ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 mechanical engineering งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Mechanical Design Engineer หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบ/แก้ไข Assembly Drawing และ Parts Drawing ทำ Manual ของเครื่องจักรด้วย

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Audio Enhancement for Clarity & Volume 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an expert in sound engineering or audio editing to perform voice enhancements on a batch of audio files. The current volume of these files is quite low and the clarity is insufficient, so I need someone who can effectively elevate the voices and eliminate any distortion. Key tasks: - Amplify voices for better audibility - Improve clarity of the dialogues - Remove distortion and unnecessary noise Ideal candidate should have: - Relevant experience in sound engineering or audio editing - Proven track record in voice enhancement and noise cancellation - Ability to work on large batches of files (more than 10) - Efficiency in handling tasks, as files are less than an hour each Please confirm your experience in this type of work and provide examples, if available, with...

  $113 (Avg Bid)
  NDA
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Explosive management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will need a google map back ground that allows Vulcan engineering soft ware designs to be loaded over top of the map. I need the holes put on the map to be active click on them with a drop down box to choose explosives then I need these counted and exported on a report

  $19979 (Avg Bid)
  $19979 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Construction Program Generator Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... - Firm understanding of various engineering drawings. Key Features and Functionalities: - Capability to review Architectural, Structural, Electrical, Mechanical, Hydraulic, Fire, and Civil drawings. - Automated generation of construction programs based on the reviewed drawings. - Implementation of analysis and optimization tools to enhance the drawings' interpretation and the consequent program generation. - Automation of repetitive tasks to streamline operations. - Functionality to create Gantt charts in Microsoft Project as an output of the program generation. - Proficient in integrating these functionalities to work in unison. This project seeks to automate and optimize the process of creating construction programs from diverse engineering dr...

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Automotive Project Technical Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a qualified Technical Manager with strong automotive, mechanical, electrical, and industrial production engineering skills. The person need to coach and execute following some tasks (but not only limited to this).You will be responsible for: - Industrial test engineering standards - Testing process depollution and optimization - process strategy and costs - ensure cycle times and cost targets reduction in production - Know and support proof of concepts - Support Design Reviews in improving the industrialization - Support PFMEA/MFMEA for testers and flashers - Overseeing and managing technical aspects of our automotive project - Offering coaching, support, and conducting technical design reviews for the team members - Ensuring productive coordin...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...drawings or plans into the project; we have some established layouts that need to be considered and integrated. • Be familiar with ISO (International Organization for Standardization) standards, as these will guide the compliance of the drawings. Your extensive experience in CAD and familiarity with engineering standards will be pivotal to delivering accurate, compliant, and visually effective diagrams that will provide clear instructions for the plant’s construction. Your skills in both engineering principles and design software will be put to the test, making this a challenging and rewarding endeavor for the right candidate. Looking forward to your bids and to embarking on this important project together!...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced structural engineer to create a design for a Community Hall that will primar...design for a Community Hall that will primarily serve as a venue for wedding receptions. The hall should accommodate 200 or more guests. Key Features: - The design should include a bridal suite and a stage for performances. - Aesthetics are important, as the hall will host weddings. Therefore, the design's look and feel should reflect this. Skills required: - Proven experience in construction engineering. - A portfolio of previously designed large scale projects, preferably community halls or event venues. - Proficiency in using design software. - Ability to integrate specific features into the design (bridal suite, stage) - Knowledge in adhering to safety and accessibi...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative individual or team to design a highly detailed 3D rendering of an...highly detailed 3D rendering of an Iron Flow battery that we can use for energy storage purposes. This rendering should clearly illustrate: - The external structure design - The key features and unique selling points of our product. Ideal Attributes for the Candidate: - You should have considerable experience with CAD software - Knowledge of battery design will be a plus. - A keen eye for mechanical design to make our product visually appealing and easily understandable. This would likely be an ongoing project as we further develop and enhance the product, and your input will be invaluable to our design process. Please include a brief summary of your experience with similar projec...

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled automotive designer to create a compelling sports car design based off an existing frame. The design should emphasize aerodynamic features and racing-inspired elements, contributing to a high-performance, powerful persona for the car. The color sche...software - Strong understanding of aerodynamics - Ability to integrate racing features into design - Color theory expertise, with a focus on classic, timeless hues -Ability to model the car parts into the CAD files. - The frame the car will be based on is attached. This project is not merely about visual appeal, but also about improving performance. Therefore, an understanding of sports car engineering is crucial. If you have a passion for the automotive industry and experience in this domain, I'd lo...

  $2157 (Avg Bid)
  $2157 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Multidisciplinary Technical Content Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a seasoned technical writer who can craft compelling content for my website. The successful candidate should have expertise not only in software engineering but also have a good grasp of structural engineering, mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, and plumbing. Here's a breakdown of what is needed: • In software engineering, I need someone who can write about software development methodologies, database management systems, front-end development, and back-end development. • For the structural, civil, mechanical, and electrical engineering fields, knowledge in describing and detailing structural analysis, building designs, construction management, HVAC systems, and electrical ...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Ice Plant Design for Rural Setting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient engineer to design an ice plant with the capacity to produce 50 tons of ice per day. The plant will be located in a rural area and will run on electricity. Ideal skills and experience: - Proficiency in Mechanical Engineering - Prior experience in ice plant design or similar industrial design projects - Solid understanding of energy systems, especially electrical systems Responsibilities: - Design an efficient ice plant that can produce blocks and plates - Ensure the plant design is feasible for a rural area - Factor in the use of electricity as a source of energy in the design.

  $750 - $1500
  ปิดผนึก
  $750 - $1500
  18 คำเสนอราคา
  Small Building MEP Renovation Drawings 11 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Need highly skilled freelancers to provide a full set of sealed Electrical, Mechanical, and Plumbing (MEP) drawings for a small restaurant remodel in South Carolina. The drawings will be used for renovation and permit purposes. Ideal Skills and Experience: - Expert knowledge in Electrical, Mechanical, and Plumbing systems. - Experience in producing MEP drawings for small buildings. - Understands renovation requirements and able to incorporate changes efficiently. Prepare to share your portfolio or past work samples related to MEP drawings for renovation projects.

  $2035 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $2035 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I require the expertise of a seasoned computer engineer. Your main priorities will involve tasks associated with hardware design and network infrastructure setup. Your responsibilities for this project will encompass two key aspects: 1. **Hardware Design and Optimization:** - Since specific...existing hardware will be of utmost importance. 2. **Network Infrastructure Setup:** - For the network part, your job will be focussed on setting up wired connections. This will require sound knowledge of modern network architectures and the ability to ensure robust and secure connections throughout the necessary areas. In essence, my ideal candidate has a strong background in computer engineering, with particular expertise in hardware and network throughout the necessary areas.

  $50000 (Avg Bid)
  $50000 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need an expert in audio engineering to comprehensively enhance an audio file that is more than 5 minutes long. The job demands a special focus on: - Volume: Both amplifying the volume and balancing it throughout the duration of the file. - Clarity: Making the dialogue more distinct and crisp. - Quality: Ensuring the audio is pleasant to listen to, with any distortions or anomalies corrected. Furthermore, I would also like all background noise removed to avoid any disruptions. The ideal freelancer for this task should have prior experience in similar jobs, backed with an understanding of audio dynamics and expertise in digital audio enhancement software. Any experience in noise reduction techniques would be a plus.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  As a forward-thinking inventor, I'm seeking an experienced mechanical designer to create a physiotherapy product. This project requires a professional with a background in product design, particularly ones that adhere to the principles of durability, high performance, and compact size. • **Designing for Durability**: The device should be sturdy and withstand continuous use without depreciation of its main functions. • **High Performance**: The product should deliver optimal performance at all times to facilitate a seamless physiotherapy experience. • **Compact Size**: The device should not be bulky. A compact design that is user-friendly is an essential aspect of this project. Candidates with direct experience in Catia, producing durable, high-performin...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm experiencing is...There are several rooms and areas not getting an adequate signal and need urgent help to combat this issue. The problem areas are: * Rooms: 19,20,21,23 and additional 12 rooms * Areas: Lobby, Second floor There doesn't seem to be a specific pattern to when the signal weakens in these areas, it is a consistent problem. For this project, an ideal freelancer is one with a background in network engineering. Experience installing and managing WiFi for large commercial buildings is a plus. The success of the project will be measured by the wifi signal strength and coverage in the problematic areas mentioned above. I look forward to your help in resolving this matter. I'm expecting professional behavior, punctuality, and clear communication for the...

  $688 (Avg Bid)
  $688 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...performance of my pages across various platforms - Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. These platforms are mainly used for educational marketing for our online Green Building courses. Key goals: - Increase brand awareness - Generate solid leads - Gain followers - Design engaging and eye-catching posts The primary target audience for this project is professionals in the field of engineering disciplines , so the content must be crafted to pique their interest and answer their needs. Content Creation: - Primarily, I am looking for the creation and delivery of educational articles, Video, that are aligned with our course content. Ideal freelancer: - Extensive experience in social media marketing specifically geared towards professionals. - Proven track record...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  web-based techniques to create an interactive matrix visualization. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can adeptly design and build certain UI widget(s) to set the size of a matrix - specifically, the number of rows and columns. The Widgets: - Embrace the concept of rows and columns into the UI. - You will need to create a Slider, Dropdown menu, an...web-based techniques, such as D3. The webpage should include the UI widgets, a colored matrix, and an instruction about what a user can do to order the matrix. In addition, if you choose to work on this project in a team, in the webpage, you should also include: the name of all team members, and a statement that clarifies how each team member contributes to this project. You should use good software engineering practices. Comment your code, use consistent formatting, use meaningful variable names,...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need a skilled structural engineer to tackle a cru...be responsible for the creation of detailed structural plans. This will require a strong understanding of functional and logistical concerns, as well as in-depth knowledge of structural engineering principles. Ideal Experience and Skills: * Relevant degree in Structural Engineering or similar field * Proven experience in residential project structural planning * Expert knowledge in the use of CAD software for plan development * Excellent understanding of building codes and safety regulations In conclusion, I'm looking for a detail-orientated individual with a solid background in structural engineering. Your expertise will play a pivotal role in bringing my project from the conceptual stage to a fully pl...

  $2057 (Avg Bid)
  $2057 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Engineering Company Digital Transformation Proposal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of an engineering company's digital transformation journey. Key Deliverables: - Assess and outline the potential areas for improvement - Recognize the pain points and key challenges the company may be facing, such as outdated technology systems, inefficiency in operations, or limited scalability - Focus on specific departments, including operations, sales and marketing, and customer service, and show how digital transformation can play a role in these areas - Provide a clear roadmap for improving operational efficiency, enhancing customer experience, and increasing productivity Ideal Experience and Skills: - Proven record in business or technical writing, with preference given to candidates with a background in digital transformation projects - Strong understanding of th...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Low-Cost VMC Machine Design & Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...machine will primarily be used for milling applications. Materials Handling: - The machine should be capable of handling Metals efficiently. Level of Automation: - The machine should be Semi-automatic in nature, this means that it should keep a balance between the utilization of manpower and automation, optimizing its productivity. Essential Skills and Experience: - Proven experience in Mechanical Engineering or relevant field - Previous project experience in designing and developing VMC machines is a must. - Profound knowledge of metals, particularly in the context of milling. - Familiarity with the semi-automatic machinery design - Resourcefulness in creating cost-efficient yet effective designs. Please provide a proposal inclusive of your approach, timelines, and...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...owner of a building experiencing both foundation and interior wall cracks, I'm in need of a thorough evaluation tackling the perspective of structural integrity. The main areas of interest are: - Foundations - Interior walls I am primarily concerned about whether these cracks indicate any serious structural flaws. If you are an experienced structural engineer or have a background in civil engineering and architecture, and have dealt with similar projects before, your expertise would be appreciated. Your responsibilities will include - - A comprehensive evaluation of the foundation cracks. - Thorough assessment of the interior wall cracks. - Determining whether these indicate serious structural issues. - Providing a report with findings and recommendations after the as...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can help me generate leads and map a market specifically within mid-size businesses in the technology industry - primarily companies that have R&D functions and a fairly big embedded engineering teams. Key tasks will involve: - Identifying key decision-makers within these organizations - Developing and executing strategies to reach these individuals The perfect person for this job has experience with: - B2B lead generation - Mid-size business market - Technology industry - Market Mapping Impressive results here could lead to extended collaboration as I will need a number of countries and cities doing.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Infrasound Detection & Analysis in Room 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need experienced audio specialists to help me regarding a bothersome infrasound issue in my room. This is affecting my quality of life and is causing significant sleep disturbances. Key deliverables for this project include: - Sound pressure level measurements - Frequency spectrum analysis - Visual representation of sound waves Applicants should have expertise in audio engineering, sound analysis or acoustics. Experience in field measurements of infrasounds or similar projects will be highly appreciated. I have already attempted to alleviate the issue by repositioning furniture, trying ear plugs, using a running fan for white noise, and so forth, with no success. As a result, I am particularly interested in exploring any unusual or unexpected sources of th...

  $309 (Avg Bid)
  พื้นที่ เร่งด่วน
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am seeking expert assistance in designing a high-performing and low-maintenance MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) for a commercial sewage treatment plant. Th...high-performing and low-maintenance MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) for a commercial sewage treatment plant. This project focuses on a capacity of 20KLPD. The primary objective is to make sure the system is designed to efficiently remove specific contaminants, notably nitrogen compounds. Key Project Requirements: required structural layout, mechanical drawing Ideal Skills and Experience: - Strong background in structural design and environmental engineering - Proven experience in designing commercial sewage treatment plants - Exceptional knowledge on MBBR systems *before bidding first download the attached drawi...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Reverse Engineer for a Private Server Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Saya dan tim ingin mencari orang yang paham tentang Reverse Engineer untuk melanjutkan Developing Private Server yang telah lama dis-continue. Gamenya bernama Audition, untuk server official indonesia bernama Audition Ayodance. Mengunakan GameBryo sebagai engine mereka, dan game ini lahir di tahun 2009. ---------- ENG : Our team curently searching for a Reverse Engineering guy who works on a Game for a Discontinued-old project. This game named Audition from Korea, T3 Ent. The Indonesian Official Server called Audition Ayodance which is born on 2009.

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Steel Footbridge Design for Winter Climates 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional who can assist in the design of a steel footbridge intended for a region that experiences harsh winter conditions. The footbridge will need to sustain a moderate amount of foot traffic. Key Skills & Experience Required: - Expertise in civil or structural engineering - Proven experience with steel construction design - Understanding of climate influences (specifically harsh winters) on structural integrity - Ability to optimize for moderate foot traffic conditions Expectations: - Design a structurally sound footbridge made of steel - Ensure the design can withstand harsh winter effects - Optimally manage moderate foot traffic load in your design - Provide detailed drawings, specifications, and cost estimates. Please provide your past experi...

  $672 (Avg Bid)
  $672 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient CAD designer w...intricate details. Your task? To create a highly complex model intended specifically for the engineering and manufacturing industry. - 3D Modeling: You must produce a technically advanced and detailed model, showcasing intricate features and precision in design. - Industry-specific: An understanding of engineering and manufacturing models is crucial as it defines the specificity of our project. - Expertise: Proven experience in detailed CAD design is vital, as this project requires sophisticated skill and precise execution. Please apply if you are experienced at delivering high-quality, complex designs and think you would be a good fit for this project. Your previous projects involving engineering & manufacturing will s...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Inclusive & Sustainable Urban Space Design -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...neighboring utilities, public parks. - Cultural identity: the design should reflect and respect the cultural heritage of the region. Perfect skills and experience: - Proven experience in urban design, especially public spaces. - Strong understanding of sustainable design principles. - Demonstrated the ability to integrate cultural and urban elements into design concepts. - Using highly skillful engineering programs from AutoCAD, Rift and other programs to the final output professionally The ultimate goal is to design an architecturally unique neighborhood center that fits the needs of neighborhood residents and promotes an environment that takes into account the elements of humanization of cities in a precise, inclusive and sustainable way. Outputs : 1-general site analysis of...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am looking to remove part of the concrete slab on the first floor of my two-level home, seeking a more open concept aesthetically. As I currently do not have any existing architecture or engineering plans for this home, your expertise in design and planning may be essential for this project. Required Skills and Experience: - Prior experience with concrete removal projects - Understanding of home structures - Capability to work without prior plans - Proficiency in creating and adapting project plans - Experience or understanding of open concept design principles.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced AutoCAD designer to help with my engineering project which involves creating a structural design for a commercial building. I am interested in the top view, front view, and side view of the structure - all neatly detailed in AutoCAD. Key Roles: - Create a complete structural layout for a commercial building - Draft detailed top, front, and side views - Work diligently to provide accurate dimensions and specifications Ideal Candidate Should Have: - Significant experience in AutoCAD design - Demonstrable expertise in structural design, particularly for commercial buildings - Proficient knowledge of engineering norms and construction practices - Excellent attention to detail and quality - Understanding of infrastructure necessities and compliance s...

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented CAD designer with a diverse skill set. My project requires multipl...be specific, I need: - Combined sketch - Layout design - Machinery layout - Floor plan - DTCP The designs for this project need to be of an intermediate level of detail. Therefore, I am seeking a freelancer who can effectively balance between complexity and simplicity, providing me with designs that are not basic, yet not overly intricate. Ideal applicants will: - Have experience with mechanical, architectural, and electrical designs - Be proficient in creating both sketch and layout designs - Have a background in machinery layout and floorplan designs - Be knowledgeable in DTCP If this resonates with your skills and experience, I look forward to collaborating with you on thi...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  As a client looking for skilled software engineers, I can't stress enough the importance of qualified individuals proficient in multiple programming languages. Particularly, knowledge and experience in JavaScript, Python, Java, CSS, and C++ is a must. The project revolves around several key functionalities, which include: - Data encryption: The software should be capable of effectively encrypting sensitive data to ensure security and privacy. - Real-time updates: Having a real-time update system will play a crucial role in keeping everyone in the loop with the latest changes and developments. - File management: It is fundamental that the software has a robust and user-friendly file management system. - Language reversals: This feature will allow the software to convert a piece of c...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced SolidWorks professional who can creatively bring my...through realistic 3D visualization. The primary purpose here is to craft high-quality renderings that will stunningly showcase every detail of the product design. While no specific tasks have been singled out, expect to be completely involved in aspects ranging from creating 3D models to designing mechanical parts. Ideal Skills: - Proficiency in SolidWorks - Superior skills in 3D rendering and product design visualization - Keen eye for detail and design aesthetic - Extensive background in mechanical design and product development Experience in similar projects and portfolio showcasing previous works will be significantly valued. Share your relevant experiences and let’s create re...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Project Description: This project involves designing, developing, and theoretically optimising Bioresorbable Vascular Scaffolds (BVS) for treating Coronary Artery Disease (CAD). It requires using SolidWorks for 3D modeling and simulation, alongside Finite Element Analysis (FEA) for a theoretical assessment of mechanical performance under simulated physiological conditions. Objectives and Scope: The objective is to create theoretically sound designs based on current biomedical engineering principles. The project does not require the production of a physically working model but should be grounded in realistic assumptions that could potentially be applied in real-world scenarios. Specific Requirements: Designs: Two conceptual designs focusing on different structural patterns (...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled engineer who can help me design a pole barn to be used as a roof over my mobile home in Siskiyou County, California. The main purpose for this project is to provide protection from rain and snow. I am yet to decide on the type of roofing material, so I welcome recommendations based on your professional experience. Key Requirements: - Understanding of good engineering practices for pole barn design - Knowledge of local building regulations in Siskiyou County, California - Experience in providing protection for mobile homes from harsh weather conditions - Ability to provide a range of options for suitable roofing materials and make recommendations based on their merits This project needs someone with excellent problem-solving skills and who can provide innova...

  $2076 (Avg Bid)
  $2076 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...experienced in toy manufacturing to design a hand-cranked conveyor system made from metal. The purpose of the toy is simple yet fun: transporting sand from a low point to a high point. The device should also allow for the sand to be deposited into a toy dump truck. This project is a great opportunity to showcase your understanding of mechanical principles. Ideal Skills and Experience: - Experience in toy design or manufacturing - Sound knowledge of mechanical principles - Great understanding of working with metal for toy creation System Specifications: - Primarily made from metal - Should include a conveyor belt, a hand-crank system, tensioning mechanism and frame support - Must be safe and sturdy to handle a weight of less than 1 kilogram of sand. Your expertise in...

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Trophy icon Construction Logo Design 5 วัน left

  ...overall aesthetic. - **Design Elements:** I would appreciate it if the logo could convey a simple and elegant design. It should not be too detailed or overly complex. - **Relevance:** Although there are no specific symbols or tools, like a hammer or scaffolding, that I want to include, the logo should clearly associated with the construction industry. I have attached a logo that i use for my Engineering Company. I like the simplicity and coloring of this logo and would be okay if something similar came from this. I am also open to new, more creative ideas. It would be ideal if applicants could demonstrate previous experience in logo design, particularly within the construction industry or similar fields. Proficiency in graphic design applications such as Adobe Illustrator ...

  $50 (Avg Bid)
  Solar Power Single Line Diagram 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional who can create a detailed ...generators, and inverters. -Power sources: The diagram needs to primarily focus on solar power as the main source of energy for the system. -Circuit connections: Your diagram must provide a clear representation of the connections amongst all the electrical components to ensure efficient energy transmission. The ideal candidate for this project should have a deep understanding of electrical engineering concepts, particularly those related to solar power systems. Previous experience in creating single line diagrams is highly desirable. Additionally, knowledge of various electrical equipment such as transformers, generators, and inverters will be crucial in accurately portraying the solar power system integrated with these c...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm in need of a distinctive logo for my automotive mechanic business, Torque Revolutions Mechanical. The logo should embody the following criteria: - Color Scheme: I envision my logo to feature a blue and silver color scheme. I believe these colors will represent my brand effectively and appealingly. - Design Style: I prefer a design that is bold and eye-catching. It should help my company to stand out, while still conveying our automotive expertise. - Components: The logo should incorporate my business's initials, "TRM". I want to keep the design focused on these letters, and no automotive related symbols are needed. The ideal freelancer for this job is someone with logo design experience, particularly in creating bold, minimalist styles. An understanding ...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Comprehensive Publication Support Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...manuscripts and provide regular updates to authors on the status of their papers. • Ensure that all necessary documentation and copyright agreements are completed accurately and submitted on time. • Stay informed about changes in Scopus indexing criteria and guidelines to optimize the publication process. Qualifications: • Bachelor’s or Master’s degree in a relevant field (e.g., Science, Engineering, Social Sciences). • Previous experience in academic publishing, particularly in submitting papers to Scopus-indexed journals, is highly desirable. • Strong understanding of scholarly publishing standards and manuscript preparation guidelines. • Excellent communication skills, with the ability to effectively interact with authors, edit...

  $868 (Avg Bid)
  $868 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in search of an expert line editor to help refine my memoir. With a word count standing at approximately 60,000 words, precision in c...first person, is vital. Key responsibilities include: - Correcting errors in grammar, punctuation, and syntax - Ensuring clarity and coherence in the voice and tone Ideal candidates would possess: - Proven experience in line editing - Proficiency in handling memoirs, understanding their sensitivities - Strong command over English language and grammar - An eye for detail, for both mechanical and content aspects Do note that maintaining the first person narrative style and the integrity of my experiences is critical. If you have the required skills and can preserve the essence of the story while enhancing readability, I'd li...

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in search of an expert line editor to help refine my memoir. With a word count standing at approximately 60,000 words, precision in c...first person, is vital. Key responsibilities include: - Correcting errors in grammar, punctuation, and syntax - Ensuring clarity and coherence in the voice and tone Ideal candidates would possess: - Proven experience in line editing - Proficiency in handling memoirs, understanding their sensitivities - Strong command over English language and grammar - An eye for detail, for both mechanical and content aspects Do note that maintaining the first person narrative style and the integrity of my experiences is critical. If you have the required skills and can preserve the essence of the story while enhancing readability, I'd li...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Part time Project Assistant: Technical Writing Support 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...development - writing and speaking skills 2. Support in project management, planning, and coordination 3. Support in research and documentation 4. Support in developing and maintaining agency resources, including agency website, blog, content development, project management software Required qualifications: 1. Experience in some of the technical areas such as AI, cloud, cybersecurity, software engineering, etc. 2. Excellent and proactive communication skills in English 3. Diploma/Graduate/Post Graduate 4. Proficiency in Google Docs, MS Office, and web content writing tools Working hours: Part-time: 2 - 3 hours daily, preferably within the time range of 3 PM - 10 PM IST This part-time role is expected to become full-time (8 hrs per day x 20 days per month) as the agency setup ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Robotic Stepper Motor Control Solution 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...between the PC and the motors should be via a USB and wireless interface. A robust and reliable solution is a must. - Since my level of programming expertise is at an intermediate level, the software should be user-friendly and not overly complex, yet able to perform the tasks effectively. Ideal Skills and Experience: - Experience in PC-based robotic control systems. - A background in electrical engineering, focusing on motor control. - Proficiency in designing USB-based communication interfaces. - Proven skills in developing user-friendly software for hardware control, preferably with experience in stepper motors. I'm expecting proposals from candidates who can demonstrate relevant past projects. Provide an outline of how you plan to accomplish the task and estimated tim...

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Thesis Revamp: Civil Engineering Focus 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a proficient freelancer to summarize, proofread and academically rewrite a civil engineering thesis with a specific focus on transportation engineering. The ideal candidate should have: - Exceptional skills in academic writing - Good understanding of civil engineering concepts - Detail-oriented approach to ensure accurate proofreading - Able to coherently summarize complex information - Relevant experience in transportation engineering - Understand academic formatting and citation styles Your main task is to enhance readability while preserving the scientific value of the content.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm in need of a structural engineer to design and develop a Penalisation building system. As a part of my project, I have certain specific requirements and features that I'm looking for: * Main Requirement - Structural stability: I want the system to have robust structural integ...Inter-locking System: - Ease of assembly: The system should be simple enough to assemble without having a deep industrial background. - Durability: The system should be durable enough to withstand a range of environmental conditions. - Modularity: The system should embody the philosophy of modularity for flexible design and usage. Ideal candidate would be with a proven experience in structural engineering, particularly in building Penalisation systems. If you have worked on similar proj...

  $151 - $452
  $151 - $452
  0 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert in power electrical engineering, specifically proficient in earthing and grounding systems. The project involves: -finding best optimization Method for my piping line that help me findvbest design for my electrodes in my noden - this Optimized Model should be most cost efficient at the same time stay under limit Voltage The electromagnetic field that forms around electrical wiring systems induces voltages in neighboring metallic infrastructures. Dangerous contact voltages can occur locally in metallic pipelines. In order to reduce the pipeline potential, earthing systems are often used. It must be noted, among other things, that their arrangement is only possible at certain points or areas of the pipeline and that there may be different specific soil...

  $720 (Avg Bid)
  $720 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Comprehensive Industry 4.0 Specialist 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...allows learners to progress independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to successfully complete their training. The Industry 4.0 area includes the following courses: • General topics on Industry 4.0 • Smart Factory • Automation technology • Electrical engineering Our Expectations: We seek a dedicated individual passionate about education and sharing of knowledge. You should have the enthusiasm for introducing new topics to others, coupled with patience and empathy. Proficiency in German (B1 or B2 level) is essential for effective communication with learners. Your work schedule will be from 9:00 to 16:30 (UTC+1), wit...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน mechanical engineering ชั้นนำ