ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 machine learning งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้าง Website storytelling visualization อธิบายการทำงานของ machine learning ลักษณะประมาณนี้ ร่วมกับ

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  โครงการนี้จะ จัดพัฒนาและทำระบบ โจทย์ปัญหา และ ข้อสอบออนไลน์และจัดเก็บฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงกันระหว่างครูและนักเรียน (จะเป็นรูปแบบ outsource e-learning service ให้กับโรงเรียนต่างๆ) นักเรียนจะสามารถ ทำแบบฝึกหัดของแต่ละบทเรียน และ ข้อสอบจำลองที่ไม่ซ้ำกันได้ไม่จำกัดครั้ง โดย สามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการทดสอบและระยะเวลาในข้อสอบจำลองได้ เพื่อให้ทุกระดับชั้นได้ประโยชน์ ส่วนครูจะสามารถรู้ได้จากโจทย์ต่างๆที่นักเรียนทำผ่านระบบ ว่านักเรียนยังต้องพัฒนาในเรื่องใด

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4611 (Avg Bid)
  $4611 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4065 (Avg Bid)
  $4065 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ติดต่อเรา

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced Python developer who can help with a variety of stock market related tasks. Key competencies for this job are: - Mastery in data analysis and visualization - Skills in web scraping and automation - Knowledge in machine learning and AI Specific tasks will include real-time stock data monitoring, historical stock data analysis, and portfolio management and tracking. All data will be sourced from Google Finance. Thus, having experience or familiarity with this data source would be a considerable advantage. Please submit your bids having these requirements in mind.

  $759 (Avg Bid)
  $759 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...projects. - Proficient in Django, Flask, JavaScript, React JS, Axios, Docker, and cloud deployment (Digital Ocean preferred). - Experience with SQL, Postgres, MongoDB, JSON, Pandas, and web scraping tools (Scrapy, Requests, Httpx). - Knowledge of Redis, Celery, and Selenium for automation and task management. - Strong problem-solving skills, ability to work independently, and commitment to continuous learning and improvement. - Excellent communication and teamwork abilities. Benefits: - Fully remote position, offering flexibility and work-life balance. - Competitive salary with performance-based increments. - Opportunity to work on exciting projects and technologies. Please send your resume, a brief cover letter, and examples of projects you've done in past Join us to co...

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Engaging Python Script for Game moves 7 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented Python Developer to create a script that would be capable of suggesting the best possible moves in a game. Excellent knowledge and experience with Python is essential, and Machine Learning may be required. This project will engage your problem-solving and strategic planning abilities. It promises to be a stimulating and rewarding task. Let's create the ultimate gaming script together!

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Quebec French Language Course Creation 7 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a Canadian immigration consultant looking to create an immigration-focused French language course specific to the Quebec region, I'm in search of a knowledgeable and experienced language educator. This project will involve: - Designing a course primarily intended for people planning to immigrate to ...Profound experience in language teaching, specifically French. - Adept at creating engaging, comprehensive course materials. - Awareness of the language proficiency requirements for immigration to Quebec, Canada. - Familiarity with language tests common to immigration requirements, and success in equipping students to excel in them. Lastly, an understanding of online education practices and e-learning will be highly desirable, ensuring user-friendly course structure an...

  $729 (Avg Bid)
  $729 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  As a client who values optimized learning materials geared towards beginners, I'm seeking a professional who can adeptly edit tutorial videos. In particular, these are focused on the fundamentals of basic interface navigation. Key project requirements: • Proven experience in video editing, especially tutorial videos designed for beginners. • Proficiency in applying CGI special effects to uphold the visual quality of the tutorials. • The freelancer should be familiar with the challenges that beginners face while learning interface navigation and should be able to create content that addresses those challenges effectively. Desired skills and attributes: • Video editing and production expertise. • Strong knowledge of CGI and other special effec...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Kids-Focused Stop Motion Animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...stop-motion animation creators to help me bring educational concepts to life for children in a fun and engaging manner. This project will involve conceptualizing, creating, and delivering high-quality stop-motion animation videos that can effectively teach simple concepts to kids. I need 10 such high quality videos. Key areas for this role: 1. Creativity: • Innovative idea generation to make learning a fun experience for the young learners. 2. Expertise in Stop Motion Animation: • Proven experience in stop-motion animation required. 3. Knowledge of Kids Educational System: • Familiarity with the educational curriculum for kids is a huge plus as it can help with relevance. 4. Project Delivery: • Timely creation and ...

  $947 (Avg Bid)
  $947 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am looking for a highly skilled professional, preferably with Machine Learning and Artificial Intelligence expertise, to develop a deep fake detection system. This project requires the creation of a web-based platform capable of analyzing and identifying fake images with a high level of accuracy. Key Requirements: * Develop a Web-Based platform * Ability to analyze and identify fake images * Provide a high level of accuracy in detection In the dynamic realm of social media, the surge in Deepfake technology poses a substantial threat, notably contributing to misinformation and potential harm. Our project addresses the critical need to identify and categorize these manipulated videos, differentiating between genuine content and deceptive Deepfakes. With a focus on scenario...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Club Promotional Networking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the owner of a business that urgently needs promotion in clubs, I'm seeking a freelancer who has the necessary skills and previous experience in promotional endeavours wi...this role should have excellent communication skills, an extensive network within the club industry, and a demonstrable track record of successful promotional activities in clubs. A background in sales or marketing is a plus. The business: We offer power bank rental services and if someone requires to charge their personal device, they can just scan our QR code and rent a power bank from our machine. The machines are small is size about the size of a toaster and can fit on a countertop or condiment station. We have our own insurance and cover all the cost and damages. The business owner will not be spen...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am planning to shift my current website hosted on Kajabi, to GoDaddy with Moodle as the learning platform at the backend. Key Requirements: • E-commerce Functionality: The website should allow online selling of 1-10 products/services. It's imperative that the site provides a safe, clear and convenient buyer journey, from browsing to checkout. • Membership Management: The website should have an efficient user-friendly system for managing membership subscriptions. It's crucial that the membership process is streamlined for a seamless user experience. • Online Courses: Concurrently, the platform must support provision of online courses. The Moodle setup should facilitate easy navigation, resource accessibility and learner progress tracking. I...

  $799 (Avg Bid)
  $799 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Cutting-edge E-Learning Mobile App 20 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...The main objectives are to: - Provide comprehensive learning content covering various subjects including Mathematics, Science, Languages, History, Art, and Health. - Enhance the learning experience of the users, employing interactive and stimulating educational methods. This is our website: The content should be designed considering two significant categories of the audience - students and the general public. We intend to make it a resourceful platform for avid learners, extending beyond classroom learning for students. Ideal Skills and Experience: Looking for experts in eLearning content design and mobile application development. Apart from technical expertise in creating user-friendly, engaging learning platforms, knowledge in creating educational cont...

  $575 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน NDA
  $575 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...budget are very tight, because we are just starting out. But we hope that the budget will increase in the future, once the business become up and running. I am searching for a remote VA and Data entry professional, who can help me promote my English Academy on social media (Facebook, Instagram, and TikTok). The VA tasks will be as follows: 1. Create weekly 10 posts (Images) (about English-Learning content) on Canva. You can use AI to find ideas. These 10 posts will be used to share them on social media across the week. (2 posts per day x 5 days a week) 2. Create weekly 2 Videos using Canva and AI (For TikTok, YouTube Shorts), the videos will not be fancy, instead they will be simple and short. (I will provide reference posts for the videos and Images on the Chat). 3. Post dai...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I worked incredibly hard for over a year to bring you a top-notch learning program with Freelancer.com that was never revealed before… It's not just about teaching you everything I know and sharing my journey to the #1 amongst 70 million people; it's also about connecting you with a great community.. Once you complete the program and pass the test, you'll earn an exclusive badge that very few people get.. But.. Also, you get all of the following INCLUDED with NO HIDDEN COST in a YEARLY price of 129 USD: ➡️ Be among the elite few to earn the new IFC badge on your profile so that you can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been working on for months that's nowhere el...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  E-Learning Mobile App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...build an application for my e-learning courses. This app should cater to both iOS and Android users. Key Features: * Live streaming lectures: Users should be able to attend and participate in live lectures via the app. * Quizzes: The app should be equipped with a capability to conduct quizzes for self-assessment. * Chat with tutors: Learners should be able to engage in real-time conversation with their tutors. * Free and payment options: The app should allow users to access certain materials for free, while others may be behind a paywall. The user authentication system for the app should be simple, allowing users to sign up using email and password. Ideal Skills and Experience: The right candidate for this project should: * Have previous experience in e-learning app...

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...for my liquidation company, Direct Surplus. As a company that offers extensive learning opportunities in the liquidation business, the main goal for the landing page is to prominently feature our workshops, classes and coaching services. • The page design should depict a corporate and clean theme that is visually captivating, yet straightforward. Our prospective learners should effortlessly understand what we offer at first glance. • The information about our workshops, classes and coaching services should be provided as separate sections. Each section should clearly detail the value and benefits of the specific service it represents, impeccably highlighting how each enhances the liquidation business learning curve. Ideal freelancers for this project should h...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Sourcing Medical Use Product A 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...The desired product, Product A, must be specifically designed for medical use. I need it to help in streamlining certain medical processes. - It is fundamental that the Product A sourced is completely machine operated, a detail that should be meticulously adhered to. Ideal Skills and Experience: - Experience in product sourcing, specifically in the medical field is a must. - Candidates with a keen eye for details and strict adherence to product specifications are preferred. - Knowledge about medical machines will be a significant advantage. Your help will be crucial in procurement of a machine that is instrumental to our medical procedures. Your expertise will pave the way for us continuing to provide quality healthcare services. Looking forward to tapping into your pro...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I worked incredibly hard for over a year to bring you a top-notch learning program with Freelancer.com that was never revealed before… It's not just about teaching you everything I know and sharing my journey to the #1 amongst 70 million people; it's also about connecting you with a great community.. Once you complete the program and pass the test, you'll earn an exclusive badge that very few people get.. But.. Also, you get all of the following INCLUDED with NO HIDDEN COST in a YEARLY price of 129 USD: ➡️ Be among the elite few to earn the new IFC badge on your profile so that you can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been working on for months that's nowhere el...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking to create a comprehensiv...these primary features, I'd like to incorporate an interactive element of live chat support. This module will enable learners to have real-time conversations with tutors for instant doubt resolution. The ideal candidate for this project would have: - Proven experience in website development and coding. - Previous projects in education technology or e-learning platforms. - Previous question bank setting in education technology or e-learning platforms. - Strong knowledge of database management for performance analytics. - Experience in integrating live chat feature on a website. Only serious and competent freelancers who can deliver high-quality, user-friendly websites are encouraged to bid. Please include any relevant portfo...

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm looking for a reliable and knowledgeable English native spokesperson capable of creating 4K quality videos related to record videos fo Learning course. These videos will serve educational purposes, targeting those who are looking to learn and improve their MERN Stack programming skills. Here's what I expect from the project: * Creation of high-quality 4K videos showcasing and explaining different concepts of MERN Stack programming. * Videos should be appropriate for both promotional purposes and as learning resources. * Topics covered should range from beginner to advanced level. * Include demonstrations and examples to provide a clear understanding of how to use MERN Stack in different scenarios. * Voiceovers in the videos should have good clarity and pronun...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Developing WordPress + Elementor Projects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I am looking for a committed professional who can help me with WordPress + Elementor projects. I need some help to develop a few projects with the following specifications: - Create Landing/Sales pages with Elementor based on the design that I provide in a PDF file. - Configuration of some plugins: membership, e-learning, booking - Helping me develop some new websites The suitable professional for this task should have: - In-depth knowledge and experience of working with WordPress and the Elementor plugin. - Knowledge of creating membership sites, Jetengine, CSS, HTML, PHP - Plugin development knowledge - Availability of time per week The idea is to work together to develop various projects. Please only bid if you are confident that you can deliver high-quality work within...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Urdu-Speaking English Tutor Needed-Prefer women 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...communication and learning process - Ability to deliver online tutoring sessions. Teaching Approach: - Primarily, the focus should be on improving conversation skills. Teaching methodologies must be interactive to help build fluency and confidence. - Utilizing online platforms for the lessons is preferred as it provides flexibility and easy access to resources. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in teaching English as a second language - Strong command over English and Urdu languages - Familiarity with modern online educational platforms - Exceptional communicative and interactive teaching skills This opportunity is ideal for someone who has a passion for teaching and is adept at using online resources to create an engaging, effective virtual learning...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am a beginner in video editing with CapCut, keen on learning more about the software. I'm searching for a mentor proficient in CapCut and skilled in video editing techniques. This will help me to understand both the technical and creative aspects of the software. - The Mentoring: Expect a minimum of 5-10 hours for this mentorship. - Skills required: Strong video editing skills and an excellent grasp on using CapCut. - Experience: Prior experience mentoring in video editing would be desirable. Instruct in simple, understandable terms for a beginner. Your expertise should turn me into, at least, an intermediate within the set time. CapCut software proficiency is a must for the prospective mentor.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Game Outcome ML Data Collection App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an app developed to gather data from a specific strategy game. This project will primarily focus on: - Data Collection: The app must accurately collect information related to game outcomes. Reliable data extraction and storage are fundamental for this role. - Winning ...Collection: The app must accurately collect information related to game outcomes. Reliable data extraction and storage are fundamental for this role. - Winning Strategies: The collected data should majorly focus on understanding and identifying the winning strategies used during gameplay. Ideal skills and experience: - Experience with data extraction and storage from games. - Knowledge of machine learning, particularly as applied to understanding gaming strategies. - Familiarity with strategy...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...certification, having an expert who is well versed in these topics is paramount to me. The ideal candidate should be able to offer: - Online tutorials - Comprehensive video lessons - Hands-on practical exercises My aim is to not just pass the certification exam, but to understand the subject matter thoroughly. Therefore, I'd appreciate it if you could design the courses in a manner that fosters learning and knowledge retention. The project's timeframe is quite immediate. I am hoping to engage as soon as possible. To execute this project successfully, you should have: - Deep knowledge about Abbyy FlexiCapture software and its various functionalities. - Experience teaching or tutoring, ideally in preparing learners for certifications. - Strong communication skil...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Realistic Golf Instruction Illustrations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently working on a golf instruction book and am in need of over twenty realistic illustrations focusing solely on the golf actions themselves, without any need for background scenery. Ideal candidates for this project would: - Play golf - Have a strong portfolio of realistic artwork - Previous experience with sports or specifically golf illustrations would ...efficiently to create over 20 illustrations Your focus in these illustrations should only be the specific golf actions, these should be depicted in a clear and realistic manner. There is no need to detail background or other surroundings in these illustrations. It is essential that these illustrations are not only visually impressive but also serve as accurate instructive material to guide readers in learning gol...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Vidyaway.com -- 2 6 วัน left

  I'm seeking a talented, experienced website developer to create a unique site, focusing on educational services. Key Aspects: - Offering online courses and tutoring services - Implementing necessary features such as user registration and login, a course management system, and video conferencing capabil...registration and login systems is critical - Experience with integrating course management systems and video conferencing tools - Proven track record of successful website launches A successful bid will balance cost with a demonstrated history of delivering high-quality websites, ideally within the educational sector. My vision is to create a user-friendly platform that supports students in their learning journey, and I need a developer who understands that and can bring my ...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  As your client, I want to put emphasis on building a deep learning model that can successfully manage image recognition tasks, especially targeted at urban street network images. Key Project Deliverables: - Develop an advanced deep learning model capable of recognising, classifying and analysing various elements of urban street networks. - Incorporate functionality to handle different types of images, primarily urban street network pictures. - Ensure the model is adaptable and could potentially analyze overall structure and connectivity of the street network. Ideal Skills: - Deep understanding of neural networks and deep learning algorithms. - Experience in computer vision and image recognition tasks. - Familiarity with urban planning and/or traffic analysis would...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Seeking Junior Frontend Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Description: As a Full Stack Software Developer with extensive experience in the industry, I am seeking a Junior Developer with an interest in frontend technologies, specifically React, , and Re...mobile app projects utilizing React Native. - Active participation in project lifecycle, including planning, execution, and deployment. - Engage in code reviews, adopting best practices and adhering to coding standards. - Openness to constructive feedback as a means of personal and professional growth. Requirements: - Fundamental knowledge of React, , and React Native. - A commitment to learning, mentorship, and professional development. - Proficient communication skills and teamwork capabilities. - A GitHub profile demonstrating personal or academic projects in relevant technologies.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm in immediate need of a proficient web developer to design an educational website. Ideally, this person should have had prior experience in developing educational websites. Features expected incl...experience in developing educational websites. Features expected include: - User Registration and Login: I want potential learners to sign up and have personal accounts on the site. Though previous functionalities were skipped in the questionnaire, I do expect the website to be a well-rounded educational platform. Therefore, skills like course programming, developing interactive quizzes, and e-learning methodologies should be reflected in the freelancer's skills set. Immediate availability is crucial for this job as I'm looking to have this project completed without...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Project for Lalith K. 9 วัน left

  I will commission the execution of an executive design in two parts: 1. Desktop and web application, similar to a driving course, where users answer random questions (answers A, B, C) in the learning or application solution, and then in the statistics results. 2. The same application is only higher on the phone/tablet.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Revamp Smart School Management System Theme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of use for teachers, students, and parents alike. - Responsive design: As online education is rapidly shifting towards mobile and tablet use, a responsive design that looks and works perfectly on all devices is a must. - High-speed performance: Slow-loading pages can be frustrating and detrimental to the learning experience. The end product should be optimized for speed, ensuring seamless navigation and usage. - Stunning animations: Visual engagement is essential within virtual learning environments. Your task will be to enhance the interface with harmonized and engaging animations. Furthermore, I have a preference for the color green for the theme motif, which should be implemented creatively while keeping the interface clear and attractive. Ideal applicants should h...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Low-Cost VMC Machine Design & Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled engineer or team to handle the design and development of a VMC (Vertical Machining Center) machine. Here are the key project features and requirements: Primary Purpose: - The VMC machine will primarily be used for milling applications. Materials Handling: - The machine should be capable of handling Metals efficiently. Level of Automation: - The machine should be Semi-automatic in nature, this means that it should keep a balance between the utilization of manpower and automation, optimizing its productivity. Essential Skills and Experience: - Proven experience in Mechanical Engineering or relevant field - Previous project experience in designing and developing VMC machines is a must. - Profound knowledge of metals, particularly in ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...solution including the necessary software and hardware to make this possible. Primary Requirements: - The solution should accurately count all types of vehicles, small or large, for traffic management purposes. - The solution should differentiate vehicles based on size. This feature is crucial for efficient traffic seamless management and planning. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Machine Learning and Computer Vision to develop accurate vehicle counting algorithms. - Extensive experience in hardware integration and calibration with visual sensors/cameras. - Deep understanding and expertise in traffic management systems. - Proven track record of delivering similar projects successfully. The overall objective here is to aid with intelligent traffic managemen...

  $1325 (Avg Bid)
  $1325 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I worked incredibly hard for over a year to bring you a top-notch learning program with Freelancer.com that was never revealed before… It's not just about teaching you everything I know and sharing my journey to the #1 amongst 70 million people; it's also about connecting you with a great community.. Once you complete the program and pass the test, you'll earn an exclusive badge that very few people get.. But.. Also, you get all of the following INCLUDED with NO HIDDEN COST in a YEARLY price of 129 USD: ➡️ Be among the elite few to earn the new IFC badge on your profile so that you can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been working on for months that's nowhere el...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Expert AI/Blockchain Developer Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled in AI/machine learning and blockchain technology. Although not confirmed, prior experience with neural networks, decision trees and support vector machines might be advantageous. I need help implementing a research project idea of integrating ML and Blockchain. I first need to ask an expert if this is possible and if so we can discuss the possibility of building a prototype. please reply as soon as possible to iron out the details. I could not specify a lot of the details since I need your expert opinion first. The budget is flexible and for the time we could work this out together. * Submit a comprehensive, detailed project proposal Undisclosed Details: * Blocckhain networks implementation is to be discussed yet. Ideal Experience: * Proficient in AI/...

  $1514 (Avg Bid)
  $1514 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  As a cybersecurity enthusiast looking to deepen my understanding, I need an expert with strong skills and experience in email spoofing, CNAME record manipulation, mailing setup, and domain configuration. Key Objectives: - Successful demonstration of email spoofing for educational purposes - Setting up mailing system and DNS configuration - Detailed walkthrough of CNAME record m...This project is purely intended for knowledge acquisition and educational purposes, therefore, any advice or demonstration should comply with ethical guidelines. Applicant's involvement in any illegal activities (in relation to their skills and expertise) should be non-existent. Please, when bidding, provide evidence of your ability and competence in the above-mentioned areas. I look forward to learnin...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...captivating ads targeting adults. The project requires a final product of 1-2 minutes in length, inclusive of both the animation and voice-over. Key requirements: - Ability to interpret and translate a script into an engaging visual story. - Skilled in creating professional, adult-oriented animations. - Experience in generating and incorporating voice-overs into animations. - An understanding of adult learning principles and advertising strategies to effectively convey our business message. Ideal candidate should have previous experience in commercial animation product and a portfolio of relevant works that can be provided. Expertise in the chosen animation software is a must. Creativity, time-management and attention to details are highly sought after in this project. Your in...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Advanced Comp Sci Theory Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced Computer Science professional with special expertise in advanced theories to assist in a video shoot. Module I am looking for- Python, IT system Design, AI in Business, Machine Learning, Deep Learning, Cybersecurity and IT governance, Analytics and Business Analytics. The main purpose of this project is to elucidate complex Computer Science theories in a very technical way, specifically tailored towards specialists in the field. We aim to go in-depth, providing comprehensive insights rather than a broad overview. Your role includes, but is not limited to: - Distilling complex concepts into digestible, engaging video content. - Responding to potential questions from the audience regarding the theories explained. Ideal Skills and Experien...

  $646 (Avg Bid)
  $646 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  The purpose of this is to have an illustration of the data ecosystem in sustainability reporting. It needs to clearly send the message that data is integral in reporting and many stakeholders need them. I need to have different ways to present the same illustration below but more creative. ***** the illustration must have a flow data , check the a...minimalistic style. • the freelancer need's to use his creativity to develop many different design untill we get the right fit. • A background in designing educational illustrations is beneficial. • An understanding of marketing and brand communication on LinkedIn would be a plus. • You must be able to translate complex ideas into an simple yet insightful illustration. With your skills, let's make learning...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need...help me monitor stock levels accurately and effectively. - Sales Analytics: To provide data-driven insights and reports on product performance, aiding in decision making. - Cashless Payment System: To offer convenient payment options for users, improving service accessibility. Ideal qualifiers for this job will have significant experience developing similar systems. Knowledge of the vending machine industry is mandatory. Just as crucial will be familiarity with creating management systems for multiple devices (in this case, over ten machines) simultaneously, along with a proven track record in inventory tracking, sales analytics and cashless payment system design and implementation. I look forward to discussing the specifics of this project further with short...

  $16029 (Avg Bid)
  $16029 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Creative E-Learning & Training Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who can help me create comprehensive training materials and e-learning modules. Key Responsibilities: - Developing and preparing engaging training materials - Creating dynamic e-learning modules End Product: - The final output should be in the form of interactive multimedia and video tutorials, ensuring ease of understanding and accessibility. Target Audience: - These materials are developed with the intent of reaching a wide range of audience including employees, students, and the general public. Therefore, the developed content should be clear, comprehensive, and understandable to all. Ideal Candidate: - I am looking for a freelancer who has extensive experience in instructional design, specifically in creating e-learning modules and training materials - You ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Use Case: Our objective is to enhance our capability to accurately identify individuals mentioned in news articles and match them with corresponding entries in our database. Specifically, we aim to develop a machine learning model capable of discerning whether a person entity referenced in an article aligns with an individual stored within our database. This NER model will assess attributes associated with individuals in our database, and return us with a Identity Matching Scoring. Technical Requirements: This task involves crafting and refining a machine learning model capable of Named Entity Recognition and Linking, considering the contextual relevance of attributes associated with individuals mentioned in news articles. The model should prioritize certain at...

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  VA and Data Entry for English Academy - ONLY FREELANCERS FROM EGYPT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...budget are very tight, because we are just starting out. But we hope that the budget will increase in the future, once the business become up and running. I am searching for a remote VA and Data entry professional, who can help me promote my English Academy on social media (Facebook, Instagram, and TikTok). The VA tasks will be as follows: 1. Create weekly 10 posts (Images) (about English-Learning content) on Canva. You can use AI to find ideas. These 10 posts will be used to share them on social media across the week. (2 posts per day x 5 days a week) 2. Create weekly 2 Videos using Canva and AI (For TikTok, YouTube Shorts), the videos will not be fancy, instead they will be simple and short. (I will provide reference posts for the videos and Images on the Chat). 3. Post dai...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Setup ERPNext for an education institution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced software engineer to setup ERPNext for an Educational Institution. The key feature I need implemented in the application is the education module. Ideal Skills: - Expertise with ERPNext - Python, Javascript - Experience in setting up SMS and payment gateways for India. - Experience in creating e-learning platforms is an added advantage

  $712 (Avg Bid)
  $712 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Flutter Expert for Gradle & SDK Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need the expertise of a Flutter professional who can remotely guide me in resolving some issues I am experiencing with Gradle and SDK on my Windows machine. Requirements: - Proficiency in Dart language and Flutter framework - Strong understanding of Windows OS and its compatibility with Flutter - Vast experience in troubleshooting and debugging Gradle and SDK issues in Flutter-based projects - Solid knowledge of remote assistance tools to access my system and resolve the problem While I'm unsure at the moment if the problem is confined to one specific module or affects the entire project, it's important that you know how to efficiently navigate through a Flutter project to identify issues. As for version control, the question was skipped, which implies that...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  The purpose of this project is to teach basi...Exceptional understanding of the English language * Patience and dedication, as beginners often start with no prior knowledge * Familiarity with interactive teaching methods to make learning engaging ## Roles and Responsibilities * Conduct regular speaking sessions * Focus on everyday conversation topics * Assess and monitor student progress * Provide constructive feedback to the students regularly Fluency in English is a must for this project. Freelancers willing to work on a flexible schedule will be preferred. You should also be able to design fun and engaging lessons that cater to individual learning styles. If you enjoy teaching English and are adept at keeping beginners motivated, I would be delighted to consider you...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน machine learning ชั้นนำ