ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 microcontroller งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  งานที่ผมทำเกี่ยวกับกล้องติดตามการเคลื่อนที่ โดยใช้ Image Processing ในการประมวณผลภาพ โดยใช้กล้อง Webcam ในการจับภาพแล้วนำมาประมวณผลครับ มีตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบครับ งานผมทำลักษณะเดียวกันครับ แต่ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน จากนั้นส่งค่าไปไห้ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อสั่งการเซอร์โวมอเตอร์ไห้หมุนกล้องไปยังจุด ๆ นั้นครับ อุปกรณ์ที่มีอยู่คือ microcontroller และ servomotor และ webcam ครับ อีกไฟล์เป็นขอบเขตของงานผมครับ ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน ระยะเวลาในการทำเสร็จภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ติดต่อกลับ 085-820-5665 นิกส์

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Bodycam / mini cam Microcontroller Communication Software 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...stream the live footage to a cloud environment using P-t-P, we also wish to remotely control the camera by the functionalities it might have for example zoom in and out, night vision and other things like that. Therefore you should have been working with streaming before you should also know all there is to know networks, embedded software and Apps Know about PIP services and server setup. Microcontroller chip services. If you can do all that we would like to hear from you. We only wish to work with serious bidder, so please don't bid $150.00 if you know it will cost $15,000 and no we are not going to spend $15,000. First step is to set up an agenda for this project and the very first is introduction to your company next is to go over the product we wish to develop and ...

  $1348 (Avg Bid)
  $1348 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Nucleo eMMC PCB Design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project focuses on the design of a PCB replicating the form factor of a Nucleo-F446RE, while retaining all pin headers for Nucleo compatibility. The objective is to seamlessly integrate the THGBMNG5D1LBAIL eMMC storage module into the PCB layout. The design will feature an onboard USB2240 controller with a Micro-B USB interface, facilitating eMMC programming. Specific microcontroller pins, to be provided, will establish connections with the eMMC. All components utilized in the design, including capacitors sourced from Samsung and resistors from Uniroyal, will be procured from JLCPCB to ensure efficient procurement and assembly. For this project, you will need to submit the Altium design files, Bill of Materials (BOM), Gerber files, and pick and place files for manufacturing. h...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  STM32F4 Microcontroller Programming หมดเขตแล้ว left

  I'm currently seeking an experienced programmer well-versed with an STM32F4 microcontroller to urgently undertake a project for me. I have a strategy outlined and will share it with the selected freelancer upon project commencement. Here's what I'm seeking for this project: • Conceptual understanding and programming skills in using the C language, specifically for the STM32F4 microcontroller line. • Proficiency in understanding microcontroller functionalities, architecture, and interfacing techniques. • Ability to deliver the project promptly as time is a significant factor for this assignment. witht he folowing requirements it uses a stm32f446zet6 5 DRV8871DDA hbridge drivers and a IA6B connected via pwm - HB led, blink every second ...

  $1178 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $1178 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Add eMMC protocol into existing FPGA memory bridge (VHDL project) -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have an existing VHDL project that implements various memory protocols that runs on a Lattice FPGA (MachXO2 LCMXO2-4000HC). The FPGA is used as a high-speed data bridge between an ARM based microcontroller and a connected memory device (using SMC). This project is to expand the existing project and add support for the eMMC protocol and eMMC Flash memory devices. For testing, we have acquired various 64GB devices that are available on Mouser and DigiKey. Basic functionality is required: reading/writing/erasing with legacy speeds and 1,4,8-bit data bus. Project can be extended to include additional modes / features. The project is in Lattice Diamond, and written in VHDL. All work must be done to the existing project. And tested using exported bitstream binaries. Note: if you wan...

  $8250 (Avg Bid)
  $8250 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Microcontroller Expert Needed Urgently 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently in need of a well-experienced microcontroller Pic16 Microcontroller with MicroC,

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...for the RM690B with display functionality targeted specifically for a microcontroller-based embedded system. This project will demand a deep comprehension of low-level programming and general driver development. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in RM690B driver development - Knowledge in dealing with low-level programming for microcontrollers - Proven work history with similar driver development projects - Proficient in leveraging Light and Versatile Graphics Library (LVGL) - Familiarity with microcontroller-based embedded systems - High problem-solving capabilities and meticulous attention to details This job requires the development of a display driver for the RM690B suitable for a microcontroller-based embedded system. While successfully pro...

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Add eMMC protocol into existing FPGA memory bridge (VHDL project) 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We have an existing VHDL project that implements various memory protocols that runs on a Lattice FPGA (MachXO2 LCMXO2-4000HC). The FPGA is used as a high-speed data bridge between an ARM based microcontroller and a connected memory device (using SMC). This project is to expand the existing project and add support for the eMMC protocol and eMMC Flash memory devices. For testing, we have acquired various 64GB devices that are available on Mouser and DigiKey. Basic functionality is required: reading/writing/erasing with legacy speeds and 1,4,8-bit data bus. Project can be extended to include additional modes / features. The project is in Lattice Diamond, and written in VHDL. All work must be done to the existing project. Note: if you want to make a bid, please respond with your prev...

  $4125 (Avg Bid)
  NDA
  $4125 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  DLMS Embedded Developer Needed 10 ชั่วโมง left

  I'm seeking a proficient DLMS embedded developer for an Energy meter project. Your key responsibilities and required sk...developer for an Energy meter project. Your key responsibilities and required skills include: 1. **Firmware Development**: Tasked with developing, improving, and maintaining firmware that will run on our energy meters. 2. **Embedded Systems Programming**: It's crucial that you have extensive experience in embedded system development, with a strong understanding of real-time operating systems and microcontroller principles. An ideal candidate will have significant experience in DLMS/COSEM v1.0 protocol and energy meter devices specifically. Your innovative skill set will be fundamental in driving the functionality and efficiency of our meters. I look f...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  MIL_STD_1553 bUS using arduino hardware หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking professional who has hands-on experience with Arduino Nano BLE 33. If you have a solid understanding and knowledge of Manchester coding and MIL STD 1553 Bus, transmitter and receiver communication, as well as DMA and ADC/Interrupts, then this project is for you. Having the microcontroller on hand is an advantage. While I have skipped the specifics on some functionalities, the ideal candidate should be comfortable with: - Data logging and storage - Wireless communication - Sensor integration.

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Microcontroller Firmware Performance Optimization หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an expert in firmware engineering, specifically with experience working with microcontrollers. The ideal candidate will have a strong background in C++ and will be tasked with improving the performance of the existing firmware. Key tasks include: - Review the current firmware - Identify areas where performance can be improved - Implement changes without altering the firmware's ability to function with other devices Ideally, you should have: - Extensive experience with firmware optimization - Proficient in C++ - A complete understanding of microcontrollers

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  C++ Developer for ESP32 Needed หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a proficient C++ developer with experience in ESP32. Though specifics weren't mentioned, having knowledge and skills in Bluetooth connectivity, sensor integration, and WiFi communication could be beneficial for the project scope. Applicants should be equipped with: ...beneficial for the project scope. Applicants should be equipped with: - Demonstrable past work related to ESP32. - Understanding of hardware or IoT device development, preferred. - Excellent coding skills and ability to contribute in all stages of development lifecycle. While the main goal of the project wasn't explicitly stated, it will likely involve programming and possibly creating a microcontroller. I look forward to reviewing your applications. Please include examples of your past wo...

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Small-Scale PCB Design for Home Automation หมดเขตแล้ว left

  I require an electronic engineer to design a programmable microcontroller-based PCB card. The card must serve the purpose of monitoring domestic power consumption, and so should include features to assist with this. Key Features: - The microcontroller must be programmable with tinyGo - Inclusion of GPRS for internet connectivity (only one provider available) - Incorporation of a single phase and tri-phase relay (50v - 400v) - 4inch max ePaper for screen display - Four functional buttons - Battery-operated - Hermetic Case design The desired size of the PCB card is small, between 2 and 5 square inches. All materials used should not exceed a total cost of $30. Ideal skills and experience: - Proficiency in electronic design, specifically with PCB - Familiarity with tinyGo pro...

  $3868 (Avg Bid)
  $3868 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Seeking a talented developer with a basic understanding of ARM7TDMI for an assembly language project. Your task will be focused on the LPC2378 platform. - Target Platforms: ARM Cortex M3/4 or LPC2378 microcontroller - Proficiency Level: Basic knowledge of ARM7TDMI Ideal candidates will have experience working with ARM7TDMI, especially in a Windows, Linux, or MacOS environment. The successful freelancer will demonstrate an ability to handle assembly language projects on these systems. You should be able to troubleshoot, decode, and articulate your methods clearly. If you're ready for a challenging project, please bid.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PIC16F636 Assembly Code Wizard Needed -- 3 หมดเขตแล้ว left

  ...Need:** - **Debugging:** There seems to be a bug that I can't squash. Your keen eye for detail would be invaluable. - **Writing New Code:** Based on project expansion, additional functionality needs to be integrated. - **Optimizing Existing Code:** To make the application more efficient and faster. **Current Situation:** - The project is developed in assembly language tailored for the PIC16F636 microcontroller. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in assembly language, particularly for the PIC16F636. - Strong experience in debugging complex code. - Ability to write clean, efficient, and optimized code. - Previous projects involving PIC microcontrollers would be highly regarded. - Effective communication skills to report progress and hurdles. This task is crucial ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  CircuitPython Developer Monster-B-Gone Project หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a talented freelancer to bring to life a microcontroller project utilizing Circuit Python. The chosen expert will intertwine data logging, control of physical components, and sensor integration functionalities into a coherent system that's both reliable and efficient. This project is set to be implemented on microcontrollers, ensuring a compact, yet powerful, application. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Circuit Python - Solid understanding of microcontrollers (specific models will be discussed) - Experience with data logging, controlling physical components, and integrating sensors - Ability to write clean, maintainable code - Previous projects involving sensor data collection and automation - Creative problem-solving skills and the ability to...

  $167 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  New arduino mega - PCB Design หมดเขตแล้ว left

  Hello! I need to make changes to the Arduino Mega so that it can be used for my specific applications. I need to use the electronic diagram of the Arduino Mega PCB board and implement the following changes: 1. Use an easy programming language, namely using the Arduino IDE to carry out this programming. In this way, use the Atmega2560 microcontroller. 2. The PCB must have between 10-12 24VDC digital inputs, 10-12 24VDC digital outputs, 3-4 analog inputs, 2 0-10V analog outputs, 1-2 4-20mA analog outputs. All with screw connectors (as in the image). 3. Interface for RS485 communication. 4. Interface for a touch screen display (where the RS485 communication data will be changed). This is all on the same PCB. In the end, I intend to have: - Electronic PCB design in DesignSpark fi...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  PIC16F636 Assembly Code Wizard Needed -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...Need:** - **Debugging:** There seems to be a bug that I can't squash. Your keen eye for detail would be invaluable. - **Writing New Code:** Based on project expansion, additional functionality needs to be integrated. - **Optimizing Existing Code:** To make the application more efficient and faster. **Current Situation:** - The project is developed in assembly language tailored for the PIC16F636 microcontroller. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in assembly language, particularly for the PIC16F636. - Strong experience in debugging complex code. - Ability to write clean, efficient, and optimized code. - Previous projects involving PIC microcontrollers would be highly regarded. - Effective communication skills to report progress and hurdles. This task is crucial ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  LED Control PIC Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  ...the LEDs to the PIC microcontroller. **Ideal Skills:** - Strong background in Electronics or Computer Science. - Experience with PIC microcontroller hardware and its interfacing techniques. - Creative problem-solving skills, specifically in the context of assembly code and hardware interactions. - Excellent communication, able to discuss technical details and project updates efficiently. **Project Goals:** - Establish a program that controls 2-10 LEDs, allowing for specific patterns, brightness levels, or other effects as determined necessary. - Ensure code is scalable and easily modifiable for potential future enhancements or additional LED sets. I'm looking for a freelancer who not only brings the technical expertise to the table but also a passion for microco...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Firmware หมดเขตแล้ว left

  I will provide the firmware code to implement Cyclone SSH with an STM32 microcontroller board. I have read the project criteria.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for a software specialist (microcontroller and software preferably) to help me with teensy 4.1 programming of my hardware setup for infrasound logging on sd card and making an easy GUI software for presenting this data as spectrogram and similar visualization graphs.

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Wireless Network Extender Design หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a talented individual to help me design and configure a repeater using the Arduino Atmega 328P microcontroller. This project aims to enhance the capabilities of a wireless sensor network by extending its range. The repeater needs to accomplish three main tasks: - Transmit data wirelessly - Receive and amplify weak signals - Extend the operational range of our current wireless sensor network Given the unique requirements of our project, the repeater should support a wireless communication standard not listed among the common ones (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee). The ideal candidate will advise on the best alternative standard to use based on the project's specifics and implement it effectively. Skills and experience necessary for the job include: - Proficienc...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  PIC16F636 Assembly Code Wizard Needed หมดเขตแล้ว left

  ...Need:** - **Debugging:** There seems to be a bug that I can't squash. Your keen eye for detail would be invaluable. - **Writing New Code:** Based on project expansion, additional functionality needs to be integrated. - **Optimizing Existing Code:** To make the application more efficient and faster. **Current Situation:** - The project is developed in assembly language tailored for the PIC16F636 microcontroller. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in assembly language, particularly for the PIC16F636. - Strong experience in debugging complex code. - Ability to write clean, efficient, and optimized code. - Previous projects involving PIC microcontrollers would be highly regarded. - Effective communication skills to report progress and hurdles. This task is crucial ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Dual-Layer PCB Design หมดเขตแล้ว left

  ...is crucial. The design should accommodate these components seamlessly, optimizing their performance. - **Microcontroller Compatibility:** The PCB should be designed with microcontroller support in mind, allowing for flexible and scalable use in future applications. - **Prototyping Focus:** As this is a prototype, adaptability and an understanding of prototyping processes are important. The design should allow for easy iteration based on testing results. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in PCB design software (e.g., Altium Designer, KiCad, Eagle) - Familiarity with PCB prototyping and manufacturing processes - Experience in designing for LEDs, sensors, and microcontroller integration - Strong understanding of electrical engineering principles - Abili...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Conversion of Embedded PIC Project หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an expert in PIC microcontroller to assist in converting an existing embedded project. The primary goal of this conversion is to replicate the functionality of an existing project on a sister PIC chip. The original project was to create an Ethernet to Serial functionality on the Microchip Ethernet Starter Kit. This functionality was achieved. Now the objective is to move that project to a physically smaller PIC chip of the same family. A new custom daughterboard has been built. Some programmers are thinking to start over with the new chip. I believe this is an uncertain way forward. My request is to convert the existing project rather than start over. I am open to your suggestions. It's essential that interested freelancers have a strong background i...

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Arduino-Based GSM Home Automation System หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient Arduino developer to create a comprehensive home automation system using an Arduino microcontroller and a GSM Shield. The successful freelancer will be able to: - Integrate the GSM Shield to enable features such as answering calls, sending DTMF signals.. - Implement a unique functionality that allows the GSM Shield to auto-answer calls with DTMF. The ideal candidate for this project would have a high level of expertise in Arduino development, strong understanding of GSM Shield capabilities The bidding freelancer must provide evidence of similar successful projects. I need to do a POC when a caller is calling the arduino, the arduino recognizes the calling number and can do specific tasks based on the number : Wait 10 sec and send # DTMF code Wait ...

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Bluetooth Multi-Connect Development หมดเขตแล้ว left

  I'm spearheading a project focused on innovating how multiple devices interact with each other via Bluetooth, using the Nordic 52840 microcontroller in zephyr OS. My vision is to establish a robust system where the Nordic device, serving as a peripheral, can simultaneously manage connections with over 10 central devices - encompassing both Android and iOS platforms. **Key Requirements:** - **Scalability:** Must support connectivity with more than 10 devices simultaneously with the potential for future expansion. - **Cross-Platform Compatibility:** Seamless integration across both Android and iOS devices, ensuring a broad user base. - **Efficiency:** The system should prioritize low energy consumption to maximize the longevity of device operations. **Ideal Candidate Skills:**...

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Arduino Integration Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in search of a skilled Arduino programmer who can breathe life into my project by writing precise code and ensuring seamless integration with various hardwa...intended functions. - **Experience and Skills:** - Strong background in Arduino programming - Proficient in working with sensors and actuators, especially buttons, motors, and solenoids - Proven ability to integrate Arduino with various hardware components - Exceptional troubleshooting and debugging skills This project is ideal for someone who is passionate about building and programming microcontroller-based systems and has a track record of successful Arduino projects. Your expertise will play a vital role in the success of this project, and I look forward to collaborating with someone who shares my enthusi...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Optimize Arduino ESP32 Project หมดเขตแล้ว left

  ...understanding their nuances for optimal code performance to turn ON and turn OFF relay using SMS and DFMF - Ability to diagnose the current codebase for inefficiencies and propose effective optimizations. - Capability to test and verify the revised code with the specified hardware to ensure compatibility and performance improvements. **Ideal Skills:** - Strong background in embedded systems and microcontroller programming. - Proficiency in handling and integrating various sensors with Arduino platforms. - A methodical approach to debugging and optimization processes. - Excellent communication skills to report back changes and suggest further enhancements. By accomplishing this project, you'll contribute to the enhanced functionality of a crucial piece of technology, ensur...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  PIC 12F683 Microcontroller Code Debugging หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced PIC microcontroller programmer, proficient in C language, to assist in debugging an existing code for the PIC 12F683 microcontroller. I have done the majority of the coding, but I have issues to get the code running as I intended. It´s nothing fancy, so the experienced programmer should be able to solve that problem within hour. I will provide my code after agreement. Ideal Skills: - Microcontroller Programming - C language proficiency - PIC 12F683 specific knowledge - Debugging expertise The project will primarily encompass: - Inspecting and understanding the current code base - Identifying and rectifying the input/output handling discrepancy - Ensuring that the code functions as intended

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  IoT Device Development in Embedded C หมดเขตแล้ว left

  I need an expert in Embedded C to develop an Internet of Things (IoT) device. The device will be based on an ESP8266 microcontroller. Here are the key requirements: * Developing an IoT solution using an ESP8266 ESP32 * The device should be capable of data collection from sensors and automation control. * It should also handle data transmission and receiving. The ideal developer should: * Have broad experience in Embedded C. * Have developed IoT solutions before. * Be familiar with ESP8266 microcontrollers. * Understand sensor data collection and device control automation. * Have experience in data transmission and receiving. Once completed, the IoT device will be able to perform sensor data collection, device control, and automation, along with data transmission

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced PLC programmer to oversee the integration of Panasonic Minas Servo Motors and Drivers into our project. The selected candidate will be responsible for programming the Delta Touch Screen (DOP-110WS) to control all connected hardware components without the need for additional PLC or microcontroller. More details will be shared to selected bidders

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  PIC 8-bit Memory Map Design หมดเขตแล้ว left

  I am seeking an experienced electronics/firmware engineer to create a detailed memory map for my project based on the provided schematic that uses the PIC microcontroller family. This project is specific and requires a professional who is comfortable with the intricacies of PIC microcontrollers as well as memory map creation and optimization. Budget $200 USD **Core Requirements:** - Develop a 8-bit memory map that supports: - Efficient read/write operations - Logical data organization for ease of access - Address decoding for device communication **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in electronics engineering - Proficient in firmware development, specifically for PIC microcontrollers - Experience in creating memory maps, with a focus on 8-bit maps - Understa...

  $431 (Avg Bid)
  $431 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Wearable Device Software Engineer หมดเขตแล้ว left

  I am seeking an experienced software engineer to create and develop a production-level application for operating a wearable device. This project involves programming a microcontroller or System-on-Chip (SoC) to ensure wireless connectivity and interaction with the hardware. **Key Requirements:** - Develop software that facilitates wireless connectivity between a wearable device and other devices or networks. - Ensure the software is capable of interacting effectively with SoC or microcontroller. - Compatibility with Linux operating systems is a must. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in programming languages suitable for embedded systems and hardware interaction. While the preferred languages (C, C++, Rust or Python) were unspecified, expertise in any of these...

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  USB Interface Development Evaluation หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced electronics engineer to evaluate options of USB interface device. The device should have a USB capable microcontroller, internal or external analog and digital inputs, with 5V tolerance, and ideally 0-5V range for analog input. The device for which we need hardware options should serve a broad range of applications, from digital inputs to analog signal input from potentiometer or hall sensor. - **Input Support**: Must support 36 digital inputs, and 8 analog inputs, on separate inputs all simultaneously. - **Application**: The primary applications of this USB interface are intended for use with simulation and gaming. - **Skills and Experience**: - Experience with microcontrollers from all vendors, and good use of search tools. - Familiarity ...

  $627 (Avg Bid)
  $627 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  GPS tracker หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a highly skilled electrical engineer with a specialty in electronics/GPS/Microcontroller/GSM. Required skills: - Schematic design - PCB design - firmware coding - restful api - wifi protocol - GPS - GSM module Project requirement - Input voltage DC 15V to 5V - Use ESP32 module with wifi - Use cellular data to send location (no SMS), can accept data only sim (no phone number no sms) - Initial configuration via wifi - After initial configuration, all communications are done via cellular data - Device takes commands from web (e.g. change how often the location is sent e.g) - each device should have an unique key (probably IMEI?) - Device sends locations to web via restful api -- Location data to send: latitude, longitude, timestamp (UTC), speed and device uniqu...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Engineering video explainer - tutorial maker -- 2 หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an engineer who has - Good spoken English - American accent is a plus - Workshop with so many components Arduino, esp, raspberry pi, pic microcontroller, and others - Ability to shoot screen recording videos with voice narration explaining how to connect a circuit and test it out for students, like how to make a led cube using Arduino from scratch and similar things Comment with a lion at the beginning of your proposal Send a voice note that shows your accent Send a video tutorial that you made explaining something in embedded systems this can be - Per final minute 0.5-1$ per minute according to the level of experience and accent - Monthly job with a salary - Project-based Before applying for this job now to move ahead and before the interview I need a video re...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  ESP32 RGB LED Controller หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an experienced freelancer to program my ESP32 to control RGB LEDs. The code should enable the ESP32 to manipulate the LEDs brilliantly. Ideal freelancer qualifications: - Proficiency in ESP32 programming - Experience with LED control systems - Understanding of RGB LED operation - Knowledge of ...qualifications: - Proficiency in ESP32 programming - Experience with LED control systems - Understanding of RGB LED operation - Knowledge of IoT connectivity Here's what I need: - Create firmware for ESP32 - Code should control multiple RGB LEDs - Integrating with existing LED hardware If you have a background in electronics and coding for hardware, please bid on my project. Your expertise in microcontroller programming will bring my LEDs to life. Looking forward to ...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Holtek HT66 Controller Design หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can assist me with the development of a microcontroller using Holtek HT66 8-bit microcontroller. The project requires the microcontroller to perform the following functions: - Analog to digital conversion - LEDs - Low power consumption The MCU chosen is HT66F003. Schematic, Product and development tools exist. Complete device and and in-circuit debugger can be sent to developer by fedex. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Holtek microcontroller development - Familiarity with interfacing microcontrollers with NTC sensors - Low power consumption microcontroller (IDLE / Deep Sleep) If you have the necessary skills and experience to complete this project, please submit your propo...

  $2152 (Avg Bid)
  $2152 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I require the expertise of a skilled freelancer who is well-versed in ESP32 microcontroller programming and connecting PT1000 to the cloud. Key tasks include: - Programming the microcontroller with Eversense Cloud - Ensuring a seamless connection with the PT1000 sensor Prospective candidates should have proven experience in ES32 programming and sensor integration. Familiarity with Eversense Cloud services will serve as a distinct advantage. The ideal freelancer should exhibit excellent problem-solving skills, an ability to deliver within strict deadlines and possess solid communication skills. The completed work should ensure optimum performance for it to be considered successful. If this sounds like your kind of project, feel free to get in touch.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Python developer to perform various duties revolving around instrument control, data analysis, and GUI development for a project I'm working on. Tasks: - Instrument control: The chosen individual will handle the control of microcontrollers. Previous experience with microcontroller interfacing through Python is highly necessary. - Data analysis: The project involves analyzing data from the instruments. Applicant is expected to have Python data analysis skills. - GUI development: I envision a multi-page application for this project's GUI. Experience in designing such applications in Python will be crucial. Qualified applicants should have hands-on experience in Python programming, particularly in handling microcontrollers, performing data ...

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Looking for experimented Stm32 développer with understanding of power converter control to help me debug my control code . The control is implemented in a STM32G474RET6 I am having some issues with interruption exécution with the microcontroller . I am doing the development myself , just looking for an expert to help with some bugs.

  $565 (Avg Bid)
  $565 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Raspberry PI App for Data Monitoring หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled developer to create a Raspberry PI application with focus on data logging, analysis, and remote control and monitoring capabilities. Key Responsibilities: - Implement features for data logging and analysis. - Develop remote control ...application with focus on data logging, analysis, and remote control and monitoring capabilities. Key Responsibilities: - Implement features for data logging and analysis. - Develop remote control and monitoring functionalities. - Ensure compatibility with external microcontroller. Preferred Skills and Experience: - Extensive knowledge in Raspberry PI application development. - Experience in handling data logging, analysis, and remote monitoring functionalities. - Proven track record with projects involving microcontr...

  $254 (Avg Bid)
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need an experienced developer to help me port a BLE and CDC_admin script from ESP-IDF to the Arduino IDE specifically for the ESP32-S3 microcontroller. Here's what you'll need to know: We have a code for the ESp32 which does compile in ESP-IDF it does open a serial port on usb device to read some number and it sends over BLE we also have already the BLE part made in Arduino IDE but what we are missing is the part which opens the port and read the serial data from usb device we reckon we shall add add cdc_acm on Arduino Ide we can share the project ESP-IDF and the BLE part already made in Arduino IDE. We will need then adjustment for ESP32-C3 after the completion - **Key Functions**: - BLE (Bluetooth Low Energy) capabilities. - CDC_adm for USB communication. - Int...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  PYQT Python Dev Needed หมดเขตแล้ว left

  ...consists of Raspberry Pi4 board & MIPI DSI capacitive touch display preferably 5 or 8 inches. Other interfaces are Serial port, ethernet, HDMI, USB A for pen drive, USB camera, Bluetooth Application in brief: We need to develop HMI for Laser welding machine. HMI will be communicated to laser welding machine on serial port to control different laser welding parameter. On laser welding side microcontroller will be there which will be communicated to HMI. Other responsibilities of HMI are to capturing images from USB camera & save it on the pen drive. Also transfer data on ethernet port & providing parallel display on HDMI. Thanks & Regards Siddhi.p- HR Executive Unit No. E2, Plot No. 15, WICEL, Opp. Seepz Gate No.1, Andheri (East), Mumbai 400 093 Tel : 022 &n...

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Need a PCB designed using the ATMEL SAM21D + SIM7020G and should have the proper resistance trace and connector for an external LTE antenna. It should use a usb connector to program the SAM21D in a similar way to the Arduino MKR Zero. The Atmel microcontroller will be connected to the SIM7020G in such a way to send data over LTE of course. Additionally, there should be 3 channels to measure voltage between 6-40v using the Atmel's onboard ADC. Cost of components should be a consideration. Designs should be submitted in Eaglecad format.

  $452 (Avg Bid)
  $452 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Mikrobasic IDE Microcontroller Firmware needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled individual with a robust grasp of PiC microcontrollers and proficiency in the Mikrobasic IDE to bring my PCB to life. Here's a snapshot of what I need: - **Firmware Development**: Design innovative new firmware from scratch that can handle real-time data acquisition tasks smoothly. - **Firmware Optimization**: Optimize the current firmware, enhancing its performance and efficiency. - **Troubleshooting**: Diagnose and fix bugs in the existing firmware to ensure reliability. - **Communication Mastery**: Implement robust communication protocols such as UART, SPI, and I2C for seamless data exchange with external computers or servers. **Skills Required**: - Advanced knowledge of PiC microcontrollers. - Mastery in Mikrobasic IDE for firmware development. - Prove...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Firmware Downgrade for STM32F103C8T6 MCU หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a professional who can assist me in downgrading the firmware on my STM32F103C8T6 Microcontroller Unit (MCU). The main objective is to return to an older version that allowed for easier control functionality. The features we are interested in controlling include the ability to 'switch on' the micro-controller. Key Tasks: - Decrypt current version of firmware - Extract older version of firmware via ST-Link - Implement the older version in the MCU The successful freelancer should be proficient in UART and MCU firmware updates, and should have experience with ST-Link and STM32F103C8T6 specifically. Skills and Experience: - ST-Link firmware extraction - Familiarity with STM32F Series - UART sniffing and decryption - Firmware downgrading and updating The ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  ESP32 Wi-Fi Connection Web Design หมดเขตแล้ว left

  As a client, I'm in need of an experienced embedded developer with proficient knowledge in HTML and CSS. The project involves designing a web page for an ESP32 microcontroller to enable Wi-Fi connection. Specifically, your work will comprise: - Designing a minimalistic webpage that allows for secure entry of SSID and password - The webpage should be able to display the connection status - Using HTML & CSS for this project - Ensuring that the security of the entered SSID and password is paramount throughout the design. Essentially, the ideal freelancer should have a keen eye for design, an understanding of intuitive user interfaces, and solid experience with HTML & CSS. An understanding of microcontrollers could be beneficial to this project. Good luck with your bid.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา