ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 logo design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Design an Advertisement หมดเขตแล้ว left

  รับออกแบบปกหนังสือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รับออกแบบ Graphic Design สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณาทุกประภท - ปกหนังสือ ปกนิตยสาร โปสเตอร์ นามบัตร -portfolio Resume - แผ่นพับ ใบปลิว - เมนูอาหาร Catalog ป้ายต่างๆ - ออกแบบ Logo -รูป Profile - Timeline Facebook Fanpage advertycing

  $1655 (Avg Bid)
  $1655 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Design logo app หมดเขตแล้ว left

  ออกเเบบโลโก้app ชื่อMYBAND เกี่ยวกับจองวงดนตรีไปใช้ เเสดงในงานeventต่างๆ คอนเซ็บเรียบๆต้องการโทนสีตัวอย่างเเบบโลโก้ app store ส่วนตัวโลโก้ให้สื่อถึงรู้ค้าในการจองวงดนตรีไปใช้งานหรือสื่อถึงชื่อผลิตภันท์

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Design for the New Logo brand " JOINFULL "'

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Logo Design หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบโลโก้, ลายผ้า สามารถออกแบบได้หลายแบบ เคยเป็น designer for underwear of Triumph and designer outter wear guess for kids

  $5086 (Avg Bid)
  $5086 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am in need of a creative designer for a minimalist car logo. I have a particular interest in designs that are simple yet eye-catching. Here's what you'll need to bear in mind: - The preferred design style is minimalist. It should be clean and straightforward, while still having a visual impact. - The color scheme should incorporate bold colors. I'm looking for something that will stand out and catch people's attention. - The logo should reflect the values of innovation and technology. The design should effectively communicate that the company is on the cutting edge of the automotive industry. Perfect candidates for this project would be designers with: - Previous experience in minimalist logo design; - An ability to incor...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a dental products manufacturer, I'm in need of a well-crafted logo design. The logo should incorporate the name of my company coupled with significant imagery of dental tools. Here are specific requirements for the project: - Style: The logo should reflect a minimalist design. - Imagery: The design should prominently feature dental tools. It's important they meld seamlessly with our company's name within the logo. - Customizability: The logo should be versatile enough to use on various platforms including our website, business cards, and print materials. The ideal freelancer for this project should have: - Proficiency in minimalist logo design. - Experience in designing logos for manufacturing or de...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...my vision to life by crafting a minimalistic logo for my technology-focused business. Ideal skills and experience for this job include: - Expertise in creating logos that represent the essence of a technology business - Exceptional skills in minimalist design to create a straightforward and uncluttered logo - Great understanding of color theory and typography - Excellent communication and understanding of client's vision The ideal freelancer will have a portfolio of minimalist design works, preferably with experience in the tech industry. The goal is to create a memorable logo that enhances our brand's visibility and reflects our industry and style preference effectively. The end result should be a simple, clean, and eye-catching logo...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I am hunting for a talented graphic designer to create an enticing logo for my fashion label. Expertise in integrating sophisticated symbolism and relevant color schemes is crucial. More specifically: - Utilize the colors metallic blue or black. The choice is yours, as long as the end result is eye-catching and relevant to the fashion industry. - Incorporate two images: one of a dragon consuming its own tail and another of a rose compass. - The design can be classic, modern, or minimalist - I'm open for a surprise! Feel free to use your own discretion to produce a logo that communicates the essence of the brand. Ideal Skills: - Proven graphic design experience with a strong portfolio. - Ability to communicate visually and understanding of color theory. -...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Vintage Logo Creation 6 วัน left

  ...graphic designer who can create a vintage style logo to help with brand recognition. Specific skills and experience needed for this project include: - Proficiency in graphic design software, such as Adobe Illustrator or Photoshop - Previous experience with logo design - Demonstrable ability to design in a vintage style To ensure my organization's vision is met, the logo must follow these guidelines: - Style: The logo must have a vintage aesthetic. Although the final specific design aspects are up to you, please keep it clean and recognizable. - Color scheme: Please stick to a black and white color scheme for this logo. We believe this choice will underline the vintage feel we're aiming for. The ultimate goal o...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Personal Coach Fitness Logo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented designer to create a logo for my personal fitness coaching business, which focuses primarily on strength training. My coaching name is 'Personale Coach' and I'd like that incorporated into the logo. The vibe I'm aiming for with this design should be modern and simplistic. It's vital that the logo conveys the essence of strength training while maintaining a clean, straightforward aesthetic. Ideal Skills: - Expertise in modern, minimalistic logo design - Understanding of fitness or athletic aesthetics - Ability to infuse the notion of strength training into the design - Good communicator, open to feedback and revision Please include any relevant portfolio examples in your bid, prefe...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Logo design project 9 วัน left

  I'll create a logo for your company with the requirements you've sent me.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Juice Ready Bar Design and Branding 14 วัน left

  ...cohesive branding and design scheme for my juice bar, 'Juice Ready'. This includes not only logo design, but also shop signage and further promotional materials. The chosen color palette draws inspiration from vibrant orange and green hues. I'm going for a style akin to Boost Juice Bar/Juice Works, expressing a modern, fresh and slightly quirky aesthetic. The designer must be able to: -Translate our vision into a unique logo -Create vivacious shop signage -Design captivating promotional materials The right professional for this project would have previous experience in design and artwork. Proficiency in graphic design software is a must. A portfolio showcasing prior work would be highly beneficial. Show us how you ca...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Branded Video 2 วัน left

  ...company produces AUDIO. The logo itself already asks for creative things to do with, that's what we like to see in the proposals. Be creative with OUR logo, font and colors. Be inspired by OUR logo, font and colors. We don't want to have standaard template creation. Also: We DON'T want any audio/music players or moving waveforms ;-) Graphics based on our logo. If you look at the logo, you see the letter "C". The letter "O" (in the middle) and the letter "M". The top of the "M" could become a play button in graphics. If the logo rotates a bit, it could become a smiley face. These are just simple directions that the graphics could consist of. The most important thing is: it must always be our...

  $108 (Avg Bid)
  Trophy icon Office Glass Door Poster Designs 6 วัน left

  ...and the services we offer. In this role, you are expected to: - Create designs that accurately depict our company's values and mission along with the services we offer. - Incorporate our company logo and images representing our services in the design. - The color scheme for these designs should prominently feature blue - a vibrant, rich, and dynamic tone that resonates with our brand identity. Ideal skills and experiences: - Proven experience working as a graphic designer, ideally with a portfolio demonstrating experience in producing effective poster designs. - Excellent knowledge of design software and technologies (e.g., InDesign, Illustrator, Photoshop). - Strong aesthetic skills and the ability to combine various colors, fonts, and layouts for opt...

  $50 (Avg Bid)

  Searching for a dynamic and innovative logo designer with expertise in modern styles. The perfect candidate would have a keen sense for using blues and greens to craft eye-catching logos. Skills and Experience: - Proven experience in logo design - Strong understanding of modern design principles - Skilled at incorporating color schemes into brand design - Strong portfolio showcasing variety and creativity Target: The design will be intended to appeal to home users and small to medium companies. Your understanding and experience within this demographic will be crucial to delivering a satisfactory logo design. If this project resonates with your skills and experience, I'd love to hear from you. Excited to see your portfolios...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  The task involves creating an elegant, classic letterhead design for my company. It's crucial the design incorporates the following details: - Our company name and logo - Contact information (address, phone number, email) The design should conform to the corporate colors. Prior experience in elegant and classic design styles is preferred, showcasing an excellent understanding of color theory. A professional attitude and timely communication are also honored traits for this project.

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Required designer with experience in profile design 1- Designing a marketing introductory profile for an Agricultural Profile contains the Fisheries Sector, Livestock Sector, and Agricultural Sector a professional and unique 2- Creating a complete identity for a company, such as a logo, profile, etc., in a modern, simple and unique. prepare a copy for printing and a copy for electronic use. logo be designed differently, when the eye sees it, it memorizes it

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...3D animator to create a custom calendar animation. The design should embody a 3D aesthetic and will be featuring some key details. Below are the specifics: - Animation Style: The animation should feel realistic. Solid crafting of the 3D effects is a priority. - Include Elements: Integration of the Swiggy Logo and the numerical number 1 is required. The animation also needs to include days of the week, months and significant dates and events. Ideal qualifications for this project include: - Proficient in 3D animation and design. - Able to combine multiple elements into the animation seamlessly. - Strong visual sense with an eye for detail. - Experience in creating realistic animations. - Good understanding of brand integration in design, especially with log...

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...creative and professional graphic designer who can create an abstract logo to be used in our social media posts. This logo will play a critical role in defining our digital identity and standing out from the competition. The Ideal Candidate: - Should have solid graphic design skills and expertise - Should have prior experience in creating abstract logos, demonstrating uniqueness of thought and design - Knowledge of social media platforms and their specificities would be appreciated - Proven track record of creating visually captivating logos. Freelancers, while applying for this project, should attach details on their relevant experience, preferably with examples of logos they've previously designed. Although the design should be abstract, yet ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I run a marketing consultancy company and I'm in need of a logo that embodies the innovative and fun approach we take to business strategies. My requirements are as follows: - The logo should have a creative and fun design style. No corporate or minimalistic designs. - It should effectively represent a marketing consultancy firm, so a freelancer with previous experience in this area would be ideal. - While the design should be fun, it still needs to maintain a professional appeal. It would be great if butterflies could be incorporated somewhere.. Ideally, you have a portfolio of previous designs that I can review to help me make my decision. Please submit your portfolio along with your bid. Show me your vision and help me bring my branding to life. The s...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a skilled Graphic Designer to assist me with creating a modern, captivating logo for my brand. Ideal Skills and Experience: * Proven experience in logo design * Ability to create a modern aesthetic * Knowledge in color theory Key Requirements: * The design should be modern and minimalist * It must incorporate Bright, Dark, Neutral and Natural colours in a harmonious combination * Provide different versions to see how the logo appears in various platforms If you feel you can accomplish this task in a creative and professional manner, feel free to reach out and place your bid.

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  As a client, I have a unique project that requires skillful placement of a photo on an image. The main purpose of this is to add an enhanced touch of branding in the image. The project will incorporate several branding elements such as: - Logo - Company colors - Tagline These elements should be eloquently integrated with the photo which needs to be placed at the bottom right corner of the image. Ideal Skills and Experience: - Strong experience with graphic design and branding - Proven ability in working with company branding elements - Acute attention to detail particularly to color schemes - High proficiency in software such as Photoshop or similar A well-done job will result in an image that not only clearly communicates our brand but also is visually engaging. Are yo...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Trophy icon Professional Logo Redesign and Banner 6 วัน left

  ...experienced designer to add professional touches to our current logo and recreate it in clearer, more enhanced details. As well as a website banner incorporating the improved logo Colors Black White Purple Here's what you'll need to do: - Give our existing logo a more professional look while preserving its original concept - Provide the logo in three formats: JPEG, PNG, and SVG - Offer the logo in multiple sizes: small (less than 500px), medium (between 500px and 1000px), and large (greater than 1000px) - Create a website banner using the updated logo and incorporating our team name/motto Ideal skills: Knowledge in logo and banner design, proficiency in different design formats and software, and experienc...

  $70 (Avg Bid)
  การันตี

  I am on the lookout for a proficient designer to assist in my project. As a client who values creativity and precision, I know exactly what I want and need a professional to translate these ideas into a striking and unique logo and packaging design. Design Specifications: - The style of design is complex and detailed. Simplicity is not the aim here. Skills and Experience required: - Proven experience in logo and packaging design. - Must have a keen eye for detail to capture and reflect the intricacies of complex designs. - Creative thinking and problem-solving skills to translate specific ideas into visual designs. Your task will not be to create new concepts, but to collaborate in making my vision a reality. If you are versatile, meticulous,...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am in need of a creative expert to design a corporate logo integrating text and an icon. The color scheme is specific, requiring use of Blue, Red, Black, and Green. Key Requirements: - Unique logo featuring a combination of an icon and text - Adherence to corporate style - Incorporation of the following colors: Blue, Red, Black, and Green Ideal Skills: - Strong graphic design skills - Proficiency in logo design with a portfolio of compelling designs - Experience in corporate branding - Ability to interpret and execute design briefs accurately - Strong communication skills to understand design requirements I look forward to your creative bids and can't wait to see your imaginative designs.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...name inside the link else the proposal will not be viewed I'm in need of a minimalist logo that can serve as a recognizable figurehead for my brand. The purpose of this logo is to stand out and draw attention, promoting recognition for my brand above all else. - Style: The logo should be Minimalistic. Please abstain from heavy detailing and focus more on a clean, simpler design. - Color: While I do enjoy the simplicity of minimalistic logos, I also want it to be visually striking. The colors should be bright and vibrant to catch the eye. - Skills: Experience with graphic design and brand identity is ideal. Please provide examples of past work, specifically with minimalistic design. My goal is to have a logo that's representa...

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  As a digital services company, I'm looking for an experienced Graphic Designer to create a modern-styled logo. The right professional should have a keen eye for modern designs that encapsulate the nature of digital services. Some key points are: - Design a modern, sleek logo that visually represents our digital services - Be open and creative regarding the color palette, as it can depend on the nature of the project - Previous experience in modern logo creation is highly desired - Understanding of the digital services industry and its aesthetics is a plus Your expertise will not only be in creating compelling visuals, but also interpreting our brand message in a stylish and modern way. If the above matches your skills and experience, I'd like to hear...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled graphic des...with a knack for creating compelling thumbnail designs. The ideal candidate should have: - A comprehensive understanding and knowledge of logo design, Instagram post design, and thumbnail design. - An affinity for and expertise in creating minimalistic designs yet effective in capturing attention. - An impressive portfolio of varied designs, showcasing versatility and creativity. This project concentrates solely on the creation of standout thumbnail designs. However, your proven skills in different areas of design will be an advantage. I'm looking for not just a one-time project completion, but for a professional with whom I can entrust my future design requirements as well. Impressing me with ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...thumbnail and logo for my educational YouTube channel. The designer should have a discerning eye for color coordination, social media trends and aesthetics, and be able to embody the sprit of an educational channel in the designs. Key Requirements: - Creation of a vibrant, modern, and eye-catching YouTube thumbnail - Design an equally compelling logo - A clear understanding and appreciation of the educational genre, and how to visually communicate it Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software (Adobe Creative Suite, CorelDraw, Sketch etc.) - Proven experience in thumbnail and logo design (preferably for social media or YouTube) - Skilled in understanding and incorporating branding guidelines (colors, fonts, styles, et...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...a skilled graphic designer to help create a vibrant and bold logo that will be targeted towards businesses. Key Requirements: - Design experience is a must, specifically in the field of logo creation. - I'm aiming for a style that is bold and colorful, so experience with this style will be preferred. - Understanding of what appeals to businesses is essential as this logo will be mainly directed towards them. Deliverables: - A digital logo that can be used on various platforms. Please include in your bid: - Examples of previous logo designs, especially those that are bold and colorful - How you plan on creating a logo that appeals to businesses. This project is a wonderful opportunity for freelancers with experience in log...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  LOGO DESIGN 6 วัน left

  WANT A UNIQUE LOGO WHICH CAN REFLECT MY COMPANY PROFILE....... WE ARE SUPPLIER OF CEMENT, PAINTS RODS AND OTHER HARDWARE ITEM...... The meaning of Navkar is : Supreme mahamantra of jains, The body of stories associated with a culture.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm see...drive brand recognition. The specifics of the design are open for discussion, as the style and color scheme were not preset. However, creativity as well as an understanding of modern and impactful logo design is critical for this role. This is a logo for a Transportation company, But I DO NOT want a truck or car or any type of vehicle in the logo. Street, Globe etc are ok to use. and I would also like a KG intial icon in the logo. Final design must be a vector file Ideal Skills: - Expertise in graphic design - Understanding of branding strategies - Versatility in design, capable of creating a logo that reflects the identity of the brand - Exceptional communication to understand and implement feedback Pl...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Innovative Auto Business Logo 4 วัน left

  I am in need of a new logo design for my auto business. Although I didn't specify the style or colors, I am open to different suggestions and creative ideas. The timeline of the project is flexible, so there's no immediate rush, although I appreciate efficiency and punctuality. Name of logo Round Tables LLC

  $13 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in need of a graphic designer to create a logo for my technology-based business. I am open to any design elements and color schemes, but would like the logo to be modern and innovative. The ideal candidate should have experience in logo design and a strong understanding of the technology industry. This logo will be used for branding and marketing purposes.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need a logo designer with a knack for simplicity and a keen eye for detail. The logo should adhere to a minimalistic style for my shirt manufacturing company, Chamfher. Here are the specifics: - The design must incorporate the initials of the company name. - A monochrome color scheme should be used, reflecting simplicity yet creating a strong visual impression. - Creativity is highly encouraged, but it's important to maintain the sophistication and elegance that aligns with Chamfher's brand identity. A designer with previous experience in fashion industry logos, and a demonstrated skill in minimalistic design, would be a perfect match for this project.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced graphic designer to create a logo for my business. The logo should be a combination of text and symbol, reflecting innovation and creativity. Here are the specifics of what I'm looking for: - Logo Type: The logo must be a mix of text and symbols, providing a unique and eye-catching design. - Message: The logo should radiate a sense of innovation and creativity. It should be unique and stand out from the competitors. - Timeframe: This project is urgent and I need it completed as soon as possible. Ideal skills for this job include: - Experience in logo design - Creative and innovative thinking - Ability to deliver high quality work on tight deadlines - Strong understanding of branding an...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Innovative Tech Logo Redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a transformation of our existing business logo. We're keen on instilling our brand's professional, approachable, and friendly ethos through our new visual identity. Being in the technology sector (air conditioning, electrical and Data, wifi links etc), the logo needs to reflect contemporary aesthetics while emphasizing our brand personality. KEY ATTRIBUTES: * Professionalism * Approachability * Friendliness BRAND PERSONALITY: * Modern, Innovative * Technology-oriented Ideal candidate should possess: * Proven expertise in logo design and branding * Strong understanding of brand identity development * A creative vision that aligns with our brand personality All interested applicants should include a link to their portfolio of previous log...

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...motion design, with specialization in creating outstanding logo animations, social media motion graphics, and animated explainer videos. This project is to create a compelling motion design video advertisement for an adult-targeted mobile game. Ideal skills and experience: - Masterful production of motion design video - Proven successes in targeted content creation - Understanding of the mobile gaming industry Key focus: - The video should effectively and creatively highlight the unique and engaging game mechanics - The advertisement should attract and engage adult audiences. Please find in this link, Your bid should showcase your ability to create similar motion design videos

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...expertise in a wide range of editing and logo design. Editing Needs: * Video, Photo, and Audio: All types of editing are required. Whether it's a video, a photo or an audio, I need someone who can bring the best out of it. Logo Design Needs: * Purpose: The logo should serve as a Brand Identity, a Marketing Material, and a fitting emblem for my Website. * Desired Style: The design should communicate a sense of Minimalism and simplicity. Ideal Skills and Experience: The ideal candidate for this job would have extensive experience in video, photo and audio editing as well as minimalistic logo design. They will understand how to create compelling visuals through editing and possess a keen sense of aesthetics to design...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm in need of a creative individual to design a minimalistic logo for my charcuterie business. Key elements to include in the logo are: - My business name is Abby Does Charcuterie - Food items related to charcuterie - Maybe a charcuterie board - Something with my business name The color theme should be a mix of black and white and earth tones (brown, green, etc.) to align with the nature of the business. I want something minimalist but recognizable that I can put on my website, stickers, and shirts. I like the idea of a cool font or line drawings. I am open to ideas! MINIMALIST PLEASE

  $45 (Avg Bid)

  Please look but the Megler Bridge in Astoria Oregon. I want a classic tug boat with that bridge in the picture with my business name Shell Dreams for a logo. Needs to be able to be small and on a sticker that is a circle and 1in and large for flyers. Need digital for website as well. I sell sea glass art and stained glass art. Thank you for your consideration. Mishelle

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Trophy icon Locksmith Logo Design 6 วัน left

  Need a locksmith logo: Company name : Multiservicios Tagline: Servicios integrales It is for a locksmith company that helps unlock car or house locks and makes keys for both auto and residential , IMPORTANT: we DO NOT want a key as part of our logo. Please come up with something creative and unique

  $15 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Youth Soccer League Logo Design 17 ชั่วโมง left

  I would like to update our logo. Ill need vector and png files

  $30 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  I am looking for a skilled graphic designer to create a combination logo that conveys a sense of trustworthiness and professionalism. The logo should incorporate warm color tones such as red, orange, or yellow. Key project requirements include: - Proficiency in graphic design, particularly with logo design - Creativity to develop an innovative and impactful design - Understanding of color theory, particularly with warm tones - Ability to convey a professional and trustworthy image through design Past experience with designing combination logos for professional use will be highly valued. Please include past work samples in your bid.

  $78 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  ...searching for a talented and innovative designer to create a unique logo for my brand. The logo should combine both text and symbols which are not only unique but also creative. As I don't have a specific design in mind, I'm relying on your creative expertise to propose something that will make my brand stand out. Here are my expectations: - The logo needs to be a blend of text and symbols. - Creativity and innovation are crucial since I do not have a specific design in mind. - The colors that should be used in the logo are black, white, gold, and charcoal grey. Ideal skills and experience: - Experience in Graphic Design, specifically logo creation. - Strong creative skills to bring fresh ideas to the table. - Pro...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Logo for Health Company 6 วัน left

  I'm looking for a creative graphic designer to craft a unique and modern logo for my Home Health Company. Key requirements: - Integrating the phrase 'Your PEACE OF MIND' into the design - Incorporating a vibrant color scheme featuring Blue (peace) and Yellow (represents mind) - Adopting a modern design style - Original creation.. NO STOCK IMAGE Ideal Experience and Skills: - Expert with modern logo designs and can provide relevant samples - Experience working with health or home care related brands is a plus - Brilliant creativity and innovativeness to intertwine words into designs - Excellent color theory knowledge This project will require the final files to be provided in a vector format. Looking forward to your unique designs and ideas!

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Construction Proposal Canva Template Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a creative and skilled visual design freelancer to create a Canva template for construction proposals utilizing my company's branding elements. - The template should include areas for a Company Logo, Project Details and Scope, and a Pricing and Cost Breakdown. (Please see attached document for Text) - I am looking for a clean, professional design style, with effective use of my company's color scheme (Red, White, Black and Gray). - The structure of the proposal should be varied and extensive, with many pages. I will provide an attached document with guidelines about the exact format. -This first template is for roofing proposal. Please use the pictures on my website in the template for roofing pictures. - The ideal freelancer for this

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Logo design.photoshope 6 วัน left

  I am seeking a highly-skilled Photoshop expert to create a unique logo for my brand. The aim of this project is to establish a clear identity and promote my brand effectively. Key requirements: - Harness imaginative approach - Incorporate various design elements in Photoshop - Adhere to specific brand identity guidelines It's essential for the freelancer to showcase their past work in their application, as it will demonstrate their competency and suitability for this assignment. Logo designs that are relevant to my brand will be highly valued. Ideal contenders will have a proven track record in Photoshop, alongside a flair for creative design. If this resonates with your skills and experience, do not hesitate to drop your application.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Cartoonish Logo Design in SVG 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need of a graphic designer to create a unique, cartoon-ish styled logo in SVG format. Key components I'm considering for this project are: - Logo Design: We’d like an SVG of the following design concept: please add the words “Camp Dumpster Fire” and show a firefighter raccoon putting out a dumpster fire (with a fire hose). We’d like the dumpster to say “this is fine” somewhere on the outside. Adding reference photos to this as well. - Preferred Color Scheme: Use the colors necessary to make the image look good (I am open to your ideas), we’d like to keep it simple for printing. Ideal Skills: I'm looking for a designer with extensive experience in Adobe Illustrator or a similar program, and a strong ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน logo design ชั้นนำ