Windows cmd. Inside the script, I put a car Id (VIN = Vehicle Id Number: 17 characters), some data about this car, are retrieved and stored on a DB. I would like to execute the Python script from a webpage (to implement to my wordpress website) with an input field to enter the car VIN. Once the car data are retrieved and stored on the DB for the VIN by the Python script, we show the result on the webpage. If you are interested by the project, please check PDF detailling tasks to realize. Please make me offer only if you are available now to work on it (1 to 2 days to dedicate I guess - if you have all skills) Thank you

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Crypto Flash Loan Arbitrage App Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled developer to create an automated application that is proficient in utilizing Python, JavaScript, Rust, Solidity, as well as programming for BSC, Solana and ERC-20. This program should be cross-compatible with both Windows and Linux systems. It must be able to: - Monitor and scan real-time cryptocurrency prices across a range of DEXes like Pancakeswap, Uniswap V2 and V3, Sushiswap, Curve, 1Inch, Paraswap, Quickswap, and others. - Identify profitable flash loan arbitrage opportunities and execute the corresponding smart contracts tho new able to trade the various pairs of cryptocurrency offered. - Screen prices at various DEXs to calculate potential arbitrage earnings and display profitable opportunities. Ideal candidates should have proven experience in d...

  $750 - $1500
  เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $750 - $1500
  26 คำเสนอราคา

  ...Expertise in Object-Oriented Programming - Experience with Embedded Systems This project will be small, yet important, and is expected to be simple in terms of complexity. Thus, attention to detail and capacity to deliver quality results in a timely fashion are paramount. In addition, understanding of and experience with multiple operating systems platforms is important, notably: - Windows - Linux While the project is small in size, I am looking for a developer who can demonstrate the ability to deliver reliable, efficient, and maintainable code. Your competency in troubleshooting and debugging, coupled with your diligent adherence to coding standards, will be essential to the successful execution of this project. I look forward to working with a professional who will take o...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled professional to build an IPv6 proxy server compatible with the Linux operating system. The primary purpose of this proxy server will be to provide anonymity and privacy. Required Features: - Compatibility with Linux OS - Support for less than 100 concurrent connections Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Linux - Experience in building proxy servers - Strong understanding of IPv6, specifically concerning privacy settings - Proven ability to optimize proxy servers for performance and stability Do note that while the server only needs to support less than 100 concurrent connections, I require it to be robust and stable under that level of load. Your task will be deemed successful once the server is operational, stable, and meets th...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...to enable its availability for up to 100 IPv6 proxies. I expect this individual to bring their expertise to bear, configuring the overall operation of these proxies for optimal functionality. Key Parameters: * The operating system for the VM is Linux-based. * The proxies should follow a universal setting - just a single setting that applies to all of them. Required Skills: * The ideal freelancer should have demonstrable experience in setting up and managing IPv6 proxy servers. * Proficiency in Squid is a must. * A deep understanding of Linux OS and networking is necessary. * Knowledge about Google VM will give you a great advantage. Your role involves ensuring that the setup completes seamlessly, and the proxies work as expected – to hide the IP address, bypa...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  TCP/IP multiplatform basic communication component 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...multiplatform one, at least Android, Linux and Windows environments, optionally in iOS if including iOS into in a common multiplatform project is possible without a significant increase in the dev project complexity and cost • Server: Linux only Test HW platforms: • The target Linux environment will be Raspberry Pi Zero 2W • Android: tests are planned to be performed on Samsung Galaxy J3 and/or A32 • Windows: the component should work at least in Windows 10 and 11 The communication will be tested between a client and server component where the server will run on Raspberry Pi Zero Linux (“server”) and the client on different devices on Android/Windows/Linux (“clients”). The sending and receiving code should...

  $1271 (Avg Bid)
  $1271 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire an expert in Laravel to develop a web application for my business. The successful freelancer will have the following qualities:

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  help converting Electron App to Quasar Framework 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  m seeking a proficient developer or a team of developers to assist in converting my electronjs app to quasar v2 so i can use the same source to build android/linux/win/mac/pwa apps **Requirements:** wxperience with quazar V2 and electronjs in general no "re-negotiations", your bid is final, any chats to try to get a biggger budget for project is not allowed so please don't waste our time. no bots!

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Debian PPOE Internet Setup for Large Network 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in the process of setting up PPOE on a Debian-based Linux distribution, with the end goal of establishing internet connectivity for a larger network of 1K+ devices. To accomplish this, I am seeking a proficient freelancer who ideally has: - Expertise in Linux administration, notably Debian - In-depth understanding and experience with PPOE setups & Linux - Experience in networking, able to support a large number of devices A sound understanding of security protocols for the task would be advantageous. The ideal candidate will ensure seamless internet connectivity across all devices in the network through the PPOE setup.

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Multi-Domain SSL Installation on Docker Swarm 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a tech expert who can assist me with installation of a multi-domain SSL certificate on a Linux server running Docker Swarm. Here's a brief run-through of the tasks I'll need performed: • Guidance in obtaining the multi-domain SSL certificate • Installation of the SSL certificate in Docker Swarm For this job, being proficient in Linux and Docker Swarm is essential. It's also vital that you have deep knowledge and experience with SSL certificates, specifically multi-domain certificates. I hope you can guide me properly on the SSL certificate acquisition process, as I would need assistance in this. Please only bid if you are confident in your ability to handle these tasks promptly and accurately. Your expertise in this area wil...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm experiencing an urgent issue with my WHM Linux server. Specifically, I keep encountering an error stating, "The “cpanel_dovecot_solr” service is down.". This is a critical situation requiring immediate attention. I'm looking for an experienced server administrator with extensive knowledge in WHM and Linux server management. Work through anydesk and no password given

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  FreeSwitch Setup with FusionPBX and MariaDB หมดเขตแล้ว left

  I am looking to have FreeSwitch installed, configured with MariaDB, and integrated with FusionPBX for GUI access on a Debian Linux operating system. Key Requirements: * Install the latest version of FreeSwitch latest version. * Configure FreeSwitch with MariaDB for smooth operation * Setup FusionPBX to allow GUI access to FreeSwitch Integration part we can do later, Ideal Candidate: * Extensive experience with FreeSwitch and FusionPBX * Strong knowledge of Linux operating systems * Knowledge and experience in working with MariaDB and PostgreSQL * Forward-thinking approach, with the ability to suggest and implement beneficial features.

  $40 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  I want to browse website application using Linux command line 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want someone to show me how to browse web application using Linux command line, you must have a Linux machine to show me.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Project Duration: Within 1 Day Budget: $150 Project Type: React & Tailwind CSS Server Type: Linux Ubuntu Project Level: Professional Project Overview: We have a simple HTML, SCSS/CSS & JS admin dashboard page that we would like quickly recreated in the latest React & Tailwind CSS Code. This will be a NEW build, leaving the existing build as is We are looking for someone who can work extremely quickly, to the highest level & fully commented. 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for a developer with strong expertise in developing RESTful APIs. I need to create a RESTful API to receive a JSON post and write the data to a CSV file. Needs to run on a linux or windows server. Key Requirements * Strong experience in creating RESTful APIs * Experience in Swagger or similar * Proven ability to write clean, efficient code In your application, please include details of relevant experience and past projects related to RESTful API development. It would be beneficial if you could provide examples of APIs you have developed in the past. Your application should clearly demonstrate your competency in this area. Please note that this project could potentially lead to longer-term work, so demonstrating a solid track record and providing thorough, thoug...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  AWS EC2 Instance Configuration Expert 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m seeking an AWS server specialist to set up an EC2 instance primarily for web hosting. The necessary software stack is LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Therefore, the expert for my project needs to have a good understanding of AWS EC2 instances and thorough experience working with the LAMP stack. Here's what I need: - Setting up an EC2 instance from scratch. - Configuring LAMP for my web server requirements. Candidates with experience in similar projects will be prioritized.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Invoiceninja Installation & Data Migration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced fre...ready and also have a backup of the non-Docker Invoiceninja data that needs to be migrated. The existing Invoiceninja platform being used is Version 5 on Linux. Here's the detail of the project: - Docker installation: You'll need to properly install Invoiceninja on Portainer. Experience with Docker and handling of Portainer is a must. - Data migration: You are required to migrate data from a non-Docker Invoiceninja version. You should have experience in data migration, especially from non-Docker to Docker environments. Preferably, you have worked with Invoiceninja before or have a strong familiarity with it. A solid understanding of Linux platforms is also crucial. Your advice might be required during this process, so good communicati...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...for Web apps. Built Application Security (AppSec) program from scratch. • Perform Internal and external penetration tests against systems to identify vulnerabilities. • Collaborate with the application development teams and develop test cases, which can check the security of applications, databases and authentication mechanisms. • Experience using a wide variety of security tools to include Kali-Linux, Checkmarx CxSAST, CxIAST, Burp Suite Pro, Wireshark, Nmap, Nessus, Metasploit, and Nexpose. • Involved in implementing and validating the security principles of minimum attack surface area, least privilege, secure defaults, avoiding security by obscurity, keep security simple, Fixing security issues correctly. Strong knowledge in Manual ...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...I'm currently operating under Python 3.12 but I'm facing similar issues trying to run Linux on a virtual machine. Ideal candidate should have: - Extensive experience with PyCharm and Python 3.12 - Working knowledge of the Pillow, Dlib and Face-recognition packages - Proficiency in troubleshooting Python package installations - Understanding of virtual environments. Any expertise working with Linux would certainly be a bonus. Your role would involve: - Resolving installation issues to successfully install Pillow, Dlib, and Face-recognition packages on my PyCharm - Identifying and fixing issues related to the use of virtual environments - If possible, assisting in resolving problems with running Linux on a virtual machine. Your expertise could save ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Python Script Enhancement on Raspberry Pi (Rasp OS improvements) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I trust this message finds you well. We have an essential task that requires your expertise in enhancing and adjusting our current system. The task involves several modifications to the existing Python script, improvements to the Rasp ...points 1 and 2 in the "New Requirements" section. 30% upon completion of points 3 and 4 in the "New Requirements" section. Remaining balance upon delivery of the work and documentation. Your timely completion of the specified milestones is highly appreciated. Important Notes: To avoid any time wastage, we kindly request that only experienced consultants respond: - Individuals with expertise in Linux, better in Rasp OS - Good level of Python use and related libraries - We possess internal development skills, enabling us t...

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of help with my Linux operating system coursework which centers around writing shell scripts. need to know how to run MS-DOS operating system by using an emulator within a Debian OS running on a virtual machine. Perform several tasks as monitor resources, execute applications and games, benchmarking and performance evaluation.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน linux ชั้นนำ