ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 maya งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เชื่อมต่อโมเดลตามจุดxyzที่ได้ ให้เป็นแอนิเมชั่นในโปรแกรม MAYA เช่น วินาทีที่0.1 ขาซ้ายขยับไปที่(1.85,2.65,7.0) ขาขวาขยับไปที่(1.95,3.67,2.79) เป็นต้น จะมีจุดให้ตั้งแต่ส่วนหัวถึงเท้า ประมาณ15-20วินาที มีโมเดลต้นแบบให้ มีโค้ดที่ทำบางส่วนแล้วทำไม่สำเร็จ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อยากได้ออกมาเป็นโมเดล3มิติที่ขยับตามจุดที่ได้ เป็นแอนิเมชั่น

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  รับทำ 3D ทุกโปรแกรม ที่ท่านต้องการ รับทำ Maya รับทำ 3DSMax รับทำ Blender อื่นๆ งานบริษัท งานเล็ก งานใหญ่ รับทุกงานจ้า -Modeling -Texture -Lighting+Camera -Rigging -Animation -Rendering -ผลิตผลงาน 1 project -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation -รับจัดแสงงาน3D -รับ Rigging โมเดล ใส่กระดูก ทุกรูปแบบ .................................................................................................... -ทำ 3D perspective บูธ งานเว้นท์ ผลิต -ทำ 3D ผลิต -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตย...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...hands/fingers that look human/realistic (the challenge) - Design precise, fairy wings that can be modified with Limited edition releases using a texture map. - Ensure the resulting model is compatible with second life (COLLADA (. dae) and isn't too heavy land impact wise. Ideal freelancer for this task should have the following skills and experience: - Proficiency in 3D modeling software such as Maya, 3DS Max, or similar - Strong skillset in creating realistic 3D characters - Prior experience designing unique wing structures - Familiarity with the secondlife platform is a plus. The successful realization of this fairy will require a balance between artistic creativity and technical ability. Be ready to offer samples of your previous works to demonstrate your competence i...

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Rokoko Suit Rigging Fix for Blender Model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently facing a challenge with my .blend formatted model from Blender. There are rigg...that are preventing it from working seamlessly with the Rokoko Studio Live Suit. The complexity of the rigging in my model is advanced, with complex movements, detailed articulation including fingers and advanced facial expressions. I hope to collaborate with someone to: - Take my model from Blender - Import it to Maya - Fix the rig to work with Rokoko Studio The ideal candidate for this makes sure to: - Understand and have significant experience with both Blender and Maya software - Have a strong skill set and experience in complex 3D model rigging - Have prior experience dealing with Rokoko Studio Live Suit I am looking forward to work together to make this model come a...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  3D File Identification and Export 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 8 different 3DS Max (.max) and Maya (.mb) files that I need opened and screenshots created of what is in each file. They are all mattress / bed models similar to the attached screenshot. After I review all of the screenshots sent, I will instruct on which components I need exported as .fbx / .obj files so that I can use them. Please bid on the tasks listed above. Beyond this, I "might" need additional help with modeling more layers for each mattress, but we will determine that later and add milestone payments as needed.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  Sto cercando un professionista con ...progettazione 3D che possa creare un modello 3D di dimensioni medie, con un livello di dettaglio moderato, da stampare con una stampante 3D. Il modello da creare sarà la replica di un oggetto semplice reale con delle personalizzazioni. Saranno fornite foto e misure dell'oggetto per facilitare il lavoro. Competenze necessarie e abilità desiderabili: - Conoscenza dei programmi di modellazione 3D come CAD, Maya, Blender, ecc. - Esperienza precedente con la creazione di modelli 3D per la stampa. - Capacità di produrre un livello di dettaglio moderato nel modello 3D. - Capacità di lavorare con precisione a partire da foto e misure fornite. - Comunicazione efficace e tempestiva. Grazie per la vostra attenzione e g...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced 3D modeler to create a compelling showreel that showcases a range of 3D models. The primary software to be used for this task is Maya, hence intermediate to expert knowledge with this software is crucial for the job. Criteria: - The showreel should include a mix of characters, environments, and objects. The chosen freelancer should possess a wide range of skill sets to deal with diverse modeling techniques. - I require the models to be both static and animated to provide a dynamic presentation. Prior experience with 3D animation is thus necessary. Given the diverse nature of the 3D models to be featured, a freelancer with a versatile background in different styles and 3D concepts would be highly preferred. The ideal freelancer would be someone who c...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  High-Detail 3D Product Animation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of length 30 to 60 seconds. Specifically, I am looking for: - Expertise in creating 3D CAD models with a high level of detail, fit for up-close viewing. - Ability to animate said models for compelling product demonstrations, giving them a lifelike motion that appeals and connects to viewers. - Openness to work with various 3D animation software. While not a requirement, experience with Autodesk Maya, Blender, or Cinema 4D is a plus. Your strong portfolio showcasing high-detail 3D product animations will underline your competence for this task. If your passion is creating engaging animations that present products in their best light, then I would definitely love to hear from you. The shortlisted candidates should be ready to discuss this project in detail, so please be prepared...

  $155 (Avg Bid)
  NDA
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Looking for a talented 3D modeller / Maya animator with a keen eye for realism. This project involves creating a 3D environment and modelling objects, as well as integrating some simple 2D animations. Key Responsibilities: - Collaborate and contribute to the entire modelling process - Create true-to-life 3D environment and object models using Maya - Incorporate simple 2D animations as per project requirements Ideal Freelancer: - Demonstrated expertise in 3D modelling and animation - Strong portfolio showcasing previous work - Proficiency in Maya for creating realistic 3D environments and object models - Adept at adding realistic textures, lighting and other details to models - Ability to create simple 2D animations For your application, please include links to you...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  "Maya Rigger and Python Coder Needed" 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of an experienced rigger with the ability to script and code in Python for Maya. The freelancer will be tasked with one primary project: to develop a scene checker script. This script should ideally include: 1- Check Names: All joints end in "_Jnt" All controls end in "_Ctrl" All groups end in "_Ctrl_Grp" 2- Check Transforms: All translation values are 0, 0, 0 on all controls All rotation values are 0, 0, 0 on all controls, and joints. Exclude groups. All scale values are 1, 1, 1 on every transform in the scene 3- Check Hierarchy: Every control has a group with a matching name All groups, except the main control group, are parented under a hierarchy The ideal candidate for this task will have a solid background in rigging, scri...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...from head to toe to provide mobility for standard movements. I am using Autodesk Maya 2024, so experience with this particular software is crucial. The main aspects to cover are: - High-detail base model: the model should be cartoonish but with a great emphasis on the finer details. - Full rigging: the model should be rigged completely, facilitating standard movements. Proficiency in Autodesk Maya 2024 is critical, and previous experience with cartoonish female models is preferential. To complete this project successfully, you'll need a robust understanding of rigging from head to toe. Let your portfolio reflect these skills. I want a female base model for a personal hobby since I'm just using Autodesk Maya 2024, and I like it done in that program,...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced 3D designer to create a realistic 3D model of a product t...realistic 3D model of a product that will be used for manufacturing. Key Responsibilities: - Design a detailed, yet realistic 3D model of a product. - The model should be properly unwrapped for manufacturing. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in 3D modeling and texture mapping, particularly for manufacturing purposes. - Proficiency with industry-standard 3D modeling tools (Maya, 3ds Max, Blender, etc.). - Ability to create highly realistic models based on specifications. Remember, the main goal is to produce a 3D model that looks realistic and can be unwrapped seamlessly to fit manufacturing requirements. Please provide an estimate of your turnaround time and b...

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Realistic 3D Logo Animation 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled 3D animator to create a realistic logo animation for my company. Here are the specifics: - The animation will be used at the start of our brand videos, so it must be impactful and representative of our professional and ...start of our brand videos, so it must be impactful and representative of our professional and modern image. - Your task will include designing and animating the logo in 3D format. - The end result should capture a realistic aesthetic. For this job, previous experience in 3D animation is a must, along with a keen eye for detail to create realistic elements. Proficiency in software such as Blender or Maya will be a significant advantage. Please have a portfolio of your previous works that illustrates your competency in realistic 3D l...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  As a client, I'm after a specialist who can create top-notch 3D product models using Blender. I'm looking for someone who can bring my products to life with an exceptional level of realism. Key details include: - Expertise in Blender to create highly detailed 3D product models. I do not require skills in 3ds Max or Maya for this project. - The ability to integrate realistic textures into the models, adding depth and authenticity to the overall design. - The incorporation of specific lighting and reflection mechanics. These should illuminate the models to highlight their most impressive features. - The application of specific color schemes to the models, resulting in the accurate representation of the actual products. It's important that you have experience in these...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Extensive Motion Graphics in Blender or Maya 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for experienced animators who can create 3D animated videos of a popular rhymes like Twinkle twinkle. I'm specifically interested in using Blender or Maya for this project. Ideal Skill Set & Experience: - Proficiency in Blender or Maya for advanced motion graphics animation - Experience in creating lengthy animation, ideally more than three minutes - Previous experience of making kids 3D animated videos - Solid understanding of animation principles - Ability to deliver high-quality work on time. If you possess these skills and experience, I'd be thrilled to discuss this project further with you.

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Quick Human Model Rigging & Animation 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an animator with proficiency in Maya to quickly rig and animate a prepared human model. The animations required are fairly basic - for instance, a simple walk cycle or similar action. Render is not neccesary and i have a scene with studio lighthing. I need it to be ready until Tuesday - Wednesday(as fast as possible) Here's what I'm looking for: - Ability to efficiently rig and animate a human character in Maya - Experience with creating neutral or standing pose animations - Quick turn-around time given the urgency of the project Please note, the character model is fully prepared and no additional modeling will be required. Ability to effectively communicate your progress will be crucial for this task. A simple, clear, and succinct animation ...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Maya Rigging Expert for IK/FK Setup 18 ชั่วโมง left

  I need a rigger who is proficient with Python coding to setup a simple IK/FK. Key Requirements: - Develop a custom attribute named 'IK/FK' to the switch control, with a min value of 0 and max value of 1. - This attribute should enable quick and convenient switching between IK and FK modes during animation workflow. Ideal Skills: - Extensive experience with Maya and rigging process. - Proficiency in Python coding. - Solid understanding of Inverse Kinematics and Forward Kinematics. - Experience in creating UI elements for easily manipulating character rig controls. Your solution will streamline our animation process and significantly improve the quality of our character movements.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Captivating 3D Animated Storytelling Video หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an expert 3D animator who can create a captivating storytelling video, about 30 seconds l...about 30 seconds long. This is targeted towards Adults (20 and older), so the style, tone, and elements used within the animation should cater to this specific group. Key Responsibilities: - Create 30 seconds of 3D animation. - Creatively translate the script into a visual storyline. - Ensure an engaging and immersive end result. Ideal Expertise: - Proficient in 3D animation software like Blender, Maya, etc. - Ability to create adult-oriented content. - Excellent grasp of storytelling principles and techniques. Your bid will be more persuasive if you can show examples of previous work similar to what I'm looking for. Trustworthy communication and prompt response ...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon 3D Logo & Dynamic Animation หมดเขตแล้ว left

  ...- Create an engaging animated logo for social media, incorporating unspecified special effects. - **Requirements:** - Proficiency in 3D modeling and animation. - Creativity in implementing dynamic and visually appealing special effects. - Ability to suggest and execute special effects that can elevate the logo's impact. - **Ideal Skills:** - Experience with 3D software (e.g., Blender, Maya). - Proficiency in after-effects or similar for animation. - Strong portfolio showcasing previous logo animations. - **Project Timeline:** - Flexible; quality is prioritized over completion time. I am eager to collaborate with a freelancer who can offer creative inputs and propose innovative special effects, truly making the logo stand out. If you have a flair for bringin...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  Office Pool VFX Magic หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to transform our office space with an extraordinary visual effect that will make it appear as if there's a stunning pool inside. This project aims to mesmerize visitors and employees alike by incorporating high-fidelity CGI to create a realistic yet magical pool illusion. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in CGI and visual effects software such as Houdini, Maya, or Adobe After Effects. - Solid experience in creating water-related visual effects (e.g., water ripples, reflections). - Ability to conceptualize and execute depth illusion in a confined space. **Project Requirements:** - Create a convincing visual effect of a pool within an office environment. - The simulated pool must exhibit realistic characteristics, such as water ripples and reflect...

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Dynamic Hair Design for Daz Studio หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a talented 3D artist to create a new, highly detailed hairstyle for Daz Studio Genesis 8 and 9 females. The hairstyle is ponytail. The hair would be based on an inage I provide. Here's what I'm looking for in a freelancer: **Hair Designs:** - Ponytail: A high, tight ponytail tha...with an emphasis on texture, hair shine, and natural flow, despite the hairstyles being static in their animations. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in 3D modeling and texturing, with a portfolio showcasing detailed character assets. - Previous experience creating hair for 3D characters, especially for Daz Studio. - Proficiency with tools necessary for high-detail modeling (ZBrush, Maya, Blender, etc.). - Knowledge of Daz Studio’s compatibility requirements to...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...product, making the video more relatable and engaging. - Dynamic Text Effects: To emphasize key points and details about the product, ensuring they stand out. - Motion Graphics: For a sleek, modern look that grabs attention. - A Bit of Animation: To bring creativity and fun, making the video memorable. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling and animation tools (e.g., Blender, Maya). - Strong background in creating marketing videos, especially those that include animated characters and dynamic text effects. - Creative storytelling ability to weave product features into an engaging narrative. - Excellent grasp of motion graphics design and animation to make every second of the video captivating. - Experience in producing concise but impactful videos aimed at pro...

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Innovate with Us: 3D Ad หมดเขตแล้ว left

  ...and distinguishing our product in the marketplace. - While I do not have a concrete concept or storyline established, I am open to creative suggestions that align with the project's goals. - The core message must revolve around innovation, showcasing the product as a groundbreaking development in its field. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in 3D animation software (e.g., Blender, Maya, or 3ds Max). - A strong portfolio demonstrating experience in producing high-quality animations for advertising purposes. - Creative storytelling abilities to convey the message of innovation effectively. - Ability to work collaboratively to refine concepts and ideas. - Excellent communication skills to ensure the vision for the project is clearly understood and executed. **Exp...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Epic 3D Animation Creation หมดเขตแล้ว left

  ...cornerstone piece that combines storytelling with breathtaking visuals to captivate an audience in the world of digital entertainment. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in 3D animation with a portfolio that showcases diverse and captivating projects. - Creative storytelling skills to translate ideas into engaging animation narratives. - Proficiency in various animation software (e.g., Blender, Maya, Cinema 4D) with the ability to choose the best tool for the job. - Strong understanding of animation principles and techniques, tailored towards creating entertainment content. **Project Essentials:** - Development of a 3D animation video from concept to final render. - Collaboration on the storyboarding process to ensure the vision and entertainment value are fully align...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  B2B Product Benefits Animation หมดเขตแล้ว left

  ...animation is crucial for our brand as it will be used to highlight what sets our product apart in a competitive market. Ideal Skills & Experience: - Expertise in 3D animation and motion graphics - Strong background in creating animations for a B2B audience - Ability to translate complex product benefits into simple, engaging visual stories - Proficiency with animation software such as Blender, Maya, or Adobe After Effects - Understanding of marketing and advertisement strategies targeting professionals - Portfolio showcasing previous work on similar projects Project Requirements: - Develop a concept that encapsulates our product's benefits in an innovative way - Design and animate a 30-60 second video suitable for social media platforms and presentations - Work closely...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  DNA Design 3D Motion Animation หมดเขตแล้ว left

  We're on the lookout for a skilled and creative 3D Motion Designer for a project! If you have a passion for bringing designs to life through captivating animations, we want to hear from you. Responsibilities: - Replicate existing designs into stunning 3D...life through captivating animations, we want to hear from you. Responsibilities: - Replicate existing designs into stunning 3D motion animations for our website. - need to create 4-5 designs - Ensure the animations align with our brand and enhance the user experience. Requirements: - Proven experience in 3D design and motion graphics. - Proficiency in industry-standard software (e.g., Blender, Maya, Cinema 4D). - Strong portfolio showcasing previous 3D motion design work. - Attention to detail and ability to replicate desi...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Realistic Animation for Ad หมดเขตแล้ว left

  ...Style: Must be highly realistic, capturing detailed textures and lifelike movements. - Length: The final product should be between 30 seconds and 1 minute. - Concept: I have a specific storyline in mind, which I will share. It requires a keen eye for detail and a strong ability to convey narrative through visuals. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in 3D animation software such as Maya, Blender, or 3ds Max. - Strong portfolio showcasing previous work in realistic animation, ideally within the advertising domain. - Ability to work closely with a client to bring a predetermined concept to life, making necessary artistic suggestions to enhance the end product. - Excellent time-management skills to ensure the project is completed within the deadline. The successful fre...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...design. This will require proficiency in Spatial's search API or equivalent. - Social media integration: Users should be able to share elements of the design on various social media platforms, requiring familiarity with integration between Spatial and social media APIs. 1. Experience with 3D Modeling and Design: The developer should have proficiency in 3D modeling and design tools such as Blender, Maya, or 3ds Max. They should be able to manipulate and optimize 3D assets for use in virtual environments. 2. Knowledge of Virtual Reality (VR) Development: Familiarity with VR development frameworks and platforms is essential. This includes knowledge of platforms like Unity as well as experience in developing VR applications and experiences. 3. Understanding of Metaverse...

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  3D Animation หมดเขตแล้ว left

  ...client to ensure their vision is realized in the animation - Bring characters to life with realistic movements, expressions, and interactions - Pay close attention to detail to ensure a highly polished and visually appealing animation Skills and Experience: - Proven experience in character animation, preferably in a similar project or industry - Proficiency in relevant software and tools such as Maya, Blender, or 3ds Max - Strong understanding of 3D animation principles and techniques - Ability to work collaboratively and take direction from the client - Excellent attention to detail and ability to produce highly detailed animations If you possess the skills and experience required for this project, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous charac...

  $561 (Avg Bid)
  $561 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Construir una aplicación หมดเขตแล้ว left

  Hace veinte años trabaje en la Riviera Maya mexicana, como gerente general de un grupo corporativo, ahí me di cuenta que el mercado vacacional de playa es muy basto, tenía bajo mi gestión nueve empresas de comercio al menudeo, en las cuales se tenían ventas promedio de casi diez mil dolares diarios, en las ciudades turísticas de Cancún, Playa del Carmén y Cozumel, en esos establecimientos comerciales se disponía para los turístas una gran variedad y diversidad de productos artesanales, semiartesanales, de origen semi industrial e industrial. En aquel momento uno de los principales problemas era la imposibilidad de estar fácil y constantemente en contacto con los proveedores, que estaban diseminados por todo...

  $572 (Avg Bid)
  $572 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...design. This will require proficiency in Spatial's search API or equivalent. - Social media integration: Users should be able to share elements of the design on various social media platforms, requiring familiarity with integration between Spatial and social media APIs. 1. Experience with 3D Modeling and Design: The developer should have proficiency in 3D modeling and design tools such as Blender, Maya, or 3ds Max. They should be able to manipulate and optimize 3D assets for use in virtual environments. 2. Knowledge of Virtual Reality (VR) Development: Familiarity with VR development frameworks and platforms is essential. This includes knowledge of platforms like Unity as well as experience in developing VR applications and experiences. 3. Understanding of Metaverse...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Electronic Device 3D Modeling Needed หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a person with a strong background in 3D modeling to help design an electronic device from scratch. Here's what I expect: - Design a detailed 3D model of an electronic device from conceptualization. - Ability to create a 3D model with little to no existing sketches or blueprints. Ideal experience and skills include: - Proficient in 3D modeling software such as Blender, Maya, 3DS Max, or equivalent software. - Have a strong understanding of electronic devices. - Have excellent attention to detail. - Ability to translate ideas into highly detailed 3D models. - Have a portfolio showcasing previous 3D modeling projects, specifically electronic devices is a plus. - Previous product design experience is appreciated.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Sales and Marketing roles recruitment หมดเขตแล้ว left

  ? Hi, Maya?Foremost, I deliver full-cycle HR & Recruiting services and specialize in finding Specialists for Sales&Marketing companies and departments, having closed dozens of positions for them.⚡ And I'll gladly help you source, prescreen, interview, and hire the right Digital Marketing and BizDev roles for your media company. ⭐️I use LinkedIn Recruiter Pro, which is an advanced paid version of LinkedIn, for a quick and specific search, which really helps to find precisely what we are looking for in concise terms. Also, I can see candidates open to work who will likely respond. ➡️ A few words about my professional competencies: ? I provide full-cycle HR services along with the end-to-end recruiting processes, including pay-per-hire recruiting and subscription-based r...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  3D Product Animation หมดเขตแล้ว left

  ...instrumental in showcasing the features and benefits of our product, aiming to capture the audience's attention without the use of voice-over or music. The focus will be purely on the visual storytelling of the product's functionality and appeal. **Key Requirements:** - Expertise in 3D animation, with a portfolio showcasing product animations. - Proficiency in animation software such as Blender, Maya, or similar. - Ability to create detailed and realistic product models from provided images or sketches. - Skill in lighting, texturing, and rendering to make the product look appealing and true-to-life. - Capability to deliver a high-quality, engaging animation within the stipulated time frame. **Ideal Skills:** - Strong visual storytelling ability, to convey the product...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Bead Mockups Creation หมดเขตแล้ว left

  ...characteristics of the beads. **For 3D Mockups:** - Development of detailed 3D mockups presenting a full 360-degree view. This will help in delivering a comprehensive visual experience of the beads from every angle. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Adobe Illustrator, with particular skills in 3D modeling software like Blender or Autodesk Maya. - Strong understanding of color theory, texture representation, and sizing accuracy in digital mockups. - Experience in creating realistic lighting and shadow effects for 3D visualizations. - Ability to communicate effectively and translate feedback into refinements to meet the project requirements. This project is a fantastic opportunity for freelancers who excel in d...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Nike Air Max 90 Animation หมดเขตแล้ว left

  ...freelancer skilled in 3D modeling and animation to create a detailed model of the Nike Air Max 90 sneaker, complemented by a 5-second animation showcasing the model. This needs to capture the essence and specific details of the sneaker, presenting it in an engaging and visually appealing manner. **Key Requirements:** - **3D Modeling Skills:** Proficiency in 3D modeling software such as Blender, Maya, or similar is essential. A strong portfolio demonstrating experience with detailed product models, especially footwear, will be highly regarded. - **Animation Capabilities:** The ability to create smooth, appealing animations that highlight the sneaker’s features. Experience with animation software that integrates well with your 3D modeling tool of choice is required. - **A...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Realistic VFX & Animation Wizard Needed หมดเขตแล้ว left

  ...enhance the storytelling. **What I'll Provide:** - All necessary assets including video clips, images, and additional materials will be at your disposal. This should streamline your workflow and focus your energies on the creative and technical execution of the project. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in industry-standard VFX and animation software (such as After Effects, Blender, or Maya). - A strong portfolio showcasing projects in realistic settings. - Experience in video editing, with a keen eye for storytelling through visuals. - Ability to work collaboratively, incorporating feedback and vision into your creative process. This project is not just about technical execution; it's about creating moments that feel as real as life itself. If you'...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Grumpy Old Man 3D Rigged Model for VR Golf Game หมดเขตแล้ว left

  ...have your version match any of these in particular) - Ability to work closely with our team to incorporate specific design features and animations synchronizing with VR hardware capabilities. **Ideal Skills and Experience:** - Strong portfolio showcasing 3D models, particularly cartoon-style characters designed for VR environments. - Proficiency in 3D modeling and rigging software (e.g., Blender, Maya, or similar). - Experience in game development, specifically for VR platforms, with an understanding of performance optimization for VR. - Creativity and ability to translate concepts into engaging character designs. - Effective communication skills for collaboration and feedback. Successful completion of this project will enable several future projects, as we have 10-20 planned l...

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  High-Detail Human 3D Model หมดเขตแล้ว left

  ...3D modeler to create a highly detailed and realistic model of a human figure for 3D printing purposes. This model will not require articulation, as it will be in a static pose. The final output needs to showcase intricate details suited for close-up viewing, emphasizing lifelike qualities and textures. ## Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (e.g., ZBrush, Blender, Maya) - Strong portfolio showcasing realistic human figures - Experience with models intended for 3D printing - Knowledge of human anatomy for accurate representation - Ability to create high-resolution textures - Understanding of 3D printing processes and material limitations ## Requirements: - Create a static pose, highly detailed 3D model of a human - Model should be optimized for 3D ...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Explosive VFX & Simulations Needed หมดเขตแล้ว left

  ...This project is for a piece where visuals take center stage, demanding high-quality and convincingly realistic effects. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in motion graphics and CGI animations. - Expertise in creating realistic special effects, especially with a focus on explosions, fire, and water simulations. - Strong command over VFX software such as Adobe After Effects, Blender, or Maya. - Creative eye for detail and a knack for blending effects seamlessly into live-action footage or animated scenes. - Ability to work collaboratively, taking feedback and direction as part of the creative process. **Project Requirements:** - Develop and implement high-impact visual effects that encompass explosions, fire, and water simulations. - Ensure effects are realistic and ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Realistic 3D Automotive Motion Graphics หมดเขตแล้ว left

  ...model surfaces using a program such as Adobe substance painter. - Adhere to the realistic style for all assets and animations - Deliver four or five completed scenes as tiff image sequences - the animations need to be done with Ray trace rendering. Needs to look like a real car and a real product. Ideal Skills and Experience: - 3D Modeling and Animation - Proficient in motion graphic software, like Maya or Blender --if using Blender, I already have some scenes completely created. They just need some material, painting work and some animation. - Previous experience working on realistic style animations The painting part of this project needs to be realistic. I will be using the rendered scenes in a separate, edited video that I will be doing myself. I will provide detailed d...

  min $50 / hr
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  min $50 / hr
  23 คำเสนอราคา

  ...trailer that effectively communicates the story's suspense, drama, and character development. Produce a polished animated trailer, including voice-over narration, sound design, and music. Ensure the final torch meets Angel Studios' submission criteria. Qualifications: Strong portfolio in 3D animation, character design, and environmental storytelling. Proficiency in animation software (e.g., Blender, Maya). Excellent communication skills for a close collaboration with the author. Creative and detail-oriented with a passion for literary adaptations. Preference will be given to candidates with experience or a strong familiarity with Angel Studios, including an understanding of their content, storytelling preferences, and submission guidelines. If you have relevant experien...

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Realistic CG Animation Needed หมดเขตแล้ว left

  ...capable of producing a high-quality, realistic video that captures the essence of my vision. This project demands someone who can blend creativity with technical skill to create an engaging and lifelike animation. Due to the nature of my requirements, I'll be prioritizing applicants based on the strength of their previous works. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in CG software (e.g., Maya, Blender, Cinema 4D) - Strong portfolio showcasing realistic animations - Experience with VFX and motion graphics - Ability to adhere to a given theme and style guidelines - Strong communication skills for effective collaboration **What to Include in Your Application:** - A link to your portfolio, emphasizing past work that demonstrates your ability to produce realistic anima...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Dental Chart Design: 2D & 3D หมดเขตแล้ว left

  ...when I'm talking about Charts that means each tooth will be separately designed and to be able to apply medication on it then these medications are to be communicated to SQL DB. - The charts will be delivered to be used in WebApp and to be able to communicate with SQL DB, to save records there **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in 3D modeling and animation tools (e.g., Blender, 3ds Max, Maya, or similar). - Knowledge or background in dental or medical science to ensure accurate representation of anatomical features. - Strong portfolio showcasing previous work in detailed 3D modeling, preferably with some medical or dental projects. - Excellent communication skills to discuss and implement feedback throughout the design process. This project requires a creative a...

  $3857 (Avg Bid)
  $3857 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Create Kids' 3D Adventure Series หมดเขตแล้ว left

  ...resonates with young viewers. Here's what I'm envisioning: animated and fun style, as well as educational and spiritual - Engaging, high-quality 3D animation. - A vibrant, adventure-packed storyline appealing to children. - Characters and settings that are colorful, imaginative, and encourage exploration. spiritual self-knowledge confidence - Proficiency in 3D animation software (e.g., Blender, Maya). - Previous experience creating animated content for children. - Ability to conceptualize and execute exciting, adventurous storylines. - Strong understanding of visual storytelling tailored to a young audience. - Excellent communication skills to collaborate closely on bringing this vision to life. Ultimately, the goal is to produce a series that not only entertains but...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  3D Motion Graphics Designer Needed หมดเขตแล้ว left

  ...experienced motion graphics designer with expertise in 3D. The project involves the creation of a video lasting less than a minute. Familiarity with any, or all, of the software tools: Blender, Cinema 4D, and Maya is key. The style of design needed encompasses both realistic and abstract themes. Major responsibilities: - Design and create enticing motion graphics for video deliverables - Work with art and creative teams to understand project scope and objectives - Assist in selecting audio, video, colors, animation, etc for graphic design Skills Required: - Proficiency in Blender, Cinema 4D, Maya - Solid understanding of realistic and abstract design - Ability to work in a fast-paced environment and meet deadlines Deliverables: - Execution of ideas into fluid and ...

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  Realistic Adult 3D Human Model หมดเขตแล้ว left

  ...needs to boast a high level of detail, achieving a lifelike representation. This includes but is not limited to facial expressions, body language, and attire appropriate to various educational contexts. - Experience in creating 3D models for educational purposes is a plus, with a portfolio that showcases examples of highly detailed human characters. - Proficiency in 3D modeling software such as Maya, Blender, or ZBrush is essential. - Ability to work closely with me to incorporate specific educational objectives into the character’s design. - Skills in texturing, rigging, and possibly animating the character are advantageous, aiming for a model that can be adapted to different scenarios and learning environments. - A strong understanding of human anatomy, to ensure the char...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Expert 3D Animator Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an elite freelancer, ...and tagline video, with a duration of 15-20 seconds • Music must not be dramatic and look and feel nice and modern • Must be proficient in 3D animation, with a demonstrated ability to bring concepts to life from direction The tag line is PASSION. PRIDE. PRESTON. this needs to animate in and be the highlight under the club logo • I have no specific software preference - whether you use Blender, Maya, or Cinema 4D, I expect high-quality results. Ideal Skills and Experience: • Expertise in 3D animation. • Strong portfolio showcasing a variety of animation styles. • Knowledge of various 3D software platforms. Your creative prowess and professional judgment will be key to the success of this project. Let...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Epic 3D Ad Animation Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled freelancer to create a captivating 3D animation for commercial use, aiming to leave a lasting impression on our audience. This animation will exceed 3 minutes, serving not only as an advertisement but also as a compelling narrative about our brand and its values. **Essential Qualities:** - Proficiency in 3D animation software (e.g., Blender, Maya) - Strong storytelling ability - Experience in creating commercial advertisements - Ability to work within deadlines - Excellent communication skills for regular updates **Project Requirements:** - Develop a unique concept that aligns with our brand - Create detailed storyboards for approval before full-scale production - Design, model, and animate characters, settings, and props - Collaborate closely with our ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Elevate 3D YouTube Shorts หมดเขตแล้ว left

  ...of YouTube shorts. - Capability to incorporate text overlays, transitions, and color correction for a polished final product. - Excellent communication skills to understand my vision and bring it to life effectively. Need to edit like this: Ideal skills and experience: - Expert in 3D modeling and animation tools (e.g., Blender, Maya, 3ds Max). - Experienced with video editing software that supports advanced 3D features. - Strong portfolio showcasing previous work with 3D video content, especially for platforms like YouTube. - Detail-oriented with a keen eye for aesthetics and visual storytelling. This collaboration seeks to push the boundaries of traditional YouTube shorts, making content that stands out and captivates the

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน maya ชั้นนำ