ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 management งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Garbage fees Management หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  สร้าง management platform สำหรับ จัดการ และสั่งงาน ev charger ผ่านทาง application

  $1972 (Avg Bid)
  $1972 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  Website for management database in company or school and other. เว็บไซต์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลใน บริษัท หรือโรงเรียนและอื่น ๆ

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  visitor management -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  visitor management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $721 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PKI Management หมดเขตแล้ว left

  อธิบายหลักการทำงาน PKI Management

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Android Business Roster Calculator App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a developer experienced in both the Android platform and business functionality software. The app that I want to be built is a roster calculator for my business....tools/solutions - Experience with employee scheduling and shift tracking tools - calculate estimated finish times for a accommodation housekeeping The specific functionalities of the app should cater to: - Employee scheduling: The app should be capable of managing and organizing staff schedules efficiently. - Shift tracking: The app should keep track of employee shift patterns. Comprehension of time management, team coordination, and business operations will be beneficial for this project. This is an opportunity for anyone interested in cementing their expertise in business-centric Android applicati...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  In need of a specialist in producing comprehensive reports via MYOB. Specifically, I require a detailed stock order forecast that integrates current stock levels, sales history, the lead time for restocking, and existing orders placed with suppliers. This data will significantly improve our busi...and existing orders placed with suppliers. This data will significantly improve our business decision-making process. The final report should be formatted as an Excel spreadsheet for easy analysis and future use. Ideal skills and experience: - Proficiency in MYOB software - Excellent data analysis skills, particularly in forecasting - Proficient in Microsoft Excel - Experience in inventory management - Strong attention to detail - Ability to communicate complex data in an easy-to-underst...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Microsoft Business Central - US / CANADA Based Freelancers ONLY 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Our primary goal is to enhance our operational efficiency through implementation, customization, training, and a thorough audit of Microsoft Business Central within our systems. Specifically, we aim to make significant improvements in three critical areas of our business: - **Financial Management**: Streamlining our financial operations for better accuracy and efficiency. - **Inventory Management**: Optimizing our stock levels and managing supplies more effectively. - **Sales and Customer Management**: Enhancing our sales strategies and customer relations for increased satisfaction and loyalty. We have existing systems in place with Microsoft Business Central in cloud that require audit extensions and process we already created and give us a report of weakne...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...with other applications via Zapier. Your depth of expertise should be enough to troubleshoot potential issues and rectify them promptly. 2. Automation: The integration should be designed in such a way that it should be able to automate the data transfer process. I want the new configuration to effectively transfer customer profile data automatically from one platform to the other. 3. Update and Management: Besides the integration and automation process, you'll need to devise a monitoring and managing mechanism - ensuring a smooth workflow without any hitches. Skills and Experience: • Strong expertise with software integration and specifically with Zapier and PIN. • Proven experience in data transfer automation processes. • Excellent troubleshooting skills to ...

  $559 (Avg Bid)
  $559 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm looking to create a comprehensive practice exam website specifically tailored for students. Key features should include: - T...This module will enable learners to have real-time conversations with tutors for instant doubt resolution. The ideal candidate for this project would have: - Proven experience in website development and coding. - Previous projects in education technology or e-learning platforms. - Previous question bank setting in education technology or e-learning platforms. - Strong knowledge of database management for performance analytics. - Experience in integrating live chat feature on a website. Only serious and competent freelancers who can deliver high-quality, user-friendly websites are encouraged to bid. Please include any relevant portfolio items in...

  $296 (Avg Bid)
  $296 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for a specialist in DNS setup to assist me as I'm not quite sure what type of hosting service my website is using. Your task will be to properly set up the DNS for my website. Key responsibilities and requirements are: - Expert knowledge of DNS - Experience with different types of hosting services, as I'm unsure of my current one -...Your task will be to properly set up the DNS for my website. Key responsibilities and requirements are: - Expert knowledge of DNS - Experience with different types of hosting services, as I'm unsure of my current one - Familiarity with the domain registrar Enoc Your job is to ensure that the website's DNS is correctly set up and operating smoothly. I don't require propagation or record management at t...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  As a seasoned professional in the technol...freelancer who can renovate my CV to showcase my expertise effectively. Key requirements for the assignment: - A deep understanding of the technology industry - Expertise in CV writing with a professional touch - A keen eye for details to highlight my specific roles effectively For my CV, you should focus on presenting and emphasizing the following roles I've held throughout my career: - Project Management - Technical Leadership - Strategic Planning Additionally, the perfect freelancer for this task would posses a knack for capturing my senior-level professional experience in a comprehensive, yet succinct manner, ensuring that I stand out from other candidates in the technology industry. Experience in CV writing for technology lea...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Tri-Platform Social Media Sales Booster 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...candidate possesses an understanding of the different social platforms and ways to leverage each for maximum impact. Key Responsibilities: - Execute creative and engaging social media campaigns on Facebook, Instagram and Twitter - Develop content primarily focused on user-generated materials, such as testimonials and clean home [or otherwise] expriences Skills & Experience: - social media management experience - Strong understanding of lead generation and sales boosting strategies - Savvy enough to create user-generated content and encouraging community engagement - Ability to analyze and interpret social media metrics. I want to have fun, create interesting videos and pectorals. Show the market that our staff members are efficient, detail-oriented, quiet, and kind. I ...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  16 คำเสนอราคา
  Comprehensive Social Media Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an entry level social media manager who is sharp enough to lead us to our target market. The ideal candidate will be responsible for developing and i...homeowners and home renters. Required Skills: - ability to manage an online presence across platforms - Knowledge of leading platforms: Facebook, Instagram and Twitter - Marketing techniques to engage the target audience - Proficiency in lead generation and conversion strategies Key Tasks: - Creating engaging content tailored for our audience on Facebook, Instagram and Twitter - Community management across these platforms - Monitoring and reporting the performance of our social media strategy. . I look forward to working with a driven, organized and creative social media person who can assist in propelling our brand to ne...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  17 คำเสนอราคา

  I'm searching for a diligent digital marketing professional to comprehensively manage our company's online ...targeted at our market demographic. 6. **Email Marketing**: Build and manage a robust email marketing strategy to engage existing users and attract new ones. This ongoing project's key objective is to enhance our online brand presence significantly. The ideal candidate will have demonstrable experience managing similar projects and a performance track record. Proficiency in SEO, social media management, PPC campaigns, web design, content creation, and email marketing is required. A deep understanding of analytics to track and measure success is also a necessity. If innovating and driving results in the digital space is your forte, I'm excited to learn...

  $1268 (Avg Bid)
  $1268 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Bilingual Social Media Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are on the lookout for a talented Social Media Manager, fluent in both French and English, to take the helm of our new Facebook and Instagram pages. This role is pivotal as we launch our new website, aiming for long-term collaboration after an initial testing phase. The ideal candidate will be based in Quebec, Canada, or France, to closely align with our target audience's cultural and linguistic nuances. Key Responsibilities: Develop and execute creative strategies to grow our brand presence on Facebook and Instagram. Craft engaging content that resonates with our diverse audience, driving interactions and conversions. Analyze performance metrics, adjusting strategies to optimize reach and engagement. Foster community interaction, responding promptly to comments and inquiries. Re...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented graphic designer who can craft a logo for my Property Management company. I have not specified any particular colors or style for this logo, so I'm looking forward to seeing your creativity shine. For this task, the following skills and experience would be ideal: - Proven graphic design skills, particularly in logo design - Creativity and originality in your work - Good understanding of color theory - Ability to capture a business's essence in logo form When applying for this job, please include: - Samples of your past work, in particular any logos you've designed By tailoring your proposal specifically to this project and showcasing your expertise and creativity in your application, you'll catch my attention. Be sure to inclu...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  PHP Version Upgrade Needed 258 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced PHP developer to upgrade my current PHP version. I have been using PHP 5.6, and require an update to a more recent version. You will need to ensure...maintain full access to the server where my website is hosted, and no specific PHP frameworks or libraries are used. Ideal candidate should: - Be well-versed in PHP and familiar with various versions. - Have experience with server management and access. - Have a keen attention to detail to ensure site's functionality isn't compromised post-upgrade. - Be able to provide consultation about the suitable version for upgrade for the best performance and security enhancements. I anticipate this will be a straightforward job for someone skilled in PHP and server management, and am excited t...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  LCD TV Setup and Light Switch Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled freelancer with experience in setting up Samsung smart tv and electrical installations. The task involves unhooking a Savant remote system(no longer needed)and connecting t...task involves unhooking a Savant remote system(no longer needed)and connecting to TV through usual means. Additionally, the successful candidate will also be tasked with installing a light switch to control a lamp. The job requirements are as follow: - Proficient in TV setup especially with LCD Televisions - Background in electrical work, particularly light switch installation - Cable management skills I have all the necessary cables and equipment ready for the project. Interested freelancers should submit applications detailing their experience, particularly with jobs akin to...

  $171 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  PHP Database Script for Trial Reset 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a proficient developer to create a migration script for my PHP-based freelancing platform (WordPress). This task entails resetting the trial date for all users currently on the platform. Key tasks inv...freelancing platform (WordPress). This task entails resetting the trial date for all users currently on the platform. Key tasks involve: - Spotless understanding and execution of PHP and MySQL - Generating a script to reset every user's trial period to a span of 5 years Experience in working with PHP and MySQL databases is a must. Please, an understanding of freelancing platforms and user management would be highly beneficial. This project requires precision and attention to detail to ensure every user's trial date is updated correctly without causing interrupti...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo & Branding Creation 6 วัน left

  ...elegant image. While I skipped the question about which elements I want in the logo, I am entirely open to the freelancer's suggestions on this part. I want a logo that best represents my brand's personality. An ideal freelancer for this project would have: - Proven graphic design and branding experience. - A versatile portfolio, showing a range of styles. - Strong communication and time management skills. - Experience with professional, elegant design styles. - A collaborative mindset, open to feedback and iterations. In your proposal, please provide a brief description of how you'd approach this project and examples of past work aligning with the aesthetic I'm targeting. "The new brand which sells products on Amazon, other websites, and my in...

  $170 (Avg Bid)
  การันตี

  ...following tasks form the crux of the project: - Updating details of current services/products Although I skipped the question about the exact nature of the changes, let's assume that the work might involve adding new products/services, removing outdated ones, and revising descriptions for existing products/services. The ideal candidate for this job would be someone with excellent web content management skills as well as an understanding of web design to ensure that content updates don't break anything else. He or she should be detail-oriented, efficient, and should have a good understanding of my business and its services to effectively update the product/service details. It is necessary that the freelancer has good experience with the platform my website was built ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...elegant image. While I skipped the question about which elements I want in the logo, I am entirely open to the freelancer's suggestions on this part. I want a logo that best represents my brand's personality. An ideal freelancer for this project would have: - Proven graphic design and branding experience. - A versatile portfolio, showing a range of styles. - Strong communication and time management skills. - Experience with professional, elegant design styles. - A collaborative mindset, open to feedback and iterations. In your proposal, please provide a brief description of how you'd approach this project and examples of past work aligning with the aesthetic I'm targeting. "The new brand which sells products on Amazon, other websites, and my in...

  $170 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  I need a skilled freelancer to set up my online furniture store. The purpose of this project is to enhance my presence on multiple social media channels and integrate these platforms with my existing website. Here are few things you should know about the project requirements: Social Media Platforms: - Faceboo...know about the project requirements: Social Media Platforms: - Facebook - Instagram - Tik Tok Target Demographics: - Millennials - Families with children - Empty nesters Furniture Types: - Sofas and chairs - Tables and desks - Beds and mattresses Ideal candidate for this project would have a proven record of setting up successful e-commerce businesses on social media platforms and website management. Skills in product photography, social media marketing, and SEO would ...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...looking for a dev in Pakistan (ideally Islamabad). I visit there a few times a year and important we can meet up. In short, we are looking to build a new and improved digital signage software platform. This will include 3 components; 1) a website thats involves a showcase of the software and enables customer signups. This will include profile management, subscription purchases and access to their CMS. 2) a web based and mobile responsive content management system where they can create playlists of uploaded content (images, videos, and web feeds). Users can set specific playback durations, transitions and scheduling tools. Users can create multiple playlists of content and save them to display later. 3) an android app that connects to the CMS and can play the created...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I need an experienced data entry specialist to assist in managing a Microsoft Excel spreadsheet. The task involves primarily numerical data entry and ensuring information is accurately represented and error-free. Key Responsibilities: - Efficiently input numerical data into Excel - Maintain data integrity by revising any errors - Regularly update and manage the spreadsheet Ideal Skills: - Proficiency in Microsoft Excel - High attention to detail - Strong numerical data entry experience - Quick and accurate typist.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Servicenow Interview Prepper - I 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced Servicenow consultant to prepare me for an upcoming job interview. This preparation will focus primarily on Incident Management. As a beginner in Servicenow, I am in need of someone who can comprehensively educate and train me in this area. The key tasks for this job will involve: - Offering practical exercises designed to improve my understanding of the subject - Working on potential questions and best response strategies for the interview - Conducting mock-interviews to simulate real-life scenarios Ideally, I'm looking for someone who has: - An advanced level of expertise in Servicenow, - Expertise in job interview preparation - Excellent communication skills - A knack for simplifying complex ideas and concepts This job will suit a seasoned Ser...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...integration of Azure with my MSP business that focuses on IT infrastructure management, network security, and cloud services. I need the solution to include diverse functionalities, including: - Disaster recovery planning, which is crucial for ensuring data security and business continuity. - PBX software for a robust and flexible communication system. - Data backup solutions, to act as the backbone for my data protection plan. - Capabilities for website hosting and software hosting, which are important aspects of my business. Experience with Azure is crucial, and exposure to MSP-related jobs is an added advantage. This project requires specific skills including, Azure infrastructure, network security management, and cloud services. Your role will be to create and inco...

  $71 / hr (Avg Bid)
  $71 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Smartsheet Automation for GRC Workflow -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a developer proficient in Smartsheet. I have attached the sample flow video for the reference. Need same flow with some conditions. More details about the task: - Develop an automated workflow specifically for my Governance, Risk, and Compliance (GRC) team. This workflow should streamline procedures, aid in task management, increase efficiency, and reduce room for error. Ideal Skills and Experience: - Expertise in Smartsheet is highly necessary - Prior experience in building automated workflows particularly in Smartsheet - Understanding of GRC processes would be beneficial but not mandatory. Bid only after view the attached video for the basic workflow. If you can do it in Smartsheet

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in need of help with data entry tasks specifically related to copying and pasting numeric data. Key tasks include: - Accurately copying numeric data - Pasting this data into a Word document Experience with data entry and a sharp eye for detail are essential for this project. Strong skills in the use of Word for data organization and management will be beneficial. High accuracy in numeric data entry is a vital requirement. This task requires careful attention to detail and the ability to accurately replicate numeric data. Prior experience with similar tasks would be a plus.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I am looking to build a thriving fishing community called Feeder Hub. This project serves multi-functional purposes that extend beyond gathering fishing enthusiasts. - Our primary goal is to organize fishing tournaments, which will give our mem...familiarity with fishing gear would be an asset. Our community will be hosted on a dedicated website. The candidate should be adept at website design and development, with a focus on user-friendly interfaces and strong SEO practices. Experience with community management platforms will be highly beneficial. In summary, the ideal candidate should have: - Fishing knowledge and experience - Web development and SEO skills - Experience designing user-friendly digital platforms - Experience in e-commerce - Familiarity with community manageme...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Daycare Management App Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled app developer with experience in UI design who can build a Daycare Management App for both iOS and Android platforms. The primary users of this app will be daycare staff and parents, so the design should be user-friendly and intuitive for both parties. Key Features: - The app should feature seamless staff scheduling functionality. - Another important feature is children's attendance tracking. - Lastly, the app must facilitate communication between staff members. Desirable Skills and Experience: - Proficiency in both iOS and Android app development. - Strong UI design skills with a focus on usability. - Prior experience in building apps for scheduling and attendance tracking would be an advantage. - Experience building apps targeted at parents and ...

  $420 (Avg Bid)
  $420 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient Excel expert to design a Point of Sale (POS) system with comprehensive features. These include: 1. Sales Tracking: The syste...with comprehensive features. These include: 1. Sales Tracking: The system should accurately note each sale's date and time, product names with their respective quantities, as well as the total sale amount and payment method. 2. Inventory Management: Real-time inventory updates are a necessity. I also need the ability to introduce new products into the system. 3. Customer Ledger: This is another essential feature. Ideal candidates should have extensive experience with Excel, have knowledge in POS systems, and understand sales and inventory management systems. It's important that you're detail-orie...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...I need explored: - ability to navigate through the platform effortlessly - smooth performance across different devices (for landing page only) and browsers (for the whole app); responsive design for various screen sizes - clear and concise labeling of buttons, menus, and features - simple and straightforward registration and onboarding process for user and company - user invitation features - management of user accounts, including adding, deleting, and modifying users - сonfiguration options for company-specific settings - pre-defined report types tailored to the accounting industry - customization options to meet varying needs - analytics and insights relevant to the accounting industry - visualizations that are easy to interpret for users - Google Chrome extension functionality...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...integration of custom promotional and data analytics tools. These data analytics tools, as custom-built, should be practical and efficiently integrate with the rest of the website, enhancing the user experience and improving workflow management. The perfect freelancer for this job should possess significant experience in advanced web development, a core understanding and experience in data analytics and visualization tools, and an ability to design user-friendly interactive features. Additionally, the person should have a knack for detail-orientation, efficient project management, and an unwavering commitment to deliver a professional and polished product. Together, we can create a platform that meets all your data analysis workflow needs, has high functionality, and ...

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  MERN Stack Deployment on Ubuntu VPS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a MERN stack developer who can assist me with deploying an application on a Hostinger Ubuntu VPS server. I have the design ready but need help with the deployment process. Tasks include: - Setting up the application on the server - Configuring server settings and software - Ensuring the security of the server Ideal freelancer should have: - Proficiency...application on a Hostinger Ubuntu VPS server. I have the design ready but need help with the deployment process. Tasks include: - Setting up the application on the server - Configuring server settings and software - Ensuring the security of the server Ideal freelancer should have: - Proficiency in MERN Stack - Experience with deployment on an Ubuntu VPS server - Strong understanding of server management...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Vidyaway.com -- 2 6 วัน left

  I'm seeking a talented, experienced website developer to create a unique site, focusing on educational services. Key Aspects: - Offering online courses and tutoring services - Implementing necessary features such as user registration and login, a course management system, and video conferencing capabilities Skills and Experience: - Expertise in educational website development recommended - Understanding of user registration and login systems is critical - Experience with integrating course management systems and video conferencing tools - Proven track record of successful website launches A successful bid will balance cost with a demonstrated history of delivering high-quality websites, ideally within the educational sector. My vision is to create a user-friendly pla...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in need of expert help with entering and organizing my image data. The project entails the following tasks: - Entry of less than 100 images into a suitable system - Categorization of the data by topic for easy reference and accessibility Previous experience in data entry and management of image files would be ideal. Accuracy and attention to detail are essential in this role, along with proficiency in using diverse data entry software. Bonus points if you understand how to categorize different topics accurately. The ability to meet strict deadlines is also a must-have.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Campaign CRM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...search results presentation. Bulk Activity with Search Results: Let us limit it to SMS and Email. Bulk activity such as assigning or tagging with particular tags that will attach to those contacts and assignment to volunteers. Audit Trail: Each contact has history info of changes made to it and the person who made the change. This includes which communications they have received. Team / Role management: Have the ability to define “Teams” and assign contacts to teams. B. Communications Module Individual and Bulk emailing options including using custom headers to match website header Create Email / Texting blast Ability to have email templates Ability to customize templates with variables Web and mobile preview Providing a search list for recipient lists S...

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Cross-Platform App with Advanced Functionalities 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Notification Service - GPS - Custom Built Backend (in NodeJS or Golang) Ideal Candidate Skillset: a thorough understanding of app development for both iOS and Android. Familiarity with creating features such as user account creation, social media, and GPS functionalities, as well as incorporating real-time updates and messaging. An understanding of dashboard creation for both admin and role-specific management is important too. Proficiency in NodeJS or Golang is required for backend services. Lastly, past experience in integrating payment gateways and push notification services would be highly beneficial. Brief Idea about the project: Need to get real-time location of the user and update it to the other users near to them in a certain diameter. And show them near-by shops (who...

  $1239 (Avg Bid)
  $1239 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative freelancer who boasts an impressive portfolio featuring website and mobile app designs, as well as logo creations. My go...contribute to the project's smooth run and successful completion. Your portfolio showcasing diverse website designs, mobile app designs, and logo designs will truly be a testament to the quality of your potential work. Ideal skills would include but aren't limited to: - UX/UI Design - Web Development (both front-end and back-end) - E-commerce Development - Graphic Design for logos - Content Management systems Proven experience in developing similar projects will place you at an advantage, so does a meticulous eye for detail and commitment to superior quality. If you fit this description, I'm excited to connect and ...

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Business Budgeting: Key to Success 18 ชั่วโมง left

  I am looking for an expert Powerpoint designer to create a presentation that will effectively communicate the importance of budgeting in business to an executive audience. The style of the presentation should adhere to a corporate visual personality, ensuring that it promotes professionalism and credibility. Key Topics: - Cash Flow Management: Ability to elucidate on the topic, showing how effective cash flow management correlates with successful budgeting. - Financial Forecasting: Discuss the significant role of financial forecasting in budgeting. Also, the slide should demonstrate the interplay between financial forecasting and the overall financial health of the business. - Understanding the Plan: The presentation should convey how love comprehension of the business pl...

  $39 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...Vue.js to build the interactive user interface. Employ libraries like or for canvas drawing functionalities. Backend: Develop the backend using Node.js and for handling WebSocket connections, user authentication, and session management. Utilize a NoSQL database like MongoDB for storing whiteboard session data. WebSockets: Implement WebSocket communication for real-time data exchange between the server and clients. Use libraries like to simplify WebSocket integration and handle connection management. Authentication: Implement user authentication using libraries like or JSON Web Tokens (JWT) to authenticate users and manage session states securely. Deployment: Deploy the application on a cloud platform like AWS, Heroku, or Google Cloud Platform

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Full-Spectrum Marketing Campaign Launch 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the lookout for a proficient marketing professional, preferably one with an excellent track record in carrying out successful marketing campaigns, to assist me in three main areas: • **Social Media Management** - This involves managing my social media platforms efficiently, implementing strategies to increase visibility and engagement, and keeping the target audience (parents and business professionals) interested and updated on our offerings. • **Content Creation** - You will be in charge of creating high-quality, engaging content that appeals to our target audience, using a variety of formats and platforms. • **SEO Optimization** - Our goal is to boost our brand's online visibility. It's crucial that you have a strong grasp of SEO best practices...

  $16 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน management ชั้นนำ