ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 matlab mathematica งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ผมกำลังทำโปรเจคจบปริญญาตรีเกี่ยวกับการ เลือกสีรองพื้นให้ตรงกับสีผิวด้วยโปรแกรม matlab ไม่ต้องทำออกมาเป็นแอปพลิเคชันครับ แต่ในเบื้องต้นอยากให้หน้า GUI แสดงผลออกมาได้ก็พอครับ flow คร่าวๆที่ร่างไว้คือ ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายใบหน้าหรือท้องแขน จากนั้นโปรแกรม หาค่าสีเฉลี่ยเป็น rgb แปลงค่าเป็น Lab แล้วนำไปคำนวณหา deltaE (color difference) เมื่อเทียบกับข้อมูลของรองพื้นที่มีอยู่แล้ว ถ้าสีเฉดไหนไหนค่า deltaEน้อยที่สุด ก็แปลว่าใกล้เคียงสีผิวนั้นที่สุด ก็แสดงผลลัพธ์เป็นสีรองพื้นนั้นครับ (ทำด้วยโปรแกรม matlab เท่านั้นครับ)

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  MATLAB Model Optimization & Enhancement - Hourly work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an advanced MATLAB Simscape user to optimize, debug, and introduce new enhancements to my current Simscape MATLAB model. Your role will involve the following: - Optimization: Reducing computational complexity and improving efficiency. - Bug Fixes: Identifying and resolving any defects that currently exist in the model. - New Features: Implementing new features to increase the capabilities of this simulation model. The main purpose of this model is Automotive gear related simulation, so experience in this field is beneficial. Given the sophisticated nature of these tasks, your proficiency in MATLAB should be advanced. Your bid should reflect your ability to deliver high-level, quality work in this domain.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...login functionality for both doctors and patients. Doctors will have access to patient data for review and analysis, while patients can view their EEG reports and recommendations provided by doctors. Key features include real-time EEG data collection from connected devices, advanced data analysis algorithms for anomaly detection, integration with ThingSpeak for data storage and analysis using MATLAB or Python, and real-time transmission of analyzed data to medical professionals, advanced data analysis algorithms for anomaly detection in brain waves. The project aims to develop a comprehensive website for real-time EEG data collection, analysis, and transmission to medical professionals. It will enable efficient monitoring of patients' brain health remotely, facilitating ti...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned expert in the Matlab programming language with specific knowledge and experience in Quadcopter projects. Your role will be to assist in tasks related to a CoppeliaSim robotics simulation environment, even though no specific tasks have been laid out at this point, your comprehensive knowledge in the matter would be needed for problem-solving. Key Skills and Experience: - Proficiency in Matlab. - Demonstrable previous experience with similar Matlab projects. - Strong problem-solving skills. Also, include your experience in your application, as it will be the main point of consideration. Hands-on composition with Matlab projects will bolster your application. Looking forward to a successful collaboration!

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Tent Detection & Counting -- 4 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...involves analyzing satellite imagery for various purposes, including disaster response and camping site management. The algorithm needs to be developed in MATLAB, a programming language I've selected for its powerful imaging and computational capabilities. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MATLAB, specifically in image processing and algorithm development - Experience working with both panchromatic and multi-spectral image data - Understanding of object detection techniques and challenges associated with satellite imagery - Ability to optimize algorithms for speed and accuracy Requirements: - Develop an algorithm in MATLAB that uses both panchromatic and multi-spectral channels for tent detection - Ensure the algorithm can accurately count the de...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm actively seeking a skilled Communication Engineer with expertise in Audio Signal Processing and proficient in MATLAB. This project revolves around creating a sophisticated flowrate meter that is not only functional but also adheres to specific design and performance criteria. **Key Responsibilities:** - **Algorithm Development:** You will design and develop cutting-edge audio signal processing algorithms that are pivotal for the flowrate meter's operation. - **MATLAB Implementation:** The algorithms must be implemented effectively in MATLAB, ensuring efficiency and reliability. - **Prototype Testing:** Construct a prototype of the flowrate meter, rigorously testing it to meet the desired specifications. **Required Specifications:** - **Accuracy:** The p...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Matlab Low Velocity Impact Project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello All, I'm seeking a skilled freelancer to develop a MATLAB model focused on analysis low velocity impact behavior. The model is %70 done so you need to improve it and finalize working model. Regards

  $641 (Avg Bid)
  $641 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...rectifier with SVPWM. Help me to make Matlab Simulink File as similar as my PSIM simulation file. I need 2 simulink simulation file. 1st is continuous time simulation. 2nd is discrete time simulation triggered with every switching time/frequency. **Key Requirements:** - Experience in PSIM and Matlab Simulink, specifically with electrical engineering applications. - Ability to convert PSIM simulation files to Matlab Simulink with a focus on fidelity and integration. - Skilled in modifying models within Matlab Simulink to simulate varied operating conditions effectively. **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in electrical engineering, especially in power electronics and SVPWM techniques. - Proven track record of successful PSIM to Matla...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am currently in search of an experienced Matlab Simulink freelancer who can aid me in the specialized areas of control system design and model-based design of Hybrid Electric Vehicles. The core of this project will revolve heavily around simulation tasks, with a focus on producing a comprehensive, detailed analysis complete with graphs and data tables. I expect the results to not only identify key outcomes but to also provide a thorough examination of the data obtained from the simulations. **Ideal Skills and Experience:** - Profound understanding of Matlab Simulink. - Extensive experience in control system design. - Proven track record of successful model-based design projects. - Competency in conducting simulations and interpreting the results. - Ability to present compl...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...need of a highly skilled individual or team proficient in MATLAB for a crucial project centered around data analysis, specifically in the realm of statistical analysis. The primary aim is to conduct an event study, a form of analysis that scrutinizes the impact of singular events on the subject of interest. **Key Project Requirements:** - **Data Analysis:** Proficiency in handling and analyzing large datasets using MATLAB, with a focus on statistical methods. - **Event Study Execution:** Ability to carry out an event study - **Statistical Techniques:** Knowledge of various statistical tools - **Experience:** Proven track record in statistical data analysis, particularly within MATLAB. - **Skills:** Strong understanding of MATLAB programming, statistical a...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Enhance Grid Stability with e-STATCOM 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced MATLAB Simulink developer to design a state-of-the-art e-STATCOM model. This project aims at optimizing the utility and efficiency of renewable energy sources by integrating an effective e-STATCOM system. The key objective is to enhance overall grid stability while accommodating fluctuating power outputs from renewable resources. **Objectives:** - Smoothing out fluctuations in renewable energy output - Improving power quality - Elevating grid stability **Key Features Needed:** - Although specific features like voltage regulation, power factor correction, and harmonic suppression weren't explicitly chosen, the designed system should inherently improve these aspects to achieve the project objectives effectively. **Specific Renewable Energy Focus...

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned expert in the Matlab programming language with specific knowledge and experience in related projects. Your role will be to assist in tasks related to a CoppeliaSim robotics simulation environment, even though no specific tasks have been laid out at this point, your comprehensive knowledge in the matter would be needed for problem-solving. Key Skills and Experience: - Proficiency in Matlab. - Demonstrable previous experience with similar Matlab projects. - Strong problem-solving skills. Also, include your experience in your application, as it will be the main point of consideration. Hands-on composition with Matlab projects will bolster your application. Looking forward to a successful collaboration!

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Matlab developer to create a program that computes the volatility ratio.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  MATLAB Developer for Obstacle Avoidance Algorithm 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a seasoned MATLAB developer to assist with a critical task - implementing an obstacle avoidance algorithm. Ideally, you have prior experience in designing, developing, and implementing robust algorithms within a similar context. Despite being a swift assignment, it's a central part of a more considerable project and requires acute attention to detail and accuracy. Please note that efficiency is crucial in this task, and your algorithm design's quality and performance will be paramount. Although the completion timeline isn't rigid, I appreciate a reasonable turnaround, keeping the urgency in mind. The task includes: - Implementing a robust obstacle avoidance algorithm - Designing it to be efficient Skills / Experience: - Proven expertise in MATLAB...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  PFR Simulation Expert Needed -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a proficient Matlab programmer with expertise in chemical engineering simulations to develop a comprehensive model for a Plug Flow Reactor (PFR). My goal is to analyze the conversion of reactants, product yield, and overall reactor efficiency, focusing on temperature and pressure as critical parameters. Key Project Deliverables: - Use 1-D pseudo homogeneous model and 2-D pseudo homogeneous model to model the reactor. - Establish the PFR model in Matlab. - Integrate temperature and pressure variables. - Calculate reactant conversion, yield, and efficiency. Ideal Candidate: - Proficient in Matlab coding. - Solid background in chemical engineering, specifically reactor design and modeling. - Understanding of PFR kinetics and mass-energy balances. ...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Asteroid Trajectory Calculation via MATLAB 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m currently trying to work on a code to calculate trajectories for rapid response missions to NEO’s. (Preferably from a parked earth orbit to a “moving” NEO) I want the code to consider NEO characteristics, orbital mechanics & collision detection. As well as show some sort of diagram to “view” the trajectory calculated. Basically need it to calculate the trajectory view, delta V, time to collision, impact point, risk level and any other necessary value you can think of It also needs to include the following: - NEO classification criteria ( into high, moderate and low risk based on size, speed) - Impact energy thresholds - Easy to input parameters I currently have a few files of code that I can send that it sort of needs to be based on Key po...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Data Extraction 3 วัน left

  I need help extracting data from VR controller and sending to matlab using UDP connection. I have the connection it just needs edit to work.

  $1231 (Avg Bid)
  $1231 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ เร่งด่วน

  ...purpose of energy smoothing. This model should be developed using MATLAB/Simulink, which I believe is the best software for this simulation due to its flexibility and detailed electrical component libraries. ### Key Model Requirements: - **Super Capacitor Integration:** Incorporate a super capacitor to act as an energy storage unit for smoothing out energy fluctuations in the grid. - **Fast Response Time:** The model should simulate a rapid response of the e-STATCOM to changes in the grid, ensuring effective energy smoothing. - **Voltage Regulation:** Apart from smoothing energy, the model should also include features for maintaining a stable voltage level within the grid. ### Ideal Skills and Experience: - Proficient in MATLAB/Simulink, specifically with its SimPowerSy...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ เร่งด่วน
  Tent Detection & Counting -- 3 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...involves analyzing satellite imagery for various purposes, including disaster response and camping site management. The algorithm needs to be developed in MATLAB, a programming language I've selected for its powerful imaging and computational capabilities. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MATLAB, specifically in image processing and algorithm development - Experience working with both panchromatic and multi-spectral image data - Understanding of object detection techniques and challenges associated with satellite imagery - Ability to optimize algorithms for speed and accuracy Requirements: - Develop an algorithm in MATLAB that uses both panchromatic and multi-spectral channels for tent detection - Ensure the algorithm can accurately count the de...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Tent Detection & Counting -- 2 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...involves analyzing satellite imagery for various purposes, including disaster response and camping site management. The algorithm needs to be developed in MATLAB, a programming language I've selected for its powerful imaging and computational capabilities. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MATLAB, specifically in image processing and algorithm development - Experience working with both panchromatic and multi-spectral image data - Understanding of object detection techniques and challenges associated with satellite imagery - Ability to optimize algorithms for speed and accuracy Requirements: - Develop an algorithm in MATLAB that uses both panchromatic and multi-spectral channels for tent detection - Ensure the algorithm can accurately count the de...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Revolutionary Neural Codec Development หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a specialized freelancer to create a video codec focused primarily on compression and good PSNR bit per pixel rate. I have already written a codec in matlab but it need improvements in terms of PSNR bit per pixel 's what I'm looking for: **Core Objectives:** - Develop a compression algorithm for videos - Ensure high performance(PSNR/bpp) - Maintain user-friendly operation **Ideal Skills:** - Experience with video encoding/decoding, neural networks can be used also. - Proficiency in MatLAB, Python - Knowledge of digital video formats and compression standards - Knowledge of machine learning is preferable **Expectations:** - Deliver a lightweight codec solution - Provide documentation and usage guidelines - Work within the agre...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Data Visualization & Modelling Web App หมดเขตแล้ว left

  I’m looking for a seasoned MATLAB engineer who can create a web application with specific functionalities revolving around data visualization and mathematical modeling. The web app must be able to fetch data from both databases and CSV files. The visualization will mainly focus on numeric and time-series data. Ideal skills for this project would include: - A strong background in MATLAB programming - Experience in data visualization, more specifically numeric and time-series data - Proficiency in dealing with databases and parsing CSVs - Understanding of mathematical modeling concepts - Requires a data input and a function to run an existing code completed in Matlab -The Matlab program implements Bayesian inference and makes predictions based on observed d...

  $734 (Avg Bid)
  $734 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  MATLAB Simulations for Mathematical Models หมดเขตแล้ว left

  I require expertise in MATLAB for a project aimed at simulating mathematical models. While I haven't defined the complexity level, I expect you to have an adaptable skillset for handling varying complexity levels, from basic to advanced. - Goals: You'll develop a MATLAB script for simulating mathematical models. - Skills: You should have substantial experience in dealing with MATLAB, especially when it comes to crafting mathematical simulations. - Complexity: Since I have skipped specifying the complexity level, I'm counting on your flexibility to work with different complexity levels. This project is the ideal venture for freelancers with a sound grasp on mathematics and solid experience in MATLAB simulation. Please reach out if you fit t...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Advanced Motion Compensation & Frame Prediction หมดเขตแล้ว left

  This project involves two main tasks centered around video processing techniques using Python or Matlab. Task 1 focuses on frame prediction and error visualization in an uncompressed video sequence without and with motion compensation, including the implementation of an encoder/decoder for both scenarios. Task 2 requires making an object disappear from a short video with mild movement, utilizing motion compensation to achieve this effect, alongside documenting the entire process and implementing a system to manage these tasks. Deliverables include documentation, source code, and any necessary additional files in a compressed format, emphasizing the importance of originality to avoid plagiarism. Analytical Details in chat Budget $70 USD deadline 19/2

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Se requiere desarrollar un Sistema de Reconstrucción de Imágenes con dos cámaras para objetos de 10cm de alto. La interfaz debe mostrar las cámaras en tiempo real y proyectar una línea para el escaneo. Captura las imágenes y guárdalas sistemáticamente en una carpeta, preferiblemente utilizando Matlab o Python.

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...to Include:** - **Variable Speed Control:** Implement a robust method allowing for the efficient management of generator speed in varying wind conditions. - **Power Output Analysis:** Develop functionality to analyze and report the generator's power output, optimizing it for various operational scenarios. **Development Platform:** The model should be developed using Simulink. Familiarity with MATLAB for supporting tasks is also expected. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in developing simulink models, particularly with wind generators or related technologies. - Strong background in electrical engineering, especially in the area of wind energy conversion systems. - Demonstrable expertise in implementing variable speed control mechanisms, conducting pow...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Analytical details in chat - 2 algorithmic tasks + Short report Skills and Experience: - Comfort with video-processing algorithms - Proficiency in Python and/or MATLAB - Previous project experience with algorithmic video editing. Deadline 19/2 Budget $60 USD

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Dynamic System Simulation in Matlab R2022b -- 2 หมดเขตแล้ว left

  As a professional in need of an expert in Matlab Simulink, my project involves the modeling and simulation of a dynamic system. The Successful Candidate Requires: - Proficiency in Matlab R2022b - Depth of understanding and proficiency in the principles and practices of modeling and simulation, particularly in the area of dynamic systems. - The ability to design, implement, and test simulation models. Please note that I am not looking for an introduction to Matlab Simulink or dynamic system simulation, but for a candidate who can perform this task effectively and efficiently. Excited to start this project with the right freelancer!

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Mars Rover Simulation Design with Matlab หมดเขตแล้ว left

  ...for an experienced freelancer to help me create a moderate realism simulation of a Mars sample return rover using Matlab, Simulink and Simscape. The simulation should include the following functionalities: - Autonomous navigation -Kinematics and dynamics -Trajectories. - Rock sampling and analysis In the proposal, kindly elaborate how you plan to tackle and implement these functionalities and any unique features that make your approach stand out. Your detailed project proposals are particularly valuable as they provide a window into how you handle and execute projects. Ideal candidates for this project should possess the following: - In-depth knowledge and experience with Matlab, Simulink, and Simscape - Understanding of space exploration dynamics and autonomous naviga...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced machine learning (ML) developer with expertise in processing and analyzing Lidar point cloud data to develop an algorithm capable of detecting and tracking vehicle trajectories. This project is critical for enhancing real-time traffic management and analysis systems. There is already one part of the problem is described here, but it is MATLAB based solution : ( If you use any algorithm that is available, and was written by someone, you must provide reference to it/citations ). **Objectives & Scope:** - Develop a robust ML algorithm to accurately detect vehicle trajectories from Lidar point cloud data. - Ensure the algorithm can process data in pcap

  $633 (Avg Bid)
  $633 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Hi all, In my project I'm creating my own dynamic library for interpolation of digital images in C language. I need a programmer who will implement two interpolation algorithms into my .c file: Total Variation and Gauss algorithm and fix the bicubic function (I wrote it but it doesn't work properly). I have the Total Variation and Gauss algorithms written in matlab. You will need to translate it into C and implement. The image input and output is done using the io_png.h library. Interpolated images are black&white (not necessary to write it for 3 channels). I have created a core of the library, I have created Makefiles also in the project. Candidate must have good knowledge of C programming. I can send you my project in DM.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Tent Detection & Counting หมดเขตแล้ว left

  ...involves analyzing satellite imagery for various purposes, including disaster response and camping site management. The algorithm needs to be developed in MATLAB, a programming language I've selected for its powerful imaging and computational capabilities. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MATLAB, specifically in image processing and algorithm development - Experience working with both panchromatic and multi-spectral image data - Understanding of object detection techniques and challenges associated with satellite imagery - Ability to optimize algorithms for speed and accuracy Requirements: - Develop an algorithm in MATLAB that uses both panchromatic and multi-spectral channels for tent detection - Ensure the algorithm can accurately count the de...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm urgently needing someone who has a strong understanding of MATLAB and PID control to assist me with tuning the parameters of my EV drive PID model. Key tasks will include: - Expertise needed in MATLAB - Proven experience with PID parameter tuning - Conduct time-domain analysis on the model, specifically focusing on step response Ideal candidates will have a strong background in control systems and signal processing, and previous experience with PID control systems. Your role will require you to critically analyze the data and parameters to suggest and implement improvements for optimum effectiveness. Please provide examples of your previous work with PID parameter tuning, MATLAB and time-domain analysis when bidding for the project.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Matlab Random Number Generator หมดเขตแล้ว left

  I require a skilled Matlab programmer to construct a random number generator. This should generate both integer and decimal numbers, ranging from positive to negative. Key functionalities should include: - Generating numbers with a normal distribution. - Creating both positive and negative random numbers. - Providing both integer and decimal random numbers. Expertise in Matlab programming, mathematics, and understanding of various distribution types such as Normal distribution is essential. Experience in creating random number generators would be extremely beneficial. This project requires precision and attention to statistical nuances.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Find best option using fuzzy logic หมดเขตแล้ว left

  Crear un modelo reusable (usando fuzzy logic) el modelo debe tener capacidad de usar hasta 30 variables y sugerir cuál es la mejor opción, pero que sugiera el mejor resultado ( fácil de entender la solución óptima) el resultado debe ser dirigido a una persona con educación media o universidad. Yo no tengo acceso a Python o Matlab.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  MATLAB Code Optimization หมดเขตแล้ว left

  I have an existing MATLAB code that requires some refinement. Given that the specific tasks were not outlined, it will be safe to assume that the project may involve some debug, performance improvements, or possibly the addition of new functionality. Here's what I am looking for in the ideal freelancer: - Extensive experience in MATLAB programming - Proven track record of debugging, enhancing and building functions in MATLAB - Strong problem-solving skills and attention to detail Please include in your application: - Your past experience related to MATLAB, specifically pertaining to the skills required. Please note that detailed project outlines would be given during a call in the evenings, specifically between 5pm-9pm. It is crucial that potential fr...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am in search of a skilled individual proficient in flight dynamics and MATLAB, specifically someone who can accurately replicate findings from the research papers titled 'Optimal wing hinge position for fast ascent in a model fly'. I will provide required papers as resources to assist in the successful replication of the results. The project will focus on two main areas: Methodology: The candidate is expected to thoroughly comprehend and implement the methodologies described in the research papers using MATLAB. This includes writing equations of motion for a system comprising three connected rigid bodies, for which I will supply the external forces functions. It is crucial that the freelancer gathers all necessary data from the provided research papers. I am als...

  $891 (Avg Bid)
  $891 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Predictive PV & Wind Power Model หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced freelancer to develop a MATLAB simulation model to predict the power output of a photovoltaic power plant and a wind farm. The data for the simulation will be GHI (Global Horizontal Irradiance) for the solar PV and wind speed for the wind farm. **Key Project Details:** - The model should focus on predicting **power output**. - I expect the simulation results in **table format**. - It must analyze and predict output under a **variety of weather conditions**, not just sunny days, to ensure accuracy and relevance across different scenarios. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in MATLAB, specifically with experience in creating simulation models. - Knowledge of renewable energy systems, especially photovoltaic plants and wind farms. -...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Matlab Expert for Fault Analysis หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a proficient freelancer skilled in Matlab to embark on an image processing project centered around fault analysis on a converter. This project demands identifying not just the fault location but also determining the fault severity and type, leveraging the capabilities of a markov model. Here's what you'll need to know: **Key Requirements:** - Proficiency in Matlab is essential, as it is our preferred programming language for this project. - Experience in image processing, specifically with the ability to analyse and interpret data to pinpoint fault location, severity, and type. - Ability to work with technical data sheets, as this will be the primary source of image data for analysis. **Project Scope:** - You will be required to process images provide...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...login functionality for both doctors and patients. Doctors will have access to patient data for review and analysis, while patients can view their ECG reports and recommendations provided by doctors. Key features include real-time ECG data collection from connected devices, advanced data analysis algorithms for anomaly detection, integration with ThingSpeak for data storage and analysis using MATLAB or Python, and real-time transmission of analyzed data to medical professionals. The project aims to develop a comprehensive website for real-time electrocardiogram (ECG) data collection, analysis, and transmission to medical professionals. It will enable efficient monitoring of patients' cardiac health remotely, facilitating timely interventions and improving patient outcomes. ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  High-Precision Wind Analysis หมดเขตแล้ว left

  ...principles. - **Data Science and Predictive Modeling**: Demonstrated experience in applying statistical analysis or machine learning for accurate wind speed predictions. - **Technical Writing**: Ability to convey complex information clearly and concisely in written form, making it accessible to a non-specialist audience. - **Analytical Tools Proficiency**: Proficient in data analysis tools (e.g., MATLAB, Python, R) for handling and analyzing wind energy data. This project requires meticulous attention to detail and the ability to synthesize and report on complex data accurately. If you have a background in renewable energy, particularly wind energy, with strong analytical and technical writing skills, I encourage you to bid for this project. Together, we can advance the understa...

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  P1 Controller Design in Matlab หมดเขตแล้ว left

  I am hoping to hire a freelancer to implement a P1 controller in Matlab. Pdf with analytical details and diagram in chat. Budget $30 USD

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Energy Optimization MATLAB Expertise -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a MATLAB whiz to spearhead my energy optimization project. Here's what I envision for this endeavor: - Maximize efficiency within renewable and traditional energy systems - Integrate cost-effective solutions with environmental consideration - Employ advanced optimization algorithms: PSO, GA, FA, and HMFAPSO Ideal Candidate: - Proficient in MATLAB and optimization techniques - Experience with time series data analysis - Keen understanding of energy systems and cost analysis - Ability to incorporate energy supply constraints Responsibilities: - Analyze provided time series data on energy consumption and costs - Develop and test optimization models - Suggest innovative strategies to enhance energy efficiency - Communicate findings and recommendations...

  $447 (Avg Bid)
  $447 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Helio2Lidar project หมดเขตแล้ว left

  I'm available to calculate the distance for object and human (inside lab only) using Matlab . The timeline for this project is 1 week.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Matlab or Excel Number Generator หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a talented freelancer to create a custom random number generator for me. Here's what I need: - **Development in Matlab or Excel**: - **Whole Number Generation**: It should exclusively generate whole numbers. - **Specified Range**: Numbers generated must fall within a specific range that I will provide. - **User-Friendly Interface**: While the backend is complex, I'd appreciate a simple, user-friendly interface for initiating the generation process and viewing results. **Ideal Skills and Experience**: - Proficiency in Matlab or Excel is mandatory. - Experienced in developing custom functions and formulas in Excel. - Skilled in building user-friendly interfaces. - Understanding of random number generation algorithms and their implementation. ...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา