ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 magento งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้างเวปไซต์ MAGENTO มีserverทดลอง ไม่จำเป้นต้องขึ้นserverจริง เพื่อใช้ส่งเปนงานโปรเจค

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ช่วยงานในการเขียนและ design ระบบ e-commerce ใน magento

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced web developer to build a website for my new home decor brand. The site n...Product Catalog: The website should contain less than 10 product categories. Each category needs an easy-to-navigate page showcasing relevant products. Ideal Sills and Experience: - eCommerce website development - Payment gateway integration - UI/UX design, with an eye for easy navigation and attractive product showcasing - Experience in working with Platforms like Shopify, WooCommerce, or Magento will be an added advantage. website should have similar feel to Please provide your portfolio of previous e-commerce websites, specifically with home decor or similar products. Looking forward to working with a professional who can deliver a quality project on time.

  $584 (Avg Bid)
  $584 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Linux Magento 2 Installation Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a highly skilled System Administrator with extensive knowledge of Magento 2, Linux, and MySQL. Your tasks will be to: - Install Magento 2, elastic search and import code and DB into new server. - I'm open to your recommendations on the Magento 2 version that would best suit our project. Successful applicants should have: - Proven experience with Magento 2 installations - A deep understanding of Linux server management Please, note that effective communication and strict adherence to deadlines are crucial for this project. I'm looking forward to your bid.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer to create an engaging e-commerce website aimed at adults aged 26 to 50 years. Key Responsibilities: - Developing an efficient, user-friendly e-commerce platform from scratch - Des...efficient, user-friendly e-commerce platform from scratch - Designing a website layout appealing to my target audience Skill Requirements: - Expertise in website development and design - Understanding of e-commerce platforms and user experience principles - Proven experience in coding would be beneficial. Please note that this website will not utilize common platforms like Shopify, WooCommerce, Magento, etc., but will be original and unique to our business needs. Demonstrated experience in similar projects would be an added advantage when choosing the r...

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm in need for a dedicated professional to develop a cart API with unique features that differ from the conventional cart APIs. The code worked 2023-09-09 to 100%. IT took 3 days to develop so it will take a few hours to restore max. You can start now and finalise it by latest tomorrow Saturday Midday IST or PAK time. It is to restore code so both new additions work and this API code works. There is also some issue with the code in general Key tasks and Deliverables: 1. A special cart extension attributes has disappeared. It's a header + following products that should be arranged based on this header that must be resolved. 2. Issue with some API code that happened due to Mirasvit module 3. make Mirasvit module work. I have installed it but it is not doing cache warming. Mi...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Magento 2.0 Developer for B2C eCommerce 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Magento 2.0 developer who can create a medium-sized B2C single vendor eCommerce website. The website must have the following features: • User registration and login: Customers should be able to create their own accounts and subsequently log in to access our services. • Product catalog and search: A system for listing products and a search function to allow customers to easily find what they're looking for. • Payment gateway integration: A seamless method for customers to make secure payments. The website should have the capabilities to handle moderate product variables and an average traffic flow seamlessly. Key Magento 2.0 functions to be incorporated include, but are not limited to: • Customizable designs...

  $734 (Avg Bid)
  $734 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Magento Ecommerce Platform Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...using the Magento platform. My requirements are: - Online Catalog: This should be an easy-to-navigate catalog that showcases all the physical goods that we have on offer, complete with clear images and descriptions of each product. - Shopping Cart: This is a must-have feature that allows customers to add multiple products to their cart before proceeding to checkout. The shopping cart should include the ability to modify quantities, display the total cost before checking out, and removal of items if necessary. - Payment Gateway: It's imperative that secure online transactions are facilitated within the platform. Payment options should include credit/debit card transactions, PayPal, and other common online payment methods. Ideal skills for this job include: - Proficiency in ...

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I have been working fine with the Magento, but some server upgrade may affect Elasticsearch...Error No alive nodes found in your cluster...the rest is working fine...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Magento 2 / Quickbooks Product Manager 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...comprehensive understanding of our product and how it can benefit businesses. - Import and/or Create products on our Magento 2 website - Manage and maintain products in Quickbooks Enterprise Note: Product assets/attributes are contained in 3 files: PIES - ACES - Digital asset. - Manage products attributes effectively by creating product mapping for every brand -Manage products PREFIXES and maintain a document that provides the prefixes used by various other suppliers Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a Product Manager in the retail industry is a must. - Strong understanding of the B2B market and how to effectively meet its needs. - Deep knowledge of Magento 2 - Good knowlege of Quickbooks Enterprise - Exceptional communication skills to simplify compl...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  E-commerce Web Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an experienced web developer to create a state of the art E-commerce website for my busi...and services, hence a beautifully designed layout that is able to easily guide users through our catalog and checkout is needed. Key Responsibilities: - Developing, testing, and launching a full-scale E-commerce platform - Striking a balance between functional and aesthetic design Preferred Skills: - Expertise in E-commerce website development - Proven experience with popular platforms like Magento, Shopify, or Woocommerce - Exceptional UX and UI design skills - Strong troubleshooting and problem-solving abilities Please include a brief overview of your experience in your application, showcasing your past work and highlighting any experience relevant to E-commerce w...

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  I have a Magento 1.9 website that needs significant speed optimization. Currently, the time to first byte, as well as the loading time of category and product pages, are too slow. Specific improvements I'm looking for: - Decrease time to first byte - Increase speed of loading for category and product pages - Identify and correct slow loading issues pertaining to custom extensions or plugins It's vital to find out which modules may be contributing to these issues and to address them accordingly. The ideal freelancer for this project will: - Have extensive experience with Magento 1.9 - Be familiar with identifying and resolving issues related to slow loading modules - Be proficient in website optimization techniques If you have the right experience and skills, I...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced freelancer capable of listing digital products across multiple e-commerce platforms - Shopify, WooCommerce, and Magento. This project encompasses not only product listing but also total management of these platforms. Your responsibilities will include, but are not limited to: - Accurate listing of a variety of digital products on all three platforms - Ongoing management of product listings, including updates as needed - Proactive monitoring and management of sales As payment, I am offering an attractive 5% of total sales generated through these platforms. The ideal candidate for this job is experienced in handling multiple e-commerce platforms, preferably with a strong profile managing digital product listings. When applying, please ensure to inclu...

  $50425 (Avg Bid)
  $50425 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  As discussed in chat. When any configurable product is added to cart the total is zero and removing works oddly.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled Magento 2.4.3 professional who can immediately assist me with: **Bugs: 1. Make packaging weight add to the total weight work. It was added but the total weight is not changed, **Improvements: 2. Optimisation: This includes optimising the overall performance of my site to enhance user experience and conversion rates. It is approx 3 days of optimisation. That brings the site to GTMETRIX B level. a. Do code optimisation, CURRENT GTMetrix is performance F, worst b. Then add Varnis and Redis c. Add cloudflare 3. adding a parameter in two APIs that already is working + adding parameters/fields in a separate area in the admin menu. Change name in that

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am seeking highly skilled professionals to build an interactive and user-friendly e-commerce website for my clothing brand. The target consumer base is broad, offering clothing options for both men and women. The web...Facilitating size and color selection for the various clothing options. - Allowing users to write and publish customer reviews. - Providing capability for customers to input measurements online. - We have the logo but all the other graphics will need to be done Given our technological preferences, the site should be developed utilizing Magento. The ideal professional for this job will have robust experience in crafting e-commerce websites, expertise in using Magento, and understanding of online retail consumer behavior. Knowledge about fashion industry trend...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in urgent need of an expert in Magento2 and Azure Kubernetes Service (AKS) to swiftly help me with a crucial project. My current hosting environment is a shared hosting. Here's what I require: - Strong proficiency in Magento2 and Azure Kubernetes Service (AKS) - Robust capabilities in managing shared hosting environments - May involve developing a Magento site from scratch or upgrading an existing one, details will be communicated to the chosen freelancer - Completion is expected ASAP If you've got relevant experience and can deliver quickly, I'd love to hear from you.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Upgrade Magento 2.4.5p-1 to 2.4.7 and other tasks 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently using Magento 2.4.5p-1, upgrade to 2.4.7. The ideal freelancer for this task has extensive experience in managing Magento updates without losing data or causing website downtime. >>> DON'T BID UNLESS YOU HAVE MAGENTO 2.4.5 TO 2.4.7 REVIEWS +++ IF YOU BREAK SITE'S PORTO THEME or CUSTOMIZATIONS, you MUST FIX IT at no cost to me +++ TASKS 1. Upgrade Magento 2.4.5-p1 to 2.4.7 2. Make missing Home page sections show - sea moss, blog, etc. 3. Automate indexer so products show when updated :: current message that shows: "One or more indexers are invalid. Make sure your Magento cron job is running." 4. Setup cron jobs. Show me how to modify them 5. All Transmission emails need to work :: registration, sa...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Magento developer to edit a Magento extension 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We currently use a autopart theme Magento extension that makes a drop down part finder. However this dropdown box sorts by popularity and we want it to sort alphabetically. The extension does not have a preselect option to sort alphabetically. We need someone with advanced Magento developer know who can edit the extension files itself to get it to sort drop down box alphabetically. Thanks

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  Hello, for the integration of our payment infrastructure for popular e-commerce platforms (woocommerce, magento etc.), a plugin needs to be developed and integrated into these places. I would be happy if people who have worked in this field before could get in touch. Duration and fee representation.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Magento Product Database Update 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a data entry. cancel photo in our product upload new photo in our product We have approx 450 product

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  151 คำเสนอราคา

  I'm in search of an experienced website developer to create an e-commerce platform for my business. I don't have a specific platform preference, thus your expertise and suggestions on platforms such as Shopify, WooCommerce, or Magento could guide the decisions. I'm also in need of assistance in designing the look and feel of the website. Therefore, you should be able to provide design recommendations keeping the user experience and aesthetics in mind. Ideal skills and experience for this job include: - Extensive experience in web development, particularly e-commerce - Proficiency in different e-commerce platforms - Expertise in website design, including usability and aesthetics - Good communication and ability to provide insights and recommendations - Pro...

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm in search of an experienced website developer to create an e-commerce platform for my business. I don't have a specific platform preference, thus your expertise and suggestions on platforms such as Shopify, WooCommerce, or Magento could guide the decisions. I'm also in need of assistance in designing the look and feel of the website. Therefore, you should be able to provide design recommendations keeping the user experience and aesthetics in mind. Ideal skills and experience for this job include: - Extensive experience in web development, particularly e-commerce - Proficiency in different e-commerce platforms - Expertise in website design, including usability and aesthetics - Good communication and ability to provide insights and recommendations - Pro...

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Magento 2 Installation on CentOS Plesk Server 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  install magento 2 on Centos Plesk server Plesk Panel. Its a new VPS server. Installation will be with Nginx setting. Installation will be done Via Anydesk / Teamviewer

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I need a proficient web designer to build an advanced e-commerce website for my business. Essential elements for my project include: - E-commerce functionality: Primarily, the website should be capable of handling online transactions with ease. The feature for shopping cart and checkout is a must. The ide...business. Essential elements for my project include: - E-commerce functionality: Primarily, the website should be capable of handling online transactions with ease. The feature for shopping cart and checkout is a must. The ideal applicant would have prior experience in handling similar projects, and possess strong skills in coding, UX/UI design, SEO, and e-commerce platforms such as Shopify or Magento. Your portfolio showcasing previous e-commerce sites developed would be adv...

  $484 (Avg Bid)
  $484 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Magento Website Maintenance Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled individual who can take on the task of maintenance for my Magento website. The tasks will consist of performance optimization, updating the home page, as well as other specific duties including: - Backend updates - Plugin updates - Theme updates The frequency isn't set, it will be as required, dependent on what tasks need doing and when they arise. The ideal candidate for this project is someone with extensive experience working with Magento, strong knowledge in website performance optimization and a proficient background in managing website updates including themes and plugins. Please submit your proposals with any relevant work experience and references; I am eager to get started as soon as possible.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Magento 2 specialist to refine the integration of my current TakePayments gateway. In particular, there is a necessity for additional features to be incorporated to optimize my e-commerce operations. Key Responsibilities: - Integration of multi-currency support with the TakePayments gateway in Magento 2. Ideal Candidate: - A freelancer with strong practical knowledge and experience in Magento 2. - Someone who has worked with the TakePayments gateway before and has successfully implemented similar features, particularly multi-currency support. - A conscientious professional who can deliver the task promptly and efficiently. In your application, please focus on your relevant experience — especially with similar projects and fair underst...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Compelling Dairy Subscription E-commerce Site 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an engaging and user-friendly e-commerce website to sell my startup's range of dairy pro...a subscription basis as soon as possible. The products include non-dairy options like juices and smoothies. Ideal candidates for this job should have: - Proven experience in web development, specifically e-commerce and subscription-based models. - A good understanding of UX principles to ensure the platform engages customers and is easy to navigate. - Proficiency in software like WordPress, Magento, or similar. - Quick turnaround time, as the project is time-sensitive. - Solid background in SEO to optimize the site for search engines. If you match these criteria, I'd love to hear from you. Remember, speed is of the essence here as I'd like to get the site up and runnin...

  $660 (Avg Bid)
  $660 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Magento 1.9 Product Image Enhancement 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a dedicated freelancer who can manually enhance the images of approximately 450 products on my Magento 1.9 platform. I already have all the images prepared for this task, and I expect the chosen professional to expertly ingest these into the platform. The task involves: - Adding new images to each product removing all images but mainting main product image. It is essential that you have: - Strong knowledge of Magento 1.9 platform. - Proficiency in handling product images on eCommerce platforms. - Attention to detail to ensure seamless integration of images. Best of luck!

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  We are looking for an experienced web designer/developer to create a B2B Ecommerce website with seamless integration with Business Central. The website would be replacing the existing website built on Magento. The website is for a wholesale food and drink wholesaler who operate worldwide. We are currently considering using WordPress but we are happy to consider alternative platforms. A tentative design has been created but this may be developed. The website will have the following: Required website pages - Home Page - About Us - Services (with 4 sub pages within) - Brands - Contact Us - Ecommerce Store - News Required features: - Integration with Microsoft 365 Business Central (via API) - Integration with HubSpot for marketing. - Customer account login and account manag...

  $11761 (Avg Bid)
  $11761 การประมูลเฉลี่ย
  186 คำเสนอราคา

  I'm urgently in need of a talented full stack developer to build a website. Platform preference has not been specified, opening the doors for you to apply your expert knowledge and skills to advise and execute. Key requirements include: - Proven experience in e-commerce website development - Platform agnostic: An open mind for either Shopify, Magento, or WooCommerce - Demonstrated capability to deliver high-quality work under tight deadlines Your portfolio showcasing similar completed projects will increase your chances of success. Let's work together to bring this project online ASAP!

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  To build a complete e-commerce solution from the ground-up or customize Open Source "Medusa" e-commerce for our requirement. We are not considering frameworks like Magento / WooCommerce / Ruby On Rails (Shopify like) etc. The backend database shall be Postgres. Specifically, the project includes: 1. Front End eCommerce portal: The shopping site shall enable listing products classified through various categories & collections. Products have different sets of properties based on category. Customers should be able to browse, search on filters, view and add products to shopping carts and place orders. Login authentication should be made with mobile / email OTP. All features of an e-commerce solution including pushing order updates, notifications, cancellations, ord...

  $1418 (Avg Bid)
  $1418 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Expert Meta Ads Manager for E-commerce 16 ชั่วโมง left

  Searching for a results-driven meta ads professional to generate leads for my e-commerce business. I need my project to start ASAP, aiming to convert these leads into sales. Although the platform for my business wasn't specified, proficiency across all platforms like Shopify, WooCommerce, and Magento would be a plus. Skills/Experience Desired: - Understanding e-commerce sales funnel - Proven track record of lead generation via meta ads - Knowledge of various e-commerce platforms

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Enhancing Magento Website Loading Speeds 15 ชั่วโมง left

  I own multiple Magento-based websites, over five in fact, that are undergoing struggles with their loading speeds. The homepage and specific product pages are the greatest areas of issue, taking longer than desired to fully load. Additionally, we've detected an overuse of JavaScript to be the root of these problems. I'm actively looking for talented freelancers with rich experience in Magento and JavaScript. You should have a good understanding of how to manage JavaScript for optimal website performance. In your application, please include: * Your experience with speeding up Magento websites * Techniques you have used to minimize JavaScript impact * Examples of similar projects you worked on in the past Let's work together to improve the performance ...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  E-commerce Website Design & Development 15 ชั่วโมง left

  ...website. - Incorporating a secure payment gateway and shopping cart system for a seamless checkout experience. - Implementing SEO best practices to ensure the website ranks well on search engines. Ideal skill set and experience include: - Extensive experience in web design and development, particularly for e-commerce sites. - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and e-commerce platforms (Shopify, Magento, etc.) - Solid understanding of SEO and conversion rate optimization. - Track record of delivering projects on time. Please note the target audience has not been defined but considering the nature of e-commerce websites, it should appeal to a broad audience. Freelancers should tailor their bid based on this, providing examples of past projects and explaining how they can meet ...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Nginx Installation on Magento Web Server หมดเขตแล้ว left

  Install Nginx to Magento website / server Server is centos CWP This has to be done over remote support , i'e Anydesk / Teamviewer

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Engaging E-commerce Website Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a talented developer to build an e-commerce website for my business. The core objective of this site will be to showcase our products and drive sales leads. I'm open to suggestions regarding the platform, whether that's WordPress, Shopify, Magento, or something else that you believe would best serve our requirements. We're looking for a pro-active professional who can: - Suggest and implement the optimal platform for our needs - Deliver a user-friendly site that effectively showcases our product range to encourage lead generation In your application, please include: - Your relevant experience and past work - A detailed proposal outlining your suggested approach to our project Given the project's scope, developers with experience in e-commer...

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Magento 1.9 Website Speed Optimization หมดเขตแล้ว left

  I have a Magento 1.9 website that needs significant speed optimization. Currently, the time to first byte, as well as the loading time of category and product pages, are too slow. Specific improvements I'm looking for: - Decrease time to first byte - Increase speed of loading for category and product pages - Identify and correct slow loading issues pertaining to custom extensions or plugins It's vital to find out which modules may be contributing to these issues and to address them accordingly. The ideal freelancer for this project will: - Have extensive experience with Magento 1.9 - Be familiar with identifying and resolving issues related to slow loading modules - Be proficient in website optimization techniques If you have the right experience and skills, I...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Magento 2 MSP_CashOnDelivery module update หมดเขตแล้ว left

  We switched from Magento version 2.2.6 to 2.4.5. We used a free module MSP_CashOnDelivery to manage cash on delivery. Unfortunately, this module is no longer supported, so it does not work properly with Magento 2.4.5. On the place an order page, when we choose this payment method, the page stops and the circle in the middle of the screen just spins. I need someone to fix it to make it work again.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Magento E-commerce Web Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  Develop an integrated web application to manage product information, facilitate e-commerce functionalities, and provide data-driven services. The system aims to centralize prod...translating functionality using AI. If you create an account on bottle studio and want to try the upload a PDF function, please just google for some wine datasheet, you'll find 1000s. This is the link to one i've created: The unique link QR code is also a most have! If it is a viable possibility, I think that we can use a e-commerce platform like magento as base to create this project, take in consideration that in future it could also offer e-commerce functionalities. I don't have an idea of prices for a project like this, so just give me your most honest offer.

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Magento Migration Guru Needed -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm in immediate need of an experienced Magento 2 developer to undertake a crucial project. Our online store is on the brink of significant change, and your expertise will guide us through it seamlessly. **Project Overview:** - We're migrating a large volume of data, exceeding 10,000 records, to our Magento 2 platform. - The data includes Products, Customers, and Orders, all vital to our day-to-day operations. - Although we require transformations, they're not overly complicated but necessary for a smooth transition. **Ideal Skills and Experience:** - Profound knowledge of Magento 2 architecture and data migration practices. - Proven track record of handling large-scale migrations with precision. - Competency in data transformation and mapping to ensu...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Magento 2.4.6-p3 Upgrade Execution หมดเขตแล้ว left

  Looking for experienced tech capable of replacing deprecated Zend installed on an upgraded Magento 2.4.6-p3 with the corresponding laminas.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Hybrid E-Commerce Site Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skillful web developer to create an e-commerce site where I can sell both physical and digital products. The site should b...both physical and digital products. The site should be similar to platforms like Flipkart and Amazon in terms of usability and design. - Completion timeframe: My goal is to have the site up and running within a month. - Skills and experience: The ideal candidate will have proven experience in developing e-commerce websites. Knowledge of commonly-used platforms like Shopify, WooCommerce, or Magento would be an advantage. - Product types: The site must be capable of processing transactions for both physical and digital goods. In summary, I'm looking for a talented individual who can deliver a user-friendly, robust e-commerce solution...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Magento Performance Optimization Specialist หมดเขตแล้ว left

  I'm on the hunt for an experienced Magento and Linux Engineer proficient in improving the performance of an existing server. Currently, I'm facing issues with slow loading times and high resource usage which is affecting the overall functioning of my ecommerce website. Your responsibilities will include: - Diagnosing the root cause of the performance issues - Implementing Magento performance best practices and optimization techniques - Customizing my existing Magento theme for better performance - Installing necessary plugins or tools for enhancements The ideal candidate should: - Be experienced in problematic server diagnosis and implementing solutions - Have extensive knowledge in Magento theme customization and plugin installation - Possess a so...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  E-commerce Graphics Designer Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a proficient graphics designer with experience in creating designs for e-commerce platforms. - The core task involves creating a unified logo and branding design, coupled with various illustration designs. - Though the e-commerce platform in question is yet to be chosen, having prior knowledge in design for Shopify, WooCommerce, or Magento would be advantageous. - While there's no immediate requirement to integrate with Amazon or Flipkart, potential future integrations should be kept in mind during the design process. Ideal applicants should have an e-commerce design portfolio and make suggestions based on what they've learned from successful projects. Let's create something unique and effective together.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Magento Connection Error Fix Required หมดเขตแล้ว left

  ...of a proficient Magento developer to resolve a critical error that my storefront has been experiencing for the past 1-3 days. The specific error code I'm encountering is Exception #0 (Zend_Db_Adapter_Exception): SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused. It's unclear what has triggered this issue; no recent changes have been made to the store, such as added plugins, configurations modifications or updates to the Magento version. I've already verified the correctness of the database credentials in the Magento configuration, yet the problem persists. Ideal candidates for this job should possess: - Extensive experience with Magento and its database architecture. - Detailed understanding of Zend_Db_Adapter_Exception errors. - Ability to quickl...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Nginx and Varnish installation for Magento 2.0 หมดเขตแล้ว left

  Nginx and Varnish installation for Magento 2.0 Varnish and Nginx is already installed, we need to link it up with Magento website . Server is Centos Cwp. You have to do this over remote support only !!!

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Magento Ecommerce Integration for Service Payments หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to set up ecommerce on our existing website, specifically to accept payments for services. The main service we provide is in the form of physical products. We've chosen Magento as our preferred platform for this implementation. The chosen freelancer needs to do the following: - Integrate Magento ecommerce platform into our website - Configure it to accept payments for our physical product services - Strictly test the complete process - Ensure it runs smoothly Ideal Skills: - A strong background in Magento integration - Ecommerce setup and configuration expertise - Proficiency in payment processing - Experience in thorough testing for ensuring a bug-free and smooth run. With these key skills, I am confident we can achieve a streamlined and ...

  $1657 (Avg Bid)
  $1657 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  Revamp & Enhance Magento Website หมดเขตแล้ว left

  ...website is on Magento Open Source 2.4.x and using ScandiPWA as the frontend. We are looking primarily for a backend developer that has solid experience with the Magento platform and that can work independently, without handholding. The ideal candidate will have all or most of the following skills/knowledge: * Magento 2 Certification(s) - This is not required but depending on which certifications the candidate has will provide an advantage to the candidate * Solid experience with PHP * Solid understanding of OOP * Solid understanding of Magento best practices * Solid understanding of MySQL database operations * Solid knowledge of how GraphQL works in general as well as how it works within the context of the Magento platform * Good understanding of how ...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  E-Commerce Website หมดเขตแล้ว left

  ...shipping options, and other e-commerce functionalities. Conduct testing and debugging to ensure the website is error-free and fully functional. Requirements: 1)Proven experience in website development, with a focus on e-commerce platforms. 2) Proficiency in programming languages such as HTML, CSS, JavaScript, and PHP. 3) Familiarity with e-commerce platforms such as Shopify, WooCommerce, or Magento. 4) Strong attention to detail and the ability to work independently or as part of a team. 5) Excellent communication skills and a collaborative mindset. 6) Additional Information: This position is open to candidates of all experience levels, including freshers with exceptional skills. The project duration and compensation will be determined based on the candidate's skills and ...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน magento ชั้นนำ